Kpss ceza muhakemeleri hukuku (CMK) çıkmış sorular-cevaplı

Cevapla
Beytullah41
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Tem 2019 20:37
İletişim:

07 Tem 2019 16:15

2. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle tanıklıktan çekinemez? (2008 KPSS sorusu)
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Mali müşavirler
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru yöneltemez? (KPSS 2008 sorusu)
A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık
4. Aşağıdakilerden hangisi, CMK’da hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri olarak belirtilmemiştir? (2006 KİK sorusu)
A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ev sahibi-kiracı ilişkisi olması
B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı olması
C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı olması
D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olması
E) Suçtan kendisinin zarar görmesi
5. Şikâyet şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006 KİK sorusu)
A) Soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikâyette bulunabilir.
B) Resen takip edilen bir suçun şikâyete tabi olduğu kovuşturma sırasında anlaşılırsa durma veya düşme kararı verilmesi gerekir.
C) Şikâyet hakkının kullanılabilmesi için fiilin öğrenilmesi yeterlidir.
D) Şikâyet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.
E) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkında şikâyette bulunulması diğerlerine sirayet eder.
6. Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2006 KİK sorusu)
A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
D) Takibi şikâyete bağlı olan hakaret suçunun ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmesi halinde, eser mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.
E) Suçun işlendiği yer belli değilse Ankara mahkemesi yetkilidir.
7. Cumhuriyet savcısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2006 KİK sorusu)
A) Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuriyet savcısı bulunmadığı için bu mahkemelerdeki davaları şikâyet eden kişi açmaktadır.
B) Cumhuriyet savcılarına Adalet Bakanı dava açmaları konusunda emir veremez.
C) Ceza Muhakemesi Kanunu, Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için her koşulda kamu yararının aranmasını şart koşmaktadır.
D) Cumhuriyet savcıları ilk derece mahkemelerinde kamu davasını açtıktan sonra, duruşma aşamasında mahkemede yer almak zorunda değildir.
E) Bir kamu davasını hangi Cumhuriyet savcısı açmışsa, duruşmada da yalnızca o savcı bulunmak zorundadır.
8. Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2006 KİK sorusu)
A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın suçsuz olduğunun kesin olarak ispat edilmesi halinde verilebilir.
B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusunda kesin kanaate ulaşılmadan da verilebilir.
C) Durma kararının verilebildiği durumlarda her koşulda durma kararı verilmelidir.
D) Durma kararı da bir hükümdür.
E) Mahkemenin verdiği “ceza verilmesine yer olmadığı kararı” bir hükümdür.
9. Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2006 KİK sorusu)
A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri için diğer koşulların yanında savcı veya amirlerine başvurma olanaklarının da bulunmaması gerekir.
B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan sonra, yakalanana kanuni haklarını derhal bildirmek zorundadır.
C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikâyete bağlı suçlarda, şüphelinin yakalanması için şikâyetin gerçekleşmesi şarttır.
D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sahip olduğu durumlarda da yakalama yetkisine sahiptir.
E) Herkesin yakalama yapabileceği hallerden biri de kişiye, suçu işlerken rastlanmasıdır.
10. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görev (madde yönünden yetki) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Av. için hakimlik sorusu)
A) Mahkeme kovuşturmanın her aşamasında görev konusunda karar verebilir.
B) Görev konusundaki karar için talebe gerek yoktur, resen de verilebilir.
C) Görev konusunda uyuşmazlık çıktığında görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.
D) Mahkemenin görevsizlik kararlarına itiraz edilemez.
E) Görevsiz mahkemenin bazı işlemleri geçerlidir.
11. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden biri değildir? (2008 Av. için hakimlik sorusu)
A) Hâkim ile mağdur arasında kayyım ilişkisinin olması
B) Hâkim ile sanık arasında hangi derecede olursa olsun kan hısımlığının olması
C) Hâkimin aynı davada mağdurun vekilliğini yapmış olması
D) Hâkimin aynı davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
E) Hâkim ile mağdur arasında evlat edinme ilişkisinin olması
12. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu davasının açılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Av. için hakimlik sorusu)
A) Toplanan deliller ancak kuvvetli şüphe oluşturduğunda Cumhuriyet savcısı iddianameyi düzenler.
B) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşullar varsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa kovuşturmaya yer olmadığına karar verilebilir.
D) Kuvvetli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılması 3 yıl süreyle ertelenebilir.
E) Erteleme kararına, savcının görev yaptığı yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edilebilir.

ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Avukatlar için hakimlik sorusu)
A) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 6 aydır.
B) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi 6 ay daha uzatılabilir.
C) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok 2 yıldır.
D) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi zorunlu hâllerde uzatılabilir.
E) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez.
14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Av. için hakimlik sınavı benzer soru)
A) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara sadece müdahil itiraz edebilir.
B) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara her zaman itiraz edilebilir.
C) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı, savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi inceler.
D) Savcı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını bu konudaki takdir yetkisini kullanarak vermişse itiraz edilemez.
E) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazın ağır ceza mahkemesince reddi hâlinde savcı hiçbir şekilde kamu davası açamaz.
15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma evresinde şüphelinin müdafiinin kollukta bulunan soruşturma dosyasını incelemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Avukatlar için hakimlik sorusu)
A) Sulh ceza hâkiminin kararıyla dosyayı inceler.
B) Savcının yazılı emriyle dosyayı inceler.
C) Kolluk amirinin izniyle dosyayı inceler.
D) Davayı elinde bulunduran kolluğun izniyle dosyayı inceler.
E) Kolluk, dosyanın incelenmesine müsaade etmek zorundadır.
16. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın duruşmada hazır bulunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Av. için hakimlik sorusu)
A) Toplanan delillere göre bir karar verilmesi gerekiyorsa dava sanığın sorgusu yapılmadan da yokluğunda bitirilebilir.
B) Sanık savuşursa dava, yokluğunda bitirilebilir.
C) Sanık ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse dava, yokluğunda bitirilebilir.
D) Sanık önceden sorguya çekilmiş ve hazır bulunmasına gerek görülmüyorsa dava, yokluğunda bitirilebilir.
E) Suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektiriyorsa sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir.
17. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, taşınmazlara elkoymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Avukatlar için hakimlik sınavı sorusu)
A) Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe olmalıdır.
B) Şüphelinin veya sanığın mülkiyetinde olmalıdır.
C) Başkasının zilyetliğinde olmamalıdır.
D) Bu elkoyma ancak belli suçlar yönünden mümkündür.
E) Elkoyma kararını ancak hâkim verebilir.
18. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının, tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin kararına karşı, kanun yolu olarak başvurulacak merciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 Av. için hakimlik sorusu)
A) O yargı çevresindeki sulh ceza hâkimine başvurulur.
B) Bağlı olduğu başsavcıya başvurulur.
C) Yanında bulunduğu asliye ceza mahkemesine başvurulur.
D) Yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına başvurulur.
E) Kanun yolu kabul edilmemiştir.
19. Şiddet sebepli yaralama (müessir fiil) suçundan mahkûm olan sanık kararı temyiz eder. Yargıtay olayda şiddet sebebinin bulunmadığı gerekçesiyle kararı sanık lehine bozar. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uyar. Yeniden yapılan duruşma sonunda fiilin müessir fiil değil, insan öldürmeye teşebbüs olduğunu kabul ile sanığı yeni tavsife göre mahkûm eder. (2008 Avukatlar için hakimlik sorusu)
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkeme ilk vasıflandırmasına göre yargılama yapmak zorunda olduğu gibi eskisinden daha ağır bir ceza da veremez.
B) Bozma kararına uyan mahkeme eğer yeni bir vasıflandırma yapmak istiyorsa, bu takdirde dosyayı Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır.
C) Mahkeme ilk vasıflandırmaya göre yargılama yapmak zorundadır. Ancak, bozmaya uymuş olmasına rağmen daha ağır bir ceza vermek yetkisine sahiptir.
D) Bozmaya uyan mahkemenin, fiilin başka bir suç teşkil ettiği gerekçesiyle bu suçtan mahkûmiyet kararı vermesi yerindedir, ancak mahkeme eski cezadan daha ağır bir ceza veremez.
E) Mahkeme bozmaya uymuş olmasına rağmen “bozmadan sonra serbesti ilkesi” gereği, yeni vasıflandırmaya göre eskisinden daha ağır bir ceza verebilir.
20. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden yetkisizlik iddiasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Sanık yetkisizlik iddiasını ilk derece mahkemesinde duruşmada sorgudan önce bildirir.
B) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce verilir.
C) Mahkemeler her zaman resen yetkisizlik kararı verebilir.
D) Mahkemenin yetkililik kararına itiraz edilemez.
E) Mahkemenin yetkisizlik kararına itiraz edilebilir.
21. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Hâkimin reddi bağlı olduğu mahkemeye yapılan başvuruyla istenir.
B) Reddi istenen hâkim ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.
C) Ret istemine hâkimin mensup olduğu mahkemece karar verilir.
D) Reddi istenen hâkim de ret istemiyle ilgili müzakereye katılır.
E) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir.
22. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi koşullarından biri değildir? (2008 hakimlik sorusu)
A) Soruşturma neticesinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati oluşması
B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin toplum ve şüpheli açısından davanın açılmasından daha yararlı olması
C) Şüphelinin daha önce herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması
D) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi
E) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması
23. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, dosyayı incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini kural olarak bütünüyle inceleyebilir.
B) Savcı müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir.
C) Şüphelinin ifadesini içeren tutanağın incelenmesi engellenemez.
D) İddianamenin mahkemece kabul edildiği tarihten itibaren müdafi tüm dosya içeriğini inceleyebilir.
E) Müdafiin dosyayı inceleme haklarından suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.
24. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 hakimlik sorusu)
A) İddianame, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilebilir.
B) Suçun sübutuna etki etmesi ihtimali bulunan bir delil toplanmadan düzenlenen iddianame iade edilir.
C) Ön ödemeye tabi olduğu açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
D) On günlük süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.
E) İade kararına ilgililer itiraz edebilir.
25. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklama kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 hakimlik sorusu)
A) Tutuklamaya savcı, hâkim ve mahkeme karar verir.
B) Kovuşturma evresinde tutuklamaya ancak savcının istemi üzerine karar verilebilir.
C) Soruşturma evresinde savcı kendiliğinden tutukluyu serbest bırakabilir.
D) Kovuşturma evresinde tutukluluk hâlinin devamına ilişkin mahkeme kararına itiraz edilemez.
E) Şüphelinin müdafii olmadan da tutuklama kararı verilebilir.
26. Kovuşturmama kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 hakimlik sorusu)
A) Soruşturma sonunda kuvvetli şüphe oluşturacak deliller elde edilmemişse kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir.
B) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra aynı fiilden dolayı dava açılamaz.
C) Kovuşturmama kararına karşı itiraz süresi tebliğden itibaren 10 gündür.
D) İtiraz, kovuşturmama kararını veren savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi başkanına yapılır.
E) Cumhuriyet savcısının kamu davasını açma konusunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde kovuşturmama kararına itiraz edilemez.

27. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen “Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbirine, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde savcı karar verir ve bu kararını 24 saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunar.
B) Taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli ya da sanıktan başkasının zilyetliğinde olması durumunda da elkoyma işlemi yapılabilir.
C) Taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri ancak kanunda sayılan suçlar bakımından uygulanabilir.
D) Soruşturma ya da kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hâllerde şüpheli ya da sanığa ait banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba elkonabilir.
E) Elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “muhafaza görevini kötüye kullanma” suçunu oluşturur.
28. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, müdafi atanması veya görevlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3 avukat hazır bulunabilir.
B) Müdafii olmayan şüpheli, çocuk ise kendisi için istemi olmasa da bir müdafi görevlendirilir.
C) Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili soruşturmada, şüphelinin istemi olmasa da bir müdafi görevlendirilir.
D) Müdafii olmayan ve müdafi seçebilecek durumda olmayan şüpheliye istemi olmasa da bir müdafi görevlendirilir.
E) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre zorunlu müdafilik istisnaidir.
29. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, gözlem altına almayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Gözlem altına almaya hâkim veya mahkeme karar verir.
B) Şüphelinin müdafii yoksa baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
C) Gözlem süresi, ek sürelerle birlikte 3 ayı geçemez.
D) Mahkemenin verdigi gözlem altına alma kararına itiraz edilebilir.
E) Gözlem altına alma kararına itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurmaz, itiraz merci aksine karar verebilir.
30. Duruşmada ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, ilk önce kime verilir? (2011 Raportörlük sınavı sorusu)
A) Cumhuriyet savcısına B) Katılana veya vekiline
C) Sanığın müdafiine D) Sanığa E) Tanığa
31. Aşağıdaki mahkeme kararlarından hangisine itiraz edilemez? (2000 hakimlik benzer soru)
A) Düşme kararı
B) Duruşmada verilen görevsizlik kararı
C) Sanığın gözlem altına alınması kararı
D) Tutuklama kararı
E) Tutukluğun devamına ilişkin karar
32. Yunanistanlı tır şoförü (A), Edirne sınır kapısından çıkmak üzereyken idaresindeki tır aracının arka lastiklerinden biri yerinden fırlamış ve yol kenarında yürüyen (B)’ye çarparak ölümüne neden olmuştur. (A), durumdan habersiz Bulgaristan’a girmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığı kamu davası açmıştır. (1998 hakimlik sorusu)
Davaya bakan mahkemenin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşme kararı verir.
B) Durma kararı verir.
C) Yargılama yapar; beraat kararı verir.
D) Yargılama yapar; mahkûmiyet kararı verir.
E) Yargılama yapar; ret kararı verir.
33. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmanın açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 KPSS sorusu)
A) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır.
B) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hüküm kapalı duruşmada açıklanır.
C) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
D) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, açıklığın kaldırılmasına ilişkin duruşma da kapalı yapılır.
E) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır.
34. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen olağan ya da olağanüstü kanun yollarından biri değildir? (2009 KPSS sorusu)
A) Temyiz
B) İtiraz
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Karar düzeltme
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
35. Yer yönünden yetkisizlik kararını aşağıda sayılan yargı yerlerinden hangisi verir? (1998 hakimlik sorusu)
A) Davaya bakan mahkemenin yargı çevresine en yakın yer ağır ceza mahkemesi
B) Davaya bakan mahkemenin yargı çevresi içinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi
C) Davaya bakan mahkemenin yargı çevresine en yakın yer asliye ceza mahkemesi
D) Davaya bakan mahkeme
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
36. Ceza yargılamasında yetkili mahkeme aşağıdaki esaslardan hangisine göre belirlenir? (1998 hakimlik sorusu)
A) İlk icrai hareketin başladığı yere göre
B) Sanığın yakalandığı yere göre
C) Suçun işlendiği yere göre
D) Sanığın ikametgâhına göre
E) Sanığın ilk görüldüğü yere göre
37. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, sanığın duruşmadan bağışık (vareste) tutulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Bağışık tutma kararını mahkeme resen de verebilir.
B) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için sanığın mahkemece sorgusu yapılmış olmalıdır.
C) Bağışık tutma kararı verilebilmesi için mahkemenin, sanığın duruşmada hazır bulunmasına gerek görmemesi aranır.
D) Mahkemenin bağışık tutma kararına rağmen sanık duruşmada hazır bulunabilir.
E) Mahkeme, bağışık tutulan sanığın duruşmada hazır bulunmasına ve zorla getirilmesine her zaman karar verebilir.
38. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde kovuşturma sırasında istinabe yoluna gidilemez? (2008 hakimlik sorusu)
A) Duruşmadan bağışık tutulan sanığın tekrar sorgusu için
B) Hastalık, maluliyet nedeniyle duruşmada bulunamayacak tanık veya bilirkişinin dinlenmesi için
C) Konutunun uzaklığı nedeniyle duruşmaya getirilmesi zor olan tanık veya bilirkişinin dinlenmesi için
D) Keşif yapılması için
E) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde zorunluluk olmasa da tanık veya bilirkişi dinlenmesi için
39. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde müdafi bulundurma zorunluluğu yoktur? (2008 hakimlik sorusu)
A) Sanık kendisini savunamayacak derecede malulse
B) Sanık, şuurunun incelenmesi için gözlem altına alınmışsa
C) Sanığın duruşmanın düzenli şekilde yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığı için duruşma salonundan çıkarıldıktan sonra oturuma devam edilirse
D) Kaçak hakkında duruşma yapılacaksa
E) Sanığın yüzüne karşı tanığın gerçeği söylemeyeceğinden endişe edildiğinde sanık mahkeme salonundan çıkarılarak oturuma devam edilecekse
40. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, eski hâle getirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Usul işlemi süresi içinde yapılsaydı esasa hangi mahkeme hükmedecekse eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.
B) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir.
C) Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
D) Dilekçe sahibi eski hâle getirme dilekçesinde, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları varsa belgelerini de ekleyerek açıklar.
E) Eski hâle getirme dilekçesi kararın yerine getirilmesini durdurmaz, ancak mahkeme kararın yerine getirilmesini erteleyebilir.
41. Davaların (muhakemelerin) birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Kaçakçılıkla ilgili davalar diğer davalar ile birleştirilemez.
B) Çocuk mahkemelerindeki davalar ile büyüklerin davaları zorunluluk yoksa birleştirilemez.
C) İcra mahkemelerinin görevine giren davalarla diğer ceza davaları birleştirilemez.
D) Asker kişilerin Askerî Ceza Kanunu’nda öngörülen suçlarına asker olmayanların iştiraki hâlinde bu kişiler hakkındaki davalar asker kişiler hakkındaki davalarla birleştirilir.
E) Genel görevli ceza mahkemesinde görülmekte olan bir dava hiçbir şekilde Yüce Divanda görülen bir dava ile birleştirilemez.

42. İstanbul’da oturan ve diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlisi, Fransa’da işlediği ve Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir suçtan dolayı arabasıyla Fransa’dan kaçar ve İpsala kapısından Türkiye’ye girer, Bolu’da yakalanır ve Ankara’ya götürülür.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? (2008 hakimlik sorusu)
A) Edirne Mahkemesi
B) İstanbul Mahkemesi
C) Bolu Mahkemesi
D) Ankara Mahkemesi
E) Edirne ve İstanbul Mahkemeleri
43. Yerleşim yeri Konya olan ancak İstanbul’da oturan (A) Selanik’te, Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir suç işlemiş, Edirne’den yurda giriş yapmış, trenle Ankara’ya giderken Eskişehir’de yakalanıp Ankara’ya götürülmüştür.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? (2008 hakimlik sorusu)
A) Konya Mahkemesi
B) İstanbul Mahkemesi
C) Edirne Mahkemesi
D) Eskişehir Mahkemesi
E) Ankara Mahkemesi
44. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, duruşma tutanağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 hakimlik sorusu)
A) Tutanağı başkan veya hâkim imzalar.
B) Tutanağı Cumhuriyet savcısı imzalar.
C) Tutanağı zabıt kâtibi imzalar.
D) Tutanağa karşı sadece sahtecilik iddiası yöneltilebilir.
E) Başkanın mazereti varsa tutanak en kıdemli üye tarafından imzalanır.
45. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, ortaya konulması istenen bir delil aşağıdakilerin hangisinde reddedilmez? (2008 hakimlik sorusu)
A) Delil, arama kararı veya emri olmadan konutta yapılan bir arama sonucunda elde edilmişse
B) Delil ile ispat edilmek istenen olayın karara etkisi yoksa
C) Delil ortaya koyma istemi, davayı uzatmak amacına yönelikse
D) Delil ortaya koyma istemi geç bildirilmişse
E) Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse
46. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, tanıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2008 hakimlik sorusu)
A) Hâkimin takdirine bağlı olarak tanıklar, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenebilir.
B) Sağır ve dilsiz tanıklar yeminsiz dinlenir.
C) Tanıkların dinlenmesi sırasında kaydedilen görüntü ve sesler sadece adli yargı makamlarında görülmekte olan davalarda kullanılabilir.
D) Tanıklar, hükmün verilmesine kadar sadece gecikmesinde sakınca bulunan ya da kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ya da şüpheli veya sanıkla yüzleştirilebilir.
E) Mağdur çocukların tanıklığı sırasındaki görüntü veya seslerin kayda alınması zorunludur.
47. Savcı yürüttüğü bir soruşturmada şüpheli Ş’nin tutuklanmasını sulh ceza hâkiminden istemiş, ancak sulh ceza hâkimi sanığı tutuklamamıştır. Savcı bu karara itiraz etmiş ve itiraz merci tutuklama kararı vermiştir. (2011 Raportörlük sınavı sorusu)
Buna göre, merciin verdiği bu kararın denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Merci tarafından verilen bu tutuklama kararına karşı, itiraz kanun yoluna gidilebilir.
B) Merciin itiraz üzerine verdiği bu karar kesindir ve başka bir kanun yoluna gidilemez.
C) Merciin verdiği bu karara karşı, kanun yararına bozma talebinde bulunulabilir.
D) Merciin bu kararına karşı, temyiz kanun yoluna gidilebilir.
E) Merciin bu kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabilir.
48. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kanun yararına bozma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2011 Raportörlük sınavı sorusu)
A) Kanun yararına bozma, sadece mahkeme tarafından verilen kararlar aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur.
B) Kanun yararına bozma, temyiz incelemesinden geçip geçmediğine bakılmaksızın tüm karar veya hükümler aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur.
C) Kanun yararına bozma talebi üzerine verilen bozma kararlarına karşı direnilebilir.
D) Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemini alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bozma talebine ilişkin kendi görüşüyle birlikte dosyayı ilgili ceza dairesine gönderir.
E) Kanun yararına bozma nedeni, hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa Yargıtay Ceza Dairesi cezanın kaldırılmasına doğrudan hükmeder.
49. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi (yer yönünden) yetkili mahkemeyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir? (2008 Sayıştay sorusu)
A) İhbarın yapıldığı yer
B) Şüphelinin yakalandığı yer
C) Şüphelinin yerleşim yeri
D) Mağdurun oturduğu yer
E) İlk usul işleminin yapıldığı yer
50. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, davanın nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2008 Sayıştay sorusu)
A) Dava hukuki nedenlerle nakledilebilir.
B) Dava fiili nedenlerle nakledilebilir.
C) Dava kamu güvenliği nedeniyle nakledilebilir.
D) Dava kamunun sağlığı nedeniyle nakledilebilir.
E) Kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.
51. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2009 sorusu)
A) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programlarında arama yapılması için, başka surette delil elde etme olanağının bulunmaması gerekir.
B) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılması için hâkim kararı gerekir.
C) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama, el koyma tedbirine Cumhuriyet savcısının yazılı emri bulunması şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
D) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında sistemdeki veriler yedeklenir.
E) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında oluşturulan veri yedeğinin bir kopyası, istenmesi hâlinde şüpheliye veya vekiline verilir.
52. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KİK 2009 sorusu)
A) Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
B) Ön ödemeye ya da uzlaşmaya tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde, önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
C) Suçun hukuki nitelendirilmesi nedeniyle iddianame iade edilemez.
D) 15 gün içinde kabul edilmeyen iddianame iade edilmiş sayılır.
E) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir.
53. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamındaki yükümlülük türlerinden biri değildir? (KİK 2009 sorusu)
A) Yurt dışına çıkmamak
B) Her türlü taşıtı ya da bunlardan bazılarını kullanmamak
C) Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak
D) Silah bulundurmamak veya taşımamak
E) Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulmasına katlanmak
54. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sürelerin hesaplanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KİK 2009 sorusu)
A) Gün ile belirlenen süreler tebligatın yapıldığı gün başlar.
B) Hafta olarak belirlenen süreler, her hâlde son haftanın son günü mesai bitiminde sona erer.
C) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilden önceki son iş günü mesai saatinde sona erer.
D) Süre ay olarak belirlenmişse tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı bakımından karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer.
E) Ay olarak belirlenen sürelerde, sürenin son bulduğu ayda sayı karşılığı olan gün yoksa süre izleyen ayın ilk günü mesai saati bitiminde sona erer.
55. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin davaya bakamayacağı hâllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KİK 2009 sorusu)
A) Hâkim suçtan kendisi zarar görmüşse hâkimlik görevini yapamaz.
B) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse hâkimlik görevini yapamaz.
C) Aynı davada hâkim olarak keşif kararı vermişse hâkimlik görevini yapamaz.
D) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa hâkimlik görevini yapamaz.
E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa hâkimlik görevini yapamaz.

56. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, mahkemelerin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KİK 2009 sorusu)
A) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.
B) Teşebbüs aşamasında kalmış suçlarda son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir.
D) Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
E) Kesintisiz (mütemadi) suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
57. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tutuklunun salıverilmesine karar veremez? (KİK 2009 sorusu)
A) Cumhuriyet savcısı
B) Sulh ceza hâkimi
C) Bölge adliye mahkemesi
D) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
58. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi (yer yönünden) yetkili mahkemeyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir? (2009 hakimlik sorusu)
A) Suçun işlendiği yer
B) Basılı eserin yayım merkezi
C) Eserin basıldığı yer
D) Mağdurun yerleşim yeri
E) Mağdurun doğduğu yer
59. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 hakimlik sorusu)
A) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanığa sebep olduğu giderler ödettirilir.
B) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanık zorla getirilir.
C) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanığa disiplin hapsi uygulanır.
D) Sanığın nişanlısı tanıklıktan çekinebilir.
E) Boşanmış olsa bile sanığın eşi tanıklıktan çekinebilir.
60. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edilemez? (2011 Raportörlük sınavı sorusu)
A) Madde bakımından yetkisizlik kararına
B) Tutuklama kararına
C) Yer bakımından yetkisizlik kararına
D) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara
E) Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin karara
61. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, Devlet sırrı konusunda tanıklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 hakimlik sorusu)
A) Tanık suçla ilgili bilgileri Devlet sırrı olarak mahkemeden gizli tutamaz.
B) Tanıklık konusu bilgiler Devlet sırrı ise tanığı sadece hâkim veya mahkeme heyeti dinler.
C) Devlet sırrı ile ilgili olarak hâkim ve mahkeme heyeti tanığı dinlerken sadece zabıt kâtibi hazır bulunur.
D) Cumhurbaşkanı Devlet sırrı konusunda tanıklık yapıp yapmayacağını kendisi takdir eder.
E) Devlet sırrına ilişkin tanıklık konusundaki düzenleme sadece alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.
62. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, gözaltıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2009 hakimlik sorusu)
A) Gözaltına alma kararını sulh hâkimi verebilir.
B) Gözaltı süresi hâkim önüne çıkarılması için zorunlu olan süre hariç 48 saati geçemez.
C) Gözaltına alınan kimsenin en yakın mahkeme veya hâkim önüne çıkarılması için geçecek süre 10 saatten fazla olamaz.
D) Gözaltına almak için kişinin bir suç işlediği konusunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekir.
E) Bazı hâllerde savcı gözaltı süresini toplam 3 gün süreyle uzatabilir.
63. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin hangisinde kural olarak tutuklama kararı verilemez? (2009 hakimlik benzer soru)
A) Şüpheli veya sanığın 18 yaşından küçük olması
B) Suçun cezasının sadece adli para cezası olması
C) Suçun cezasının yukarı sınırının 3 yıldan fazla hapis cezası olmaması
D) Tutuklamanın, verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olması
E) Adli kontrol uygulamasının yeterli olduğunun anlaşılması
64. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmaların açıklığı ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 hakimlik sorusu)
A) Genel ahlak nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması mümkündür.
B) Kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması mümkündür.
C) Duruşmanın sadece bir kısmı kapalı yapılamaz.
D) Sanık 18 yaşını doldurmamış ise duruşma mutlaka kapalı yapılır.
E) Açıklığın kaldırılmasına ilişkin duruşma da kapalı yapılabilir.
65. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin tarafsızlığını şüpheye düşüren sebeplerin ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan sonra ortaya çıkması veya öğrenilmesi hâlinde bu nedenin öğrenilmesinden itibaren en geç kaç gün içerisinde ret istemi yapılabilir? (2009 hakimlik sorusu)
A) 3 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30
66. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 hakimlik sorusu)
A) Sanığın isnadı öğrenme hakkı vardır.
B) Sanığın haklarını öğrenme hakkı vardır.
C) Sanığın delil ileri sürme hakkı vardır.
D) Sanığın tali davalar açma hakkı vardır.
E) Sanığın kimliğini açıklamama hakkı vardır.
67. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutukluluk hâlinin devamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2009 hakimlik sorusu)
A) Kovuşturma evresinde mahkeme, sanığın tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceğine her oturumda karar verir.
B) Soruşturma evresinde savcı, tutukluluk hâlinin devamına gerek görmüyorsa adli kontrol uygulamasına karar verebilir.
C) Soruşturma evresinde 30 günlük sürelerle sulh ceza hâkimi, tutukluluğun devam edip etmeyeceğine savcının veya şüphelinin istemi üzerine karar verir.
D) Soruşturma evresinde savcı, tutukluluk hâlinin devamına gerek görmüyorsa tutukluyu serbest bırakabilir.
E) Mahkeme, tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceğine iki oturum arasında da karar verebilir.
68. Aşağıdaki suçların hangisinde tutuklama nedeni varsayılabilir? (2010 KPSS sorusu)
A) Taksirle insan öldürme
B) Cebir suçu
C) Organ ve doku ticareti
D) Hırsızlık
E) Resmi belgede sahtecilik
69. Yemin etmeyen tanığa uygulanabilecek disiplin hapsinin azami süresi ne kadardır? (2010 KPSS sorusu)
A) 3 gün B) 1 hafta C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay
70. Soruşturma evresinde en geç ne kadar sürelerle sulh ceza hakimi tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine karar verir? (2010 KPSS sorusu)
A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 60 gün
1-A hatalı
2-D
3-E
4-A
5-B
6-D
7-B
8-E
9-C
10-D
11-B
12-C
13-A
14-D
15-E
16-A
17-C
18-E
19-D
20-C
21-D
22-C
23-B
24-C
25-C
26-E
27-A
28-D
29-E
30-B
31-A
32-B
33-D
34-D
35-D
36-C
37-A soru hatalı
38-E
39-E
40-B
41-E soru hatalı
42-D
43-D
44-B
45-D
46-E
47-A
48-E
49-A
50-D
51-C
52-D
53-E
54-D
55-C
56-E
57-E
58-E
59-C
60-D
61-C
62-E
63-B
64-C
65-B
66-E
67-B
68-D
69-D
70-D
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir