Kpss İşletme Soruları Ve Cevapları

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kpssci
Mesajlar: 238
Kayıt: 18 Mar 2017 17:52
İletişim:

18 Mar 2017 20:46

KPSS İŞLETME SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- Aşağıdaki dönemlerden hangisinde ürünün üretim hacmi artırılarak maliyetlerde düşüş sağlanmaya çalışılır?

a) Büyüme b) Üretim c) Olgunluk d) Sunuş e) Düşüş

2- Amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını hangi yönetim fonksiyonu belirler?

a) Planlama b) Denetim c) Örgütleme d) Organizasyon e) Kadrolama

3- Bir üretim sisteminin ani talep değişmelerine cevap verebilme yeteneği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Değişim b) Kapasite c) Esneklik d) Verimlilik e) Üretkenlik

4- Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen sosyal faktörlerden biridir?

a) Öğrenme b) Aile c) Kişilik d) Tutum e) Durumsal faktörler

5- Aşağıdakilerden hangisi güç kaynakları arasında yer almaz?

a) Yasal güç b) Karizmatik güç c) Zorlayıcı güç d) Kalıcı güç e) Ödüllendirme gücü

6- Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli kaynaklarla finanse edilmelidir?

a) Alacaklar b) İşçilik giderleri c) Stoklar d) Peşin ödenmiş giderler e) İştirakler

7- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin bireyler arası rollerine örnektir?

a) Sözcülük b) Sorun çözme c) Bilgi yayma d) Önderlik e) Arabuluculuk

8- Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen sosyal faktörlerden biridir?

a) Meslek b) İnançlar c) Öğrenme d) Danışma grupları e) Medeni halk

9- İşletmelerin bütün fonksiyonlarını kapsayan bütçelere ne ad verilir?

a) Nakit bütçesi
b) Yatırım bütçesi
c) Pazarlama bütçesi
d) Ana bütçe
e) Üretim bütçesi

10- Beklenen sonuçların sayılarla ifade edildiği plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Strateji b) Program c) Yöntem d) Politika e)Bütçe

11- Talep tahmini hangi araştırma çalışmaları kapsamında yer alır?

a) Finansal araştırma
b) Teknik araştırma
c) Ekonomik araştırma
d) Hukuki araştırma
e) Örgütsel araştırma

12- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi kuruluş yeri seçiminde kullanılamaz?

a) Simpleks yöntemi
b) Ağırlıklı puanlama yöntemi
c) Maliyet/hacim analizi
d) Ulaştırma modeli
e) Re-fa

13- Ortalama birim maliyetin minimum olduğu üretim miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atıl kapasite
b) Maksimum kapasite
c) Fiili kapasite
d) Optimum kapasite
e) Etkin kapasite

14- Bir marka ne zaman yasal hale gelir?

a) Markanın reklamı yapıldığında
b) Logo ile ifade edildiğinde
c) Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirildiğinde
d) Markanın adı belirlendiğinde
e) Markayı taşıyan ürün piyasaya çıkarıldığında

15- Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özellikleri arasında yer almaz?

a) Nüfusun yaş dağılımı
b) Nüfusun coğrafi dağılımı
c) Nüfus sayısı
d) Gelir düzeyi
e) Nüfusun cinsiyet dağılımı

16- İşletmenin mali durumu ve borç ödeme gücünü anlayabilmek için yapılan analiz türüne ne denir?

a) Dinamik Analiz
b) Statik Analiz
c) Kredi Analizi
d) Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
e) İç Analiz

17- Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

a) Kapital b) Teknoloji c) İş gücü d) Planlama e) Girişimci

18- Bir işletmede hangi işin kim tarafından yapılacağının belirlenmesi, yönetimin hangi özelliği ile ilgilidir?

a) İşbirliği b) Planlama c) İşbölümü d) Uzmanlaşma e) Yetkilendirme

19- Aşağıdakilerden hangisi sabit gider kalemlerinden biri değildir?

a) Kira giderleri b) Faiz giderleri c) Vergi ve fonlar d) Amortismanlar e) Yakıt giderleri

20- Bilimsel yönetim ilkelerini ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adam Smith
b) Fayol
c) Henry Ford
d) Henry Gannt
e) Frederic Taylor

21- Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Etkinlik b) Prodüktivite c) Verimlilik d) Rantablite e) Üretkenlik

22- Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi tutundurma karması içinde yer almaz?

a) Halkla ilişkiler
b) Kişisel satış
c) Reklam
d) Satış tutundurması
e) Sponsorluk

23- Aşağıdakilerden hangisi durumsal önderlik modellerinden biri değildir?

a) Üç boyutlu önderlik
b) Fiedler modeli
c) Yol-amaç
d) Olgunluk
e) Yönetsel diyagram

24- Aşağıdakilerden hangisi planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir?

a) Dönemsellik ilkesi
b) Fonksiyonellik ilkesi
c) Birlik ilkesi
d) Şeffaflık ilkesi
e) Bütünlük ilkesi

25- Pazar payını korumak için farklılaştırılmış ürünlerin çıkarılması, ürün yaşam eğrisinin hangi aşamasında yapılabilir?

a) Olgunluk b) Ürün geliştirme c) Büyüme d) Düşüş e) Giriş

26- Bir malın üretilmesiyle ilgili gelir ile gider arasındaki oran aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

a) Etkenlik b) Rantabilite c) Karlılık d) Verimlilik e) Ekonomiklik

27- Bir ürünü benzerlerinden ayırmak için kullanılan isim, sembol, terim veya bunların bileşimlerine ne ad verilir?

a) Marka b) Reklam c) Logo Etiket e) Ambalaj

28- Aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisi kar payıdır?

a) Tahvil b) Hazine bonosu c) Hisse senedi d) Vadeli mevduat e) Report

29- Bir malın, fikrin veya hizmetin kendisinden bekleneni sağlama derecesini araştırmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Değer analizi
b) İş Etüdü
c) FÜTZ Analizi
d) Müşteri memnuniyeti araştırması
e) Fayda Maliyet Analizi

30- Firma açısından aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı değildir?

a) Kar payı (temettü) ödemeleri
b) Amortisman giderleri
c) Vergi ödemeleri
d) Çeşitli araç ve gereç alımı için yapılan ödemeler
e) Faiz ödemeleri

31- Nitelikli adayların, iş için işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir?

a) İş bulma b) Duyuru c) İşe alma d) Personel bulma e) Personel seçimi

32- Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir?

a) Taşıma b) Değişim c) Pazar bilgisi toplama d) Fiyatlama e) Depolama

33- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar?

a) Mali koşullar b) Üretim koşulları c) Çevre koşulları d) İşgücü koşulları e) Teknik koşulları

34- İnsanı, diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Verimli çalışması b) Sosyal bir varlık olması c) Yükselmek istemesi
d) Para karşılığı çalışması e) Emeğini başkasına kiralaması

35- Belli amaçlara ulaşmak için, bilinçli bir hareket tarzının kararlaştırılmasına ne ad verilir?

a) Planlama b) Yöneltme c) Koordinasyon d) Denetim e) Örgütleme

36- Aşağıdakilerden hangisi yöneltme işlevinin kapsamında yer almaz?

a) Bölümlere ayrıma b) Motivasyon c) Liderlik d) Güç e) İletişim

37- Belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının veya hangi ölçüde ulaşıldığının araştırılması ve gerekirse düzeltici tedbirlerin alınmasına yönelik yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Denetim b) Planlama c) Yürütme d) Örgütleme e) Motivasyon

38- Üretim sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesine ne ad verilir?

a) Kaynak yönetimi b) Süreç yönetimi c) Üretim yönetimi
d) Sistem yönetimi e) İşletme yönetimi

39- Aşağıdakilerden hangisi, üretim sisteminin temel öğeleri arasında sayılmaz?

a) Çıktılar b) Geribildirim c) Girdiler d) Dış çevre e) Dönüşüm süreci

40- Bir işletmenin fiziksel ve fiziksel olmayan varlık ve eylemlerinin, değişik ölçülere göre sınıflandırılarak, harf, rakam veya sembollerle ifade edilmesine ne ad verilir?

a) Sınıflama b) Uzmanlaştırma c) Yalınlaştırma d) Sınıflama e) Kodlama

41- Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

a) Özetleme b) Yasallaştırma c) Sınıflama d) Kaydetme e) Düzenleme

42- Aşağıdaki birleşmelerin hangisinde işletmelerin hukuki bağımsızlıkları bozulur?

a) Konsem b) Holding c) Kartel d) Konsorsiyum e) Tröst

43- Yönetimin birden fazla kişi tarafından yerine getirilebilmesi, yönetimin hangi özelliğiyle ilgilidir?

a) Amaca yönelik alma b) Yetki c) Grup d) Genellik e) Beşeri

44- Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetleri üretmek, yeniden satmak ya da işletme kurmak amacıyla satın alır?

a) Endüstriyel tüketici b) Üretici c) Son tüketici d) Yatırımcı e) Girişimci

45- İnsanların gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara ne ad verilir?

a) Hizmet b) Mal c) Sermaye d) İşletme e) Üretim faktörü

46- Hava, kaynak suyu ve gün ışığı, aşağıdaki mal gruplarından hangisine örnektir?

a) Ekonomik mallar b) Üretim malları c) Serbest mallar d) Tüketim malları e) Yatırım malların

47- Üretim araçlarının mülkiyeti başka ülke girişimcilerine ait olan işletme ne tür bir işletmedir?

a) Ticari işletme b) Özel Girişim c) Endüstri İşletmesi d) Kamu İşletmesi e) Yabancı Sermayeli İşletme

48- Beyaz eşya üreten bir işletmenin, tüketicilerin gereksinimlerini saptamaya yönelik bir araştırma yaptırması, işletmenin genel amaçlarından hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Topluma hizmet etmek b) İstihdam alanları yaratmak c) Daha fazla kar elde etmek
d) İşletmenin varlığını sürekli kılmak e) İşletmenin büyümesini sağlamak

49- İşletmelerin kuruluş kararının oluşumunda, ilk aşama hangisidir?

a) Kesin proje b) Uygulama c) Fizibilite araştırmaları
d) Ön proje e) Yatırım düşüncesi

50- İki veya daha fazla işletmenin tek bir işletme haline gelmesiyle oluşan birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Holding b) Konsorsiyum c) Tam birleşme d) Tröst e) Kartel

Cevaplar:

1-a 2-b 3-c 4-b 5-d 6-e 7-d 8-d 9-d 10-e 11-c 12-a 13-a 14-c 15-d 16-d 17-d 18-c 19-e 20-e 21-a 22-e 23-e 24-b 25-a 26-e 27-a 28-c 29-a 30-b 31-d 32-c 33-c 34-b 35-a 36-a 37-a 38-c 39-d 40-e 41-b 42-e 43-c 44-a 45-b 46-c 47-e 48-a 49-e 50-c
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir