Aday öğretmenlik çıkmış sorular 2018

Cevapla
Paşa
Mesajlar: 1
Kayıt: 22 Ara 2018 17:57
İletişim:

22 Ara 2018 20:43

1. uyarma
kınama
aylıktan kesme
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıda
verilen cezalara karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz
edilir?
A) Üst Disiplin Amirine
B) Yüksek Disiplin Kuruluna
C) Müdürler Kuruluna
D) Disiplin Amirine
E) Disiplin Kuruluna
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kurum ve
kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde
kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 10
3. I- Uyarma
II- Kınama
III- Aylıktan kesme
IV- Devlet memurluğundan çıkarma
657 sayılı Kanun’a göre, yukarıdaki disiplin cezalarından
hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I,III ve IV
D) II ve IV
E) I,II,III ve IV
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Memura,
eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Eşlerinin,
reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna
bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Aylıktan kesme
E) Devlet memurluğundan çıkarma
6. “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden
alınamaz.” hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların hangi hakkı kapsamındadır?
A) Müracaat, şikayet ve dava açma
B) Çekilme
C) Kovuşturma ve yargılama
D) Özlük
E) Güvenlik
7. 657 sayılı Devlet
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
3
11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir?
A) Türk Vatandaşı olmak,
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
C) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış
olmak.
D) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
E) Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan
şartları taşımak.
12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere
yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri
desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu
örgütlerin propagandasını yapmak.” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Aylıktan kesme
E) Devlet memurluğundan çıkarma
13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası kural olarak hangi organ tarafından
verilir?
A) Bakanlık Disiplin Kurulunun uygunluk kararı alındıktan
sonra atamaya yetkili amir tarafından
B) Atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Bakanlık Disiplin
Kurulu tarafından
C) Atamaya yekili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından
D) Disiplin amirinin teklifi üzerine Bakanlık Disiplin Kurulu
tarafından
E) Bakanlık Disiplin Kurulunun uygunluk kararı alındıktan
sonra Yüksek Disiplin Kurulu tarafından
8- I- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
II- Siyasi partiye girmek
III- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıdaki
fiillerden hangisi veya hangileri Devlet memurluğundan
çıkarılma cezasını gerektirir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız II
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki
kurumların hangisinde bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olabilir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
E) Kültür Bakanlığı
10. I. Aile yardımı ödenekleri gelir vergisi kesildikten sonra
ödenir.
II. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
III. Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I,II ve III
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
4
18. Aşağıdakilerden hangisi 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’de belirtilen hizmet birimlerinden birisi değildir?
A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
B) Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
C) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) Hukuk Müşavirliği
19. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel
Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?
A) %90 B) %70
C) %60 D) %40
E) %20
20. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre,
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit
edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilan edilir.
B) Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde,
kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren onbeş iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunabilir.itiraz,bakanlıkça onbeş iş
günü içinde karara bağlanır.
C) Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izin
başvuruları ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılır.
D) Kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan
gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinde; affa uğramış
olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan yahut kasti bir suçtan
dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olma şartı aranır.
E) Yabancı okullar bakanlar kurulunun izni ile yeni arazı edine
bilmezler ve kapasitelerini en fazla 5 misline kadar arttırmazlar.
14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hallerde
verilen süre de dâhil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde verir?
A) On beş B) Yirmi beş
C) Otuz D) Kırk beş
E) Altmış
15. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60
16. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa
memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aynı okulda bir yıl daha çalıştırılarak tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
B) Öğretmenlik mesleği dışında aylık derecelerine uygun başka memur kadrolarına atanırlar.
C) İl dışında başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
D) İl içinde başka bir okulda görevlendirilerek tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulurlar.
E) Aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği
kesilir.
17. Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
A) Yöneltme
B) Her yerde eğitim
C) Liyakat
D) Demokrasi eğitimi
E) Karma eğitim
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
5
25. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğrenci
velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi
ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10
26. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun
ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma,
düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve
hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl
içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15
27. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; gruplaştırmanın
mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları
veya gezici okullar açılabilir
B) Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu
okullar kurulabilir
C) İlköğretim; amacını gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl
süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.
D) Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen,
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların
özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
E) İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de
kurulabilir.
21. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre,
bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o
okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?
A) 10
B) 30
C) 50
D) 25
E) 100
22. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre dilekçe hakkını usulüne uygun bir şekilde
kullanan bir şahsa başvurunun sonucu ya da yapılmakta
olan işlemin safahatı en geç ne kadar süre içerisinde bildirilir?
A) 7 gün içinde
B) 15 gün içinde
C) 30 gün içinde
D) 1 ay içinde
E) 60 gün içinde
23. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvuruda istenen bilgi veya belgeye sahip olmayan
kurum ve kuruluşlar ne yapmalıdır?
A) Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir ve
durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
B) Başvuru dilekçesi ilgili kurum veya kuruluşa gönderilir.
C) İlgili kurum veya kuruluştan bilgi talep edilerek, alınan cevap başvurana bildirilir.
D) Sadece, başvuruyu yapana söz konusu bilgi ve belgeye sahip
olmadıkları bildirilir.
E) Hiçbiri
24. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi
Edinme Kurulu Başkanını kim seçer?
A) Kurul üyeleri
B) Adalet bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
C) Bakanlar Kurulu
D) Adalet Bakanı
E) Cumhurbaşkanı
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
6
32. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği’ne göre doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenler hariç olmak üzere nakiller ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder?
A) Ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder.
B) Eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü
kalıncaya kadar devam eder.
C) Ders yılı ikinci haftasında başlar ve ders yılı sonuna 20 gün
kalıncaya kadar devam eder.
D) 1 Haziran tarihinde başlar ve sene ders yılı sonuna kadar
devam eder.
E) 1 Temmuz tarihinde başlar, 1 Eylül tarihine kadar devam
eder.
33. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve
öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en
fazla 30 dakikalık süre ayrılır.
B) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için
en az 40, en çok 90 dakika süre verilir.
C) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır.
D) Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün üç ders saati
süre ayrılır.
E) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak
her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.
34. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokula kayıtla ilgili
olarak okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden
çocuklardan kaç aylık olanları velisinin vereceği dilekçe
ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını
bir yıl erteleyebilir?
A) 48-60 ay arası olanları
B) 60, 61 ve 62 aylık olanları
C) 63-66 ay arası olanları
D) 69, 70 ve 71 aylık olanları
E) 66, 67 ve 68 aylık olanları
28. “Öğrenci Üst Disiplin Kurulu, disiplin dosyasının kurula
intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve
en geç …………….. içinde karar verir.”
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 5 Gün B) 10 Gün
C) 20 Gün D) 30 Gün
E) 45 Gün
29. I- Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu
veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının
başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır
II- Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres
bilgileri esas alınır. Öğrencilerden kayıt için başka belge istenmez
III- Evli olanların kayıtları yapılmaz, ancak öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilmez
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I-II-III B) I-II
C) II-III D) I-III
E) Yalnız I
30. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, Fen Lisesinde bir şubeye alınacak öğrenci
sayısı kaçtır?
A) 20 B) 25
C) 30 D) 35 E) 40
31. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, zorunlu hallerde öğrencinin devamsızlık
yaptığı süreye ilişkin özür belgesinin teslim süresi okul
yönetimince kaç iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir?
A) 5 B) 10
C) 15 D) 20
E) 30
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
7
38. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre Yurt dışında yapılacak bilim, sanat, tiyatro, spor, müzik, halk oyunları beceri yarışma, bunların hazırlık çalışmaları ile gezilere katılacak
resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici,
öğretmen ve öğrencilerinin görevli-izinli sayılmalarına ilişkin onayı ……… önerisi üzerine …………… verilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Bakanlığın - Valiliğin
B) Valiliğin - Bakanlığın
C) Millî Eğitim Müdürlüğünün - Bakanlığın
D) Millî Eğitim Müdürlüğünün - Valiliğin
E) Kaymakamlığın-Valiliğin
39. I- Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme
II- Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme
III- Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme
IV- Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme
Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, yukarıdakilerden hangileri sosyal etkinliklerin amaçlarındandır?
A) I ve II B) II, III ve IV
C) I ve III D) I, II, III ve IV
E) Yalnız IV
40. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan aşağıdaki ilkelerden hangisi doğru değildir?
A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, ö
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
8
44. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak
öğrenci/kursiyer sayısı kaça kadar çıkarılabilir?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
45. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre, yaz dönemi kurslarında görevlendirilecek öğretmenler hangi ayın
sonuna kadar belirlenir?
A) Şubat
B) Mart
C) Nisan
D) Mayıs
E) Haziran
46. “Mevcut durumdan, hedeflenen duruma hangi yol ve yöntemlerle gidileceğinin alternatifleriyle birlikte belirlenmesi
sürecidir.”
şeklinde ifade edilen planlama aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Durum Analizi
B) Hedeflerin Geliştirilmesi
C) Stratejilerin Belirlenmesi
D) Değerlendirme
E) Uygulama
47. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, öğretime hazırlık yapabilmek için öncelikle gözönünde bulundurması
gereken faktörlerden birisi değildir?
A) Veli
B) Koşullar
C) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi
D) İşlenecek konu
E) Öğrencilerin bireysel farklılıkları
41. I. Öğrencileri, özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme
II. Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alma
III. Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma,
IV. Öğrenci hakkında elde edilen bilgileri, onun gelişimini
desteklemek için kullanma
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yukarıda verilenlerden
hangisi/hangileri Eğitsel Rehberlik hizmeti kapsamındadır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
42. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “her ilde rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma
komisyonu oluşturulur.” Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu, yılda en az kaç kez
toplanır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
43. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre, kursların
açılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs
merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 3 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.
B) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir.
C) Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır
D) Yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı derstenyıllık açılan kursun
süresi ise 32 ders saatinden az olamaz.
E) Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
9
51. I. Etkinlik sayısı
II. Öğretmen
III. Öğrenci
IV. Çevre
V. Program
Yukarıdakilerden hangisi Öğretimin planlanmasında
başlıca planlama öğelerinden biri değildir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) IV ve V
E) I, II ve V
52. Hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık plânlar öğretim yılının başlamasından itibaren ne kadar süre içinde okul
müdürüne onaylattırılır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 3 hafta
E) 1 ay
53. Sınıfta ders anlatırken, öğrencilerin dikkatini işlenecek
konu üzerine toplama ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır?
A) Sonuç
B) Gelişme
C) Hedefler
D) Giriş
E) Kaynaklar
54. Eğitim-öğretimde öğretmenler çeşitli planlar yapmakla
kullanmaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi öğretim planları için söylenemez?
A) Eğitim durumlarının planlanmasını sağlar.
B) Öğretim araç ve gereçlerinin etkili kullanılmasını sağlar.
C) Öğretmenin popüler olmasını sağlar.
D) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
E) Öğretmenlerin zamanı etkili kullanmasını sağlar.
48. Aşağıdakilerden hangisi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisi değildir?
A) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate
alınmalıdır.
B) Plân; Öğretim yılının sonunda hazırlanmalıdır.
C) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç
saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
D) Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı
ve bu süre plânda gösterilmelidir.
E) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini göstermelidir.
49. Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden
hangisi tarafından verilir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İl Millî Eğitim Müdürü
D) Okul Müdürü
E) İlçe Milli Eğitim Müdürü
50. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf öğretmenin eğitim durumları sürecinde dersini işlerken planlı ders anlatmasının, ders planı kullanmasının yararlarından biri değildir?
A) Eğitim etkinliklerinde düşünceye açıklık kazandırır.
B) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
C) Planlı çalışma, eğitim-öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
D) Planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.
E) Öğretmenin dersine hazırlanması zorunluluğunu ortadan
kaldırır.
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
10
60. Öğretme-öğrenme ortamında kullanılacak materyal ve
araç-gereçleri seçerken dikkat edilmesi gereken ilkeler bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir?
A) Eskimemiş ve yeni kullanılıyor olma
B) Öğrenmeyi kolaylaştırma
C) Dersin hedeflerine uygun olma
D) Öğrencinin gelişimsel özelliklerine uygun olma
E) Çok fazla bilgi içermeme, sade olma
61. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerinin öğrenme sürecine katkılarında birisi değildir?
A) Öğretim materyali kullanımı öğretimin daha ilginç olmasını sağlar.
B) Öğretim materyali kullanımı öğretimin standartlaşmasını
sağlar.
C) Öğretim materyali kullanımı öğrenmenin niteliğini arttırır.
D) Öğretim materyali kullanımı öğretim için gerekli süreyi
uzatır.
E) Öğretim materyali kullanımı öğrencilerin öğrenme isteklerini arttırır.
62. Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları
karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce
yapması en uygun olur?
A) Davranışları onaylamadığını hissettirmek.
B) Öğrencileri cezalandırmak.
C) Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek.
D) Disiplin kuruluna sevk etmek.
E) Okul yönetimine olumsuzlukları bildirmek.
55. Sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya
danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal
etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi
Planları, en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
56. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamlarının planlanmasında sıraların yerleşim şekillerinden değildir?
A) “U” Şeklinde Yerleşim
B) Daire Şeklinde Yerleşim
C) Çalışma İstasyonu Yerleşim Şekli
D) “Z” Şeklinde Yerleşim
E) Ekip Çalışması Yerleşim Şekli
57. I. Planlı çalışmak
II. Akıcı etkinlik
III. Tutarlılık
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, öğrenme ortamında
disiplin sorunlarını önleyici yöntemlerdendir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III
D) I ve II E) I, II ve III
58. Sınıf ortamının gürültülü olması durumunda öğretmenin hangi davranışı yanlış olur?
A) Kısa süre sessiz kalmak
B) Varlığını hissettirmek için hareket etmek
C) Sesini yükseltmek
D) Mimiklerini kullanmak
E) Kendisini hissettirmek için hafif öksürmek
59. I. Sınıf kültürel gelişim merkezidir.
II. Öğrenci kısmi olarak gelişir.
III. Öğretimde yakından uzağa doğru bir yol izlenir.
IV. Bir yaşantı her öğrenci için aynı önemdedir.
Öğretim ortamları ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
A) I ve II B) II ve IV
C) II ve III D) I ve IV
E) Yalnız I
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
11
66. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin uyması gereken hususlardan biri değildir?
A) Başarılı öğrenciler üzerinde yoğunlaşılmamalıdır.
B) Kurallara uyan öğrencilere olumlu pekiştireç verilmelidir.
C) Öğrencilere isimleriyle hitap etmelidir.
D) Öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı güven ve arkadaş
ortamı yaratılmalıdır.
E) Sınıf kurallarını öğretmen tek basına kendisi belirlemelidir.
67. Sınıf yönetimi dersinde öğrencilere, davranış bozukluğu
gösteren bir öğrenciyle başa çıkma becerisi kazandırılmak
isteniyor.
Öğrencilere bu beceriyi kazandırmada kullanılabilecek
en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuyla ilgili bir serbestçe tartışma yapmak
B) Böyle öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta gözlem yaptırmak
C) Soru cevap yöntemiyle neler yapılabileceğine karar vermek
D) Programlı öğretim materyalleri kullanmak
E) Sınıfta benzer bir ortam oluşturarak uygulama yapmak
68. Ayşenur Öğretmen, sınıfında öğrenmede sorunlar yaşayan
iki öğrencisine akran öğretimi uygulamak amacıyla başarılı olan iki öğrenciyi bu arkadaşlarına destek olmaları için
görevlendirmiştir. Bu dört öğrenci ders dışı saatlerde bir
araya gelerek okulda yapılan etkinlikleri ve konuları tekrar
etmektedir.
I. Öğreten konumundaki öğrencilerin öğrenmeleri daha
kalıcı olur.
II. Öğrenen ile öğreten arasında bir arkadaşlık bağı gelişir.
III. Akranı tarafından çalıştırılan öğrencide yetersizlik duygusu ortaya çıkar.
IV. Öğretmenin bütün sınıf öğretimi yaptığı sırada ulaşamadığı öğrencilerin gereksinim duydukları bireysel ilgiyi
görebilmelerine olanak sağlar.
V. Öğreten konumundaki öğrenci zaman kaybeder.
Ayşenur Öğretmen’in yaptırdığı bu uygulama yukarıdaki sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden
olur?
A) I ve II B) I ve III
C) III ve V D) I, II ve IV
E) III, IV ve V
63. I- Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması.
II- Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi
ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi.
III- Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması.
Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde
doğru sıra ile belirlenmiştir?
A) Gelişimsel-Tepkisel-Önlemsel
B) Tepkisel-Önlemsel-Gelişimsel
C) Önlemsel-Gelişimsel-Tepkisel
D) Tepkisel-Gelişimsel-Önlemsel
E) Gelişimsel-Önlemsel-Tepkisel
64. Sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrenciler arasındaki problemleri çözmek.
B) Öğrencilere karşı otoriteyi oluşturmak.
C) Öğretim ortamını etkili ve verimli kılmak.
D) Öğrencileri disipline etmek.
E) Sınıfta güvenliği sağlamak.
65. Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide hedef doğrultusunda istendik davranış değişikliğini meydana
getirmektir.
Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur?
A) Öğrencilere eşit davranmak.
B) Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek.
C) İlkeli ve kararlı davranmak.
D) Öğrencileri not ile tehdit etmek.
E) Sınıf içinde gerginlik yaratmamak.
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
12
72. Coğrafya öğretmeni olan Fatih Bey sınıftaki öğrencileri 5
gruba ayırır. Daha sonra bitki örtüsü konusu ile ilgili incelenebilecek konuları belirlemek için öncelikle sınıfta konu
hakkında görüş alış verişinde bulunur. Grupları şöyle görevlendirir.
I. Grup, bitki örtüsü nasıl oluştuğunu araştırınız.
II. Grup, yakın çevrenizde bulunan bitki örtüsü üzerinde
araştırma yapınız.
III. Grup, Türkiye’’nin bitki örtüsünü bütün olarak inceleyiniz.
Fatih öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğretim stratejisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araştırma - geliştirme yoluyla öğretim
B) Buluş yoluyla öğretim
C) Programlı öğretim
D) Sunuş yoluyla öğretim
E) Tam öğrenme
73. Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek
kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder?
A) Öğrenmeleri kontrol etme
B) Dönüt verme
C) Hedeften haberdar etme
D) Sınıfta disiplin sağlama
E) Pekiştireç
74. 3. sınıf öğretmeni Ceren Hanım sınıfta sağlığımız ünitesini işlerken yakınındaki sağlık ocağından aldığı bazı afiş ve
resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek,
neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha
sonra “bugün diş fırçalama ile ilgili öğrenecekleriniz size
hayat boyunca yardımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız
olarak bilen kişiler olacaksınız” diyerek konuya giriş yapar.
Ceren öğretmenin sınıfa sağlık ocağından elde ettiği
afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden
hangisine hizmet eder?
A) Pekiştirme
B) Dikkat çekme
C) Gözden geçirme
D) Ödül verme
E) Dönüt verme
69. “Bir öğretmen dersin özelliğine göre farklı modellerden
birisini seçebilir” diyen biri hangi sınıf yönetimi modelini savunmaktadır?
A) Tepkisel yaklaşım
B) Geleneksel yaklaşım
C) Gelişimsel yaklaşım
D) Yönetsel yaklaşım
E) Bütünsel yaklaşım
70. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi boyutlarından
biri değildir?
A) Fiziksel düzen
B) Plan-program etkinlikleri
C) İlişki düzenlemesi
D) Zaman yönetimi
E) Okul disiplin kurallarının belirlenmesi
71. Bir sınıfın duvarları ve mobilyasının renk ve görünüş
olarak birbirine uyumlu, eşyaların simetrik görünümde
olması, yeterince ışık alan ve içeri girenlerin ne hoş bir sınıfmış demelerine sebep olacak kadar çekici bir düzen ve
tertibe sahip olması, sınıfın fiziki düzeni içinde yer alan
hangi kavramla ifade edilebilir?
A) Renk uyumu
B) Temizlik
C) Estetik
D) Düzenli
E) Aydınlık
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
13
79. Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner
tarafından ortaya atılan Programlı Öğretimde yer alan
“öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır” tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?
A) Başarı ilkesi
B) Anında düzeltme ilkesi
C) Etkin katılım ilkesi
D) Küçük adımlar ilkesi
E) Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi
80. Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom’un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir. Bu durumda soruların hiyerarşik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) Bilgi - kavrama - uygulama - analiz - sentez - değerlendirme
B) Sentez - analiz - kavrama - bilgi -değerlendirme - uygulama
C) Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - değerlendirme - sentez
D) Kavrama - uygulama - bilgi - analiz - sentez - değerlendirme
E) Bilgi - sentez - analiz - kavrama -değerlendirme - uygulama
81. 1- Sonuca ulaşma
2- Veri toplama
3- Problemi tanıma
4- Sonuçları test etme
5- Geçici hipotezleri formüle etme
Yukarıdaki problem çözme aşamasının doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-4-3-2-5
B) 3-5-1-2-4
C) 3-5-2-4-1
D) 1-2-3-4-5
E) 2-4-5-1-3
75. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden birisi değildir?
A) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi
B) Doğru cevaplar ilkesi
C) Rehberlik ilkesi
D) Anında düzeltme ilkesi
E) Küçük adımlar ilkesi
76. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
14
85. I- Öğretimin başında düzey belirlemede
II- Öğretim sürecinde ara değerlendirmelerde
III- Öğretim süreci sonunda değerlendirmede
IV- Öğrencinin gelişimini takip etmede
Eğitim-öğretimde, ölçme ve değerlendirme hangi basamak veya basamaklarda gerçekleştirilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
86. Biyoloji dersinde öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin düz anlatım ve laboratuar yöntemlerine göre farklılık
gösterip göstermediğini inceleyen bir öğretmen, uygulama
öncesinde ön test yapmış ve bir dönem süresince iki sınıfta
bu yöntemleri uygulamıştır. Uygulama bittikten sonra ön
testte kullandığı soruları kullanmış ve her bir öğrencinin
ön test-son test puan farkına bakarak başarı düzeylerini belirlemiştir.
Buna göre bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretim süreci
B) Öğretim yöntemleri
C) Akademik başarı düzeyleri
D) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi
E) Farklı gruptaki öğrenciler
87. Bir araştırmada ortamda gürültü arttıkça öğrencilerin derse yönelik ilgilerinin azaldığı belirlenmiştir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu araştırmanın sonucu doğru yorumlanmıştır?
A) Gürültü ile ilgi arasında negatif bir ilişki vardır
B) Araştırmanın bağımlı değişkeni gürültü miktarıdır
C) Gürültü miktarı, eğitim ortamındaki içsel faktör durumundadır
D) Öğrencilerin ilgileri farklı değişkenlerden etkilenmektedir
E) Gürültü öğrencilerin derse yönelik ilgisini etkileyen değişkenlerdendir
82. Özlem öğretmen öğrencilerinden, “Nasıl bir okul düşlerdiniz?” sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri
ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde
söylemelerini ister. Öğretmen, öğrencilerin birbirlerinin
söylediklerinden çağrışım yaparak buldukları çok sayıda
fikri tahtaya listeler ve dersine bu şekilde devam eder.
Özlem öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerin
hangisinden yararlanmaktadır?
A) Yaratıcı drama
B) Örnek olay incelemesi
C) Beyin fırtınası
D) Problem çözme
E) Soru-cevap
83. Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır.
Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını
sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya
teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaratıcı drama
B) Soru-cevap
C) Gösteri
D) Altı şapka tekniği
E) Tartışma
84. Objelere ya da bireylere herhangi bir özelliğe sahip oluş
miktarlarını belirtmek amacıyla sayı veya sembolle değer verme işlemidir” şeklinde tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ölçüm
B) Ölçme
C) Ölçüt
D) Değerlendirme
E) Ölçek
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
15
92. “Bir sınavda her öğrenciye 15 puan fazla verilmesi ----hataya örnektir. Öğrencilerin puanlarını, aldıkları puanların
yüzde 3’ü kadar artırmak ise ----hataya örnek olabilir.”
Yukarıdaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir?
A) rastgele - sabit
B) sistematik - rastgele
C) sistematik - sabit
D) sabit - rastgele
E) sabit - sistematik
93. Bir sınıftaki öğrenciler Matematik sınavından; 43, 36, 55,
68, 88, 96, 75, 62, 51, 92, 83, 71, 57, 63, 68, 48 notlarını almışlardır.
Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin Matematik dersindeki notlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 36
B) 51
C) 62
D) 72
E) 66
94. Belirli bir başlangıç noktasını temel alarak ve başlangıç
(0) noktasının sonradan belirlenmesi ile birçok nesnenin, belli özelliklere sahip oluş derecesini saptamaya yarayan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınıflama ölçeği
B) Sıralama ölçeği
C) Eşit aralıklı ölçek
D) Nitel ölçek
E) Eşit oranlı ölçek
88. I. Öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirlemeyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma
II. Ders süresince öğrenmelerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları tamamlayıcı etkinliklerle giderme
III. Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları
notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma
Bir öğretmen yukarıda verilen amaçları gerçekleştirmek
için sırasıyla hangi değerlendirme türlerini kullanması
gerekir?
I. Amaç II. Amaç III. Amaç
A) Bağıl Mutlak Bağıl
B) Mutlak Mutlak Bağıl
C) Bağıl Bağıl Mutlak
D) Mutlak Bağıl Bağıl
E) Mutlak Bağıl Mutlak
89. “Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzde bulunan sinirin adıdır?” sorusu, aşağıdaki soru tiplerinden hangisine girmektedir?
A) Kısa cevaplı
B) Eşleştirmeli
C) Çoktan seçmeli
D) Açık uçlu
E) Sözlü
90. Aşağıdakilerden hangisi bir grafik çeşidi değildir?
A) Çizgi
B) Sütun
C) Çengel
D) Histogram
E) Daire
91. Yapılan bir dizi ölçümde 45, 55, 31, 76, 62 sonuçları elde
edilmiştir.
Buna göre bu dağılımın ranj’ı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 76
B) 55
C) 31
D) 45
E) 62
ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI
DENEME TESTİ 1
16
98. Kısaca “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci
devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu
ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvay-ı İnzibatiye
B) Teşkilat-ı Esasiye
C) Kuvay-ı Milliye
D) Tekâlif-i Milliye
E) Misak-ı Milli
99. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Millî Mücadele taraftarı olan milletvekillerin kurdukları grup, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk Grubu
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Islahat Grubu
D) İttihat ve Terakki
E) Vatan ve Hürriyet
100.Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Tevhid-i Tedrisat
95.
38 öğrencinin girmiş olduğu bir Coğrafya dersi testinin puanları yukarıdaki histogram grafikte verilmiştir.
Bu dağılım ile ilgili en doğru açıklama aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Grubun dağılımı simetriktir.
B) Grup başarısızdır.
C) Grup oldukça başarılıdır.
D) Grup homojen bir dağılım göstermektedir.
E) Grubun aldığı notlar arasında bir uyum yoktur.
96. 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ve Hatay’ın Anavatan’a katılımını sağlayan antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Cenevre Antlaşması
E) Beyrut Antlaşması
97. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere mandasına bırakılan Ortadoğu toprakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yemen
B) Irak
C) Ürdün
D) Filistin
E) Trablusgarp
Dosyaları indirebilmeniz için BURADAN kayıt olmanız gerekiyor.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir