Gabin ne demektir ? Sözleşmelerde karşılıklı edimler arasında taraflardan birinin darda kalması,zor durumda olması yada tecrübesizliği nedeniyle edimler arasındaki aşırı orantısızlık durumuna denir.1 yıl ve 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Eksik borç nedir ? Dava hakkı ve borcu isteme hakkı bulunmayan,ancak ödendiği takdirde de geri istenemeyen borçlara denir. Kumar ve bahis borçları, zamanaşımına uğramış borçlar ve ahlaki görevden doğan borçlar eksik borç niteliğindedir.

Derdestlik nedir ? Daha önceden açılmış olan ve halen görülmekte olan bir davanın ikinci kez açılması halinde,ikinci defa açıldığı mahkeme tarafından,bu davanın daha önce yine açıldığı ve halen görülmekte olduğu sebebiyle açılmamış sayılmasına denir.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler nelerdir ? -kanunları veto etmek yada yayımlamak -yüksek yargı organlarına üye seçmek -başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek -mgk ya başkanlık etmek -ddk başkan ve üyelerini atamak -yök üyelerini seçmek ve rektörleri atamak -kanun,khk ve içtüzük hakkında anayasa mahkemesine iptal davası açmak -ohal khk çıkartmak

Cari hesap nedir ? İki kişinin para,mal yada hizmetlerden dolayı alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip, bunları borç ve alacak olarak sözleşmenin sonunda hesabın kesilmesinden sonra çıkacak bakiyenin ödenmesini kabul ettikleri sözleşmeye denir.

Borçtan kurtulma davası nedir ? İcra mahkemesi tarafından itirazı geçici olarak kaldırılan borçlunun, icra takibinin sonra ermesi için genel mahkemede açmış olduğu davaya denir.Borçtan kurtulma davası alacaklının yerleşim yerinde yada icra takibinin yapıldığı yerdeki genel mahkemede açılabilir.

Bono ibraz süreleri nedir ? -muayyen günde -aynı gün istenir -keşide tarihinden belirli süre sonra – vade gününde yada takip eden 2 gün içinde -görüldüğünde ödenecek -keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde -görüldükten belli süre sonra -vade gününde yada takip eden 2 gün içinde

Bileşik suç nedir ? Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturmasıyla tek bir fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bileşik suçta iki yada daha fazla suç meydana gelmektedir ancak bunlardan biri diğerinin ağırlaştırıcı nedeni olmaktadır. Örneğin cebir(tehdit) ile hırsızlık suçunu işleyen bir kişiye sadece yağma suçundan ceza verilir ve cezası artırılarak uygulanır.

Ara seçim nedir ? -ara seçim her seçim döneminde 1 defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. -ancak boşalan üyelerin sayısı üye tam sayısının %5 ini bulursa,ara seçimin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir, -ancak genel seçimlere 1 yıl kala ara seçimlere gidilemez, -ancak bir seçim bölgesinin TBMM de hiç üyesi …

Anayasanın değiştirilemez maddeleri nelerdir ? Anayasaya göre anayasanın ilk 3 maddesi değiştirilemez,değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Dördüncü madde de bunları destekler nitelikte olduğu için bu madde de değiştirileemez -1.madde ; Türkiye devleti bir cumhuriyettir -2.madde ; Türkiye cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, milliyetçi, insan haklarına saygılı ve hukuk devletidir -3.madde  ; Türkiye devleti üniter …

Zarf eğrisi nedir? Zarf eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir(LAC).Uzun dönemde eğrinin negatif eğimli kısmında maliyetler azalır ve artan getiri söz konusudur.Eğrinin yatay eksene paralel olan kısmında sabit maliyet ve sabit getiri söz konusudur.Eğrinin pozitif eğimli kısmında ise artan maliyet ve azalan getiri söz konusudur.