Guy mülakatı soruları-Hukuk (gelir uzman yardımcılığı)

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-HUKUK-                      

SORU-1        Yargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?

CEVAP-1       ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, ohal khkleri,hsyknın meslekten çıkarma dışındaki kararları, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar

SORU-2        fiili memurluk nedir?

CEVAP-2       idare tarafından görev verilmediği halde idari işlemi yapan kişinin yaptığı işlem iyiniyetli 3. kişilerin hakkını ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.

SORU-3        Olaganüstü khk? anlatınız

CEVAP-3       cumhurbaskanı baskanlıgında toplanan bakanlar kurulunun yetkı kanunua dayanmaksızın, olaganustu donemlerde belirırlı bolgelerde ohal suresınce uygulanmak amacıyla cıkarttıgı ve anayasa mahkemesı denetımınden muaf olan hukukı kararlardır

SORU-4        bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?

CEVAP-4      

SORU-5        yeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek

CEVAP-5        ‎1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 2015 e kadar aralıklarla yürürlüğe konulacak

SORU-6        soyut norm denetimi nedir?

CEVAP-6      

SORU-7        somut norm denetimi nedir?

CEVAP-7      

SORU-8        Olağan khk?anlatınız

CEVAP-8       ‎1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif hakları düzenleyebilir,ay.mah.iptal edebilir.

SORU-9        köy derneği kimlerden oluşur?

CEVAP-9       köy derneği köyde oy kullanma hakkı olan kişilerden oluşur yani 18 yaşından büyükler

SORU-10      Çekirdek haklar hangileridir?

CEVAP-10    maddi manevi butunluk. DİN vicdan düşünce özgürlüğü. yaşam hakkı. masumiyet karinesi. suclarin geriye yürümemezligi

SORU-11      başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?

CEVAP-11    amerıka fransa Türkiye

SORU-12      Demokratik toplum düzeninin gerekleri?

CEVAP-12    ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı

SORU-13      hapis hakkı?

CEVAP-13    Alacaklı tacirin, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.

SORU-14      esnaf ile tacirin farkı nedir

CEVAP-14     tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabilendir

SORU-15      vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??

CEVAP-15    vasiyet tek taraflı miras iki tarflıdır. ayrıca vasiyet için, vasiyet hazırlayanın ayırt etme gücüne sahip olması yeterliyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir.

SORU-16      Ayni hak nedir?

CEVAP-16    eşyalar üzerindeki mutlak haklardır.

SORU-17      Takasın şartları?

CEVAP-17    Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-18      olağan ve olağanüstü kanun yolları neler açıkla

CEVAP-18     itiraz,istinaf,temyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına bozma,başsavcı itirazı olağanüstü kanun yollarındandır.

SORU-19      Borcun nakli hakkında bilgi.

CEVAP-19    u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç işlemdir. 3.şahıs borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir

SORU-20      haksız fiil nedir

CEVAP-20    Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil

SORU-21      derdestlik nedir

CEVAP-21    daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir mahkemede ikinci kez açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede ileri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan itirazdır.

SORU-22      İrtifak haklarini acikla

CEVAP-22    irtifak hakları:sahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem yararlnma hakkı tanıyan sınırlı ayni haktır. intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır. intifa hakkı: tasınır tasınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır. otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır. kaynak hakkı: baska birnin arazisi üzernde bulunan su kaynagından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır. üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.

SORU-23      Takasın şartları?

CEVAP-23    Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması

SORU-24      yürütmenin durdurulması?

CEVAP-24    iptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen karar vermez tarafın istemesi lazım şartları açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor

SORU-25      Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?

CEVAP-25    Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan kişidir , örn yönetim kayyımi gibi. Vasi ise kısıtlı olan kişiler adına işlem yapma yetkisi olan kişilerdir. Not: vasiler hiç bir şekilde temsil ettiği kişiler adına kefalet sözleşmesi yapamazlar 

SORU-26      plebisit nedir

CEVAP-26    Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade etmesini mümkün kılar.Örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.

SORU-27      Mecra hakki?

CEVAP-27    Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

SORU-28      Onalim hakki?

CEVAP-28     bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır

SORU-29      Ust hakki?

CEVAP-29    Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

SORU-30      Gaiplik nedir?

CEVAP-30    bir kişinin ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır

SORU-31      istinabe

CEVAP-31    yer yönunden yetkılı olan bır mahkemenın bır işlemin yapılması için o yerde bulunan yetkısız mahkemeye yer vermesıdır

SORU-32      hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

CEVAP-32    hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı yargı kolları hakkın yerine getirilmesini önleyecek kararlar verir ; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.

SORU-33      YETKİ GENİŞLİĞİ NEDİR?

CEVAP-33     merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar merkezi bütçeden karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.

SORU-34      ticaret unvanı nedir

CEVAP-34    Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.

SORU-35      miras sözleşmesi nedir

CEVAP-35    Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile ikinci bir kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem

SORU-36      vasiyetname nedir

CEVAP-36    Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

SORU-37      ölüme bağlı tasarruf nedir

CEVAP-37     bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade açıklamasıdır.iki şekilde yapılır miras sözleşmesi ve vasiyetname

SORU-38      fiili yol nedir

CEVAP-38     idarenin açıkca hukuki ve idari usullere aykırı olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine özellikle mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiili yoldur.

SORU-39      bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir?

CEVAP-39    idarenin somut bi olay karşısında önceden belirlenmiş olan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr

SORU-40      iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?

CEVAP-40    idarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası açar, idarrein eylem ve işlemleriyle hakları ihlal edilenler tam yargı davası açarlar tanzim için.tam yargı davaları idari islem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece idari işlemler için açılır

SORU-41      Ecrimisil?

CEVAP-41    Devletin tasarrufunda veya muliyetinde bulunan seylerin kisi veya kurumlar tarafından işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından haksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi

SORU-42      Takas?

CEVAP-42    karşılıklı muaccel olmuş borçların irade beyanlarıyla terkin edilmesi

SORU-43      YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR?FARKLARI

CEVAP-43    yetki devrinde yetkiyi devreden sorululuktan kurtulurken imza devrinde birlikte sorumluluk esastır. tetki devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer

SORU-44      Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir

CEVAP-44    ekonomiyi hamiline yazılılıktan kurtarmak,ödemelerin nakit yerine banka ödeme araçları ile yapılmasını sağlamak

SORU-45      MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?

CEVAP-45    mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken söz söylemeve oy verme hürriyetidir.

SORU-46      SOMUT NORM DENETİMİ NEDİR?

CEVAP-46    somut norm denetimide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya uygulanan normun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yıne davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr

SORU-47      Araseçim nedir. Detaylı açıklasmışıniz

CEVAP-47    ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılır.genel seçimlerden sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun istisnası ise bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 İ BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ

SORU-48      Eksik Borç?

CEVAP-48    bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri istenemez. zamanaşımına uğramış borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlari ahlaki bir görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçları.

SORU-49      KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?

CEVAP-49    kamu denetçiliği idarein hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette bulunabileceği bi kuruluş ombudsmanda denilir. kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkanının seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3.salt çoğunluk 4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir

SORU-50      ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?

CEVAP-50    çek kelimesi kayıtsız şartsız bedelin ödeneceği muhatap adı keşide günü ve keşidecinin imzası bi de ibraz tarihi

SORU-51      Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?

CEVAP-51    evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının kuruluşu bakanlar kurulu kararına bağlıdır bunlara örnek olarak holdingler finansal kiralama şirketleri döviz büfesi işletenler vss

SORU-52      Yargılamanın yenilenmesi?

CEVAP-52    yargılamanın yenilenmesi için;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması,Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.

SORU-53      Yürütmenin durdurulması?

CEVAP-53    danıstay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi durum meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabilir..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e

SORU-54      İdari yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?

CEVAP-54    Danıştay temyiz incelemesi sonunda görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,hukuka aykırı karara verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme ise,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bir kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilinir.

SORU-55      İdari yargıda itiraz davası?

CEVAP-55    idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bim’e yapılan başvurudur.teblig tarihinden itibaren 30 gündür.

SORU-56      Butlan?

CEVAP-56    işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz.yoklukta kurucu unsur eksik. evliliğin kurulması için resmi makamlar önünde yapılması gerekir. butlanda ise geçerlilik şartı eksik. evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.

SORU-57      ticari vekil ile ticari mümessil farkları

CEVAP-57    ticari mümessil en geniş yetkiye sahiptir tic. vek ise sadece bir bölüm ile sınırlıdır (örneğin fabrika müd ticari vekildir ceo ise ticari mümessildir)tic vekil sadece olagan işleri yapar mümessil ise hem olagan hemde oolağanüstü işleri yapar

SORU-58      menfi müspet ve munzam zarar farkları

CEVAP-58    Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış olması sonucu o sözleşmenin yapılacagına olan inancla yapılmış olan masrafların toplamı.Müspet zarar ise borçlunun borcunu gerektiği gibi ifa etmemesi sebebiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.(henüz masraf yapmamıssın,sözleşe yapılmıs olsaydı sağlayacagın “kar”dan mahrum kalıyorsun)Munzam zarar-aşkın zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağını geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmesel faizlerini alır özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.

SORU-59      tellal ile acente farkları

CEVAP-59    tellalın ilişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar tellal gercek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir

SORU-60      def’i ve itiraz ın farkları

CEVAP-60    İtiraz’da hak ya hiç doğmamıştır yada son bulmuştur. Buna karşılık def’ide hak vardır ; fakat davalı, özel bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabilir.Davalı def’iyi açıkça ileri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan def’inin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res’en gözönüne alacaktır.

SORU-61      iptal ve tam yargı davası farkları

CEVAP-61    iptald. idari işlemler ve menfaat ihlali-tam y.d. idari işlem-eylem-sözleşmeler ve hak ihlali.tam yargı davası sonucunda tazmınat talep edilirken iptal davası sonucuunda sadece işlemin iptali istenir.tam yar. davası sadece tarafları bağlarken iptal davası herkesi bağlar

SORU-62      hak düşürücü süre ile zamanaşımınınfarkları

CEVAP-62    hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen süre içerisinde kullanılmaması, hakkın sona ermesi sonucunu doğurur zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı için belirli süredir.

SORU-63      Zamanaşımı?

CEVAP-63    Bir hakkın kazanılması ya da kaybı için belirli bir sürenin geçmesine denir.

SORU-64      Meşru Savunma?

CEVAP-64     Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen yada gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya,saldırı ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı ile orantılı karşılık verilmesidir

SORU-65      Haksız tahrik?

CEVAP-65    haksız bir fiil karşınında bu fiile maruz kalan kişinin faile karşı suç işlemesi durumunda cezası hafifletilir

SORU-66      Etkin pişmanlık?

CEVAP-66    bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.

SORU-67       Önalım Hakkı?

CEVAP-67    Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı olan kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır

SORU-68      İpotek Hakkı?

CEVAP-68    Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın bir borcun güvencesine ayrılması demektir.

SORU-69      Zilyetlik?

CEVAP-69    eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer’i zilyet ama doğrudan zilyet , malın maliki olmak asli zilyet

SORU-70       Rehin Hakkı?

CEVAP-70    sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek alacağını elde etme yetkisi verir.

SORU-71      Gönüllü vazgeçme?

CEVAP-71    fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel olursa teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz

SORU-72      Fikri içtima?

CEVAP-72    yaptığı bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olunuyorsa fikri içtima vardır örneğin eve girerek para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı ihlali olabilir 🙂

SORU-73      Cezai Şart?

CEVAP-73    borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde borçlunun alacaklıya ödemeyi taahht ettiği edimdir.

SORU-74      2010 degisikligi ile yargı yolu acılan islemler?

CEVAP-74    Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

SORU-75      Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir şekilde anlatırmısınız akılda kalıcı cümleler ve örneklerle

CEVAP-75    yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar alınması.fonksiyon gaspı idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevl, olduğu konuda karar alması.yetki gaspı: idareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin işlemi. fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda örneğin yasama ve yargının görevine giren bir alanda işlm tesis etmesi. yetki tecavüzü: idare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması. örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması. yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar agır bariz yetki tecavüzü olur. örn bir bakanın baska bir bakanlkta calışan memeru emekliye ayırması gibi.

SORU-76      hukuk devletinin unsurları

CEVAP-76    Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.

SORU-77      anayasa mahkemesinde açılan davalr?

CEVAP-77    iptal ve itiraz davaları 2010 anayasa değişikliği ile de bireysel başvuru

SORU-78      Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?

CEVAP-78    hak ehliyeti:medeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil ehliyeti:medeni hakları kullanma ehliyetidir.hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyız kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak

SORU-79      Derneklerde zorunlu organlar?

CEVAP-79    genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu

SORU-80      Vakıflarda zorunlu organlar?

CEVAP-80    yonetım organı

SORU-81      Normlar hiyerarşisi?

CEVAP-81    anayasa- uluslar arası anlaşmalar-kanun-tüzük-yönetmelik

SORU-82      tacir yardımcıları?

CEVAP-82    bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticari vakil 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar- 1- tellal 2- acente 3- komisyoncu

SORU-83      anayasanın temel ilkeleri??

CEVAP-83    “‎1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet ilkesi3. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi5. Demokratik devlet ilkesi6. Laik devlet ilkesi

  1. Sosyal devlet ilkesi8. Hukuk devleti ilkesi9. Eşitlik ilkesi”

SORU-84      T.C.Anayasasının ilk 4 maddesi?

CEVAP-84    “MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

SORU-85      cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler?

CEVAP-85    Yaşama ve yargı alanındaki işlemleri tek başına yapar, yürütme alanında işe : mgk ya başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skiyönetim ve ohal durumunda başkanlığında bulunan bakanlarkurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oluyo.

SORU-86      hukuk devletinin unsurlari?

CEVAP-86    erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasaların anayasaya uygunluğu, idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi

SORU-87      hukuk devletinin özelikleri?

CEVAP-87    yasaların anayasaya uygunluğu idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi,kanuni hakim güvencesi

SORU-88      derdestlik?

CEVAP-88    davanın görülmekte olöası dolayısıyla başka mahkeme önünde görüşülememesidir..

SORU-89      cezayı ortada kaldıran nedenler?

CEVAP-89    meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali

SORU-90      icrada şikayet hakkında bilgi?

CEVAP-90    icra dairesinin icra memurlarının yaptığı işlmlerden ötürü şikayetimizi icra mah. yaparız..kanuna aykırılık ve işlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından itibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakılması,bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet herzamn yapılabilir..

SORU-91      şuçun unsurları?

CEVAP-91     maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail mağdur fiil…

SORU-92      zincirleme suç?

CEVAP-92    failin mağdura karşı belirli aralıklarla fiili tekrarlaması yada tek fiille birden fazla kişiye karsı suç işlenmesidir

SORU-93      aktif statü hakları?

CEVAP-93    seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı dilekçe hakkı vatandaşlık hakkı askerlik hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı

SORU-94      pozitif statü hakları?

CEVAP-94    eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma hakkı güvenlik hakkkı sosyla güvenlik hakkkı çalışma hakkı

SORU-95      milletvekiliğinin düşme nedenleri?

CEVAP-95    ölüm istifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma hüküm giyinme 1 ay içinde 5 birleşim günü izinsiz ve mazeretsiz katılmama m.v liği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi

SORU-96      gensoru?

CEVAP-96    ‎20 m.v yazılı ıstegı ıle bır bakan veya basbakan hakkında cezaı sorumluluga yol acan denetleme yoludur sadece guvensızlık oyları sayılır…

SORU-97      parlemento kararları?

CEVAP-97    tbmm bir işlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır

SORU-98      soru?

CEVAP-98    bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan denetim yöntemidir

SORU-99      genel görüşme?

CEVAP-99     vatanı yada milleti i,lgilendıren bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu arasında görüşülmesidir

SORU-100   meclis soruşturması?

CEVAP-100  amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır

SORU-101   meclis araştırması?

CEVAP-101  vatanı ve milleti ilgilendiren bir konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir komisyonca yerınde incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır

SORU-102   hiyarerşi ve idari vesayet farkları?

CEVAP-102  idari vesayet ; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde bir tüzel kişiliğin başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir

SORU-103   t.c devlet idaresinin temel görevleri?

CEVAP-103  milli güvnliği sağlanması planlama faaliyetleri iç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri destekleme faaliyetleri kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri

SORU-104   yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları

CEVAP-104  yer yönünden yerindenyönetim kuruluşları mahalli idarelerdir (belediye, köy ve il özel idaresi) hiz met yönünden ise trt , üniversite, kamu kurumu niteliğindeli meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

 

SORU-105   temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurlmasının sebleri

CEVAP-105  olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunulmamalıdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktik toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılır.ama olaganustu donem bıle olsa cekırdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumıyet karınesı dın ve vıcdan hurrıyetı gıbı… Suc ve cezaların gecmıse yurumemesı

SORU-106   İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?

CEVAP-106  Ihtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgahı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.