Vergi hukuku mülakat notları

Cevapla
Mert Ali
Mesajlar: 113
Kayıt: 09 Eki 2016 15:09
İletişim:

11 Eki 2016 16:10

GELİR VERGİSİ KANUNU
1- TAM MÜKELLEFİ AÇIKLAYINIZ
1. İkametgahı Türkiye’de olanlar
2. Bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla kalanlar
DAR MÜKELLEFİ AÇIKLAYINIZ
1. İkametgahı Türkiye’de olmayanlar
2. Bir takvim yılı içinde 6 aydan az kalanlar
VERGİDEN MUAF ESNAFI AÇIKLAYINIZ
1. Bir iş yeri açmaksızın ve Motorsuz araçlarla gezici olarak perakende ticaret yapanlar
(simitçi, ayakkabı boyayıcısı, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, hamal, çilingir, piyango sat.)
2. Köylerde gezici olarak sanat işleriyle uğraşanlar
3. İşyeri açmaksızın hurda toplayıp satanlar
4. İşçi almadan evlerde örtü, kilim, halı,havlu, tarhana, erişte üretip satanlar
5. Nehir, göl ve denizlerde motorsuz araç işletenler
KAZANÇLARDA İSTİSTANLARI YAZINIZ
1.Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası
2.Serbest meslek kazançlarında istisna
3.Menkul sermaye iratlarında istisna
4.Gayrimenkul ve haklarda istisna
5.PTT acentelerinde kazanç istisnası
6.Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası
G.MENKULLERDE VE HAKLARDA İSTİSNAYI AÇKLYN
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2014 yılı için 3.300 lirası gelir vergisinden istisnadır.
1.İstisna üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde,
2.Ticari , zirai veya mesleki kazancı olanlar, ve
3.İstisna üzerinde hasılat elde edenlerden Ücret , MSİ, GMSİ ve DKİ toplam tutarı 97.000 TL’yi aşanlar bu istisnadan yararlanamaz.
MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA
1.Tek primli yıllık gelir sig. yapılan ödemelerin tamamı
2.Hisse senetlerinin kâr paylarının yarısı
3.İştirak hisselerinden doğan kazançların yarısı
4.Meclis başkan ve üyelerine verilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır
BİLANÇO ESASINDA TİC. KAZ. TESPİTİNİ AÇKLYNZ
Teşebbüsün hesap dönemi sonundaki ve başındaki öz sermayesi arasındaki MÜSPET farktır.
Bu dönemde işletme sahibince:
İşletmeye ilave edilen değerler bu farktan indirilir.
İşletmeden çekilen değerler farka ilave olunur.
İŞLETME HESABI ESASINDA TİC. KAZ. TES. AÇKLYNZ
Bir hesap dönemi içerisinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki MÜSPET farktır.
Emtia alım satımı ile uğraşanlarda
Dönem sonu emtia mevcudunun değeri hasılata
Dönem başı emtia mevcudunun değeri giderlere ilave edilir.
BASİT USULÜN HUDUDUNU AÇIKLAYINIZ
(BASİT USULDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR)
1.Kollektif Şirket Ortakları
2.Komandit Şirketin Komandite Ortakları
3.İkrazat İşleriyle Uğraşanlar
4.Sarraflar
5.İnşaat ve Onarma İşini Taahhüt Edenler
6.Sigorta Prodüktörleri
7.İlan ve Reklam İşleriyle Uğraşanlar
8.Gayrimenkul ve Gemi Alım Satımıyla Uğraşanlar
9.Maden , Taş , Kireç Ocakları vb. İşletenler
10.Şehirlerarası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapanlar
MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASINI AÇIKLAYINIZ
1.Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işi birlikte yapılırsa , müşterek genel giderler bu işlerin giderleri oranında dağıtılır.
2.Yıl içinde inşaat ve onarma işleriyle , diğer işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderler inşaat işlerinin giderleri , diğer işlerin gelirleri oranında dağıtılır.
3.İnşaat ve onarma işleriyle diğer işlerin de birlikte yapılması halinde, müşterek kullanılan tesisat, makine ve taşıtların amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.
İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİNİ AÇK.
1.İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tâbi olan hallerde , geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın , idarece onaylandığı tarih,
2.Geçici ve kesin kabul usulüne tâbi olmayan hallerde , işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarih işin bitim tarihidir.
ZİRAİ KAZANÇTA VERGİLEMEYİ AÇIKLAYINIZ
1.Arazi büyüklüğü ölçülerini aşan
2.Bir biçerdöver veya motorlu araca sahip olan
3.10 yaşından küçük, ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler , gerçek usule göre vergilendirilirler.
Gerçek usule tâbi olan çiftçiler, işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutarlar.Bilanço esasını seçen mükellefler , 2 yıl boyunca işletme hesabı esasına göre defter tutamazlar.
DİĞER ÜCRETLERİ AÇIKLAYINIZ
Aşağıdaki hizmet erbabının safi ücretleri , takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan , 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin , yıllık brüt tutarının %25’idir. Bu ücrete %15 uygulanarak vergileme yapılır.
1.Basit usuldekilerin yanında çalışanlar
2.Özel hizmetlerde çalışan şoförler
3.Özel inşaat sahiplerinin çalıştırdığı inşaat işçileri
4.Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar
TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLERİ AÇKLYNZ
1.Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden, doğrudan doğruya alan hizmet erbabı
2.Ücret istisnasından faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk çalışanları
3.Maliye bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler
SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİLECEK GİDERLERİ AÇIKLAYINIZ
1.Hizmetli ve işçilerin İAŞE ve İBATE giderleri
2.Mesleki faaliyetle ilgili genel giderler
3. “ “ “ zarar, ziyanlar
4. “ “ “ demirbaş, tazminat giderleri
5. “ “ “ taşıt ve amortisman giderleri
6. “ “ “ seyahat ve ikamet giderleri
7. “ “ “ ilan ve reklam giderleri
8. “ “ “ mal ve hizmet alım bedelleri
9. “ “ “ mesleki teşekküllere ödenen aidat
10.Mesleki yayınlara ödenen bedeller
EMSAL KİRA BEDELİNİ AÇIKLAYINIZ
1.Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedellerinden düşük olamaz
2.Bedelsiz başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, hesaplanır
3.Bir gayrimenkulün kirası bilinmiyor veya tespit edilemiyorsa , VUK’ta belirtilen vergi değerinin %5’i emsal kira bedelidir.
4.Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’dur.
Maliyet değeri bilinmiyorsa, VUK’taki değerin %10’udur.
TOPLAMA YAPILMAYAN HALLERİ AÇIKLAYINIZ
1.Gerçek usule tâbi olmayan zirai kazanç
2.Kazanç ve iratların istisna kısmı
3.Tek işverenden elde edilen ücretler
4.Ücret geliri birden fazla işverendense birinci işveren hariç,kalanların toplamı beyan sınırını (27.000) aşmazsa
5.Dar mükelleflerin kesintiye tâbi gelirleri
(İşyeri kirası , SMK , Ücret , MSİ , GMSİ , DKİ)
DEĞERLEMELER (VUK)
DEĞERLEMEYİ TANIMLAYINIZ
Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.
DEĞ. ÖLÇÜLERİNDEN TASARRUF DEĞERİ TNML
Bir iktisadi kıymetin sahibi için arz ettiği gerçek değerdir
En güzel örnek şüpheli alacaklardır.
ŞÜPHELİ ALAC. DEĞERLEMESİNİ AÇIKLAYINIZ
Şüp. Alac. değerlemesi, tasarruf değerleme ölçüsü ile olur.
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idare ettirilmesiyle ilgili olmak şartıyla ;
1.Dava safhasındaki alacaklar 2.İcra safhasındaki alacaklar
3.Yazı ile birden fazla istenmesine rağmen tahsil edilemeyen alacaklar
4.Dava edilmeye değmeyecek nispette düşük olan alacaklar
VERGİ USUL KANUNU
VUK’NUN UYGULANMASI VE İSPATINI AÇKLYN
1.Vergi Kanunlarının Uygulanması :
VUK’ta kullanılan vergi kanunu tabiri, vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.
2.Vergi Kanunlarının İspatı :
Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Yemin hariç her türlü delille ispatlanır. Şahit ifadeleri ispatlama vasıtası değildir.
TAHAKKUKTAN VAZGEÇMEYİ AÇIKLAYINIZ
İkmalen, Resen ve İdarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı, kanunda yazılı hadleri aşmıyorsa ve yapılacak gider toplamı gelirden fazla ise vergi dairesi bu alacaktan vazgeçer.
YABANCI MEMLEKETTE BULUNANLARA TEBLİĞİ AÇIKLAYINIZ
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ, o memleketin yetkili makamı vasıtası ile yapılır.
1.Türk vatandaşı ise tebliğ konsolosu,
2.Resmi görevde bulunan Türk memuru ise Dışişleri Bakan.
3.Askeri şahıs ise bağlı bulunduğu kara , hava , deniz ve jandarma komutanlığı vasıtası ile yapılır.
ÖZEL ÖDEME ZAMANLARINI AÇIKLAYINIZ
1.İkmalen, Resen, İdarece tarh olunan vergilerde tahakkuk tarihinden başlayarak 1 Ay
2.Memleketi terk ve ölümde İkmalen, Resen, İdarece tarhlarda tahakkuk tarihinden başlayarak 1 Ay
3.Memleketi terk ve ölümde, beyana dayalı tarhlarda beyan süresi içinde ödenir.
VERGİLEMEDE ÖN HAZIRLAYICI İŞLEMLERDEN İNCELEMEYİ AÇIKLAYINIZ
Beyanların, ödenmesi gereken vergilerin, doğruluğunu sağlamak amacıyla, yükümlünün defter ve kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine araştırmadır. İnceleme incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İncelemeye yetkili olanlar Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları ve Vergi Dairesi Müdürleridir.
TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ
1. Bir iş yeri açmak
2. İş yeri açılmamış olsa bile Ticaret Siciline kaydolmak
3. Basit usulde olan tüccarlar için işle bir fiil uğraşma
KOMBİNE İMALATI AÇIKLAYINIZ
Hammaddeden tam mamül vücuda getirilinceye kadar, her geçen imal safhasında, ayrı ayrı emtialar elde edildiği ve birbirine bağlanarak aynı işletmede yapıldığı takdirde kombine imalat yapılmış olur.
(Kereste-Mobilya, İplik-Dokuma, Un-Makarna gibi…)
ELEKTRONİK ORTAMDAKİ KAYITLAR VE ELEKTRONİK CİHAZLA BELGE DÜZENLEME
Elektronik ortamdaki kayıtlar, kanunda yazılı hadleri aşan firmalar için zorunlu hale gelmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Elektronik cihazların uygunluğunu Maliye ve Gümrük Bakanlığı onaylar.
Elektronik Defter; şekil hükümlerinden bağımsız tutulması zorunlu olan belgelerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
Elektronik Belge; şekil hükümlerinden bağımsız tutulması zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri kapsayan elektronik belgeler bütünüdür.
AMORTİSMANLAR (VUK)
ARAZİDE AMORTİSMANI AÇIKLAYINIZ
Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir.
Tarım işletmelerindeki çaylık, meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik vs. gibi tarım tesisleri ve işletmede inşa edilen her nevi yollar ve haklar amortismana tabi tutulur.
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
ULUSLAR ARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH
İkametgahı, kanuni merkezi, iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından, Yabancı ülkelerle Türkiye arasında yapılan, Taşımacılık ve Transit Taşımacılıkta, Şahıs ve Ton başına km itibariyle, Yurtiçi Emsallere göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİMİ AÇKL
Tam istisna kapsamında, KDV Kanunu’na göre istisna edilmiş işlemlerde gösterilen KDV, Hesaplanan KDV’den indirilir. Hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den az olması halinde indirilemeyecek KDV, bu işlemleri yapanlara iade olunur. Maliye Bakanlığı KDV iadesini mükelleflerin Vergi, SGK borçlarına mahsup edebilir.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
KOOPERATİFİ AÇIKLAYINIZ
Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere, en az 7 kişinin bir araya gelerek, kâr amacı gütmeden, ortakların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, dayanışma ve işbirliği içerisinde, değişir ortaklı, değişir sermayeli teşekkülerdir.
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINI AÇIKLAYINIZ
İlişkili kişi veya kurumların birbirleriyle olan mal, iktisadi fon alışverişlerinde uyguladıkları fiyatlardır.
Kurumların ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım satımında tespit ettikleri bedel ya da fiyat, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olursa , kazanç ya tamamen ya da kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.
Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat ve bedelleri şu yöntemlerden en uygun olanını tespit ederek gerçekleştirirler.
1.Maliyet Artı Yöntemi :
Maliyete uygun bir brüt kar eklenerek hesaplanır
2.Yeniden Satış Fiyatı :
Makul bir brüt kar düşülerek hesaplanır.
3.Karşılaştırılabilir Yöntem :
Piyasa fiyatıyla karşılaştırılarak tespit edilir.
Transfer fiyatlandırılmasıyla ilgili usuller Bakanlar Kurulunca belirlenirken, yukarıdaki yöntemler Maliye Bakanlığıyla anlaşarak belirlenir.
Bu yöntemler en az 3 yıl kullanılmak zorundadır.
ÖZEL BEYAN ZAMANI TAYİN OLUNAN GELİRLERİ AÇIKLAYINIZ
Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumlar, Türkiye’de gelir elde ettiklerinde , vergiye tâbi kazançlarını , bu kazançlarını elde etme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
Ancak haklar (telif, ihtira, arama, marka, işletme) ve farklar (kur, menkul kıymetler) HARİÇ
TASFİYE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİNİ AÇKL
Tasfiye memurları işlemlerinin vergi kanunları yönünden incelenmesini bir dilekçe ile isterler. En geç 3 ay içinde incelemeye başlanır , incelemenin bitmesini izleyen 30 gün içinde vergi dairesi sonucu tasfiye memurlarına yazı ile bildirir.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARI AÇKLY
II Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal veya ithal edenler ile fabrika,ana bayi, bayi ve acenteleri ifade eder.
ÖTV’YE GÖRE VERGİ İNDİRİMİNİ AÇIKLAYINIZ
ÖTV’ye tabi malların başka bir malın imalinde kulanılması halinde ödenen vergi Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUN
TEKLİF MAHALLİNİ AÇIKLAYINIZ
1.Ölen kişinin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine,
2.Ölen kişinin ikametgahı hiç Türkiye’de bulunmadıysa Maliye Bakanlığı’nın tayin edeceği yer vergi dairesine,
3.Ölen kişinin ikametgahı yabancı memlekette ise Türkiye’de en son ikamet ettiği yer vergi dairesi tarafından tarh olunur.
BEYANNAME VERİLME MÜDDETİNİ AÇKLYNZ
1)Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kişi ile mirasçıları aynı ülkede ise 4 ay, biri farklı ülkedeyse 6 ay, her ikiside farklı ülkede ise 8 ay içinde beyanname verilir.
2)Gaiplik halinde kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içinde
3)Diğer intikallerde malların hukuken iktisap ettiği tarihi takip eden 1 ay içinde,
1)Yarışma, çekiliş, şans oyunları v.s. izleyen ayın 20.Günü akşamına kadar beyanname verilir.
BANKA. KİRALIK KASA MUHTEVİYATINI AÇKL.
Bankalardaki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde vergi dairesinin yetkili bir memuru hazır bulunmadıkça mirasçılar ve kanuni temsilciler tarfından açılmasına ve içindekilerin alınmasına müsaade edilmez.
6183 SAYILI AATUH KANUN
TASFİYE HALİNDE VAZİFELİLER
Tüzel kişilikleri olanların tasfiyesinde Amme borçlarıyla ilgili ödevler Tasfiye memurlarına geçer. Tüzel kişilikleri olmayanların tasfiyesindeki ödevler tasfiyeyi yürütenlere geçer.Yabancı kurumların Türkiye’deki şube, ajanslardaki tasfiye ile ilgili ödevler tasfiyeyi yürütenlere geçer.
TASFİYE HALİNDE MESULİYET
Tasfiye memurları ve Tasfiyeyi yürütenler tasfiyenin başladığını 3 gün içinde ilgili tahsil dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Tasfiye memurları, tasfiyeyi yürütenler, amme idarelerinin her türlü borçlarını ve ödevlerini yerine getirmek sorumluluğuna sahip olup bu sorumluluklarını ve ödevlerini yerine getirmezler ise ŞAHSEN sorumlu tutulurlar.
ACİZ HALİ VE ACZİN NETİCELERİ
Amme borçlusunun amme borcunu ödeyemeyecek durumda olmasına aciz hali denir.Borçlunun aciz hali, aciz fişiyle tespit olunur. Zaman aşımı süresince takip olunur. Kanunda aranan şartlar oluşursa amme borcu TECİL olunur.
GECİKME ZAMMINDA TATBİK MÜDDETİ
3.Aciz halinde ise bu durumun sabit olduğu güne kadar
1.Tecilde tecilin yapıldığı güne kadar
2.İflas haline iflasın açıldığı güne kadar, zam uygulanır.
MENKUL MALLARIN SATIŞI
Tahsil dairelerince veya köylerde ihtiyar kurulunca haciz yapıldığı tarihin 3.gününden itibaren 3 ay içinde menkul mallar satışa çıkarılır.
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ (DURMASI)
TAHSİLİ DURDURAN HALLER
1-Borçlunun yabancı memlekette bulunması
2-Hileli iflas etmesi 3-Terekenin tasfiyesi
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE GİDER KAYDEDİLMEME HALİ
Ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerin kiraya verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere taşıtlardan alınan vergi ceza ve gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemez.
Triportör:Yolcu taşımalarında kullanılmayan, yük taşımak için sandıklı olarak yapılmış, 3 tekerlekli motosiklet.
Çekici:Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş, yük taşımayan motorlu araç.
Kamp taşıtı (karavan):Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıt.

GELİR VERGİSİ EK
ENGELLİLİK İNDİRİMİNİ AÇIKLAYINIZ
Çalışma gücünün ;
1.Asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede engelledir. KYH İnd. yararlanır. (800TL)
2. Asgari %60’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derecede engelledir. KYH İnd. yararlanır. (400TL)
3. Asgari %40’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derecede engelledir.KYH İnd.yararlanır. (190TL)
Engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için indirimler yalnız en yüksek ücretin vergisine uygulanır
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİ AÇIKLAYINIZ
1.Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde AGİ uygulanır
2.AGİ , ücretin elde edildiği takvim yılında geçerli olan ve sanayi kesimindeki 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının ;
a)Mükellefin kendi için %50
b)Çalışmayan eşi için %10
c)İlk iki çocuk için ayrı ayrı %7.5
d)Diğer çocuklar için ayrı ayrı %5’tir
Bulunan tutar %15 gelir vergisi oranı ile çarpılır ve hesaplanan vergiden mahsup edilerek uygulanır.Fazla olması halinde iade yapılmaz
1bozkurt
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2016 13:11
İletişim:

19 Eki 2016 12:19

Başka notu olanlar varsa eklesinler lütfen. Ben kaynaklarımı paylaşıyorum. Bu forum kpss çalışanları için harika bir kaynak. birbirimizden faydalanmalıyız.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir