Uluslararası iktisat

Cevapla
resmin alt tagi
muhittincan
Mesajlar: 2
Kayıt: 10 Nis 2019 09:13
İletişim:

10 Nis 2019 09:15

KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
1
ERKEN TİCARET TEORİLERİ
Uluslararası ticaret ilk kez bilimsel bir şekilde Adam SMITH tarafından yazılan Ulusların Zenginliği kitabında incelenmiştir. Dolayısıyla A.Smith iktisat biliminin ve uluslararası iktisat biliminin kurucusu sayılır.
A. ULUSLARARASI İKTİSAT İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE AKIMLARI
1. MERKANTİLİZM
Merkantalizm 16. ve 18. yüzyıllar arasında dünyada kabul görmüş olan ekonomik ve sosyal doktrindir. Klasik iktisat ekolünden önce ortaya çıkmıştır. Merkantilizmin temel özellikleri şunlardır;
 Altın ve değerli madenler servetin kaynağıdır. Bu nedenle bir ülkenin hazinesindeki değerli maden stoğu, o ülkenin ekonomik ve siyasal gücünü gösterir.
 Dış ticaret politikasının temel amacı hazinenin altın stokunu arttırmaktır. Bu nedenle ödemeler dengesi fazlası sağlamak gereklidir.
 Sayılan temel amaçları sağlamak üzere yoğun devlet müdahaleciliğini esas alır. Dolayısıyla ihracatın arttırılması, mamul mal ithalinin ise sıkı biçimde kısıtlanmasını ön görürler. Ancak hammadde ithali için bir kısıtlama olmamalıdır. Bu hammaddeler işlenerek tekrar yurtdışına satılmalıdır.
 Dünya serveti merkantilistlere göre sabittir. Bu nedenle ticarette bir tarafın sağladığı kazanç diğer tarafın uğradığı kayıp pahasına gerçekleşir. Aynı anda iki tarafın da kazanması mümkün değildir.
2. FİZYOKRATLAR
Fizyokratlar, XVIII.yy.da yaşamış bir grup Fransız yazardır. Quesnay, Mirabeau, Mercier de la Rivieve, La Trosne, Dupont de Nemours bunlardan birkaçıdır. Fizyokrat düşünceye göre, gerçek zenginlik sadece topraktan elde edilir. Fizyokratlar “doğal düzene” inanmışlardır. Onlara göre, iç ve dış ticaret serbest olmalı, uluslararası ticarette korumacılıktan kaçınmalıdır. Bu yüzden Fransa’da tahıl ihracatının yasaklanıp, ithalatın serbest olmasına karşı çıkmışlardır.
3. KLASİK İKTİSAT EKOLÜ (LİBERALİZM)
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dış ticarette A.Smith’in görüşleri doğrultusunda liberalizmin yani klasik iktisadın etkisi olmuştur. Klasik ekolün temel görüşleri şöyledir;
 Bütün bireyler ekonomik çıkarlarına göre hareket ederler ve alınan kararlarda rasyonel davranırlar. Yani kişiler homoeconomicus tur.
 Devlet müdahaleciliğine karşıdırlar. Bireylerin kişisel girişim hakkı sınırlanmamalıdır. Çünkü bireyler tek tek kendilerine, ve dolayısıyla topluma hizmet ederler. (bırakınız geçsinler yaklaşımı)
 Ekonomik hayatı düzene sokan bir görünmez el vardır. Bu görünmez el fiyat mekanizmasıdır. Fiyat mekanizmasına göre ekonomik denge sağlandığına göre devlet bu düzene müdahale etmemelidir.
 A.Smith’e göre dünya serveti sabit değildir. Dış ticaret, iş bölümü ve uzmanlaşmayı arttırarak dünya kaynaklarını verimliliğini arttırır. Böylece üretim ve refah artar.
B. ULUSLAR ARASI TİCARET TEORİSİNDE KLASİK EKOL VARSAYIMLAR
 Dünyada yalnızca iki ülke ve bu iki ülkenin ürettiği iki mal vardır.
 Ticarette para kullanılmaz, Takas söz konusudur.
 Üretimde oluşan maliyetlerin dışında, taşıma, depolama, sigortalatma gibi maliyetler sıfır kabul edilir.
 Sabit maliyet koşulları geçerlidir.
 Üretim faktörleri ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında hareketsizdir.
 Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları geçerlidir.
 Ticaret üzerinde hiçbir kısıtlama yoktur.
 Ekonomi tam istihdamdadır.
 Ticaret gelir dağılımına etki etmemektedir.
 Emek-değer teorileri geçerlidir.
C. MUTLAK ÜSTÜNLÜK TEORİSİ (ADAM SMITH)
A.Smith serbest ticaretin ve uluslararası uzmanlaşmanın yararlarını mutlak üstünlük teorisi ile ortaya koymuştur. Bu teoriyi aşağıdaki tabloda açıklamak mümkündür.
bir işçinin bir günde üretebildiği mallar
Fındık
Peynir
Türkiye
40 birim
30 birim
Almanya
15 birim
70 birim
Bir ülke karşı ülkeye göre hangi malları daha düşük maliyetle üretebiliyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini ithal etmelidir. Buna göre Türkiye fındık üretiminde, Almanya ise peynir üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir. Ülkeler anılan malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bu malların ihracını yapmalıdır.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
2
D. KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK TEORİSİ (DAVID RICARDO)
Mutlak üstünlük teorisini daha da geliştiren Ricardo, her ülkenin karşılaştırmalı olarak daha ucuza ürettiği
mallarda uzmanlaşması gerektiğini ve o malları ihraç etmesi gerektiğini savunmuştur. Bu teoriye karşılaştırmalı
üstünlük teorisi denilir. Ricardo’ya göre dış ticareti belirleyen mutlak üstünlük değil karşılaştırmalı üstünlüktür. Eğer
bir ülke bazı malların üretiminde daha yüksek oranlarda verimli ise, daha az üstün olunan malları üreterek
kaynaklarını israf etmemelidir. Bu durum aşağıdaki tablo ile açıklanabilir;
bir iş gününde üretilebilen mallar
Fındık Çay
Türkiye 40 birim 30 birim
Almanya 10 birim 15 birim
Tabloya göre Türkiye her iki malda da mutlak üstündür. Mutlak üstünlük teorisine göre böyle bir durumda dış ticaret
yapılamaz. Oysa Ricardo’nun teorisine göre, Türkiye üretiminde 4 kat üstün olduğu fındık üretiminde, 2 kat üstün
olduğu çay üretimine göre karşılaştırmalı olarak daha üstündür.
Ricardo Modelindeki Eksiklikler
- Modelin emek-değer teorisine dayanması.
- Modelde işgücü verimliliğindeki farklılığın nedeni açıklanmamıştır.
- Modelde işgücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise tam hareketsizdir.
- Ricardo’nun teorisi bir arz teorisidir.
- Ricardo modeli sabit maliyetlere ve tam uzmanlaşmaya dayanır.
- Ricardo modeli statik bir modeldir.
- Üretim aşamalarına göre uzmanlaşma ele alınmamıştır.
Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Parasal Ücretlerle Açıklanması; F. W. Taussig tarafından geliştirilmiştir.
Parasal ücretlerin karşılaştırmalı üstünlükler analizine sokulması parasal maliyetler ve parasal fiyatları n arkasında
saklı olan reel maliyetleri de yansıtır. Yalnız bunun için ülkelerde fiyat ve ücret esnekliğinin olması şarttır.
ulusal paralarla iç fiyatlar
Çelik Buğday
Türkiye 10 YTL 1 YTL
Almanya 1 € 1 €
Farklı para birimlerine göre fiyatları karşılaştıramasak da, üretilen malların nisbi fiyatlarını karşılaştırabiliriz. Buna
göre;
Türkiye’de, 1 birim çeliğin fırsat maliyeti 10 birim buğdaydır.
Almanya’da, 1 birim çeliğin fırsat maliyeti 1 birim buğdaydır.
Dolayısıyla Almanya’da çelik, Türkiye’de buğday göreceli olarak daha ucuza mal edilmektedir. Karşılaştırmalı üstünlük
teorisine göre Türkiye buğdayda, Almanya çelikte uzmanlaşmalıdır.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin İkiden Çok Mala Uygulanışı: Karşılaştırmalı üstünlüğün ikiden
çok mala uygulanışını J. Viner ve G. Haberler gerçekleştirmiştir.
NEO-KLASİK DIŞ TİCARET ARAÇLARI
KARŞILIKLI TALEP KANUNU
Klasik iktisatçılardan John Stuart MILL ilk kez talep koşularını da inceleyerek Karşılıklı Talep Kanunu ile,
belirlenen sınırlar içerisinde dış ticaret hadlerinin hangi düzeyde oluşacağını açıklamıştır. Karşılıklı talep kanununa
göre, iki ülkeli modelde bir ülkenin karşılıklı talebi, onun kendi malından vereceği bir birim karşılığında öbür ülkenin
malından ne miktarda talep edeceği ile ölçülür. Ülke belli bir miktar yerli üretimi karşılığında ne kadar az yabancı mala
razı oluyorsa, ithal malına olan talebinin şiddeti o denli yüksek demektir. Bu durum ithal malına olan ihtiyacın
göstergesidir.
TEKLİF EĞRİLERİ
Karşılıklı talep teorisi, Alfred MARSHALL tarafından geliştirilerek teklif eğrisi adı verilen şekillerle
açıklanmaya çalışılmıştır. Teklif eğrisi; iki ülkeli modelde, yabancı ülkenin bir birim malının karşılığında ülkenin kendi
malından ne miktarlarda teklifte bulunacağını gösteren eğridir. Bu eğri
üzerindeki bir nokta hem arzı, hem talebi, hem de ikisi arasındaki fiyat
oranını belirtir.
Teklif eğrisi orijinden çıkar ve bu eğrinin sınırını iç maliyet doğrusu
belirler. Teklif eğrisi Türkiye’nin iç maliyet doğrusunun altına hiçbir
zaman inmez. Orijinden teklif eğrisine çizilen doğrular giderek
dikleştikçe, artan ticaret haddiyle birlikte Türkiye’nin buğday fiyatı
kağıt cinsinden daha da artacaktır. Örneğin şekilde A noktasında 1
birim buğday karşılığında 1 birim kağıt alınabilecektir.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
3
Şekilden teklif eğrisinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
- İç maliyet doğrusundan ayrıldıktan sonra teklif eğrisi giderek dikleşmektedir ve belli bir ticaret hacminden sonra
tersine dönerek negatif eğimli hale gelmektedir. (A noktasından sonra eğrinin içe döndüğü varsayıldığında) Bunun
anlamı, her ilave ithal malına karşılık giderek daha az ihraç malı verme isteğidir. Bunun nedeni ise artan ithal malının
marjinal faydasının azalıyor, ülke içinde azalan ihraç malının ise marjinal faydasının artıyor olmasıdır.
- Bir teklif eğrisi hem arz hem de talep eğrisi olmak özelliklerine
sahiptir.
- Teklif eğrisine orijinden çizilen bir doğrunun eğimi, o nokta
üzerindeki dış ticaret haddini verir.
Almanya’nın teklif eğrisi de modele katıldığında, iki ülke arasında
oluşacak ticaret haddinin (göreceli fiyat oranının) belirlenmesinde
yardımcı olacaktır. Buna göre, iki ülkenin teklif eğrilerinin kesiştiği P
noktasında uluslararası denge sağlanmış olacaktır. Yani, bu noktada
uluslararası ihracat arzı ve ithalat talebi birbirine eşit olacaktır. Orijin
ile P noktası arasındaki doğru uluslararası dengeyi sağlayan ticaret
hadlerini verir.
P noktasında; Türkiye’nin ihraç etmek istediği buğday miktarı |OX|,
Almanya’nın ithal etmek istediği buğday miktarına |YP| eşit
olmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye’nin ithal etmek istediği kağıt
miktarı |PX|, Almanya’nın ihraç etmek istediği kağıt miktarı olan |OY|
ile eşit olacaktır.
Burada teklif eğrilerinin ülkelerin hem arz hem de talep koşullarını yansıttığı unutulmamalıdır. Her iki ülkenin iç
maliyet doğruları arasında kalan alan karlı olduğundan teklif eğrileri bu sınırların içinde yer alırlar. Teklif eğrilerinin
bükülerek kavis alması ise tamamen ülkelerin talep yapılarının sonucudur.
Denge ticaret haddi: İki ülkeli modelde, ülkelerin teklif eğrilerinin kesiştiği noktadan geçen fiyat doğrusu (ticaret
haddi) denge ticaret haddini gösterir.
 Teklif Eğrilerinde Kaymalar: Teklif eğrilerindeki bir kayma iki sonuç doğurur. Birincisi ticaret haddi etkisi,
ikincisi ticaret hacmi etkisi.
Türkiye’de halkın zevk ve tercihlerinin kağıt malı lehine değişmesi
durumunda Türkiye’nin teklif eğrisi sağa kayacaktır. Bu durumda yeni
denge P2 noktasında oluşur. Bu noktada, Türkiye daha fazla dış ticaret
yapar ve daha fazla kağıt kullanır ancak, ticaret haddi iç maliyet oranına
yaklaştığı için de refahı bozucu etki ortaya çıkar.
ÖNEMSİZ OLMANIN ÖNEMİ (KÜÇÜK ÜLKE AVANTAJI): Bir büyük ülkenin çok küçük bir ülkeyle olan
ticaretinde dış ticaret hadlerinin büyük ülkenin iç maliyet oranı düzeyinde belirlenmesi ve dış ticaret kazançlarının
tümüne yakın bölümünün küçük ülkeye gitmesi durumunu ifade eder.
NEO-KLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİNDE DENGE ANALİZİ: Genel denge modeli Léon Walras ve Vilfiredo
Pareto tarafından gerçekleştirilmiştir. Kısmi denge analizinde ise belirli bir ürünün piyasasında üreticilerin,
tüketicilerin veya izlenecek ekonomi politikalarının etkileri ortaya konulmaya çalışılır. A. Marshall’ın öncülüğünü
yaptığı bu analizde negatif eğimli talep eğrisi ile pozitif eğimli arz eğrilerini kullanmıştır. A. Marshall, piyasa fiyatının
oluşumunda fayda ve maliyetin birlikte rolü olduğunu açıklamıştır.
Dış Ticaretin Olmadığı Bir Ekonomide Denge: İktisadi analizlerde dış ticaretin yapılmadığı durumu
tanımlamak için Otarşi kavramı kullanılır. Bu durumda ekonomide;
• Ekonomide üretilen tüm mallar tüketilecek,
• Tüketiciler fayda maksimizasyonunu sağlayacaklar,
• Tam istihdam koşulları geçerli olacak,
• Üretim faktörlerinin ülke içinde hareketli, fakat ülkeler
arasında faktör hareketliliği olmayacak,
• Tam rekabet koşulları geçerli olacaktır.
Kapalı ekonomide denge, dönüşüm eğrisinin sonsuz sayıdaki
toplumsal kayıtsızlık eğrisinden birine teğet geçtiği noktada
gerçekleşir.
D denge noktasında tüketim üretime eşitlenmektedir. Zaten dışa
kapalı bir ekonomi için tüketim ancak yurt içi üretim kadar
olabilir.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
4
D denge noktası olabilecek en yüksek refah düzeyidir. Bu noktanın yerini toplumun zevk ve tercihleri belirler. N
noktası daha düşük bir refah düzeyini, M noktası ise mevcut üretim faktörü stoku ve teknoloji ile ulaşılamayacak bir
refah düzeyini temsil eder.
Dönüşüm ve kayıtsızlık eğrisine teğet çizilen FF doğrusunun eğimi iki mal arasındaki yurt içi değişim oranını (iç
fiyatları) verir.
Kapalı bir ekonomide denge, her bir malın marjinal faydası bu malların fırsat maliyetlerine eşit olacaktır
Açık Ekonomilerde Denge
Şekilde görüldüğü üzere açık ekonomilerde üretici dengesi, uluslararası fiyat oranı doğrusunun (TT doğrusu) üretim
olanakları eğrisine teğet olduğu noktada (A noktası) gerçekleşir. Tüketici dengesi ise; uluslararası fiyat oranı
doğrusunun (TT) bir kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu noktada gerçekleşir(C noktası). Optimizasyon kuralına göre bu
iki durum aynı anda sağlandığında toplumun olabilen en yüksek refah düzeyine ulaşması mümkündür.
Buna göre Türkiye’nin buğday üretiminde kısmi uzmanlaşmaya giderek, uzmanlaştığı bu malı ihraç etmenin
karşılığında kağıt ithal ederek kapalı ekonomiye göre daha fazla mal tüketme imkanı bulmuştur. Dolayısıyla,
tüketimde dönüşüm eğrisinin dışına çıkılarak (C noktası) daha yüksek refah düzeyine ulaşıldığı sonucuna varılır. Kapalı
ekonomide ulaşılabilecek son nokta D noktası idi.
Şekilde AMC üçgeni ülkenin dış ticaret üçgenidir. Bu üçgenin bir dik kenarı ülkenin ihracat miktarını, diğer
dik kenarı ithalat miktarını, hipotenüs ise bu miktarların birbirleri ile değiştirilmesine olanak sağlayan uluslararası fiyat
oranını yani dış ticaret hadlerini verir.
TT ticaret haddi doğrusu, ülkenin kendi malından vereceği belli miktarlar karşılığında ithal malından elde
edilebilecek miktarları gösterdiğinden bu doğruya “tüketim olanakları doğrusu” da denilir.
 Ülke dış ticarete açıldığında iç maldan daha fazla üretip ihraç edilmesinin nedeni Uzmanlaşma’dır.
 Her iki ülke içinde dış ticaretin en karlı olduğu durum; ticaretin her iki ülkenin fırsat maliyetlerinin arasında
gerçekleştiği durumdur.
Dış Ticaret ve Üretim-Tüketim Kazançları
Dış ticaret ülkeyi daha yüksek bir refah düzeyine taşımaktadır. Dış ticaretin sağladığı statik yararlar iki bölüme
ayrılabilir;
- Tüketim kazançları: dış ticarete açılan bir ülkede, üretimde uzmanlaşma gerçekleşme bile mevcut mal
üretiminin bir bölümünün daha yüksek uluslararası fiyatlardan satılabilmesi dolayısıyla elde edilen refah
artışıdır. Tüketim kazançlarına değişim yararları da denilir.
- Üretim kazançları: dış ticarete açılan bir ülkede, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bir malın üretiminin
arttırılması ve artan üretimin iç fiyatlardan yüksek uluslararası fiyatlardan ihraç edilmesi dolayısıyla elde edilen
refah artışıdır. Üretim kazançlarına uzmanlaşma yararları da denilir.
FAKTÖR DONATIMI TEORİSİ: Heckscher-Ohlin Modeli
Heckscher – Ohlin teoreminin varsayımları şunlardır;
 Ülkeler faktör donatımları bakımından birbirinden farklıdır. İki ülkeli modellerde bir ülke emek, diğeri ise
sermaye bakımından zengin ülkelerdir.
 Mallar faktör yoğunlukları ya da nisbi faktör oranları bakımından da farklılık gösterirler. Bazı mallar, diğerlerine
göre sermayeye oranla daha fazla emekle ya da emeğe oranla daha fazla sermaye ile üretilebilirler.
 Bir malın üretim fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır. Bir mal bir ülkede hangi emek-sermaye oranı ile
üretiliyorsa bu o malı üreten her ülke için aynıdır. Yani bir malın üretim teknolojisi bütün ülkelerde aynıdır.
 Üretimde ölçeğe göre sabit verim koşulları geçerlidir.
 Ülkelerin talep koşulları birbirinin benzeridir.
Faktör donatımı, ülkelerin sahip oldukları göreceli emek ve sermaye arzını ifade eder. Faktör donatımı iki şekilde
tanımlanır;
Buğday Kağıt
ÜRETİM OS OL
TÜKETİM OP OR
İHRACAT PS(=MA) -
İTHALAT - LR (=CM)
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
5
Fiziki tanımlama; bu tanımlama da faktör donatımı, üretim faktörlerinin fiziki miktarları ya da faktör stoku ile
açıklanır. Bu yaklaşım açısından ülkelerin faktör donatımını belirlemek için ülkelerin sermaye/emek oranlarının
karşılaştırılması gerekir. Örneğin;
Yukarıdaki duruma göre Almanya sermaye, Türkiye emek zengin bir ülkedir.
Ekonomik tanımlamada ise; faktör donatımı faktör fiyatları ile tanımlanır. Yani bu tanım hem arz hem de talep
güçlerine dayanır. Ülkelerdeki ücret/faiz oranları karşılaştırılır. Yani emeğin fiyatı olan ücretin sermayenin fiyatı olan
faize oranı düşük olarak hesaplanan ülke sermaye zengin ülkedir.
Teorinin fiziki tanımlaması kabul edildiğinde her zaman teorinin istediği normal sonuçlar doğmayabilir.
Örneğin bir ülkede sermayenin bol olmasına rağmen sermayenin fiyatı olan faizlerin ücretlere göre yüksek olması
halinde, sermaye açısından fiziki olarak zengin olunmasına rağmen ülke, pahalı olması nedeniyle sermaye yoğun
malları ithal, emek yoğun malları ihraç eder hale gelecektir. Bu da teoreme ters bir sonuç yaratır.
Faktör donatımının faktör fiyatlarına ters olması iki nedenle ortaya çıkabilir;
Faktör Yoğunluğu; malların üretiminde kullanılan göreceli
sermaye/emek oranlarını ifade eder. Bir malın üretimindeki sermaye ve
emek gibi girdilerle elde edilen ürün arasındaki teknik ilişkiye üretim
fonksiyonu denir. Üretim fonksiyonu ise geometrik olarak eş ürün
eğrileri ile gösterilir. Eş ürün eğrisi mevcut teknoloji ile bir miktardan
aynı miktarda üretebilmek için kullanılması gereken emek ve sermaye
bileşimlerini gösteren eğridir.
Sermaye yoğun mal, üretiminde birim başına sermaye emek/oranı
göreceli olarak yüksek olan maldır.
Emek yoğun mal, üretiminde birim başına daha düşük oranda
sermaye/emek oranı kullanılan maldır.
Bir malın üretiminde bir faktörün yerine başka bir faktörün ikame
edilmesinin mümkün olduğu hallerde eş ürün eğrisi dış bükeydir.
Orijinden eş ürün eğrilerine çizilen doğruların eğimi (şekilde OM ve OD doğrusu) aynı zamanda her ürünün
sermaye/emek oranına eşittir.
Dik olan OM eğrisinin eğimi daha yüksek olduğundan sermaye/emek oranı daha yüksektir. Dolayısıyla motor tekstile
göre sermaye yoğun bir maldır. OD eğrisinin eğimi düşük olduğundan tekstil emek yoğun olarak üretilmektedir.
Modele Yapılan Eleştiriler
1- İki mal ve iki ülke varsayımı gerçek hayatı yansıtmamaktadır.
2- Ülkelerde üretim faktörlerinin aynı nitelikte olması imkansızdır.
3- Faktör fiyatları sadece arz ile açıklanamaz faktör talebi de faktör fiyatlarını belirlemektedir.
4- Talep yapılarının farklı olması mal fiyatlarını farklılaştırabilir.
5- Ülkelerde aynı malı üretmek için aynı üretim tekniği uygulanmayabilir.
6- Ölçeğe göre sabit getiri uluslararası piyasalarda geçerli değildir.
a. Stolper – Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi: Serbest ticaretin ülkedeki gelir dağılımını ülkedeki bol olan
faktörün lehine, arzı kıt olan faktörün aleyhine değiştirdiğini ortaya koyan teoremdir. Serbest dış ticaret ihraç
edilen malda yoğun olarak kullanılan faktörün sahiplerinin gelirini yükseltirken, korumacılık politikası ise
(örneğin ithalata gümrük tarifesi koyulması) ülke içi ithalata rakip kesimde üretilen malların fiyatını arttıracağı
için, ithal ikamesi mal üreten alan faktör sahiplerinin gelirlerini yükseltir.
Yani korumacılık serbest dış ticaretin sağlayacağı ulusal milli gelir artışını engellerken, ülke içi arzı kıt olan faktör
sahiplerinin gelirlerini arttırıcı etki yaratır.
b. Metzler Paradoksu: Gümrük tarifeleri ithalata rakip malların fiyatının ihraç malları fiyatına oranını yükselttiği
sürece Stolper – Samuelson teoremi geçerli olur. Ancak büyük bir ülke ithalata tarife uygularsa, karşı ülke
malı satmakta güçlükle karşılaşır ve pazarını kaybetmemek için fiyat kırma yoluna gidebilir. Bu durum tarife
koyan büyük ülkede ithal mal fiyatlarının ve dolayısıyla ithalata rakip mal üreten kesimlerin gelirlerinin
düşmesine neden olur. Buna Metzler Paradoksu denilmektedir.
Günümüzde emeğin kıt sermayenin bol olduğu sanayileşmiş ülkelerde işçi sendikaları özellikle tekstil gibi emek yoğun
endüstrilerde, serbest ticareti kısıtlayıcı önlem alması için hükümeti ve yasama organını etkilemek üzere yoğun lobi
faaliyeti yaparlar.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
6
c. Rybczinsky Teoremi. Ülkenin üretim faktörü yapısındaki değişmelerin ülkenin üretim yapısını değiştireceğini
açıklayan teoremdir. T.M. Rybczinsky, dünya ticaretinde payı küçük bir ülkenin üretim faktörlerinden birinin
artması durumunda o faktörü yoğun olarak kullanan mal üretiminin (sektörün) genişleyeceğini, buna karşılık
artan faktörü daha az kullanan mal üretiminin (sektörün) daralacağını göstermiştir.
HECKSCHER – OHLİN TEOREMİNİN TEST EDİLMESİ
LEONTİEF PARADOKSU: Bütün bu özelliklerin aksine üretilen bir malın hangi sermaye – emek bileşiminden
oluştuğunu tespit etmek çok zordur. Dolayısıyla bu teorem uzun süre test edilememiştir. Harvard Üniversitesi
profesörü Wassily LEONTIEF, 1930’larda bir ülkede sektörler arasındaki ileriye ve geriye doğru olan bağlılıkları
kantitatif olarak ölçmede kullanılan girdi – çıktı tablosu tekniğini geliştirmiştir. Dolayısıyla Heckscher – Ohlin teorisi
ilk kez Leontief tarafından Amerika üzerinde test edilmiştir.
Bu çalışma ile faktör donatımı teorisi ile çelişkili olarak dünyanın en büyük sermaye stokuna sahip ülkesi olan
ABD’nin emek yoğun mallar ihraç edip, sermaye yoğun mallar ithal ettiği sonucuna varılmıştır. Buna LEONTIEF
PARADOKSU denilmiştir.
TATEMOTO VE ICHIMURA TESTİ: H.O. teoreminin Japonya’da test edilmesidir
BHARADWAJ TESTİ: Hindistan ekonomisinde yapılan testtir.
STOLPER VE ROSKAMP TESTİ: 1961 yılında Doğu Almanya’da yapılan araştırmadır.
YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
Leontief Paradoksunun Faktör Donatımı Teorisi’nin dünya ticaretini açıklama konusunda yetersiz kalabileceğini ortaya
çıkarması, ayrıca bu teorinin dünya ticaretinin büyük bir kısmının neden benzer ya da gelişmiş ülkeler arasında
olduğunu açıklamakta yetersiz kalması, bazı varsayımların değişen dünya koşullarını yansıtmaması nedeniyle bu
eksiklikleri gideren yeni teoriler ortaya çıkmıştır.
VARLIK(MEVCUDİYET) MODELİ: Irving Kravis modeli tarafından Leontief Paradoksu ile ortaya çıkan sonuçların
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Buna göre ABD’nin ithal ettiği sermaye malları ya ülkesinde bulunmayan ya da
yüksek maliyet gerektiren mallardır. Kravis’e göre ABD’nin ithal ettiği mallar diğer ülkelerde yatırım avantajları
nedeniyle yine kendisinin ürettiği mallardır.
GELİR VE TERCİHLERDE BENZERLİK TEOREMİ: Faktör Donatımı Teorisi ticaretin faktör zenginlikleri ve
ekonomik yapıları farklı olan ülkeler arasında gerçekleşeceğini açıklarken Linder Teorisi ülkeler arasında gelir ve
tercihlerdeki benzerliğe vurgu yapmaktadır.
Tercihlerde Benzerlik Teorisi ticarete konu olan sanayi ürünlerinin benzer olduğunu söylerken aynı zamanda bu
ürünlerin farklı yanlarının olduğuna da işaret etmekte yani benzer ama “farklılaştırılmış ürünler” olduğunu
vurgulamaktadır. Buna göre Linder, dış ticarete konu olan malları, ilkel mallar(tarım malları) ve sanayi malları olarak
ikiye ayırmaktadır. Teoriye göre; Gelir düzeyi aynı olan ülkelerin zevk ve tercihleri de benzerdir.
TEKNOLOJİK AÇIK TEORİSİ: Bu teori Michael V. Posner tarafından 1961 yılında dış ticaret yazınına
kazandırılmıştır. Bu teorinin dayandığı ana düşünce “Teknolojinin her yerde aynı olmadığı” ya da “tüm ülkelerin
teknolojiye aynı şekilde ya da aynı anda sahip olamayacağı”dır. Bu nedenle teknolojiyi geliştirip ihraç eden bir ülkenin
sahip olduğu teknolojik birikim taklit yoluyla diğer ülkelere yayılacaktır.
Teknolojik Açık Teorisi’nde, ürün taklit edilirken, 3 değişik “gecikme” ya da “zaman” söz konusudur:
1. Yeni ürünü taklit edebilmek için gereken zaman: “taklit zamanı”
2. Taklit edecek ülkede, bu ürüne talep yaratılması için oluşan gecikme: “talep zamanı”
3. Sözünü ettiğimiz bu iki gecikme arasındaki zaman farkını gösteren “net zaman farkı”
NİTELİKLİ İŞGÜCÜ TEOREMİ: Keesing (1965), Leontief Paradoksu’nu açıklamada üçüncü bir üretim faktörüne
ihtiyaç duyulduğunu belirterek bunun da işgücünün niteliği, diğer bir ifadeyle beşeri sermaye olduğunu belirtmiştir.
Yetişkin (Nitelikli) İş Gücü Modeli’ne (Teorisi’ne) göre, ülkeler arasındaki ticaret yalnızca faktör donanımlarına (emek
ve sermaye farklılığına) göre değil, nitelikli işgücü donanımına göre de belirlenmektedir. İş gücünün (emeğin) niteliği
bütün ülkelerde farklıdır. İş gücünün farklı niteliklere sahip olmasının temel nedeni ise farklı ülkelerde işgücüne
yapılan yatırımların farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Ürün Döngüsü Teorisi: 1966 yılında Raymond Vernon tarafından geliştirilen Ürün Döngüsü Teorisi (Product
Cycle) “Teknolojik Açık Teorisi”nin çok daha gelişmiş ve genelleştirilmiş bir halidir
Ürün Döngüsü Teorisi’ne göre, her ürünün belli bir yaşam süresi vardır ve bu süre içinde de her yeni ürün 5 aşamadan
geçer. Buna göre bu aşamalar şu şekildedir:
1.aşama: Mal sanayileşmiş ülke tarafından icat edilir.
2.aşama: Mal icatçı tarafından ihraç edilir. Taklitçi ülke ithal eder.
3.aşama: İcatçının ihracatı artarak sürerken, taklitçi üretime başlar ve ithalatı azalır.
4.aşama: İcatçının ihracatı azalarak sona erer ve taklitçi malı ihraç etmeye başlar.
5.aşama: İcatçı malı ithal etmeye başlar, ihracat tümüyle taklitçi tarafından yapılır.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
7
ÖLÇEK EKONOMİLERİ
Heckscher-Ohlin modelinde firmaların üretiminde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı yapılmıştı. Yani, girdilerin miktarı,
örneğin, iki katına çıkarılırsa, üretimin de iki katına çıkacağı varsayılıyordu. Ölçeğe göre artan getiri varsayımı
yapılırsa, o zaman girdi miktarlarının iki katına çıkarılması, üretimin iki katından daha çok artmasına yol açacaktır. Bu
da bir birim ürün elde etmek için gereken girdi miktarının azalması ve girdi fiyatları veri alındığında, ortalama
maliyetin düşmesi anlamına gelir.
Şayet üretim artışı sektörün büyümesinden kaynaklanıyorsa bu duruma, dışsal ölçek ekonomileri adı verilir.
Üretim artışı sektörden değil de, firmanın kendi imkanları sayesinde gerçekleşmişse bu duruma da içsel ölçek
ekonomileri adı verilmektedir.
ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET
Endüstri içi ticaret: Aynı endüstri kapsamında fakat birbirinden ufak tefek farklılıkları olan malların ithal ve ihraç
edilmesidir. İki yönlü ticaret olarak da bilinir. Dünya ticaretinin ağırlıklı bölümü aynı mallar üzerindeki iki yönlü
ticaretten oluşur.
Monopolcü rekabet teoremi, sanayi malları üzerindeki iki yönlü ticaret olayını ölçek ekonomileri ile açıklar. Buna göre
tüketici tercihlerinin farklılığı nedeniyle firmaların ürettikleri mallar arsında farklar bulunur. Her firma kendisinin farklı
türdeki malını ürettikçe ölçek ekonomisi sağlar ve bunu dışarıya ihraç eder. Ölçek ekonomilerinden yararlanma
düşüncesi, her firmayı çok sayıda farklı tür veya tipte üretmek yerine yalnız bir ya da birkaç türde üretim yapmaya
zorlar. Üretim az sayıdaki tür ve tip üzerinde toplanarak uzmanlaşmaya gidilir. Böylece ülke söz konusu türün
ihracatçısı olurken, diğer tipleri de dışarıdan ithal eder.
Heckscher – Ohlin teorisi dış ticareti karşılaştırmalı üstünlüklere ve faktör donatımındaki farklılıklara bağlarken,
monopolcü rekabet hipotezi dış ticareti endüstri içi ticaret, mal farklılaştırması ve ölçek ekonomileri ile açıklamaya
çalışır. Bunun sonucu olarak Heckscher – Ohlin teorisi az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki ticareti açıklamada
başarılı olurken, monopolcü rekabet teorisi aynı faktör donatımına sahip sanayileşmiş ülkeler arasındaki iki yönlü
ticareti açıklamada başarılı olmuştur.
Endüstri içi ticaretin ölçülmesi;
Endüstri içi ticaret mal farklılaştırmasından ve ölçek ekonomilerinden kaynaklanmaktadır. Endüstri içi ticaret
Grubel – Lloyd İndeksi ile ölçülür. Bu indeksin formülü aşağıdaki gibidir;
İndeksin 0 olması demek ülkenin bir malı yalnızca ithal ya da ihraç ediyor olması anlamına gelir. Aynı malın farklı
türlerinin ithal ve ihracı birbirine eşit ise indeks 1 olur.
DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Dolaysız anlamda dış ticaret politikası, hükümetin doğrudan dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek
veya bu işlemlerin yapılış yöntemlerini düzenlemek için almış oldukları sistematik önlemleri ifade eder. Hükümetler
sadece mal akımlarına değil, emek, sermaye ve teknoloji akımlarına da müdahalede bulunabilirler. Başka amaçlar için
alınmış olmakla birlikte dolaylı olarak dış ekonomik ilişkileri etkileyen kararlar, önlemler ve uygulamalar hükümetin dış
ticarete dolaylı müdahaleleridir.
Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının önemli bir aracıdır. Genel ekonomi politikası, hükümetin
ekonomik ve mali araçları kullanarak çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal amaçları gerçekleştirmek üzere aldığı
sistematik kararlar bütünüdür. Dış ticarete yönelik olarak alınan tarife, kota gibi önlemler yurtiçi çalışma düzeyi ve
enflasyon oranı gibi ekonomik konular üzerinde etkili olarak genel ekonomi politikasını da etkiler. Bir ülkenin
uyguladığı dış ticaret politikaları diğer ülkeleri de etkileyebilir.
DIŞ TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI
a. Dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesi: Ödemeler bilançosu açıkları ekonomiye zarar verir. Dış ticaret
politikası ile döviz giderlerini azaltıcı, gelirlerini arttırıcı önlemler alınır.
b. Dış rekabetten korunma: Amaç dış rekabete dayanamayan yerli endüstrileri korumaktır.
c. Ekonomik kalkınma: Az gelişmiş ülkeler dış ticaret politikasını özellikle sanayileşmenin sağlanabilmesi için
ithal ikamesi ve ihracatı özendirmeye yönelik kullanırlar. Bu onların sanayileşme stratejisidir.
d. Piyasa aksaklıklarının giderilmesi: İç ekonomideki tekelci kuruluşların gücünü kırmak maksatlı olarak dış
ticareti serbestleştirmeye yönelik uygulamalar yapılabilir. Yurtiçi tekellerin ortaya çıkış nedeni genellikle
uygulanan koruyucu dış ticaret politikalarıdır.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
8
e. Ekonominin liberalleştirilmesi: Burada amaç ülkenin ulusal ekonomisini dünya ekonomisi ile
bütünleştirerek serbest piyasa ekonomisi şartlarını sağlayabilmektir.
f. İç ekonomik istikrarın sağlanması: Ülke içi eksik istihdamın giderilmesi ya da enflasyonun dizginlenmesi
gibi ekonomik istikrarı sağlayabilmek amacıyla da hükümet dış ticarete müdahalelerde bulunabilir.
g. Hazineye gelir sağlamak: İthalat ve ihracat üzerine konulan bir kısım vergiler ile hazineye gelir sağlamak
amaçlanabilir.
h. Dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma: Tek üretici olunan mallarda monopol gücünü arttırarak
dış ticaret hadlerini lehe çevirmek istenebilir. Bunun için ihracata sınırlar getirilebilir veya satıcı diğer ülkelerle
kartel anlaşmaları yapılabilir.
i. Otarşi: Bir ülkenin ekonomik yönden kendi kendine yetmesini öngören politikalara verilen genel addır. Kendi
kendine yeterliliğin sağlanması için dış ticarete müdahale edilebilir.
j. Sosyal ve siyasal nedenler: Belirli üretici gruplarını kayırmak, gelir dağılımını bir sınıfın lehine çevirmek,
doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek gibi çeşitli sosyal ve siyasal nedenlerle hükümetler
müdahalede bulunabilir.
k. Dış politika amaçları: Dış ülkelere karşı izlenen siyasi politikalar doğrultusunda dost ülkelere yardım
yapmak, bazı askeri malların dış ülkelere çıkarılmasını engellemek(satış ambargosu) veya kritik endüstrileri
desteklemek maksatlı politikalar uygulanabilir.
DIŞ TİCARET POLİTİKASININ ARAÇLARI
Devletlerin en geleneksel araçları gümrük tarifeleri olmakla birlikte bunun yanında yeni araçlar da ortaya çıkmıştır.
a. Gümrük Tarifeleri: malların ülke sınırlarından geçişi sırasında alınan vergilerdir. tarifelerin ekonomi üzerindeki
etkileri fiyat mekanizmasının işleyişine dayanır.
b. Tarife Dışı Araçlar: gümrük tarifeleri dışında genellikle döviz çıkışına yol açan işlemleri kısıtlamak için hükümetin
tek taraflı kararı ile konulan müdahale önlemleridir. Sayısı çok olmakla birlikte en önemlileri şunlardır;
 Miktar kısıtlamaları (kotalar): devletin ithalatı doğrudan doğruya belirli miktarla sınırlandırmasına dayanan
uygulamalardır. Bunlar ithalat kotaları, ithalat yasakları ve döviz kontrolü gibi önlemlerden oluşur. Fiyat
mekanizmasının yerine hükümet kararları geçtiği için kaynak dağılımı açısından sakıncalı sonuçlar doğururlar.
 Tarife benzeri faktörler: gümrük tarifeleri gibi ithalatı pahalılaştırıp yerli üretimin karlılığını arttıran, yani fiyat
mekanizması yoluyla serbest ticarete müdahale niteliğinde olan önlemlere tarife benzerleri adı verilir. Örneğin çoklu
kur uygulamaları, yerli katkı oranları, ithal ikamesi endüstrilere verilen sübvansiyonlar vs. bu grupta yer alır.
 Görünmez engeller: devletin halk sağlığı, çevre koruması veya kamu güvenliği gibi nedenlerle çıkartmış
olduğu idari, teknik düzenleme veya standartları içerir. Her ne kadar konuluş amaçları farklı olsa da dış ticareti
sınırlandırdıkları ölçüde bir tür dış ticaret engeli sayılırlar.
 Gönüllü ihracat kısıtlamaları: bunlar ithalatçı ülkenin piyasasını bozduğu gerekçesiyle, üretici ülkelerin mal
ihracını sınırlandırmaya yönelik bir kota uygulamasıdır. İthalat kotalarından farkları; ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin
arasındaki bir anlaşmaya dayanması ve karşı tarafın ihracatı üzerine konulmuş olmasıdır. Bunlara aynı zamanda
ihracat kotaları da denilir.
c. İhracatın Özendirilmesi: dış ticaret politikası araçları her zaman ithalatı sınırlandırmaya yönelik değildir. Amaç
bazen de ihracatın ya da genel olarak döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi olabilir.
d. Döviz Kontrolü (Kambiyo Denetimi): Döviz kontrolü veya kambiyo denetimi, devletin döviz alım, satım, ihraç
ve ithali üzerine kısıtlamalar koymasına dayanan uygulamalardır. Kotalar mal akımlarını, döviz kontrolü ise döviz
çıkışlarını (ve dolaylı olarak döviz girişlerini) sınırlandırır. Genel olarak döviz piyasasına hükümet tarafından
müdahale edilmesine döviz kontrolü denir.
e. Bağlı Ticaret (karşı ticaret): bazen döviz tasarrufu sağlamak, serbest dövizle satılamayan düşük kalitedeki
yerli üretimin ihracını gerçekleştirebilmek, yabancı sermaye yoluyla büyük sanayi tesisleri kurmak gibi nedenlerle
bağlı ticarete (karşı ticaret) başvurulabilir. Bu tür ticaret genellikle ülkeler arası anlaşmalara dayanır. Takas, kliring,
karşı satın alım, geri satın alım, dengeleme gibi değişik yöntemlerle bağlı ticaret gerçekleştirilmektedir. Bunlar serbest
ticaret mekanizması ile bağdaşmayan yöntemlerdir.
GÜMRÜK TARİFELERİ
Günümüzde ülkelerin ekonomilerini dışa açarak, uluslararası ekonomik ilişkilerini arttırmaları ve dünya ekonomisine
entegre olmaları onların yararınadır. GATT/WTO kapsamında gümrük tarifelerinde önemli indirimler yapılmasına
rağmen tarifeler ve tarife dışı kısıtlamalar ile dış ticarete kısıtlamalar getirilmeye devam edilmektedir.
GATT/WTO: GATT, II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ticareti serbestleştirmek amacıyla imzalanmış olan
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’dır. GATT, 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün kurulmasıyla birlikte
Örgüt bünyesindeki temel anlaşmalardan bir hâlini almıştır.
GÜMRÜK TARİFELERİ
Gümrük vergileri dış ticaret yapan iki veya daha fazla ülke arasında mal ve hizmetlerin ülkeye girişlerinde alınan
vergi ve harçlardır. Gümrük tarifesi ise dış ticarete konu olan mal ve hizmetlere uygulanan vergileri belirleyen
listelerdir. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre
hesaplanır. Uygulamada başlıca üç tür tarife sistemi vardır. Bunlar, tek kolonlu, çift kolonlu ve üç kolonlu tarife
sistemleridir. Gümrük vergileri yasa ile konuyorsa böyle tarifelere otonom tarife denir. Eğer vergiler uluslararası
anlaşmalar ve karşılıklı görüşmeler sonucunda belirleniyorsa bu tip tarifelere sözleşmeli tarife adı verilir.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
9
Siyasal egemenliğin sonucu olarak hükümetin tek taraflı olarak koyduğu tarifelere otonom tarife denir.
Uluslararası anlaşmalarla belirlenen ve hükümetlerin uygulamak zorunda olduğu tarifeler ise sözleşmeli (anlaşmalı)
tarifelerdir.
Tek kolonlu tarife sistemleri otonom nitelik taşır ve ayırımcı özelliği yoktur. Bu sistemde, her mala ülke orijinine
bakılmaksızın bir tek vergi uygulanır ve yasal düzenleme yapılmadan karşılıklı görüşmelerle değiştirilemez. Bu tip
tarife sistemleri, sadece gelir veya koruma amacı güden ülkeler için yararlıdır.
Çift kolonlu tarife sistemlerinde her mal için iki vergi vardır. Eğer her iki vergi de yasa ile konmuş ise burada
maksimum-minimum formlu bir otonom tarife sistemi söz konusudur. Eğer sadece yüksek vergiler yasa ile
belirlenmiş, buna karşılık düşük olanı uluslararası anlaşmalarla ödün olarak verilmiş ise bu durumda kısmen otonom
ve kısmen de sözleşmeli tarife sisteminden söz edilir. Buna genel ve sözleşmeli form adı verilir.
NOT: WTO üyesi devletlerin tarife cetvelleri iki kolonludur ve genel-sözleşmeli form şeklindedir. Tarifelerden yüksek
olanı otonom karakterdedir ve üye olmayanlara uygulanır. Diğeri ise üye ülkelere karşı uygulanan ödünlü tarifelerdir.
Üç kolonlu tarife sistemlerinde üç ayrı vergi oranı vardır. Sistem çift kolonlu tarife sistemine daha düşük oranlı bir
verginin eklenmesiyle oluşur. Bu, tercihli sistem olarak da anılır ve sistemin birçok üyesi arasındaki ticareti teşvik
etmek için düzenlenir.
GÜMRÜK VERGİLERİ
i. Spesifik Vergiler: İthal mallarının fiziki birimi başına sabit miktarda alınan bir gümrük vergisidir. Örneğin
otomobil başına 1.000 USD veya petrolün variline 20 USD vergi konulması gibi.
ii. Advalorem Vergiler: İthal malının fiyatının belli bir yüzdesi şeklinde alınan gümrük vergisidir. Örneğin otomobil
ithalatından arabanın değerinin yüzde 80’i oranında vergi alınması gibi.
Advalorem vergilerin uygulanacağı fiyatı belirlemede iki ölçüt vardır;
CIF fiyat: (Cost + Insurance + Freight): maliyet + sigorta +navlun: ithal malının gemiyle ithalatçının limanına vardığı
andaki fiyatıdır. Maliyet, sigorta ve navlun(taşıma) giderlerini kapsar.
FOB fiyat(free on board): Malın ihracatçının limanında geminin güvertesine yüklendiği andaki fiyatıdır.
iii. Karma Gümrük Vergileri: Belli bir miktara kadar spesifik, belirli miktarı aşan kısım içinse advalorem tarife
uygulanması durumudur. Genellikle hammaddesi gümrük vergisine tabi olan mallara uygulanan tarifedir. Verginin
spesifik kısmı hammadde üzerine konulur ve gümrük vergisine eşittir. Ek olarak alınan advalorem vergi ise iç
ekonomide o sanayi dalına ilişkin koruma oranını yansıtır.
GÜMRÜK TARİFELERİNİN KISMİ DENGE ANALİZİNDE EKONOMİK ETKİLERİ
Kısmi denge analizinde sadece ilgili endüstri üzerindeki etkiler incelenirken genel denge analizinde tüm ekonomide
oluşan etkiler göz önünde bulundurulur.
Bir mal üzerine tarife konulması o malın yurtiçi fiyatının
yükselmesine yol açar. İç fiyatların artması ise, malın yerli
üretiminin genişlemesine, tüketimin kısılmasına ve milli gelirin
ilgili endüstride çalışan üreticilere doğru yeniden dağılmasına
neden olur.
Malın serbest dış ticaret durumunda uygulanan fiyatı OP1 olsun.
Bu durumda OK kadar yerli üretim, KR kadar ithalat söz
konusudur. Bu mala P1P2 kadar bir tarife konulursa, yeni
durumda yurtiçi fiyat OP2 olur. Bu fiyattan yurtiçi üretim KS
kadar artar ve OS’ye yükselir. Tüketim ise UR kadar düşerek OU
olur. Yapılan ithalat ilk durumda KR kadar iken SU’ya düşer.
İthalattaki azalmanın UR kadarlık kısmı tüketimdeki azalmadan,
KS kadarlık kısmı ise yerli üretimin ithalatın yerine geçmesinden
kaynaklanır.
1. Üretim Etkisi: Tarifenin iç fiyatları yükseltmesi ithalata rakip
üreticileri koruyarak yerli üretimin artmasına yol açar. Şekilde görüldüğü gibi üretim K’dan S’ye yükselmiştir. Üretim
etkisine koruma etkisi de denir. Malın arz esnekliği ne kadar yüksek olursa (arz eğrisi ne kadar yatık olursa) bu artış
daha fazla olacaktır.
Toplumsal üretim kaybı= Gümrük tarifeleri dolayısıyla üretimin ancak daha yüksek bir kaynak maliyeti ile yani
daha düşük verimlilik ile artırılmış olmasından kaynaklanan kayıptır. Bu kayıp şekilde a üçgeni alanına eşittir.
1. Tüketim Etkisi: İç fiyatların yükselmesiyle iç üretim artarken iç tüketim azalır. Şekilde görüldüğü üzere tüketim
UR kadar kısılmıştır. İthal malına olan talep esnekliği ne kadar yüksek(talep eğrisi ne kadar yatık ise) ise konulan
tarifeler karşısında tüketim o kadar kısılır. Fiyatların artması ve tüketimin kısılması tüketici refahının azalmasına
neden olur ki bu durum toplumsal tüketim kaybı ile ifade edilir.
Toplumsal Tüketim Kaybı= Gümrük tarifelerinin iç fiyatları yükseltmesi dolayısıyla toplam tüketici rantında ortaya
çıkan azalmadır. Şekilde b üçgeninin alanı ile temsil edilmektedir.
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
10
2. Dış Ticaret Etkisi: Tarifenin dış ticaret etkisi ithalatta daralmadır. Şekilde dış ticaret etkisi KS + UR ’ye eşittir.
3. Gelir Etkisi: Gümrük tarifeleri ithalatı sıfıra düşürecek kadar yüksek olmadıkları sürece hazineye bir gelir sağlarlar.
Elde edilen vergi geliri konulan vergi miktarı ile (P1P2), ithalat miktarı (SU)’nın çarpımına eşittir. Bu çarpım ise
bize c dikdörtgeni alanını vermektedir. Az gelişmiş ülkelerde tarifeler önemli bir hazine geliridir.
4. Yeniden Dağılım Etkisi: Tarifeler milli gelirin tüketicilerden üreticilere doğru yeniden bölüşümüne neden olur.
Şekilde tüketicilerden üreticilere aktarılan gelir d yamuğunun alanıyla gösterilmiştir.
DÖVİZ KURU
DOLAYSIZ KOTASYON VE DOLAYLI KOTASYON: Döviz kurunun yabancı para birimi başına ulusal para
miktarı olarak tanımlanmasına dolaysız kotasyon denmektedir. Bu yönteme ayrıca Avrupa yöntemi de denir.
Döviz kurunun bir birim ulusal para karşılığı olan yabancı para miktarı biçiminde de ifade edilmesine dolaylı
kotasyon veya Amerikan yöntemi adı verilir.
Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki farka Kur marjı adı verilmektedir.
 Döviz piyasasında işlem hacmi yeterince derin değilse
 Piyasada beklentiler olumsuz yönde ise
 Döviz işlemleri nakit (efektif döviz) şeklinde ise
 İşlemler finans merkezlerinden uzakta gerçekleşmekte ise Kur marjı yüksek olur.
ÇAPRAZ KUR: Kurların bir şekilde dolar cinsinden ifadesiyle, çeşitli ülkelerin döviz piyasalarında, kurlar Amerikan
doları ile kendi ulusal paraları arasındaki oran biçiminde ifade edildiğinde buradan, dolar dışı ulusal iki farklı para
arasındaki değişim oranı otomatik biçimde hesaplanabilir. Diyelim ki, İstanbul piyasasında geçerli kur 1$=2 TL’dir.
Aynı anda Frankfurt piyasasındaki kur ise 1$=3€ olsun. O takdirde buradan, l€=1.50 TL olması gerektiği sonucu
çıkartılır. Bu şekilde ortak dolar paydasından hesaplanan kurlara çapraz kur adı verilir.
REEL DÖVİZ KURLARI: Piyasada kullanılan kur tanımı (iki ulusal para arasındaki piyasa kuru) nominal döviz
kuru (E)'dur. Yabancı para biriminin ulusal para ile ifade edilen karşılıkları olarak ifade edilir. Nominal kurların belirli
bir zaman süresi içindeki dış enflasyon oranı (Pf) ile yurtiçi enflasyon oranına (Pd) göre düzeltilmesinden elde edilen
kura da reel döviz kuru adı verilir. Reel döviz kurları şu formülle ifade edilir.
Reel kur = Nominal kur. ( Pf / Pd )
 Nominal döviz kuru yükselirse,
 Dış fiyatlar artarsa,
 İç fiyatlar düşerse veya
 Dış fiyatlar iç fiyatlardan daha yüksek bir oranda artarsa reel kur yükselir.
Satın Alma Gücü Paritesi: Bu yaklaşım Tek Fiyat Kanunu’na dayanmaktadır. Buna göre, A malının ABD’deki
fiyatı 50 dolar ve Türkiye’de 1$ = 2 TL ise bu malın Türkiye’deki fiyatı;
PTR = 50 .2 = 100 TL olmalıdır.
PTR = PUS . E
Eğer A malının Türkiye’deki fiyatı 100 TL’den yüksek olursa, ürün ABD’den satın alınıp Türkiye’de satılır.
Burada PTR, Türkiye’de bir mal sepetinin fiyatındaki değişmeyi ölçen fiyat endeksini (TÜFE), PUS ABD’de fiyat
endeksini, E ise döviz kurunu göstermektedir. Bu eşitlikten döviz kurunu elde etmek de mümkündür:
E = PTR / PUS
Big Mac Endeksi ve Ipod Endeksi: Big Mac endeksi, ilk kez 1986 yılında İngiliz ekonomi dergisi The Economist
tarafından oluşturulmuş ve daha sonra sürekli tekrarlanmıştır. Bu yaklaşımda mal sepeti içinde dünyanın birçok
ülkesinde satılan McDonald’ın Big Mac’i tek ürün olarak alınmaktadır. Big Mac maliyetinin dünyanın her yerinde aynı
olduğu varsayımıyla her ülkedeki Big Mac fiyatları ile cari döviz kuru karşılaştırılmakta ve buna göre ülke parasının
aşırı ya da eksik değerli olduğu yargısına ulaşılmaktadır. Örneğin bir Big Mac fiyatı Türkiye’de 8 TL, ABD’de ise 4 dolar
ise mutlak satın alma gücü paritesine göre döviz kurunun alması gereken değer;
E = PTR / PUS
E = 8TL /4$ = 2TL/$ olacaktır. Eğer cari döviz kuru bu değerin altında ise ülke parasının aşırı değerli olduğu, üzerinde
ise eksik değerli olduğu ileri sürülmektedir.
Döviz Piyasası İşlemleri: Arbitraj ve Spekülasyon
Piyasalar Arası Fiyat Farkından Doğan Arbitraj: Farklı döviz piyasalarında arz ve talep koşullarının farklılığı
nedeniyle farklı döviz kurunun oluşması yer arbitrajına yol açar. Örneğin İstanbul piyasasında 1 ABD doları, 1.7845 TL
iken New York piyasasında 1.7843 TL olarak kote edilmişse arbitraj yapma imkanı vardır. Bu durumda fiyatı düşük
olan piyasada dolar talebi artarken fiyatı yüksek olan piyasada da dolar arzı artar. Biri alım diğeri satım olmak üzere
iki işlem yapıldığı için bu yer arbitrajına iki uçlu arbitraj adı da verilir.
Dolaylı ve Dolaysız Kur Farkından Doğan Arbitraj: Arbitraj işlemi sadece iki farklı finansal merkezde olmaz. Üç
ayrı finansal merkezde ortaya çıkan dolaylı ve dolaysız kur farkı da arbitraj kazancı sağlar. Bu işlemde üç farklı para,
üç ayrı finansal piyasa ve üç işlem söz konusudur. Buna üç uçlu arbitraj adı verilir. Bu durumu bir örnek üzerinde
görelim:
KPSS-A İKTİSAT ÖNER ÖZ ULUSLARARASI İKTİSAT DERS NOTLARI
11
New York piyasasında 1$ = 2 TL
Londra piyasasında 1$ = 1 €
İstanbul piyasasında 1€ = 2.60 TL ise arbitrajörler sırasıyla şu işlemleri yaparlar:
2 TL ile New York’da 1$ satın alınır.
1$ ile Londra’da 1€ satın alınır.
1€ ile İstanbul’da 2,60 TL elde edilir
Görüldüğü gibi 2 TL ile işleme başlayan işlemci, üç işlemin sonucunda dolar başına 0,60 TL kar elde eder.
EKONOMİK ENTEGRASYON
Ekonomik Entegrasyon Aşamaları
Tercihli ticaret düzenlemeleri: Taraf olan ülkeler arasındaki ticarete diğer ülkelere uygulanan tarifeden daha düşük
ithalat tarifesi uygulanmasının söz konusu olduğu aşamadır.
Serbest ticaret bölgesi: Üye ülkeler arasında ticarete uygulanan tüm engellerin kaldırıldığı ancak üye ülkelerin
serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı kendi ticari düzenlemelerini uygulamayı sürdürdükleri ekonomik
entegrasyon aşamasıdır.
Serbest ticaret bölgeleri, üye ülkelerin serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı kendi ticari düzenlemelerini
uygulamayı sürdürmeleri nedeniyle ticaret yolunun değişmesi sorunu yaratmaktadır. Ticaret yolunun değişmesini
önlemek için serbest ticaret bölgesine üye ülkeler arasındaki ticarette menşe kuralları uygulanmaktadır.
Gümrük birliği: Üye ülkelerin serbest ticaret bölgesi dışındaki ülkelere karşı ortak ticari düzenlemeler geliştirdikleri
ve uyguladıkları ekonomik entegrasyon aşamasıdır.
Ortak pazar: Malların yanı sıra hizmetlerin, işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı ekonomik
entegrasyon aşamasıdır.
Ekonomik birlik: En ileri ekonomik entegrasyon aşamasıdır. Üye ülkelerin para ve maliye politikalarının
uyumlaştırılmasını hatta ortak politikalara dönüştürülmesini gerektirmektedir.
Gümrük Birliklerinin Statik Etkileri
Ticaret Yaratma: Gümrük birliklerinin ticaret yaratma etkisi, bir malı yüksek maliyetle üreten bir gümrük birliği üyesi
ülkenin aynı malı daha düşük maliyetle üreten diğer gümrük birliği üyesi ülkeden satın aldığında ortaya çıkmaktadır.
Ticaret yaratma etkisi karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı uzmanlaşmanın bir sonucu olup kaynak tahsisinde etkinliğe
işaret etmektedir.
Ticaret Saptırma: Gümrük birliklerinin ticaret saptırma etkisi, bir malı yüksek maliyetle üreten bir ülkenin gümrük
birliği öncesinde aynı malı en düşük maliyetle üreten ülkeden satın alırken, gümrük birliği sonrasında aynı malı daha
yüksek maliyetle üreten gümrük birliği ülkesinden satın almaya başlamasıyla ortaya çıkmaktadır.
Gümrük Birlikleri ve İkinci En İyi Teorisi
Tam rekabet ve serbest ticaret dünya refahının arttırılması için en iyi politikadır. Diğer bir ifadeyle tam rekabet ve
serbest ticaret, dünya refahının arttırılması için birinci en iyi politikadır. Dolayısıyla serbest ticaretin önündeki tarife
ve tarife dışı engellerin kaldırılmasına yönelik girişimler de dünya refahının arttırılmasına olumlu katkılar yapmaktadır.
Birinci en iyi politika olarak kabul edilen tam rekabet ve serbest ticaretin gerçekleşmediği durumda mevcut
kısıtlamaları dengeleyecek yeni kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması, ikinci en iyi politikaları oluşturmaktadır.
Gümrük birlikleri, ikinci en iyi teorisinin en bilinen uygulama alanlarından biridir. Gümrük birliklerinde gümrük
birliğine üye ülkeler arasındaki ticarette uygulanan engeller kaldırılırken gümrük birliğine üye olmayan ülkelere karşı
ortak gümrük tarifesi uygulaması söz konusudur.
Gümrük Birliklerinin Dinamik Etkileri
Dinamik etkiler, ilk kez Bela Balassa tarafından incelenmiştir. Balassa’ya göre dinamik etkiler şunlardır:
• Artan rekabet: Gümrük birlikleri üye ülkeler arasındaki ticaretin önündeki engelleri kaldırarak rekabeti
arttırmaktadır. Artan rekabet ortalama üretim maliyetlerinin düşmesine neden olarak tüketicinin yararına sonuçlar
doğurmaktadır.
• Ölçek ekonomileri: Gümrük birlikleri, piyasaların genişlemesine yol açmaktadır. Bu durumda firmalar genişlemiş
piyasanın taleplerini karşılayabilmek için daha fazla üretim yapmakta ve böylece ölçek ekonomilerinden
yararlanabilmektedir.
• Yatırımları özendirme: Gümrük birliklerinin piyasaların genişlemesine yol açması, yabancı yatırımları teşvik
etmektedir.
• Teknolojik ilerleme: Artan rekabet nedeniyle firmalar araştırma-geliştirme faaliyetlerine daha fazla harcama
yapmakta ve diğer ülkelerden teknoloji transferi önem kazanmaktadır.
• Kaynak verimliliğindeki artış: Ortak Pazar kapsamında üretim faktörlerinin serbest dolaşımı, kaynak
verimliliğini arttırmakta ve bu yolla üye ülkelerin refahının yükselmesine neden olabilmektedir.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj

“İktisat” sayfasına dön

 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 12 misafir