KPSS İşletme kapsamlı ders notu

Cevapla
Ahmet Urgu
Mesajlar: 24
Kayıt: 11 Eki 2016 22:16
İletişim:

11 Eki 2016 23:05

Temel Kavramlar
- Her türlü iktisadi faaliyetlerin kişilerin serbest teşebbüsüne ve kişiler arasındaki serbest sözleşmelere bırakıldığı, üretim, tüketim, bölüşüm kararlarının devlet müdahalesi olmadan üretici ve tüketici arasında arz ve talebe göre belirlendiği ekonomik sisteme Serbest piyasa ekonomisi adı verilir.
- Özel girişimin temel unsurları: Özel mülkiyet hakkı, Seçme hakkı, Serbest rekabet, Kar elde etme hakkı
- Başlıca iktisadi faaliyetlerin devlet tarafından yürütüldüğü, üretim araçlarının devletin kontrolünde olduğu, yatırım, üretim ve tüketimin merkezi planlama ile yürütüldüğü ekonomik sisteme Planlı ekonomik sistem adı verilir.
- Girişimciyi yöneticiden ayıran en temel özellik ortaya çıkacak her türlü riski üstlenmektir.
- Başka bir malı üretmek, işletme kurmak ve yeniden alıp-satmak amacıyla mal ve hizmetleri alan kişi ya da kurumlara endüstriyel tüketici denir.
- Talebin oluşması için gerekli koşullar: Bir mala ya da hizmete duyulan istek ve ihtiyaç, Satın alma gücü, Satın alma isteği
- Üretimi için hiçbir çaba harcanmayan ya da örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır olarak bulunan mallara Serbest mallar denir.
- Ekonomik mallar tüketim amaçlı kullanılmaz.
- Ekonomik faaliyetler sonucu üretilen mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin özelliğine Fayda denir.
- İşletmenin sürekliliğini sağlamak işletmenin genel amaçlarından biridir.
- İşletmelerin yakın çevre unsurları: İşletme sahipleri, Tüketiciler, Yöneticiler, Tedarikçiler
- Ön proje çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalar arasında etik araştırmalar ve ticari araştırmalar yer almaz.
- Kuruluş karar sürecinde yatırım kararı alındıktan sonra fizibilite etüdü kapsamında projenin somutlaştırıldığı ve her türlü ayrıntının belirlendiği aşama Kesin projedir.
- Talep tahmininin yapılması fizibilite etüdünde ekonomik araştırmalar kapsamında ele alınan bir konudur.
- Kuruluş yeri seçiminde kullanılabilecek modern teknikler: Ulaştırma modeli, Dinamik programlama, Karşılaştırmalı yöntemler, Simülasyon
- İşletmenin mevcut yapısıyla belli bir dönemde gerçekleşen üretim kapasitesi fiili kapasitedr
- İşletmede belli bir dönemde “kullanılan kapasite” pratik kapasitesinin altında ise ortaya çıkan kapasite atıl kapasitedir.
- İşletmenin genellikle kendi sağladığı iç ve dış finansman olanaklarını kullanarak büyümesine İç büyüme denir.
- İşletmeler arasında karşılıklı güvene dayanan, yasal açıdan bağlayıcı olmayan, belli amaçların gerçekleşmesine yönelik yazılı ya da sözlü anlaşmalara Centilmenlik anlaşmaları adı verilir.
- Satış fiyatının indirilme oranına göre satış miktarındaki artış oranı daha yüksek ise işletmenin satış geliri artar. Bu durumda marjinal satış geliri pozitif değerler alır. Böyle bir işletmenin fiyat esnekliği birim ile sonsuz esneklik arasında değer alır.
- Önceden belirlenmiş olan standart üretim miktarının gerçek (fiili) üretim miktarına oranına Verimlilik denir.
- Belli bir dönemde elde edilen karın, aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranına Karlılık denir.
- Kaynakların iyi kullanılmasına karşılık hedeflerine ulaşılmadığı tespit edilen bir işletmenin etkililik düzeyi düşük, etkenlik düzeyi yüksektir.
- İşletmelerin varlık nedenini açıklayan ve kendilerini nasıl bir işletme olarak gördüklerini tanımlayan kavram Misyondur.
- Büyük miktarda sermaye ve uzmanlık gücü isteyen projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla iki ya da daha çok işletmenin, proje süresince hukuki bağımsızlıklarını devam ettirerek bir araya gelmeleri ve proje sonunda bağımsız olarak iş yaşamına devam etmesi şeklinde görülen birleşmelere Konsorsiyum denir.
- İki ya da daha fazla işletmenin hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden ekonomik ve finansal bakımdan tek yönetim altında birleşerek maliyetleri düşümek, teknik, üretim, pazarlama ve örgütlenme gibi konularda birbirlerini tamamlamak amacıyla yaptıkları dikey işbirliklerine Kartel adı verilir.
- İş değerleme yöntemleri: Sıralama yöntemi, Sınıflama yöntemi, Puan yöntemi, Faktör karşılaştırma yöntemi
- Kişilerin; başarıyı kendilerinden, başarısızlığı ise başkalarından bilme yanılgısına Öze yontan taraflılık adı verilir.
- İki veya daha fazla işletmenin, kendi faaliyetlerine devam ederken bir yandan da belirli bir iş alanında süreli veya süresiz olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini birleştirip sermaye katılımı yoluyla yeni bir kimlik altında işletme kurmalarına Ortak girişim adı verilir.
- Duraklamalar sonucu ortaya çıkan kapasiteye Esnek kapasite denir.
- Mamulün üretiminin, dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırıldığı strateji Sözleşmeli üretimdir
İŞLETME YÖNETİMİ
- Organizasyon içinde çalışanların belirli bir hedefi gerçekleştirmek üzere kendi arzularıyla davranmalarına Motivasyon denir.
- Örgüt içinde insanların doğasına ilişkin olarak çalışanları melek-şeytan, çalışkan-tembel, ileri görüşlü-dar görüşlü, sorumluluk sahibi-sorumsuz, siyah ve beyaz şeklinde değerlendiren yaklaşım X-Y Teorisidir.
- İşletmelerde çalışanların düşük üretim düzeylerini yukarıya çekmek ve bu sayede işletme ve çalışanların kazançlarını arttırmaya dayanan ücret sistemine Değişken parça başı ücret sistemi adı verilir.
- Ana (kök) ücret sistemleri: Değişken parça başı ücret sistemi, Grup parça başı ücret sistemi, Gantt ücret sistemi, Emerson ücret sistemi
- Özendirici ücret sistemleri: Halsey ücret sistemi, Rowan ücret sistemi, Emerson ücret sistemi, Değişken parça başı ücret sistemi
- İşi yapanlar ile işin nasıl ve ne şekilde yapılacağını planlayanlar arasında bir ayrıma giderek fonksiyonel formenlik fikrini ortaya kişi Taylor’dur.
- Bilimsel Yönetim Yaklaşımının ana ilkeleri: Yüksek çıktı elde etme, Koordinasyon sağlama, Bilimsel Yöntem ve Teknikler kullanma, Yüksek verim için çalışanların eğitilmesi
- Bürokratik organizasyon yapısının özellikleri: Fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı işbölümü, Açık bir şekilde belirlenmiş bir yapı, Örgüt içinde kişisel olmayan ilişkiler, Yeteneğe dayalı bir personel seçim ve terfi sistemi
- Açık bir sistem olarak örgütü ortak özellikleri: Enerji alma, Enerjiyi işleme, Çıktı, Feedback
- Uzmanlaşma ya da iş basitleştirmenin sağlayacağı yararlar: İşçiler ustalıklarını yalnızca bir alanda yoğunlaştıracakları için verimlilik artar, Karmaşık işlerin başarılması kolaylaşır, İşçilerin seçilme ve eğitim süreci kısalır, İşçiler belli bir alanda uzmanlaşacakları için kendilerinden daha etkili bir şekilde yararlanılabilir
- İşlevsel benzerlik ilkesinin kullanım derecesini arttıran etmenler: Personelin nitelikli olması, İşlevlerin birbirine benzerliği, Denetim yapma isteği, Güdüleme yapma isteği
- Eşgüdümlemede karşılaşılan sorunlar: Örgütün büyüklüğü ve karmaşıklığı, Zayıf ve güçsüz liderlik, Yönetim-danışman çatışması, Değişime direnç gösterme
- Etkili bir eşgüdümlemenin sağlanabilmesi için gerekli koşullar: Yetki ve sorumlulukları açığa kavuşturma, Liderlik becerilerini kullanma, Eşgüdüm sonuçlarını değerlendirme, Etkili bir iletişimi kolaylaştırma
- Örgütte benzer nitelikteki işlerin bir araya getirilmesi sonucu oluşan departmanların, organizasyon içinde ayrı ayrı bölümlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bölümlere ayırma tipine İşlevlere göre bölümlere ayırma denir.
- İşlevlere göre bölümlendirmenin yararları: Uzmanlaşmayı kolaylaştırır, Benzer işlerin bir araya getirilerek yapılmasına yardımcı olur, Yöneticilerin işini kolaylaştırır, Kolay denetim
- İşlevlere göre bölümlendirme yönteminin örgüt büyüdükçe ortaya çıkan sakıncaları: Merkezden yönetim sorunu artar, Kontrol güçleşir, Eşgüdüm zorlaşır, Karar vermede gecikmeler yaşanır
- Yetki devrini arttıran unsurlar: Örgütün büyüklüğü, Örgütün karmaşıklığı, Mevcut personelin yetki devrine yatkınlığı, Coğrafi yayılma
- Denetim alanının daraltılmasına Çalışanların yeterli tecrübe ve uzmanlıklarının olmaması, Kullanılan teknolojinin karmaşıklığı, İşlerin birbiriyle ilişkili olması, Örgütün karmaşıklığı sebep olur.
- Matriks tipi bir örgütlenmenin sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar: Kaynakların verimli kullanımı, Değişim ve belirsizlik koşullarında esneklik elde etme, Teknik kusursuzluk, Çalışanların güdülenmesi
- Doğan (biçimsel olmayan) örgütün sağlayacağı yararlar: Biçimsel yapıdaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlar, Biçimsel örgüt ilkelerinden sapmaları gidermeyi sağlar, Örgüt içi iletişimin gelişmesine sebep olur, Çalışanlara duygusal yönden destek sağlar
- “Cezalandırılan davranış tekrarlanmaz” anlayışı Sonuçsal şartlandırma yaklaşımı motivasyon teorisi kapsamında ele alınır.
- Bir iş o işi yapan için anlam taşımadığında, işi yapanın aynı düzeyde ve benzer becerileri gerektiren bir işe verilmesine İş değiştirme adı verilir.
- Bir işin içeriğinin ve o işe ilişkin sorumluluk düzeyinin, o işi yapan personelin motive olmasını sağlayacak bir biçimde değiştirildiği iş tasarım yöntemi İş zenginleştirmedir.
- İş özellikleri modelinin unsurları: Geri bildirim, Bağımsızlık, Görev kimliği, Görevin önemi
- Japon tipi örgüt modelinin unsurları: Yaşam boyu istihdam, Kollektif sorumluluk, İşçiye insan olarak bakan bütüncül görüş, Üstü örtülü kontrol mekanizmaları
- Amerikan tipi örgüt modelinin unsurları: Kısa süreli istihdam, Bireysel karar verme, Açık kontrol mekanizmaları, Uzmanlaşmış kariyer, Bireysel sorumluluk
- 7-S Modelinin unsurları: Stil, Strateji, Beceri, Sistemler, Personel, Yapı, Shared Values
- Davranışsal liderlik kuramları: Likert Kuramı, Yönetsel Diyagram Modeli, Ohio Eyalet Üniversite Modeli, Michigan Üniversitesi Önderlik Çalışmaları
- Durumsal önderlik teorisi kapsamında ele alınan modeller: Etkin Önderlik Modeli, Amaç-Yol Teorisi, Önderlik Doğrusu (Şeridi) Kuramı, Üç Boyutlu Önderlik Modeli
- Etkili önderlik koşulları: Önder öncülük yapmalıdır, Önder bütün durumu göz önünde tutmalıdır, Önder emir verirken mevcut kanallardan yararlanmalıdır, Önder uyulmayacak emirler vermemelidir
- Örgüt içinde yürütülen kontrol sürecinin temel aşamaları: Amaç, plan ve politikaların ışığında, standartların belirlenmesi, Yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, Mevcut faaliyetlerin sonuçlarının önceden belirlenen standartlarla karşılaştırılması, Düzeltme kararı verme
- Etkili bir kontrol sistemi için gerekli koşullar: Örgütsel yapıya uygunluk, Düzeltici eylem gösterme, Esneklik, Duruma uygunluk
- Klasik yönetim anlayışının özellikleri: Emir-komutaya dayalı yönetim, Ödül-cezaya dayalı motivasyon, Kabul edilebilir hata düzeyi, Katı liderlik anlayışı
- Sistem yaklaşımı alt sistemler arası etkileşimi savunur.
- Aşağıdan yukarıya iletişimi etkileyen engeller: Örgütün büyüklüğü, Amirin davranışı, Astın statüsü, Her kademede bilgilerin değişikliğe uğraması
- İletişimi etkileyen teknik engeller: Zamanlama, Aşırı bilgi yükleme, Gürültü
- İletişimde karşılaşılan psikolojik güçlükler: Süzgeçleme, Duymak istediklerini duyma, Güven ve açıklık, Kıskançlık
- Etkili bir iletişim gerekli yöntemler: Geri bildirimde bulunma, Etkili dinleme, Alıcının dünyasına karşı duyarlılık, Sözlü anlatımın yanında eylemle açıklama
- Yöneticilerin zamanı etkili bir şekilde kullanma yolları: Kişinin kendini yönetmeyi bilmesi, Önceliklerin belirlenmesi, Kesintilerin ortadan kaldırılması, İşe yoğunlaşma
- Stres yaratabilecek örgütsel etmenler: Görev gerekleri, Rol gerekleri, Örgütsel yapı, Kişiler arası ilişkiler
- Bireysel stres kontrol yöntemleri: Zamanı etkili kullanma, Spor Yapma, Gevşeme, Sosyal destek sağlama
- Stresi kontrol altına almak için başvurulan örgütsel yaklaşımlar: İşe alma ve yerleştirme uygulamaları, Görevlerin yeniden düzenlenmesi, Örgütsel iletişimi sağlama, Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
- Bir seçeneği tercih etmede kişinin ya da topluluğun zorlukla karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar verme yetisinin kaybolmasına Çatışma denir.
- Bir örgütte çatışmaya sebep olan etkenler: Amaç farklılıkları, Algısal farklılıklar, Komuta-Kurmay ilişkileri, Aynı kaynağa bağımlı olma
- Örgütsel çatışmanın kontrol edilmesinde Kaçınma en az tercih edilen yöntemdir.
- Örgüt içi çatışmayı başka bir noktaya odaklanarak çözme girişimi Ortak düşman saptamadır
- Örgütsel krizin temel özellikleri: Örgütün varlığını tehdit etmesi, Krizin çözümü için yeterli bilgi edinememe, Acil çözüm gerektirmesi, Karar alıcılarda gerilm yaratması
- Krize sebep olan çevresel etmenler: Ekonomik sistemin durumu, Teknolojik gelişmeler, Siyasi oluşumlar, Uluslararası çevresel değişimler
- Çalışanların işlerinde uzmanlaşmaları, o işte ilerlemeleri ve zamanlar daha çok maddi ve sosyal kazanımlar elde etmelerine Kariyer denir.
- Çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik coğrafi bölgelerdeki işletmelerin bir ürün ya da hizmetin üretiminin belirli aşamalarından sorumlu olduğu, teknolojinin imkanlarıyla sürekli bir iletişim içinde bulunan ve sanki tek bir işletmeymiş gibi müşterilerine hizmet sunan örgütlere Sanal organizasyon adı verilir.
- Bir haberleşme sürecinde iletilen mesaj konusunda gelen olumsuz cevap ya da tepkiye Olumsuz geri besleme denir.
- Örgütün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının tespit edilmesi, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan karşılanacağının belirlenerek adayların bulunması ve bu adaylar arasından birtakım yöntemlerle işe uygun personelin seçimi ve işe yerleştirilmesi faaliyetlerine Kadrolama denir.
- Toplam kalite yönetimi düşüncesinin bir parçası olan sürekli iyileştirme, sürekli gelişim felsefesine Kaizen denir.
- İşletmenin bir mal veya hizmetin üretimin kendisinin yapması yerine, dışarıdaki işletmelerden satın almasına Dış kaynaklardan yararlanma denir.
- Yöneticilerin üstlenmiş oldukları görevi başarabilmeleri için birtakım bilgi, araç ve teknikleri kullanabilme becerisi Teknik beceridir.
- İdarecilerin organizasyon içinde tespit edilen amaçlara ulaşma için yazılı ve sözlü iletişim kanallarını kullanarak bilgi edinmesi Haberleşme becerisidir.
- Yöneticilerin, organizasyon içindeki ve dışındaki kişileri anlayabilmesi, bu kişilerle uyum içinde çalışabilmesi İnsan ilişkileri becerisidir.
- Yöneticilerin örgüt içindeki problemlerin çözülmesinde, birtakım iş olasılıklarının analiz edilmesinde rasyonel ve bilime dayalı anlayış ve yöntemleri kullanabilme becerisi Analitik beceri olarak ifade edilir.
- Yöneticilerin, karşılaştıkları farklı seçenekler arasından en uygun olanını seçebilme becerisi Karar verme becerisidir.
- Yöneticilerin, organizasyonun sahip olduğu yapıyı ve ilişkileri kavrayabilmesi ve örgüt içindeki her bir departmanın veya birimin örgütün temek amaçlarına ne ölçüde hizmet ettiğini değerlendirme becerisi Kavramsal beceridir.
- Değişken parça başı ücret sistemini geliştiren ve organizasyon içinde kullanımını sağlayan kişi Taylor’dur.
- Klasik yönetim ve organizasyon teorisi için Bilimsel Yönetim Yaklaşımını geliştiren ve bu yaklaşımın fikir babası olan araştırmacı Taylor’dur.
- Organizasyon içinde tamamlanmış veya tamamlanacak olan işleri gösteren ve projenin tüm aşamaları arasındaki ilişkileri belirten şemaya Gantt çizelgesi adı verilir.
- Öncülüğünü Fayol’un yaptığı ve klasik yönetim ve organizasyon teorisi içinde kendine yer bulan yaklaşım Yönetim Süreci Yaklaşımıdır.
- Fayol tarafından sınıflandırılan işletmedeki faaliyetler: Teknik faaliyetler, Ticari faaliyetler, Finansal faaliyetler, Muhasebe faaliyetleri
- Klasik yönetim teorisi içinde yer alan Bürokrasi Yaklaşımını geliştiren sosyolog Weber’dir.
- Örgüt içinde kullanılan yetkinin yasal olması gerektiğini, karizmatik veya geleneksel yetkinin kullanılmaması gerektiğini savunan sosyolog Weber’dir.
- Örgüt içinde çalışanların performansları ile çalıştıkları ortam arasında varolan ilişkileri test etmek amacıyla yürütülen çalışmalara Hawthorne Deneyleri adı verilir.
- Etkili planlamayı engelleyen etmenler: Zamanın genişliği, Yönetsel sorunlar, Planlama masrafları, İnsan etmeninin sebep olduğu sorunlar
- SWOT Analizinin unsurları: Örgütün güçlü yönleri, Örgütün zayıf yönleri, Örgütün karşılaştığı fırsatlar, Örgütün karşı karşıya kalabileceği tehditler
- Örgüt içinde hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesine yardımcı olan araçlara Standartlar adı verilir.
- Karar almaya, kişilerin hareketlerine ve etkili olabilecek bir düşünceyi eyleme dönüştürmeye yardımcı olan genel nitelikli rehbere Politikalar denir.
- Kast ve Rozenweig’e göre planlamanın temel boyutları: Tekrarlanabilirlik, Zaman, Kapsam, Örgütsel düzey
- Bir örgütün, rakiplerini analiz etmesi ve rakiplerine göre konum almasını içeren, belirsizlik düzeyi yüksek olan üst yönetim tarafından uygulanan uygulamalara Strateji denir.
- Belirlenen stratejilere göre örgüt içinde her bir departmanın izleyeceği plan ve programlara ya da alt stratejilere Teknik denir.
- Amaçlara Göre Yönetim olarak bilinen yaklaşım Peter Drucker’e aittir.
- Örgüte yönelik uzun dönemli amaçların yöneticilerin ve çalışanların birlikteliğinde belirlendiği ve belirlenen bu amaçlara yönelik olarak eylem planlarının yine birlikte hazırlandığı, elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilerek, sapmalara ilişkin düzeltici eyleme geçildiği yönetim yaklaşımı Amaçlara Göre Yönetim Yaklaşımı’dır.
- Planlama sürecinin temel ögeleri: Mevcut durumun değerlendirilmesi, Verilerin toplanması, Verilerin değerlendirilmesi, Planlamanın ne kadar bir süre alacağının tespiti
- Hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken uygulamaların belirlenmesi sürecine Planlama denir.
- Örgüt içinde amaçları belirlerken göz önüne alınması gereken unsurlar: Amaçlar açık olmalıdır, Amaçlar arasında eşgüdüm olmalıdır, Amaçlar iddialı olmalıdır, Astlar amaç belirlemeye katılmalıdır
- İstenen ilişkileri kurma yoluyla dış çevreyi denetleme yolları: Birleşmeler, Ortak girişim, Reklam, Halkla ilişkiler
- Çevredeki belirli alanlarda söz sahibi kimselerin örgütün karar mekanizmalarında görevlendirilmesine Kooptasyon denir.
- Örgütü etkileyen çevresel faktörler: İçinde bulunulan sektör, Örgüt içinde kullanılan ham madde, Teknoloji, Devlet
- Çevre ve örgüt arasında malzeme, kaynak, hizmet ve para akışını düzenleyen kurumlara Tampon kurumlar denir.
- Örgütün çevresindeki birey ve örgütlerle ilişki kuran, örgüt ile çevre arasındaki bilgi alışverişini gerçekleştirip planların ve faaliyetlerin eşgüdümlenmesini sağlayarak belirsizliği azaltan birimlere Sınır bağlantı rolleri adı verilir.
- Çevresinden birtakım girdileri alarak bunları işleyen ve enerjiye dönüştüren, nihayetinde bunları çıktılar biçiminde yine çevreye veren sistemlere Örgüt denir.
- Örgüt tiplerine ilişkin sınıflandırmalar: Otorite yapısına göre örgütler, Amaçlarına veya işlevlerine göre örgütler, Kullanılan teknolojiye göre örgütler, Denetim ve düzenlemeye dayanan örgütler
- Yönetimin örgüt içerisinde gerçekleştirmesi gereken yönetsel işlevler: Planlama, Örgütleme, Personel Alma, Bütçeleme
- Hawthorne Araştırmalarını yürütün kişilerden biri Elton Mayo’dur.
- Bir bütünün değerinin o bütünü oluşturan parçaların toplamından daha büyük bir değer ifade etmesine Sinerji (Holizm) denir.
- Organizasyon içinde farklı fonksiyonel bölümlerin formal yapıları ile bu bölümlerdeki yöneticiler arasındaki bilgi ve hissetmeye dayalı ayrılıklara Örgütsel farklılışma denir.
- Belli bir amacı ya da uygulamayı gerçekleştiribilmek için ortaya konan basamaklar serisine Usul denir.
- Örgüt içinde çalışanların davranışlarına yön veren, çok kesin ve açık bir biçimde belirlenmiş, kişiye takdir hakkı tanımayan düzenlemelere Kural denir.
- Organizasyon içinde yerine getirilecek bir faaliyetin diğer faaliyetlerden ayrılması ve bu faaliyetin belirlenmesine İşlev denir.
- Organizasyon içinde yapılacak işlerin tek bir kişi tarafından yerine getirilmesi yerine, işin küçük parçalar haline getirilerek o işin uzmanı tarafından yapılmasına İş bölümü denir.
- İş bölümü ve buna bağlı olarak uzmanlaşma konusunu sistemli bir şekilde inceleyen düşünür Adam Smith’tir.
- İşletmenin faaliyetlerini etkili bir biçimde sürdürebilmesi ve amaçlarına ulaşmasını sağlayabilmek için, örgüt içindeki tüm faaliyetlerin birbiriyle uyum içinde yürütülmesi, bir araya getirilmesine Eşgüdümleme denir.
- Birbiriyle bağlantılı ya da benzerlik gösteren fonksiyonların yönetilebilecek büyüklükteki birimler için biraraya getirilmesine Departmanlara ayırma denir.
- Bölümlere ayırma türleri: İşlevlere göre bölümlendirme, Ürüne göre bölümlendirme, Coğrafik bölümlendirme, Müşterilere göre bölümlendirme
- Birden çok ürün ya da hizmet üreten işletmelerde üretilen her bir ürüne yönelik olarak oluşturulan bölümlendirme tipi Ürüne göre bölümlendirmedir.
- Bir organizasyonun farklı coğrafi bölgelerde faaliyet göstermesi durumunda her bir kuruluşun ayrı ayrı gruplandırıldığı bölümlendirme tipi Yersel (Coğrafik) bölümlendirmedir.
- Coğrafik (yersel) bölümlendirmenin yararları: Yerel pazara daha iyi hizmet eder, Kullanılacak girdiler o bölgeden sağlandığında maliyet tasarrufu sağlar, Yerel satıcılardan yararlanma olanağı sağlar, Merkezi otoritenin iş yükünü azaltır
- Örgüt faaliyetlerinin, o faaliyetin iş akış proseslerine göre bölümlendirilmesine Sürece göre bölümlendirme adı verilir.
- Herhangi bir konuda karar alma ve buna bağlı olarak alınan kararın yerine getirilebilmesi için çalışanlara talimat verme hakkına Yetki denir.
- Organizasyonda hedeflere ulaşabilmek için çalışanlara birtakım görevler verilmesi bu görevleri başarmak için de çalışanların yetkiyle desteklenmesi sürecine Yetki devri denir.
- Personelin kendisine verilen yetki ile karar alamaması durumunda, sorunu üst yönetime iletmesine İstisna ilkesi denir.
- Personelin kendisine verilen işe ilişkin faaliyetlerin üstesinden gelme yükümlülüğüne Sorumluluk denir.
- Yetki ve sorumluluğa ilişkin ilkeler: Hesap verme ilkesi, Kumanda birliği ilkesi, Eşit yetki ve sorumluluk ilkesi, Dikey yetki zinciri ilkesi
- Bir organizasyonda bir çalışanın yalnızca bir yöneticiye karşı sorumlu olma ilkesine Kumanda birliği ilkesi denir.
- Bir yöneticinin emri altında bulunan çalışanları etkili bir biçimde yönlendirebilmesi ve kontrol edebilmesi için, o yöneticiye bağlanması gereken çalışan sayısını belirten ölçüte Denetim alanı denir.
- Örgüt içinde bir astında yalnızca bir amire karşı sorumlu olma ilkesinin istisnasını oluşturan örgüt modeline Matriks örgüt denir.
- İşlerin birbirine benzer olması, Örgütün durağan bir yapıda olması, İşlerin standartlaşmış olması, İşlerin basit olması denetim alanının arttırılmasına imkan verir.
- Çalışmaları gözlemlenen çalışanların, kendilerinin incelendiğini bilerek normalden farklı davranmalarına Hawthorne etkisi denir.
- İnsan doğasını açıklarken insanları olgun ve olgunlaşmamış insanlar olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutan kişi Argyris’tir.
- İnsan davranışlarının ve insana yönelik eleştirilerin McGregor’un X-Y kuramında olduğu gibi kesin yargılar içermeyeceğini, duruma göre değişebilecek özellik gösterdiğini savunan görüşe Z Kuramı adı verilir.
- İnsan ihtiyaçlarını varolma, aidiyet ve gelişme şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutan kuram Alderfer’e aittir.
- Motivasyonu sağlayan faktörleri sağlık etmenleri ve güdüleyici etmenler biçiminde sınıflandırmaya tabi tutan kişi Herzberg’tir.
- Motivasyon sağlamada kapsam kuramları içinde İhtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı, VAG yaklaşımı, İkili etmen kuramı, İhtiyaçların yönlendirilmesi kuramı yer alır.
- Motivasyon sağlamada süreç kuramları içinde Eşitlik modeli, Beklenti kuramları, Amaç modeli, Davranış şartlanması yaklaşımı yer alır.
- Örgütlerde güdülemeyi sağlayacak araç ve teknikler: Para, İş rotasyonu, İş zenginleştirme, İş genişletme
- Etkin olan organizasyon ile etkin olmayan organizasyonları birbirinden ayıran yapısal ve davranışsal faktörlerin neler olduğu ile ilgili olarak dört farklı yönetim ve liderlik modelinden bahseden kişi Likert’tir.
- Örgütsel yapıda liderlik ve yöneticilik anlayışını istismarcı otokratik, yardımsever otokratik, katılımcı ve demokratik şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutan model Sistem 1-4 Modelidir.
- Başarma ihtiyacı teorisi (İhtiyaçların yönlendirilmesi kuramı) Mc Clelland’a aittir.
- Davranış şartlanması yaklaşımı Skinner’e aittir.
- X-Y Teorisine karşı bir görüş olarak geliştirilen Z teorisi Reddin’e aittir.
- Kişilerin şu ya da bu nedenle bir davranış sergilediklerini, önemli olanın, personele bu davranışı sonucunda verilecek ödül veya cezaya bağlı olarak, söz konusu davranışı tekrar etmesinin engellenmesi veya sağlanması olduğunu ileri süren görüşe Davranış şartlanması yaklaşımı denir.
- Organizasyon içinde yapılan işlerde verimi sağlamak için işlerin yapılış biçimini ve özelliklerini değiştirme sürecine İş tasarımı adı verilir.
- İş tasarım yöntemleri: İş değiştirme, İş genişletme, İş zenginleştirme, İş rotasyonu
- Japon ve Amerikan örgüt modellerinin özelliklerinin bir sentezi olarak ortayan çıkan örgüt modeline Z tipi örgüt adı verilir.
- French ve Raven’e göre gücün kaynakları: Biçimsel güç, Korkutma gücü, Ödüllendirme gücü, Uzmanlık gücü
- Etkin önderlik modeli Reddin’e aittir.
- Önderlik kuramları içinde davranış kuramlarından biri olan olan yönetsel diyagram modeli Blake ve Mouton’a aittir.
- Önderlik kuramları içinde durumsal önderlik modellerinden biri olan önderlik doğrusu kuramı Tannenbaum ve Schmidt’e aittir.
- Tüm örgütü ilgilendiren örgüt değiştirme çabalarına Örgüt geliştirme denir.
- Örgüt geliştirme modelleri: Ekip oluşturma, Amaçlara göre yönetim, Yönetsel diyagram yöntemi, Duyarlılık eğitimi (T grubu çalışmaları)
- Örgüt içinde çalışanların, yaptıkları davranışların diğer çalışanlar üzerinde yarattığı etkiyi düşünmelerini, onların düşüncelerine saygılı olmayı ve kendilerini onların yerine koymalarını sağlayan örgütsel etkililiği artırmaya yönelik örgüt geliştirme modeli T grubu çalışmalarıdır.
- Karar vermede kişiye yardımcı olan kestirme yollara Höristik denir.
- İletişimin unsurları: Gönderici, Alıcı, Kanal, Mesaj
- İletişimde yer alan kanal değişkenleri: Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim, Yazılı iletişim, Elektronik araçlar
- Biçimsel (resmi) iletişim sistemleri: Aşağıdan yukarıya iletişim, Yukarıdan aşağıya iletişim, Yatay iletişim, Çapraz iletişim
- İletişimde kullanılan sözcüğün alıcı tarafından ne anlama geldiğiyle uğraşan bilim dalına Semantik adı verilir.
- İletişim sürecinde göndericiye ilişkin değişkenler: İletişim becerileri, Göndericinin ihtiyaçları, Tecrübe alanı, Makam
- İletişim sürecinde alıcıya ilişkin değişkenler: Tutum, Duygu, Taraflılık, Saygınlık
- İletişim sürecinde kanala ilişkin değişkenler: Mimikler, Hareketler, Sözcükler
- Etkili bir kontrol sisteminde yer alması gerekli koşullar: Sapmaları derhal bildirmesi, Yeterlilik, İktisadilik, Anlaşılabilirlik
- Karar verme sürecini etkileyen etmenler: İyi karar verme kaygısı, Dış çevrenin yapısı, Kararları doğru zamanda iletememe, Kararların iletilmesinde kullanılan yöntem
- Karar almada katılımın sağlayacağı yararlar: Farklı bakış açılarına sahip olma, Eşgüdüm sağlama, Genç yöneticilere tecrübe sağlama, Farklı fikirleri temsil etme
- Karar almada katılımın neden olacağı sakıncalar: Bireysel sorumluluktan kaçmaya yardımcı olması, Uzlaşma sağlayamama, Karar almada gecikmelerin yaşanması, Astların amirin düşüncelerini tekrarlaması
- Örgütsel çatışmaya sebep olan unsurlar: Bölümler arasındaki karşılıklı bağımlılık, Bölümler arasındaki amaçlardaki farklılıklar, Bölümler arasındaki algısal farklılıklar, Uzmanlara ihtiyacın artması
- Örgütsel çatışmanın yönetilmesinde kullanılan yöntemler: Sorun çözme, Kaynakların genişletilmesi, Kaçınma, Yumuşatma
- Örgütlerin krizle karşı karşıya kalmasına sebep olan etmenler: Ekonomik sistemdeki dönüşümler, Teknolojik gelişmeler, Kültürel değişim, Yasal değişiklikler
- Kariyer aşamaları: Oluşum, Gelişme, Çekilme, Sürdürme
- Kariyer kalıpları: Kararlı kariyer kalıbı, Geleneksel kariyer kalıbı, Kararsız kariyer kalıbı, Çoklu deneme kariyer kalıbı
- Kuralları öğrenme, telkin edilme ve eğitilme gibi bir örgütle ya da bazı alt birimlerde nelerin önemli olduğunun öğretilmesine Örgütsel sosyalizasyon denir.
- Bireysel kariyer amaçlarının ve bireyin bu amaçları başarması için gereken araçların belirlenmesi sürecine Kariyer planlaması adı verilir.
- Müşteri beklentilerine ve çevredeki değişime mümkün olduğunca çabuk cevap verebilmek amacıyla, organizasyon içindeki katma değer yaratmayan faaliyetler ve kadrolar elenerek ortaya çıkan örgüt tipi Yalın örgütlerdir.
- İşletmede yeni pozisyonların oluşturulması, eski pozisyonların tamamen ortadan kaldırılması veya diğerleriyle birleştirilmesi sürecine Yeniden örgütleme adı verilir.
- Mevcudu esas alarak geliştirmek yerine belli bir sürecin tamamını ele alarak her şeye sıfırdan başlama, işlerin yapılma şeklini yeniden ele alma sürecine Değişim mühendisliği denr
- Yöneticinin organizasyondaki ve toplumdaki yerini daha iyi kavramasını sağlamak üzere yetiştirilmesi eğitilmesi faaliyetlerine Yönetici geliştirme denir.
- Mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan, örgütün bir bütün olarak geleceğinin tanımlanması için bilinenden bilinmeyene doğru bakışına Vizyon denir.
- Bir işletmede etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütününe Stratejik yönetim denir.
- Bir mal veya hizmeti üretmek için yapılması gereken faaliyetlerin ve işe ilişkin kaynakların tek bir işletmenin bünyesinde toplanması yerine farklı işletmelere dağıtıldığı örgüt yapısı Şebeke organizasyondur.
- Bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran ve işletmenin rakipleri tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi ve becerilere Çekirdek (öz) yetenek adı verilir.
- Bir işletmede iş ve insan arasındaki ilişkileri belirleyen yapıya Organizasyon yapısı denir.
- Sürekli olarak yaşadığı olaylardan sonuç çıkaran, elde ettiği sonuçları yeni bilgilerin elde edilmesinde ve çevreye uyum için kullanan organizasyonlara Öğrenen organizasyon denir.
- Tüm örgütün etkinliğini arttırmak için uzmanlar yardımıyla çalışanların tutum ve davranışlarını değiştiren, planlı değişim çalışmalarına Örgüt geliştirme adı verilir.
- Bir işin yapılmasıyla ilgili olarak yer, zaman, şahıs ve usul gösteren kısa süreli uygulama planlarına Program denir.
- Geçici ve daimi nitelikte kurulabilen astlarla üstler arasında hem dikey hem de yatay ilişkilerin kurulduğu, fonksiyonel ve proje tipi örgüt yapılarının bir arada bulunduğu örgüt yapısı Matriks örgüt yapısıdır.
- Bir organizasyonu diğerlerinden ayıran, örgütün varolma nedenine Misyon denir.
- Açık bir sistemde, sistemi korumaya, sürekliliğini devam ettirmeye yönelik eğilime Negatif entropi denir.
- İşletmenin yönetiminde insan unsurunu ön plana çıkaran yönetim anlayışı Neo-klasik yönetim teorisidir.
- İşlerin çok küçük parçalara bölünerek, her görevi bir kişinin sürekli olarak yapma derecesine Uzmanlaşma derecesi denir.
- Bir örgütte bir kişinin başkalarına öneride bulunma hakkına Kurmay yetki adı verilir.
- Bir örgütün daha etkili bir biçimde çalışmak amacıyla işlerini, bu işleri yapan çalışanların sayısını, işletmedeki mevki ve hiyerarşik kademeleri azaltma sürecine Küçülme denir.
- Belirli kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesine Önderlik denir.
- İşletmelerde işi fiilen yapanların daha başarılı olmaları için ortam hazırlayan, çalışanların kariyerlerini geliştirmeleri için yardımcı olan yönetici tipi Kolaylaştırıcıdır.
- Bir işletmenin yatay, dikey ve coğrafik olarak yayılma durumuna Çapraşıklık derecesi denir.
- Bertalanffy tarafından geliştirilen, örgütü çeşitli parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün olarak gören yaklaşım Sistem yaklaşımıdır.
- Holizm (sinerji) kavramı matematiksel olarak Ansoff tarafından tanımlanmıştır.
- Tek en iyi yol olmadığını, iyinin koşuldan koşula değişeceğini ve yönetim teorilerinin birlikte ele alınabileceğini savunan modern yönetim teorisi Durumsallık yaklaşımıdır.
- Teknoloji konusunda yapılan araştırmalar: Woodward’ın Araştırmaları, Perrow’un Araştırmaları, Aston Araştırmaları, Thompson’un Araştırmaları
- Bir işletmenin performansını artırabilmek için, kendisinden daha üstün performans gösteren işletmeleri incelemesi, onların yöntemleriyle kendi yöntemlerini kıyaslaması ve ortaya çıkan sonuçları kendi bünyesinde uygulamasına Benchmarking adı verilir.
- Farklılaşma ve seri üretim ile müşteri istek ve beklentilerine uygun özel nitelikli üretimi bir araya getiren yaklaşım Seri Uyarlamadır.
- Sosyal öğrenme kuramının öncüsü Bandura’dır.
- Amirin, bir çalışanın performans düzeyindeki düşüklüğü sadece bu kişinin tembel oluşuyla açıklaması Temel yükleme hatasına örnek olarak gösterilebilir.
- Hareket etüdü ve iş ölçümü olmak üzere iki ana teknikten oluşan kavram İş etüdüdür.
ÜRETİM YÖNETİMİ
- Üretim yönetiminin amaçları: Tüketici isteklerini fiyat, zaman, mekan, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde karşılamak, Ürün stoklarını minimum düzeyde tutmak, Maliyetleri minimize etmek
- Üretim yönetiminin fonksiyonları: Ön planlama, Planlama, Kontrol
- Ön planlama aşamasında yer alan faaliyetler: Tüketici araştırması ve satış tahminleri, Ürün dizaynı ve ürün yerleştirme, Tesis yatırım politikalarının belirlenmesi, İş yeri düzeninin sağlanması
- “Planlama aşamasında yer alan fonksiyonlar dört temel üretim faktörüne dayanır ve literatürde üretimin 4M’si şeklinde tanımlanır” 4M’de: Malzeme, Makine, Metot, İşgücü yer alır.
- Çalışma Derecesi: Fiili Değer/Standart Değer formülü ile hesaplanır.
- Öğrenme eğrisinin temel prensibi Üretimde tekrar arttıkça zaman ve işçilik maliyetleri azalır.
- Sürekli (seri) üretim tipinin genel özellikleri: Düzenli ve yüksek talep, Yüksek kapasite kullanım kullanım oranı, Düşük ürün hizmet esnekliği
- Kesikli üretim tipinin özellikleri: Düzensiz talep, Üretim hızı düşüklüğü, Kalifiye işgücü kullanımı, Birim maliyetlerin yüksekliği
- Üretim sistemi ile ilgili kararları etkileyen faktörler: Kapasite, Stoklar, İşgücü, Kalite
- PERT/CPM (PERT/Kritik Yol) şebekesi kurulurken izlenmesi gereken aşama sırası: Planlama-Programlama-Maliyet Analizi-Ayarlamalar
- Fabrika düzenlemesini etkileyen faktörler: Talep, Üretim metodu, Kapasite durumu, Standartlar
- Proje tipi üretim sistemlerinden üretim programlaması PERT/CPM ile yapılır.
- Tam Zamanında (JIT) Üretim sistemi; Genellikle talepte çok büyük dalgalanmaların olmadığı sektörlerde kullanılır, Sıfır envanteri hedef alan bir üretim ve stok kontrol tekniğidir, Katılım ve grup çalışması temeline dayanır, Hatalı malı azaltmayı hedefler, İşçiye sorumluluk verilir, Az çeşitte, çok miktarda, düşük maliyette ve yüksek kalitede ürünler üretilir
- Stok kayıtları Malzeme İhtiyaç Planlamasının (MRP) girdileri arasında yer alır.
- Satın alma ile karlılığı arttırma yollarından birisi Satıcı firmaların sayısını azaltmaktır
- Malzeme nakli kapsamında yer alan faaliyetler: Fabrika içindeki ham madde taşımaları, Depolardaki yükleme faaliyetleri, Üretim bandındaki yarı mamulün ilerlemesi, Bürolardaki formların hareketi
- “Malzeme nakli planlamasında çalışmaların daha verimli yürütülmesini ve standartlara uymayı kolaylaştıran ilkelere göre hareket edilir” Bu ilkeler arasında Taşıma makinesinin ağırlığının, taşıdığı yüke oranı küçük olması yer alır.
- Malzeme naklinin verimliliğini etkileyen unsurlar: Taşınacak malzemenin şekli, Taşıma hızı, Taşıma sıklığı, Taşınacak malzemenin hacmi
- Kapasite seçimini etkileyen faktörler: Maliyetler, Talep, Fabrikanın yeri, Finansal kaynaklar, Teknolojik durum
- Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler: Ham madde kaynaklarına olan uzaklık, Enerji maliyetleri, Pazara yakınlık, İşgücü maliyetleri
- Kuzeybatı Köşe Yöntemi kuruluş yeri seçiminde kullanılan ulaştırma modelidir.
- İstatistiksel kalite kontrolünde, ünite başına unsur sayısının kontrolü için kullanılan şema C şemasıdır.
- Toplam kalite yönetiminde kalite arttıkça maliyetler azalır.
- İş ölçümü teknikleri: Doğrudan ölçme, Faaliyet örneklemesi, Standart bilgilerin analizi, Analitik tahminler yöntemi
- Doğrusal proglamlama modelinin geliştirilmesinde izlenmesi gereken aşamaların sıralaması: Karar değişkenlerinin tespit edilmesi-Amaç fonksiyonunun yazılması-Kısıtlılıkların belirlenmesi
- Doğrusal programlamanın varsayımları: Doğrusallık, Toplanabilirlik, Sınırlılık
- Doğrusal programlama, MODI, Tam sayılı programlama, Kritik yol metodu kesin sonuç verir.
- Sayısal talep tahmin teknikleri: Regresyon analizi, Üssel düzeltme, Trend analizi, Tesadüfi faktör analizi, Korelasyon tekniği
- Bir proje kapsamında yer alan değişkenlerin nasıl ve ne derecede proje karlılığını etkilediğini inceleyerek kritik olan değişkenleri belirlemeyi amaçlayan analiz türü Duyarlılık Analizidir.
- Tecrübe ve sezgiye dayalı tahmin teknikleri: Anket yoluyla satış tahmini, Delphi tekniği, Nominal grup, Tüketicileri yönelik pazar araştırması
- Amaçlara ulaşma derecesine Etkililik denir.
- İşletmede hiçbir duraksama olmaksızın, yetenekli işgücü kullanılarak üretilebilecek maksimum üretim miktarına teorik kapasite denir.
- Bir üretim sürecinin farklı müşteri isteklerine kısa sürede yanıt verebilme yeteneği Esneklik denir.
- Aralarında öncelik bakımında bağımlılık bulunan çok sayıda işlemden oluşan bir işin programlanmasında kullanılan yöntemlerden biri PERT/CPM yöntemidir.
- En düşük maliyetlerin bulunması amaçlandığında kullanılan yöntemler: Lineer Programlama, Transport Modeli, Yükleme, PERT/Maliyet
- Bir zaman serisi analizinde kullanılan geçmişe ait bilgilerde değişmelere sebep olan dört eleman vardır. Bu dört eleman: Trend, Mevsimsel değişmeler, Uzun vadeli çalışmalar, Tesadüfi değişmeler
- Talep tahmininde kullanılacak yöntemin seçimi için dikkate alınması gerekenler: Bilimsellik derecesi, Verilecek kararın niteliği, Zaman, Karar vericinin niteliği
- Satışlardan elde edilen gelirle toplam maliyetin birbirine eşit olduğu ne kar ne de zarar noktasındaki satış miktarına Başabaş üretim miktarı denir.
- Bir bağımlı değişken ile bir veya birden çok bağımsız değişken arasında kurulan neden-sonuç ilişkisini veren analiz Regresyon analizidir.
- Üretilecek olan ürünlerin çeşidini, miktarını ve ne zaman üretileceğini gösteren tablo Ana üretim programıdır.
- İstatistik yöntemleri kullanılarak yapılan bir analizin geçerliliğini gösteren önem derecesine Anlamlılık düzeyi adı verilir.
- Stokları yıllık kullanım miktarlarına göre sınıflandıran stok kontrol yöntemine ABC sistemi denir.
- Başlangıç ve bitiş işlemleri ile onlar arasında yer alan faaliyetlerin sırasını gösteren diyagrama Ağ (şebeke) denir.
- Ekonomiklik (iktisadilik) oranı= Satış geliri/Maliyetler
- Verimlilik oranı= Çıktı değeri/Girdi değeri
- Yeterlilik derecesi= Fiili değer/Standart değer
- Ham maddelerin satın alınması, bunların ürünlere dönüştürülmesi ve onların bir dağıtım sistemi aracılığıyla dağıtılması faaliyetlerinin yönetimine Tedarik zinciri yönetimi adı verilir.
- Birbiriyle fonksiyonel ilişkisi olan ürünlere Ürün dizisi denir.
- Üreticinin kusursuz üretilmiş bir parti malı örnekleme hatası yüzünden reddetme riskine Örnekleme hatası denir.
- Bir birim ürün üretmek için gerekli olan parçaları ve bunların miktarlarını gösteren listeye Ürün ağacı denir.
- Aynı grupta olmakla birlikte birbiriyle aynı olmayan ürün cinslerine Ürün grubu denr
- Bir anonim şirketin, bir başka anonim şirketi tüm aktif ve pasif değerleriyle satın almasına Satın alma denir. (Diğer şirketin rızasıyla gerçekleşiyorsa)
- Bir üretim sisteminde mükemmele ulaşmaya, stok maliyetlerini minimize etmeye, üretim ve tedarik işlemlerini aksatmadan gerçekleştirmeye, kaliteyi arttırmaya ve iş gücünün katılımını sağlamaya dayalı yaklaşıma Tam zamanında üretim sistemi denir.
- Özellikle inşaat sektöründe görülen, ana işletmenin işin bir kısmını başka işletmelere devretme işlemine Taşeronluk denir.
- Herhangi bir ürünün üretilen bir biriminin işçilik ve maliyetinin üretim miktarı ile ilişkisini gösteren grafiklere Öğrenme eğrisi adı verilir.
- Ürünün taşınamayacak kadar büyük veya ağır olması durumunda makinelerin ürünün yanına taşındığı ve çevresinde uygun yerlere konumlandırıldığı yerleşim düzeni Sabit pozisyonlu yerleştirmedir.
- Bir malın bir dönem stokta bulundurulması nedeniyle katlanılan maliyete Stok tutma maliyeti denir.
- Bir firmanın stoklarının bir yıl boyunca kaç kez satılıp yerine yenisinin konulduğunu ifade eden ölçüt Stok devir hızıdır.
- Makinelerin cinslerine ve gördükleri işlere göre gruplandırılarak yerleştirildiği yerleşim düzeni Sürece göre yerleştirmedir.
- İki ya da daha fazla işletmenin belli bir ürün veya pazarda rekabeti ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları yapıya Ortak girişim (joint venture) adı verilir.
- Ürünlerin bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak için belirli miktarlardan oluşan partiler halinde üretildiği üretim şekline Parti tipi üretim denir.
- Eldeki makine ve tesislerin yalnızca belli bir veya birkaç çeşit ürünün üretimi için tahsis edildiği üretim tipi Sürekli üretimdir.
- Tüketicinin zaman miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir ürünün üretildiği üretim tipi Siparişe göre üretimdir.
- Bir ana firmanın yurt dışında başka bir firmaya imalat sürecini, patentini ya da markasını belli bir ücret karşılığı ve belli bir süre kullandırma anlaşması Lisans anlaşması denir.
- Malzeme gereksinimini belirlemek için, ana üretim programı, ürün ağacı ve stok kayıtları bilgilerini kullanan tekniğe Malzeme ihtiyaç planlaması denir.
- Makinelerin bir ürünün ham madde halinden mamul halini alıncaya kadar izlediği rota üzerinde işlemlerin gerektirdiği sıraya göre dizildiği yerleşim düzenine Ürüne göre yerleştirme adı verilir.
- Satın alınan mal miktarı belli bir düzeye ya da tutara ulaştığında, toplam satış tutarı üzerinden sağlanan ek ürüne Miktar iskontosu denir.
- İşletmenin karının sermayeye oranına Karlılık denir.
- Başka işletmelerin yönetim ve denetimlerini ele geçirmek amacıyla o şirketin oy hakkına sahip hisselerini elinde bulunduran şirketlere Holding denir.
- Her bir faaliyet içinde sadece bir zaman faktörünün kullanıldığı büyük ve karmaşık projeleri programlamak, izlemek ve kontrol etmek için kullanılan tekniğe CPM denir.
- Bir ağ diyagramında izlenecek yollardan faaliyet süreleri toplamı en uzun yola Kritik yol adı verilir.
- Aynı üretim dalındaki girişimlerin rekabeti ortadan kaldırmak ya da azaltmak yoluyla pazarı etki altında bırakmak üzere bağımsız ve hukuksal varlıklarını koruyarak birleşmelerine Kartel denir.
- İki ya da daha çok kuruluşun hukuksal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeksizin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere geçici olarak işbirliğine gitmelerine Konsorsiyum adı verilir.
- Bağımsız ve hukuksal varlıkları olan işletmelerin ortaklaşa bir yönetime girmelerini kabul etmelerinden doğan işletme kümeleşmesine Konsern denir.
- İki ya da daha çok işletmenin doğrudan tekel kurmak amacıyla hukuksal özelliklerini yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmesine Tröst denir.
- Bir kuruluşta üst yönetim tarafından kuruluşun genel politikasının bir parçası olarak belirlenen ve kuruluşun kalite ile ilgili hedeflerine Kalite politikası denir.
- Kalite yönetiminin uygulanması için kuruluş yapısı, sorumluluklar, işlemler, süreçler ve kaynaklardan oluşan düzene Kalite sistemi denir.
- Bir üretim ortamında malzeme üretiminin ve hareketinin yalnızca o malzemenin kullanıcıları tarafından yönlendirildiği sisteme Kanban sistemi adı verilir.
- Bir üretim sisteminin fiili üretiminin mevcut kapasiteye bölünmesiyle elde edilen ölçüye Kapasite kullanım oranı denir.
- Bir ürün ya da hizmetin kalite gereklerini karşılamak suretiyle yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetler bütününe Kalite güvencesi denr
- İşletmelerde işleri ile ilgili sorunları tespit eden, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas olduğu üye sayısının 3-10 kişi arasında değiştiği gruplara Kalite kontrol çemberleri adı verilir.
- Bir işletmede kaliteye ilişkin olarak tüm bireyler tarafından paylaşılan değerlerin tümüne Kalite kültürü denir.
- Kalitesizliğe meydan vermemek için yapılan maliyetler Kalite (koruma) maliyetidir.
- Modelin verileri ve bu nedenle de buna ilişkin kararın sonuçları hakkında çok az belirsizliğin olduğu matematiksel modellere Deterministik model adı verilir.
- Kalite anlayışının tüm çalışanlara yayılmasını sağlamak amacıyla problemleri çözmek ve işlerin daha iyi yapılmasını sağlamak için bir araya gelen çalışma gruplarına Kalite çemberleri adı verilir.
- Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçların planlanan düzenlemelere uyup uymadığının bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesine Kalite denetimi denir.
- Optimal kapasite seçimi, stok yönetimi ve denetimi, kuruluş yeri seçimi, teknoloji seçimi tasarıma ilişkin kararlar arasında yer alır.
- Partiler halinde gelen çok çeşitli girdilerin, her amaca uygun esnek olan işlem birimlerinden geçirilerek çok çeşitli parti çıktılarına dönüştürüldüğü üretim sistemi tipi Görev tipi üretim sistemidir.
- Çıktısı belli bir ürün çeşidi olan, işlem ünitelerinin yalnız bu amaç için düzenlendiği ve çok çeşitli girdilerin seri olarak sürece girdiği üretim sistemine tipi Akım tipi üretim sistemi adı verilir.
- Talep tahmininde kullanılan kantitatif modeller: Üssel düzeltme yöntemi, Regresyon analizi, Korelasyon analizi, Trend analizi
- Talepteki belirsizliği ve tedarik süresindeki gecikmeleri karşılamak amacıyla elde bulundurulan stoklara Emniyet stokları denir.
- Her bir stok kalemi için emniyet stoğu düzeyinin hesaplanması gerektiği yöntem Sabit sipariş miktarı yöntemidir.
- Süreç akış şemaları sembolleri standarttır ve genel kabul görmüştür.
Pazarlama Yönetimi
- Pazarlama faaliyetinin unsurları: Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım, Tasarım
- Pazarlama anlayışının temel unsurları: Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir anlayış söz konusudur, Mal ve hizmet üretmek yerine tüketici istek ve arzularını karşılamak önceliklidir, Pazarlama departmanı diğer bölümlerle koordine içinde olmalıdır, Amaç uzun vadede kar elde etmektir
- Pazarlamanın satış anlayışı ile pazarlama anlayışı arasındaki farklar: Satış anlayışında başlangıç noktası fabrika iken, pazarlama anlayışında pazardır, Satış anlayışında odak noktası ürünler iken, pazarlama anlayışında tüketici ihtiyaçlarıdır, Satış anlayışında satış ve diğer tutundurma çabaları kullanılırken, pazarlama anlayışında bütünleşmiş pazarlama çabalarına başvurulur, Satış anlayışında satış hacmi yoluyla kar sağlamak amaçlanırken, pazarlama anlayışında tüketici tatmini yoluyla kar elde etmek amaçlanır
- Pazarın unsurları: Tatmin edilecek ihtiyacı olan tüketiciler, Harcayabilecek geliri olan kişiler, Harcama isteği olan kişiler, Ürünün kullanıcıları
- Pazarlamayı etkileyen makro çevre faktörleri: Rekabet, Teknoloji
- Pazarlamayı etkileyen mikro çevre faktörleri: Aracı kuruluşlar, İşletmenin pazarı
- Pazarlama faaliyetlerini etkileyen pazarlama dışı işletme kaynak ve imkanları: Firma imajı, AR-GE, Kuruluş yeri, Finansman, Tüketim, Personel
- Pazarda gerçekleştirilen büyüme stratejileri: Pazara nüfuz etme, Mamul geliştirme, Pazar geliştirme, Çeşitlendirme
- Pazarda üretilen üründe herhangi bir değişikliğe gitmeden gerçekleştirilen büyüme stratejilerinden biri Pazara derinliğine girmedir.
- İşletmenin amaçları ve imkanları ile değişen pazar fırsatları arasında uzun vadeli olarak uyum sağlama sürecine Stratejik planlama denir.
- Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve analiz etmek, yaymak üzere geliştirilmiş prosedürler ve metodlar dizisine Pazarlama bilgi sistemi adı verilir.
- Belirli pazarlama problemine ilişkin verilerin objektif olarak toplanması, analizi ve yorumlanmasına Pazarlama araştırması denir.
- Pazarlama araştırmasının sağlayacağı faydalar: Pazarlama probleminin varlığını ve onları yaratan faktörleri ortaya çıkarır, Yönetimin tüketici ihtiyaç ve isteklerini öğrenmesini ve böylece üretilen mal ve talep arasında uygunluğu sağlar, Satış faaliyetlerinde başarı derecesini ve yetersizlikleri belirleyip, etkinliği arttırmaya yardımcı olur, Yeni mamul ve piyasalar ile mevcut mamuller için yeni kullanım imkanlarının keşfini ve böylece artışların artmasını sağlar
- Birincil verilerin fayda ve sakıncaları: Bilgilerin eski ve yanlış olma riski azdır, İhtiyaca tam ve direkt olarak cevap verir, Anket formu istenildiği gibi düzenlenebilir, Yetenekli ve uzman araştırmacı bulma zorlukları vardır
- İkincil verilerin fayda ve sakıncaları: Zaman, emek tasarrufu sağlar, Yetenekli araştırmacı bulma güçlüğünü ortadan kaldırır, Bilgilerin tasnifi güçleşir, Verilerin kullanımında amaç farklılığı olabilir
- Kişisel görüşme yönteminin yararları: Gözlem yoluyla da bilgi sağlama imkanı verir, Cevaplayacının işbirliği daha kolay sağlanabilir, Sorularda anlaşılmayan yerlerin açıklanması mümkün olur, Cevaplardaki çelişkilerin giderilmesinde yardımcı olur
- Telefonla anketin yarar ve sakıncaları: Bilgi kısa sürede toplanabilir, Postayla ankete göre daha esnektir, Sadece telefonu olan kişilere ulaşılabilir, Görüşme şehir içi yapılıyorsa ucuz bir yöntemdir
- Mektupla anketin yarar ve sakıncaları: Anında cevaplama istenmediğinden cevaplayıcı daha özgürdür, Anket yapanın bir etkisi olmaz, Ucuz bir bilgi sağlama yöntemidir, İsim istenmediğinde samimi bilgiler sağlanabilir
- Gözlem metodunun yarar ve sakıncaları: Anket metoduna göre daha objektiftir, Cevaplayıcı katılımı düşük seviyededir, Gözlenen kişi doğal davranmayabilir, Gözlemci her hareketi gözleyemeyebilir
- Endüstriyel pazarı oluşturan tüketim birimleri: Üreticiler, Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Aracılar, Hükümet birimleri
- İnsanların, ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik değişim işlemine Pazarlama denir.
- Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımına ilişin planlama ve uygulama sürecine Pazarlama denir.
- Kişisel veya ailevi ihtiyaçları için mal ve hizmet satın alan tüketicilerin oluşturduğu pazara Nihai tüketici pazarı adı verilir.
- Kendi üretimlerinde kullanmak üzere veya üretim faaliyetini desteklemek, tekrar satış yapmak gibi ekonomik faaliyetlerini sürdürmek amacıyla mal ve hizmet satın alanların oluşturduğu pazara Örgütsel Pazar denir.
- Tüketicini davranışlarını etkileyen sosyal faktörler: Kültür, Alt kültür, Sosyal sınıf, Roller
- Tüketici pazarının demografik özellikleri: Toplam nüfus, Nüfusun coğrafi dağılımı, Nüfusun yaş dağılımı, Nüfusun cinsiyet dağılımı
- Tüketici pazarı etkileyen temel ekonomik etkenler: Kişisel gelir, Harcanabilir gelir, Tüketici kredileri, Gelirin dağılımı
- Tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler: Güdüleme, Algılama, Öğrenme, Kişilik
- Rutin (otomatik) satın alma davranışının özellikleri: Yeniden öğrenme ihtiyacı yoktur veya çok azdır, Alıcı yerleşmiş alışkanlıklara sahiptir, Tüketicinin yerleşmiş bir marka tercihi vardır, Karar verme süreci kısadır
- Satın alma karar tiplerinden biri olan sınırlı sorun çözme karar tipinin özellikleri: Tüketici ürün hakkında hiç bilgi sahibi değildir, Her gün alınan ürünler için geçerlidir, Karar verme süresi çok kısadır, Satın alınan malın fiyatı düşüktür
- Endüstriyel pazarın ve bu pazardaki alıcıların özellikleri: Alıcı sayısı azdır, Siparişler büyüktür, Siparişler seyrek olarak verilir, Satın alma işlemi uzun sürer
- Endüstriyel alıcıların satın alma metodları: Muayene ile satın alma, Örnek üzerine satın alma, Tarif üzerine satın alma, Pazarlık yolu ile satın alma
- Standart mallarda malın tamamı yerine küçük bir partinin özelliklerinin incelenerek satın alma kararının verildiği satın alma tipi Örnek üzerine satın almadır.
- Endüstriyel alımda rol oynayan kişiler: Satın alma görevlileri, Karar verenler, Yardımcı personel, Ürünün kullanıcıları
- Endüstriyel alımı etkileyen çevresel faktörler: Yasalar, Enflasyon, Teşvikler, Rekabet
- Endüstriyel alımı etkileyen örgütsel faktörler: Örgütün amaçları, Örgütün satın alma politikası, Örgütün kaynakları, Alım kararını veren kişilerin yapısı
- Farklı özellikleri bünyesinde barındıran bir pazarı kısmen benzer nitelikteki ürünlere ihtiyaç duyan tüketici gruplarına ayırma işlemine Pazar bölümlendirme adı verilir.
- Pazar bölümlendirmenin yararları: Farklı tüketici ihtiyaçları belirlenebilir, Tüketici ihtiyaçları daha iyi karşılanabilir, En cazip pazarlar tespit edilebilir, Pazarlama etkinliği artar
- Tüketici pazarının demografik bölümlendirilmesinde kullanılan değişkenler: Yaş, Cinsiyet, Gelir, Sosyal sınıf
- Tüketici pazarının bölümlendirilmesinde kullanılan mamule ilişkin değişkenlerden biri Kullanım hızıdır.
- Endüstriyel pazarın bölümlendirilmesinde kullanılan değişkenler: Bölge, Örgüt tipi, Müşteri büyüklüğü, Ürün kullanımı
- Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi için geçerli olanlar: İşletme tüm pazarı bölümlendirmeden ele almaktadır, Tek bir pazarlama karması kullanılır, Ürünler homojen niteliklidir, Tek bir ürünle tüm pazarı tahmin etmek güçtür
- Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi için geçerli olanlar: Tüm Pazar içinde sadece tek bir pazar bölümüne odaklanılır, İşletmenin kaynaklarının sınırlı olduğu durumlarda tercih edilir, Belli bir pazara odaklanıldığı için uzmanlaşma sağlanır, Tek bir pazarda lider olma imkanı verir
- Homejen ürün ve heterojen pazar için uygulanacak pazarlama stratejileri sırasıyla Farklılaştırılmamış-Farklılaştırılmış
- Anketler yoluyla yapılan satış tahmin tekniklerinden biri Uzman tahmin anketidir.
- Kolayda malların özellikleri: Küçük partiler halinde tüketilirler, Sık sık alım yapılan ürünlerdir, Bu mallarda fiyat ve kalite yönünden karşılaştırma yapmaya gerek duyulmaz, Bu tip mallarda moda etkisi görülmez
- Beğenmeli malların özellikleri: Sık sık karşılaştırma yapılarak satın alınan ürünlerdir, Seyrek satın alınırlar, Güç beğenilen mallardır, Üretici kadar aracılar da tutundurma faaliyetlerine önem verir
- Özellikli malların nitelikleri: Belli bir tüketici grubunun özel ihtiyaçlarına hitap eden mallardır, Tüketicilerin yüksek fiyat ödemeye razı oldukları mallardır, Üretici firma sınırlı sayıda perakendeci ile çalışır, Bu tip ürünlerin dağıtımı çok sınırlıdır
- Endüstriyel mallar: Ham madde, Tesis, Malzeme, İşlenmiş madde ve parça
- Mamul karmasında değişikliğe yol açan faktörler: Finansal olanaklar, Rekabet, Üretim olanakları, Pazarlama olanakları
- Yeni ürün geliştirmede başarısızlığa yol açan faktörler: Sermaye eksikliği, Belirli alanlarda yeni ürün fikrinin kıt olması, Yeni ürün geliştirme sürecinin yüksek maliyetli olması, Hükümet sınırlamaları
- Ürün hayat eğrisinin aşamaları: Sunuş, Büyüme, Olgunluk, Gerileme
- Ürün hayat eğrisinin sunuş (tanıtma) döneminin özellikleri: Yeni bir ürün pazara sunulmuştur, Mamul henüz bilinmemektedir, Satışlar düşüktür, Maliyetler yüksektir, İşletme zarar etmektedir
- Ürün hayat eğrisinin büyüme dönemi ile ilgili özellikleri: Satışlar hızla yükselmektedir, Kar olanakları artmaktadır, Üretim kalitesi geliştirilir, Ürün kalitesi geliştirilir, Mamule yeni nitelikler eklenir
- Ürün hayat eğrisinin sunuş döneminde yeni ürünü piyasaya düşük fiyatla sunmak için geçerli nedenler: Geniş alıcı potansiyeli bulunması, Alıcıların fiyata karşı aşırı hassas davranmaları, Güçlü rekabetin olması, Birim maliyetin hızla düşmesi
- Ürün hayat eğrisinin olgunluk dönemi ile ilgili özellikleri: Satışların en yüksek düzeye çıktığı dönemdir, Karların en yüksek düzeye çıktığı dönemdir, Satışların azalmaya başladığı dönemdir, Karların azalmaya başladığı dönemdir, Fiyatlar gittikçe düşmeye başlar
- Ürün hayat eğrisinin olgunluk döneminde yapılan pazarlama stratejileri: Pazarda değişikliğe gitme, Üründe değişikliğe gitme, Fiyatları düşürme, Reklam ve tutundurma çabalarında değişikliğe gitme
- Ürün hayat eğrisinin gerileme dönemiyle ilgili özellikleri: Pazarda mevcut ürünün yerini sonradan sunulan yeni ürünler almaya başlar, Ürünü yalnızca en sadık müşteriler kullanmaya devam eder, Ürünün üretimi azaltılır, Satışların düşmesiyle rekabet azalır
- İşletmenin marka kullanmasının yararları: Aracılar marka adı olan malları tercih ederler, Tutundurmaya yardımcı olur, Tüketicide firmaya bağlılık yaratır, İkame mallar yüzünden satış kaybını önler
- İyi bir marka adının özellikleri: Kısa olması, Kolayca hatırlanması, Her dilde telaffuzu kolay olması, Dikkat çekici olması
- Ambalajın sağladığı faydalar: Malı koruması, Taşımada kolaylık, Malı farklılaştırması, Tutundurmaya yardımcı olması
-Ambalajın sahip olması gereken nitelikler: İçindeki mal hakkında tüketiciye bilgi vermelidir, Malın kullanımı hakkında tüketiciye bilgi vermelidir, Malın miktarı hakkında tüketiciye bilgi vermelidir, Ambalaj kolayca açılabilmelidir
- Markalı bir ürünün tüketiciler açısından sağladığı faydalar: Malın tanınmasını sağlama, Mal hakkında bilgi verme, Tüketiciye korunma imkanı verme, Kalite konusunda güven verme
- Tutundurma faaliyetlerinin önem kazanma nedenleri: Tüketici sayısının artması, Rekabetin artması, Tüketici ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, Pazarın büyümesi
- Tutundurma yöntemleri: Kişisel satış, Reklam, Tanıtma, Satış geliştirme
- Satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı konuşmaya yönelik tutundurma yöntemi Kişisel satıştır.
- Toplumsal görüşlerin benimsenmesinde pazarlamanın bir araç olarak kullanılmasına Sosyal pazarlama adı verilir.
- İmalatçıdan malın mülkiyetini devralarak perakendecilere satan aracılık faaliyetine Toptancılık denir.
- Bir işletmenin satışları arttırmak amacıyla yaptığı kişisel satış, satış özendirme, halkla ilişkiler ve tanıtımı içeren faaliyetlerin bütününe Tutundurma denir.
- Birden fazla ülkedeki tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla yapılan ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerine Uluslararası pazarlama denir.
- Satışları arttırmak amacıyla yapılan eşantiyon verme, fiyat indiriminde bulunma, fuarlara katılma imkanı sağlama, örnek ürün veya hediye dağıtma gibi eylemler Satış özendirmedir.
- Satış sonrası hizmetler: Montaj, Bakım, Yedek parça temini, Garanti
- Bir tüketicinin satın alma sürecindeki tüm aşamalardan geçmesine rağmen her aşamada harcadığı zamanın o malı ilk defa alana kıyasla daha az olmasına Sınırlı tüketici kararı denir.
- Bir firmanın geçmiş yıllara ait satışlarını ve pazar trendlerini göz önüne alarak gelecekteki satışlarını tahmin etmesine Satış tahmini denir.
- Rakiplerin çok ve güçlü olduğu bir piyasaya girmek için uygulanan düşük fiyatlandırma, yaygın tutundurma ve etkin dağıtım stratejisine Pazara derinliğine girme adı verilir.
- Yeni bir ürünü piyasaya yüksek bir fiyatla sürme stratejisine Pazarın kaymağını alma fiyatlandırması adı verilir.
- Üreticilerin ürünlerini maliyetinin çok üstünde fiyatlandırarak tüketicilerine farklı bir statü kazandıran fiyatlandırma Prestij fiyatlandırma denir.
- Çeşitli medya kanalları kullanılarak ürünü kişisel olmayan yollarla para karşılığı tüketicilere tanıtma faaliyeti Reklamdır.
- İşletmenin tüm pazar için belirlediği bölümlerden yalnızca birini pazar olarak seçmesi ve tüm pazarlama çabalarını tek bir pazarlama karması ile bu bölüme yöneltme stratejisi Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisidir.
- Tüketicilerin gösterdikleri özel çabalarla satın aldıkları, nitelikli ve tüketicinin gözünde farklı özellikteki mallara Özellikli mallar denir.
- Ürün pazarları hakkında bilgi toplama, bilgiyi sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve rapor etme faaliyetlerine Pazar araştırması denir.
- Belirli bir zaman dilimi içinde pazarı oluşturan tüketicilerin belirli bir ürünü satın alma kapasitesine Pazar satış potansiyeli denir.
- Bir üretici veya satıcının ürünlerini diğerlerinden ayırmak için kullandığı her türlü ad ya da simgeye Marka adı verilir.
- Tüketicilerin, makul bir süre içinde tek bir mamule sadakat göstermesi Marka bağımlılığıdır.
- Bilinen bir marka adının farklı mal gruplarına da verilmesine Marka genişlemesi denir.
- Tüketicilerin belli bir marka grubu içinde tek bir markayı belli bir nedenle tercih etmelerine Marka tercihi denir.
- Bir tüketicinin belli bir markayı bilmesi, ancak onu değil, rakip markaları tercih etmesine Marka teşhisi denir.
- Depolama, taşıma, yükleme, boşaltma, stok kontrolü gibi fiziki bir malın üreticiden tüketiciye akışı sırasında gösterilen lojiktik desteğe Fiziksel dağıtım adı verilir.
- En az bir esasa göre bölümlendirildikten sonra hedef olarak seçilen pazar dilimine Hedef pazar denir.
- Bir firmanın ya da örgütün tamamlanmış simgesine Logo denir.
- Üretim maliyetine belli bir miktar karın eklenmesiyle bulunan fiyata Maliyet artı fiyatlandırma denir.
- Pazarlamanın özellikleri: İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir, Pazarlanan şey herhangi bir şey olabilir, Pazarlama çok kez tekrarlanan bir faaliyettir, Bir değişim faaliyeti
- Büyük parti malların mülkiyetini üzerine almadan belli bir komisyon karşılığı malın üreticiden diğer aracılara satışını sağlayan kişi ya da firmaya Komisyoncu toptancı denir.
- Mal veya hizmetin alıcısına yönelik satış işleminin yüz yüze gerçekleştirilmesi Kişisel satıştır.
- Belli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak bir firma adına sözleşmelere aracılık eden ya da bu sözleşmeleri ilgili firma adına yapmayı meslek edinen aracıya Acente denir.
- Anket türlerinden biri olan, soruların ve cevapların önceden belirlenmediği görüşme tekniğine Açık uçlu görüşme adı verilir.
- Dış ticarette en yaygın ödeme şekli olup, ticari bir mektup niteliğinde olan, ithalatçının bankasına verdiği teminat üzerine ihracatçı lehine ihracatçının bankasında açtırdığı hesaba Akreditif denir.
- Gözlem ya da çeşitli anket yöntemleriyle gerçek ya da muhtemel müşteriler hakkında toplanan pazarlama bilgisine Alan araştırması denir.
- Boston Danışma Grubu tarafından geliştirilen, büyüme oranı ve göreli rekabet durumuna göre işletmenin ürün ve pazar durumunu inceleyen gösterge Büyüme pazar payı matrisidir.
- Pazarlamanın dört temel fonksiyonu içerisinde yer ve zaman faydası yaratan ve malların üreticiden tüketiciye doğru akışını ve mülkiyet devrini sağlayan aracılara Dağıtım kanalı denir
- Referans grupları: Sanatçılar, Uzmanlar, Aile, Arkadaş çevresi
- Ürünlerin tüketim yerlerine satılmak üzere taşınmasıyla elde edilen fayda Yer faydasıdır.
Finansal Yönetim
- Reel faiz ve basit faiz ile ilgili olarak; Basit faiz negatif olamaz. Çünkü borç veren belli bir faiz oranından parasını kullandırmak isteyecektir. Anaparayı geri isteyecektir.
- Kendisinin 15 katı faiz getirebilmesi için bir mevduat bankaya Yıllık %100 faizden 4 yıl bileşik faizle yatırılmalıdır.
- Bileşik faizin basit faizden büyük olması için dönem sayısının birden büyük olması gerekir.
- Menkul değerlerin pazar getirisine göre getirilerini ve o menkul değerlerin pazardaki değişime göre ne yönde hareket ettiğini gösteren ölçüt Beta katsayısıdır.
- Bir finansal varlığın getirileri pazarla aynı derecede ancak ters yönde değişim gösteriyorsa bu menkul değerin beta katsayısı (-1) olur.
- Duran varlıklar ile kısa vadeli varlıkların ortak özelliklerinden biri Kısa vadeli varlıkların likidite esasına göre bilançoda gösterilmesidir.
- Portföy riski ile ilgili olarak; Korelasyon portföy riskinin hesaplanmasında dikkate alınan bir ölçüttür, İki menkul değer arasındaki korelasyon sıfır olsa bile korelasyon pozitif olduğu duruma göre bu iki menkul değerin portföyde yer alması daha az portföy riski oluşturur, İki menkul değer arasındaki korelasyon (-1)’e yaklaştıkça portföy riski azalır, Portföy riskinin en düşük olduğu durum, iki menkul değer arasındaki korelasyonunun (-1) olduğu durumdr.
- Kısa vadeli borçlar çoğunlukla Para piyasalarından temin edilir.
- Firmaların optimal bir borç-öz sermaye bileşiminin olduğunu ve bu noktada firma değerinin maksimize edilebileceğini ileri süren yaklaşım Geleneksel Yaklaşımdır.
- Sermaye yapısının firma değerini belirleyen bir değişken olmadığını ileri süren yaklaşım Net Faaliyet Geliri Yaklaşımıdır.
- Sürekli borçlanma yoluyla firmanın değerinin artırılabileceğini ileri süren yaklaşımına Net Gelir Yaklaşımı denir.
- İç verim oranı yüksek olan proje her zaman tercih edilir. Çünkü projenin karlılığı daha yüksektir. Yalnızca iç verim oranına bakılarak projenin net bugünkü değeri bir şey söylenemz.
- Tahvil dereceleme ile ilgili olarak; Tahvil ihraç eden şirketin kredibilitesini belirlemek için tahvil dereceleme yapılır, Tahvilin faizlerinin ödenebilme olasılığını belirlemek için tahvil dereceleme yapılır, Firmanın tahvil dereceleme notu yükseldikçe kredi maliyetleri düşer, Firmanın tahvil dereceleme notu yükseldikçe borçlanma vadesi yükselir
- Piyasalarda faiz oranlarının oluşmasında Enflasyon, Vade, Geri ödenme riski, Para talebi etkili olmaktadır.
- Finansal bir karar verirken yöneticilerin doğrudan hesaba katması gereken değişkenler: Nakit akımları, Firmanın borç yapısı, Ekonominin genel durumu, İçinde bulunulan sektörün durumu
- Firmanın işletme riskini Firmanın ürettiği ürüne olan talepteki değişim, Firmanın ürettiği ürünün satış fiyatındaki değişim, Firmanın sabit varlıklara yaptığı yatırım tutarları, Firmanın ürettiği ürünün girdi maliyetlerindeki değişim etkiler.
- Ömrü dolan makinelerin yerine yenisini almak için işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaz.
- Net işletme sermayesini Kısa vadeli borçlanarak arazi alımı, Kısa vadeli borçların uzun vadeli borca dönüştürülmesi, Bir makinenin peşin bedelle satılması, 18 ay sonra tahsil edilmek üzere stokların satılması, Dönen varlık şeklinde işletmeye sermaye konulması, Kısa vadeli borçların ödenmesi için karşılığında duran varlık verilmesi değiştirir.
- Eşit tutarlı değişimlerden Kısa vadeli borçlarda artış – Dönen varlıklardaki artış net işletme sermayesini değiştirmez.
- Toplam sabit maliyetlerdeki, Birim değişken maliyetlerdeki, Birim satış fiyatındaki, Üretim miktarındaki değişmeler başabaş noktasında değişime neden olur.
- Özel kesim tahvillerinin vadesi en az 2 yıldır.
- Tahvillerle ilgili olarak; Tahvillerin vadesi arttıkça, faizdeki değişimler tahvilin değerini daha büyük oranda etkiler, Tahvilin dönem sonundaki değerine tahvilin nominal değeri değeri denir, Piyasa faiz oranı ile tahvilin vadesi arasında ters orantılı bir ilişki vardır, Primli tahvil nominal değerinin üstünde bir bedelle işlem gören tahvildir, Piyasa faiz oranı arttıkça tahvilin kupon ödemelerinin bugünkü değeri düşer
- Hisse senetleri ile ilgili olarak; Hisse senetlerinde vade yoktur, Adi hisse senetlerinde sabit bir ödeme yoktur, İmtiyazlı hisse senetlerinde sabit bir ödeme yoktur, Hisse senedi ile finansman alacaklılarının riski azaltır, Hisse senedi ile finansman maliyeti borçlanma ile finansman maliyetinden daha yüksektir
- Net bugünkü değer (NBD) ve İç karlılık oranı (İKO) yöntemleri ile ilgili olarak; NBD’si negatif olan projeler seçilmez, NBD’si sıfır olan projeler seçilebilir, İKO ve NBD yöntemleri birbirinden farklı sonuçlar verebilir, İKO proje için gerekli sermayenin maliyetinin üst sınırını verir
- Yabancı kaynak kullanımı ile ilgili olarak; Vergi öncesi borç maliyeti vergi sonrası borç maliyetinden yüksektir, Kurumlar vergisi arttıkça işletme daha çok borç kullanmak ister, Vergi sonrası borç maliyeti vergi öncesi borç maliyetinden vergi oranı oranında azdır, Vergi sonrası borç maliyeti vergi dikkate alındıktan sonra hesaplanan bir maliyettir
- Sermaye piyasasında işlem gören finansal varlıklar içinde İmtiyazlı hisse senetleri, Adi hisse senetleri, Hisse senetlerine dönüştülebilir tahviller, Tahviller yer alır.
- Stoklar çalışma sermayesi kapsamındadır.
- Finansal risk ile ilgili olarak; Finansal riskin ölçütü finansal kaldıraç derecesidir, Finansal kaldıraç derecesi arttıkça finansal risk artar, Finansal kaldıraç kullandıkça işletme daha yüksek oranda borçlanmaktadır, Finansal kaldıraç bir işletmenin sermaye yapısına ışık tutr
- Finansal kaldıracın temel belirleyicileri: Borç düzeyi, Borç maliyeti, Sermaye yapısı, Özkaynak kullanım oranı
- Faaliyet kaldıracının temel belirleyicisi Sabit varlıklara yapılan yatırım tutarıdır.
- Finansal kaldıracın kullanımı halinde Sabit varlıklara yatırım tutarında değişkenlik, Teknoloji bir etkiye maruz kalır.
- Finansal kaldıraç ile ilgili olarak; İşletmenin borç kullanmasından dolayı ortakların hisse başına karlarındaki değişimdir, Ortakların beklenen hisse başına karlarını arttırır, Finansal kaldıraç arttıkça hisse başına karların standart sapması artar, İşletmenin sermaye yapısının net karlar üzerindeki etkisini gösterir
- Faaliyet kaldıracı ile ilgili olarak; Faaliyet kaldıracı yükselmişse satışlarda meydana gelen değişim faiz ve vergi öncesi karda meydana gelen değişimden daha az artmıştır, Faaliyet kaldıracı 1’den büyükse satışlardaki değişimden daha büyük bir değişim faiz ve vergi öncesi karlarda meydana gelmiştir, Faaliyet kaldıracı satışlar ile faaliyet karı arasındaki ilişkiyi gösterir, Faaliyet kaldıracı düşük olan işletmenin işletme riski de düşüktür
- Hisse senetleri ile ilgili olarak; Hisse senetlerinden elde edilecek kazançlardan biri de kar payı almaktır.
- Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) ile ilgili olarak; Vergi öncesi AOSM, vergi sonrası AOSM’den yüksektir.
- İşletme riski ile ilgili olarak; Durgunluk dönemlerinde sabit varlıklara olan yatırım ne kadar fazla ise işletme riski o kadar yüksektir.
- Beta katsayısı 1/2 olan bir menkul değerle ilgili olarak; Menkul değer pazardan daha az riskli olur.
- Yeni yatırım projelerindeki bir artış firmanın kar payı ödemelerinde bir azalışa yol açar.
- Net bugünkü değer (NBD) ve İç karlılık oranı (İKO) ile ilgili olarak; İKO daima sıfır veya pozitf
- Kredili satış yapacak işletmenin, müşterilerinden beklediği kredi standartları: Teminat gösterme, Finansal durum, Ödeme karakteri, Sermaye yapısı
- Borçları geciktirme dönemi sektör ortalamasının altında olan bir işletme için Diğer işletmelere oranla işletme, satıcıları tarafından daha kısa bir süre finanse edilmektedir.
- Satışlardaki azalma firmanın kar payı ödemelerinde bir artışa neden olmaz.
- İşletmenin optimal kar payı politikasını Karların artması, Zararların artması, Yatırım projelerinin iptali, İşletmenin büyüme politikası etkiler.
- İşletmenin vade eşleştirmesi ile ilgili olarak; İşletme kısa vadeli varlıkları kısa, uzun vadeli varlıkları uzun vadeli kaynakla finanse etmektedir.
- Bir menkul kıymeti belli bir süre boyunca veya bu sürenin sonunda önceden belirlenmiş fiyattan alma hakkı veren sözleşmelere Alım opsiyonu denir.
- Bir menkul kıymeti belli bir süre boyunca veya bu sürenin sonunda önceden belirlenmiş fiyattan satma hakkını veren sözleşmelere Satım opsiyonu denir.
- Yönetim, gelir ya da tasfiyede sahibine ayrıcalık tanıyan pay senetlerinin özel türüne İmtiyazlı hisse senedi adı verilir.
- Birim satış fiyatının, Fiyatlardaki değişmin başabaş noktasını nasıl değiştereceğinin, Kara geçilen üretim miktarının, Kara geçilen satış hasılatının tespitinde başabaş analizinden yararlanılırken, Toplam sabit maliyetlerin tespitinde başabaş analizinden yararlanılmaz.
- Faaliyet kaldıracının temel belirleyicisi Sabit maliyetlerdir.
- Faaliyet kaldıracı kullanan işletme ile ilgili olarak; Firmanın beklenen faaliyet karını arttırır, faaliyet karının standart sapmasını yükseltir.
- Bir finansal varlığın getirisi piyasa portföyü ile ters yönde hareket ederken, getirileri aynı derecede değişim gösteriyorsa finansal varlığın betası (-1) olur.
- Kredi politikasının unsurları: Vade, İskontolar, Tahsilat politikası, Kredi standartları
- Bir menkul kıymetin anapara ve faiz ödemelerinin yapılamaması riskinin ölçülerek sembollerle gösterilmesine ve menkul kıymet ihraççısının ihracına ilişkin ödemeleri zamanında yapabilme yeteneğinin değerlendirilmesine Derecelendirme adı verilir.
- Menkul kıymet fiyatlarının belirlenmesinde, piyasaya gelen bilgilerin tam ve doğru olarak yansıtılması, temel ve teknik analiz yoluyla piyasayı içerden öğrenenlerin ticaretiyle aşırı kazanç elde edilememesi Tam etkin piyasalar hipotezi yaklaşımını ifade eder.
- Kurumlar ya da devletlerin Ulusal Para birimleri dışında bir para birimi üzerinden ihraç ettikleri uzun vadeli ve sabit faizli tahvillere Eurobond adı verilir.
- İşletme faaliyetlerinde sabit maliyetlerin kullanım derecesine Faaliyet kaldıracı derecesi adı verilir.
- Mal veya hizmet satışı yapan ticari bir işletmenin vadeli alacaklarının faktör denen bir mali kuruluş tarafından alacaklıya rücu hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmet Factoringtir.
- Bir yatırımcının piyasada oluşabilecek beklenmedik faiz değişimlerinden olumsuz etkilenme riskine Faiz riski denir.
- Belli bir malın kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan malın mülkiyeti kiralayanda kalmak şartıyla kiracının kullanımına bırakan sözleşmeye Leasing denir.
- Bir şirketin yükümlülüklerini vadesinde ödeyememe riski Likidite riskidir.
- Piyasada hacim yaratmak amacıyla suni alım satım işlemlerinin yapılmasına Manipülasyon adı verilir.
- Sermaye maliyetine göre iskonto edilen gelecekteki hasılat ile yatırım maliyetinin bugünkü değerinin toplamlarını veren proje değerlendirme yöntemi Net bugünkü değer yöntemidir.
- Yatırımda gelecek yıllarda beklenen nakit akımlarının net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranına İç karlılık oranı denir.
- Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak yoluyla satılması işlemine Açığa satış adı verilir.
- Bir anonim şirkette sözleşmede kayıt bulunmadığı takdirde sahibine eşit haklar tanıyan menkul değere Adi hisse senedi denir.
- Yabancı kaynaklarla öz kaynakların işletmenin mali stratejisi doğrultusunda oluşturulan ağırlıkları oranında hesaplanan ortalama maliyetine Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti denr
- Bir birim aktif üzerinden ne kadar kar edildiğini gösteren ölçüye Aktif karlılığı denir.
- Yapılan yeniden değerleme ile anonim şirketin mal varlığındaki artışlar karşılığında mevcut hissedarlara hisseleri oranında ücret alınmadan dağıtılan hisse senetlerine Bedelsiz hisse senedi adı verilir.
- Anonim ortakların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel olmaksızın ortaklarına dağıtma işlemi Bedelsiz sermaye arttırımıdır.
- Anonim ortaklıkların artırdıkları sermaye karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini ortaklarına belirli bir bedeli nakden alarak dağıtmalarına Bedelli sermaye arttırımı denir.
- Bir menkul kıymete ait gelecek verilerin ortalama değerine Beklenen fiyat denir.
- Kararın sonuçlarıyla ilgili nesnel değerlendirme yapılamadığı için öznel değerlendirmeyle yetinilerek karar verme durumuna Belirsizlik denir.
- Belirli bir hissenin getirisi ile kayıtlı olduğu borsa endeksinin toplam getirisi arasındaki ilişkiye Beta katsayısı denir.
- Endeks kapsamındaki hisse senetlerinin fiyatları ve halka açıklık oranları baz alınarak hesaplanan ve hisse senedi piyasasının genel göstergesi olan ölçüme Bileşik endeks denir.
- Menkul kıymet ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalara Birincil piyasalar adı verilir.
- Dağıtılmasına karar verildiği halde bir anonim şirketin henüz ödemediği karlarına Birikmiş temettü adı verilir.
- Bir işletmenin para, pazarlanabilir taşınır kıymetler, alacaklar, stoklar gibi kısa süreli varlıklarına yaptığı yatırıma İşletme sermayesi denir.
- Yatırımcının portföy oluştururken fonlarını menkul değerler arasında dağıtarak portföy riskini en aza indirmeye çalışmasına Çeşitlendirme denir.
- Faiz ve vergi ödemeleri ile olağanüstü harcamalar çıktıktan sonra bir şirketin hissedarlarına dağıtabileceği kar miktarına Dağıtılabilir kar denir.
- Kar payı olarak dağıtılmayıp işletmede alıkonulan vergiden sonraki kara Dağıtılmayan karlar adı verilir.
- Öz sermayenin çıkarılmış/ödenmiş hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değere Defter değeri adı verilir.
- Hazine tarafından vadesi bir yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu işlem gören borçlanma senetlerine Hazine bonosu denir.
- Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kazanç sağlamak ya da olası bir kayıptan kaçınma işlemi İçerden öğrenenlerin ticareti olarak adlandırılır.
- Bir tahvil veya hisse senedinin ilk çıkarıldığı andaki satış değeri İhraç değeridir.
- Sermaye piyasalarında açıklık ve dürüstlüğü sağlamak, karar alıcıların zamanında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin, önemli olay ve gelişmelerin ilgililere duyurulmasına Kamuyu aydınlatma denir.
- İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü ölçen katsayı Korelasyon katsayısıdır.
- İki değişken arasındaki korelasyonun bu değişkenlerin her birinin standart sapmasıyla çarpımına Kovaryans denir.
- Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne Likidite oranı denir.
- Genellikle ihracat işlemleri ile ilgili mal ve hizmet tesliminden kaynaklanan, ileri bir tarihte tahsil edilecek alacakların ve hakların, daha önceki hamillerinden herhangi birine karşı rücu hakkı olmaksızın belirli bir iskonto üzerinden satın alınması işlemine Forfaiting adı verilir.
- Cari faiz oranının fiyat hareketlerinden arındırılmasıyla elde edilen faiz oranı Reel faiz oranı
- Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belli bir ürünün teslim edilerek karşılığının ödeneceğinin iki tarafın birbirine tezgahüstü bir piyasa aracılığı ile taahhüt etme işlemine Forward denir.
- Bir yatırımın maliyeti kadar gelir getirmesi için geçen zaman süresine Geri ödeme süresi adı verilir.
- Büyük sermayenin uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıyan riskli projeleri finanse ettiği sisteme Girişim sermayesi denir.
- Ortakların bedelli sermaye artırımlarına öncelikle katılma hakkı Rüçhan hakkıdır.
- Getirileri bir yıldan daha uzun bir dönemi kapsayan varlıklara yapılacak harcamaları planlama sürecine Sermaye bütçelemesi adı verilir.
- Bir menkul değerin satın alındığı tarihteki değeri ile satıldığı andaki değeri arasındaki olumlu farka Sermaye kazancı denir.
- Tahvil, hisse senedi gibi orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin satıldığı piyasalara Sermaye piyasası adı verilir.
- İşletmenin çalışmalarını yürütmek üzere toplanmış maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplamına Öz sermaye denir.
- Menkul kıymet portföyünün çeşitlendirmeyle azaltılabilen riski Sistematik olmayan risktir.
- Menkul kıymet portföyünün çeşitlendirme ile giderilemeyen, sistemin doğasında olan riskine Sistematik risk denir.
- Mal, döviz veya menkul kıymetlerin nakit para karşılığında ve hemen teslim şartıyla satıldığı piyasalar Spot piyasalardır.
- Geleceğe yönelik mal, döviz, menkul kıymetin alım satım sözleşmelerinin yapıldığı piyasalara Türev piyasalar denir.
- Bir işletmenin normal olarak, yani mevsimlik özel ihtiyaçlar dışında elinde bulundurması gereken varlıklara Çalışma sermayesi adı verilir.
- İki tarafın bir aracı vasıtasıyla mal, para ve faiz gibi iktisadi ve mali değerleri birbirleriyle değiş tokuş etmelerine Swap denir.
- Şirketlerin ihraç ettikleri uzun vadeli borçlanma araçlarının güvenilirliğinin bağımsız kuruluşlar tarafından tespitine Tahvil derecelendirme adı verilir.
- Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin gelecekte de oluşacağı varsayımına dayalı olarak geleceği tahmin etmede kullanılan değerleme yöntemine Teknik analiz adı verilir.
- Belli bir ülkede kredi verme veya yatırım yapma riski Ülke riskidir.
- Organize olmuş menkul kıymetler borsasına kayıtlı olmayan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalara Tezgah üstü piyasalar adı verilir.
- Belirli sayıda adi hisse senedini, belirli fiyattan almayı sağlayan finansal enstrüman Varanttır
- Bir birim aktif başına elde edilen gelire Aktif kullanım oranı denir.
- Bir işletmenin öz kaynaklarına oranla ne kadar yabancı kaynak kullandığını gösteren ölçüt Finansal kaldıraç derecesidir.
- Bir işletmenin faaliyet kaldıraç derecesini belirleyen en önemli değişken Toplam sabit maliyetler olarak adlandırılır.
- Varlıkların borçla finanse edilmesine bağlı olarak, şirket ortaklarının hisse başına kazançlarındaki değişim finansal kaldıracı en kapsamlı şekilde tanımlar.
- Gelecekteki getirilerin bugünkü değerinin yatırım maliyetine bölünmesiyle bulunan göstergeye Karlılık endeksi denir.
- Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemine Arbitraj denir.
- Miktarı tespit edilerek ödenmesi ileri bir tarihte yapılacak olan bir borcun söz konusu tarihten önce ödenen kısmına veya belirli bir sürenin geçmesinden sonra geri alınacak paraya Avans denir.
- İhracatçıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacaklarını veya elde edecekleri alacakları karşılığında sermaye piyasası kurulunca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraklara Varlığa dayalı menkul kıymet adı verilir.
- Bir menkul değerin sahip olduğu risk ile menkul değerin beklenen getirisini bir arada değerlendirmeye imkan veren ölçüt Değişim katsayısıdır.
- Bir menkul kıymetin riskinin ölçütü Standart sapmadır.
- Finansal kaldıraç kullanmanın bir sonucu olarak; Finansal kaldıraç derecesi 1’den büyüktür.
- Yatırım kararları finansal yöneticinin en önemli karar aşamasıdır.
- İşletme karın ne kadarını ortaklara dağıtacağına karar vermiştir. Bu durumda gerçekleşen finansal karar türü Dividant kararıdır.
- Net çalışma sermayesi= Dönen varlık – Kısa vadeli borçlar
- Finansal varlıkların Beta değeri 1’den büyükse Yüksek sistematik risk vardır.
- Türev piyasalarda yer alan araçlar: Forward, Future, Swap, Opsiyon
- Alım opsiyonunda alıcının maksimum zararı Opsiyon primi kadardır.
BİLGİN
Mesajlar: 6
Kayıt: 11 Eki 2016 17:03
İletişim:

13 Eki 2016 17:22

İşletme bölümü mezunu olan biri olarak Kpss de en gereksiz alan burası. sırf puan türleri hesaplansın diye işaretlemek için konulmuş.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir