ÖABT Inkilap Tarihi Kısa Notlar

Cevapla
sosyalci
Mesajlar: 64
Kayıt: 12 Ara 2017 11:35
İletişim:

14 Ara 2017 13:56

İNKILAP TARİHİ VE TATÜRKÇÜLÜK ALAN SINAVI PRATİK
 Avrupa kapitalizme ne zaman geçti ? 1750 sanayi devrimiyle
 Osmanlı devletinin Avrupa mallarına uyguladığı sıkı denetimden ilk kurtulan hangi devlettir ? 1838 balta limanı ticaret antlaşmasıyla İngiltere olmuştur
 Türkçülük akımı ne zaman başladı ? 1789 Fransız ihtilalı ile başladı
 Türklerle İngilizler ilk olarak nerede karşılaştı ? I. III. Haçlı seferlerinde karşılaştılar
 İngiliz kralı arslan yürekli richart III.haçlı seferinde Kıbrıs adasını Bizanslılardan aldı ve burada Latin krallığı kurdu
 Osmanlılara karşı İngilizlerin katıldığı ilk haçlı seferi hangisidir ? 1396 niğbolu savaşıdır
 İngilizler 1500 lerden sonra İspanyollarla olan mücadelesinden dolayı iyi ilişkiler kurmak istediler bunu yapmak isteyen bu dönemde kraliçe elizabet tir
 İlk İngiliz elçisi kimdir ? w. Harebone dir 1583 te istanbula geldi Osmanlı padişahı III.murat kabul etti
 İngiltere ile ilişkiler ne zaman bozuldu ? 1768 -1774 osmanlı – rus savaşında İngilizlerin Rusların yanında yer almasıyla bozuldu
 İngiltere osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü koruma politikasından ne zaman vazgeçti? 1877 -1878 osmanlı rus savaşında vazgeçti bu savaş sonrasında Osmanlı toprağı olan Kıbrıs ve mısırı işgal etti ( 1882 )
 Altın orda devleti ne zaman yıkılma sürecine girdi ve sonucunda ne oldu ? timurun darbeleri sonucu yıkılma sürecine girdi .altın orda devletine bağlı rus knezliği olan “ moskava knezliği “ ortaya çıktı bu knezlik daha sonra Rusya devletini kuracaktır ( 1650 )
 Rusya nın güçlenmesinde etkili olan kimlerdir ? romonof hanedanından olan “çarl I.petro “ nun etkisi büyüktür
 Osmanlı toprakları hangi proje ile hangi iki devlet arasında paylaşıldı ? 1768 -1774 osmanlı rus savaşı sonrasında “ II.katherina ve Avusturya imparatoru II.josef “ arasında yapılan “grek projesi “ ile paylaşıldı bu paylaşıma göre istanbul merkezli Bizans imparatorluğu yeniden diriltiliyordu
 Rusya 1856 kırım savaşında kimlere mağlup oldu ? Osmanlı –piyomento –Fransa –İngiltere
 Osmanlı devletine hasta adam lakabını takan kimdir ? çarl II.nikola
 Osmanlı devleti ile Rusya arasındaki son savaş hangisidir ? I .dünya savaşıdır
 Türkiye nin NATO ya girmesini hızlandıran gelişme nedir ? rusyanın türkiye den toprak talebinde bulunmasıdır ( Sovyet baskısı)
 Fransız ihtilali önderleri kimlerdir ? montesgu , volter ,jean jack russo
 Türk inkılabının ayırıcı özelliği nedir ? uzun ve ihtilallar serisinin olmamasıdır mondorostan sonra Osmanlı devleti yıkıldı direkt olarak inkılaba geçildi
 Fransız ihtilal inde sembol haline gelen kimdir ? giyotin
 Fransız ihtilal ini başlatan kimlerdir ? burjuvalar
 İhtilal ve inkılap kavramları türkiye ne zaman kullanılmaya başlandı ? fransız ihtilali ile kullanılmaya başladı
 Tekamül nedir ? ilerleme gelişme demektir evrim geçirme manasına gelir
 Rönesans tanımını genişleten kimlerdir ? mıchalet – burahordt
 Arnold toybe ye göre ( İngiliz tarihçi ) Yeryüzünde kurulmuş olan 3 önemli imparatorluk hangileridir ? İngilizler ,Romalılar ,Osmanlı imparatorluklardır
 Yeniçeri ocağı kimin zamanında oluşturuldu ? I.murat zamanında oluşturuldu
 Yeniçeri ocağı kimin zamanında kaldırıldı ? 1826 da II.mahmut tarafından ortadan kaldırıldı
 Ordu alanında en önemli düzenleme yapan padişahlar kimlerdir ? III.selim ve II.mahmut tur
 Balkan savaşların kaybedilmesinin en önemli nedeni nedir ? politik çekişmelerin olmasıdır
 En önemli medrese hocaları kimlerdir ? molla hüsrev ,molla gürani ,ali kuşçu ,akşemsettin
 Osmanlı ilmiye teşkilatını bağlı olduğu kurumlar hangileridir ? sıbyan mektepleri ; evkaf nezaretine ,rüştiye ve idadiler ; maarif nezaretine ,medreseler ; şeyhülislamlık meşihat makamına bağlıdır
 Eğitim alanında en önemli reformlar yapan kimdir ? II.mahmut tur
 Türk devletlerinde üç önemli kurum hangileridir ? adliye maliye ordu
 Rumların kurduğu zararlı cemiyet hangisidir ? etniki eterya dır amaçları bağımsız Yunanistan kurmaktır
 Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyet hangisidir ? hınçak ve taşnak terör örgütüdür
 Fransa ile kapitülasyonlar ne zaman süresiz oldu ? 1740 da I.mahmut ve Fransa kralı 15.louis arasında yapılan anlaşma ile kapitülasyonların padişah değiştikçe yenilenmesi usulü terk edildi süresiz oldu
 Türk – Fransız münasebetleri ne zaman başladı ? haçlı seferleri ile başlamıştır
 Osmanlı döneminde Fransız ilişkileri tam olarak doruk noktasına ulaşmıştır ? Fransa kralı I. François in oğlu olan lousin Almanya dan kurtarılması için kanuniden yardım istemesiyle başlamıştır .kanunide bu durumla ilgili olarak mektup yazmıştır (1525 )
 Fransa ne zaman mısırı işgal etti ? 1798 yılında Napolyon bonopart tarafından işgal edildi daha sonra da 1830 yılında tunusu cezayiri ve fasıda işgal etti
 Tanzimat döneminde Osmanlı devletine giren yabancı unsurların çoğu hangi ulustandır ? Fransa
 Osmanlı devletinin ilk geri çekilmesi ne zaman oldu ? 1683 yılında II. Viyana kuşatması ile Avusturya dan çekildi
 Avusturya II. Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı topraklarından nereyi almıştır ? Bosna hersek i topraklarına katmıştır (1908 )
 Almanya ne zaman siyasal birliğini tamamladı ? 1871 de Prusya önderliğinde siyasal birliğini tamamladı
 Osmanlı hangi olaydan sonra Almanya ya yaklaştı ? ingiltere nin 1878 sonrasında Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmesiyle olmuştur
 Almanya nın hangi projesi İngilizlerin sömürgeleri ile bağlantısını engellemek amaçlıdır ? Berlin – istanbul – Bağdat demiryolu hattı projesidir
 İtalya nın Osmanlı topraklarında ilk olarak işgal ettiği yerler neresidir ? Rodos ,12 ada ,Trablusgarp ,bingazi dir
 İzmir ve çevresi ilk olarak kimlere verildi daha sonra neden bu karardan vazgeçildi ? gizli antlaşmalarla ilk olarak italya ya verildi ancak İngiltere bu bölgede güçlü italya görmek istemediğinden bu bölgeyi daha zayıf olan Yunanistan a verilmesini istemiştir
 İlk ABD elçiliği ne zaman ve nerde açıldı ? 1824 de izmir de açıldı
 Osmanlı devleti ne zaman Filipinlerde yaşayan Müslümanlara ABD ye karşı dostça davranılmasını istedi ? 1899 ABD –ispanya savaşında
 ABD hangi savaşta Osmanlı devletine karşı tarafsız bir tavır takınmıştır ? 1911 tarblusgarp savaşında
 ABD ile Osmanlı devleti arasında yaşanan ilk olumsuz ilişki hangisidir ? ermeni meselesidir
 Osmanlı devleti topraklarında ilk olarak yabancı okul açan devlet hangisidir ? kapitülasyonlarla birlikte devletler ticari imtiyazların yanı sıra okul açma hakkı da elde ettiler bu hakkı da ilk olarak elde eden devlet Fransa olmuştur
 Osmanlı devleti ilk olarak batının üstünlüğünü ne zaman kabul etmiştir ? 1699 karlofça antlaşmasıyla kabul etmiştir
 Osmanlı devletinde humbaracı ocağını kuran kimdir ? Fransız soylusu olan Ahmet adını alan “ comte de bonnevale “ dir
 Osmanlı devleti ordusundaki ilk yenileşmeler hangileridir ? 1731 de hendeshane açıldı ordunun teknik elemanları karşılanmaya başladı ,1773 de mühendishaneyi bahri hümayun ,1774 de sürat topçuları ocağı kuruldu
 III.selimin yapmış olduğu ıslahatların genel adı nedir ? nizamı cedit ıslahatlarıdır ( 1789 -1908 )
 III.selim nizamı cedit ordusunun subay ihtiyacını karşılamak için hangi okulu açtı ? mühendishanei berri hümayun adlı okulu açtı
 Avrupa başkentlerine ilk daimi elçilikleri kuran Osmanlı padişahı kimdir ? III.selim
 III.selim ıslahatları hangi gelişmeyle son buldu ? 1807 deki kabakçı mustafa olayı ile son buldu
 Osmanlı devletinde ordu alanında ilk ciddi ve geniş anlamda yenileşme hareketi hangisidir ? nizamı cedit
 II.mahmut nun tahta çıkmasında etkili olan kimdir ? alemdar mustafa paşadır
 II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar hangilerdir ?
 Sekbanı cedit ocağı yeniçeri ayaklanması sonucu kapatıldı
 1826 da yeniçeri ocağı kaldırıldı yerine asakiri muhammediye ordusu kuruldu
 1826 da Avrupa ya ilk olarak öğrenci gönderildi
 1834 de harbiye ,1827 de tıbbiye okulları açıldı ( yabancı destekli olarak )
 İlköğretim mecburi hale getirildi
 Medrese dışı okullar nafia nezaretine bağlandı
 Medrese dışı rüştiye okulları açıldı
 İlk nüfus sayımı yapıldı ( yalnızca erkek askeri nüfus ) mülk yazımı yapıldı
 Posta teşkilatı kuruldu
 1831 de takvimi vekayi adlı ilk resmi gazete yayımlandı
 Pasaport uygulanması başlatıldı
 İlk defa karantina sistemi uygulandı
 Fes ve pantolon giyilmeye başlandı memurlar sakal kesmeye başladı
 Doğum günleri kutlanmaya başladı ,padişahlar devlet dairelerine resimlerini astırmaya ve elçilik davetlerine gitmeye başladılar
 Nezaretler ,ayanlar kaldırıldı .kanunları oluşturmak amacıyla kurullar oluşturuldu
 veziri azamın( sadrazamın ) gücü zayıflatıldı padişahın otoritesi arttırıldı
 memurlar için ceza kanunu yapıldı meclisler oluşturuldu
 Tanzimat fermanının diğer adı nedir ? Gülhane parkında okunduğu için Gülhane hattı hümayun olarak bilinir
 Osmanlı padişahları ilk olarak kendi gücünün üstünde kanun gücünü tanımaya başlamıştır ? Tanzimat fermanı ile başlamıştır .padişah kanunlara uyacağına dair yemin etmiştir
 Tanzimat fermanındaki asıl amaç nedir ? Osmanlı vatandaşlığıdır ( Osmanlıcılık fikri bu fermanla başlar )
 Islahat fermanı ne zaman kabul edildi ? 1856 kırım savaşı sonunda kabul edildi bu ferman gayri Müslimlere geniş haklar tanıyordu
 Osmanlı devletinde meşrutiyet yönetimini ve anayasanın ilk olarak ilan edilmesini ve devletin bu yönetimle kurtulabileceğini savunanlar kimlerdir ? genç Osmanlılar adıyla bilinen Namık kemal ,ziya paşa dır
 Genç Osmanlılar döneminde meşrutiyet yönetimini istemeyen padişah kimdir ? Abdülaziz dir ( 1870 ler )
 Meşrutiyet yönetimini ilan ettirmek amacıyla ilk olarak V. Murat daha sonra da II. Abdülhamit i tahta getiren kimlerdir ? Mithat paşa , serasker Hüseyin avni paşa , sadrazam Mehmet rüştü paşa dır bu isimler Abdülaziz i tahtan indirdiler
 Kanuni esasiyi hazırlayanlar kimlerdir ? II. Abdülhamit , sadrazam Mithat paşa başkanlığındaki kuruldur
 Kanuni esasi ilk olarak nerde okundu ? Beyazıt meydanında
 Kanuni esasi ile açılan mecliste durum nasıldır ? meclis ; mebusan meclisi ve ayan meclisi olmak üzere iki ana bölümden oluşur üyelerini de padişah atamıştır .bu iki ana bölüm birleşerek meclisi umumi adını almıştır
 I. Meşrutiyetle birlikte oluşan bakanlar kurulunun başkanı kimdir ? sadrazam
 I.meşrutiyetin son bulmasına neden olan gelişme nedir ? Osmanlı – rus savaşının başlaması ile II.abdülhamit tarafından fesh edildi ( 1878 )
 II. Meşrutiyetin kurulmasında etikli olanlar kimlerdir ? ittihat ve terakki partisi üyeleridir
 I. Meşrutiyetle birlikte görülen gelişmeler nelerdir ? nazırlar ( bakanlar ) padişah değil meclise karşı sorumlu oldular , basına uygulanan sansür kaldırıldı
 II. Abdülhamit i tahttan indiren kimlerdir ? ittihat ve terakki partisidir. Bu parti yönetimi daha sıkı idare tarzı ile yönetti
 II. Meşrutiyetin dıştaki yansımaları nelerdir ? Bulgaristan bağımsız oldu ,Yunanistan Girit adasını ilhak etti ,Avusturya Macaristan Bosna hersek i topraklarına kattı
 II. Abdülhamit ten sonra padişah olan kimdir ? Reşat paşadır
 Osmanlı tarihindeki ilk cemiyet ne zaman kuruldu ? sultan Abdülaziz döneminde genç Osmanlılar adıyla ilk defa cemiyet kuruldu ( 1865 )
 İslamcılık düşüncesini siyaset olarak izleyen padişah kimdir ? II. Abdülhamit tir
 Türkçülük bir fikir akımı olarak kimin zamanında gelişti ? II. Abdülhamit zamanında gelişti
 Türkçülük fikirleriyle ünlü olan sosyolog kimdir ? ziya Gökalp tır Türkçülük onun görüşleriyle ilmi bir boyut kazandı
 İttihat ve terakki partisinin genel politikası nedir ? Osmanlıcı görüntüsü altında Türkçülük politikası izledi bu politikanın adı pan türkist ; bütün Türkleri bir çatı altında birleştirme politikasıdır ( Turancılık )
 Atatürk döneminde savunulan görüş hangisidir ? Anadolu Türkçülüğü savunuldu bu fikir kurtuluş savaşının kazanılmasında etkili oldu
 İttihat ı Osmanlı cemiyetinin kurucuları kimlerdir ? tıp öğrencilerinden olan İbrahim temo ,ishak sukuti ,Abdullah Cevdet ,Mehmet reşit ( 1889 )
 İttihat ı Osmanlı cemiyeti teşkilatlanmasında kimleri örnek aldılar ? İtalyan tarihinde önemli rol oynayan “ canborani” leri örnek aldılar
 İttihat ve terakki ilk üs olarak nereyi seçti ve cemiyetin bu ismi almasında rolü olan kişi kimdir ? ilk üs olarak Paris i seçtiler ve cemiyetin bu ismi almasında “ Ahmet rıza “ önemlidir
 Ahmet rıza nın çıkarmış olduğu gazetenin adı nedir ? meşveret gazetesi ( 1895 )
 İbrahim temo ve Abdullah Cevdet in çıkarmış olduğu dergi nedir ? jön türk dergisi
 Murat bey in çıkarmış olduğu derginin adı nedir ? mizan
 Jön Türklerin parçalanması ile Ahmet rıza bey ve prens sebahattin daha sonra hangi görüşü savundular ? Ahmet rıza bey merkeziyetçiliği savundu ,prens sebahaddin ise ademi merkeziyetçiliği savundu
 İttihat ve terakki hangi cemiyetler ile birleşti ? 1907 de merkezi Selanik olan Osmanlı hürriyet cemiyeti ,mustafa kemal ve arkadaşlarının Selanik şubesi olan vatan hürriyet cemiye ti de katıldı
 Tarblusgarp savaşında görev yapan önemli askerler kimlerdir ? kurmay binbaşı “ Enver paşa “ ve “ fethi bey “ kolağası mustafa kemal dir ( mustafa kemal bu sırada subaydır )
 Trablusgarp savaşı sonunda olan önemli gelişmeler nelerdir ? Osmanlı devleti uşi antlaşmasıyla çekildi , 12 ada balkan savaşı bitinceye kadar geçici olarak italya ya verildi italya ise daha sonra bu adaları vermedi 1947 yılında italya nın II .dünya savaşında mağlup olmasıyla bu adalar Yunanistan a verildi
 I .balkan savaşına katılan balkan devletleri hangilerdir ? Karadağ, Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırbistan dır büyük devletler savaş sonunda Osmanlı devletinin kazanacağı düşüncesiyle savaş sonucunda sınır değişikliği olmayacağını bildirdiler
 I.balkan savaşı ile Osmanlı hangi yerleri kaybetmiştir ? Bulgaristan ,doğu Rumeli ,Bosna hersek ,yeni Pazar ,Makedonya ,Arnavutluk ,espir ,batı Trakya ,edirne ve 12 ada dışındaki adalar kaybedildi
 I.balkan savaşı sonunda imzalanan antlaşma hangisidir ve sonucunda neler olmuştur ? Londra antlaşmasıdır ( 1913 ) Girit Yunanistan a bırakıldı ,midye –enez hattı sınır olarak kabul ediliyor ,edirne Bulgaristan a kalıyor ,Bulgaristan ege denizine ulaşıyordu
 II.balkan savaşının başlamasına neden olan gelişme nedir ? Sırbistan ,Romanya ,Yunanistan ve Osmanlının Bulgaristan a saldırması ile başladı
 II. Balkan savaşı sırasında Osmanlı ordusun başında kim vardı ? Enver paşa
 II. Balkan savaşı sonrasında Osmanlı devleti nereleri geri aldı ? edirne ve doğu Trakya yı geri aldı
 II. Balkan savaşı sonrasındaki hangi antlaşmayla balkan devletleri aralarında toprakları paylaştılar ? Bükreş antlaşmasıyla
 II. Balkan savaşı sonrasında Bulgaristan ve Osmanlı devleti arasında imzalan anlaşmanın adı ve önemi nedir ? istanbul antlaşması imzalandı bu antlaşmayla Meriç nehri sınır kabul edildi edirne dimoteka Osmanlıda kaldı
 I. Dünya savaşı öncesinde kara ordusu gücü bakımından önemli olan üç önemli devlet sırasıyla hangisidir ? Almanya – Fransa – Rusya
 Türkiye topraklarında I. Dünya savaşından önce kaybedilmiş yerler nerelerdir ? kars ,Ardahan ,batum
 I. Dünya savaşında Avrupa devletlerinin bloklaşmasının temel nedeni nedir ? Almanya ve İngiltere çekişmesidir
 Militarizm nedir ? savaş ve silahlanmaya dayalı yönetim biçimidir
 I. Dünya savaşı başındaki guruplaşma nasıldır ? üçlü ittifak ; Almanya , Avusturya – Macaristan , italya üçlü itilaf ; İngiltere , Fransa , Rusya
 Büyük devletler tarafından sömürge amacıyla kurulan şirketler hangilerdir ?
 İngiltere : hint ,levant
 Fransa : hint ,kanada
 Hollanda : batı ve doğu kumpanyaları
 Alman birliği ne zaman ve nasıl kuruldu ? 1871 de alsace loreni Fransızlardan alıp Fransızları yenmeleri ile kuruldu
 I. Dünya savaşı öncesinde hangi devlet hanedanlar tarafından yönetilmemiştir ? Fransa
 I. Dünya savaşı sırasında hanedanlarla yönetilen devletler ve hanedanların isimleri nelerdir ?
 İngiltere : hanower
 Almanya : hohenzoller
 Rusya : romonoflar
 Avusturya : hasburglar
 Almanya nın istanbul büyük elçisi ve sözü nedir ? elçinin adı boron Marshall . I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı topraklarında gözü olmadığını ifade etmiştir
 Balkan savaşı ile Osmanlı neden Almanya ve Avusturya ittifakına yanaştı ? balkan savaşları ile Osmanlının Avusturya ile sınırı kalmadı .bu nedenle Avusturya Almanya yakınlaşması oldu daha sonra bu iki devlete Osmanlıda katılacaktır .
 I. Dünya savaşının başlamasına neden olan temel gelişme nedir ? Avusturya veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile başlamıştır bu gelişme ile Almanya Avusturya nın yanında yer aldı Rusya da Sırbistan ın yanında yer aldı
 İngiltere I. Dünya savaşın n asıl girdi ? Almanya nın belçikaya saldırması ile girdi
 Almanya nın batı cephesindeki planları neredeki saldırı sonucunda durdu ? marn cephesinde
 I. Dünya savaşında Osmanlıya sığınan alman gemilerinin isimleri nelerdir ? goben ( yavuz ) breslav ( midilli )
 I.dünya savaşı sırasındaki türk cepheleri hangileridir ?
 Kafkas : taarruz
 Kanal ,ırak ,Filistin ,Çanakkale : savunma
 Galiçya Makedonya : müttefiklere yardım
 Doğuda Ruslara karşı açılan Kafkas cephesindeki komutan kimdir ? Enver paşa
 Kafkas cephesinde mustafa kemalin faaliyetleri ve rütbesi nedir ? rütbesi 7.kolordu komutanlığıdır .burada muş ve bitlisi geri almıştır
 Rusya nasıl I. Dünya savaşından çekildi ? 1917 deki Bolşevik ihtilali ile Rusya brestlitvosk antlaşması ile savaştan çekildi kars Ardahan ve batum alındı .
 Enver paşanın doğu cephesindeki ilerleyişi hangi devlet tarafından durduruldu ? Almanya
 İngilizlerin kanal cephesindeki başarılarından sonra nereye dayandılar ? Filistin
 İngilizlerle anlaşarak Osmanlı aleyhine faaliyet gösteren Mekke emirinin adı nedir ? şerif Hüseyin
 Siyonist İsrail e ne ile Filistin de milli vatan vaadinde bulunuldu ? balfour deklarasyonu ile
 Mustafa kemalin Filistin cephesinde ki görevi nedir ? 7. Kolordu komutanlığı
 İngilizlerin ırak cephesindeki amaçları nelerdir ? abadan petrollerinin korumaktır
 İngilizler ırak cephesinde nerede mağlup oldular ? kütül amarada mağlup oldular
 Galiçya ve Makedonya cepheleri neden açıldı ? Romanya nın itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi sonucunda açıldı
 Çanakkale de hangi kuvvetlere karşı savaşıldı? İngiliz ve Fransız ortak saldırılarına karşı savaşıldı
 Çanakkale de İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin geri çekilmesine neden olan temel gelişme nedir ? nusret mayın gemisinin topçu ateşi ve mayınları sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar
 Mustafa kemal conkbayırı kireç tepe ve arıburnu başarılarını hangi cephede kazanmıştır ? Çanakkale de
 İtilaf devletleri Çanakkale cephesinde karada nereye asker çıkardılar ? Gelibolu yarım adası ve kum kaleye asker çıkardılar
 Bolşevik ihtilalinin çıkmasına neden olan gelişme nedir ? Çanakkale savaşı sonrası Rusya müttefiklerinden yardım alamadı ve bunun sonucunda ekonomik ve sosyal çöküntü yaşadı
 1878 berlin antlaşması ile kaybedilen kars Ardahan ve batum ne zaman geri alındı ? brest litvosk antlaşması ile geri alındı
 Ruslara hangi antlaşmayla istanbul ve boğazlar verildi ? istanbul antlaşması ( gizli anlaşma )
 İtalya hangi anlaşmayla 12 ada da ve Antalya bölgesini ele geçirdi ? Londra sözleşmesi ( gizli anlaşma )
 Gizli Mac mahon antlaşması kimler arasında imzalandı ? İngiltere nin mısırdaki valisi mac mahon ile hicaz emiri şerif Hüseyin arasında imzalandı .bu anlaşmayla İngiltere arap bağımsızlığını kabul etti
 Rusya İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını hangi anlaşmayla paylaştılar ? gizli anlaşma olan skyes picot antlaşması ile paylaştılar
 İtalya ya izmir hangi antlaşmayla verildi ? gizli anlaşma olan st. Jeande maurienne ile verildi .rusyanın savaştan çekilmesi sonucu verildi .daha sonra İngiltere bu bölgede güçlü bir italya görmek istemeyeceğinden izmir ve çevresini Yunanistan a verecektir
 Wilson ilkelleri ne zaman ortaya atıldı ? I. Dünya savaşı sonunda ortaya atıldı
 Wilson ilkelerinin Osmanlı açısından önemli olan iki maddesi nedir ? Çanakkale boğazı herkese açık olacak milli çoğunluk ilkesi geçerli olacak
 Gizli anlaşmaları açıklayan devlet hangisidir ? Sovyet Rusya dır .çarlık Rusya sı zamanında yapılan gizli anlaşmaları açıklamıştır
 Brest litvosk antlaşmasını hangi devletler imzalamıştır ? Almanya ve Sovyet Rusya
 Brest litvosk antlaşması ile bağımsız olan devlet hangisidir ? Ukrayna dır . Rusya bağımsızlığını tanımıştır
 Romanya I. Dünya savaşından nasıl çekildi ? galiçya ve Makedonya savaşlarında aldığı yenilgi ile çekildi .bükreş barışını imzaladı karpatlardan toprak verdi dobrucadan çekildi
 Bulgaristan I. Dünya savaşından nasıl çekildi ? nöyyi ateşkesi ile çekildi
 Avusturya ile I. Dünya savaşı sonucunda hangi mütakere ve antlaşmaları imzaladılar ? villa gusti mütakeresini ve Saint german antlaşmasını imzaladılar bu mütakere ve antlaşmalarla Macaristan , Hırvatistan , Çekoslovakya Avusturya dan ayrıldılar
 Macaristan hangi antlaşma ile bağımsız oldu ? trianon antaşması ile bağımsız oldu
 Almanya I. Dünya savaşından hangi mütakere ve antlaşma ile savaştan çekildi ? rethandes mütakeresi ve versay barışı ile savaştan çekildi
 Mondros ateşkes antlaşmasını imzalayanlar kimlerdir ? Osmanlı tarafında olanlar : bahriye nazırı ; rauf bey , hariciye nazırı ; Reşat hikmet , kurmay yarbay ; sadullah bey itilaf devletleri tarafında : Akdeniz filosu komutanı calthorope dir bu antlaşma limmi adasının mondros limanında imzalanmıştır
 Ermenilere mondrosta verilen vilayeti sitte olan iller hangilerdir ? Erzurum ,van , Sivas , Bitlis , Harput ,Diyarbakır
 Mondrosta Osmanlı ordusunun durumu ne hal aldı ? Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri itilaf devletlerine teslim edildi
 İngiliz işgaline karşı ilk direniş nerde ve kimler tarafından yapıldı ? 6.ordu komutanı ali ihsan paşa tarafından yapıldı
 I. Dünya savaşında itlaf devletlerinin bağımsız olmasıyla hangi antlaşmaları geçersiz saydılar ? Bükreş barış antlaşmasını ve brest litvosk antlaşmasını geçersiz saydılar
 Rumlar için Yunanistan tarafından kutsal bir güzergah haline getirilen geminin adı nedir ? averoh zırhlısı
 İstanbulda ki Rumlar tarafından kurulan cemiyetin adı nedir ? itthadı milli cemiyetini kurdular
 Rumlar tarafından kurulan ve aktif olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin isimleri nedir ? mavri mira ve Pontus rum cemiyetidir
 Mavri mira cemiyetinin genel politikası nedir ? istanbul Trakya batı Anadolu Yunanistan a verilmedir
 Milli mücadele döneminde etkin rol oynayan rum patriğin adı nedir ? locum tennestir .amaçları megola idea dır
 Rumların en tehlikeli olarak teşkilatlanan cemiyetleri hangisidir ? Pontus rum cemiyetidir
 Pontus rum faaliyetlerinde önemli rol üstlenen kuruluşlar hangilerdir ? Merzifon ve Amerikan kolejidir
 Pontus rum cemiyet hangi çatı altında birleşti ? mavri mira cemiyeti çatısı altında birleşti
 Osmanlı devletinden toprak talebinde bulunmayan ulus hangisidir ? Yahudiler
 Yahudiler hangi cemiyetleri ile ticari avantajlarını sürdürmek istemişlerdir ? Yahudi hahambaşı naum efendi makabi cemiyeti ile ticari alandaki avantajlarını sürdürmek istemiştir
 Ermenilerin Osmanlı devletine karşı isyan etmesinde kimler etkili olmuştur ? İngiliz ve rus kışkırtmaları etkili olmuştur .
 Ermeniler ilk ayaklanmayı nerde çıkarmışlardır ? 1862 zeytun , 1863 van da ilk ayaklanmayı başlattılar
 Ermeni cemiyetlerinin isimleri nelerdir ? 1885 armenekon partisi , 1887 de İsviçre de hınçak , 1890 da taşnak sutyun ( ermeni cemiyetleri birliğidir )
 Doğu Anadolu da ermeni faaliyetleri nedeniyle çıkarılan kanunun adı nedir ? 14 mayıs 1915 de tehcir kanunu çıkarıldı bu kanunla Ermeniler Suriye ye zorunlu göçe zorlandılar
 İttihat ve terakki partisinin son hükümetinin adı nedir ? Talat paşa hükümeti ( 1918 )
 1918 döneminde ittihat ve terakki partisi liderleri kimlerdir ? Enver paşa ve Talat paşadır .bu isimlerden başka cemal paşa yurt dışına kaçtı
 İttihat terakki partisi sonrası göreve sırasıyla gelen kabineler hangilerdir ? Ahmet izzet paşa kabinesi, damat Ferit paşa kabinesi , Salih paşa kabinesi, TBMM gelmiştir
 13 kasım 1918 istanbulun resmen işgali ile istanbulda kurulan yönetimin adı nedir ? İngiliz fevkalade komiserliğidir .istanbul hükümeti bu komiserlik dışında hareket edemedi
 İngiliz fevkalade komiserliğinden himaye talebinde bulunan sadrazam kimdir ? damat Ferit paşa
 Wilson ilkeleri cemiyetinin temel görüşü nedir ? Amerikan mandacılığı
 İngiliz muhipleri cemiyetinin görüşleri hangi olay ile gerçekleşmemiştir ? Rusya nın gizli antlaşmaları açıklamasıyla geçersiz olmuştur
 Wilson ilkeleri cemiyetinin görüşlerinin gerçekleşmesi hangi olay ile son bulmuştur ? Amerika nın Ermeniler lehine tavır takınması ile gerçekleşmemiştir
 Vatanın padişah ve halifeye bağlılıkla kurtulacağını savunan milli varlığa zararlı cemiyetler hangilerdir ? sulh selameti Osmaniye ve İslam teali cemiyetidir
 Kürt teali cemiyetinin kurucusu ve yayın organlarının adı nedir ? ayan üyesi olan “ seyyid abdülkadir “ dir yayın organları ise “ jin ve Kürdistan “ dır
 Milli kongre cemiyetinin temel görüşü nedir ? Türkçülük ve türk milliyetçiliğini savundu megola idea ya karşıdır
 Megola idea nın çalışmalarını geçersiz kılmak amacıyla çağrı yapan isim kimdir ? dr. Esat paşa
 Trakya paşaeli cemiyetinin gizli amacı nedir ? doğu ve batı Trakyayı da içine alan Trakya cumhuriyeti kurmak
 Trakya paşaeli cemiyetinin amacını duyuran iki önemli gazete hangilerdir ? yeni edirne ve ahali gazetelerdir
 Sivas kongresine aday göndermeyen ama kongre kararlarına uyan milli cemiyet hangisidir? Trakya paşaeli cemiyetidir
 İzmir müdafai hukuk cemiyetini kuran kimdir ? Nurettin paşa dır .bu paşa İngiliz baskısı sonucu görevden alındı
 İzmir müdafai hukuk cemiyetinin yayımlamış olduğu beyannamenin adı nedir ? reddi ilhak beyannamesidir bu beyanname ile halk “ bahri baba “ denilen yerde toplandı mitinge davet edildi düşmanla mücadele kararı alındı
 Yunanlılar izmir e ne zaman asker çıkardılar ? 15 mayıs 1919 da
 Vilayeti şarkıye müdafai hukuk cemiyeti nerde ve kimler tarafından kuruldu ? istanbul merkezli olarak kuruldu kurucuları Süleyman Nazif , raif hoca dır cemiyetin faaliyeti 15 .kolordu komutanı kazım Karabekir ile artı
 Vilayeti şarkıye müdafai hukuk cemiyetinin faaliyetlerini anlatan gazetenin adı nedir ? albayrak gazetesidir
 Erzurum kongresinin düzenlenmesinde etkili olan cemiyetler hangileridir ? Vilayeti şarkıye müdafai hukuk cemiyeti ve Trabzon müdafai hukuk cemiyetidir
 Kars İslam şurasının kurucusu ve amacı nedir ? Yakup paşa dır amacı kars Ardahan ve batum un sınırlarımızın dışında kalmasıdır
 Sadayı millet gazetesini çıkaran hükümetin adı nedir ? büyük kars kongresinin çıkarılmasıyla milli İslam şurası hükümeti adını aldı . bu hükümet tarafından çıkarıldı
 Cenubi garbı Kafkas hükümeti muvakkatai milliyesini kuran kimdir ? cihangir zade İbrahim bey
 Trabzon muhafazi hukuki milliye cemiyetinin başkanı kimdir ? barutçu zade Ahmet hoca
 Trabzon muhafazai hukuku milliye cemiyetinin gazetesinin adı nedir ? istiklal
 Şarkı Anadolu müdafai hukuk cemiyetine adını veren cemiyetler hangileridir ? Erzurum kongresi sonunda Trabzon muhafazai cemiyeti ve vilayeti şarkı müdafai cemiyeti birleştirildi ve Şarkı Anadolu müdafai hukuk cemiyeti adını aldılar
 Çukurova da kurulan cemiyetin adı nedir ? Kilikyalılar
 Sivas ta Anadolu kadınları tarafından kurulan cemiyetin adı nedir ? müdafai vatan cemiyetini kurdular
 İzmir yöresindeki ilk işgal nerde yapılmıştır ? ayvalık Akhisar ve nazilli hattında yapılmıştır düşman kuvvetleri durdurulmuştur
 İtalya Anadolu da ilk olarak nereyi işgal etti ? yunanlılarla anlaşarak kuş adasını işgal etti .yunanlılar İtalyanlarla aralarında büyük menderesi sınır yaptılar
 Mustafa kemal I. Dünya savaşının başlamasıyla hangi göreve atandı ? 19.tümen komutanlığına atandı
 Mustafa kemal Çanakkale deki başarısının ardından hangi rütbeye yükseldi ? tuğgeneralliğe ( mirliva ) yükseldi (1916 )
 Mustafa kemal doğu cephesinde Ruslardan nereleri almıştır ? muş ve Bitlis
 Mustafa kemal 1917 sonrasında hangi göreve atandı ? 7.kolordu komutanlığına atandı
 Mondros un imzalandığı sırada mustafa kemal hangi göreve atanmıştır ? adana daki yıldırım orduları grubuna atandı
 İstanbul un işgali ile hükümeti devralan sadrazam kimdir ? damat Ferit paşadır
 Mustafa kemalin istanbulun işgali sırasında memleketin yararı için başa geçmesin istediği hükümetin ismi nedir ? Tevfik paşa hükümetidir
 Damat Ferit İngiliz fevkalade komiserliğinin etkisiyle Karadeniz deki kargaşayı önlemek için kimi görevlendirmiştir ? mustafa kemal i görevlendirdi .mustafa kemal i 9.ordu kıtatı müfettişi olarak atadı
 Mustafa kemal in samsunda ki ilk raporuna samsunda kargaşayı çıkaran kimlerdir ? Pontus Rumlardır
 Mustafa kemal ne zaman 9.ordu kıtatı müfettişi görevinden alındı ? 8 haziran 1919 da alındı .12 haziran 1919 da Amasya ya geçti
 Müdafai hukuk derneğini kuranlar kimlerdir ? ali fuat paşa , rauf bey , refet bey dir
 Amasya tamimini hazırlayan kimlerdir ? Müdafai hukuk derneğini kurucuları ve mustafa kemal dir
 Amasya tamimini kaleme alan kimdir ? yaver cevad Abbas tır
 Milli egemenlik ilkesi ilk kez nerde geçmiştir ? Amasya tamiminde geçmiştir ( tamim = genelge )
 Amasya genelgesinde ne öngörüldü ? TBMM ye gidiş anlamına gelen milli bir heyetin kurulması öngörüldü
 Sivas ve Erzurum kongrelerinin toplanması kararı ilk nerede alınmıştır ? Amasya genelgesinde ele alınmıştır
 Erzurum kongresinin geç toplanmasının nedeni nedir ? kongreye katılmak üzere beklenen üyelerin zamanında gelmemesidir
 Mustafa kemal 8 temmuz 1919 da neden askerlik görevinden alındı ? İngilizlerin istanbul hükümetine baskı yapmalarıyla görevinden alındı .mustafa kemalin görevinden alınmasıyla birlikte 15.kolordu komutanı olan kazım Karabekir paşa ordusuyla birlikte mustafa kemalin emrinde olduğunu bildirmiştir
 Erzurum kongresinin başkanı ve başkan yardımcısı kimdir ? başkan mustafa kemal ve yardımcısı ise rauf beydir
 Manda ve himaye ilk olarak nerde reddedildi ? Erzurum kongresinde reddedilmiştir
 Erzurum kongresinde alınan kararları uygulamak amacıyla oluşturulan kurulun adı nedir ? temsil kuruludur başkanı da mustafa kemaldir ( temsil kurulu ilk olarak Erzurum kongresinde oluşturuldu )
 Kararları Yabancı devletlere de gönderilen kongre hangisidir ? Erzurum kongresi
 Balıkesir ve Alaşehir kongresi başkanı kimdir ? hacım muhittin bey dir bu kongrenin diğer adı da hareketi milliye kongresidir
 Anadolu da başlayan “ kuvayi milliye “ harekatının önceden kararlaştırıldığı kongre hangisidir ? Sivas kongresi
 Sivas kongresinde tartışılan en önemli konu nedir ? manda ve himaye meselesidir bu tartışmalara rauf bey ile son verildi
 Milli cemiyetler hangi kongrede teç çatı altında birleştirildi ve hangi adı aldı ? Sivas kongresinde birleştirildi ve Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti adını aldı
 Misaki milli ( milli ahd )kararları nerede oluşturuldu ? Sivas kongresinde oluşturuldu .tüm cemiyetlerin tek bir çatı altında birleşmesiyle birlikte kongrede alınan kararlar daha sonra misaki millinin temelini oluşturdu
 Temsil heyetinin Sivas kongresinde ilk olarak çıkardığı gazetenin adı nedir ? iradei milliye gazetesidir
 Damat Ferit paşa hangi kongre kararları sonucunda istifa etti ve yerine kim geldi ? damat Ferit Sivas kongresi sonunda istifa etti ve yerine ali rıza paşa geldi
 Milli mücadele dönemi kronolojik olarak nasıl sırlanır ? samsun , havza genelgesi , Amasya genelgesi, Erzurum genelgesi, Balıkesir genelgesi ,Alaşehir genelgesi, Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri
 Amasya görüşmeleri kimler arasında yapıldı ? istanbul hükümeti adına bahriye nazırı Salih paşa , temsil heyeti adına mustafa kemal arasında yapıldı ( 20 -22 ekim 1919 )
 Amasya görüşmeleri kaç protokol don oluşur ve bu protokollerin adı nedir ? 4 protokol den oluşur . istanbul hükümetinin istekleri, ortaklaşa kararlar , seçimler, diğer konular dır kararlar gizli ve imzasızdır
 Amasya görüşmeleri neticesinde gerçekleşen siyasi sonuç nedir ? temsil heyeti ve kuvayi milliye istanbul hükümetince tanındı
 Temsil heyeti çalışmalarını genel olarak nerde yürütmüştür ? Ankara da çünkü Ankara çalışmaları yürütme açısından daha güvenilirdir
 Mustafa kemal mebusan meclisine hangi ilin mebusu olarak gelmiştir ? Erzurum
 Mustafa kemal mebusan meclisinin neden istanbul da toplamasına karşı çıkmıştır ? mustafa kemal mebusan meclisi istanbul da toplandığı zaman katılmayı düşünmüyordu .onun bu düşüncesini istanbulun işgali haklı çıkaracaktır ( 12ocak 1920 )
 Mebusan meclisine anadoludan gelenler tarafından kurulan gurubun adı nedir ? felahı vatan gurubudur
 Misakı milliye göre hangi illerde halk oylamasına gidilmesi kararlaştırılmıştır ? evliyei selase denilen kars Ardahan ve batum da halk oylamasına gidilmiştir
 Misakı milli kararları ne zaman kabul edildi ? mebusan meclisi açıldıktan sonra 28 ocak 1920 de kabul edildi bu kararları 17 şubat 920 de türk ve dünya kamuoyu na ilan edildi
 Misakı milli kararları sonucunda yaşanan siyasi gelişme nedir ? İngiliz baskıları sonucunda ali rıza paşa kabinesi istifa etti Salih paşa kabinesi göreve geldi
 Ali rıza paşa kabinesi istifa edince durumu padişaha bildiren kimdir ? celaleddin arif bey
 İngilizler hangi tarihte istanbul u işgal etmişlerdir ? 13 kasım 1918 de fiilen ,16 mart 1920de resmen işgal ettiler .
 İngilizlerin mebussan meclisini dağıtmaları sonucunda malta ya sürdükleri mebuslar kimlerdir ? Hüseyin rauf ve kara vasıf
 Mebusan meclisinin son oturumunda konuşma yapan mebus kimdir ? Sinop mebusu dr. Rıza nur ( 11 nisan 1920 )
 Salih paşa hükümetinin de istifa etmesi sonucu 4.kez hükümet kurma görevi verilen kişi kimdir ? damat Ferit paşa dır
 İstanbul hükümeti ve İngilizlerin desteği ile kurulan ordunun adı nedir ? kuvayi inzibatiye ordusudur komutanlığını “ Ahmet anzavur “ yapmıştır
 Mustafa kemalin 19 mart 1920 de yayımlamış olduğu genelge ile kurulan kurucu meclis nerede toplanmıştır ? Ankara
 Kurucu meclise göre meclis üyelerinde bulunması gereken özellikler nelerdir ? 25 yaşında olacak , seçim gizli oyla ve çoğunlukla yapılacak
 I. TBMM ( kurucu meclis ) döneminde yapılan seçimler sonucunda meclis üyeleri üçer nüsha mazbata almaları kararlaştırıldı bu mazbatalar kimlerde bulunacaktır ? üyede , mecliste ve seçim mahalinde bulunacaktı
 I. TBMM üyeleri halkla birlikte Cuma namazını nerde kılmıştır ? hacı bayram camisinde kılındı
 I.TBMM ve mebusan meclisi üyelerinin sayıları ne kadardır ? TBMM ( 78 ) mebusan meclisi ( 72 ) üyeleri vardır
 I. TBMM nerede açılmıştır ? Ankara “ ulusta “ ki eski meclis binasının önünde açılmıştır
 I. TBMM nin açılış konuşmasını yapan ve en yaşlı üyesi olan mebus kimdir ? Sinop milletvekili olan şerif bey dir
 I. TBMM ile birlikte mustafa kemal hangi görevleri üstlendi ? meclis başkanı oldu olağanüstü yetkilerle donatıldı
 I. TBMM ile birlikte kuvvetlerin dağılımı nasıl olmuştur ? yasama yürütme ve yargı güçlerini meclis kendinde topladı ( kuvvetler birliği )
 I. TBMM kendisine karşı çıkan olumsuz gelişmeleri nasıl etkisiz hale getirmiştir ? “ hıyaneti vataniye “ kanununu çıkarmıştır bu kanunla birlikte istiklal mahkemeleri kurulmuştur .
 I. TBMM de yer alan guruplar hangileridir ? “ tesanüt , istiklal , halk zümresi , ıslahat gurubu , müdafai hukuk gurubu “ dur
 I. TBMM de mecliste kuvvetlerin görev dağılımı nasıldır ? yasama ( meclis ) yürütme ( icra vekilleri heyeti ) yargı ( istiklal mahkemeleri )
 İstanbul hükümeti tarafından kuvayi milliye ye karşı kurulan ordunun adı nedir ? kuvayi inzibatiye
 Kuvayi milliye ye karşı harekete geçilmesi amacıyla fetva veren şeyhülislamın adı nedir ? dürriz zade Abdullah efendi
 I. TBMM ye karşı çıkan isyanlardan hangi isimler Yozgat , Mardin , Konya da isyan etmiştir ? Yozgat : çopanoğlu , Mardin : ali batı ( Kürtçülük amaçlı ) , Konya da ( cemal bey )
 I. TBMM açılmadan önce ve sonra isyan eden kimdir ? Ahmet anzavur
 Ahmet anzavur ayaklanmaları hangi simle anılır ? düzce , Adapazarı ,olayları olarak geçer
 Fransa tarafından urfa ya girebilmek amacıyla çıkartılan isyanın adı nedir ? milli aşiret ayaklanmasıdır ( Siverek )
 Kürtçülük propagandası ile muş ta isyan eden kimdir ? bahtiyar aşiretinin reislerinden olan cemil çeto dur
 Orta ve doğu Anadolu da Kürtçülük amaçlı isyanın adı nedir ? koçkiri isyanıdır
 Düzenli orduyu kabul etmeyip isyan eden kimlerdir ? Çerkez ethem ve demirci Mehmet efe dir
 Paris barış konferansında etkili olan devletler kimlerdir ? İngiltere , Fransa , ABD ve İtalya dır ( 18 ocak 1919 )
 Paris barış konferansından ABD nin çekilmesinin nedeni nedir ? wilson ilkelerinin emperyalist Avrupalı devletler tarafından kabul edilmemesidir
 Paris barış konferansından sonra dünya yı şekillendirme işini kimler devralmıştır ? İngiliz loyd geoge , Fransız baş vekil clemancou dur
 Yunanlılara izmir ve çevresi nasıl verildi ? Paris barış konferansında st. Jeande maurine antlaşması ile verildi
 Londra konferansında etkili olan isimi kimdir ? İngiliz dış işleri bakanı lord cruzon dur ( 1919 )
 İngiliz dış işleri bakanı Lort cruzonun tükler hakkındaki siyaseti nedir ? Türklerin Trakya dan ve istanbul dan atılmalarını istiyordu Fransa da bu düşünceye de Maraş yenilgisi sonrası katılmıştır
 16 mart 1920 tarihli istanbul un işgalini kararlaştıran kimdir ? loyd geoge dir
 Sevr antlaşmasına en son şekil nerede verildi ? san remo konferansında verildi
 San remo konferansına katılan devletler hangileridir ? İngiltere , Fransa , italya ( 18 nisan 1920)
 San remo konferansına türk nüfusu ile ilgili bilgiler veren 23 nisan 1920 tarihli telgrafı çeken türk diplomatın adı nedir ? galip kemal bey dir
 San remo konferansında ABD hangi tarafı tutmuştur ve siyaseti ne olmuştur ? Ermenilerin tarafını tutmuştur Ermenilere 6 vilayette ermeni devletinin kurulacağı sözünü vermiştir
 San remo konferansında İngiltere doğu Anadolu siyaseti ne olmuştur ? İngiliz himayesinde kürt devleti kurulmalıdır
 San remo konferansının kapitülasyonlarla ilgili olan maddesi nedir ? kapitülasyonlar bütün devletlere açık olmalıdır
 Sevr antlaşmasını imzalayanlar kimlerdir ? hadi paşa , rıza Tevfik , sadullah bey imzaladı topçu refiki rıza beyde onayladı
 Sevr antlaşmasının gerçekleşecek olan durumların en önemlileri nelerdir ? boğazlar komisyonu kurulacak , Kürdistan devleti kurulacak ( cemiyeti akvamın onayı olması durumunda ) , vilayeti sitede ermeni devleti kurulacak , mecburi askerlik sistemi kalkacak tır
 Sevr antlaşması neden geçersiz olmuştur ? bu antlaşmayı Osmanlı devleti imzalamıştır Osmanlı devlet saltanatın kaldırılmasıyla birlikte son bulmuştur bu anlaşmada TBMM tarafından imzalanmamıştır .bu anlaşma meclisten geçmediği için geçersizdir
 İngilizler nereleri işgal etmiştir ? Musul ,İskenderun , Kilis , Antep ,Maraş , urfa yı işgal etmişlerdir
 Fransızların işgal ettiği yerler nerelerdir ? adana , mersin , Osmaniye
 Maraş savunmasında Fransızlara karşı önemli başarılar gösteren isim kimdir ? sütçü imam
 Urfa da Fransızlara karşı direnme hareketini başlatan isim kimdir ? ali saip bey dir ( jandarma komutanı )
 Ermeniler ve Fransızlar la birlikte nereleri işgale kalkışmışlardır ? Maraş , urfa , Antep , adana
 İngiltere ve Fransa nın birlikte işgal ettikleri yerler nerelerdir ? Antep , urfa , Maraş tır .maraşı daha sonra İngiltere Fransa ya bıraktı
 Antep te Fransa ya karşı direnen kuvayi milliye komutanının adı nedir ? üsteğmen sait bey dir ( Fransızlara engel olmak amacı ile atandı lakabı “ şahin “ dir )
 Antep Fransa işgaline karşı dayanamadı Fransızlara teslim oldu sonucunda Antep e verilen unvan nedir ? gazi unvan ı verildi . Antep Fransa işgalinden tam olarak 20 ekim 1921 ankara antlaşması ile kurtuldu
 Fransa Anadolu dan ne zaman tam olarak çekildiler ? Sakarya savaşı sonucunda Ankara antlaşması ile adana ve yöresinden çekildiler
 Ermenilerin güneydoğu Anadolu daki taşkınlıklarının artmasına neden olan gelişme nedir ? Fransa nın adana bölgesine gelmesiyle taşkınlıkları artmıştır
 Kars Ardahan ve batum ( evliye yi selase ) hangi gelişme ile elimizden çıkmıştır ? mondros ateşkesin bir maddesinde ki Osmanlı savaştan önceki sınırlarına çekilecektir maddesiyle elimizden çıkmıştır
 Cenubi garbi Kafkas hükümeti kim tarafından nerede kurulmuştur faaliyetleri nelerdir ? Yusuf şevki paşa tarafından doğu cephesinde kurulmuştur .bu hükümet İngilizler tarafından dağıtıldı kars Ardahan ve batum İngilizlere verildi
 Amerika doğu anadoluda ki olayları incelemek için hangi raporu hazırladı ? general harbourd raporunu hazırladı bu rapora göre doğu anadoluda türk nüfusu daha fazladır sonucuna varmıştır
 TBMM nin ilk siyasi ve askeri zaferi nedir ? Ermenilerle yapılan müzakereler sonucunda 3 aralık 1920 de “ gümrü antlaşması “ imzalandı buna göre “ kars ve Sarıkamış “ alındı .türkiye açısından ermeni meselesi sona ermiştir
 Gümrü antlaşmasının geçersiz olmasının nedeni nedir ? Bolşeviklerin Ermenistan daki “ daşnak hükümetini yıkıp yerine Bolşevik idaresini kurmalarıdır bu sebeple ermeni sorunu ermeni – Sovyet sorununu na dönüştü
 Ardahan ve Artvin yöresini işgal eden hangi devlettir .? Gürcistan
 Batıda ki yunan kuvvetleri hangi zaferle kesin olarak yenilgiye uğradı ? Sakarya meydan muharebesi ile yenilgiye uğradı
 Sakarya meydan muharebesinden sonra türkiye ve Sovyet Rusya arasında imzalanan antlaşmanın adı ve en önemli özelliği nedir ? kars antlaşması imzalandı ve en önemli özelliği doğu sınırımız son şeklini almıştır
 Batı cephesi ilk olarak ne zaman kuruldu ? 15 mayıs 1919 izmir in işgali ile kuruldu
 Batı cephesinde ilk direnme hareketi nerede oldu ? Rumların saldırıları sonucu “ urla da “ oldu .
 Yunanlılar a karşı ikinci direniş harekatı kim tarafından yapılmıştır ? 173 .alay komutanı ali çetinkaya tarafından yapılmıştır
 Balıkesir ve çevresinde bulunan askeri birliklerin adı nedir ? 61.tümen kazım Özalp ve 17 .kolordu komutanı vekili Bekir sami beydir
 Kuvayi milliye teşkilatı ilk olarak nerede kuruldu ? izmir ödemişte yüzbaşı Tahir bey komutasında kuruldu . bu birlikler yunan ilerleyişini engelleyememiştir
 Denizli heyeti milliyesini kuranlar kimlerdir ? denizli müftüsü Ahmet Hulusi efendi , faik bey , İsmail hakkı bey , müdafai hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri tarafından kuruldu
 Efe ne anlama gelir ? kuvayi milliye içinde yer alan otorite boşluğundan yararlanarak kanun dışı hareketlerde bulunan kişi anlamına gelir
 TBMM batı cephesini nasıl teşkilatlandırmıştır ? TBMM batı cephesini kendi arasında batı ve güney cephesi adında teşkilatlandırdı .batı cephesi komutanlığına ismet İnönü , güney cephesi komutanlığına refet bele getirildi
 Trakya da ki yunan işgali kim tarafından durdurulmuştur ? I. Kolordu komutanı Cafer tayyar paşa tarafından durduruldu
 Doğu Trakya nasıl düşman elinden alınmıştır ? Mudanya mütakeresi ile düşman elinden alındı ( savaşmadan antlaşma ile alındı )
 I.inönü muharebesi kaç tarihinde yapılmıştır ? 6- 10 ocak 1921 ( savunma amaçlıdır )
 Kuvayi milliye hangi gelişme ile sona erdi ? I. İnönü muharebesinin kazanılmasıyla sona ermiştir çünkü düzenli orduya geçme gereksinimi ortaya çıkmıştır .
 Çerkez ethem olayı hangi gelişmeyle ortadan kalkmıştır ? I. İnönü muharebesi
 İtilaf devletleri I. İnönü muharebesi sonrası servi yeniden gözden geçirmek amacıyla nerde konferans düzenlediler ? Londra da konferans düzenlediler
 Londra konferansına türk tarafından kimler katılmıştır ? istanbul hükümeti ile TBMM birlikte davet edilmiştir . TBMM adına : hariciye vekili Bekir sami bey , istanbul hükümeti adına : Tevfik paşa kabinesi katılmıştır
 Londra konferansının TBMM açısından siyasal zaferi ne olmuştur ? TBMM itilaf devletleri tarafından muhatap kabul edilip tanınmıştır
 Afganistan la imzalanan dostluk antlaşması hangi gelişme sonucunda imzalanmıştır ? I. İnönü muharebesi sonrasında olmuştur .yeni bağımsız olan Afganistan Ruslardan destek sağlamak için Afganlar Rusya ya gitmiştir .TBMM üyeleri de aynı amaçla Rusya ya gitmiştir .moskova da Afganistan ile TBMM( ali fuat paşa ) arasında “ dostluk “ antlaşması imzalandı
 TBMM yi tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir ? Afganistan dır ( dostluk antlaşması ile )
 Milli mücadele başlarında Mehmet akif tarafından ordu için yazılan şirin adı nedir ? ordunun duası şiiridir .ali Rıfat tarafından bestelenmiştir
 Mehmet akifin safahat içine almadığı şiiri hangisidir ? istiklal marşıdır .bu eser milletimindir demiştir
 I. İnönü muharebesi sonrasında Sovyet Rusya ile imzalanan antlaşma ve önemi nedir ? 16 mart 1921 de Moskova dostluk antlaşması imzalanmıştır bu antlaşma ile :
 Kars ve Ardahan türkiye ye verildi batum ise gürcülere verildi ( misaki milliden verilen ilk taviz )
 Sovyet Rusya misaki milliyi tanımıştır ( misaki milliyi tanıyan ilk Avrupalı ve ilk itilaf devlet )
 Nahcivan Azerbaycan a bırakılmıştır ( misaki milliden verilen ikinci taviz )
 Ruslarla Moskova antlaşması ile başlayan dostluk ilişkileri neden bozulmuştur ? türkiye nin Azerbaycanlı devrimcilere yaptığı devrimler sonucunda bozulmuştur
 II. İnönü nün itilaf devletleri açısından amacı nedir ? sevr antlaşmasını kabul ettirmektir
 İtalya birlikleri Anadolu dan ne zaman çekilmiştir ? II. İnönü muharebesi sonrası çekilmişlerdir
 İngiltere yi milli mücadele döneminde endişelendiren gelişme ne olmuştur ? Hintli Müslümanlarında anadoluda ki mücadeleyi desteklemeleridir
 Türk ordusu milli mücadele döneminde Sakarya nın doğusuna neden çekilmiştir ? afyon Kütahya nın elden çıkıp Eskişehir in boşalması ile çekilmiştir
 Afyon da yunanlılara karşı önemli başarılar kazanan tümen komutanının adı nedir ? nazım bey dir
 Mustafa kemal ne zaman “ başkomutanlık yetkisini “ ve “ TBMM nin tüm yetkilerini “ üzerinde toplamıştır ? ordunun Sakarya savaşı hazırlığı sırasında üzerinde toplamıştır .( 5 ağustos 1921)
 Tekalifi milliye emirleri mustafa kemal tarafından ne zaman yayımlanmıştır ? Sakarya savaşı hazırlığı sırasında yayımlanmıştır
 Tekalifi emirlerinin uygulanmasına suistimal vermemek için ne yapılmıştır ? istiklal mahkemeleri kurulmuştur
 Sakarya savaşı sırasında cephe komutanı ve genelkurmay başkanı kimdir ? cephe komutanı : ismet İnönü dür , genelkurmay başkanı : Fevzi çakmak tır
 Mustafa kemal “ hattı müdafa yoktur , sathı müdafa vardır .o satıh bütün vatandır .vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça terk edilemez “ sözünü hangi savaş sırasında söylemiştir ? Sakarya meydan muharebesi
 Sakarya meydan muharebesi ile kazanılan en önemli özellik nedir ? türk ordusun 1683 den bu yana devam eden geri çekiliş süreci ve savunması sona ermiştir .türk ordusu artık taarruza geçmiştir
 Sakarya ile mustafa kemal e verilen rütbeler nelerdir ? gazilik ve mareşallik rütbeleri verilmiştir
 Sakarya meydan muharebesi sonucunda Fransa ile imzalan antlaşmanın adı ve önemi nedir ? Fransa ile 20 ekim 1921 de Ankara antlaşması imzalanmıştır
 Antakya ve İskenderun da özel idare kurulması kararlaştırıldı
 Fransa misaki milliyi tanıdı ( Fransa misaki milliyi tanıyan II. Avrupalı devlet olmuştur )
 Sakarya savaşı sonucunda İngilizler nasıl bir karar almıştır ? maltada ki Türklerle Anadolu da tutuklu bulunan İngilizlerin değiştirilmesini kararlaştırıldı
 Sakarya savaşı sonucunda doğuda kimlerle hangi anlaşma imzalanmıştır bu anlaşmanın önemli özellikleri nelerdir ?
 Sovyet Rusya ile türkiye( temsil eden kazım Karabekir ) arasında “ kars antlaşması “ imzalanmıştır
 Kars antlaşmasına “ Azerbaycan , Gürcistan , Ermenistan “ devletleri de temsilcilerini göndermiştir
 Türkiye batumun Gürcistan a bırakılmasını onayladı ( Moskova ant . ile kabul etmişti )
 Türkiye nin doğu sınırı kesinleşti
 Sakarya savaşı sonrasında batıdaki devletlerle diplomasi girişimleri arayan dış işleri bakanı kimdir ? Yusuf kamil bey dir
 Yunanistan ın savunma duruma geçip , Avrupalı devletlerin desteğini kaybettiği ve Eskişehir – afyon hattına çekilmesine neden olan savaş hangisidir ? Sakarya meydan muharebesi
 Büyük taarruz için uygulanması düşünülen ama uygulanamayan planın adı nedir ? sad harekatıdır
 Büyük taarruzda ordu komuta dağılımı nasıl yapılmıştır ? .I. ordu : ali ihsan paşa ( ali ihsan paşa ismet paşa ile uyuşmadığından yerine daha sonra Nurettin paşa getirildi ) II. Ordu : Yakup şevki paşa , batı cephesi umum komutanı : ismet İnönü
 Başkomutan taarruz kararını kimlerle birlikte almıştır ? genel kurmay : Fevzi çakmak , milli savunma bakanı : kazım Özalp , batı cephesi komutanı : ismet İnönü
 Büyük taarruz başlarında diplomasi girişimleri için Avrupa ya gönderilen iç işleri bakanı kimdir ? fethi bey
 Mustafa kemal “ ordular ilk hedefiniz Akdeniz dir “ sözünü nerede söylemiştir ? büyük taarruzda söylemiştir
 Büyü taarruz sonrasında imzalanan mütakerenin adı nedir ? 11 ekim 1922 de “ Mudanya mütakeresi “ imzalanmıştır bu antlaşmayı milli hükümet adına ismet İnönü imzalamıştır
 Türkler ve yunanlılar arasında silahlı mücadelenin sona erdiği antlaşmanın adı nedir ? Mudanya mütakeresi
 Mudanya mütakeresi ile meydana gelen durumlar ne olmuştur ?
 Doğu Trakya silahlı mücadeleye girişilmeden alındı ve doğu Trakya valiliğine refet paşa getirildi
 Türk yunan sınırı ve Bulgar sınırı çizildi .Meriç nehri sınır olarak kabul edildi
 İngiltere de “ Lloyd George nin “ siyasi hayatı sona erdi
 Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran en önemli gelişme nedir ? Lozan a TBMM ile birlikte istanbul hükümetinin çağrılması olmuştur ve saltanat kaldırılmıştır ( 1 kasım 1922 )
 Osmanlı devletinin son sadrazamı kimdir ? Tevfik paşa kabinesi ve padişah vahdettin
 Vahdettin hangi gemiye binerek yurdu terk etmiştir ? İngiliz savaş gemisi “ malaya “
 Lozan da TBMM yi kim temsil etmiştir ? ismet paşa başkanlığındaki heyet temsil etmiştir
 Lozan a etkin olarak katılan devletler hangileridir ? türkiye , İngiltere , italya , japonya , ABD nin roma büyük elçisi katılmıştır
 Lozan konferansına kendilerini dolaylı olarak ilgilendiren konular nedeniyle katılan devletler hangilerdir ? Romanya , Sırp – Hırvat – Sloven devleti , Bulgaristan ve Rusya dır
 Lozan ın ilk başlarında türk hükümetine Mondros mütakeresi ile gözü bakan kişi kimdir ? lort cruzon ( ing )
 Lozan barış antlaşması kaç bölümden oluşur ? üç bölümden oluşur 1. Barış antlaşması metni 2. Ana metni tamamlayan ekler 3. Türkiye ilgili olarak verilen karşılıklı mektuplar
 Türk hükümetine Yunanistan savaş tazminatı olarak nereyi vermiştir ? karaağaç
 Lozan da türkiye ye Çanakkale nin güvenliği için bırakılan adalar hangilerdir ? imroz .bozca ada , tavşan adalarıdır
 Türkiye - Bulgaristan sınırını belirleyen antlaşmalar hangilerdir ? istanbul antlaşması ( 1913 ) nöyyi antlaşması ( 1919 ) sevr antlaşması ( 1920 ) türkiye -Bulgaristan sınırı revze deresinden başlar meriç nehrinde sona erer
 Türkiye – iran sınırını çizen antlaşmanın ismi nedir ? 20 ekim 1921 ankara antlaşmasıdır
 Lozan ın boğazlar ile ilgili maddesi nedir ? boğazlar milletler cemiyetine bağlı komisyon tarafından idare edilecek. Bu komisyonunda başkanı türk olacaktı
 Lozan da azınlıkların vatandaşlığı ile ilgili olarak hangi madde yer almıştır ? tüm azınlıklar türk vatandaşı olarak kabul edildi ( yabancı devletlerin iç işlere karışmasını engellemek amaçlıdır )
 Lozan da Yunanistan ile türkiye arasında yapılacak olan mübadelenin nasıl olması kararlaştırılmıştır ? mübadele istanbul dışındaki Rumlar ile batı Trakya dışında kalan Türkler arasında yapılacaktır
 Osmanlı devletinin borçlarının durumu nasıl kararlaştırılmıştır ? Osmanlı devletinin borçlarının 1854 ten bu yana olanlarını ödemesi kararlaştırıldı türkiye bu borçları 1954 yılına kadar hepsini ödemiştir
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir