Guy (gelir uzman yardımcılığı) mülakat soru ve cevapları-Maliye-Vergi

MALİYE TESTİ ÇÖZ

GUY ÇIKMIŞ SORULAR ÇÖZ

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MALİYE-         

SORU-1        Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1       Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt, ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

Bakınız: Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) Mülakatında Dikkat Edilmesi Gerekenler

SORU-2        Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2       1-adreste tebligat a)postayla teblig b)memur vasıtasıyla teblig 2-dairede tebligat 3-ilanen tebligat 4- e-tebliğ

SORU-3        Vergi borcunu sona erdiren nedenler?

CEVAP-3       ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düzeltme,yargı kararları,uzlaşma vb.

SORU-4        Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler

CEVAP-4       ölüm,ceza indirimi,af

SORU-5        ötv kdv farkı nedir

CEVAP-5       ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır. ötv nispi veya maktu olabilir kdv nispidir.

SORU-6        Geçici vergiyi anlatınız.

CEVAP-6       Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak  ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.

SORU-7        ATFEDİLEN GELİR kavramıı nedir?

CEVAP-7       servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde edilen faydaya denir.Öz Tüketim olarak da bilinir.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

SORU-8        vergi amortismanı ve vergi kapitalizasyonu nedir

CEVAP-8       konulan vergiden dolayı malın-hakkın degerinin azalması vergi amortismanı,mala-hakka konulan verginin kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira. üzerine vergi koydu devlet senin ev 130bin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9        verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9       vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna yasama organı yetkilidir.

SORU-10      vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10   

SORU-11      vergi erozyonu?

CEVAP-11    vergi harcaması vergiden kaçınma vergi kaçakçılığı ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde meydana gelen azalmayı ifade eder

SORU-12      vergi kaması?

CEVAP-12    vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve tüketici rantlarındaki azalma yani fayda kaybı

SORU-13      vergi takozu?

CEVAP-13    vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir

SORU-14      vergi çengeli?

CEVAP-14    artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha yüksek orandaki vergi diliminden vergilendirilmesi

SORU-15      katılma payı-şerefiye?

CEVAP-15     bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayrimenkulerden şerefiye alınır.. katılma payı ise yol su dolgaz gibi hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu

SORU-16      devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler

CEVAP-16    devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor.. kamulaştırmda ise özel bi taşınmaza devlete ait oluyor .. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa ile olur önemli fark

SORU-17      verginin kesinleşmesi ne demek

CEVAP-17    vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek aşamaya gelmesinii ifade eder.

SORU-18      Verginin amortismanı?

CEVAP-18    bir mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdır.

SORU-19      Verginin kapitilazasyonu?

CEVAP-19     bir mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin artmasıdır.

SORU-20      fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt. kısaca tanımlayın

CEVAP-20     fonksiyonelde mp’nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide ise ekonomik istikrarı sağlamak  telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar. o eksikliği telafi eder yani.

SORU-21      Vergi grevi?

CEVAP-21 Vergiye karşı kişisell bir reaksiyonun ifadesidir.vergi yükünün hafifletilmesine yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi

SORU-22      vergi arbitrajı nedir?

CEVAP-22   Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük olan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.

SORU-23      sıkışıklık trajedesi

CEVAP-23    klup mal ve yarı kamusal malı kullanan tüketici sayısı arttıkça tüketicilerin elde ettiği verimin azalmasıdır

SORU-24      vergi matrahi tespit yöntemleri neler

CEVAP-24    Beyan usulü, karine ve dış gösterge usulü, götüru usul, idarece takdir usulü 

SORU-25      tanzi etkisi nedir

CEVAP-25    gelir vergilerinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de bir sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.Enflasyonun, verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2 etmen vardır.1- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için;1- Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmalı3- Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı

SORU-26      Özel bütçe?

CEVAP-26    Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

SORU-27      Sıfır tabanlı bütçe teorisi?

CEVAP-27    her bütçe sonuçlarının kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç yada çok az faydalanılması kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormus ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre ödenek ayrılmasını amaclar

SORU-28      Devri bütçe teorisi?

CEVAP-28    ‎7 ile 10 yıllk arasındaki bir denklği esas alır. yıl içinde acık yada fazla verilmesi önemli değildir. önemli olan konjonktür devresi sonundaki denkliktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder

SORU-29      Kesin hesap?

CEVAP-29    maliye bakanlığı tarafından hazırlanan gerçeklşmiş olan gelir ve giderlerin gereçeleriyle birlikte tbmm ye sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren bir yoldur.bir örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur. keısn hesabın kabul edılmesı ıle tmbb nın butçe uzerındekı denetımı sağlanmış olacak artık butçe sağlıklı bır şekilde uygulanabılır

SORU-30      Telafi edici bütçe teorisi?

CEVAP-30    bütçe açıklarını bir araç olarak kullanır ekonomik denkliğe önem verir

SORU-31      kayıtlı sermayenin tanımı

CEVAP-31    Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş azami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırılabilmesine imkan sağlayan bir sistemdir.

SORU-32      Bütçe kapatma usulleri?

CEVAP-32    jestiyon ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usulu kullanıyor.jestiyon usulunde yapılan kamu harcamaları hangi döneme ait olursa olsun ilgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır

SORU-33      mali saydamlık 

CEVAP-33    her turlü kamu kaynağının elde edılmesı ve kullanılmaısnda kamunun zamanında bılgılendırılmesi

SORU-34      Denk bütçe çarpanı?haavelmo teoremi

CEVAP-34    Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması yapması sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar artmasına denir ve her zaman 1’e eşittir.

SORU-35      Bütçe emaneti?

CEVAP-35    Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

SORU-36       Bütçe?

CEVAP-36    Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge

SORU-37      Bütçe ilkeleri?

CEVAP-37    genellik ilkesi teklik ilkesi açıklık ilkesi doğruluk ilkesi samimmiyet ilkesi önceden izin alma ilkesi alenilik ilkesi

SORU-38      Konversiyon?

CEVAP-38    devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi amac borç yükünü azaltmak.ekonominin iyi gitmesihalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan iyileşmedir

SORU-39      Konsolidasyon?

CEVAP-39    devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele

SORU-40      Fonksiyonel maliye politikası?

CEVAP-40    bu politikaya göre devletın temel amacı kamu harcamalrını kullanarak ekonomıde tam ıstıhdamı sağlamaktır devlet enflasyon donmelerınde vergılerı kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomıde yer alıp gerektığınde müdahale etmelıdır

SORU-41      Formül esnekliği?

CEVAP-41    mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklastığı dönemlerde uygulanacak önlemlerin önceden belli kurallara bağlanması ve yaslarla belirlenmesidir

SORU-42      vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir

CEVAP-42    tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi ziya için başvurulurken tarhiyat sonrası sadece vergi ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan indirim isteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bir süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir

SORU-43      Parafiskal gelir?

CEVAP-43    belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve mesleki kuruluşlar tarafından bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.

SORU-44      Telafi edici maliye politikası?

CEVAP-44    ekonomi eksik istihdamda iken bütçe açığı vererek ekonominin tam istihdama geldikten sonra denk bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi

SORU-45      2012 bütçe rakamları

CEVAP-45    ‎2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira olması bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış ile 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.

SORU-46      Gelir uzman yardimcilari ne iş yapar

CEVAP-46    kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; inceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

SORU-47      gecikme zammı gecikme faizi oranları?

CEVAP-47    gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır…. ikisi de 1.40

SORU-48      Vergi yükü?

CEVAP-48    vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.

SORU-49      Verginin reddi?

CEVAP-49    Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun ifadesidir.uygulamadan kaldırılmasına yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.

SORU-50      Verginin gelir etkisi?

CEVAP-50    Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyini korumak için daha çok çalışmayı tercih etmesidir.

SORU-51      Vergi gayreti?

CEVAP-51    vergi gelirinin gsmh ye oranı gsmh vergileme sınırının son haddidir.

SORU-52      Verginin ikame etkisi?

CEVAP-52     kişinin artan vergi oranı karşılığında çalışmak istememesi

SORU-53       Vergi maliyeti?

CEVAP-53    vergi toplarken ortaya çıkan harcama.. açık ve zımni

SORU-54      Vergi harcaması?

CEVAP-54     istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri

SORU-55      Vergi dampingi?

CEVAP-55    Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması.

SORU-56      Verginin konusu?

CEVAP-56     verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama vb.

SORU-57      Verginin yansıması?

CEVAP-57    kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları= ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme

SORU-58      Tobin vergisi?

CEVAP-58    spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması öngörülen vergileme

SORU-59      Safi artış kuramı?

CEVAP-59    dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet unsurlarının toplamının çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır

SORU-60      Mali tevzin?

CEVAP-60    gelir ve fonksiyonların merkezi ve yerel olarak bölüştürülmesi

SORU-61      Mali anestezi?

CEVAP-61    vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin hisedilmemesi

SORU-62      Sıçrama tezi?

CEVAP-62    wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu

SORU-63      Kaynak kuramı?

CEVAP-63    üretim sürecine katılan ve sürekli gelir getiren kaynaklardan gelir elde edilmesidir

SORU-64      mali kural

CEVAP-64    Mali kural,kamu harcama ve borclanmasina sinirlar konmasi,kurallara baglanmasi ve bunun yasalarla cizilmesidir.Mali kural;mali disiplin saglayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surdurulebilinir “maliye politikasi” koyan yasalardir…

SORU-65      Gölge fiyatı?

CEVAP-65    kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat belirlenmesidir

SORU-66      vergilemenin mali sınırı

CEVAP-66    vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır iktisadi sınır mali sınır ve siyasi sınır olarak 4 e ayrılırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max ) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.

SORU-67      maktu vergi

CEVAP-67    Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi

SORU-68      dekont yöntemi

CEVAP-68    öncelikle kişinin matrahına artan oranlı vergi tarifesi uygulanır daha sonra en az geçim seviyesi bulunup oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür

SORU-69      verginin denetim yolları

CEVAP-69    yoklama, bilgi edinme, inceleme ve arama 

SORU-70      monetizasyon

CEVAP-70    Para basımıyla borç ödenmesi

SORU-71      Faktoring?

CEVAP-71    müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır. mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir.

SORU-72      Euro dolar?

CEVAP-72    abd dışındaki banka ve diger aracı kurumlarda açılmış dolar hesaplarına verilen isimdir.

SORU-73      bütçenin hazırlanması 5018?

CEVAP-73    kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna kadar bakanlar kurulunca kabul edilmesi bütçeleme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 55 gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür

SORU-74      sayman?

CEVAP-74    merkezi yönetim tarafından ödemelerin yapılnası için görevlendirilen maliye memurudur

SORU-75      ecrimsil?

CEVAP-75    kamuya aıt olan yerlerın ısgal edılmesı ıle alınan ucrettır ornegın kaldırımların dukkanlar tarafında ısgal edılmesı…. Caddelerın sokakların vb…

SORU-76      telafi edici bütçe terorisi?

CEVAP-76    önemli olan ekonomik dengedir..sir william berevidge ye ait.tam isthdam dengesi sağlanıncay kadr devlet kontrollü bütçe açıkları verecek.bu yolla özel sektörn yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek

SORU-77      devri bütçe teorisi?

CEVAP-77    önemli olan devresel denkliktir.bütçenin yıllık değil konjektürel dönemi içnde denk olması gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASİK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KONJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ

SORU-78      tersine artan oranlılık?

CEVAP-78    Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..

SORU-79      vergi kaçaklığı ve vergiden kaçınma arasındaki farklar?

CEVAP-79     veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden kaçınmada vergi doğmaz kaçakçılıkta doğmustur

SORU-80      vergi ziyaı?

CEVAP-80    mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder….

SORU-81      safi artış kuramı?

CEVAP-81    Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç içerisinde, dönembaşı servet değeri ile dönem sonu servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki tüketilen değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini…

SORU-82      kamu hizmetlerini görme usulleri?

CEVAP-82    emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam

SORU-83      maliye nedir

CEVAP-83     devlet ve diger kamu kuuluslarının kamu hızmetlerını yerıne getırebılmek ıcın harcama yapmalarına ve ve bu harcamaları yerıne getırıcek gelırlerı elde etmelerıne ilişkin olayları ınceleyen sosyal bır bılımdır

SORU-84      idarenin mal edinme yetkileri?

CEVAP-84    istimval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el atma

SORU-85      kamu ekonomisinde üretılen mal ve hızmetler nelerdır?

CEVAP-85     tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitler aracılığıylada özel mallar.

SORU-86      terkin

CEVAP-86    tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.

SORU-87      vergi hukukunda takas

CEVAP-87    bir mükellefin vadesi gelmiş bir vergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona ermesidir.

SORU-88      vergı mukellefı -sorumlusu? vergı doguran olay

CEVAP-88    vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri yerine getirerek alacaklı vergi dairesine karsı sorumlu olan kişidir. vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir. vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gercekleşmesiyle devletin vergi alacagının doğmasıdır.

SORU-89      vergının kaynagı ,konusu ?

CEVAP-89    verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan şeyidr

SORU-90      vergı mahsubu?

CEVAP-90    Dönem içinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.

SORU-91      yatay adalet -dıkey adalet?

CEVAP-91    aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir gruplarında bulunanların farklı oranlardan vergilendirilmesidir

SORU-92      odeme gucune ulasmada yararlanılan araclar nelerdır?

CEVAP-92    en az geçim indirimi,artan oranlılık muafiyet istisna gelir tüketim gibi

SORU-93      transfer harcaması-reel harcama?

CEVAP-93     bir mal ve hizmet alımına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.

SORU-94      vergı matrahı nedır? matrah tespıt yontemlerı?

CEVAP-94    vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun indirgendiği teknik miktardr. yöntemler: beyan usulu, karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri ise gelir tipi , tüketim tipi ve gayrisafi hasıla tipi olarak ayrılır

SORU-95      kamu harcamalarının artış nedenlerı?

CEVAP-95    gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere ikiye ayırıız..görünrdeki artş nedenleri: enflasyon,bütçede safi uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi..gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..

SORU-96      wagner kanunu?

CEVAP-96    kamu harcamlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..

SORU-97      dişsallık nedir?

CEVAP-97    bir ekonomik birimin faaliyettnden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar görmesi

SORU-98      tam kamusal mal, erdemlı mal?

CEVAP-98    devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez,faydasndan yoksn bırakılamaz,fiyatlandırılanamaz,pazarlanamaz: savunma,adalet,diplomasi gibi…erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi…

SORU-99      devletın egemenlık gucune dayanarak elde ettıgı gelırler nelerdır?

CEVAP-99    mülk ve teşebüs gelirleri cebri değil..diğerlerinin çogu cebridir:resim,harç,parafiskal gelir,şerefiye, para ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemnlik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)

SORU-100   tarh nedır ? tarh yontemlerı

CEVAP-100  mükellefçe ödenecek olan verginin hesaplanması.ikmalen,resen ve idarece tarh yöntemi

SORU-101   vergı ıadesi?

CEVAP-101  vergi kanunlarına göre adalet veya ekonomik sosyal siyasal sebeplerden dolayı daha önceden tahsil edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir

SORU-102   muafıyet -istısna?

CEVAP-102  muafiyet:vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dısı bırakılmasıdır. istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dısı bırakılmasıdır.

SORU-103   vergı tazyıkı(subjektıf vergı yuku) ?

CEVAP-103  vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.

SORU-104   kaçakcılık -kacınma?

CEVAP-104  vergiden kacınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden kurtulmaktr. vergi kaçakçılığı:vergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.

SORU-105   vergı bılıncı-ahlakı?

CEVAP-105  vergi bilinci:yükümlülern vergi borcunu yerine getirme isteğidir.vergi ahlakı:yükümlülern vergi borcunu yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüstlk düzeyidir.

SORU-106   malı anestezi?

CEVAP-106  mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirlmesi.

SORU-107   vergının yansıması ? aşamaları?

CEVAP-107  yansıma: yükümlu tarafından odenen vergının fıyat mekanızması aracılıgıyla kısmen yada tamamen 3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerlesme

SORU-108   vergının gelır ve ıkame etkısı?

CEVAP-108  gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir azalan bireylern daha cok calışarak eski yasam düzeylerine ulaşmak istemeleri. ikame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn calışmayarak boş durmayı tercih etmesi.

SORU-109   peçeleme?

CEVAP-109  özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerının ustaca kullanılarak vergı borcunu azaltmaya veya sıfırlamaya calışılması

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Yorumlar 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.