Türkiye’de İdari Politikalar ve Otomatik İstikrar Sağlayıcılar ders notları

*** İdari Politikalar ve Otomatik İstikrar Sağlayıcılar *** İradi Maliye Politikaları: Bir ekonomide talebi yönlendirmek veya istikrar sağlamak amacıyla siyasal otoritenin iradi kararlar almasıdır. *** Tanıma gecikmesi: Bir ekonomide herhangi bir sorunun ortaya çıkışı ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki gecikmedir. *** Uygulama gecikmesi: Bir maliye politikası paketi için harekete geçme anı …

Maliye ve Para Politikalarının Nispi Etkinliği ders notları

****** Maliye ve Para Politikalarının Nispi Etkinliği *** Net ihracat: Toplam talebe ticaret yapılan ülkelerin katkısıdır. *** Net ithalat: Ticaret yapılan ülkelerin toplam talebine yapılan katkıdır. *** Sabit döviz kuru sistemi: Merkez Bankası’nın belirlenmiş bir kur üzerinden döviz alım satımı yapmasıdır. *** Esnek döviz kuru sistemi: Döviz kurunun döviz arz ve talebini eşitleyecek şekilde piyasada …

Maliye Politikasının Makro ekonomik Temelleri ders notları

*** Maliye Politikasının Makroekonomik Temelleri *** Marjinal Tüketim Eğilimi: Kullanılabilir kişisel gelirdeki değişikliğin tüketim miktarında meydana getirdiği değişikliktir. *** Kamu Harcamaları Çarpanı: Kamu harcamalarında meydana gelen değişikliğin gelir düzeyinde meydana getirdiği değişikliği ölçmek için kullanılan katsayıdır. *** Transfer Harcamaları Çarpanı: Transfer harcamalarındaki bir değişikliğin gelir düzeyinde yarattığı değişmeyi gösteren katsayıdır. *** Vergi Çarpanı: Vergilerde meydana …

Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları ders notları

***Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları *** Dar anlamda maliye politikası: Devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisidir. *** Geniş anlamda maliye politikası: Devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetlerdir. *** Nötr vergiler: Yükümlü üzerinde gelir etkisi oluşturan fakat ikame etkisinin sıfır olduğu …

Türkiye’de ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası ders notları

Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Bilançosu): Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir. Ödemeler bilançosu ülkenin belli süre (genellikle 1 yıl) içinde diğer ülkelerle yapmış olduğu …

Türkiye’de Finansal Yapı, Bankacılık Sektörü ve Para Politikası

Türkiye’de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları Türkiye’de Finansal Yapı, Bankacılık Sektörü ve Para Politikası Bankacılık sektörü: Merkez bankası Mevduat bankaları Katılım bankaları Kalkınma ve yatırım bankalarından oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ülke bankası olarak da nitelendirilen merkez bankaları, ekonomide parayı ve para politikasını kontrol eden, büyük ölçüde kamu kurumu niteliğinde yapılanan ve ekonomide …

Türkiye’de hizmetler sektörünün kapsamı ve durumu ders notları

Temel Sektörde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü Hizmetler Sektörünün Kapsamı ve Türkiye’deki Durumu İngiliz klasik iktisatçısı Colin Grant Clark ve Fransız iktisatçısı Jean Fourastie ekonomik gelişme ve kalkınmada en büyük itici gücün teknik gelişme olduğunu ve ülkelerin hangi seviyede olduklarının buna göre belirlendiğini ifade etmişler, ekonomideki sektörleri “üç sektör” altında toplamışlardı. Birincil (primary) sektör olarak tarım …

Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi ders notları

Temel Sektörde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi Dar anlamda sanayi, üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde haline getiren tüm üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sanayi bu açıdan bir bakıma imalatçılıktır. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse sanayi, turizm sanayisinde olduğu gibi müteşebbisin kurduğu, mal ve hizmet üreten ve …

Borçlar hukuku önemli ders notları

 BORÇLAR HUKUKU Borçlar hukuku, borç ilişkisinin doğumunu, hükümlerini, türlerini ve sona ermesini düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Borçlar hukukunun asli kaynağı olan Borçlar Kanunu, İsviçre’den alınmış ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Borçlar Kanunu, şekli bakımdan Medeni Kanun’dan ayrı ve bağımsız bir yasa olmakla birlikte, içerik açısından Medeni Kanun’u tamamlayan bir yasadır. Borçlar hukuku …

Bilişsel gelişim kuramı ders notu

Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel gelişim kuramı, diğer adıyla kognitif gelişim Jean Piaget’in geliştirdiği bir kuramdır. Kpss gelişim psikolojisi içinde yer alan bilişsel gelişim ile düşünme, akıl yürütme, bellek ve kavramada meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bağlamda bilişsel gelişim kuramı dil gelişimi, algı gelişimi, kavramsal gelişim ve yaratıcılık kavramlarıyla yakından ilgilidir. Bilişsel Gelişim Kuramı (Piaget) …