İkinci en iyi teoremi nedir?

İkinci en iyi teoremi nedir? Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimse-yeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen …

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir?

Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir? Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olma-sının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır. Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder. Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki …