Siyer soruları ve cevapları

Cevapla
barış kılıç
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Tem 2019 11:55
İletişim:

14 Tem 2019 12:00

SİYER-İ NEBİ DERSİ GENEL TEST
1. Ficar savaşlarının en önemli özelliği nedir?
a) Kabile içi savaşlara verilen addır.
b) Ramazan ayında yapılan savaşlardır.
c) İslamiyet geldikten sonra yapılan savaşlardır.
d) Savunma savaşları
e) Haram aylarında yapılan savaşlardır.

2. Peygamberimizin (sas)’in “Şu an İslam döneminde bile çağrılsam yine katılırım.” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daru’l-Erkam b) Ficar savaşları c) Bedir Savaşları
d) Hılfü’l-Fudûl e) Suffa Mektebi

3. Cahiliye döneminde Peygamberimiz (sas)’in de aralarında bulunduğu erdemli insanlardan oluşan Hilfu’l-Fudûl cemiyetinin asıl hedefi neydi?
a) Mekke’ye karşı yapılan saldırılara karşı koymak
b) Mekke’de yerli ve yabancılara haksızlık yapılmasına engel olmak
c) Putlara tapılmasına engel olmak
d) Kabileler arası barışı sağlamak
e) Mekke’de ticari kazancın artmasını sağlamak

4. Peygamberimiz (sas) “Kabe hakemliği” yaptığında hangi soruna çözüm bulmuştur?
a) Kabe’nin tamir edilmesi
b) Kabe’nin temizliği
c) Hacılara su dağıtma işi
d) Hacerü’l-Esved’in yerine konması
e) Haram aylarda yapılan savaşlar

5. Peygamber Efendimizin (sas) son hastalığı ve vefatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Vefatına sebep olan hastalığına Muharrem ayında yakalandı.
b) Zevcelerinden Hz. Meymune’nin evinde hastalığına tutuldu.
c) Hastalığının son üç gününde mescide çıkmadı.
d) Hz. Ali tarafından yıkandı.
e) Hz. Aişe’nin odasına defnedildi.

6. 1 - Sidanet
2 - Hicabet
3 - Liva
4 - Daru’n-Nedve Reisliği
5 - Sikayet
görevlerinden hangileri İslam döneminde de devam etmiştir?
a) 1-2-5 b) 1-2-3 c) 2-3-4 d) 2-3-4 e) 4-5-1


7. Hz. Peygamberin (sas) hayatını, ahlakını ve yaşantısını bütün yönleriyle ele alan ilim dalına ……….; Peygamberimizin cihad faaliyetleri yani gazve ve seriyyelerini kapsayan ilim dalına ……. adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Siyer-Meğazi b) Sünnet- Meğazi c) Meğazi- Siyer
d) Meğazi-Sünnet e) Siyer-İslam Tarihi

8. Siyer ilminin imamı olarak kabul edilen …………………..’nın meşhur eserine bazı ilave ve düzeltmeler yaparak yeni bir eser hazırlatıp zamanımıza eksiksiz olarak ulaşan ilk siyer kaynağı olarak kabul edilen eserin müellifi ………………….…………’dır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İbn Hişam - Muhammed b. İshak
b) Muhammed b. İshak - İbn Hişam
c) Muhammed b. İshak - İbn Sad
d) İbn Hişam- Vâkidi
e) İbn Sad- Vâkidi

9. Aşağıdakilerden hangisi hicreti hazırlayan sebeplerden değildir?
a) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zulümlerin dayanılmaz olması
b) Medineli Müslümanların Akabe biatlarında Peygamberimizi koruyacaklarına söz vermeleri
c) Peygamberimizin Taifte davetinin kabul edilmemesi
d) Allah’ın hicrete izin vermesi
e) Medine’nin daha korunaklı bir şehir olması

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi Yahudilerle yapılan vatandaşlık antlaşmasında (İslam devletinin ilk anayasasında) yer almaz?
a) Her iki tarafın eşit haklara sahip oldukları belirtildi.
b) Kureyş müşriklerinin himaye edilmesi her iki taraf için de yasaklandı
c) Yahudilere kendi dinlerinde kalma hakkı / Din özgürlüğü tanınmadı
d) Herhangi bir ihtilafın Hz. Muhammed (sas) tarafından çözüleceği belirtildi.
e) Askerlik hizmetinin herkes için mecburi olduğu kabul edildi.

11. Aşağıdakilerden hangisi hicretin 1. yılı olaylarından değildir?
a) Medine’de ilk nüfus sayımı yapıldı
b) Ezan meşru kılındı
c) Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi
d) Peygamberimiz Hz. Aişe ile evlendi
e) Cihada izin verildi.

12. Peygamberimizin ilk gazvesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Veddan (Ebva) gazvesi
b) Buvat gazvesi
c) Udeyre gazvesi
d) Birinci Bedir gazvesi
e) Büyük Bedir gazvesi

13. Mekke’ye Umre amacıyla hareket eden Müslümanların Mekke’ye girişine izin verilmedi. Bunun sebebini araştırmak için Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi üzerine Müslümanlar müşriklerle savaşmak üzere biat ettiler (söz verdiler). Bu biata ne ad verilir?
a) Biatü’r-Rıdvan
b) Akabe Biatı
c) Hudeybiye Biatı
d) 2. Akabe Biatı
e) Biatü’r-Rahman

14. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Haşr Suresi’nin tamamının indiği gazve Nadiroğulları gazvesidir.
b) Beni Kureyza gazvesinden sonra Medine’de hiç Yahudi kalmamıştır.
c) Beni Müstalik gazvesi en fazla münafığın katıldığı gazvedir.
d) İfk hadisesinin yaşandığı gazve Beni Müstalik gazvesidir.
e) Taif kuşatması Beni Kureyza gazvesinin devamıdır.

15. Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden hangisi yanlıştır?
a) İki taraf on yıl süre ile birbiriyle savaşmayacak.
b) Kureyşlilerden Müslüman olup Medine’ye sığınanlar geri verilecek
c) Müslümanlardan biri Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri göndermek zorunda değil
d) Diğer Arap kabileleri istediği tarafla ittifak kurabilirler
e) Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret edebileceklerdir.

16. Hudeybiye antlaşmasından sonra Fetih suresinde yakın bir fetih olarak müjdelenen fetih hangisidir?
a) Hayber b) Mekke c) Mûte
d) Yemen e) Taif

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a) Bizans İmparatoru Herakliyus’a davet mektubunu götüren elçi Dihye b.Halife’dir.
b) İran Kisrası Huzafe oğlu Abdullah’ın getirdiği mektubu yırtıp attı.
c) Habeşistan Necaşisine elçi olarak Ümeyye oğlu Amr gönderilmiştir.
d) Habeşistan Necaşisi elçiyi iyi karşıladı ve Müslümanlığı kabul etti.
e) Busra emirine gönderilen elçi saygıyla karşılandı.

18. Elde edilen ganimetlerin sadece Hudeybiye’ye katılanlar arasında dağıtılacağı Hudeybiye’de bulunmayanların sırf cihad arzusuyla orduya katılabileceğinin açıklandığı savaş/ fetih hangisidir?
a) Hayber b) Mekke c) Hendek
d) Tebük e) Beni Nadir

19. Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?
a) Mute b) Hayber c) Tebük d) Huneyn e) Taif

20. Arab-ı Müstaribe kimin soyudur?
a) Hz.İsmail b) Hz. İshak c) Hz. Salih
d) Hz.Musa e) Hz. İsa

21. Cebrail peygamberimize insan suretinde vahiy getirdiğinde ashaptan kimin suretinde gelirdi?
a)Halife oğlu Dihye b)Musab b. Umeyr
c)Abdullah b. Cüdan d)Zeyd b. Sabit e)Hz. Ömer

22. Mekke’ye putperestliği getiren kişinin ve getirdiği putun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Luhayl oğlu Amr _ Hubel b) Luhayl oğlu Amr _Uzza c) Ebu Cehil _ Hubel d) Ebu Cehil _Uzza
e) Ebu Lehep _Hubel

23. Peygamberimizin gizli daveti kaç yıl sürmüştür?
a)2 b)3 c)4 d)1 e)5

24. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
a) Affan Oğlu Osman b) Avvam Oğlu Zübeyr
c) Ubeydullah Oğlu Talha d) Hz. Ebu Bekir
e) Hz. Ömer

25. Mekke’de Müslümanların ilk eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daru’n-Nedve b) Kabe c) Erkam b. Ebil Erkam
d) Suffe e) Mescid-i Nebevi

26. Peygamberimiz(sas)’in Uhud savaşından hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık beş bin ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana gözdağı verdiği gazvenin adı nedir?
a) Huneyn gazvesi b) Ayneyn gazvesi
c) Batn’ı Nahle gazvesi d) Beni Mustalik gazvesi
e) Hamrâû’l Esed gazvesi

27. - Medine döneminde doğup, Medine vefat eden çocuğu ...............,
- Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu...............,
- Habeşistan’a ilk hicret edenler arasında yer alan kızının adı.............
Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbrahim-Fatıma-Rukiye
b) Abdullah-Ümmü Gülsüm-Fatıma
c) Kasım-Fatıma-Zeynep
d) İbrahim-Rukiye-Fatıma
e) Abdullah-Fatıma-Zeynep

28. Hz. Ömer’e verilen el –faruk lakabı hangi anlama gelmektedir?
a) Çok adaletli olan b) Hak ve batılı ayıran
c) İlim sahibi olan d) Çok ibadet eden
e) Çok doğru olan

29. Suffe’de yetişmiş 70 âlimin şehid edildiği facia aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rec’i Vakası b) Uhud Savaşı
c) Bi’ru Maûne Vakası d) Hendek Gazvesi
e) Mustalikoğulları Gazvesi

30. Müttefik ordulara karşı yapılmış olması sebebiyle Ahzab Gazvesi de denilen savaş hangisidir ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) H. 5 .yılda, Hendek Gazvesi
b) H. 4. yılda Hendek Gazvesi
c) H. 3. yılda Uhud Gazvesi
d) H. 7. yılda Hayber Fethi
e) H. 5. Yılda Uhud Gazvesi

31. Hendek Savaş’ında ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
a) Nadiroğulları b) Kureyzaoğulları c) Kaynukaoğulları d) Sa’doğulları e)Hazreçoğulları

32. Benî Kureyza Gazvesi sonunda ne oldu?
a) Yahudiler, müşriklerin desteğiyle galip geldi.
b) Müslümanlara haraç ödemek zorunda kaldılar
c) Yahudiler alabildikleri kadar malı develere yükleyip kaçtılar
d) Yahudilerle Medine Vesikası imzalandı
e) Yahudi kabilesinden eli silah tutanlar öldürüldü, kadın ve çocuklar esir alındı, malları Müslümanlar arasında dağıtıldı.

33.…..… ve ……… kabilelerine mensup bir heyet, Peygamber Efendimizden kavimlerine İslam dinini öğretecek muallimler istemişti. Asıl niyetleri ise , bu Müslümanları …………………… Savaşı’nda öldürülen yakınlarının intikamını almaları için Mekkelilere teslim ederek vaat edilen mükâfatı almaktı. Peygamberimiz de onlara güvenerek …… kişilik bir irşad heyeti gönderdi. Bu birlik, Reci denilen yere geldiklerinde asıl niyetlerini açıklayarak hiyanet ettiler.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla ne gelmelidir?
a) Adal ve Kara – Bedir- 70
b) Adal ve Kara- Uhud- 6
c) Âmir ve Berâ- Uhud- 12
d) Âmir ve Berâ- Bedir- 70
e) Kaynuka ve Süleym- Uhud- 18

34. Peygamberimiz (sas)’in soy ağacı sıralamasında hangi seçenek doğru olarak verilmiştir?
a) Kusay – Nevfel – Haşim –Abdullah –Hz.Muhammed (sas)
b) Adnân – Abdüşşems – Abdullah – Hâşim – Hz.Muhammed (sas)
c) Abdümenâf – Hâşim - Abdülmuttalib – Abdullah - Hz. Muhammed (sas)
d) Hz. Ebû Bekir – Kusay – Abdülmuttalib – Abdullah - Hz.Muhammed (sas)
e) Adnân – Zühre – Abdullah – Abdülmuttalib -Hz.Muhammed (sas)

35. Mekke’nin fethinden 16 gün sonra Mekke ile Taif arasında yer alan bir vadide Hevazin ve Sakif kabileleri başta olmak üzere onlara katılan kuvvetlere karşı yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Huneyn Gazvesi b) Taif Gazvesi c) Hevazin Gazvesi d) Tebük Gazvesi e) Fetih Gazvesi

36. Hz. Muhammed (sas)’e gelen ilk vahiy ……… suresinde, fetreti vahiy döneminden sonra gelen ayetler ……. Suresinde, en son indirilen ayetler …….. suresinde yer alır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Alak, Müddessir, Maide
b) Alak, Fetih, Maide
c) Fatiha, Müddessir, Nas
d) Alak, Maide, Nas
e) Fatiha, Müddesir, Maide

37. Rüyasında Ezan-ı Muhammediye’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ubeyde b.Cerrah b) Sad b.Ubade c) Abdullah b.Zeyd d) Bera b. Marur e) Tufeyl b.Amr

38. Müslüman kadınlar ilk olarak yaralıları tedavi etmek ve su taşımak gibi geri hizmetler için hangi savaşta görev aldılar?
a) Bedir b) Uhud c) Hendek d) Hamraul Esed gazvesi e) Buvat gazvesi

39. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu mescit hangisidir?
a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Haram c) Mescidi Kuba
d) Mescidi Aksa e) Mescidi Dırar

40. Peygamberimiz (sas)’in Tahire lakabı ile anılan hanımı……., ,Ümmü’l-mesakil (yoksulların anası) lakabıyla anılan hanımı……. sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Hatice-Huzeyme kızı Zeynep
b) Hz. Hatice-Hz. Aişe
c) Hz. Aişe-Hz.Hatice
d) Hz. Hatice-Hz. Sevde
e) Hz. Aişe-Huzeyme kızı Zeynep

41. İfk hadisesi Peygamberimiz(sas)’in hanımlarından hangisiyle ilgili olup, hangi gazve sırasında yaşanmıştır?
a) Hz. Aişe-Beni Mustalik Gazvesi
b) Hz. Hatice- Beni Mustalik gazvesi
c) Hz. Aişe-Beni Kureyza gazvesi
d) Ümmü Seleme-Beni Mustalik gazvesi
e) Hz. Hatice-Beni Kureyza

42. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hüzün yılında vefat eden amcası Ebu Talip’tir.
b) Hz. Peygamber (sas)’e inanmayıp ona hakaret ve eziyet eden amcası Ebu Lehep’tir.
c) En son muhacir olan amcası Hz. Abbas’tır.
d) Her zaman Peygamberimiz (sas) koruyup destekleyen amcası Ebu Talip’tir.
e) Müslüman olmamasına rağmen Hz. Peygamber’i(sas) her zaman destekleyen amcası Hz. Hamza’dır.

43. Rastladığı zaman olarak Kur’an-ı Kerim’de “Sâatü’l usre/zorluk zamanı” adı verilen savaş hangisidir?
a) Huneyn Gazvesi b) Taif Gazvesi
c) Hendek Gazvesi d) Tebük Gazvesi
e) Fetih Gazvesi

44. Hz. Ömer hangi surenin ilk ayetlerini okuduktan sonra Müslüman olmuştur?
a) Taha b) Alak c) Maide d) Hicr e) Müddesir

45. Peygamberimiz (sas) ve Hz. Ebu Bekir’e hicret esnasında yetişen ancak ayakları kuma gömülen kişi kimdir?
a) Utbe b.Rebia b) Amr İbnül As c) Meysere
d) Süraka e) Mecdiyy b. Amr

46. İslam’ı açık davet dönemi hangi ayetle başlamıştır?
a)Hicr 94 b) Alak 5 c)Müddesir 3 d)Fetih 1-3 e)Fatiha

47. Hendek savaşında düşman ordusundan İslam saflarına katılan savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip Peygamberimizin (sas) izniyle bu durumu İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
a) Nuaym b.Mesud b) Hz.Huzâî c) Sad b.Ebi Vakkas d) Selmani Farisi e) Sad b.Muaz

48. Peygamberimiz (sas) otuz bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kuran-ı Kerim’de hangi isimle anılmaktadır?
a) Mescid-i Kuba b) Mescid-i Aksa c) Cuma Mescidi
d) Mescid-i Yesrib e) Mescid-Dırâr

49. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Hayber’in Fethi – H.7. yıl
b) Veda Haccı – H.10.yıl
c) Kıblenin değişmesi – H.2.yıl
d) Hudeybiye Antlaşması –H.6.yıl
e) Mekke’nin Fethi – H.5.yıl

50. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (sas)’in h.10. yılı yaptığı ilk ve son haccına verilen adlardan birideğildir?
a) Veda Haccı
b) Haccetü’l İslam
c) Haccetü’l Belağ
d) Haccetü’l Kemal ve’t-tamam
e) Haccetü’l Zilkade

CEVAP ANAHTARI
1. E
2. D
3. B
4. D
5. A
6. A
7. A
8. B
9. C
10. C
11. C
12. A
13. A
14. E
15. B
16. B
17. D
18. A
19. A
20. A
21. A
22. B
23. B
24. E
25. C
26. E
27. A
28. B
29. C
30. A
31. B
32. E
33. B
34. C
35. A
36. A
37. C
38. B
39. A
40. A
41. A
42. E
43. D
44. A
45. D
46. A
47. A
48. E
49. E
50. E


Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj

“Din Kültürü Öğretmenleri Bilgi ve Döküman Paylaşımı” sayfasına dön

 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir