BDDK-Bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu tarihçesi - özet bilgi

Cevapla
esrayazla
Mesajlar: 1
Kayıt: 25 Mar 2019 23:59
İletişim:

26 Mar 2019 00:03

Kuruluş
Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir
AMACI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat sahiplerinin hak ve çıkarlarını korumayı, finans piyasalarındaki güven ve istikrarı garanti altına almayı, mali sektörün gelişmesine yardımcı olmayı ve kredi sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını hedefler.

Kurumun temel sorumluluk ve yetkileri şunlardır:

• Banka, finansal holding şirketi ve istisnaları bulunmakla birlikte finansal kiralama ile faktöring şirketlerindeki kuruluş, yönetim, teşkilat, hisse değişimi ve benzeri faaliyetleri düzenlemek; bu düzenlemelere uyulması yönünde denetimde bulunmak
• Bankaların daha rekabetçi çalışması için işlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılması, rekabet gücünün artırılması, piyasa entegrasyonu ve işleyişinin etkinleştirilmesi, piyasanın şeffaflaştırılması ve mali piyasalarda yapılacak düzenlemelere ilgililerin görüşlerinin yansıtılmasını sağlamak
• Bankacılık kanunu kapsamındaki kuruluşların risk yapıları, iç kontrolleri, risk yönetimleri, iç denetim sistemleri, alacakları, öz sermayeleri, borçları, kar ve zarar hesapları, yükümlülük ve taahhüt dengelerini ve bunların yanında mali yapılarını etkileyen tüm unsurları kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk açısından denetlemek
• Bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı yıllık mali raporları değerlendirmek


Misyon ve Vizyon
Kurum Misyonu
Kurumun misyonu; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır.
Kurum Vizyonu
Kurumun vizyonu; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır.
Temel Değerler
İhtiyatlılık : Kurumun yetkileri dâhilinde olan düzenleme ve politika araçlarını, denetime tabi kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde sürdürmesi için ekonomik konjonktüre uygun olarak kullanması ve gerektiğinde önlem almasıdır.
Bağımsızlık : Kurumun görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir makamdan talimat almaması, kendisine tahsis edilen kaynakları kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanması ve kararlarının yerindelik denetimine tabi tutulamamasıdır.
Güvenilirlik : Kurum faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek ilgili tüm taraflar açısından eşit, adil, tutarlı ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır.
Katılımcılık : Kurum faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla aktif iş birliği ve dayanışma içinde ve söz konusu kuruluşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması suretiyle yürütülmesidir.
Etkinlik : Kurum faaliyetlerinin zamanında ve fayda/maliyet yaklaşımı temelinde, risk ve kalite odaklı olarak yürütülmesidir.
Yetkinlik : Kurum faaliyetleri yerine getirilirken, uluslararası düzeyde kabul görmüş mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri standartlarına sahip olunmasıdır.
Duyarlılık : İlgili mevzuat uyarınca dikkate alınması gereken talep, öneri ve şikâyetlerin zamanında ve etkin bir şekilde değerlendirilerek ivedilikle cevaplandırılması, lüzumu halinde düzenleme ve uygulamaya konu edilmesidir.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir