1299   Osmanlı Devletinin Kuruluşu 1281 – 1324 Osman Bey: Ahilik,Mangır,İlk vergi,Koyunhisar savaşı 1324 – 1362 Orhan Bey: iznik ,izmit, karesioğulları,gümüş para,medrese,ordu,divan,vezir,subaşı,kadı,Tersane                 1326  Bursanın Fethi  :                 1353  Çimpe Kalesi Alındı : 1362 – 1389  I.Murat : iskan politikası,sultan ünvanı,kapıkulu ocağı,defterdar,tımar,kazasker,rumeli beylerbeyliği 1363 Sazlıdere Savaşı  : Başkent Edirne 1364 Sırpsındığı Savaşı : Haçlılar mağlup edildi …

GENEL MUHASEBE TESTİ ÇÖZ DENETİM İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara aktarmak amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen ve sonuçları bilgi kullanıcılarına ileten sistematik bir süreçtir. Ölçüt: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleridir. Muhasebe Denetiminin Özellikleri Ekonomik bilgilerdir. ( Mali nitelikli işlemlerdir .) Önceden belirlenmiş ölçütler …

SON DEĞİŞİKLİKLERE MUTLAKA GÖZ ATINIZ!!! 2017-2018 Kamu Hukukunda Yapılan Tüm Değişiklikler Kapsamlı Not-KPSS ve Kurum Sınavları İçin 24 Haziran 2018 Seçimlerinden Sonra Yürürlüğe Girecek Değişiklikler-Anayasa Ders Notu KPSS Anayasa Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri Son Hali Ceza Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri-KPSS Notu İdare Hukuku 2017-2018 Değişiklikleri KPSS Ders Notu İdari Yargılama Usul …

MALİYE TESTİ ÇÖZ Maliye-Politikası-1-Ders-Özeti Aöf-Kamu-Yönetimi-Maliye-Politikası-1-Ders-Özeti *****MALİYE POLİTİKASI – I ÜNİTE 1 ***Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları *** Dar anlamda maliye politikası: Devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisidir. *** Geniş anlamda maliye politikası: Devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetlerdir. *** Nötr …

Mali Tablolar Analizi Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir işletmenin iktisadi faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kişilere bu finansal bilgileri raporlamak gayesiyle kullanılan bir süreç1 olarak tanımlayacak olursak, tanımın ikinci bölümündeki “raporlama” fonksiyonu sadece özet bir bilgiden ibaret …

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Örgütlerin  müşterilerine,  potansiyel  müşterilerine  ya  da  topluma  tanıtımyapmalarının çeşitli amaçları vardır. Bunlar potansiyel müşterileri bilgilendirme, kişileri ikna  etme,  bir  eyleme  yönlendirme  ve  farklı  hedef  kitlelere  ulaşarak  onları etkileyebilmektir. Pazarlama iletişimi bu amaçlara ulaşmak için çeşitli iletişim  disiplinlerinden  yararlanır.  Her  bir  iletişim  disiplininin  pazarlama  iletişimi programları  içinde  bulunmasını  gerektiren  güçlü  yönleri  olduğu  gibi,  …

KURUMSAL İLETİŞİM VE SPONSORLUK Kurumların en temel gereksinimi varlıklarını hissettirmektir. Bu tür bir arayışın sonucu olan kurumsal iletişimin güven ve saygınlık oluşturma çabası içinde değerlendirilen özünde karşılıklı fayda ilkesine dayanan sponsorluk görünür, duyulur dolayısı ile bilinir olma çabasının bir ürünü olarak spor, gezi, sanat gibi toplumsal ve kültürel etkinliklerin kurumsal olanaklar ölçüsünde desteklenmesi ya da …

KURUMSAL PAZARLAMA VE SATIŞ TUTUNDURMA Küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki, teknolojik vb. pek çok boyutta yaşanan değişim ve gelişmeler kurumları pazarlama anlayışında yeni arayışlara yönlendirirken, literatürde pek çok kavramın içeriği ve kapsamı da değişmiştir. Değişen rekabet koşulları içinde pazarlamanın önemi büyük ölçüde artmış ve bugün kurumların pazarlama bilgi ve tekniklerine olan ihtiyacının maksimum düzeye …

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ KURUMSAL REKLAMCILIK Kurumsal reklam, teknik olarak reklam disiplini ancak kavramsal olarak halkla ilişkiler disiplini ile ilişkili bir uygulamadır. İşletmenin kurumsal boyutlu iletişim çabalarını kuşatan kurumsal iletişimin alt başlığı olarak da incelenebilecek kurumsal reklam, pazarlama iletişimi amaçlarına hizmet eden yönleri de olduğundan halkla ilişkilerin alt disiplini olarak incelenecektir. Kurumsal reklam işletmelerin ihtiyacına göre …

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU MALİ TABLOLAR Bir dönemde mali nitelikli bir sürü işlem meydana gelir. Bunların hepsi kaydedilir ve sınıflandırılır. Daha sonra bu çok sayıdaki bilgiler anlaşılabilir, kullanılabilir bilgiler olarak çeşitli amaçlara cevap vermek için değişik tablolar şeklinde özetlenir.Bu tablolara mali tablolar veya mali raporlar denir. Muhasebede en önemli tablolar Bilanço ve Gelir tablolarıdır. Mali …

AVRUPA BİRLİĞİ KISA NOTLAR -Türkiye-AET Ortaklık rejiminin karar organı ORTAKLIK KONSEYİDİR -Avrupa Topluluğunun/Birliğinin içerisinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşabildiği iç sınırları olmayan alana Avrupa Topluluğu / Birliği iç Pazarı denir -Avrupa Ekonomik Topluluğu ilk akdi ortaklık ilişkisini YUNANİSTAN ile yapmıştır -Gümrük Birliği sadece Sanayi malları+işlenmiş tarım ürünleri malların ticaretini kapsamaktadır -AB üyesi ülkelerde …

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ DERS NOTLARI B Ö L Ü M  1   ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI   ANAYASALAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI BİLİMSEL ESERLER KAYNAK TARAMA   B Ö L Ü M   2   ANAYASA HUKUKU KAVRAMI (Tanımı, Konusu, Kısımları ve Diğer Hukuk Dallarıyla Arasındaki İlişki)   Anayasa Terimi   Türkçe “anayasa” kelimesi Fransızca constitution (konstitüsyon) …

ÜNİTE 1:  BİR KAHRAMAN DOĞUYOR – M. Kemal 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir. – Okuduğu okullar: 1- Mahalle Mektebi  2- Şemsi Efendi İlkokulu    3- Selanik Askeri Rüştiyesi 4- Manastır Askeri İdadisi   5- İstanbul Harp Okulu  6-Harp Akademisi – 1905 yılında Harp Akademisinden “Kurmay yüzbaşı” olarak mezun oldu. İlk olarak Şam’da görev yaptı. (5. Ordu’da). …

MALİYET MUHASEBESİ ___________ /___________________ DİMM gideri Yansıtma D.İŞÇ.gideri Yansıtma GÜG gideri Yansıtma DİMM gideri                                        Gider ve yansıtma hesaplarının D.işçilik gideri                                                   kapatılması GÜG gideri _____________ /______________________   ____________ / _________________________ Yarı mamul-üretim DİMM gideri Yansıtma                                   Üretim maliyetlerinin üretime aktarılması D.işçilik gideri Yansıtma                                                 devri, yüklenmesi. GÜG Yansıtma ____________ / __________________________ dağıtım= Giderin tüm gider yerlerine …

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL BİLİMLER OYDAŞMACI KURUMSALLAŞMIŞ REJİM : İSVİÇRE • İsviçre , eski adıyla İsviçre Konfederasyonudur.Tohumları 13 Y.Y da atılmıştır. Uri-Schywyz- Unterwald , kantonları arasındaki uyuşmazlıkları giderilmesi için 1 ağustos 1291 tarihinde aralarında Grütli Parkını imzalanmışlardır. • Kantoların ortak organı , üye kantonların temsil edildiği Diet adı verilen meclistir. • İsviçre, 30 yıl savaşları olarak savaş …

    KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ÜNİTE=1 Yeni Kamu Yönetimi KAMU YÖNETIMINDE PARADIGMA DEĞİŞİMİ Yeni kamu yönetimi (YKY) düşüncesi, kamu yönetiminde görülen bu değişim sürecinden en fazla pay alan akım olmuştur. Paradigma, en kısa şekli ile dünyayı algılamak ve anlamak için gerekli olan zihinsel düşünce tarzı olarak tanımlanmakta, örnek, model, kalıp anlamlarında ve toplulukça paylaşılan inanç, …

Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı padişahı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap :III. Selim – II. Mahmut 1606-1609 yıllarında Anadolu’daki Celali isyanlarını bastıran sadrazam hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap: Kuyucu Murat Paşa Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler hangileridir? Cevap:İngiltere – Fransa Büyük Bulgaristan’ı kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: …

ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Yönetimi kavramı ilk defa ikinci dünya savaşı sonrası bir İngiliz bilim adamı tarafından kullanılmıştır. Genelde binalar için kullanılmıştır. 1973 petrol krizinden sonra bu kavram sanayide de kullanılmaya başlamıştır. Dünyada Sanayinin Enerjiyi Verimli Kullanma Gereksinimi 3 Zaman Diliminde İncelenebilir; – 1973 Petrol Krizi Sonrası, – 1980’lerde yaşanan Teknolojik Gelişmeler, – 1990’larda Gelişen Enerji …

Türk Edebiyatında İlkler: İlk Türk Tarihçi ve Edebiyatçısı: tonyokuk İlk yerli tiyatro eseri= Şinasi/Şair Evlenmesi İlk resmi Türkçe gazete= Takvim-i Vekayi (1831) İlk yarı resmi gazete= Ceride-i Havadis (1840) İlk özel gazete= Şinasi ve Agal efendi’nin beraber çıkardığı Tercüman-ı Ahval (1842) Şinasinin tek başına çıkardığı ilk özel gazete Tasvir-i Efkar (1862) İlk köy romanı= Nabizade …

Tanzimat 1. Dönem Sanatçıları: =>Şinasi =>Namık Kemal =>Ziya Paşa => Ahmet Mithat Efendi =>Şemsettin Sami =>Direktör Ali Bey =>Ahmet Vefik Paşa ŞİNASİ Şair Evlenmesi (ilk yerli tiyatro) Tercüme-i Manzume(ilk şiir çevirisi) Durub-i Emsal-i Osmaniye(ilk sözlük) Tercüman-ı Ahval(İlk özel gazete) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi(İlk makale)   Namık Kemal İntibah, Cezmi =>Roman Tahrib-i Harabat=>Ziya Paşa’ya eleştiri Akif Bey,Karabela, …

Mitoz ve Eşeysiz Üreme Hücreyi Bölünmeye götüren etmenler oranının değişmesi oranının değişmesi İnterfaz Hücreler yaşamlarının %90’ını interfaz evresinde geçirirler interfsaz G1 ATP sentezi hızlanır Organel sayısı ve protein sentezi artar Metabolizma hızı en yüksek düzeye ulaşır S DNA kendini eşler DNA sayısı iki katına çıkar Kromozomlar iki kromatitli hale geçerek sentromerleri ile birbirine bağlanır G2 …

W=F.∆x w=iş, joule F= kuvvet, Newton X=yol, metre Ws =-fs . ∆x Ws= sürtünmenin yaptığı iş fs=sürtünme kuvveti (- yönünü gösterir) x=yol x=1/2.a.t2 X=yol A=ivme T=zaman F=mtop.a F=kuvvet M=toplam kütle A=ivme P=w/t P=güç (watt) w=iş(joule) t=zaman(saniye) Ep=mgh Ep=potansiyel enerji mg=kütle h=yükseklik Ek=1/2mv2 Ek=kinetik enerji m=kütle v=hız Cismin üzerine yapılan net iş kinetik enerji değişimine eşittir. …

Avrupa’nın Genel Durumu Avrupa devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hakim oldukları “mutlak monarşi” vardı. Coğrafi keşiflerle güçlenen “İngiltere, Fransa, İspanya,Hollanda, Portekiz” yeni ticaret yolları arama ve bu yolları aktifleştirme yarışındaydı. Sömürgecilik yarışı bazen savaşlara neden oluyordu. “Otuz yıl savaşları(Mezhep Savaşları)” Asya’nın Genel Durumu Rusya Asya’daki güçlü devlet konumundadır. Altın Orda Devleti’nden geriye kalan Türk devlet …

Osmanlı Devleti 1299-Osman Bey’in devleti kurmasıyla başlar. Kuruluş Dönemi 1453-İstanbul’un Fethi. Yükselme Dönemi 1579-Sokullu Mehmeh Paşanın ölümü. Duraklama Dönemi 1699-Karlofça Antlaşması. Gerileme Dönemi 1792-Yaş Antlaşması. Dağılma Dönemi 1922-Saltanatın kaldırılması. Osmanlı Devletinin Kısa Zamanda Büyümesinin Sebepleri Bizans İmp. 1-Taht kavgaları 2-Tekfurlar(vali) halka zulm ediyo 3-Bulgar ve Sırplar savaşı Balkan (BulgarxSırplar) 1-Bizansla savaş 2-İç karışıklık 3-Taht kavgası …

9. Sınıf ( Lise 1. Sınıf ) Coğrafya Tüm Konular Ders Notları COĞRAFYANIN TANIMI VE KONUSU YARDIMCI BILIMLERI , BÖLÜMLERI VE ÖZELLIKLERI Tanımı : Coğrafya, geo(Yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. Örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmos …

Denetim kanitlarinin sayisini etkileyen faktorler; 1)Onemlilik 2)Risk 3)Nitelik 4)Ekonomik etkenler 5)Ana kutlenin buyuklugu Kanit kalitesini etkileyen faktorler; 1)Kaynak 2)Gecerlilik(ilgililik) 3)Nesnellik 4)Zamanlilik   CALISMA KAGITLARI;Denetcinin izledigi denetim testlerini,topladigi bilgileri ve incelemeleri ile ilgili olarak ulastigi sonuclari gosteren yazili kagitlardir.Calisma kagitlari SPK ya gore 5 yil,3568 sayili kanuna gore 10 yil saklanmak zorundadir. Calisma kagitlari devamli dosya …

YDS’de kazandıran küçük taktikler Önceki yıllarda yapılan dil sınavlarında adaylar taktikler uygulayarak rahatlıkla yüksek puanlar alabiliyorlardı. YDS, adayların bu şansını biraz azaltmış olsa da sınavda doğru şıkka götüren pek çok ipucu bulunuyor. (ÖSYM), son bir kaç yabancı dil sınavlarını YDS altında topladı ve sınav sistemini de değiştirdi. Önceki yıllarda adaylar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye …

Her mülakatçı karşısındaki adaya bazen farklı sorular yöneltse de ortak birçok soru var. İşte iş görüşmesinde gelebilecek sorular ve ipuçları. Bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu soru bazı adaylarda “Acaba özgeçmişimi incelemedi mi?” şüphesine yolaçsa da aslolan, adayın kendini karşı tarafa nasıl tanıttığı, nasıl ifade ettiğidir. Çok fazla detaya girmeden iş hayatınızla ilgili temel bilgileri …

Tacir olmanın hükümlerini sayınız. Tacir Olmanın Hüküm Ve Sonuçları Nelerdir? İflasa Tabi Olma: Tacirler her türlü borçları için iflasa tabidirler. Dolayısıyla bir gerçek kişi tacirin, sadece ticari nitelikteki borçarı için değil ticari işletmesini ilgilendirmeyen borçları için de iflasının istenmesi mümkündür. Ticaret Siciline Kaydolma: Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesini …

Hükmi şahsın ikametgahı ? İkametgah:MK 49 tüzel kişilerin bir ikametgaha sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır.Yani tüzel kişilerde bir ikametgah sahibi olma zorunluluğu vardır.Tüzel kişiler ikametgahlarını seçmekte serbesttirler.Kural olarak seçilen ikametgah derneklerde tüzükte,vakıflarda ise vakıf senedinde gösterilir.MK 49 dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde ikametgah gösterilmemişse tüzel kişinin ikametgahının “muamelelerinin tedvir olunduğu mahal” olarak belirtmiştir.Dernekler Kanunu tüzük …

AS genel kurulunda asagidaki kisilerin yk uyesi olmasi kararlastirilmistir. TTK’ya gore bu kisilerin durumlarini degerlendiriniz: AS’de hissesi olmayan G gercek kisisi AS’ye %49 ortak olan L limitet sirketi____________________________________________________________ AS’ye %14 ortak olan ve ayni zamanda rakip R limited sti’ne de ortak olan T gercek kisisi yılı BDDK Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınav ları AŞde hissesi olmayan …

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DÜZENLENMESİ VE KORUNMASI AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ (ANAYASAL DEVLET) VE ANAYASALI DEVLET KAVRAMLARINI İRDELEYİNİZ. 2001 Yılı Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav ları___________________________________________ Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar silsilesidir. Anayasa denilen bu belgeyle ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence …

KAZANÇ PAYLAŞMA AMACI GÜDEN VE GÜTMEYEN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ NELERDİR. KISACA ANLATINIZ. Kazanç Paylaşma Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri İYİ ÇALIŞMALAR, BAŞARILAR. Şirketler Ticari İşletme İşleten Dernekler Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel Kişileri Dernekler Vakıflar Kazanç Paylaşma Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri Şirketler Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre, iki …

HUKUK Anayasanın 123.maddesinde ” İdare kuruluş ve görevleri ile bütündür” ifadesine yer verilmiştir. Anayasamızda öngörülen ” idarenin bütünlüğü ilkesine niçin ihtiyaç duyulduğunu tartışınız? (2005 MALİYE TEFTİŞ)İdarenin bütünlüğü: İdarenin bütünlüğü, Anayasa’nın 123. maddesinde yer alan ve “idare kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir” biçiminde açıkça tanımlanmış, temel bir kamu yönetimi kuruluş ve işleyiş …

İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Red talebinin reddine ilişkin kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı …

TİCARİ ALACAKLAR DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları Diğer dönen varlıklar TİCARİ ALACAKLAR 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reskontu 126 Verilen Dopozito ve Terminatlar 127 Diğer Ticari Alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) DİĞER ALACAKLAR …

TEMEL MALİ TABLOLAR Mali Tabloların Amacı : Yatırımcılar Kredi verenler ve diğer ilgililer için , Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede , varlıklar kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ve işletme faaliyet sonuçlarını vererek karar almada yararlı bilgiler sağlamak. 1- Bilânço: Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. 2- Gelir …

STOKLAR Dönen varlıklar Hazır değerler Menkul kıymetler Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları Diğer dönen varlıklar Stoklar İlk madde ve malzeme Yeni mamüller – üretim Mamüller Ticari mallar Diğer stoklar Stok değer karşılığı düşüşü (-) Verilen sipariş avansları STOKLAR İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği bir yıl …

SENETLER 110- HİSSE SENETLERİ Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir. 112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir. 128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da icra …

ÖZKAYNAKLAR DURAN VARLIKLAR 1. Ödenmiş Sermaye 2. Sermaye Yedekleri 3. Kar Yedekleri 4. Geçmiş yıl Karları 5. Geçmiş Yıl Zararları 6. Dönem Net Karı / Zararı Özsermaye, işletme sahşp veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış olduğu ermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermye ile sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları ve dönemin net karını kapsar. …

MUHASEBECİNİN SÖZLÜĞÜ   -A-   ACYO:Herhangi bir paranın gerçek değeriyle,sürüm değeri arasında veya bir ticari senedin üzerinde yazılı miktarı ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark.   ADEMİ TEDİYE:Ödememe,ticari senetlerin vadeleri geldiği halde ödenmemesi halidir.   ADVALOREM VERGİ:İktisadi değerler üzerinden bir yüzde dahilinde hesaplanan ve alınan vergi.   AKTÜER:Akçalı sorunlarda,özellikle hayat sigortası sahasında olabilirlik hesapları …

HESAPLAR HESAP Bilançonun her bir unsurunda işlemler nedeni ile meydana gelen değişiklikleri kaydettiğimiz çizelgeye hesap denir. Yani varlıklar, borçlar ve sermaye unsurlarının her biri varsa başlangıç durumunu, işlemlerin meydana getirdiği artışı, azalışı ayrı ayrı gösteren çizelgedir. Hesap çizelgesi şekil olarak şöyledir.   Borç ve alacakta değişime neden olan işlemlere mali nitelikli işlemler denir. HESABI BORÇLANDIRMAK …

HESAPLAR 100-KASA Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır. İşleyişi: Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez. 500- SERMAYE İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmelerinde yer alan ve …

HAZIR DEĞER ve MENKUL KIYMETLER DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları Diğer dönen varlıklar 10 HAZIR DEÐERLER 100 Kasa 101 Alınan çekler 102 Bankalar 103 Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) 108 Diðer hazır değerler 11 MENKUL KIYMETLER 110 Hisse senetleri 111 Özel …

GENEL MUHASEBE DERS NOTLARI – İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para,araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir.   – İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,analiz …

ENVANTER İŞLEMLERİ İşletmelerde bir hesap dönemi içinde meydana gelen mali nitelikteki işlemlerin belgelere dayanılarak ilgili hesaplara kaydedilmesinden sonra çıkarılan genel geçici mizan, dönemsonu (envanter) bilgileri olmaksızın bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesine olanak vermez. Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönemsonu bilançosunun ve dönemin gelir tablosunun hazırlanamama nedenlerinin başlıcalan şunlardır: 1- Mal hareketleri, aralıklı envanter bilgilerine göre …

DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR Bir yıldan veya bir faaliyet döneminden daha uzun sürelerde, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda yada bir faaliyet dönemi içinde elden çıkarılması yada tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardır. DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Mali Duran Varlıklar Madi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Var Özl Tükenmeye …

DÖNEN VARLIKLARIN ENVANTER İŞLEMLERİ 100 KASA HESABI Kasa Hesabı bir dönen varlık (aktif) hesabı olup, borç kalanı verir. Bu kalan kasadaki mevcut parayı gösterir. Kasa hesabı kalanı ile kasa mevcudu kalanı arasında fark varsa, bu fark kasa fazlası veya kasa noksanı şeklinde ortaya çıkar. Kasa Denkliği: Kasa mevcudu ile kasa hesabı kalanının eşit olması; kayıt …

DÖNEM SONU MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ Dönem başından dönem sonuna kadar bütün günlük işlemlerin kaydı yapıldıktan sonra dönem sonu itibariyle, işletmenin dönem sonu mali durumunu gösterecek olan dönem sonu bilançosu düzenlenir. Dönem sonu bilançosunun düzenlenebilmesi için dönem başından dönem sonuna kadar olan bütün işlemlerin kaydedildiği hesaplar ile sayım ve değerleme sonucu elde edilen sonuçların …

BORÇLARIN ENVANTER İŞLEMLERİ 300 BANKA KREDİLERİ HS İşletmelerin bankalardan çeşitli şekillerde (açık kredi, maddi teminat karşılığı kredi vb.) sağladıkları kredilerin izlendiği pasif karakterli bir bilanço hesabıdır. Bu hesabın alacak tarafına bankalardan alınan krediler; bu bankalardan işletme namına yapılan ödemeler; çekilen kredilere tahakkuk ettirilen faizler; borcuna ise, işletme adına alacaklı bankalara yapılan ödemeler kaydolunur. İşletmelerin bankalara …