Maliyede bütçe değişiklikleri

Cevapla
Niyazi
Mesajlar: 1
Kayıt: 09 May 2019 19:12
İletişim:

09 May 2019 19:25

MALİYE DEĞİŞEN YERLER

28 Ekim 2018 İLERİHOCAM MALİYE DEĞİŞİKLİKLERİ MALİYE DEĞİŞEN YERLER

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI ;

 Cumhurbaşkanı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlar ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlar.

Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.

Eylül Ayının İlk Haftasının Sonuna Kadar :

Orta Vadeli Program ( Yeni Ekonomik Program ) ; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanır. ( Strateji ve Bütçe Başkanlığı 24 Temmuz 2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete 13.nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. )Orta Vadeli Program ( Yeni Ekonomik Program ) Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanır.

En Geç Eylül Ayının 15’ine Kadar ;

Kamu İdareleri, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak en geç Eylül Ayının sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderir.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay ve Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar bütçelerine doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bir örneğini de Cumhurbaşkanlığına gönderir.Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az  yetmiş beş gün önce Cumhurbaşkanı tarafından ” Bütçe ve Kesin Hesap Kanun teklifi” adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

17 Ekim – 11 Aralık Arası ;

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifini bilgi edinilmesi amacıyla Bütçe Komisyonuna gönderir.Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Teklifinin Bütçe Komisyonunda görüşülme süresi 55 gündür. ( 2019 hazırlama sürecinde 30 üyeden oluşan komisyonda üye sayıları, siyasi partilerin milletvekili oranlarına göre belirlenmiştir. )

11 Aralık – 31 Aralık Arası 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda 20 gün görüşülür ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanır.

=> Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının on beşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır

=> Tütün ve Alkol Piyasası Kurulu III. Sayılı cetvelden çıkarıldı. Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığına bağlandı.

=> Şeker Kurulu kapandı.

702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nükleer enerji ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek üzere Nükleer Düzenleme kurumu oluşturuldu.Yapılan düzenleme ile gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde götürü gider indirimi yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %15 indirilmiştir. ( eskiden %25 idi. ) Risturn istisnası hükümleri kaldırıldı Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75’lik istisna oranı %50’ye indirildi. Özel İletişim Vergisi oranı % 7,5 olarak belirlendi6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamındaki değişiklikler;İhtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin düzenlendiği “İhtiyati hacze itiraz:” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı. Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer aldığı “Ödeme emri:” başlıklı 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı. “İhtiyati haczin kaldırılması:” başlıklı 56 nci maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarıldı. “Ödeme emrine itiraz:” başlıklı 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarıldı.Teminata bağlı alacaklarda takibe ilişkin süreler 7 günden 15 güne çıkarıldı.Mal bildiriminde bulunulmaması halinde hapisle tazyike ilişkin süreler 7 günden 15 güne çıkarıldı.Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için % 20 yerine % 22 olarak uygulanacak.

 

 KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçeleri arasında genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla ödenek aktarılabilir. Yüzde onu aşan ödenek ihtiyacı duyulduğunda ise ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenir ifadesi konularak kurumlar arası ödenek aktarımı kanunla yapılır ifadesi korunmuş. (Kaynak 5018 sayılı kanun 21. Madde 24 Kasım 2016 değişikliği)KURUMLAR ARASI ÖDENEK AKTARIMI: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Fakat ihtiyaç halinde tertibin ödeneğinin yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. (Kaynak 5018 sayılı kanun 21. Madde 24 Kasım 2016 değişikliği)HARCAMA YETKİLİLERİ:

İl Özel İdaresinde VALİBelediyelerde BAŞKANBakanlıklar ve Diğer Kurumlarda Cumhurbaşkanı  tarafından atanan kişidir.

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Değişiklikler :

Süre bitimi Mali Tatile (1 Temmuz – 20 Temmuz) ya da Adli Tatile (20 Temmuz – 31 Ağustos) rastlarsa süre mali tatil için takip eden 5. Günün(Önceden 7. Günün mesai saati sonuydu) , adli tatil için ise 7. günün mesai saati sonunda biter.Verginin tebliğ usullerinde 2017 değişikliği ile “ kapıya yapıştırma usulü ile tebliğ eklendi” .Özel usulsüzlük cezası tarhiyat öncesi uzlaşmadan çıkarıldı.Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın 3’te 1’i(1/3) yerine YARISI(1/2) oranında indirim uygulanacak.Kira gelirinin vergilendirilmesinde GÖTÜRÜ GİDER yönteminde yeni kanun değişikliği ile birlikte hasılatın %25’i değil % 15’i indirilebilecek.(Gelir vergisi kanunu değişikliği 7061 sayılı kanun 
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 122 misafir