Gelir Uzman Yardımcılığı Mülakat Soruları Ve Cevapları

Cevapla
1bozkurt
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2016 13:11
İletişim:

11 Eki 2016 13:22

Arkadaşlar gelir uzman yardımcılığı mülakatına ilişkin soruları ve cevapları paylaşacak olursanız ben ve bir çok sınavlara hazırlanan kişiler müteşekkir kalırız. Lütfen tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda bizlere yardımcı olsunlar.
Mert Ali
Mesajlar: 113
Kayıt: 09 Eki 2016 15:09
İletişim:

11 Eki 2016 15:30

Gelir uzman yardımcılığı mülakat soruları.. Kolay gelsin..
Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır?
Kamu yararı kararı verecek merciler şunlardır:
a) Kamu idareleri ve kamu tüzelkişileri;
1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda ilgili bakanlık,
2. Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu,
3. Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni,
4. İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni,
5. Devlet yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
6. Yükseköğretim Kurulu yararına kamulaştırmalarda Yükseköğretim Kurulu,
7. Üniversite, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulları,
8. Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaş- tırmalarda ilçe idare kurulu,
9. Bir il sınırları içindeki birden çok ilçeye bağlı köyler ve belediyeler yararına kamulaştırmalarda il idare kurulu,
10. Ayrı illere bağlı birden çok kamu tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu,
11. Birden çok il sınırları içindeki Devlet yararına kamulaştırmalarda Bakanlar Kurulu.
b) Kamu kurumları yararına kamulaştırmalarda yönetim kurulu veya idare meclisi, bunların olmaması halinde yetkili idare organları,
c) Gerçek kişiler yararına kamulaştırmalarda bu kişilerin, özel hukuk tüzelkişileri yararına kamulaştırmalarda ise; yönetim kurulları veya idare meclislerinin, yoksa yetkili yönetim organlarının başvuruları üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine bağlı oldukları köy, belediye, özel idare veya bakanlık.
Çoğunlukçu demokrasi: çoğunluk prensibine dayanır. Çoğunluğun kararı her şeyin üstündedir. Demokrasi, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis gibi yollarla sınırlanamaz. Çoğulcu demokrasi: toplumun çoğunluk tarafından yönetildiğini reddetmez ancak mutlak ve sınırsız bir çoğunluğu reddeder ve çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırlı olduğunu söyler. Ülke için en iyi olan çeşitli grupların varlığı ve bunlar arasındaki özgür tartışmadan doğar.
Kurumlar vergisi neden tam mükellef dar mükellef diye ayrılır? Bu ayrımdaki amaç nedir?
Mütekabiliyet ilkesi gereği çifte vergilemeyi önlemek
harrod domar ve solow büyüme modellerlini açıkla
harrod domar: kapitalist ekonomide iktisadi büyümenin koşullarını inceler. Dengeli bir büyüme için yatırım tasarrufa eşit olması gerekir ancak tasarruflar ve yatırımlar ayrı unsurlara bağlıdır. Dolayısıyla Harrod - Domar modeline göre sistem istikrarsızdır. solow büyüme: bir ekonomide faktörlerdeki verimlilik artısı ile gelen büyümeye denir.
franchise kavramı
Bir sistem veya marka sahibinin, belirli süre ve koşullar altında bedel karşılığı sistem ve markasını yatırımcılara kullandırmasına yönelik uzun vadeli bir antlaşmadır
Soğuk hindi nedir
Enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngören politika
Faktöring nedir?
İşletmenin mal ve hizmet satışından elde edeceği alacağın likit fon sağlamak için temlik etmesi
Swap işlem nedir
TARAFLARIN FAİZİ YADA DÖVİZ CİNSİNİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUKLARI TAKAS SÖZLEŞMELERDİR. İki tarafın bir varlık yada yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir
Swezzy dirsekli talep eğrisi nedir?
Fiyatların neden değişmediğini sabit kaldığını açıklar. Firma fiyatını düşürürse diğer firmaların takip edeceğini ancak fiyat yükseltirse diğer firmaların takip etmeyeceğini düşünür. Her iki durumda da firma zararlı olduğu için fiyatlarını değiştirmez
Bedelsiz ithalat
Yurtdışında elde ettiğin gelir ve kazançlarla ve yurtiçine girmesi zorunlu olmayan bu gelir kazançla orda satın aldığın malları yurtiçine getirmen yani bir nevi ithal etmen. Dikkat etmen gereken yer bu malları yurtiçine getirdiğin için yurtiçinden dışarı döviz çıkısına yol açmamış olman bu ne nedenle bedelsiz ithalat deniyor.
FATURA DÜZENLENMESİ 7 GÜN. FATURAYI DEFTERE GEÇİRME SÜRESİ 10 GÜN. FATURAYA İTİRAZ 8 GÜN
Metzler gecikmesi ile robertson gecikmesi arasındaki fark?
Robertson gecikmesi gelirin kazanılması ile harcama arasında gecen zaman farkı iken meltzer de üretimin yapılması ve satışı arasında gecen zaman farkından dolayı gelirin elde edilmesinden dolayı gecikme.
Soğuk hindi nedir, açıklar mısınız enflasyonun şok politikalarla ani bir şekilde düşürülmesi yeni klasikler önermiştir
alonj ne demektir? Kambiyo senedi üzerinde yer kalmadığında senetle ilgili işlemleri göstermek amaçlı senede eklenen kâğıt
Limit fiyatlandırma kısa ve öz açıklayacak olan var mı? Oligopol piyasalarında firmanın hem maliyetlerini karşılayıp hem de piyasaya girişlere engel olmasını sağlayan fiyatlama
Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir mali kar: ticari kar-vergiden muaf gelir+eksik değerlenen değerler-fazla değerlenen değerler+kanunen kabul edilmeyen değerler Ticari kar TTK ya göre hesaplanan kar. Mali kar vuk a göre hesaplanan kardır. Mali kar vergi öncesi matrahtır.
rassal yürüme: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketimdeki değişmelerin yalnızca gelir ve servetteki beklenmeyen değişmelerden kaynaklandığını ileri süren ve Robert Hall tarafından ulaşılan sonuç. Bireylerin ekonomideki mevcut bilgileri kullanarak gelecekteki ortalama gelirlerini hesaplayamaması sonucunda tüketimleri dalgalanarak rassal bir seyir izler
Rachat nedir? İhtiyari amortisman yani devletin elinin bollaştığı dönemlerde borcunu vadesinden önce ödemesidir
ricardo - barro denklik teorisi: david ricardo devletin bütçe açıklarını vergileri artırmak yerine borçla kapaması durumunda iktisadi karar birimleri gelecekte bu borçların vergi artışına neden olacağını bilir ve tüketim yapmak yerine tasarruflarını artırır yeni klasik Robert barro ricardonun görüşlerini yeniden ele almıştır ve bu görüşe ricardo barro etkisi denmiş
Emisyon primi nedir? Devletin egemenlik gücüne dayanarak elinde bulundurduğu para basma yetkisini uygulayarak katlanılan maliyetle piyasaya sürdüğü değerli kâğıdın arasındaki olumlu farktır. Emisyon enflasyona neden olabilecek bir olgudur.
DUL KÜPÜ: Kaldorcu gelir dağılımı teorisi olarak da ifade edilen fonksiyonel gelir dağılımı teorisidir. Ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutulduğunda, gelir içindeki kar payının yatırımın hâsılaya oranı ile belirlenmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Bu durum ücretlilerin kazandıkları harcamaları; sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olmaktadır.
Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır. İşletmenin varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan işlemler nazım hesaplarda izlenir. Ancak bu işlemler gelecekte işletme değerlerinde bir değişime neden olabilir. Nazım hesap kullanacak işletmeler ihtiyaçlarına ve işletme yapısına uygun olarak nazım hesap grubu oluştururlar.
‎.Mali kar ile ticari kar arasındaki fark nedir?
Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır.
Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder.
Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık ticari kârın tespitinde indirim konusu yapılabilen bazı giderler, vergi uygulaması açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğine sahiptir ve mali kârın tespitinde dikkate alınmaz.
Mali kâr ile ticari kâr arasındaki farklılık gider yönünden olduğu kadar gelir yönünden de mevcuttur. Vergi uygulaması açısından bazı kazanç ve iratlar vergiden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla mali kârın tespitinde bu kazançlar vergi matrahına dahil edilmeyecektir. Oysa bu kazançlar ticari kârın içinde yer alabilecektir.
Vergi dampingi ile vergi rekabeti arasındaki temel fark nedir?
Enflasyon ataleti", nedir? Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönem enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, genel ve/veya kesimsel enflasyon oranının düşmeye direnç göstermesi, dolayısıyla yapışkan hale gelmesi. krş. Fiyat katılığı
Histerisiz etkisi nedir ekonominin bir şok sonrası dengeden uzaklaşması ve bu sokun ortadan kalkması ile denge durumuna geri dönememesidir yeni keynesler savunur Histerisiz Etkisi(Çekim hipotezi):Yeni Keynes yenlere göre doğal işsizlik sabit değildir, cari dönemde durgunluk ortaya çıkınca işsizlik artar. Durgunluk atlatıldıktan sonra ortaya çıkan fiili işsizlik doğal işsizliği de artırır
Gölge fiyatı: kamunun ürettiği mal ve hizmetlerin gerçek bedellerinin hesaplanamamasından dolayı benzer mal ve hizmetlerin bedellerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan bedele gölge fiyat denir.
Tobin in q' Teorisi: Firmanın mevcut değeri/yenilenme maliyeti arasında oran kurarak bir değerleme yapar. Bu oranı "q" ile ifade eder. q > 1 firmanın mevcut değeri yüksektir, kar yapıyordur, yatırımlarına devam etmelidir. q < 1 ise, piyasa değeri yenileme değerinden düşüktür. firma için yeni yatırımlara gitmek karlı değildir. q = 1 ise yeni yatırımlar için uygun koşullar söz konusu değildir. yıpranmadan kaynaklanan güç kaybını telafi edecek yatırımlar yapar.
köşe dengesi nedir? tüketici iki maldan birini hiç tüketmez gelirini sadece diğer malın tüketimine ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur. aynı şekilde üretici bir girdiyi hiç kullanmaz üretime ayırdığı bütçesini sadece diğer girdinin istihdamına ayırırsa bu durumda köşe dengesi oluşur.
Hızlandırma hipotezi nedir? işsizliğin düşürülmesi isteniyorsa o zaman enflasyon giderek hızlanması gerekir. bu olguya hızlandıran hipotezi denir.
edgewort kutu diyagramı nedir? Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgewort tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı. tüketicilerin farksızlık eğrilerinin teğet olduğu noktaların geometrik yerine sözleşme eğrisi denir. sözleşme eğrisi üzerinde pareto optimalite sağlanmıştır. yani sözleşme eğrisi üzerinde hareket tüketicilerden birinin faydasının artmasına ve diğerinin faydasının azalmasına yol açar.
devletin para basarak elde ettiği gelire senyoraj geliri deniyor ve para arzının artması ile enflasyon oranında artış oluyor bu artış ile halkın elinde tuttuğu paranın satın alma gücünde azalma meydana geliyor işte buda enflasyon vergisi oluyor
reel konjonktür teorisi ile dikotomi yaklaşımı yeni klasik akım içinden çıkmış bir teori reel gsyi deki dalgalanmaları açıklıyor ekonomide zirve çöküş dip toparlanma ve genişleme evreleri vardır devlet ekonomi dipte olsa bile müdahale etmemelidir yeni klasiklere göre en iyi politika politikasızlıktır klasik dikotonomi ise klasik iktisatçılar göre para ekonomik ilişkilerin üzerini örten bir tür peçedir para arzındaki değişmeler yalnız fiyatlar genel seviyesine aynı yön ve oranda etki edecektir fisher denkleminde mv=pt de m ne yön ve oranda değişirse p o yön ve oranda değişir
likitide kısıtı? Gelecekteki gelir karşılığında ödünç alınarak finanse edilebilecek en çok cari tüketim veya yatırım miktarı.
tercih çarpıklığı? Erdemli malların devlet tarafından sunulmaması durumunda ortaya çıkan durum
tüketim bulmacası? kuznets Keynes gelir artıkça ortalama tüketim eğiliminde azalma meydana gelir diyor kuznets ise uzun dönemde ortalama tüketim eğilimi değişmez keynesin mutlak gelir hipotezini zayıflatan görüş zaten Keynes kısa dönemli analiz yapmış içinde bulunduğu dönemde zaten harcanabilir gelir artışının ortalama tüketim eğilimini düşürmesi doğal insanların tüketeceği şeyler sınırlı
dr. prıce yöntemi? devlet borçlarının ödenmesi için bir fon kuruluyor bu fon sayesinde bileşik faiz elde edilerek borçlar otomatik olarak bu fondan ödeniyor
hıcks ve slutsky yaklaşımı? diğer değişkenler sabit iken fiyat düştüğünde talep artar talep artmasındaki etki toplam etkidir bu etkiyi ikame ve gelir etkisi olarak ikiye ayırmışlar tüm mallar için ikame etkisi fiyat ile ters yönlü olarak talebi etkiler normal mal için gelir etkisi fiyat ile ters yönlü talebi etkilerken düşük mallar için gelir etkisi fiyat ile talebi doğru yönlü etkiler hicks analizi ile slutsky analizinde yöntem farklılıkları var hicks geometrik analiz yapıyor slutsky matematiksel hicks fayda düzeyini sabit tutuyor slutsky reel geliri sabit tutuyor birinde yeni bir farksızlık eğrisi var diğerinde yok gibi

oyun teorisi? karar birimleri nasıl davranacaklarına karar verirken, diğer karar birimlerinin davranışlarını hesaba katarak sonuca gitmeye çalıştıkları ortamda, karar birimlerinin davranışlarını inceleyen yaklaşım nash dengesi de bir denge çıktı denge durumu varken karşı oyuncunun hile yapmadığı varsayımı altında kendisinin hile yapmasının kendisine hiçbir yarar sağlamayacağı denge durumudur. hakim strateji karşı tarafın kararı ne olursa olsun kendisi için en iyi olan stratejiye denir.
asli ve tali kurucu iktidar? ilk anayasayı kuran asli, kurulu anayasayı değiştiren tali
kanunsuz emir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
leontief paradoksu? sermaye yoğun ülkelerin sermaye yoğun malları ihraç etmesi, emek yoğun ülkelerin ise emek yoğun malları ihraç etmesi gerekirken ABD. nin bu sava rağmen emek yoğun mal ihraç etmesidir.
HAPİS HAKKI: Tacir, ticari işlerden doğan alacağını tahsil edemiyorsa, borçluya ait olan ve kendi yanında bulunan menkul kıymeti veya kıymetli evrakı alacağına karşılık (borç ödeninceye kadar) alıkoyar. Buna hapis hakkı denir. Ancak, burada alıkonulan kıymetin ödenmeyen alacakla ilişkisinin bulunması gerekir.
KAZANÇ YOKSUNLUĞU: Malvarlığında meydana gelebilecek bir artışın önlenmiş olması.
UYGUN İLLİYET BAĞI: Haksın fiilin genel yaşam deneyimlerine, olayların olağan akışına göre böyle bir zararın oluşumuna neden olmasıdır.
ALIKOYMA HAKKI: Bir kişinin hayvanı bir taşınmaza zarar verdiğinde taşınmazın sahibi o hayvanı, zararın ödenmesine kadar alıkoyabilir.
GİDERİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi hayvanın verdiği zararları giderme yükümlülüğündedir.
DAİMİ DEFİ: Bir haksız fiilden dolayı, alacağı zamanaşımına uğrayan taraf aynı borç ilişkisinden dolayı karşı tarafa vermekle yükümlü olduğu ifayı yerine getirmekten kaçınabilir.
METZLER PARADOKSU: Gümrük tarifelerinin, ithalatçının önemi yüzünden ithal malların fiyatlarının düşmesine yol açmasıdır.
METZLER GECİKMESİ: Üretimde bulunulması ile üretimin satışından sağlanan gelirin yaratılması arasında geçen zamana denir.
ROBERTSON GECİKMESİ: Ekonomik birimlerin gelirlerini elde ettikleri an ile harcadıkları an arasındaki belli bir gecikme.
LUNDBERG GECİKMESİ: Talebin olduğu an ile talebi karşılamak için üretimdeki artış arasında geçen süre.
PİGOU ETKİSİ (Reel Ankes-Balans Etkisi): Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisi.
MUNDELL MODELİ: Ekonomide iç ve dış dengenin sağlanması için hangi iktisat politikalarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışan model. 1962'de R.A. Mundell tarafından geliştirilmiştir. Mundell'e göre para politikası dış dengeyi, maliye politikası ise iç dengeyi sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Maliye politikası tam istihdamın ve fiyat istikrarının sağlanması açısından para politikasından daha etkindir.
LUCAS KRİTİĞİ: İktisat politikasını hazırlama ve uygulama aşamalarında bireylerin ve kurumların bekleyişlerinin de dikkate alınmasını öneren metodolojik bir eleştiridir.
OCKHAM USTURASI: Bir olayı, açıklamak için kullanılacak olan iki açıklamadan daha basit olanı yani daha az varsayımda bulunanı tercih edilmelidir.
FİSHER ETKİSİ: Enflasyon oranlarındaki düşüşünü alacaklıları kazançlı hale getirmesidir.
TIEBOUT ETKİSİ: Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve hizmetleri sağlayan yerel ünitelerde(özellikle federal ülkelerde) toplanma eğilimi göstermelerine denir.
HİSTERİSİZ ETKİSİ: Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi durumunda şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidir.
ARZ YANLI EKONOMİ YAKLAŞIMI
Üretim faktör maliyetleri üzerindeki, toplu pazarlık ücreti, yüksek vergi, sosyal güvenlik fonları vb gibi maliyet öğelerinin hafifletilmesi gerektiği görüşünü savunan yaklaşım.
BÜTÇE YANSIMASI
Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yöntem.
ÇAPRAZ YANSIMA
Belirli bir malı yükümlü kılması gereken verginin, talep esnekliği sert olan bir başka malın fiyatını artırmak suretiyle devredilmesi.
EMİSYON VERGİSİ
Çevre kirliliğinden kaynaklanan negatif dışsallıkları içselleştirme amacına yönelik düzeltici bir vergi.
GÖLGE FİYAT
Üretim faktörlerinin, tüm gerçek maliyetlerinin dikkate alınarak saptanan fiyatı.
HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK
Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu.
HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN
Sabit varlıkların fiziksel sürelerinden daha kısa sürede gerçekleştirilmiş amortisman.
İKİZ AÇIK
Kamu kesimi borçlanma gereksinimi yanında, cari açığın oluşması.
MALİ TEVZİN (nedense bunu soracaklarmış gibi geliyor
Mali fonksiyon ve gelirlerin idareler arası dağılımı.
MONETİZASYON
Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesi.
likidite tuzağı
Verili bir faiz oranında halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu durum.
mali sürüklenme
Büyüyen bir ekonomide bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirmesi olgusu.
ricardian denge
Borçlanmayla finansmanın vergilerin ertelenmesinden ibaret olduğu ve bunun da şimdiki vergileme ile denk olduğu şeklindeki önerme.
vergi gayreti
Vergi yönetiminin vergi toplama, yükümlüsünün de vergiye uyma çabaları.
vergi harcaması
Vergi avantajları yoluyla, tahakkuk eden verginin mükellefin kullanımına bırakılması.
vergi kapasitesi
Bir ekonominin veri üretim kapasitesinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi geliri
Tüketici rantı,
Tüketiciler bir malı belli bir fiyattan almaya razı iken arzın fazlalığı ya da talebin düşüklüğü nedeni ile malın fiyatı ödemeye razı oldukları miktarın altına düşerse tüketicinin sağladığı bu avantaja tüketici rantı denir.
üretici rantı
Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.
Ankes
Taahhütleri karşılamak üzere bulundurulan nakit rezervdir. Türk bankacılık uygulamasında Ankes oranı disponibilite oranından farklı anlamda kullanılmakta ve disponibilite oranından daha dar bir likidite nispetini ifade etmektedir.
Vergi Temelli Gelir Politikası
Vergi temelli gelir politikaları,
daha düşük parasal ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri mükâfatlandıran; aşırı ücret artışlarını öneren ve kabullenen firmalarla, işçileri cezalandıran bir vergi sisteminin kullanımıdır.
Arbitraj
Menkul Kıymetler, kıymetli madenler, para, kıymetli evrak gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farklarından yararlanmak amacıyla fiyatların düşük olduğu yerlerden alınması, fiyatların yüksek olduğu yerlerde satılmasıdır. Ancak, arbitraj denildiği zaman genellikle kambiyo arbitrajı anlaşılmaktadır.
Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations):
Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım (repurchase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurchase agreements)) yapılması işlemleridir. Bankalar arası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı içerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
Enflasyon Vergisi:
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, elde tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde, enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile enflasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.
Moratoryum:
Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.
Paranın Dolaşım Hızı (Velocity):
Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.
Reeskont:
Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı (ıskonto) el değiştirmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı (re-ıskonto) el değiştirmesini ifade eder.

Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage):
Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki değişimin fiyatlar genel seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve enflasyon vergisi birbirine eşit olur.
VERGİ REKABETİ: Ülkelerin sermaye çekmek amacıyla tanıdıkları vergisel teşviklerin diğer ülkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden olmasıdır.
DOTASYON: Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya hizmet şeklinde yaptığı koşulsuz veya blok yardımlardır.(Götürü Hibe)
İZ BEDELİ: Ekonomik ömrünü tamamladığı halde fiilen kullanılmasına devam edilen iktisadi kıymetler ile gerçek değeri tespit edilemeyen veya edilmesi uygun görülmeyen ancak, hesaplarda izlenmesi gereken iktisadi kıymetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan ve muhasebe kayıtlarında yer verilen en düşük tutar(İz Bedeli= 0,01 YTL= 1 Yeni Kuruş). Amortisman süresini tamamlamış ancak fiilen kullanımı devam eden maddi duran varlıklar kayıtlarda “iz bedeli” ile takip edilmelidirler. (Sınavda çıkmış ve yapamamıştım).
TANZİ ETKİSİ: Enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisine denir. Verginin tahakkukundan tahsiline kadar geçen sürede, paranın değerini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
VERGİ TATİLİ: Gelir ve Kurumlar Vergisinin tamamen veya kısmen geçici bir süre tatil edilmesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından; büyük yatırımlara veya belirli sektörlere uygulanan bir vergi politikasıdır.
COASE TEOREMİ (Mülkiyet Hakları Teoremi): Dışsal ekonomilerde mülkiyet hakları tesis edilirse mübadele maliyetinin sıfır olması koşuluyla taraflardan biri diğerinin zararını karşılayarak sosyal optimuma ulaşılır ve ekonomik etkinlik sağlanır
BAUMOL TEOREMİ (Dengesiz Büyüme Hipotezi): Kamu harcamalarının artmasının temel nedenlerinden biri devletin iktisadi faaliyetlerinin emek-yoğun (verimsiz) özellikte olmasıdır.
İKİNCİ EN İYİ TEOREMİ: Pareto optimumu, ekonominin bütün kesimlerinin belirli bir davranış biçimini benimseyeceği varsayımına dayanır. Fakat bu optimumdan bir sapma ortaya çıktığında, refah maksimizasyonuna ek bir sınırlama getirilir. Bu ek sınırlamaya göre, maksimizasyon işlemi tekrar sınırlandırılmalıdır. Ek sınırlamadan dolayı ulaşılacak durumun birincisi kadar iyi olmayacağı bir gerçektir. Bu yüzden, işlem sonunda elde edilen koşullar ikinci-en iyi olacaktır.
SAMUELSON KOŞULU: Kamu malını üretmenin marjinal maliyetinin, bireylerin kamu malından sağladığı faydaların toplamına eşit olmasıdır.
LİNDAHL FİYATLAMASI: Her bir bireyin marjinal vergi fiyatı, elde edilen kamusal malın marjinal değerine eşit olmalıdır.

AYNİ HAK
Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hak.
AZINLIK HAKKI
Şirket sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olanların, şirketi yönetme ve denetleme hakkının karşısında, azınlıkta kalan ortakların kanunen sahip oldukları haklar.
BEYAZ CİRO
Senet malikinin, senedin arkasına sadece imzasını atarak yaptığı ciro.
BİLANÇO
Bir işletmenin belli bir tarihteki alacak ve borçlarını iki sütun halinde gösteren muhasebe kaydı.
DEF’İ
Bir talep karşısında kalan borçlunun, talebin varlığını kabul ve ancak özel bir nedene dayanarak, bunu yerine getirmekten kaçınacağı yolundaki savunması.
ELBİRLİGİ MÜLKİYETİ
Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.
ENVANTER
Bir kurum veya kişiye ait olan alacak ve borçların belirli bir tarihte ayrı miktar ve değerlerini gösteren döküm cetveli.
HAKSIZ FİİL
Bir kimsenin, ister bile bile, ister savsama yoluyla olsun, bir başkasını hukuka aykırı olarak zarara uğratmasına neden olan eylem.
HUZUR HAKKI
Ana sözleşmeye hüküm konarak veya sonradan genel kurul kararıyla miktarı belirlenerek, yönetim kurulu üyelerine, katıldıkları her toplantı için verilen para.
TAHKİM MÜESSESESİ: Özellikle uluslararası ticarette, taraflar arası uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan yoldur.
UNCITRAL: Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu
UNIDROIT: Birleşmiş Milletler Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü
DONATMA İŞTİRAKİ: Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi deniz ticaretinde kullanmalarıyla meydana gelen bir çeşit şirkettir.
HAZİRUN CETVELİ: Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılan pay sahipleri ya da temsilcilerin, ad ve soyadlarını, ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren tablodur.
MURAHHAS AZA: Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yetkilerinin tümünü veya bir kısmını bu kurulun kararıyla üzerine alan üyeye denir.
ULTRA VİRES: Tüzel kişiliğin ehliyetini şirketin konusu ile sınırlandıran yaklaşımdır.
ECRİ MİSİL: Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri.
Yoksulluk nafakası Medeni kanun hükümleri uyarınca boşanma neticesinde hükmedilen bir nafakadır. Şartları:
1-Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.
2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir.
— Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.
— Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
— Hakim tarafından araştırılmalıdır.
— Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gibi süre konulamaz.
DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-İKTİSAT-
SORU–1 dış ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?
CEVAP–1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık. örneğin 2011 yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış
SORU–2 swap nedir?
CEVAP-2 iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar
SORU-3 okun yasasını açıklayınız
CEVAP-3her%2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %0,5 azaltacağı
SORU-4 Reel enflasyon nedir?
CEVAP-4 reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme - kısa vadeli faiz oranı
SORU-5 Kliring?
CEVAP-5 mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu
SORU-6 borç servis oranı?
CEVAP-6yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir
SORU-7 Modern büyüme yöntemleri?
CEVAP-7 solow içsel büyüme Harrod domar
SORU-8 enflasyon hedeflemesi?
CEVAP-8 Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir. bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.
SORU-9 Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?
CEVAP-9 Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi
SORU-10 Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?
CEVAP-10 doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranları yükseltilir.-reeskont oranları yükseltilir.kredi tavanı düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.
SORU-11 cobweb örümcek ağı teoremi?
CEVAP-11 Tarımsal ürünlerin arzı geçmiş donemin fiyatının fonks. Olduğunu için tarımsal ürünlerdeki arz fiyat değişmesini inceleyen teoremdir ve 3durum söz konusudur sürekli dalgalanmaya dengeye yönelen ve dengeden uzaklaşan durum.bir önceki yılın fiyatlarından yola çıkılarak,yeni sezon üretim kararının şekillenmesidir.
SORU-12 Senyoraj ile emisyon?
CEVAP-12 emisyon merkez bankasının dolaşıma çıkardığı para senyoraj ise emisyondan elde edilen gelir.senyoraj devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirdir.
SORU-13 Dünyada sabit kuru uygulayan ülkeler?Ve neden sabit kur?
CEVAP-13 petrol ihraç eden Arap ülkeleri ve ihracat hacmi yüksek olan ülkelerdir. sebebi ithalat yaptıkları ülkelere güvensiz istikrarsız görünmemektir.


SORU-14 değer paradoksu?
CEVAP-14 suyun toplam faydası yüksek ama elmasın toplam faydası düşüktür. buradaki paradoks da toplam faydası yüksek olan suyun DEĞİŞİM DEĞERİNİN toplam faydası düşük olan elmasın DEĞİŞİM DEĞERİNDEN DÜŞÜK OLMASIDIR..
SORU-15 Soğuk hindi?
CEVAP-15 enflasyonun şok politikalarla düşürülmesini öngörmektedir. ( cold turkey)
SORU-16 tasarruf paradoksu?
CEVAP-16 Keynes klasiklerin iddia ettiği gibi her tasarrufun yatırıma dönüşmeyeceğini yapılan tasarrufların gömülemeye gidebileceğini söyler , tasarrufların bireysel olması iyi , toplumsal bir hareket olması ise eko. yi olumsuz etkiler der.
SORU-17 Çapraz kur?
CEVAP-17 iki döviz arasındaki ve her birinin üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.
SORU-18 İthal ikameci politika?
CEVAP-18 ithalat yapmayıp ithal edilecek malı ülke içinde üretmek. bir nevi dışa kapalı eko.
SORU-19 Kelebek etkisi?
CEVAP-19 bir eko.krizin domino etkisi oluşturarak diğer ulkeleri de etkilemesi okyanus muhbeti
SORU-20 leontief paradoksu?
CEVAP-20 HECKSHER OHLİN TEORİSİNE GÖRE; HER ÜLKE ELİNDE EN FAZLA OLANI İHRAÇ ETMELİ EN AZ OLANI DA İTHAL ETMELİDİR.BU TEORİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÖZ ARDI EDER VE DER Kİ TİCARET YAPAN ÜLKELERİN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ ÜSTÜNLÜK NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR. ama leontief ABD yi baz ele alarak bu teoriye itirazda bulunuyor ve işte paradoks bu noktada doğuyor. leontief ABD nin sermaye yoğunluğuna sahip olmasına rağmen sermaye ürünleri ihraç etmediğini tam tersine emek yoğun ürünleri ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiğini söylüyor.işte bu durum HECKSHER OHLİN teorisi ile çelişiyor. bu da demek oluyor ki ABD teknolojik gelişme ile eğitimli,nitelikli işçiler ile emek ihracatı yapabiliyor.
SORU-21 giffen paradoksu?
CEVAP-21 malların fiyatı arttıkça talebin artması. talep yasasına aykırı.irlanda da fakir işçilerin patatesin fiyatı arttıkça taleplerini artırmaları şeklinde örneklenmiş tarihte
SORU-22 Arbitraj?
CEVAP-22 mal veya menkul kıymetin ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olan piyasada satılması
SORU-23 Singer prebish tezi?
CEVAP-23 uzun dönemde dış ticaretin tarım ürünü ihraç eden ülkelerin aleyhine sermaye malları ihraç edenlerin lehine olacağını öne süre görüş
SORU-24 Bedelsiz ithalat?
CEVAP-24 ülkeden döviz çıkışı olmadan yurtdışında elde edilen gelir ve kazançlarla yurtdışından alınan malların ülke içine sokulmasııdır.
SORU-25 köşe dengesi
CEVAP-25 iki maldan sadece biri kullanılarak faydanın maksimize edebileceği durumu yansıtır. yani farksızlık eğrisi eksenlerden birine değer
SORU-26 bolluk paradoksu= king kanunu?
CEVAP-26 Iyi urun kotu hasılat,yada tersi durum
SORU-27 diferansiyel rant ve kıtlık rantı?
CEVAP-27 diferansiyel rant veya farklılık rantı;D. Ricardoya göre;Artan nüfus ile az verimli topraklarında tarıma açılacağı fakat ellerinde verimli toprak olanların fazla maliyete katlanmadan diğer toprak sahiplerine göre daha çok gelir edeceğini söyler. kıtlık rantı da toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürünlere yönelik toplam istemin artmasına bağlı olarak en verimsiz toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazanç..
SORU-28 swot analizi nedir
CEVAP-28 Bir işletmenin yada kurumun güçlü veya zayıf yönlerini,fırsatlarını ve tehditlerini ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye yarar.
SORU-29 reflasyon?
CEVAP-29 fiyatlar genel seviyesinin ykselmesine neden olmaksızın talep hacminin genişlemesine verilen addır.enflasyona neden olmadan deflasyon içindeki ekonomi dengeye getirilmeye çalısılıyor.
SORU-30 obsidional enflasyon nedir
CEVAP-30 savaş zamnında yaşanan enf.
SORU-31 merkez bankası bağımsızlığını açıkla
CEVAP-31 merkez bankasının bağımsızlığı araç bağımsızlığıdır amaç seçmede hükümete bağlıdır
SORU-32 çekim hipotezi?histerisiz etkisi
CEVAP-32 Geçici bir şokun işsizlik oranını yükseltmesi şok ortadan kalktığında işsizlik oranının eski düzeyine geri dönmemesidR.
SORU-33 dilenci komşu politikası?
CEVAP-33 Esnek döviz kuru sisteminde genişletci para pol. uygulanması sonucu diğer ülkelerin ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemesi dünya talebinin yurtiçine kaymasıdr.yani ülke para arzını artırdıgında paranın dıs degeri düşer ve ihracatı artar. ancak bu durum diğer ülkelerinde dıs ticaret dengeleri aleyhinedr onların istihdam seviyelrini düşürür.
SORU-34 türev piyasaları?
CEVAP-34 Türev piyasaları; standartlaştırılmış türev işlem sözleşmelerinin vadeli alınıp satıldığı, gerçekleştirilen takasların bir kurum tarafından garanti edildiği, borsa bünyesinde işleyen piyasalardır. Türev piyasaları; Forward, Swap, Futures ve Opsiyon işlemlerini içermektedir.
SORU-35 varlığa dayalı menkul kıymet
CEVAP-35 Kuruluşlarn kendi ticari işlemlernden doğmş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır.
SORU-36 Enflasyon vergisi?
CEVAP-36 Bende şöyle biliyorum enflasyon dönemlerinde bireyin nominal gelirindeki artis sebebiyle daha fazla harcama yapmasi böylece aradaki farki devlete bi vergi gibi aktarmis olacak
SORU-37 enflasyon telafisi?
CEVAP-37 Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri,enflasyon beklentisi ve enflasyon risk primi toplamına eşit büyüklüktedir.
SORU-38 tüfe ve deflatör farkı?
CEVAP-38 TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir. tufe sabit bir mal sepetine dayanirken deflatör degisKendir

SORU-39 emisyon primi nedir?
CEVAP-39 Menkul kiymetin ihrac fiyati ile satis fiyati arasindaki olumlu fark
SORU-40 disponbilite oranı?
CEVAP-40 Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.
SORU-41 doviz kuru sistemleri nelerdir bilgi ver
CEVAP-41 sabit döviz kuru belli bi oran belirlemek.çin ve petrol ihraç eden ülkeler bunu uygular.esnek de ise döviz kuruna müdahale edilmez piyasaya göre belirlenir.türkiye ve avrupa ülkeleri bunu uygular.kontrollü dalgalanma ise belli bi aralık belirlenir ve orda serbest bırakılır fazla uygulanmaz
SORU-42 bebek endüstrileri tezi?
CEVAP-42 yeni gelişen endüstrilere gelişene kadar destek verip onların diğer endüstrilere karşı korunması olayı
SORU-43 cari açık nedir?cari açık bütçe dengesini nasıl etkiler?cari açığı kapatmak için ne gibi politikalar izlenmeli?
CEVAP-43 Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Ürettiğinizden fazla yaptığınız bu harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarsınız.Eğer ürettiğinizden fazla harcamayı kazançlı yatırımlar için yapıyorsanız, borçlarınızı ödersiniz. Yok eğer bu harcamayı ancak uzun sürede geri dönüşü olabilen kamu yatırımlarında ya da bütçe açığını kapatmada kullanıyorsanız, dışarıdan bunun için borçlanıyorsanız, işte o zaman cari açık mutlaka sorun olur. İç tasarruflar arttığı takdirde, dışarıdan yatırım için borçlanmaya gerek olmaz. Bu nedenle de tüketimi kısmak için faizlerin artırılması düşünülür. Oysa faizlerle tasarruflar arasındaki ilişki sanıldığı gibi kuvvetli değildir. Çünkü insanlar sürekli gelirlerine göre harcama yapar, ancak düzensiz gelirlerini tasarruf ederler.
SORU-44 Köşe dengesi?
CEVAP-44 diğer adı köşe çözümü bazı mallar söz konusu olur ki birlikte tüketilmektense tek başına tüketilmeleri daha fazla fayda sağlarlar bu şekilde farksıklık eğrisi orijine iç bükey olur ve bütçe doğrusuna köşe dengesinde teğet olurlar yani artan marjinal ikame oranı vardır örneğin çay ile dondurma
SORU-45 beylik hakkı?
CEVAP-45 senyoraj geliridir.Hükümetin para basma hakkını kullanarak elde ettiği gelir.
SORU-46 Revalüasyon?
CEVAP-46 ülke parasının yabancı paralar karşısında değerini yükseltmek
SORU-47 paranın dolaşım hızı?
CEVAP-47 Paranın bir eko.de belli bır donemde kac defa el değistirdgni gosteren katsayı
SORU-48 para politikası?
CEVAP-48 M.b fiyat istikrarını saglamak ıcin para pol eko.mudahale edrek eko.deki mal ve hizmet bilesimlerinin degismesine ndn olan politikalardır
SORU-49 plasman nedir
CEVAP-49 Plasman girişimcinin mevcut bir işletmeyi ya da işletmenin hisselerini satın olmasıdir bu kişi için bir yatırımken ekonomi için yatırım niteliği taşımaz buna plasman denir
SORU-50 Depresyon?
CEVAP-50 ekonomide iki çeyrek üst üste deflasyonun yaşanması ekonomik büyümenin negatif olması üretimin durması yada yavaşlaması stokların artması işsizliğin artması yani ülkede kuş bile uçmamas
SORU-51 sweezy dirsekli talep eğrisini açıkla
CEVAP-51 fiyat katılıklaruını açıklıyo bu eğri.. oligopol piyasda swezy modelinde firmalar fiyat arttırdığında rakip firmalar iyat artırmaz ama firma fiyat düşürdüğünde rakip firmalarda düşürür.. yani fiytalar yukarı doğru rijittir.. aşağı doğru esnektir.. bunun grafiksel gösterimnde ise diresekli bir eğiri oluşuo
SORU-52 anahtar para nedri
CEVAP-52 Altna bagli yabnci ulke parasna denir
SORU-53 üçlü açmaz nedir
CEVAP-53 sabit döviz kuru, tam sermaye hareketliliği ve bağımsız para pğolitikasının aynı anda izlenememe durumu
SORU-54 olgun ekonomiler kuramı nedir
CEVAP-54 gelişmiş ülkelerdeki yataırmların azalamsını inceler ..yatırımın azaamsını ise nüfüus artış hızın düşmesine yeni kaynakalrın bulunamamsı gibi nedenlere bağlayan kuram
SORU-55 başabaş noktası ve kapatma noktası nedir
CEVAP-55 TC=TR EŞİT BAŞABAŞ AVC=P KAPATMA NOKTASI. AVC ortalama değişken maliyet
SORU-56 swap?swap sözleşmesi
CEVAP-56 iki tarafın bir varlık ya da yukumluluğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdrrtarafların faiz ve döviz cinsini değiştirmeye yönelik yapmış oldukları takas sözleşmesidir
SORU-57 Future?
CEVAP-57 önceden belirlenmiş fiyattan önceden belirlenmiş tarihte telim edilmesidrr
SORU-58 Forfaiting?
CEVAP-58 uzun vadeli kredili ihracattan doğen alacak hakkının dönülemez biçimde iskonto yoluyla temlik edilmesidr
SORU-59 Mali kural?
CEVAP-59 bütçe disiplinin ve inandırırcılığnın artmas amacıyla bütçe rakamları üzerine konlan ınırlamalardırr.ekonominin yasal çercevelerle sınırları çizilmiş maliye politikası ile yönetilmesidir
SORU-60 swift?
CEVAP-60 dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan bir sistemdir.
SORU-61 Dolarizasyon?
CEVAP-61 ülke parasının yerini doların almasıdır,devlet senyoraj gelirinden mahrum kalır,ayrıca bunu önlemek için bankalara merkez bankasınca zorunlu döviz devir oranı getirilir.
SORU-62 Fedakarlık oranı?
CEVAP-62 anti enflasyonist politikalar sonucu gsmh.de ortaya çıkan yüzde azalmanın enflasyondaki yüzde azalmaya oranıdır.
SORU-63 Dul küpü teorisi?
CEVAP-63 ücretliler ve sermaye sahiplerinin tasarruf eğilimleri sabit tutuldugunda gelir içindeki kar payının yatırım hasılaya oranı ile belirlenmesidir.bu durum ücretlilerin kazandıklarını harcamalarına sermaye sahiplerinin ise harcadıklarını kazanmalarına neden olur.
SORU-64 Tarife ve koto arasındaki fark?
CEVAP-64 tarife ürün üzerinden uygulanır,kota ürünün tümü üzerinden uygulanır.Örnek verecek olursak A hammaddesinin ülkeye girişinde her A maddesi için b tarifesi uygulanır.A hammaddesinin ülkeye girişinde aylık ...kğ/ton/desi vb. büyüklükler girebilir şeklinde.Türkiye'de gıda ürünleri ithalatında kotalara çok rastlanmaktadır.kotanın sınırlayıcı etkisi kesin iken, tarifede sınırlayıcı etki kotadaki gibi değildir
SORU-65 köşe çözümü nedir
CEVAP-65 farksızlık eğrisinde iki malllı sistemde birey tüketim miktarlarını ayarlayarak max olacağı yerde dengeye gelir ,tek mallı sistemde bireyin dengeye geldiği nokta bize köşe dengesini verir.
SORU-66 kliring nedir
CEVAP-66 takasın gelişmiş halidir döviz kullanılmadan ithalata olanak sağlar ve ihracatı güç olan malların ihraç edilmesine olanak sağlar takas bir defalık işlemleri kapsarken kliring imzalanan bir anlaşma ile belli bir dönemlik takas olanağı sağlıyor budönem sonunda karşılıklı alım satım hesapları denkleştiriliyor.
SORU-67 nash dengesi nedir
CEVAP-67 Oyun Teorisi...hiçbir oyuncu, diğerlerinin davranışı veri iken, kendi davranışını değiştirerek daha iyi bir konuma gelemez.
SORU-68 enflasyonun gelir dağilımı üzerindeki etkisi nedir
CEVAP-68 enflasyonist dönemlerde paranın satın alam gücü azaldığı için sabit gelirlilerin örneğin işçi memur bunalrın reel gelri azalır.. sermaye gelir elde edenler ise spekülatif hareketlerle daha çok gelir elde eder örenğin faiz gelir eld eder kambiyo geliri elde eder vesaire.. yani gelir dağılımı sabit gelirlilerden sermeye geliri elde edenelre kayar .. gelir dağılımndaki adalet bozulur
SORU-69 ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir
CEVAP-69 cari işlemler , sermaye , resmi rezervler ve istatiski farklar hesabı
SORU-70 cari açık nedir
CEVAP-70 Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.
SORU-71 otomatik stabilizatörler?
CEVAP-71 daralma dönemlerinde genişletici genişleme dönemlerinde ise ekonomiyi daraltıcı etkide bulnarak ekonomiyi istikrar sokmasıdır herhangi bir iradeye ihtiyaç yoktur.artan oranlı vergi issizlik sigortası aile tasarrufları sübvansiyonlar
SORU-72 kaldıraç etkisi?
CEVAP-72 kamu harcamalarının özel harcamalardaki yetersizliğini telafi ederek ekonomiyi tekrar canlanma sürecine sokmasına denir.
SORU-73 ikiz açık nedir
CEVAP-73 Cari açık ve bütçe açığının aynı anda meydana gelmesi durumuna ikiz açık denir.
SORU-74 farksızlık egrisi nedir özellikleri nelerdir?
CEVAP-74 Üzerindeki her noktada aynı fayda düzeyini gösteren, orijine dış bükey olan, orijinden uzaklaştıkça fayda düzeyleri artan ve birbirini kesmeyen eğrikere farksızlik yada kayıtsızlık eğrisi denir
SORU-75 lorenz eğrisi nedir
CEVAP-75 Gelir dağılımında adaleti göstermek amacıyla kullanılan bir eğridir, lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça , gelir dağılımında ADALET , uzaklaştıkça işe gelir dağılımında ADALETSIZLIK artar.
SORU-76 THERIS YASASI-grasham yasası
CEVAP-76 theris:iyi paranın kötü parayı piyasadan kovması , yani kıymetli maden oranı yüksek olan paranın düşük olan parayı zamanla piyasadan temizlemesi.kötü paranın iyi parayı kovması grashem yasası
SORU-77 Tercih çarpıklığı nedir?
CEVAP-77 devlet müdahalesi olmadığı takdirde ortaya çıkan tercih çarpıklığı yani üretici erdemli malları yeteri derecede karlı görmez ve erdemsiz malları üretmeye yönelebilir
SORU-78 çapraz kur nedir
CEVAP-78 İki döviz arasındaki ve her birinin bir üçüncü döviz ile olan paritesiyle tanımlanan kambiyo kurudur.Yani bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeri, dövizlerin başka döviz cinslerine dönüşüm oranıdır
SORU-79 Verimlilik ve etkinlik nedir
CEVAP-79 verimlilik üretime koşulan girdi ile üretimi gerçekleştirilen çıktı arasındaki fiziksel ilişkiyi inceler.etkinlik ise mevcut kaynakların toplumun gereksinimini en iyi karsılayacak şekilde üretime konulmasıdır
SORU-80 Laffer eğrisi?
CEVAP-80 vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki ilşkıyı gösteren eğridir.vergi oranlarının artırılması belli bir noktadan sonra vergi hasılatının azalmasına neden olur.
SORU-81 Swap anlaşması?
CEVAP-81 İki ülke merkez bankalarının arasında imzalanan ve ulusal paraların değişimini öngören anlaşmalardır.Faiz ve doviz cinsini değiştirmek için tarafların yapmış olduğu takas sozlesmesi
SORU-82 Gini katsayısı?
CEVAP-82 gelir adaletsizliğini ölçmeye yarayan katsayıdır.0 a yaklaştıkça gelir dağılımında adalet artarken 1 e yaklaştıkça adletsizlik artar
SORU-83 Arrow çıkmazı?
CEVAP-83 toplumun tercihleri ile bireysel tercihler arasındaki uyumsuzluktur
SORU-84 Türev piyasaları?
CEVAP-84 takas,opsiyon vadeli işlemlere dayanan faaliyetlerin yürütüldüğü piyasalara denir.vadeli piyasalar yani ilerde teslim edilecek emtianın bugünden alım-satımının yapılmasıdır.forward, futures, swap piyasaları buna dahil
SORU-85 Tröst?
CEVAP-85 birden fazla işletmenin iktisadi,mali ve teknik güçlerini bir araya getirerek tek bir işletme halinde birleşmeleri ile ortaya çıkan kuruluştur.
SORU-86 Stand by anlaşması?
CEVAP-86 imf.nin ihtiyaç içine düşen üye ülkelere destek vermek amacıyla yaptıgı düzenlemeleri içeren anlaşmalardır.
SORU-87 Singer prebish tezi?
CEVAP-87 dış ticaretin sermaye yoğun ülkelerin lehine, tarımsal ülkelerin alyhine olacağını öne süren görüş
SORU-88 Reel döviz kuru?
CEVAP-88 Nominal döviz kurunun enflasyonun etkisinden arındırılarak elde edilen döviz kurudur.
SORU-89 maastricht anlaşması?
CEVAP-89 Avrupa ülkelerinin ekonomik parasal birliğe geçme aşamaları belirlenmiş ve uygulamaya geçilen anlaşmadır.
SORU-90 Meltzer paradoksu?
CEVAP-90 Gümrük tarifelerinin ihraç mallarının fiyatını düşürmemesi yada ithalata rakip malların fiyatlarını yükseltemediği duruma denir.
SORU-91 libor?
CEVAP-91 Londra mali piyasasında bankalarca belirlenen ve birinci sınıf bankalara uygulanan faiz oranıdır.
SORU-92 gsmh boşluğu hakkından bilgi verniz?
CEVAP-92 ekonomide gsmh boşluguun olması tm istihtm üretim düzeyinin altnda bir üretim olduğunu gösterir. bu durmda toplam talepteki değişmlere bğlı olarak reel üretim değişecektir.tam istihtam üretim düzeinin altında çalışan bir ekonomide topla talep artışları fiyattan çok üretim düzeyini arttıacak ve dolayısıyla da gelir artıracaktır. yukardaki denklik tm olarak bu izaha eşittir.
SORU-93 günümüze "iyi para kötü parayı kovdu" lafzını açıklayınız?
CEVAP-93 düşük dalgalı güven vermeyen yerli para yerine daha güvenilir yabancı para biriminin trcih edilmesidir.
SORU-94 "tam para ikmesi nedir"?
CEVAP-94 paraın üç işlevininde( değer brktrme,ödeme aracı olma,hesap brimi olma) başka bir para birimi cinsnden gerçkleştirilmesidir.yerli paranın tamamen terk edilmesi ve yabancı bir ülkenin parası resmi para brimi olarak kullanılmasıdır..
SORU-95 para politikası araçları?
CEVAP-95 reeskont polıtıkası, karsılık oranları, acık pıyasa ıslemlerı, döviz işlemler(strilizasyon) ve rezerv oranları...
SORU-96 iktisat bilimi açısından talep ve istek kavramarının farknı açıklayınız?
CEVAP-96 satınalma gücüyle desteklenen efektif istek bize gerçek talebi veriken, istek satn alma gücünden yoksun taleptir.
SORU-97 para teorisinde "temel günah" olarak adlandırıan kavram neyi ifade eder?
CEVAP-97 gelişmekte olan ülkerde dolarizasyonu körükleyen önemli faktörlerden biriside temel günah olarak adlandırılan ülkelerin uluslararası piyaslarda uslusal para cinsinden "uzun vadeli" olarak borçlanamaalarıdır.ülkenin uluslararası piyasada yerli parası ile borç bulamaması
SORU-98 Forward piyasa?
CEVAP-98 vadeli teslime dayanan döviz piyasalarıdır.
SORU-99 İmf.nin amaçları?
CEVAP-99 1.çok taraflı ödemeler sisteminin kullanılması 2.dış ticaretin genişletilmesi 3.parasal işbirliğinin sağlanması 4.daha liberal dış ticaret politikası uygulanması
SORU-100 Kıtlık sorunu için çözüm yolları?
CEVAP-100 kıtlık sorunu çözüm yolları,kaynak tahsisinde etkinlik,üretimde ve bölüşümde etkinlik,ekonomik istikrar,ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU-101 Forfaiting?
CEVAP-101 dış satım işlemlerinden doğan orta ve uzun vadeli ve bir banka tarafından görüntü edilmiş alacagın rücu edilmemek şartıyla satılmasıdır.
SORU-102 fob fiyat?
CEVAP-102 dış ticaretteki teslim şeklidiri.malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği sıradaki fiyatıdır.
SORU-103 cif fiyat?
CEVAP-103 ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardıgı andaki fiyatıdır.maliyet sigortası ve navlunu kapsar.
SORU-104 j eğrisi?
CEVAP-104 Devalüasyon ve dış ticaret açıklarını bağlantılamış. Burada devalüasyon kararı sonrası açık daha çok artmakta iken daha sonra ithalat ve ihracat mal fiyatları sebebiyle değişmesi durumunda açığın azalarak kapanmasıdir
SORU-105 Dış ticaret politikasının araçları?
CEVAP-105 gümrük tarifesi,ihracatın özendirilmesi,bağlı ticaret ve tarife dışı araçlarıdr.tarife dışı araçlar ise miktar kısıtlamaları,tarife benzeri faktörler,görünmez engeller ve gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.
SORU-106 arbitraj?
CEVAP-106 Farklı piyasalarda aynı menkul kıymetler için farklı denge fiyatları oluşmuş olması durumunda, menkul kıymetlerin ucuz olduğu piyasadan alınarak daha pahalı olduğu piyasada satılmasıdır.
SORU-107 Işsizlik türleri nelerdir. Aralarındaki farklar nelerdir
CEVAP-107 iradi,gayri iradi,yapısal,friksiyonel,mevsimlik,konjoktürel,tekonolojik,gizli işsizlik.yapısal işsizlik teknoloji değişiminden kaynaklanan işsizlik iken friksiyonel işsizlik işgücüne yeni katılanlar ile mevcut işini bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizliktir
SORU-108 Iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma arasındaki farklar nelerdir
CEVAP-108 İKTİSADİ BÜYÜME KAYNAK MİKTARINI ARTIRMAKKEN, KALKINMA İNSANLARIN YAŞAM DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRMEK EĞİTİM VE SAĞLIK İMKANLARINI İYİLEŞTİRMEKTİ HERHALDE TABİ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE BUNLAR AĞLANMALI DİYE BİLİYORUM
SORU-109 Para politikasında selektıf kredi politikası nasıl kullanılır.
CEVAP-109 Kredi kaynaklarının ekonomik amaçların önceliğine göre dağıtılmasıdır. Krediler ilk aşamada gelişmesi gerekli sektörler için verilirler.
SORU-110 Para piyasası araçlarını sayın.
CEVAP-110 Para piyasasının araçları, çek, senet, poliçe, bono gibi ticari belgeler ile emtia karşılığı verilen kredilerdir.
SORU-111 Sermaye piyasası araçlarını sayın
CEVAP-111 Sermaye piyasasının araçları ise, uzun vade içeren hisse senedi, tahvil, katılma ve intifa senetleri, kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymet belgeleridir.
SORU-112 coase teoremi
CEVAP-112 ronald coase tarafından ortaya atılmış ve dışsal ekonomide mülkiyet hakları değişiminde işlem maliyeti sıfır olması koşulu sabitken, iki taraftan zararı olanın zararını diğer tarafın karşılaması halinde ekonomik etkinliğin maksimuma çıkacağını
SORU-113 Finansal derinleşme?
CEVAP-113 ekonomide finansal araçlarda ortaya çıkan yenilik sürecinde tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların yaygınlaşmasıdır.
SORU-114 Hızlandıran?
CEVAP-114 tüketim harcamalarında meydana gelen bir değişmenin yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye denir.
SORU-115 Hedging?
CEVAP-115 gelecekte olu$ması beklenen bir fiyatın bu günden saptanarak gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının şimdiden garanti altına alınmasıdır.
SORU-116 Zemberek etkisi?
CEVAP-116 fiyatlar artacak,nominal ücretler artacak,sonra fgd.de bi azalma olacak ama nominal ücretler azalmayacak ve ücretler eski seviyesine gelmeyecek.
SORU-117 Tunç kanunu?
CEVAP-117 ücretler artması nüfus artışını teşvik eder nüfus artışı ise emek arzını artırır emek arzının artması ücretleri tekrar düşürür.
SORU-118 Heterodoks istikrar politikası?
CEVAP-118 enflasyon dönemlerinde sıkı para ve maliye politikası uygulanması ve bu şekilde istikrara gelme politikasıdır.
SORU-119 Ricardocu denklik?
CEVAP-119 Bugünkü ve gelecekteki hükümet alımların sabit iken hükümetin vergilerde indirim yapması kişisel tüketimi ve tasarrufu etkilemez.
SORU-120 kng kanunu bolluk paradoksu?
CEVAP-120 Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. Tarımsal malların üretimi, üreticilerin iradelerine tam olarak bağlı değildir. Hava şartları tarım üretiminde en büyük rolü oynar.
SORU-121 Robertson gecikmesi?
CEVAP-121 Toplam gelirin toplam harcamaya dönüşürken oluşan gecıkme.Gelirin elde edilmesiyle harcanması arasında geçen süre
SORU-122 Sermaye piyasası?
CEVAP-122 ‎1 yıldan daha uzun süreli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür uzun vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldiği piyasalardır.
SORU-123 Fakirlik çemberi?
CEVAP-123 Başlangıçta düşük gelir, düşük tasarruf ve düşük yatırım düzeyindeki bir azgelişmiş ülkenin tüm çabalarına karşın süreç içerisinde yine benzer bir düşük gelir, düşük tasarruf, düşük yatırım ve düşük gelir düzeyinde kalacağını ileri süren ve R. Nurkse tarafından geliştirilen azgelişmişliği açıklamaya yönelik kuram.
SORU-124 Tasarruf paradoksu?
CEVAP-124 bireylerin tek tek tasarruf yapması bireylerin gelirini artıırır fakat tüm bireylerin tasarruf yapması yatırımları azalttığı için milli geliri azaltır.
SORU-125 Senyoraj geliri?
CEVAP-125 devletin para basması sonucu elde ettiği gelirdir
SORU-126 Reel konjoktür teorisi?
CEVAP-126 parayı yansız kabul eden ve yalnızca reel, arz yanlı faktörlerin emek istihdamını ve reel çıkıntıyı etkileyeceğini ileri süren teori.
SORU-127 Paranın fonksiyonları?
CEVAP-127 hesap birimi,tasarruf aracı,mübadele aracı,iktisat politikası aracıdır.
SORU-128 para politikası kurulu?
CEVAP-128 fiyat istikrarını sağlamak amaçlı para politikası ilke ve stratejilerini,enf.hedeflemesi yapan ve kur rejimini belirleyen kurula denir.Bu sistemde para hedeflemesi stratejisi şeçildiğinde etkili olur.Amaç ulusal paranın yerine enflasyon oranı düşük başka bir ülke parasını ikame edip finansal istikrarı sağlmaktadır.Burada merkez bankasının yaptığı işlevi para kurulu yapar
SORU-129 Reeskont?
CEVAP-129 Bankaların iskonto ettikleri senetleri merkez bankasında 2.kez iskontoya tabi tutmasıdır.Merkez bankasının finansal işlemlerde son başvurma mercii olduğu politikadır.Buradaki amaç para arzındaki ve kredi hacmindeki değişikleri izlemektir.Reeskont faiz oranları yükselince finansal piysalar para arzının daralacağını beklerler düştüğünde ise para arzı ve kredi arzının aratacağını beklerler buna anons etkisi denir.
SORU-130 Devalüasyon?
CEVAP-130 yabancı paralar karşısında ulusal paranın değerinin dşürülmesi.Dış açık veren ülkelerde hükümet kararıyla ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.
SORU-131 Revalüasyon?
CEVAP-131 Dış fazla veren ülkelerde dengeyi sağlamak için ulusal paranın dış değerinin yükseltilmesine denir.
SORU-132 Para piyasası?
CEVAP-132 kısa vadeli fon arz edenlerle talep edenlerin buluştuğu piyasa
SORU-133 Philips eğrisi?
CEVAP-133 işsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen eğridir.işsizliği azaltmak için alınan talep artırıcı önlemler enf olustururken enflasyonu düşürücü önlmler ise işsizlik olusturur
SORU-134 Enflasyon hedeflemesi?
CEVAP-134 merkez bankalarının genellikle hükümetle birlikte para politikası amacı olarak belli bir enf. hedeflemesi yapmasıdır.Temel hedef fiyat istikrarını sağlmaktır.Fiyat istikrarını sağlarken güçlü bir malı yapı enflayon ile doviz kuru ilişkisini minimize etmeye çalışır ve Merkez Bankasının bağımsızlığı amaçlarınır.
SORU-135 Okun yasası?
CEVAP-135 ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki kuran teori.Bu yasaya göre ekonomide %2,25 in üzerinde meydana gelen her %1 lik büyüme işsizlik oranını %0,5 azaltacaktır
SORU-136 Ödünç verilebilir fonlar teorisi?
CEVAP-136 wickhsell e ait teori iki tür faiz oranı vardır piyasa faiz oranı ve reel faiz oranı piyasa faiz oranı para piyasasındaki faiz oranıdır.tasarrufların yatırımlara eşit oldugu noktada ödünç verilebilir fonlar dengededir.
SORU-137 stagnasyon nedir
CEVAP-137 gsmh nın ortalamanın altında kalması ortalamadan daha yavaş artması
SORU-138 Enflasyon vergisi?
CEVAP-138 kamu açıklarının para basımı ile finanse edilmesi (senyoraj), paranın reel değerinin düşmesine ve enflasyona yol açarken; bunun yerli para cinsinden cari devlet borçlarını ve giderlerini azaltması ve bir tür gelir (vergi) niteliği taşıması durumudur.
SORU-139 Nominal efektif döviz kuru?
CEVAP-139 ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değişimini gösteren endekse denir.
SORU-140 Meltzer gecikmesi?
CEVAP-140 Üretim artışıyla gelir artışı arasındaki gecikmedir. Üretim artar daha sonra gelir artar işte bu iki artış arasındaki gecikme meltzer gecikmesi olarak bilinir.üretimde bulunulup satılması ve satışın gelir düzeyine etkisi arasında geçen zamandır
SORU-141 Olgun ekonomiler?
CEVAP-141 bir ekonomide büyüme hızı yavaşlamış nüfus artış hızı azalmış yeni kaynaklar azalmış ise olgun ekonomidir gelişmiş ülkelerin ekonomileri
SORU-142 Monopol?
CEVAP-142 monopol piyasası tek bir firmanın bulunduğu ve o firmanın üretip sattığı malın yerine kolayca ikame edilebilecek başka malın olmadığı piyasadır.elektrik,su ve doğalgazı pazarlayan firmalar monopol piyasaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir.
SORU-143 Marshall lerner koşulu?
CEVAP-143 cari açığın kapanması için devlet tarafından paranın değeri düşürüldüğünde istenilen sonuca ulasılması için ihreç edilen malların yurt dışı talep esneklikleri ile ithal edilen alların yurt içi talep esneklikleri bire eşit veye birden büyük olmalıdır görüşüdür
SORU-144 Mutsuzluk endeksi?
CEVAP-144 ekonomideki enflasyon oranı ile işsizlik oranı toplamı iktisadi hoşnutsuzluk oranıda denir
SORU-145 Lucas kritiği?
CEVAP-145 bir ekonomide hükümet yeni bir politika izlediğinde, iktisatçılar ve iktisat politikasını yönetenler bu politikanın etkilerini iktisadi değişkenler arasındaki mevcut ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) gelecekte de devam edeceğini varsayarak tahmin ederler. oysa hükümetin izlediği yeni bir politika, tüketicilerin, firmaların ve işçilerin bekleyişlerini etkilemek suretiyle, iktisadi değişkenler arasındaki mevcut iktisadi ilişkilerin (mevcut iktisadi yapının) değişmesine yol açar. bu yüzden de yeni bir iktisat politikasının etkilerini mevcut iktisadi yapının değişmeyeceği varsayımı altında tahmin etmek anlamsız bir yaklaşımdır.
SORU-146 Kredi tayınlaması?
CEVAP-146 Borç verenlerin bireylerin cari faiz oranından borçlanabilecekleri tutarları sınırlamasıdır.
SORU-147 Kelebek etkisi?
CEVAP-147 Ekonomik politikalarda ortaya çıkan küçücük bir dalgalanmanın bütün ekonomi üzerinde hissedilmesidir.
SORU-148 Kaydi para?
CEVAP-148 Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucu ortaya çıkan paradır.
SORU-149 İkinci en iyi teoremi?
CEVAP-149 Sosyal ve özel fiyat farkını sıfır yapan politikalar birinci en iyidir. Fakat, bunun gerçekleşmediği durumlarda, mevcut seçenekler arasında bu farkı en düşük yapanlarda ikinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.
SORU-150 Likidite tuzağı?
CEVAP-150 para arzını artırarak daha fazla faiz oranın düşürülemediği bireylerin paralarını cebinde tutmak istediği maliye politikasının tam etkin olduğu durumdurpiyasa faiz oranlaının dip seviyede olduğunda yapılan para azı genişletici politikalarının etkisiz olduğu durum
SORU-151 Hysterisis Hipoztezi?
CEVAP-151 Ekonomi geçici bir şokla işsizlik oranını doğal işsizlik oranından yükseltmesi durumunda şok ortadan kalksa bile işsizlik oranının doğal işsizlik dengesine düşmemesidir.ekonomi dengedeyken meydana gelen geçici bir şokla dengeden uzaklaşması fakat şok geçmesine rağmen dengeye gelememesi
SORU-152 Scitovsky teoremi?
CEVAP-152 Politika değişikliğnn yol açtğı rfh artışndn söz edebilmek avantajlı duruma geçenlerin kazançları , kaybedenlerin zararlarındn büyk olmalı. Ayrıca kazançlı olanların kaybedenleri ikna edebilmeleri, zarar görenlerin ise kazançlı duruma gelenleri böyle bir değişim olmamsı için ikna edememleri gerekr.
SORU-153 Muhafaza fiyatı?
CEVAP-153 satıcının mali satmaya razı oldugu en düşük fiyat kısa dönemde satıcı kendi malına fiyat belirlemesidir
SORU-154 Bolluk paradoksu?
CEVAP-154 Tarımda ürünün bol olduğu yıllarda tarımcıların geliri, normal ürün alınan yıldan düşük olur. Tarımsal ürünlerin talebi esnek değildir. Ürün bol olursa fiyatlar düşer fakat tüketiciler fazla tüketemezler. Ürün az olursa fiyat yükselir talep kısılamaz üretim artırılamaz.
SORU-155 Yoksullaştıran büyüme?
CEVAP-155 ticaret haddindeki bozolma nedeniyle ugranılan refah kayıpları üretim genişlemesinin sağladığı refah artısından daha yüksek olması durumu yani büyümeye karşı ülke yoksullaşmıstır.
SORU-156 Yapısal işsizlik?
CEVAP-156 ekonominin konjoktürel yapısı ve teknolojik değişmelerinden kaynaklanan işsizlik türü.
SORU-157 Friksiyonel işsizlik?
CEVAP-157 yeni mezunların veya işlerini bırakıp yeni iş arayanların işsiz olarak yer aldıgı işsizlik türü
SORU-158 Fisher etkisi?
CEVAP-158 beklenen enflasyonda meydana gelecek bir birimlik değişme aynı miktar ve yönde nominal faiz oranını değiştirecektir sebebi reel faiz = nominal faiz - beklenen enflasyon oranı
SORU-159 Borç servis oranı?
CEVAP-159 cari yılda ödenilecek dış borç ana para ve faiz ödemelerinin toplamının ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın düşük olması gerekir
SORU-160 Dışlama etkisi?
CEVAP-160 kamu harcamaların faiz oranlarının yukselmesıne neden olmasıyla ozel kesım yatırım harcamalarının azalmasıı
SORU-161 Anons etkisi?
CEVAP-161 Merkez bankasının reeskont oranı aracılığıyla izlenen para politikasındaki değişikliğin sinyalini piyasalara vermesi
SORU-162 leontief üretim fonksiyonu?
CEVAP-162 üretim faktöerleri arasında sabit bir noktada tercih yapılarak üretim yapılır ikame yoktur sermaye ve emek arasında ikamenin hiç olmadığı veya sabit oranda olduğu
SORU-163 Oyun teorisi?
CEVAP-163 oligopolistik piyasalarda firmalarn karar alırken diğer firmanin nasıl davranacağını hesaba katarak karar alması
SORU-164 Lerner endeksi?
CEVAP-164 piyasada monopolcünün gücünü ya da tam rekabetin yaygınlığını ölçmek için kullanılan formüldür. mark-up oranı olarak da bilinir. 0 ile 1 arasında değer alır. sıfır tam rekabet, bir ise monopol'ün tam hakim olduğu anlamına gelir.
SORU-165 Pareto optimumu?
CEVAP-165 en az bir kişinin refahını azaltmadan diğer kişinin refahinda artış sağlanamadıgı durum
SORU-166 Züppe etkisi?
CEVAP-166 tüketimi artan mala olan talebin azalması
SORU-167 Negatif faiz?
CEVAP-167 enflasyonist ortamda faiz oranının enflasyon oranindan düşük olması. borcludan alacaklıya gelir transferi olması gerekirken tam tersi olur.
SORU-168 Monopol gücü?
CEVAP-168 firmanın fiyat yapıcı konumdaolmasıdır monopolcünün gücü lerner endeksi ile ölçülür
SORU-169 Kaldor kriteri?
CEVAP-169 yeni bir politika uygulanması sonucu kazanacak olanların kazançları ile kaybedenlerin zararlarını karşılaştırılır.eger kazançlar kaybedenlerin zararından fazlaysa toplumda sosyal refah artışı vardır.
SORU-170 Gösteriş etkisi?
CEVAP-170 bir malın tüketimi artıkça o mala olan talebin artması..
SORU-171 Farksızlık eğrisi?
CEVAP-171 tüketiciye aynı tatmini sagalyn farklı mal bileşimlerinin geometrik yeri
SORU-172 İhtiyaç?
CEVAP-172 karşılandığında zaman mutluluk ve haz veren karşılanmadığı zamn ise tam tersi hissedilenn duyugular
SORU-173 Giffen paradoksu?
CEVAP-173 bir malın fiyatının arttığında talebinin de artması ile ortaya çıkan çelişik durumdur.
SORU-174 Dışsallık?
CEVAP-174 dissallik, bireylerin ve/veya kurumlarin karakteristik ozelliklerinin veya davranislarinin; baskalarinin ekonomik secimlerinin sonuclarini (cikarlarini, faydalarini) etkilemesiyle olusan durumlarda soz konusudur.
SORU-175 Eş ürün eğrisi?
CEVAP-175 Aynı miktar çıktı üreten alternatif girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.değişik girdi miktarları ile elde edilebilecek aynı ürün miktarını gösteren eğriye denir.
SORU-176 Diferansiyel rant?
CEVAP-176 toprakların nitelik farklılığı sonucu meydana çıkan ranttır
SORU-177 Kıtlık Rantı?
CEVAP-177 toprak arzının veya herhangi bir mal veya hizmet arzının kısa sürede artırılamamasından dolayı elde edilen ranttır. Kıt olankaynakların mülkiyetne sahip olnların bu kaynaklara sahip olmaktan dolayı elde ettikleri ranttır. Örn, diğer topraklara kıyasla verimli olan bir toprak, sahibine rant sağlr.
SORU-178 Dirsekli talep eğrisi?
CEVAP-178 sweezy oligopol modelidir bu modele göre rekip firmalar fiyat düşüşlerini takip ederler fakat fiyat artışlarını takip etmezler
SORU-179 Engel eğrisi?
CEVAP-179 fiyatlar ve tercihler sabitken tükticinn geliri ile alabliceği mal bilşimini yansıtır
SORU-180 cobweb teoremi?
CEVAP-180 üreticilerin ürünlerini üretirken bir önceki yılın fiyatlarını dikkate almaları ve bu nedenle meydana gelen dalgalanmalara denir
SORU-181 değer paradoksu?
CEVAP-181 malın bir kullanım degeri birde degişim degeri vardır malın fiyatına belirleyen marjinal faydasıdır. elmas su örneginde su dogada cok fazladır elmasa göre ve bunun icin marjinal faydası düsüktür bu nedenle fiyatıda düsüktür elmasa göre
SORU-182 Coase teoremi?
CEVAP-182 dışsallıkların çözümü ile ilgili teoridıssallkların ortaya cıkardığı olumsuzlukları gidermek için devletn müdahalesine gerek yoktr . taraflar aralarında anlaşarak dıssalığın etkilerini gidereblir.
SORU-183 Stagflasyon? Resesyon? Stag deflasyon?
CEVAP-183 ekonomik büyüme oranında azalma stagnasyon iki yada dada fazla çeyrek dönem bu durum devam ederse resesyon bu durum uzarsa depresyon enflasyon artı durgunlug stagflasyon sebebi maliyet enflasyonudur.Stag deflasyon ise ekonominin hem küçülmesi hem de fgd.nin gerilemesidir.
SORU-184 Enflasyon? Dezenflasyon? Deflasyon? Reflasyon? kısa kısa bişiler söyleyebilir miyiz?
CEVAP-184 fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış enflasyon enflasyon oranında meydana gelen artıştadi azalma dezeflasyon fiyatlar genel seviyesi sürekli düşmesi deflasyon reflasyon ise enflasyona neden olmadan talep hacminin genişlemesi
SORU-185 mundel fleming modeli
CEVAP-185 hicks- hansen modeli olarakda bilimen ıs-lm modeli kapalı ekonomi için geçerli model, bu model ise dışa açık ekonomiler için geçerli diğer adı ıs-lm-bp modeli bp ödemeler dengesi anlamına geliyor bp yatay ise sermaye tam hareketli dikey ise tam hareketsi anlamına geliyor
SORU-186 Rassal Yürüyüş Teorisi?
CEVAP-186 Rastlantısal Yürüyüş Kuramı, fiyat değişikliklerinin "seri olarak bağımsız" olduğunu ve fiyatın tarihinin gelecekteki fiyatın yönü için güvenilir bir gösterge olmadığını savunur. Diğer bir deyişle, fiyat hareketi rastlantısaldır ve önceden tahmini yapılamaz
SORU-187 fakirleştiren büyüme tezini açıklaynz
CEVAP-187 Bir ülke şiddetli bir dış ticaret politika uygulayarak mevcut dış ticaret haddini ve tatmin düzeyini terketmeyi tercih etmiş ve yeni oluşan dengede eski dengeye göre daha çok üretim yapabilmesine rağmen daha az düzeyde bir tatmin düzeyi yakalamıştır. Dolayısıyla dış ticaret haddindeki artış üretimi arttırmasına rağmen belli bir ölçüde refah kaybına neden olmuştur.Örneğin bir dönem tarım ürünlerinin beklenenden fazla üretilmesi ve ortaya çıkan bolluk nedeniyle fiyatların düşmesi tarım kesimi üreticisinin gelir kaybı yaşamasına neden olur. Sonuç olarak bu durumda fazla üretim düşük gelire neden olarak üreticiyi fakirleştirebilir...
SORU-188 Bilanço makyajı?
CEVAP-188 şirketin kötü giden durumunu tecrübesiz gözlerden gizlemek için muhasebe hesaplarıyla oynama cinliğ
SORU-189 duopol?
CEVAP-189 birbirine etki edecek kadar az sayıda satıcı cok sayıda alıcının oldugu piyasadr.
SORU-190 taban ve tavan fiyat uygulamaları?
CEVAP-190 taban fiyat hükümetin üreticiyi korumak amacıyla koyduğu minimum fiyat tavan fşyat ise tüketiciyi korumak amacıyla geitrilmiş maksimum fiyat
SORU-191 Doğal faiz?
CEVAP-191 mal ve hizmet piyasasında meydana gelen faiz oranı.Bir ekonomiyi enflasyona yol açmayacak seklde dengede tutabiln faiz oranı.
SORU-192 Wicksellin faiz teorisi?
CEVAP-192 dogal faız sermaye tarafından pıyasa faızı ıse tıcarı bankalar tarafından belırlenır bankalar dogal faızın farkında olmadıkları ıcın dogal faız artınca yatırımların arttıgını farketmeyecekler dogal ffaızın altındakı orandan kredı verecekler bu aradakı fark wıckselle gore enflasyon nedenıdır
SORU-193 kredi plafonu?
CEVAP-193 Merkez bankasının herbir ticari bankanın verebileceği kredi miktarına bir üst sınır yani tavan koymasıdır.
SORU-194 disponibilite oranı?
CEVAP-194 bankaların kolayca paraya çevrilebilir değerlerin tahahüd oranı
SORU-195 sarı sendikacılık?
CEVAP-195 Emeğini satarak geçinen işçilerin işverene karşı haklarını korumak, işçiler lehine etkin faaliyetlerde bu­lunmak amacıyla kurulan, fakat tam tersi bir işlev görerek, el altından işverenle işbirliği yapıp işçiler aleyhine faaliyettte bu­lunulan sendikacılık türü.
SORU-196 nominal çıpa?
CEVAP-196 kur, para arzı yada ücretlerden birinin sabit tutulmasıyla enflansyon oranının düşürülmeye çalışılması
SORU-197 selektif kredi kontrolü?
CEVAP-197 kredilerin hangi sektörlere yönlendirileceğine merkez bankasının önceden karar vermesi
SORU-198 getiri eğrisi?
CEVAP-198 menkul kıymetin getisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilşkinin grfiksel gösterimi
SORU-199 ‎2.en iyi teoremi?
CEVAP-199 pıyasanın devlet mudahalesıyle dengeye gelmesı
SORU-200 taylorizm?
CEVAP-200 Bir işin bölümlere ayrıştırılması ve çalışanların o alanda uzmanlaşması.* Belirli bir işten bir işçinin sorumlu tutulması* Bir işi düşünme, tasarım, uygulama ve denetleme aşamalarının ayrı kişiler ya da üniteler tarafından yapılması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.*Organizasyonda tüm yetki ve sorumlulukların merkezde ve yöneticilerde toplanması.* Personelin bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitiminin sağlanması.* Organizasyonda hiyerarşik bir yapı oluşturulması.* İşe uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi.
SORU-201 bebek endüstriler tezi?
CEVAP-201 bebek endüstri tezi hangi endüstri alanının ihracat potansiyeli varsa o endüstrinin desteklenmesi demek.gelısmekte olan ulkelerın dısında tıcaretle rekabet edebılecek duruma gelınceye kadar ıthalata kota uygulanması ve ıhracatın desteklenmesı almanyannn 1.düya savasından önce henüz gelişmemiş end geliştirmek için dış ticarette kendii koruyucu gümrük pol izlemesini anlatan terim
SORU-202 önemsiz olmanın önemi?
CEVAP-202 Küçük bir ülke, büyük bir ülke ile dış ticaret ilişkisine giriştiğinde, büyük ülkenin iç maliyet oranından veya ona yakın bir fiyattan malını ihraç eder. İthalatını ise büyük ülkenin düşük fiyatlarından gerçekleştirir. Bu durumda dış ticaret kazançlarının büyük bölümü küçük ülkeye gider. Bu duruma küçük ülke avantajı veya "önemsiz olmanın önemi" adı verilir. ...
SORU-203 Talep enflasyonu ile nasıl mücadele edilir?
CEVAP-203 kısa dönemde talep kısıcı politikalarla, uzun dönemde ise arz arttırıcı politikalar izlenerek mücadele edilir.
SORU-204 utılon?
CEVAP-204 fayda ölçü birimi kardinaller savnr
SORU-205 kelebek etkisi
CEVAP-205 girdideki küçük bir değişkenin beklenmedik sekildebüyük değişmelere neden olması demişti arkadas örnek 2008 yılında alaskada balıkçılık yapan adamın aldığı mortgage kredisini ödeyemesi sonucu küresel krize dönüşen süreç
SORU-206 opsiyon?
CEVAP-206 alıcı ve satıcı arasında yapılan anlasmalarda tanınan müddet.belli menkul kıymetin önceden belirlenen vade ve fiyattan alınıp satılması
SORU-207 Deflatör nedir?
CEVAP-207 belli bir yıl baz alındığında, reel gsmh ile nominal gsmh'nın birbirine yüzde olarak oranı. nominal değerlerin,reel değerlere çevrilmesi için kullanılan bir fiyat endeksidir. formül olarak (nominal / reel )x100 yada (cari fiyatlarla gsyih/ sabit fiyatlarla gsyih)x100
SORU-208 ilk keyneslerle çağdaş keynesyenler arasında hangi temel mesele üzernde görüş ayrılığı vardır?
CEVAP-208 ‎1-basit keynesyen model aktif para politikasının her şartta geçersi oldğunu savunurken, çğdaş keynesyen ekol, maliye politikası kadar olmasa da para politiksının uyguanabilir safhalarını kabul etmiştir.
SORU-209 fizyokratlar, klasikler ve moneteristlerin vergi çıkmazı oarak adlandırılan farklı tutumlarına açıklık getirinz?
CEVAP-209 2-fizyokratlar tarım ürünleri üzerinden vergi alınmasını savunurken klasik ekol,gelir dağılımını bozmayan emek merkezli dolaylı vergiyi savunmş,monateristler ise verginin gelir üzerinden(dolaysız) alınmasını savunarak benzer ekoller arasında vergi çıkmazına yol açmışlardır.
SORU-210 robert thoma malthusun kasik ekole ters düşen sapmalarından bahsedinz?
CEVAP-210 malthus, say yasasını ve tasarruf=yatırım özdeşliğini red ederek bir nevi klasik ekolün yıllardır süre geen eksikliklerini ekolün içinden eleştrmiş ve kabul etmemiştir.bu iki tutum keynesen ekol tarafından aynen kabul edilmiştir.
SORU-211 money illision" isimli kitabıyla parasal aldanma meselesne genişllik kazandran iktisatçı?
CEVAP-211 maney illision= irveng fisher
SORU-212 poitik iktisdın ve vergilendrmenin temelleri" başlıklı kitap hangi iktisatcıya aittir?
CEVAP-212 "politik iktisadın ve vergilendirmenn temelleri"= david ricardo(1772-1823)
SORU-213 tüfe ve deflatör farkı?
CEVAP-213 TÜFE (Açılımı: tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür.Deflatör parasal terimlerle ifade edilmiş olan bir iktisadi faktörün (örneğin ücretler, hammadde, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksini ifade eder.Deflatör daha gerçekçidir.
SORU-214 Stagflasyon
CEVAP-214 Stagflasyon, ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı makroekonomik duruma verilen addır. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir.
SORU-215 ülkemizde uygulanmkta olan para politikası araçları nelerdir?
CEVAP-215 api,zorunlu karşılık oranı ve reeskont kredileri ayrıca para arzının ayarlanması
SORU-216 tüketici ve üretici rantı
CEVAP-216 tüketici rantı: bir tüketicinin satın alacağı malı almaya razı olduğu fiyat ile aldığı fiyat arasındaki farktır.üretici rantı : bir üreticinin bir malı satmaya razı olduğu fiyat ile sattığı fiyat arasındaki farktır…
SORU-217 cobweb
CEVAP-217 tarım piyasasındaki üreticilerin üretecekleri ürünleri belirlemede bir önceki yılın fiyatlarını ölçüt alırlar ,böylelikle bu piyasadaki fiyat dalgalanmaları ortaya çıkaran yaklaşımdır...
SORU-218 Future ve forwat farkı nedir?
CEVAP-218 Future birincil piyasalarda işlem görürken , forwat ikincil piyasalarda .
SORU-219 Parasal ölçek ekonomileri?
CEVAP-219 Firmanın işletme büyüklüğü arttıkça çok büyük miktarlarda girdi satın alınması sonucu düşük fiyat ödemesi sonucu ortaya çıkar.hammaddelerden sağlanan iskontolar,geniş ölçekli reklamda indirim,finansmanda düşük maliyet,düşük maaş ve ücretler parasal ölçek ekonmikeri kapsamında ele alınabilir.
SORU-220 Ikame esnekliği?
CEVAP-220 sermaye emek oranının marjinal teknik ikame haddine oranıdır
SORU-221 Genişleme yolu eğrisi ?
CEVAP-221 genişleme yolu eğrisi ,girdilerin fiyatı veri iken, farklı maliyet olanaklarına göre her alternatif cıktı düzeyindeki optimal girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.
SORU-222 Marjinal teknik ikame oranı?
CEVAP-222 aynı üretim düzeyinde kalmak kaydıyla eş ürün eğrisi üzerindeki bir noktadan diğerine geçilirken girdilerden birinin miktarı artırılırken diğerinden kaç birim azaltılması gerektiğini gösteren oran.
SORU-223 Eş ürün eğrisi tanımı ve özellikleri?
CEVAP-223 aynı çıktı birimi sağlamak için kullanılan değişken girdi bileşimlerinin geometrik yeridir.negatif eğimlidirler birbirini kesmezler azalan marjinal ikame söz konusudur
SORU-224 Zarf eğrisi?
CEVAP-224 uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir uzun dönemde eğrinin aşağı kayan kısmı artan verimleri , min kısmi optimum noktayı , yukarı kayan kısmı ise azalan verimleri artan maliyetleri gösterir
SORU-225 Azalan verimler yasası tanımı ve temel varsayımları?
CEVAP-225 Diğer üretim faktörleri sacitlem üretimde kullanılan girdilerden yalnızca biri artırıldığında toplam üretimin nasıl değişeceğini açıklayan kanundur.kısa dönemde geçerlidir.-teknoloji sabittir ve teknolojik ilerleme söz konusu değildir.-üretim fonksiyonu sabittir.-üretimde kullanılan değişken girdinin tüm birimleri özdeştir.
SORU-226 Kapsam ekonomileri
CEVAP-226 birbiriyle bağlantılı birden fazla ürünün tek bir firma ya da fabrika tarafından üretilmesi sonucu maliyetlerin düşmesi durumunu ifade eder.örneğin piliç eti ve yumurtanın aynı firma tarafından üretilmesi.
SORU-227 Yığın ekonomiler
CEVAP-227 ekonomik faaliyetlerin belli coğrafi bölgelerde yoğunlaşması sonucu maliyetlerin azalmasına verilen addır.
SORU-228 Ölçek ekonomiler
CEVAP-228 üretim kapasitesinde meydana gelen artış nedeniyle birim üretim maliyetinde azalmalar şeklinde ortaya çıkan istifadeler veya tasarruflardır.bir firma ya da fabrikanın ölçeğinin değişmesi ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.bu nedenle ölçek ekonomileri de ancak uzun dönemde söz konusu olabilecektir.
SORU-229 Rawls'çı gelir dağılımı ?
CEVAP-229 bir toplumda en kötü durumda olan bireyler üzerinde odaklaşmakta ve en kötünün durumunu en izinin durumuna getirinceye kadar gelir dahiline adeletin sağlanamayacağını iddia etmektedir.bu nedenle de en kötünün refahını en iyinin konumuna getirinceye değin,en iyiden en kötüye doğru gelir aktarımında bulunulması gerektiğini savunur.
SORU-230 Benthamcı sosyal refah yaklaşımı (faydacı ahlak yaklaşımı) ?
CEVAP-230 sosyal refah,toplumdaki farklı bireysel faydaların toplamına eşittir o halde sosyal refahın maksimize edilmesi ancak bireysel faydaların toplamının maksimize edilmesi ile mümkün olacaktır.etkinlik-eşitlik değiş tokuşunda etkinlik mutlaka eşitliğe tercih edilmedilir.
SORU-231 Vergileme ekonomisi
CEVAP-231 vergilerin ekonomik ve sosyock etkilerini ele alır ve vergi sisteminin ekonmik büyüme ve kalkınma,makroekonomik istikrar,gelir dağılımı,tüketim,tasarruf,yatırımlar gibi değişkenleri nasıl etkilediğini inceler.
DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MALİYE-

SORU-1 Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?
CEVAP-1 Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt, ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.
SORU-2 Verginin tebliğ yöntemleri?
CEVAP-2 1-adreste tebligat a)postayla teblig b)memur vasıtasıyla teblig 2-dairede tebligat 3-ilanen tebligat
SORU-3 Vergi borcunu sona erdiren nedenler?
CEVAP-3 ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düzeltme,yargı kararları,uzlaşma vb.
SORU-4 Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler
CEVAP-4 ölüm,ceza indirimi,af
SORU-5 ötv kdv farkı nedir
CEVAP-5 ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır
SORU-6 Geçici vergiyi anlatınız.
CEVAP-6 Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.
SORU-7 ATFEDİLEN GELİR kavramıı nedir?
CEVAP-7 servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde edilen faydaya denir.Öz Tüketim olarak da bilinir.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.
SORU-8 vergi amortismanı ve vergi kapitalizasyonu nedir
CEVAP-8 konulan vergiden dolayı malın-hakkın degerinin azalması vergi amortismanı,mala-hakka konulan verginin kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira. üzerine vergi koydu devlet senin ev 130bin den fazla etmiyorsa amortisman... ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..
SORU-9 verginin kanuniliğini açıkla
CEVAP-9 vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna yasama organı yetkilidir.
SORU-10 vergi maliyeti bütçede gösterilir mi
CEVAP-10
SORU-11 vergi erozyonu?
CEVAP-11 vergi harcaması vergiden kaçınma vergi kaçakçılığı ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı vergi gelirlerinde meydana gelen azalmayı ifade eder
SORU-12 vergi kaması?
CEVAP-12 vergiler nedeniyle sosyal refahta meydana gelen azalmayı ifade eder üretici ve tüketici rantlarındaki azalma yani fayda kaybı
SORU-13 vergi takozu?
CEVAP-13 vergilerin işveren üzerinde meydana getirdiği etkidir
SORU-14 vergi çengeli?
CEVAP-14 artan oranlı vergi tarifesi uygulandığında müklellefin geliri arttığı zaman daha yüksek orandaki vergi diliminden vergilendirilmesi
SORU-15 katılma payı-şerefiye?
CEVAP-15 bayırndırlk hizmetleri sonucu değeri artan gayrimenkulerden şerefiye alınır.. katılma payı ise yol su dolgaz gibi hizmetler sonucu ortaya çıkan maliyetelre katılmadır develt bunun için para alır galiba bu
SORU-16 devletleştirme kamulaştırma arasındaki farklar neler
CEVAP-16 devletleştirmede özel bir şirket develete ait oluyor.. kamulaştırmda ise özel bi taşınmaza devlete ait oluyor .. birinde şirket birinde taşınmaz var biri idari işlem ile biri yasa ile olur önemli fark
SORU-17 verginin kesinleşmesi ne demek
CEVAP-17 vergi ile ilgili olağan kanun yollarının tüketilmesi sonucu verginin ödnecek aşamaya gelmesinii ifade eder.
SORU-18 Verginin amortismanı?
CEVAP-18 bi mal veya varlık üzerine konulan vergi yzunden malın değerinin azalmasıdrr
SORU-19 Verginin kapitilazasyonu?
CEVAP-19 bi mal üzerideki vergi oranının düşürülmesi veya verginin kaldırılması soncu o varlığın değerinin armasıdır
SORU-20 fonksiyonel maliye polt ve telafi edici maliye polt. kısaca tanımlayın
CEVAP-20 fonksiyonelde mp'nin amacı tam istihdamı sağlamak; telafi edicide ise ekonomik istikrarı sağlamak telafi edicide devlet özel sektörün zayıf olduğu yatırımları yapar. o eksikliği telafi eder yani.
SORU-21 Vergi grevi?
CEVAP-21 Vergiye karşı kişisell bir reaksiyonun ifadesidir.vergi yükünün hafifletilmesine yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.redd kaldırılması,grev hafifletilmesi
SORU-22 vergi arbitrajı nedir?
CEVAP-22 Uluslararası şirketlerin karlarını, borç ve alacaklarının transferini geçiktirerek, karlarını, vergi oranı düşük olan ülkede göstererek vergi hasılatını düşürmesidir.
SORU-23 sıkışıklık trajedesi
CEVAP-23 klup mal ve yarı kamusal malı kullanan tüketici sayısı arttıkça tüketicilerin elde ettiği verimin azalmasıdır
SORU-24 vergi matrahi tespit yöntemleri neler
CEVAP-24 Beyan usulü karine ve dış gösterge usulü götüru usul idarece takdr usulü basit usul
SORU-25 tanzi etkisi nedir
CEVAP-25 gelir vergilerinde tahsilatın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yıl değil de bir sonraki yıl yapılması ve enflasyon etkisi nedeniyle vergi gelirinin düşmesidir.Enflasyonun, verginin reel değerini azaltıcı etkisini inceler. BUrada 2 etmen vardır.1- Enflasyon oranı.2- Vergini tahakkuku ile tahsili arasındaki sürenin uzunluğu.Bunu engellemek için;1- Verginin tevkifat yoluyla alınmalıu2- Geçici vergi uygulanmalı3- Yeniden değerleme uygulaması yapılmalı
SORU-26 Özel bütçe?
CEVAP-26 Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.
SORU-27 Sıfır tabanlı bütçe teorisi?
CEVAP-27 her bütçe sonuçlarının kendi dönemi içerisinde değerlendirilmesi geçmiş bütçe uygulamlarından ya hiç yada çok az faydalanılması kamu kurumlarının tüm faaliyet ve hizmetlerini daha önce hiç yapılmıyormus ve yeni yapılacak hizmetlermş gibi düşünerek ona göre ödenek ayrılmasını amaclar
SORU-28 Devri bütçe teorisi?
CEVAP-28 ‎7 ile 10 yıllk arasındaki bir denklği esas alır. yıl içinde acık yada fazla verilmesi önemli değildir. önemli olan konjonktür devresi sonundaki denkliktir.genişleme dönemlerinde verilan fon fazlalarının daralma dönemlerinde kullanılması gerektiğini ifade eder
SORU-29 Kesin hesap?
CEVAP-29 maliye bakanlığı tarafından hazırlanan gerçeklşmiş olan gelir ve giderlerin gereçeleriyle birlikte tbmm ye sunulmasıdır..tbmm denetimine imkan veren bir yoldur.bir örneği sayıştaya verilir ve sayıştay 75 gün içinde uygunluk bildiriminde bulunur. keısn hesabın kabul edılmesı ıle tmbb nın butçe uzerındekı denetımı sağlanmış olacak artık butçe sağlıklı bır şekilde uygulanabılır
SORU-30 Telafi edici bütçe teorisi?
CEVAP-30 bütçe açıklarını bir araç olarak kullanır ekonomik denkliğe önem verir
SORU-31 kayıtlı sermayenin tanımı
CEVAP-31 Kayıtlı sermaye sistemi; halka açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme ile belirlenmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş azami bir miktara kadar, bazı formalitelere gerek kalmaksızın sermaye artırılabilmesine imkan sağlayan bir sistemdir.
SORU-32 Bütçe kapatma usulleri?
CEVAP-32 jestiyon ve egzersiz usulleri türkiyede jestiyon usulu kullanıyor.jestiyon usulunde yapılan kamu harcamaları hangi döneme ait olursa olsun ilgili yıla gelir ve gider yazılır fakat egzersiz usulunde yapılan harcamalar ve gelirler hangi bütçe dönemine ait ise o döneme gelir ve gider yazılır
SORU-33 mali saydamlık
CEVAP-33 her turlü kamu kaynağının elde edılmesı ve kullanılmaısnda kamunun zamanında bılgılendırılmesi
SORU-34 Denk bütçe çarpanı?haavelmo teoremi
CEVAP-34 Devletin topladığı vergi kadar kamu harcaması yapması sonucunda toplam talebin bütçe miktarı kadar artmasına denir ve her zaman 1'e eşittir.
SORU-35 Bütçe emaneti?
CEVAP-35 Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır.Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarl bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.
SORU-36 Bütçe?
CEVAP-36 Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge
SORU-37 Bütçe ilkeleri?
CEVAP-37 genellik ilkesi teklik ilkesi açıklık ilkesi doğruluk ilkesi samimmiyet ilkesi önceden izin alma ilkesi alenilik ilkesi
SORU-38 Konversiyon?
CEVAP-38 devletin yüksek faizli tahvillerini düşük faizli tahvillerle değiştirmesi amac borç yükünü azaltmak.ekonominin iyi gitmesihalinde devlet borçlarının faiz şartlarında yapılan iyileşmedir
SORU-39 Konsolidasyon?
CEVAP-39 devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeli borçlar haline getirmedir amaç enflasyonla mücedele
SORU-40 Fonksiyonel maliye politikası?
CEVAP-40 bu politikaya göre devletın temel amacı kamu harcamalrını kullanarak ekonomıde tam ıstıhdamı sağlamaktır devlet enflasyon donmelerınde vergılerı kullanmalı daralma genişleme dönemleirne görede kamu harcamaları yoluyla ekonomıde yer alıp gerektığınde müdahale etmelıdır
SORU-41 Formül esnekliği?
CEVAP-41 mali stabilizatörlerin eksikliklerini gidermek amacıyla ekonominin dengeden uzaklastığı dönemlerde uygulanacak önlemlerin önceden belli kurallara bağlanması ve yaslarla belirlenmesidir
SORU-42 vergi borcunu sona erdirmede uzlaşma nasıl yapılır. Başvuru süresi nedir
CEVAP-42 tarhiyat öncesi ikmalen resen idarece taktir, vergi ziya için başvurulurken tarhiyat sonrası sadece vergi ziya için başvurulur uzlaşma talebinde bulunan indirim isteyemez başka yola başvuramaz eğer tarhiyat sonrası uzlaşılamadıysa ve dava açmaya 15 günden az bir süre kaldıysa 15 günden az olmamak üzere ek süre verilir
SORU-43 Parafiskal gelir?
CEVAP-43 belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve mesleki kuruluşlar tarafından bu amaçları gerçekleştirmek için üyelerinden topladıkları gelirdir.
SORU-44 Telafi edici maliye politikası?
CEVAP-44 ekonomi eksik istihdamda iken bütçe açığı vererek ekonominin tam istihdama geldikten sonra denk bütçe politika uygulanmasını öneren teori beveridge önermiş.keynesyen tarafından ortaya atılmıştır efektif talep seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda devletin kamu harcamaları yolunyla müdahale etmesi
SORU-45 2012 bütçe rakamları
CEVAP-45 ‎2012 bütçe giderlerinin 350.9 milyar lira, gelirlerin yüzde 13.4 artırılarak 329.8 milyar lira olması bekleniyor. Vergi gelirleri yüzde 11.4 artış ile 277.7 milyar lira olacak. Faiz dışı fazla / milli gelir oranı yüzde 2 olacak.
SORU-46 Gelir uzman yardimcilari ne iş yapar
CEVAP-46 kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak; görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek; inceleme(vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak; amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak
SORU-47 gecikme zammı gecikme faizi oranları?
CEVAP-47 gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.... ikisi de 1.40
SORU-48 Vergi yükü?
CEVAP-48 vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranına denir.
SORU-49 Verginin reddi?
CEVAP-49 Vergiye karşı toplumsal bir reaksiyonun ifadesidir.uygulamadan kaldırılmasına yönelik ortaya çıkan tepkilerdir.
SORU-50 Verginin gelir etkisi?
CEVAP-50 Artan vergiler nedeniyle harcanabilir geliri azalan mükellefin eski gelir düzeyini korumak için daha çok çalışmayı tercih etmesidir.
SORU-51 Vergi gayreti?
CEVAP-51 vergi gelirinin gsmh ye oranı gsmh vergileme sınırının son haddidir.
SORU-52 Verginin ikame etkisi?
CEVAP-52 kişinin artan vergi oranı karşılığında çalışmak istememesi
SORU-53 Vergi maliyeti?
CEVAP-53 vergi toplarken ortaya çıkan harcama.. açık ve zımni
SORU-54 Vergi harcaması?
CEVAP-54 istisna, muafiyet gibi vaz geçilen vergi geliri
SORU-55 Vergi dampingi?
CEVAP-55 Bir ülkede alınabilinecek orandaki vergiden daha düşük oranda vergi alınması.
SORU-56 Verginin konusu?
CEVAP-56 verginin üzerinden alındığı şey.gelir,servet,harcama vb.
SORU-57 Verginin yansıması?
CEVAP-57 kişinin ödeyeceği vergiyi başkalarına aktarması, aşamaları= ödeme, vurgu, aktarma, yerleşme
SORU-58 Tobin vergisi?
CEVAP-58 spekülatif ve kısa vadeli sermaye hareketlerini soğutmak için uygulanması öngörülen vergileme
SORU-59 Safi artış kuramı?
CEVAP-59 dönem başı servet unsurunun toplamından dönem sonundaki servet unsurlarının toplamının çıkarılmasıyla bulunan olumlu farktır
SORU-60 Mali tevzin?
CEVAP-60 gelir ve fonksiyonların merkezi ve yerel olarak bölüştürülmesi
SORU-61 Mali anestezi?
CEVAP-61 vergilerin dolaylı vergi şeklinde alınması nedeniyle vergi şiddetinin hisedilmemesi
SORU-62 Sıçrama tezi?
CEVAP-62 wiseman..kamu harcamalarının normal dönemlerde olağan bir seyir izlerken savaş gibi olağanüstü dönemlerde ve artması ve tekrar normal döneme dönüldüğünde düşmemesi durumu
SORU-63 Kaynak kuramı?
CEVAP-63 üretim sürecine katılan ve sürekli gelir getiren kaynaklardan gelir elde edilmesidir
SORU-64 malı kural
CEVAP-64 Mali kural,kamu harcama ve borclanmasina sinirlar konmasi,kurallara baglanmasi ve bunun yasalarla cizilmesidir.Mali kural;mali disiplin saglayarak harcamalara, gelirlere, bütçe açığı, faiz dışı denge gibi ekonomik büyüklüklere belirli hedefler,kurallar, sınırlamalar koyarak surdurulebilinir "maliye politikasi" koyan yasalardir...
SORU-65 Gölge fiyatı?
CEVAP-65 kamu mallarının fiyatı belirlenmediği için bu mallara eş değer malların fiyatına bakarak fiyat belirlenmesidir
SORU-66 vergilemenin mali sınırı
CEVAP-66 vergilemede ulaşılabilecek en üst noktayı ifade eder.mali sınır anayasal sınır iktisadi sınır mali sınır ve siyasi sınır olarak 4 e ayrılırVergilemenin mali sınırı, vergi oranı yada vergi çeşiti arttırıldıkça, vergi hasılatının artmadığı durumdur. Laffer eğrisiyle alakalı biraz aslında. Onda da vergi oranı arttıkça, vergi hasılatı belli bir noktaya ( max ) artıyor, daha sonra azalışa geçiyodu.
SORU-67 maktu vergi
CEVAP-67 Herkesin ödediği verginin aynı olması örneğin baş vergisi
SORU-68 dekont yöntemi
CEVAP-68 öncelikle kişinin matrahına artan oranlı vergi tarifesi uygulanır daha sonra en az geçim seviyesi bulunup oda vergiye tabi tutulur dada sonra ilk bulunban vergiden düşülür
SORU-69 verginin denetim yolları
CEVAP-69 yoklama,bilgi edinme inceleme ve arama
SORU-70 monetizasyon
CEVAP-70 Para basımıyla borç ödenmesi
SORU-71 Faktoring?
CEVAP-71 müşteri (şirket) alacaklarının factor denilen gerçek ya da tüzel bir kişi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır. mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir.
SORU-72 Euro dolar?
CEVAP-72 abd dışındaki banka ve diger aracı kurumlarda açılmış dolar hesaplarına verilen isimdir.
SORU-73 bütçenin hazırlanması 5018?
CEVAP-73 kısaca orta vadeli programı kalkınma bakanlığı hazırlar bunun mayıs ayı sonuna kadar bakanlar kurulunca kabul edilmesi bütçeleme süreci başlar buna uygun olara maliye bakanlığı orta vadeli planı hazırlar ve ypk haziran 15 i ne kadar karara bağlar resmi gazetede yayımlar ay sonuna kadar bütçe çağrısı ve eki maliye bakanlığı yatırım programı hazırlama rehberi kalkınma bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanır temmuzayı tekliflerin hazırlandığı aydır gelir gider teklifleri maliye bakanlığına yatırım teklifleri kalkınma bakanlığına gönderilir hazırlanan bütçe tasarısı en geç 75 gün içinde tbmm genel kuruluna gönderilir 55 gün komisyonda 20 gün genel kurulda görüşülür
SORU-74 sayman?
CEVAP-74 merkezi yönetim tarafından ödemelerin yapılnası için görevlendirilen maliye memurudur
SORU-75 ecrimsil?
CEVAP-75 kamuya aıt olan yerlerın ısgal edılmesı ıle alınan ucrettır ornegın kaldırımların dukkanlar tarafında ısgal edılmesı.... Caddelerın sokakların vb...
SORU-76 telafi edici bütçe terorisi?
CEVAP-76 önemli olan ekonomik dengedir..sir william berevidge ye ait.tam isthdam dengesi sağlanıncay kadr devlet kontrollü bütçe açıkları verecek.bu yolla özel sektörn yetrszliğini telafi edecek ve eksk isthdamdan tam isthdama gelecek
SORU-77 devri bütçe teorisi?
CEVAP-77 önemli olan devresel denkliktir.bütçenin yıllık değil konjektürel dönemi içnde denk olması gerekir.canlanma dönemnde verilen bütçe fazlası daralma döneminde verilen bütçe açığının kapanmasını sağlar ve böylelkle denklik sağlanır..BÜTÇE TEORİLERİ 1. KLASİK(GELENEKSEL) BÜTÇE TEORİSİ 2. DEVRİ (KONJONKTÜRL) BÜTÇE TEORİSİ 3. TELAFİ EDİCİ BÜTÇE TEORİSİ
SORU-78 tersine artan oranlılık?
CEVAP-78 Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek azaldığı tarifedir..
SORU-79 vergi kaçaklığı ve vergiden kaçınma arasındaki farklar?
CEVAP-79 veriden kaçınma yasaldır vergi kaçakçılığı suç vergiden kaçınmada vergi doğmaz kaçakçılıkta doğmustur
SORU-80 vergi ziyaı?
CEVAP-80 mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder....
SORU-81 safi artış kuramı?
CEVAP-81 Safi Artış Kuramına Göre Gelir Kişinin belli bir süreç içerisinde, dönembaşı servet değeri ile dönem sonu servet değeri arasındaki farka bu süre içerisindeki tüketilen değerlerin eklenmesi suretiyle bulunan değer fazlalığıdır, Kısaca kişini...
SORU-82 kamu hizmetlerini görme usulleri?
CEVAP-82 emanet usülu,ruhsat usulu ,yap işlet ,yap işlet decret,müşterek emanet,iltizam
SORU-83 maliye nedir
CEVAP-83 devlet ve diger kamu kuuluslarının kamu hızmetlerını yerıne getırebılmek ıcın harcama yapmalarına ve ve bu harcamaları yerıne getırıcek gelırlerı elde etmelerıne ilişkin olayları ınceleyen sosyal bır bılımdır
SORU-84 idarenin mal edinme yetkileri?
CEVAP-84 istimval devletleştirme kamulaştırma geçiçi işgal kamulasştırmasız el atma
SORU-85 kamu ekonomisinde üretılen mal ve hızmetler nelerdır?
CEVAP-85 tam kamusal mal,yarı kamusal mal erdemli mallar ve kitler aracılığıylada özel mallar.
SORU-86 terkin
CEVAP-86 tahakkuk etmiş vergi alacağının tahsilinden vazgeçilmesidir.
SORU-87 vergi hukukunda takas
CEVAP-87 bir mükellefin vadesi gelmiş bir vergi borcu ile devletten olan alacağı ölçüsünde vergi borcunun sona ermesidir.
SORU-88 vergı mukellefı -sorumlusu? vergı doguran olay
CEVAP-88 vergi sorumlusu, vergi ile ilgili maddi ve sekli yükümlülükleri yerine getirerek alacaklı vergi dairesine karsı sorumlu olan kişidir. vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu düşen kişidir. vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın yada hukuki durumun gercekleşmesiyle devletin vergi alacagının doğmasıdır.
SORU-89 vergının kaynagı ,konusu ?
CEVAP-89 verginin kaynağı vergiyi doğuran olay,konusu üzerinden alınan şeyidr
SORU-90 vergı mahsubu?
CEVAP-90 Dönem içinde ödenen verginin, dönem sonu hesaplanan vergiden düşülmesidir.
SORU-91 yatay adalet -dıkey adalet?
CEVAP-91 aynı gelir grubunda yer alanların aynı orandna vergilendirilmesi,farklı gelir gruplarında bulunanların farklı oranlardan vergilendirilmesidir
SORU-92 odeme gucune ulasmada yararlanılan araclar nelerdır?
CEVAP-92 en az geçim indirimi,artan oranlılık muafiyet istisna gelir tüketim gibi
SORU-93 transfer harcaması-reel harcama?
CEVAP-93 bir mal ve hizmet alımına yönelik olmayan yalnızca satın alma gücünü değitiren harcamalar transfer harcamaları iken,bir mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar reel harcamalardır.
SORU-94 vergı matrahı nedır? matrah tespıt yontemlerı?
CEVAP-94 vergi borcunu hesaplamak için vergi konusunun indirgendiği teknik miktardr. yöntemler: beyan usulu, karine ve dıs göstergeler usulu, götürü usul,idarece taktr usulu.matrah tespitleri ise gelir tipi , tüketim tipi ve gayrisafi hasıla tipi olarak ayrılır
SORU-95 kamu harcamalarının artış nedenlerı?
CEVAP-95 gerçek ve görünrde artış nedenleri olmak üzere ikiye ayırıız..görünrdeki artş nedenleri: enflasyon,bütçede safi uslden gayrisafi usule geçiş,ayni ekonnomiden nakdi ekonomiye geçiş,kamulaştrma,ülke sınırlarınn ve nüfsn büyümesi..gerçk artş nedenleri ise: devletn görevlerinin artması,savş ve savnma harcamalarının artması,teknolojk gelişmeler gibi..
SORU-96 wagner kanunu?
CEVAP-96 kamu harcamlarının sürekli arttığını söyler..hatta milli gelirden daha fazla artş gösterdiğini..
SORU-97 dişsallık nedir?
CEVAP-97 bir ekonomik birimin faaliyettnden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da zar görmesi
SORU-98 tam kamusal mal, erdemlı mal?
CEVAP-98 devlet tarfndan üretilen tam kamusal mallar bölünemez,faydasndan yoksn bırakılamaz,fiyatlandırılanamaz,pazarlanamaz: savunma,adalet,diplomasi gibi...erdemli mal devletin bazı kişilere ekonomk durumlarını düzeltmek amacıyla bedelsz ya da çok az bir bedel karşılgnda sunduğu mal ve hizmetler: yeşil kart,burs,toki gibi...
SORU-99 devletın egemenlık gucune dayanarak elde ettıgı gelırler nelerdır?
CEVAP-99 mülk ve teşebüs gelirleri cebri değil..diğerlerinin çogu cebridir:resim,harç,parafiskal gelir,şerefiye, para ve vergi cezaları gibi..(bu arada devletn egemnlik gücüne dayanarak alınmasından anlanması gereken vergiyi cebren alması)
SORU-100 tarh nedır ? tarh yontemlerı
CEVAP-100 mükellefçe ödenecek olan verginin hesaplanması.ikmalen,resen ve idarece tarh yöntemi
SORU-101 vergı ıadesi?
CEVAP-101 vergi kanunlarına göre adalet veya ekonomik sosyal siyasal sebeplerden dolayı daha önceden tahsil edilmiş verginin tamamını yada bir kısmını iade etmesidir
SORU-102 muafıyet -istısna?
CEVAP-102 muafiyet:vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişilerin vergi dısı bırakılmasıdır. istisna : vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konuların vergi dısı bırakılmasıdır.
SORU-103 vergı tazyıkı(subjektıf vergı yuku) ?
CEVAP-103 vergi ödeyen kişinin üzerinde hissettiği psikolojk baskıdır.
SORU-104 kaçakcılık -kacınma?
CEVAP-104 vergiden kacınma:kanunlara aykırı davranmaksızın , vergi konusuyla ilişkiye girmeyerek vergiden kurtulmaktr. vergi kaçakçılığı:vergi kanunlarına aykırı olarak vergnin ödenmemesi yada az ödenmesidir.
SORU-105 vergı bılıncı-ahlakı?
CEVAP-105 vergi bilinci:yükümlülern vergi borcunu yerine getirme isteğidir.vergi ahlakı:yükümlülern vergi borcunu yerine getrme konusunda sahip oldukları dürüstlk düzeyidir.
SORU-106 malı anestezi?
CEVAP-106 mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmaksızın yerine getirlmesi.
SORU-107 vergının yansıması ? aşamaları?
CEVAP-107 yansıma: yükümlu tarafından odenen vergının fıyat mekanızması aracılıgıyla kısmen yada tamamen 3.kişilere aktarlması.ödeme vurgu aktarma yerlesme
SORU-108 vergının gelır ve ıkame etkısı?
CEVAP-108 gelir etkisi: vergi artışı karsısında gelir azalan bireylern daha cok calışarak eski yasam düzeylerine ulaşmak istemeleri. ikame etkisi: vergi artısı ile geliri azalan bireyn calışmayarak boş durmayı tercih etmesi.
SORU-109 peçeleme?
CEVAP-109 özel hukuk kurallarının ve sözleşme şekillerının ustaca kullanılarak vergı borcunu azaltmaya veya sıfırlamaya calışılması
DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MUHASEBE-

SORU-1 Gelir tablosu hesapları nelerdir?
CEVAP-1 gelir tablosu hesapları 600 lü hesap grubudur.örneğin yurtiçi/dışı satışlar,satış indirimleri,satılan mal maliyeti vb.
SORU-2 Yansıtma hesapları neden kullanılır?
CEVAP-2 7 a daki üretim maliyetlerini oluşturan hesaplar bilançodaki ilgili hesaplara faaliyet giderlerini oluşturan hesaplarda gelir tablosundaki ilgili hesaplara aktarılır. üretim maliyetleri direkt işçilik direkt hammadde ve genel üretim maliyetleri . faaliyet giderleri araştırma geliştirme genel yönetim pazarlama satış dağıtım gibi.
SORU-3 sermaye ile özsermaye arasındaki fark nedir?
CEVAP-3 öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir.ihtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar.öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir.
SORU-4 Emniyet stoğu?
CEVAP-4 Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoktur. Bu tür stoklar iki sipariş arasındaki ortalama talebi karşılamak amacıyla bulundurulur. Bu stoklar üretimin ve satışların aksamamasını sağlayarak maliyet tasarrufuna ve kâr artışına yol açarlar.
SORU-5 Stok devir hızı?
CEVAP-5 ticari mal maliyetinin ortalama stoğa(dönem başı stok ve dönem sonu stok ortalaması) bölünmesiyle elde edilir.dönem dediği hesaplanmak istenilen dönemdir.1aylık,3 aylık,6aylık vb.
SORU-6 Dönem sonu işlemleri?
CEVAP-6 geçici mizan, envanter işlemleri , kesin mizan , mali tabloların düzenlenmesi , kapanış kaydı
SORU-7 reeskont ayırma nedir?
CEVAP-7 Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir fakat spk kapsamındaki işletmeler senetsiz alaca ve borçlar içinde reeskont işlemi yapıyor
SORU-8 Değerleme?
CEVAP-8 para dışındaki iktisadi kaynakların para olarak belirlenmesi(arsa,demirbaş,makine techizat vs..)değerlemede amaç vergi matrahının tespitine yönelik olark İKTİSADİ KIYMET BEDELİNİN tespit edilmesidir.yani işletme varlıkları alack ve borçlarının gerçk değerinin tespit edilmesi ve kayıtlara yansıtılmasıdır..
SORU-9 Reeskont?
CEVAP-9 senete bağlı borç ve alacaklarda uygulanır. değerleme gününde sahibi için arz ettigi gerçek değeri.
SORU-10 Sermaye yedekleri?
CEVAP-10 hissse senedi ihraç primi,hisse senedi iptal karı,mdv yeniden değerleme,iştiraklaer yeniden değerleme,maliyet artış fonu,diğer sermaye yedekleri
SORU-11 Nazım hesaplar?
CEVAP-11 işletmenin sahip olmadıgı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği hesaplardır.tam açıklama ilkesi gereği kullanılır.
SORU-12 Kar yedekleri?
CEVAP-12 olağanüstü yedekle yasal yedekler statü yedekleri diğer kar yedekleri özel fonlar
SORU-13 FİFO?
CEVAP-13 stok değerleme işlemlerinden brirdir ilk giren mal ilk elden çıkarılır
SORU-14 Mali rantabilite?
CEVAP-14 işletme tarafından sağlanan kaynagın bir birimine düşen karı göstermektedir.işletme yönetiminin başarısını gösterir.
SORU-15 Ekonomik rantabilite?
CEVAP-15 Üretim faaliyetinde bulunan bir işletmenin kar durumunu açıklar.vergiden önceki kar + faiz giderleri / toplam pasif
SORU-16 Nakit oran?
CEVAP-16 dönen varlıklar-(ticari alacaklar+stoklar) / kvyk
SORU-17 Asit test oranı?
CEVAP-17 dönen varlıklar-stoklar bölü kvyk
SORU-18 Bilanço?
CEVAP-18 işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve varlıkların sağlandığı kaynakları gösetern mali tabloya denir
SORU-19 Aktifi düzenleyici hesaplar?varlıkları
CEVAP-19 alacak senetleri reeskontu, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı,birikmiş amortisman,şüpheli ticari alacak karşılığı, stok değer d.k vs...
SORU-20 Pasifi düzenleyici hesaplar?kaynakları
CEVAP-20 ödenmemiş sermaye borç senetleri reeskontu ,geçmiş yıl zararı ,menkul kıymet ihraç farkı,dönem net zararı,dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri
SORU-21 ‎7a ile 7b arasındakı fark nedir
CEVAP-21 ‎7a'da giderler fonksiyonlarına göre 7b'de giderler çeşitlerine göre muhasebeleştirilirler.7a standart ve tahmini giderler uygulanır.7b de giderler gider dağıtım tablosu aracılığla dağıtılır.7a'yı genelde üretim işletmeleri 7byi genelde hizmet işletmeleri kullanır.7a da her fonksiyon için bir yansıtma hesabı bulunurken 7b de giderler tek yansıtma hesabıyla dağıtılır.
SORU-22 ‎800lu hesaplar varmidir bı işletme isterse 800 lu hesap kullanabilir mi
CEVAP-22 800 lü hesaplar serbest hesaplardır.isteyen işletme gereksinimine göre bu hesapları kullanmak için Maliye Bakanlığına başvurarak hesap ve alt hesaplarını kullanmaya başlayabilir.sadece bankalar kullanır demek yorumu eksik bırakır.
SORU-23 örtülü kazanç
CEVAP-23 Genellikle kurum ile hissedarları arasında yapılan, kendi ortaklarından piyasa değerine göre yüksek fiyatla mal alması ya da onlara düşük fiyatta mal satması, ortaklardan yüksek bedelle kiralaması, ödünç para alması, ortaklara yüksek ücret ödemesi gibi aktarım fiyatlandırmasına konu olan çeşitli iktisadi işlemler ve hizmet sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilen kazanç. ...
SORU-24 KONSİNYE SATIŞ NEDİR?
CEVAP-24 SATILMASI İÇİN KOMİSYONCUYA YA DA BİR ARACIYA BIRAKILAN MALA KONSİNYE MAL DENİR.
SORU-25 MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI NELERDİR?
CEVAP-25 sosyal sorumluluk kişilik parayla ölçülme maliyet esası dönemsellik ihtiyatlılık tam açıklama tutarlılık,özün önceliği
SORU-26 mhasabe değerleme çeşitleri
CEVAP-26 vergi usul kanununa göre mukayyet değer, maliyet esası, itibari değer, rayiç bedel, borsa rayici, tasarruf değeri, vergi değeri emsal değeri ve ücreti
SORU-27 geçici mizan ile kesin mizan arasındaki farklr
CEVAP-27 geciçi mizan envanter işelmlernden önce kesin mizan envanter işlemlrnden sonra yapılır.gecici mizanda 700 lü ve 600 lü hesapların bakiyesi vardr. ancak kesn mizanda bu hesapların kapanmıs olması gerekir.
SORU-28 amortismana tabi iktisadi kıymetler?
CEVAP-28 duran varlıklar maddi ve maddi olmayan yalnız boş arsa ve araziye ,yapılmakta olan yatırımlara ayrılmaz
SORU-29 net aktif değer?
CEVAP-29 Bir işltmenın varlıkları ile borcları arasından dogan öz sermayesını ifade eder
SORU-30 özel maliyet?
CEVAP-30 kiralanan taşınmaza yapılan ekler vs dolayısıyle dğerinin artması sonucu özel maliyet hesabı kullanılır kira süresince amorti edilir en çok 5 yıl
SORU-31 stok değerleme yöntemleri?
CEVAP-31 lifo fifo ortalama maliyet,gercek malıyet
SORU-32 KALDIRAÇ ORANI:
CEVAP-32 Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, işletmenin kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığının görülmesini sağlar. Bu oranlar ile işletmenin uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali yapısının durumu hakkında bilgi edinilebilinir.
DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-HUKUK-

SORU-1 Yargı yoluna kapalı işlemler hangileridir?
CEVAP-1 ohal komutanının aldığı kararlar, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, ohal khkleri,hsyknın meslekten çıkarma dışındaki kararları, yaşın kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı, uluslararası antlaşmalar
SORU-2 fiili memurluk nedir?
CEVAP-2 idare tarafından görev verilmediği halde idari işlemi yapan kişinin yaptığı işlem iyiniyetli 3. kişilerin hakkını ihlal etmemek için geçerli sayılır.Örneğin orman yangınında köylülerin olaya müdahale etmesi.
SORU-3 Olaganüstü khk? anlatınız
CEVAP-3 cumhurbaskanı baskanlıgında toplanan bakanlar kurulunun yetkı kanunua dayanmaksızın, olaganustu donemlerde belirırlı bolgelerde ohal suresınce uygulanmak amacıyla cıkarttıgı ve anayasa mahkemesı denetımınden muaf olan hukukı kararlardır
SORU-4 bağlı ve ilgili kuruluşlar hangileridir?
CEVAP-4
SORU-5 yeni TTK ne zaman yürürlüğe girecek
CEVAP-5 ‎1 temmuzda yürürlüğe girecek ancak bazı maddeler 2015 e kadar aralıklarla yürürlüğe konulacak
SORU-6 soyut norm denetimi nedir?
CEVAP-6
SORU-7 somut norm denetimi nedir?
CEVAP-7
SORU-8 Olağan khk?anlatınız
CEVAP-8 ‎1971 den beri var.bakanlar kurulu tarafından çıkarılır yetki arttır cb onaylar çıkarıldığı gun meclis onaylar resmi gazetede çıkar anayasa denetimine tabi kalıcıdır,yurt çapındadır,sadece pozitif hakları düzenleyebilir,ay.mah.iptal edebilir.
SORU-9 köy derneği kimlerden oluşur?
CEVAP-9 köy derneği köyde oy kullanma hakkı olan kişilerden oluşur yani 18 yaşından büyükler
SORU-10 Çekirdek haklar hangileridir?
CEVAP-10 maddi manevi butunluk. DİN vicdan düşünce özgürlüğü. yaşam hakkı. masumiyet karinesi. suclarin geriye yürümemezligi
SORU-11 başkanlık, yarı başkanlık, ve parlementer sistem?
CEVAP-11 amerıka fransa Türkiye
SORU-12 Demokratik toplum düzeninin gerekleri?
CEVAP-12 ülkede siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi,seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır,seçimlere en az iki parti katılmalıdır,seçim ilkeleri uygulanmalıdır,muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır,seçimler döneminde propoganda özgürlüğü tanınmalı ve garanti altına alınmış olmalı
SORU-13 hapis hakkı?
CEVAP-13 Alacaklı tacirin, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde, borç ödeninceye kadar hapsetmesidir.
SORU-14 esnaf ile tacirin farkı nedir
CEVAP-14 tacir bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten ve kar etmeyi amaçlayandır esnaf ise sermayeden çok beden gücüne dayalı çalışan ve geçimini sağlayacak kadar kazanabilendir
SORU-15 vasiyet ve miras sözleşmesi nedir ?? farkları ??
CEVAP-15 vasiyet tek taraflı miras iki tarflıdır. ayrıca vasiyet için, vasiyet hazırlayanın ayırt etme gücüne sahip olması yeterliyken miras sözlşemesnde sadece ayırt etme gücü değil aynı zamnda kişinin ergin olması ve kısıtlı olmamasıda gerekir.
SORU-16 Ayni hak nedir?
CEVAP-16 eşyalar üzerindeki mutlak haklardır.
SORU-17 Takasın şartları?
CEVAP-17 Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması
SORU-18 olağan ve olağanüstü kanun yolları neler açıkla
CEVAP-18 itiraz,istinaf,temyiz olağan kanun yollarıdır.yargılamanın yenilenmesi,kanun yararına bozma,başsavcı itirazı olağanüstü kanun yollarındandır.
SORU-19 Borcun nakli hakkında bilgi.
CEVAP-19 u işlem,borçlu ile onun yerine geçecek 3. kişinin arasında yapılan bir iç işlemdir. 3.şahıs borçluya,alacaklının da rızasını alarak borcu üzerine almayı ve kendisini borçtan kurtarmayı taahhüt eder. Borçtan kurtulma akdi denir
SORU-20 haksız fiil nedir
CEVAP-20 Hukuka aykırı olarak bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiil
SORU-21 derdestlik nedir
CEVAP-21 daha önceden açılmış ve halen görülmekte olan bir davanın aynı ya da farklı bir mahkemede ikinci kez açılması halinde, ikinci kez açıldığı mahkemede ileri sürülen ve bu davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması sebebiyle açılmamış sayılmasını konu alan itirazdır.
SORU-22 İrtifak haklarini acikla
CEVAP-22 irtifak hakları:sahibine bazen kullanma bazen yararlanma bazende hem kullanma hem yararlnma hakkı tanıyan sınırlı ayni haktır. intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı, ve üst hakkı olmak üzre ayrılır. intifa hakkı: tasınır tasınmaz yada haklar üzernde kurulan sahibine tan yararlanma yetkisi tanıyan haktır. otıurma hakkı: bir binanın tamamından yada bir bölümünden konut olarak yararlnma hakkı tanıyan haktır. kaynak hakkı: baska birnin arazisi üzernde bulunan su kaynagından su almak ve arazisine akıtmak konusunda yetki veren haktır. üst hakkı: bir binanın altında yada üstünde inşaat yapma hakkı tanıyan yada mevcut inşaatı koruma hakkı tanıyan haktır.
SORU-23 Takasın şartları?
CEVAP-23 Borclarn karşılıklı olması,muaccel olması,tek taraflı bi teklif olması
SORU-24 yürütmenin durdurulması?
CEVAP-24 iptal davası ile birbirine bağlı bir kurumdur fafat hakim resen karar vermez tarafın istemesi lazım şartları açıkça hukuka aykırılık ve telafisi güç bir zarar burda talep edilecek mahkeme davaya bakan mahkeme bu idarede olur vergide danıştayda hepsi ilk derce mahkemesi olarak davaya bakıyor
SORU-25 Vasi ve kayyım nedir aralarındaki fark nedir?
CEVAP-25 Kayyım belli bir görevi yerine getirmek amacıyla atanan kişidir , örn yönetim kayyımi gibi. Vasi ise kısıtlı olan kişiler adına işlem yapma yetkisi olan kişilerdir. Not: vasiler hiç bir şekilde temsil ettiği kişiler adına kefalet sözleşmesi yapamazlar
SORU-26 plebisit nedir
CEVAP-26 Doğrudan demokrasi yoludur.Bu yöntem, kamunun siyasi meselelerde görüşlerini doğrudan ifade etmesini mümkün kılar.Örneğin Yeni bir anayasa yapılması noktasında halkoyuna başvurulur referanduma a.y. değişiklikleri noktasında başvurulur.
SORU-27 Mecra hakki?
CEVAP-27 Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.
SORU-28 Onalim hakki?
CEVAP-28 bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır
SORU-29 Ust hakki?
CEVAP-29 Üst hakkı, hak sahibine başkasının arazisinin üstünde veya altında yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.
SORU-30 Gaiplik nedir?
CEVAP-30 bir kişinin ölüm tehlikesiyle kaybolması ve cesedi bulunamaması yada uzun süre haber alınmaması dolayısıyla sulh hukuk mahk tarafından verilen karardır
SORU-31 istinabe
CEVAP-31 yer yönunden yetkılı olan bır mahkemenın bır işlemin yapılması için o yerde bulunan yetkısız mahkemeye yer vermesıdır
SORU-32 hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı
CEVAP-32 hüküm uyuşmazlığında aynı dava da farklı yargı kolları hakkın yerine getirilmesini önleyecek kararlar verir ; görev uyuşmazlığında ise adlide açılması gereken dava idaride açılmıştır.
SORU-33 YETKİ GENİŞLİĞİ NEDİR?
CEVAP-33 merkezi idare adına taşrada karar alma yetkisidir,yetki kullanılırken masraflar merkezi bütçeden karşılanır,sadece illerde valilere tanınmıştır.
SORU-34 ticaret unvanı nedir
CEVAP-34 Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir.
SORU-35 miras sözleşmesi nedir
CEVAP-35 Miras Sözleşmesi, miras hukukunda miras bırakan ile ikinci bir kişi arasında, resmi vasiyetnamenin biçim koşullarına uyularak yapılan ölüme bağlı işlem
SORU-36 vasiyetname nedir
CEVAP-36 Miras aktarmanın başlıca biçimlerinden olan vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne olacağına ilişkin isteklerini bildirdiği hukuki belgedir.Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.
SORU-37 ölüme bağlı tasarruf nedir
CEVAP-37 bir kimsenin ölümden sonra sonuç doğurması için yapmış olduğunu rade açıklamasıdır.iki şekilde yapılır miras sözleşmesi ve vasiyetname
SORU-38 fiili yol nedir
CEVAP-38 idarenin açıkca hukuki ve idari usullere aykırı olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine özellikle mülkiyet haklarına müdahale etmesine denir.ayrıca idarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almaksızın hukuka aykırı şekilde özel kişiye ait hakka zarar verdiği her durum fiili yoldur.
SORU-39 bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir?
CEVAP-39 idarenin somut bi olay karşısında önceden belirlenmiş olan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakark belirlenmiş urallara göre karar vermesidir ancak takdir yetkisinde idraenin hareket serbestisi vardırr
SORU-40 iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir?
CEVAP-40 idarenin işlemleriyle menfaati ihlal olanlar iptal davası açar, idarrein eylem ve işlemleriyle hakları ihlal edilenler tam yargı davası açarlar tanzim için.tam yargı davaları idari islem eylem ve kararlar için açılırken iptal davaları sadece idari işlemler için açılır
SORU-41 Ecrimisil?
CEVAP-41 Devletin tasarrufunda veya muliyetinde bulunan seylerin kisi veya kurumlar tarafından işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan devlet alacagi.kamu mallarından haksız olarak kullanmanın karşılığının tazmin edilmesi
SORU-42 Takas?
CEVAP-42 karşılıklı muaccel olmuş borçların irade beyanlarıyla terkin edilmesi
SORU-43 YETKİ DEVRİ VE İMZA DEVRİ NEDİR?FARKLARI
CEVAP-43 yetki devrinde yetkiyi devreden sorululuktan kurtulurken imza devrinde birlikte sorumluluk esastır. tetki devrinde tim yetkiler devredilemezz yetki devredldiğinde devredilen kişi değisse bile yeni gelen devam eder çünkü makama devredilir ancak imza devrinde kişiye devir olduundan kişi değişirse imza devri sona erer
SORU-44 Kayıtdışı ekonomi ile müdahale araçları nelerdir
CEVAP-44 ekonomiyi hamiline yazılılıktan kurtarmak,ödemelerin nakit yerine banka ödeme araçları ile yapılmasını sağlamak
SORU-45 MUTLAK DOKUNULMAZLIK NEDİR?
CEVAP-45 mutlak dokunulmazlık mv meclis faaliyetlerini yerine getiriken söz söylemeve oy verme hürriyetidir.
SORU-46 SOMUT NORM DENETİMİ NEDİR?
CEVAP-46 somut norm denetimide mahkemede görülmkte olan bi dava sırasında o davaya uygulanan normun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin resen veya kiilierin itirazlarının ciddi görülmesi üzerine yıne davayı gören mahkemece anayasa mahkemesine itiraz etmesidr
SORU-47 Araseçim nedir. Detaylı açıklasmışıniz
CEVAP-47 ara seçim TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda yapılır.genel seçimlerden sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz .Bunun istisnası ise bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de hiç üyesi kalmaması durumunda boşalma durumunu takip eden 90. günde yapılabilir veya TBMM ÜYE TAMSAYISININ YÜZDE 5 İ BULDUĞU TAKDİRDE 30 AY GEÇMESİ BEKLENMEZ
SORU-48 Eksik Borç?
CEVAP-48 bir borç var ama talep edilebilirliği yok.ödendiğinde de geri istenemez. zamanaşımına uğramış borçlar, evlenme tellallığından doğan borçlari ahlaki bir görevi yerine getirilmesinden doğan borçlar kumar ve bahis borçları.
SORU-49 KAMU DENETÇİLİĞİ NEDİR?
CEVAP-49 kamu denetçiliği idarein hukuka aykırı kararlarına karşı kişilerin şikayette bulunabileceği bi kuruluş ombudsmanda denilir. kamu başdenetçisi tbmm tarafınddan seçilir tbmm başkanının seçşmiyle aynı dır seçim usulu ilk 2 seçim 2/3 3.salt çoğunluk 4üncü de en çok oy alan 2 kişi arasından seçilir
SORU-50 ÇEKİN MECBURİ UNSURLARI NELERDİR?
CEVAP-50 çek kelimesi kayıtsız şartsız bedelin ödeneceği muhatap adı keşide günü ve keşidecinin imzası bi de ibraz tarihi
SORU-51 Bakanlar kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi?
CEVAP-51 evet kurulur çünkü anonim şirketlerden bazılarının kuruluşu bakanlar kurulu kararına bağlıdır bunlara örnek olarak holdingler finansal kiralama şirketleri döviz büfesi işletenler vss
SORU-52 Yargılamanın yenilenmesi?
CEVAP-52 yargılamanın yenilenmesi için;Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ortaya Çıkması,Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Anlaşılması,Hükme Esas Alınan İlamın Kesin Bir Hükümle Kalkması,Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi,Hile Kullanılmış Olması örnek verilebilir.
SORU-53 Yürütmenin durdurulması?
CEVAP-53 danıstay ve bim idare ve vergi mah. verdiği kararların uygulanması dolayısıyla telafisi güc bi durum meydana gelecekse veya bu hukuka aykırıysa yürütmeyi durdurabilir..yürütmenin durdurulmasına itirazda 7 gün bim e
SORU-54 İdari yargıda kararın bozulması-karar düzeltme?
CEVAP-54 Danıştay temyiz incelemesi sonunda görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,hukuka aykırı karara verilmesi ve ya usul hükümlerine uyulmamış olması nedeniyle kararı bozar.Karar düzeltme ise,kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması bir kararda aykırı hükümler bulunması kararın usul ve kanuna aykırı bulunması ve hükmün esasını etkileyen belgelerde hata ve hilenin bulunması içinde 15 gün içinde karar düzeltme talebinde bulunabilinir.
SORU-55 İdari yargıda itiraz davası?
CEVAP-55 idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bim'e yapılan başvurudur.teblig tarihinden itibaren 30 gündür.
SORU-56 Butlan?
CEVAP-56 işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz.yoklukta kurucu unsur eksik. evliliğin kurulması için resmi makamlar önünde yapılması gerekir. butlanda ise geçerlilik şartı eksik. evliliğin geçerli olması için akıl sağlığı yerinde olmalı tarafların.
SORU-57 ticari vekil ile ticari mümessil farkları
CEVAP-57 ticari mümessil en geniş yetkiye sahiptir tic. vek ise sadece bir bölüm ile sınırlıdır (örneğin fabrika müd ticari vekildir ceo ise ticari mümessildir)tic vekil sadece olagan işleri yapar mümessil ise hem olagan hemde oolağanüstü işleri yapar
SORU-58 menfi müspet ve munzam zarar farkları
CEVAP-58 Menfi zarar,bir sözleşmenin yapılmamış olması sonucu o sözleşmenin yapılacagına olan inancla yapılmış olan masrafların toplamı.Müspet zarar ise borçlunun borcunu gerektiği gibi ifa etmemesi sebebiyle(mesela geç ifa etmesi)uğradığın zarardır.(henüz masraf yapmamıssın,sözleşe yapılmıs olsaydı sağlayacagın "kar"dan mahrum kalıyorsun)Munzam zarar-aşkın zarar; alacağını alamadığı için dava açan alacaklı, yasalar çerçevesinde alacağını geç almasından dolayı, yasal veya sözleşmesel faizlerini alır özellikle para borçlarında, temerrüt durumunda, faizi aşan zarardır.
SORU-59 tellal ile acente farkları
CEVAP-59 tellalın ilişkisi geçici acentenin süreklidir tellal sadece tarafları bir araya getirir acente ise işlem de yapar tellal gercek kişidir acente gerçek veya tüzel kişidir
SORU-60 def'i ve itiraz ın farkları
CEVAP-60 İtiraz'da hak ya hiç doğmamıştır yada son bulmuştur. Buna karşılık def'ide hak vardır ; fakat davalı, özel bir nedenle o hakkı yerine gtirmekten kaçınabilir.Davalı def'iyi açıkça ileri sürmemişse, hakim taraflardan birinin bildirdiği vakıalardan def'inin varlığını öğrense bile, bunu kendiliğinden gözetemez. İtirazda ise hakim, taraflarca açıkça sürülmemiş olsa bile ileri sürülen vakıalardan anladığı itirazları res'en gözönüne alacaktır.
SORU-61 iptal ve tam yargı davası farkları
CEVAP-61 iptald. idari işlemler ve menfaat ihlali-tam y.d. idari işlem-eylem-sözleşmeler ve hak ihlali.tam yargı davası sonucunda tazmınat talep edilirken iptal davası sonucuunda sadece işlemin iptali istenir.tam yar. davası sadece tarafları bağlarken iptal davası herkesi bağlar
SORU-62 hak düşürücü süre ile zamanaşımınınfarkları
CEVAP-62 hak süşürücü süre bazı hakların kanunen belirlenen süre içerisinde kullanılmaması, hakkın sona ermesi sonucunu doğurur zamanaşımı ise bir hakkın kazanılması yada kaybı için belirli süredir.
SORU-63 Zamanaşımı?
CEVAP-63 Bir hakkın kazanılması ya da kaybı için belirli bir sürenin geçmesine denir.
SORU-64 Meşru Savunma?
CEVAP-64 Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen yada gerçekleşmesi kesin olan haksız saldırıya,saldırı ile orantılı şekilde sona erdirmeye denir.kendisine, yakınlarına veya 3 kişilere kerşı gerçekleşen veya gerçekleşmesine kesin gözle bakılan haksız saldırılara karşı saldırı ile orantılı karşılık verilmesidir
SORU-65 Haksız tahrik?
CEVAP-65 haksız bir fiil karşınında bu fiile maruz kalan kişinin faile karşı suç işlemesi durumunda cezası hafifletilir
SORU-66 Etkin pişmanlık?
CEVAP-66 bir kişinin suça iştirak ettikten sonra o suçun gerçekleşmesini önlemesidir.
SORU-67 Önalım Hakkı?
CEVAP-67 Taşınmazın maliki tarafından bir 3.şahsa satılması durumunda sözleşmenin tarafı olan kişiye satış şartlarına uymak koşuluyla o taşınmazı öncelikli satın alma hakkı verir.örneğin geçit hakkı bulunan bir tarla nın satılması durumunda bu hakkı kullanan kişinin o tarlayı ilk olarak alabilme hakkıdır
SORU-68 İpotek Hakkı?
CEVAP-68 Bir alacağın güvencesi olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesi yani bir taşınmazın bir borcun güvencesine ayrılması demektir.
SORU-69 Zilyetlik?
CEVAP-69 eşye üzerindeki fiil hakimiyetidir.rehin ve kira fer'i zilyet ama doğrudan zilyet , malın maliki olmak asli zilyet
SORU-70 Rehin Hakkı?
CEVAP-70 sahibine alacağını borçludan alamadığı takdirde rehin konusu eşyaya paraya çevirerek alacağını elde etme yetkisi verir.
SORU-71 Gönüllü vazgeçme?
CEVAP-71 fail suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer ve suçun tamamlanmasına engel olursa teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz
SORU-72 Fikri içtima?
CEVAP-72 yaptığı bir fiil ile birden fazla suçun oluşmasına neden olunuyorsa fikri içtima vardır örneğin eve girerek para kasasını çalmak hem hırsızlık hemde konut hakkı ihlali olabilir :)
SORU-73 Cezai Şart?
CEVAP-73 borcun hiç veya gereği gibi ifa edilememesi halinde borçlunun alacaklıya ödemeyi taahht ettiği edimdir.
SORU-74 2010 degisikligi ile yargı yolu acılan islemler?
CEVAP-74 Uyarı ve Kınama disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır.Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
SORU-75 Yetki gasbı?fonksiyon gasbı?yetki tecavüzü? basit bir şekilde anlatırmısınız akılda kalıcı cümleler ve örneklerle
CEVAP-75 yetki gaspı idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından idare adına karar alınması.fonksiyon gaspı idarenin yargı ve yasama organı adına karar alması.yeki tecavüzü idarenin başka bir idarenin görevl, olduğu konuda karar alması.yetki gaspı: idareye tamamen yabancı kişilerin işlem tesis etmesi.yani kamuı görevlisi olmayan birinin işlemi. fonksiyon gaspı: idarenin kendi görev alanına girmeyen bir konuda örneğin yasama ve yargının görevine giren bir alanda işlm tesis etmesi. yetki tecavüzü: idare adına söz söylemeye yetkili olan bir kamu görevlisinn görevine girmeyen bir konuda işlem yapması. örneğin astın üst yerine yada üstün ast yerine karar alması. yetki tecavüz aynı hiyerarsk düznde söz konusudr. ancak farklı hiyerrsik düzn arasındaki durmlar agır bariz yetki tecavüzü olur. örn bir bakanın baska bir bakanlkta calışan memeru emekliye ayırması gibi.
SORU-76 hukuk devletinin unsurları
CEVAP-76 Hukuk devletinin unsurları: yaşama işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 2. Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması 3. Yargının bağımsız olması ve hiç bir mercinin yargı kollarına emir ve talimat verememesi.
SORU-77 anayasa mahkemesinde açılan davalr?
CEVAP-77 iptal ve itiraz davaları 2010 anayasa değişikliği ile de bireysel başvuru
SORU-78 Hak ehliyeti? Fiil ehliyeti?
CEVAP-78 hak ehliyeti:medeni haklardan yararlanma ehliyetidr.fiil ehliyeti:medeni hakları kullanma ehliyetidir.hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartı ile ana rahmine düştüğü anda kazanılır fiil ehliyeti ise temyız kudretine sahip olmak ergin olamk ve kısıtlı olmamak
SORU-79 Derneklerde zorunlu organlar?
CEVAP-79 genel kurul yönetim kurulu denetim kurulu
SORU-80 Vakıflarda zorunlu organlar?
CEVAP-80 yonetım organı
SORU-81 Normlar hiyerarşisi?
CEVAP-81 anayasa- uluslar arası anlaşmalar-kanun-tüzük-yönetmelik
SORU-82 tacir yardımcıları?
CEVAP-82 bağımlılar- 1-ticari mümessil 2-ticari vakil 3- seyyar tüccar memuru.bağımsızlar- 1- tellal 2- acente 3- komisyoncu
SORU-83 anayasanın temel ilkeleri??
CEVAP-83 "‎1. Cumhuriyetçilik ilkesi.2. Üniter devlet ilkesi3. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi5. Demokratik devlet ilkesi6. Laik devlet ilkesi
7. Sosyal devlet ilkesi8. Hukuk devleti ilkesi9. Eşitlik ilkesi"
SORU-84 T.C.Anayasasının ilk 4 maddesi?
CEVAP-84 "MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."
SORU-85 cumhurbaskaninin tek basina yaptigi islemler?
CEVAP-85 Yaşama ve yargı alanındaki işlemleri tek başına yapar, yürütme alanında işe : mgk ya başkanlık etmek, ddk başkan ve üyelerini atamak, skiyönetim ve ohal durumunda başkanlığında bulunan bakanlarkurulu kararıyla khk çıkartır,Yani bu saydıklarımı tek başına yapar ve tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu değil, birlikte imza kuralına göre yapılan işlemlerden de cumhurbaşkanı sorunsuz, bakanlar kurulu sorumlu oluyo.
SORU-86 hukuk devletinin unsurlari?
CEVAP-86 erkler ayrımı,kanuni hakim güvencesi,yasaların anayasaya uygunluğu, idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi
SORU-87 hukuk devletinin özelikleri?
CEVAP-87 yasaların anayasaya uygunluğu idari şlem ve eylemlerin idari yargı denetimi,kanuni hakim güvencesi
SORU-88 derdestlik?
CEVAP-88 davanın görülmekte olöası dolayısıyla başka mahkeme önünde görüşülememesidir..
SORU-89 cezayı ortada kaldıran nedenler?
CEVAP-89 meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali
SORU-90 icrada şikayet hakkında bilgi?
CEVAP-90 icra dairesinin icra memurlarının yaptığı işlmlerden ötürü şikayetimizi icra mah. yaparız..kanuna aykırılık ve işlemin hadiseye uygn olmamasını şikayet edecksek süresi öğrenilme anından itibaren 7 gündür..ama bir hakkın sebepsiz yer sürüncemede bırakılması,bir hakkın yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırık nednleri ile şikayet herzamn yapılabilir..
SORU-91 şuçun unsurları?
CEVAP-91 maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır manevi unsurları kast taksir maddi olanar fail mağdur fiil...
SORU-92 zincirleme suç?
CEVAP-92 failin mağdura karşı belirli aralıklarla fiili tekrarlaması yada tek fiille birden fazla kişiye karsı suç işlenmesidir
SORU-93 aktif statü hakları?
CEVAP-93 seçme seçilme hakkı siyasi parti kurma hakkı dilekçe hakkı vatandaşlık hakkı askerlik hak ve ödevi vergi hak ve ödevi kamu hizmetine girme hakkı
SORU-94 pozitif statü hakları?
CEVAP-94 eğitim hakkı sağlık hakkı kıyılardan yaralanma hakkı güvenlik hakkkı sosyla güvenlik hakkkı çalışma hakkı
SORU-95 milletvekiliğinin düşme nedenleri?
CEVAP-95 ölüm istifa cumurbaşkanı seçilme kısıtlanma hüküm giyinme 1 ay içinde 5 birleşim günü izinsiz ve mazeretsiz katılmama m.v liği ile bağdaşmayan bir işle uğraşmada ısrar etmesi
SORU-96 gensoru?
CEVAP-96 ‎20 m.v yazılı ıstegı ıle bır bakan veya basbakan hakkında cezaı sorumluluga yol acan denetleme yoludur sadece guvensızlık oyları sayılır...
SORU-97 parlemento kararları?
CEVAP-97 tbmm bir işlemi kanunla yapmıyorsa bu kararları parlemanto kararıdır
SORU-98 soru?
CEVAP-98 bir bkan yada başbakanın göreviyle ilgili bir konuda bilgi edinmeyi amaçlayan denetim yöntemidir
SORU-99 genel görüşme?
CEVAP-99 vatanı yada milleti i,lgilendıren bişr konunun tbmmce m.v ile bakanlar kurulu arasında görüşülmesidir
SORU-100 meclis soruşturması?
CEVAP-100 amacı hükümeti cezai sorumluluğunu araştırmaktır
SORU-101 meclis araştırması?
CEVAP-101 vatanı ve milleti ilgilendiren bir konunun tbmmce milletvekilden kurulacak bir komisyonca yerınde incelenmesi ve sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır
SORU-102 hiyarerşi ve idari vesayet farkları?
CEVAP-102 idari vesayet ; hem merkezden yönetimlerin yerinden yönetimleri denetlemesi hemde bir tüzel kişiliğin başka tüzel kişiliği denetlemesidir hiyerarşi aynı tüzel kişilk bünyesindeki üstün astı denetlemesidir
SORU-103 t.c devlet idaresinin temel görevleri?
CEVAP-103 milli güvnliği sağlanması planlama faaliyetleri iç düzen ve öz yönetim ffaaliyetleri destekleme faaliyetleri kamu hizmetleri kolluk faaliyetleri
SORU-104 yer yönünden yerinden yönetim ile hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş farkları
CEVAP-104 yer yönünden yerindenyönetim kuruluşları mahalli idarelerdir (belediye, köy ve il özel idaresi) hiz met yönünden ise trt , üniversite, kamu kurumu niteliğindeli meslek kuruluşları gibi kuruluşlardır

SORU-105 temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması e durdurlmasının sebleri
CEVAP-105 olağan dönem ve olağanüstü dönem karışmış biraz savaş sıkıyönetim ve olağanüstü durumlarda sınırlanabilir veya tamamen durdurulabilir nilletletler arası anlaşmalara aykırı olmamalı ölçülü olmalı ve çekirdek haklara dokunulmamalıdır normal dönemlerde sınırlama ancak kanunla olur ve hakların özlerine dokunulmadan anayasanın sözüne ruhuna uygun şekilde demoktik toplum düzenine, laik cumhuriyet gerekleri ve ölçülülük ilkesine göre yapılır.ama olaganustu donem bıle olsa cekırdek haklar sınırlanamaz yanı savas halı harıc kısının yasam hakkı masumıyet karınesı dın ve vıcdan hurrıyetı gıbı... Suc ve cezaların gecmıse yurumemesı
SORU-106 İHTİYARİ TEDBİR VE İHTİYARİ HACİZİN FARKLARI?
CEVAP-106 Ihtiyati haciz zaten tedbir amaçlı yapılan hacizdir. Yani borçlunun ikametgahı belli değilse, borçlu mallarını kaçırıyorsa, yada ödemelerini tatil etmişse , borcu ödemeden kaçındığı durumlarda yapılır, ihtiyati haciz.
KARIŞIK
ACENTA: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse
Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika
emredici vekalet:seçilen vekilin tüm ülkenin olmayıp sadece kendisini seçenlerin temsilci olması ve bu vekillerin kensini seçenler tarafından azledilebilme halidir..
teferruğ:açık arttırmaya çıkarılıp satılamayan malların bedelinin %50si ödenerek idarece satın alınması durumudur...
temel günah bir ülkenin uluslararası piyasalardan kendi ulusal parası ile borçlanamama durumudur
Abatemet sistemi=matrahtan indirilen mutlak tutarların küçük ve orta gelirlerde çok yüksek tutulmasına karşılık,indirimlerin gelirdeki artışa paralel giderek azaltılması ve en sonunda sıfıra düşürülmesine abatement sistemi denir.
friedman savage hipotezi: gelır duzeyı bellı bır sevıyenın altında dusunce paranın marjınal verımlılıgı azalır kişinin luks mallara olan düşkünlugu artar
TAĞŞİŞ:altın paranın bileşimine bakır karıştırılarak değerinin düşürülmesine tağşiş denir.
KDV gibi dolaylı vergilerde niçin artan oranlı tarife uygulanamaz? çünkü tabanı geniş vergilerdir bunlar şahsileştirilemez
Soğuk artan oranlılık:yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde,artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanması durumunda matrah enflasyon nedeniyle artar.sonuçta matrah vergi oranı daha yüksek üst dilimlerden vergilendirilir.bu sonuca soğuk artan oranlılık denir.
Modern vergi ayni değil,nakdi bir ödemedir niçin?
-vergi eşitliğinin korunması için nakdi ödeme gereklidir.-nakdi ödeme taşıma,depolama ve saklama açısından ayni ödemeye göre oldukça avantajlıdır.-ayni ödemenin daha sonra devletçe nakde çevrilmesi gerekir,bu da başka bir maliyet unsurudur.-ayni ödemenin denetimi güçtür.
dotasyon : bir kamu ekonomisinin başka kamu ekonomisi için yararına belli bir harcama yapmasıdır
Pasif senyoraj:parasal genişleme yolu ile elde edilen gelire denir. Aktif senyoraj(enflasyon vergisi):kişilerin para balanslarında bir azalma nedeniyle elde edilen gelire denir.
Tayınlama(talep kısıtlaması):sınırlı arzın sınırsız talebe bölüştürülmesine tayınlama denir.
Optimal vergileme:toplumun adalet ve etkinlik arasındaki tercihini en iyi bir biçimde yansıtan ve aynı zamanda toplumsal refahı maksimize eden vergilemedir.
emredici vekalet:vekilin tüm milletin değil kendini seçenleri temsl ettiği ve vekillerin seçenler tarafından azledilebildiği durumdur.
arbitraj nedir Piyasalar arası fiyat farklılıklarından yararlanarak gelir elde etme
kanun yararına bozma nedir temyiz itiraz edilmeden kesin karar verilmesi üzerine danıştay başsavcısı yada ilgili kişinin verilen kararı bozulmasını talep etmesi süre sınırı yoktur
mutsuzluk endeksi nedir işsizlik oranı+enflasyon oranı
okun yasasını açıklayın Yasa;reel büyüme oranı ile işsizlık arasındaki ilişkiyi açıklar.yasaya göre buyume oranı %2.25 in uzerıne cıktıgnda her +%1 lik büyüme issizlıgı %0.5azaltr
J EGRİSİ NEDİR devalüasyonun etkilerinin zaman içierinde ortaya .çıkacağını ifade eder
sendikasyon kredisi : lider bir banka (genelde bir yatırım bankasıdır) önderliğinde birden fazla banka veya benzeri ödünç veren kurum tarafından kurulan şirketler birliği tarafından, belli bir amaç için yine kurumlara (bankalar veya büyük holdinglere) büyük tutarlarda verilen uluslararası kredilerdir
verimlilik firmanın sabit girdi miktarıyla maksimum çıktıyı elde etmesidir.etkinlik planlanan performasın gerçekleşen performansa nekadar yaklaştığını gösteren ölçüttür.
para yanılması nedir Reel glr sbt iken nominal geliri degisen bireyin gaza gelip tuketimini arttirmssi
istinabe nedir bir mahkemenin yerleşim yeri dışındaki başka bir mahkemeye bir kişinin ifadesinin alınması veya keşif yapılması için talimat vermesidir
nash dengesi firma rakiplerin stratejileri veriyken kendisi için en iyi stratejiyi belirlemesidir.
Konsinye Mal , satılmak üzere bir komisyoncu veya tüccara bırakılan maldır.Bu satış , malı satan kişinin adına fakat mal sahibinin hesabına yapılır.
meltzer geçikmesi nedir Üretim we üretilenin satışındn gelir elde edilmesine kadr geçen süre
mutlak fiyat nisbi fiyat nedir farkı açıklayın Mutlak fiyat malın para cınsindn değerini ifade eder.nispi fiyat ıse bi malın dıger mal cınsindn degerını ıfade edr.
robertson geçikmesi nedir Gelirn elde edilmesi ile harcanması arasındaki zaman farkı
enflasyon vergisi nedir vergi yasalarından kaynaklı vergi miktarında artış olmaksızın enflasyon nedeniyle mükellefin daha çok vergi ödemesi
marjinal tüketim eğilimi ile çarpan arasındaki ilişkiyi açıklayıniz Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür ve harcamalardaki artış milli geliri çarpan büyüdükçe daha çok arttırır.yani çarpan ile mpc arasında pozitif yönlü bir ilişki wardır
haavelmo teorisi Denk bütçe teorisi,kamu harcamaları aynı oranda bi vergi artışı ile yapılırsa milli gelir kamu harcaması artısi kadar artar
gölge fiyat : piyasada oluşan fiyatların marinal fayda ve marinal maliyetten uzaklaştığı durumda ortaya çıkan fiyattır
Fiili Memur: usulüne uygun atama gerçekleşmeden fiilen görev üstlenen kişidir. Burada iyi niyetli 3. kişilerin hakkı korunduğundan bu kişilerin yaptığı işlemler geçerli kabul edilir. Örneğin orman yangını sırasında köylülerden birinin itfaiye gelmeden ormanı söndürmesi olayında o köylü bir fiili memurdur.
Enflasyon ataleti rasyonel bekleyişler teorisinde kişilerin o dönemdeki beklediği enflasyon oranının geçmiş dönemlerdeki gibi olacağını düşünmesi ve bunun gerceklesmesidir. Yani bu kavram enflasyon ile beklentiler arasında ilişkiyi koyar
Yetki genişliği; merkezdeki kuruluşların, merkezden uzakta bulunan bir örgüte, belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullanmak üzere devretmesidir.
Yetki devri; aynı kurum içinde üst kademe yöneticinin, kendi iradesiyle bazı yetkilerini, bazı koşullarda alt kademedeki yöneticilere devretmesidir. Bu yetki devri yöneticinin iradesine göre her an geri alınabilir.
Kıyı Bankacılığı , ülke dışından temin edilen fonların yine o ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür.Bu tip bankalar genellikle serbest bölgelerde faaliyet göstermektedirler.Kıyı Bankalarının bulundukları ülkedeki banka kurallarına uyma zorunlulukları yoktur , ayrıca bu bankalar bulundukları ülkede mevduat toplayamazlar.Bu bankaların döviz hesaplarına bir kısıtlama konulamaz ve gelirleri vergilendirilemez.
tek düzen hesap planında kullanılan 800 lü hesaplar serbest hesaplardır ve bu hesaplar işletmenin tercihlerine göre kullanılabilir. 900 numaralı hesaplar ise nazım (yardımcı) hesaplardır. Bunlar genellikle yevmiye kayıtları yapılırken hesapların detayları görülür. Nazım hesapları en çok kullananlar bankalardır.(örn. merkez bankasının muhasebe sistemi)
fikri içtima aynı zamanda işlenen birden fazla şuçta sadece en ağır suçun cezası verilmesi,mesela hırsızlık yapmak için evin camını kırdın içeri girdin kasayı soydun diyelim (öyle bişey yapma sakın :)) burada hem mala zarar (camı kırarak) hemde hırsızlık (kasayı soydun ) suçları var burada hırsızlık suçu mala zarardan daha ağır olduğu için sadece hırsızlık şuçundan yargılanması
Gabin şartları 1 edimler arası açık oransızlik karşı tarafın zorda kalmasından yararlanarak meydana gelmesi
2.karşı tarafın düşüncesizliginden yararlanılarak meydana gelmesi
3.karşı tarafın tecrübesizliğinden faydalanarak meydana gelmesi
verimlilik:üretim sonucu elde edilen çıktının o çıktıyı elde etmek için kullanılan girdiye oranıdır.

etkinlik:mevcut kaynakların toplum gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde üretime koşulmasıdır.
harcama yapma süreci nedir?
taahhüt-tahakkuk-ödeme emrine verile-ödeme harcama süreci
çekirdek enflasyon nedir? turkiyede özel imalat sanayısınındeki fiyatlar esas alınarak hesaplanan enflasyon r dıye bılıyorum mevsımsel dalgalanmalardan daha az etkılenıılsın ve devlet mudahalesnın az olduğu bır sektör olduğu içinde bu sektör seçilmiş
PARETO OPTİMUM ? toplumdaki en az bir bireyin refah düzeyini azaltmadan diğerinin refahını arttırmanın bir yolu yoksa o toplumun refahı optimumdur
Rıhtım resmini açıklayın. iskeleden yararlanan kişilerden alınan vergi
Menkul kıymet nedir? İşletmenin kar payı veya faiz geliri elde etmek amacıyla edindiği varlıklardır.
İthalat çeşitleri nedir? akreditifli ithalat mal mukabili ithalat bedelsiz ithalat gibi
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ? Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.
KANUNUN BAĞLAYICILIĞI ? Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.
suçta ve cezada kanunilik ilkesi ? Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.
solow artığı? Sermaye-emek girdilerindeki artış ile açıklanamayan üretim artışına solow artığı denir. sermaye ve emek miktarındaki girdiye göre daha fazla bir üretim artışı olmuştur ve bunu teknolojiye bağlamışlardar bu daha fazla artış solow artığıdır
tüneldeki yılan ne demek? Avrupa para yılanı, üye ülkelerin birbirlerine göre dar sınırlarla dalgalanan ulusal paralarının Amerikan doları karşısında daha geniş aralıklarla içinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Daha somut olarak, iki topluluk üyesinin paraları, birbirlerine karşı en fazla toplam yüzde 2,25 oranında değişebilirken, bunlardan her biri dolar karşısında toplam yüzde 4,5 oranında değer kazanabilecek veya kaybedebilecekti. Sonuç olarak, yüzde 2,25 lik sınır “yılanı”, yüzde 4,5 luk sınır da “tünelin” genişliğini ifade etmekteydi. Yani, yılan böylece tünelin sınırları içerisinde hareket edebilecekti.

kutuplaşma teorisi nedir? gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler dış ticarette birlik oluşturmaları sonucunda az gelişmiş ülkeler refah kaybı yaşarlar. Azgelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki iktisadi bütünleşme ve serbest ticaretin azgelişmişler aleyhine işleyeceğini ve sonuçta zengin ülkelerin daha zengin, fakir ülkelerin ise daha fakir hale geleceklerini savunan kuram. G. Myrdal tarafından geliştirilen kutuplaşma teorisine göre gelişmişlerle azgelişmiş ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerinin serbest bırakılması durumunda azgelişmiş ülkelerdeki nitelikli işgücü yüksek gelir ve refah beklentisiyle gelişmiş ülkelere akacak, ayrıca yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülke sanayilerinin rekabeti karşısında azgelişmişlerin zayıf olan sanayileri çökecektir. Bu da, zengin ve fakir kutuplaşmasını körükleyecektir.
cezai ehliyet nedir kimlerde bulunur? 12 yaşından büyüklerde ayırt etme gücüne bakılır eğer yoksa ceza sorumluluğu yoktur 12 yaşından küçüklerde ceza sorumluluğu her halde yoktur 12 yaşından küçüklerde güvenlik tedbiri uygulanabilir 12 yasından büyüklere güvenlik tedbiri uygulanır sağır ve dilsizlerde bu sınırlar 3 yıl daha ekleniyor irade dışı geçici bir nedenle alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyene cezaverilmez tam akıl hastalarına cezaverilmez güvenlik tedbirine hükmolunur. yani genel olrak en az 12 yaşında olmak ve fiili ayırt edebilmek gerekir.
cezayı ortada kaldıran nedenler? meşru savunma ilgilinin rızası amirin emrini ifa zorunluluk hali
BİLGİN
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2016 17:03
İletişim:

13 Eki 2016 17:18

Arkadaşlar adı uzman olan düz memurdan daha aşağı saygınlık gören bir sözde uzmanlıktır. mümkünse maliyeden uzak durun. bir ömür boyu pişmanlık yaşamayın.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir