71 SORUDA TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI

Cevapla
kubi
Mesajlar: 24
Kayıt: 22 Mar 2017 16:51
İletişim:

24 Mar 2017 17:53

Soru: Aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli değildir?
Doğru Cevap :
Türkiye II. Dünya Savaşı başlangıcında, ABD safında sıcak savaşa
katılmıştır.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet felsefesinin temelini oluşturur ?
Doğru Cevap : Adil bir yönetimin hedeflenmesi
Soru:
Türkiye’de, örneğin yoksulluk olgusu, Batı’da geliştirilen kuramlarla
örtüşmemektedir. Aile ve hemşerilik bağlarının korunması, yoksulluğun
yaşanma biçimini değiştirmektedir.
Bu önerme, aşağıdaki görüşlerden hangisine dayanmaktadır?
Doğru Cevap :
Batı toplumlarını gözleyerek oluşturulan kuramsal yaklaşımlar, Batı-dışı
toplumlarda olup bitenleri kavramak için yeterli olmayabilir.
Soru: Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap :
Osmanlı’da tımarlı sipahi toplanacak verginin miktarını belirlemede başat
rol oynuyordu.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi millet sistemini özellikleri arasındadır?
Doğru Cevap : Millet sisteminde ayırıcı en önemli kıstas din ve ona bağlı mezheptir.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi, klasik çağda Osmanlı merkez bürokrasisinde
yer alan gruplar içinde sayılamaz?
Doğru Cevap : Anadolu kökenli Türki aristokrasi (soylular)
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi ‘toplumsal yapı’ dersinin olası amaçları
arasındadır?
Doğru Cevap :
Öğrencinin kişisel hikâyesi ile toplumsal tarih arasındaki bağlantıları
kurmasını sağlamak.
Soru:
Her çocuk yetenekleri doğrultusunda eğitilmeyi ve gelebileceği noktalara
ulaşmak için gerekli becerilerle donatılmayı hak eder. Ancak yine de
toplumsal sistem, toplumsal kurumların bu işlevi başarılı bir şekilde yerine
getirmesi için uygun fırsatları yaratmayabilir.
Yukarıdaki önerme toplumsal yaşamla ilgili hangi tartışmayla
bağlantılıdır?
Doğru Cevap : Yapı-Fail tartışması
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı reform (ıslahat)
hareketlerinin önündeki engeller arasında yer almaz ?
Doğru Cevap : Avrupa devletlerinin engelleme çabaları
Soru:
‘Toplumsal Yapı’ kavramını ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap : Herbert Spencer
Soru:
Osmanlı’da toplumsal yapı vergi verenler ve vergiden yararlananlar olmak
üzere ikiye ayrılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi vergi veren grup içinde yer almaz ?
Doğru Cevap : Sipahi
Soru:
Geleneksel hemşerilik ilişkileri sayesinde, Türkiye’de, modernleşme
sürecinde, köyden kente göçün pek çok sarsıcı etkisi yumuşamış; böylece
göçün kalıcı olması mümkün olmuştur. Örneğin kente gelenler hemşerilik
ilişkileri sayesinde, hemşerilerinin yaşadığı devlet arazilerinde, hemen altına
sığınacak bir çatı kuruvermiş; böylece kentlerde gecekondu mahalleleri
oluşmuş; ama bu sayede, göçmenlerin barınma sorunu da çözülebilmiştir.
Bu analize dayanarak, modernist bakış açısının hangi iddiası
çürütülebilir?
Doğru Cevap : Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi gönüllü bir toplumsal gruptur?
Doğru Cevap : Hayır dernekleri
Soru:
ABD Başkanı Barack Obama, zenci genç Travyon Martin’in
öldürülmesi üzerine konuşurken ‘bu ülkede birçok zenci erkek, 35 yıl
önce ben dahil, yoldan geçerken arabaların kilitlerinin kapatıldığının
sesini duymuştur’ demiştir. Onun bu sizleri, öncelikli olarak, toplumsal
yaşamın hangi boyutuna gönderme yapmıştır?
Doğru Cevap : Toplumsal eşitsizlikler
Soru:
Toplumun belirli bir statüde bulunan bireylerden beklediği davranış
kalıplarına ne ad verilir?
Doğru Cevap : Toplumsal rol
Soru: Aşağıdakilerden hangisi Necmettin Erbakan’ın kurduğu partiler
arasında değildir?
Doğru Cevap : Demokrat Parti
Soru:
1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan milletvekillerinin
kurduğu siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Demokrat Parti
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi, modern tarih ve modern sosyoloji arasındaki
temel farklardan biridir?
Doğru Cevap :
Tarih tikel olaylarla ilgilenirken sosyologlar genellemeler yapmaya
yatkındır
Soru: Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkileri örnekler?
Doğru Cevap : Arkadaş ilişkileri
Soru:
Osmanlı ekonomisinin yükselme dönemi boyunca fetihe dayalı oluşu,
aşağıdaki ekonomik önceliklerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap : Vergicilik
Soru:
Max Weber, toplumsal yaşam içinde değerlerin değişmesinin önemine
vurgu yapar. Onun yaklaşımı aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan
hangisi örnekler?
Doğru Cevap : Fail merkezli yaklaşım
Soru:
Toplumsal yapı kavramı, hem (ekonomi, sınıf gibi) çok genel hem de (rol,
statü, ilişki) gibi çok spesifik kavramları aynı anda kapsamaktadır.
Bu ifadeye göre, aşağıdaki araştırmalardan hangisi toplumsal yapı
analizi için kullanılamaz?
Doğru Cevap :
Şirket çalışanlarının şirkete bağlılığını artırmaya yönelik doğru teşviklerin
belirlenmesi için yapılan bir anket
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşıma yönelik eleştiriler arasında
sayılamaz?
Doğru Cevap : Sadece dinin toplum üzerindeki etkisine odaklanmıştır.
Soru:
Demokrat Parti dönemi ekonomi politikaları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap :
Vergilendirme yerine çoğu zaman dış borçlanma ve para basma yolu
seçilmiştir
Soru:
1960 yılında askeri darbe ile kapatılan Demokrat Parti’nin geleneğini
sürdüren ve 1965 seçimlerinde büyük başarı kazanan parti
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Adalet Partisi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin tamamında görülen
özelliklerdendir?
Doğru Cevap : Duygusal boyutlu olması
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu
antlaşmasıdır?
Doğru Cevap : Lozan Antlaşması
Soru:
Cumhuriyet döneminde kurumsallaşmış İslam’ın ve popüler dinin
giyim, muska, falcılar, kutsal şeyhler, evliya türbeleri ve bayramlar gibi
önemli unsurlarına müdahale edilir. Aşağıdakilerden hangisi bununla
bağlantılı bir önlem sayılmaz?
Doğru Cevap : Osmanlıca sözcüklerin Türkçe karşılıklarının bulunması
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi 1930’dan başlayarak 15 yıl boyunca kesintisiz
tek parti yönetiminin başlamasına yol açan etkenler arasında değildir?
Doğru Cevap : İktidardakilerin faşist anlayışı benimsemesi
Soru:
Doğada nasıl bir ayıklanma varsa, aynısı sosyal yaşamda da geçerlidir.
Pazar ekonomisine dayanan kapitalizm içinde toplumun en yetenekli, güçlü
bireyleri ödüllendirilir. Bu nedenle bu sistem içinde adaletsiz bir yan yoktur.
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki sosyologlardan hangisine ait olabilir?
Doğru Cevap : Herbert Spencer
Soru:
Osmanlı’da XIX. Yüzyılda etkili fikir akımlarından hangisi devletin
kurtuluşunun Türkî unsurları birleştirerek büyük Turan’ı kurmaktan
geçtiği fikrini savunur?
Doğru Cevap : Pantürkizm
Soru:
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Osmanlı’da bir iktidar
boşluğu oluşmuş ve bu boşluğu doldurmaya aday güçler ortaya
çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu güçler arasında değildir?
Doğru Cevap : Sosyalist Hareket
Soru: Aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinin sonuçları arasındadır?
Doğru Cevap : Sanayi kentinin ortaya çıkması
Soru:
Ekonominin diğer tüm toplumsal alanları, siyaseti, kültürü, hukuku,
eğitimi belirlediğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Ekonomik belirlenimcilik
Soru:
Osmanlı reform (ıslahat) hareketlerinin asıl amacı aşağıdakilerden
hangisiydi ?
Doğru Cevap : Devleti kurtarmak
Soru:
Modernist yaklaşımın sosyal bilimlerde yaygınlaştığı ve temel paradigma
halini aldığı dönem …………..’dır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap : İkinci Dünya Savaşı sonrası
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi 20’li ve 30’lu yıllardaki muhalefet partisi
kurma süreçlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap : Atatürk’ün teşvikiyle kurulmuşlardır.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir?
Doğru Cevap : 1930 yerel seçimi
Soru:
Fransız sosyolog Michel Foucault (Mişel Fuko), modern toplumda ortaya
çıkan bilimsel alanların, toplumu oluşturan bireyleri, piyasanın ve devletin
talepleri doğrultusunda sınıflamak, normalleştirmek, ehlileştirmek gibi
işlevler üstlendiğini iddia eder. Örneğin modern öncesi dönemde pekâlâ
toplumun içinde yaşayabilen deliler, modernleşme ile birlikte giderek
toplumdan ayrıştırılarak tımarhanelere kapatılmıştır. Aynı zamanda
‘sağlıklı’ bir ruhun hangi özelliklere sahip olduğu tanımlanır ve sıradan
insanlar bu yönde telkinlerle biçimlendirilir. Foucault’ya göre psikoloji
biliminin esas işlevi işte budur.
Yukarıdaki paragrafta psikoloji özelinde örneklenen düşünme tarzını
sosyolojiye uygularsak, aşağıdaki şıklardan hangisi, sosyolojinin benzer
işlev üstlendiği bir durumu göstermez?
Doğru Cevap :
Sokak çocuklarının taleplerini ve sorunlarını tespit etmeye yönelik, birebir
çocuklarla görüşme yaparak yürütülen bir araştırma.
Soru:
"Aile, üyeleri arasında derin eşitsizlik ilişkilerinin ve çatışmaların olduğu bir
kurumdur. Özellikle maddî kaynaklar üzerinde daha fazla denetimi olan aile
üyeleri, diğerleri üzerinde baskı, hatta şiddet uygular.”
Bu önerme, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi çerçevesinde şekillenmiş
olabilir?
Doğru Cevap : Toplumsal çatışma merkezli yaklaşım
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi popülist politikaların uzun vadeli sonuçları
arasında sayılamaz?
Doğru Cevap :
Önceki seçkinci statükoyu alt üst eder ve demokratik kurumların yerleşiklik
kazanmasını sağlar.
Soru:
Türkiye’de meclis hükümetinden kabine sistemine geçiş
aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır ? (1990 ÖYS Sınavından
alınmıştır)
Doğru Cevap : Cumhuriyetin ilan edilmesi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi yükselme döneminde Anadolu’daki tarımsal
yapının temel özellikleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap : Tarımsal üretim insan ve hayvan gücüne dayalı organik enerjiye bağlıdır.
Soru:
Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu köylüler oluşturuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap :
Osmanlı’daki ekonomik faaliyetin önemli bir kısmını tarımsal üretim
oluşturur.
Soru:
Toplumda gözlemlenen tek tek olguların, nasıl ve neden ilişkili olduğuna
ilişkin iddiadır.
Yukarıdaki cümle neyin tanımıdır?
Doğru Cevap : Teori
Soru: Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel kuramsal ikilemleri
arasındadır?
Doğru Cevap : Birey-Toplum ikilemi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945 sonrasında kalıcı olarak çok
partili demokrasiye geçmesi üzerinde etkili olmamıştır ?
Doğru Cevap :
Ekonomik açıdan güçlü bir kesimin ortaya çıkması ve bunların siyasal
hayatın serbestleştirilmesini istemesi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının bileşenleri arasında
değildir?
Doğru Cevap : Tarihsel süreç
Soru:
Türkiye’deki son askerî müdahale aşağıdaki tarihlerden hangisinde
gerçekleşmiştir ?
Doğru Cevap : 12 Eylül 1980
Soru:
Osmanlı’da batılılaşmanın etkilerinin gündelik yaşamda da
hissedilmesi, ilk kez hangi dönemde gerçekleşir?
Doğru Cevap : Tanzimat dönemi
Soru:
I. Dünya Savaşı’na girdiği halde, bitimini beklemeden savaştan çekilen
ülke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap : Rusya
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da klasik hukuk sisteminin özellikleri
arasındadır?
Doğru Cevap : Hukuk birliği yoktu.
Soru:
I. Yukarıdan aşağıya yenileşme modeline göre gerçekleştirilmiştir.
II. Temel hedef orduyu güçlendirmektir.
III. Halk tarafından ciddi biçimde desteklenmiştir.
IV. Hem geleneksel hem modern kurumların bir arada var olduğu ikili bir
yapının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.
Yukarıdaki yargılardan hangisi 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketleri
için geçerli değildir?
Doğru Cevap : Yalnız III
Soru:
Toplumsal yapı kavramı içindeki ‘yapı’nın tanımlanması zordur. Zirâ
kavram aynı anda hem bir bütünü hem de bütünün parçalarını ve bunların iç
bağıntılarını tarif etmek için kullanılır.
Aşağıdaki kullanımlardan hangisi yukarıdaki ifadede belirtilen
durumu örneklemez?
Doğru Cevap :
Dilin belirlenmiş yapısı, toplumsal değerlerin nasıl ifade edilebileceğinin
sınırını çizer.
Soru:
Nüfusun niteliğinin artması ile birlikte hem ekonomide verimlilik artar, hem
toplumsal değerler değişir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin toplumsal yapıyı etkilediğini
örmekler?
Doğru Cevap : Demografinin
Soru:
“Anadolu hareketi sonunda, benzer bir yapının ulaşabileceği en yüksek
siyasal örgütlenme seviyesine ulaşmıştı.” Bu ifadeyle kastedilen siyasal
kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru:
Modern Batı toplumları sömürgecidir. Batı dışında kalan toplumların
ilerlememesinin nedeni, kendi yetersizlikleri değil, sömürgeci politikalardır.
Bu politikalar hem ekonomik düzeyde hem de kültürel düzeyde işler; yani
Batı ülkeleri hem Batı dışı toplumların kaynaklarını sömürür hem de onlara
kendi değerlerini benimsetmeye çalışır.
Bu önermeye dayanarak aşağıdaki politikalardan hangisi izlenebilir?
Doğru Cevap : Ülke ekonomisini dışa kapatarak, devlet desteği ile sanayileşme
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi, modernleşmenin toplum üzerindeki etkisini
çeşitli düzeylerde eleştiren siyasal ya da sanatsal hareketler arasında
yer almaz?
Doğru Cevap : Liberalizm
Soru:
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde vergi tahsilinin ayanlar
(taşralı yerel güçler) aracılığıyla yapılması aşağıdakilerden hangisinin
göstergesi olabilir?
Doğru Cevap : Devletin taşradaki hakimiyet eksikliğinin
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi, modernleşme ile birlikte, ekonomik alanda
görülen değişmeler arasındadır?
Doğru Cevap : Pazar ekonomisinin doğuşu
Soru:
I. Müsadere uygulamasının kaldırılması
II. Memurlara düzenli aylık ödeme uygulamasının getirilmesi
III. Her yıl yeniden tayin usulünün getirilmesi
IV. Nazırlıkların (Bakanlıkların) kurulması
V. Devlet örgütlenmesinde modern bir hiyerarşik rütbe sisteminin
getirilmesi
Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli
değildir ?
Doğru Cevap : Merkezi devlet gelirlerinin artışıyla sonuçlanmışlardır.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1970’li yıllarda toplumun
siyasallaşmasının nedenleri arasında sayılamaz ?
Doğru Cevap : Güçlü tek parti hükümetlerinin siyaseti teşvik etmesi
Soru:
Bir gayr-ı müslim, kendi dinsel hukuğu içinde dezavantajlı olduğu
durumlarda Kadı mahkemesine başvurmayı tercih edebilirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sıkça rastlendığı örneklerdendir?
Doğru Cevap : Boşanma davaları
SORU: Osmanlı İmparatorluğu’nda “belli bir bölgede belirli bir dönemde vergi toplama
hakkının devlet tarafından açık arttırma yoluyla satılması ve şahıslar tarafından satın alınıp, parasının
önceden ödenmiş olması” olarak açıklanabilecek sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap : İltizam
Soru: Aşağıdakilerden hangisi, modernist bakış açısının önermeleri arasında değildir?
Doğru Cevap : Modernleşme ile birlikte devletin toplum üzerinde baskı kurma ve toplumu
denetleme imkânları da gelişmiştir.
Soru: Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci ekonomi modelinin karşılaşabileceği
darboğazlar arasında sayılamaz ?
Cevap: Yerli sanayinin dış rekabete karşı korunamaması
SORU: Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı belirleyen makro unsurların etkisini
örneklemez?
Siyasal iktidarın seçim yolu ile değişmesi
Soru: ‘30’lu yıllarda Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Devletçilik
Soru: Usulul-hikem fi nizamil umem adlı eser kimindir ?
Cevap: İbrahim müteferrika
Soru: Anadolu’da huzur ve asayişin bozulması vergilerin toplumdaki aksaklıkları aşağıdaki gelişmelerin
sonucudur ?
Cevap: Celali isyanı
Soru: Aşağıdakilerden hangileri lale devri ıslahatçılar arasındadır ?
Cevap: İbrahim müteferrika
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir