2019 KPSS Anayasa Hukuku Test Soruları ve Cevapları-Yeni Anayasaya Göre

Cevapla
alpcan
Mesajlar: 23
Kayıt: 27 Ara 2018 13:47
İletişim:

27 Ara 2018 13:59

ANAYASA HUKUKU ETÜT SORULARI 2018
1.
I. İstifa
II. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmama
III. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme
IV. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma nedeniyle düşmesi
1982 Anayasasına göre yukarıda sayılan milletvekilliğinin düşmesi nedenlerinden hangileri için Genel Kurul kararına ihtiyaç yoktur?
A) Yalnız IV
B) II ve İli
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
2.
I. Anayasa değişiklikleri
II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin kararlar
IV. Af kanunları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi için nitelikli çoğunluk aranır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

3. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM
Genel Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değildir?
A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin yapılan oylama
B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan oylama
C) Hakkında Meclis soruşturması acılan bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oylama
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama


4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki İkililerden hangisinde TBMM’deki siyasi parti gruplarının, hakkında görüşme yapamayacağı veya karar alamayacağı Meclis işlemleri yer alır?
A) Bütçe kanunu - TBMM seçimlerinin yenilenmesi
B) Meclis araştırması açılması - Olağanüstü hal ilanının onaylanması
C) Milletvekilliğinin düşürülmesi – Seferberlik ilanının onaylanması
D) Anayasa değişikliği - TBMM Başkanının secimi
E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması – TBMM Başkanlığına aday gösterilmesi

5.
I. Seçimlerin yenilenmesine karar vermek
II. Genel ve özel af ilanına karar vermek
III. Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifleri kabul etmek
IV. Bir bakanın veya Cumhurbaşkanı yardımcısının Yüce Divana sevkine karar vermek
V. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek
VI. Olağanüstü hal ilanının onaylanmasına karar vermek
1982 Anayasası’na göre, TBMM Genel
Kurulunun yukarıdaki kararlardan hangilerini alabilmesi için basit değil, nitelikli bir karar yeter sayısı gerekir?
A) Yalnız lll
B) I, II ve V
C) I, II, III ve IV
D) II, V ve VI
E) IV, V ve VI

6. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanların ve Cumhurbaşkanı yardımılarının cezai sorumluluğuna yol açabilen bir denetim yoludur?
A) Gensoru
B) Soru
C) Genel görüşme
D) Meclis soruşturması
E) Bütçe oylaması

7. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin konusu olabilir?
A) Konut dokunulmazlığının sınırlanması
B) Kıyılardan yararlanmanın düzenlenmesi
C) Bütçe kanununda değişiklik yapılması
D) Haberleşme özgürlüğünün sınırlanması
E) Seçme hakknın düzenlenmesi


8. 1982 Anayasasına göre, bütçe kanunuyla ilgili aşağ ıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe teklifi mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunulur.
B) Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.
C) Bütçe Kanunu teklifinde gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneriler, milletvekilleri tarafından sadece TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında verilebilir.
D) Bütçe komisyonunun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartıyla, siyasi parti gruplarının ve bağ ı msı zların oranları na göre temsili gerekir.
E) Bütçe teklifi, TBMM Bütçe Komisyonunda incelenir.

9. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kamu Baş Denetçiliği kurumuyla ilgili yanlış ifadedir?
A) Kamu Baş Denetçisi TBMM tarafından gizli oy ile 4 yıllığ ına seçilir.
B) Kamu Baş Denetçisinin seçimi için 3 tur ön görülmüştür.
C) Kamu Baş Denetçisinin seçimindeki ilk 3 turda nitelikli çoğunluk aranır.
D) Kamu Baş Denetçiliği kurumu TBMM’ye bağlı olarak 2010 Anayasa değişikliği ile kurulmuştur.
E) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.


10. 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçildikten sonra kasıtlı bir suçtan iki yıl hapis cezası alan ve bu cezası kesinleşen bir milletvekilinin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM Genel Kurulu, bu milletvekilinin mil- letvekilliğini üye tamsayısının salt çoğ unluğu ile düşürülebilir.
B) Bu milletvekilinin milletvekilliği, kesin hük- mün TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle düşer.
C) TBMM Genel Kurulu, Anayasa Komisyonunun önerisi üzerine bu milletvekilinin milletvekilliğ ini gizli oy ile düşürebilir.
D) Bu milletvekilinin milletvekilliği, başka bir işlem yapmaya gerek kalmadan, hükmün kesinleştiği an kendiliğ inden düşer.
E) Bu milletvekillinin milletvekilliğini Yüksek
Seçim Kurulu iptal eder.

.

11. I. Yasama döneminin ilk günü
II. Milletvekili genel seçimlerine üç ay kala
III. Savaş ilanına karar verildiği dönem
IV. TBMM’nin tatilde oluduğu dönem
V. Olağanüstü hali onayladığı dönem
VI. TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği dönem
Yukarıda verilenlerden hangilerinde yapılan toplantı lar, 1982 Anayasası na göre TBMM’nin olağ anüstü toplantısı sayılır?


A) Ive II B) II ve V C) IV ve VI
D) I, II ve IV E) III, IV ve VI


12. 1982 Anayasası’na göre, yasama organıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.
B) 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
C) TBMM, Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her konuda kanun çıkarabilir.
D) TBMM ancak Anayasa Mahkemesi denetiminden geçirerek kanunları kabul edebilir.
E) Kısıtlılar milletvekili seçilemezler.

13. 1982 Anayasası’na göre, ara seçim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir ilin veya secim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü ara secim yapılır.
B) TBMM, uygun göreceği her durumda ara secime gidilmesine karar verebilir. Ara secim, Meclisin bu kararını takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü yapılır.
C) Anayasa’nın öngördüğü hallerde Cumhurbaşkanı da ara secime gidilmesine karar verebilir. Cumhurbaşkanının bu yöndeki kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından 90 gün sonraki ilk Pazar günü ara secim yapılır.
D) TBMM’nin üyeliklerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan boşalmanın, Meclisin çalışmasını etkileyebileceğini öngördüğü hallerde, Yüksek Secim Kumlu ara secime gidilmesine karar verebilir. Ara secim, Yüksek Secim Kurulunun
bu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü yapılır.
E) Anayasa’da öngörülen surenin dolmasından önce TBMM’nin aldığı bir karar üzerine daha erken bir tarihte genel secime gidilmesine ara secim denir.

14. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM, bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
B) TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların dörtte birinin oyu ile karar verir.
C) TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının üçte birinin oyu ile karar verir.
D) TBMM, karar yeter sayısı için başkaca bir hükmün öngörülmediği durumlarda üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
E) TBMM, her durumda en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Anayasa’da başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde toplantıya katılanların en az dörtte birinin oyu ile karar verir.

15. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı genel af ilanına ilişkin bir kanunu bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderdiği takdirde TBMM bu kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul edebilir?
A) Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile
B) Meclisin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile
C) Meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile
D) Meclisin üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun kararı ile
E) Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı ile

16. 1982 Anayasası'na göre, TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TBMM bir yasama döneminde en çok 3 ay tatil yapabilir.
B) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 defa seçim yapılır.
C) Siyasi parti grup başkanvekilleri TBMM Başkanlık
Divanı üyesidir.
D) TBMM üye tamsayısının yüzde beşi boşaldığında
90 gün sonraki ilk pazar ara seçime gidilir.
E) TBMM her yıl ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır.


17. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin durdurulma kurallarıyla ilgili yanlış ifadedir?
A) Temel hak ve özgürlükler durdurulurken milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemelidir
B) Temel hak ve özgürlükler durumun gerektirdiği ölçüde durdurulmalıdır
C) Temel hak ve özgürlükler durdurulurken hakkın özüne dokunulmamalıdır
D) Temel hak ve özgürlüklerin durdurulabilmesi için "olağanüstü hal", "seferberlik" ya da savaş hallerinden birinin bulunması gerekir.
E) Temel hak ve özgürlükler durdurulurken sert çekirdek haklara dokunulamaz.


18. 1982 Anayasasına göre, temel hak ve hürri- yetlerin sınırlanması ile gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulmaksızın sınırlanabileceği ölçütü, 1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Bu ölçüt, 1961 Ana- yasasında da kullanılmıştır.
B) Genel sınırlama sebepleri, 1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır. Genel sınırlama sebepleri ilk kez 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değ işiklikle kabul edilmiştir.
C) Sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamayacağı hükmüne, hem 1961 Anayasasında hem de 1982 Anayasında yer verilmiştir.
D) Sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı hükmüne 1982 Anayasasının başından beri yer verilmiştir.
E) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

19. 1982 Anayasasındaki 2017 yılındaki düzenlemeler dikkate alındığında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.
B) Hakim ve savcılar Kurulu’nun tüm üyeleriTBMM’ce seçilir.
C) Kurul 17 asil 12 yedek üyeden oluşur.
D) Kurul dört daire ve Genel Kurul şeklinde çalışır.
E) Adalet Bakanı Kurulun başkanı olmakla beraber dairelerin çalışmalarına katılmaz.


20. 1982 Anayasası'na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 19'dur.
B) Anayasa Mahkemesi yedek üye sayısı 4'tur.
C) Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı 11'dir.
D) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'tir.
E) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılamaz.

21.
I. TBMM Başkanı
II. Genelkurmay Başkanı
III. Kamu Başdenetçisi
IV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri
V. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri
1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangileri görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır?
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve V
E) II, IV ve V

22. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları
Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.
B) Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
C) Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazetede yayımlanmayan kararları vardır.
D) Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden itibaren 5 ay içinde kararını vermezse başvuruyu yapan mahkeme davayı kendi kanısına göre çözme yetkisine sahiptir.
E) Anayasa Mahkemesi kararlarını bazı
İstisnalar dışında salt çoğunlukla alır.

23. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır?
A) Vergi mahkemeleri
B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Sulh hukuk mahkemeleri
E) Asliye ceza mahkemeleri

24. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya şekil yönünden uygunluğunu denetlemek
B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek
C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek
D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
E) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararlarının iptali istemlerini karara bağlamak

25.
I. TBMM üye tam sayısının 1/5'i
II. TBMM üye tam sayısının 1/6'sı
III. TBMM üye tam sayısının 1/9 'u
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna
V. Cumhurbaşkanı
1982 Anayasası'na göre, Anayasa değişikliklerine ilişkin iptal davası açmaya yukarıdakilerden hangileri yetkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve V
C) II, III ve V
D) I, II, III ve V
E) I, II, III. IV ve V

26. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi,
Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetiminde aşağıdakilerden hangisini inceleyebilir?
A) Anayasa değişikliğindeki teklif ve oylama çoğunluğuna uyulup uyulmadığını
B) Siyasi parti gruplarınca önerge verilip verilmediğini
C) Görüşmelere tüm siyasi partilerin katılıp katılmadığını
D) Sözlü teklif verilip verilmediğini
E) Anayasa komisyonunda görüşülüp görüşülmediğini
27. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa yargısında somut norm denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimi sonrasında vereceği iptal kararının sadece ilgili mahkemeye bildirilmesi yeterli olup, Resmi Gazete’de yayımlanmasına gerek yoktur.
B) Anayasa Mahkemesinin somut norm denetiminde işin esasına girerek vereceği iptal istemini ret kararından sonra, Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olduğu için, aynı kuralın, yasama organınca değiştirilene kadar bir başka davada bir başka mahkeme tarafından iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.
C) Anayasa Mahkemesi, somut norm denetimi sonrasında vereceği iptal hükmünün olayla sınırlı ve yalnızca tarafları bağlayıcı olacağına karar verebilir.
D) Somut norm denetimi yalnızca kanun hükümleri için işletilebilir. Mahkemelerin bir davada uyguladıkları ve Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündükleri kanun hükmünde kararname hükümlerini iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderebilmeleri mümkün değildir.
E) Anayasa Mahkemesinin, somut norm denetimi sonrasında, kararını işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde vermesi ve açıklaması gerekir. Bu sure içinde karar verilmezse dava mahkemesi davayı yürürlükteki kanun hükmüne göre sonuçlandırır. Ancak, 5 aylık sureden sonra olsa dahi, esas hakkındaki hukum kesinleşinceye kadar gelecek olan Anayasa Mahkemesi kararına uyulması zorunludur.

28. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Anayasa değişikliği teklifi Bakanlar Kurulunca yapılabilir.
B) Kanun değişikliği teklifine ilişkin hükümler
Anayasa değişiklileri için de geçerlidir.
C) Anayasa değişikliğinin kabulü tüzükler gibidir.
D) Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.
E) Anayasa değişiklikleri TBMM’de ancak bir kez görüşülerek kabul edilir.

29. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi bir kanun hakkında vermiş olduğu iptal hükmünün yürürlüğe giriş tarihini, kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren en çok ne kadar süre erteleyebilir?
A) 45 gün B) 3 ay C) 6 ay D) 1 y jl E) 2 yıl


30. Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur yedek üye yer almamaktadır.
B) Anayasa Mahkemesi üyeleri kendi içlerinden bir başkan ve iki başkan vekili seçerler; süresi biten üye yeniden başkan seçilemez.
C) Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.
D) Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılır.
E) Anayasa Mahkemesi’nin üç üyesi TBMM, oniki üyesi ise Cumhurbaşkanınca seçilir.

31. Kanunların şekil yönünden Anayasaya uygunluğ unun Anayasa Mahkemesince denetlenmesine ilişkin aşağ ıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil yönünden Anayasaya aykırılık iddiasıCumhurbaşkanı tarafından ileri sürülebilir.
B) Şekil yönünden Anayasaya aykırılık iddiası TBMM üyelerinin beşte biri tarafından ileri sürülebilir.
C) Şekil yönünden Anayasaya aykırılık iddiası ile açılacak olan iptal davasının süresi, kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren altmış gündür.
D) Kanunların şekil yönünden Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, son oyla- manın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapıl- madığ ı hususu ile sınırlıdır.
E) Şekil yönünden Anayasaya aykırılık TBMM’de en fazla üyeye sahaip ikinci parti tarafından ileri sürülemez.


32. 1982 Anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Milletvekillinin Meclis çalışmalarındaki bir sözünden ötürü yargılanabilmesi için önce dokunulmazlığ ının kaldırılması gerekir.
B) Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye tamsayısının salt çoğ unluğu ile kaldırılabilir.
C) Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü dokunulmazlığı, hakkında açılan Meclis soruşturmasından sonra kaldırılabilir.
D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılanması mümkündür.
E) Milletvekiline karşı açılacak ceza ve hukuk davalarında önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

2. 1982 Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi bir parlamento kararı değ ildir?
A) TBMM İçtüzüğünde değ işiklik yapılması
B) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
C) Seçimlerin Yenilenmesi
D) Bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesi
E) Bir milletlerarası antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması

33. Milletlerarası antlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Antlaşmaların onaylanmasını bir kanunla uygun bulma görev ve yetkisi TBMM’ye aittir.
B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuşsa kanun hükmündedir.
C) Onaylama ve yayımlama yetkisi TBMM’ye aittir.
D)Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren milletlerarası antlaşmalar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz.
E) Türk kanunlarında değişiklik gerektiren her türlü milletlerarası antlaşmanın onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağ lıdır.

34. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Üniversite rektörlerini seçmek
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek ve atamak
C) Yüksek öğretim Kurulu üyelerini seçmek
D) Kanunları yayımlamak
E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak

35. Olağanüstü hallerde, temel hak ve özgürlükler için Anayasada öngörülmüş bulunan aşağıdaki güvencelerden hangisi kaldırılabilir?
A) Dernekler önceden izin alınmaksızın kurulurlar.
B) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
C) Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
D) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
E) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
36. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesinin bir siyasi parti hakkında kapatma kararı verebilmesi için gerekli çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesinin üye tamsayısının beşte üçünün kararı
B) Anayasa Mahkemesinin üye tam sayısının üçte ikisinin kararı
C) Anayasa Mahkemesinin toplantıya katılan üyelerinin beşte üçü
D) Anayasa Mahkemesinin toplantıya katılan üyelerinin üçte ikisi
E) Anayasa Mahkemesinin toplantıya katılan üyelerinin beşte dördü


37.Yüksek seçim Kurulu kaç üyeden oluşur?
A) 11 Asil 4 yedek üye
B) 17 üye
C) 6 Asil 5 Yedek üye
D) 22 Asil 12 Yedek üye
E) 7 Asil 4 Yedek üye

38. Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile kurulan kuruluşlardan biridir?
A) Yüksek Hakem Kurulu
B) Yüksek Planlama Kurulu
C) Ekonomik ve Sosyal Konsey
D) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
E) Sermaye Piyasası Kurulu


39. 1982 Anayasasında Başlangıç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1982 Anayasasında, 1961 Anayasasında olduğu gibi bir başlangıç metni yer almamıştır.
B) 1982 Anayasasında da 1961 Anayasasında olduğu gibi başlangıç metni vardır; ancak başlangıç kısmı Anayasa metnine dahil olarak kabul edilmemiştir.
C) 1982 Anayasasında, Anayasanın dayandığı temel esasları gösteren başlangıç kısmı, Anayasının yürürlüğe girmesiyle birlikte uy- gulamadan kalkmıştır.
D) 1982 Anayasasında da başlangıç kısmı vardır. Başlangıç metni, Anayasa metnine dahildir. Ancak Anayasa Mahkemesi baş- langıç kısmını Anayasaya uygunluk denetimi sırasında ölçü norm olarak dikkate almaz.
E) 1982 Anayasasında yer alan başlangıç kısmı, hem Anayasa metnine dahil olarak kabul edilmiş, hem de Anayasa mahkemesince Anayasaya uygunluk denetimi sırasında ölçü norm olarak kullanılabilmesi konusunda kanuni bir engele yer verilmemiştir.40. 1982 Anayasası'nda yer alan düzenle¬melere göre suç ve cezalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han¬gisi yanlıştır?
A) Hiç kimse sözleşmeden doğan bir yü-kümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz
B) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bul¬gular delil olarak kullanılamaz.
C) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
D) Genel müsadere verilemez
E) İdare hiçbir durumda kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz
41. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırma şartlarından olan genel sınırlandırma sebeplerinin kaldırılması ve ölçülülük ilkesinin eklenmesi ilk defa hangi yıl yapılan anaysa değişiklikleriyle olmuştur?
A) 2001 B) 1995 C) 2004 D)2005 E) 2007

42. Aşağıdakilerden Hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?
A) Kıyılardan yararlanma hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Dernek kurma hakkı
D) Eğitim hakkı
E) Sağlık hakkı

43. Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi hiçbir şe¬kilde durdurulamayacak ve ihlal edile¬meyecek temel hak ve hürriyetlerden bi¬ri değildir?
A) Yaşama hakkı
B) Kişilerin maddi ve manevi bütünlüğü
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
E) Hâkim kararı olmadan kimsenin suçlu sayılamaması

44. Aşağıdakilerden hangisi aktif statü haklarından biridir?
A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
C) Dilekçe hakkı
D) Düşünce özgürlüğü
E) Çalışma hakkı
45. Kanunların Anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetimi ile ilgili aşağ ıdaki ifadelerden hangisi doğ rudur?
A) İtirazın Cumhurbaşkanı veya 1/5 oranında miletvekili tarafından yapılması
B) İtirazın yasa yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yapılması
C) İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak bir mahkemeye yapılmış olması
D) Hakkında Anayasaya aykırılık itirazında bulunulan yasaya ilişkin olarak geriye doğru 20 yıl içinde Anayasa mahkemisinin karar vermemiş olması
E) İtirazı n bir kamu kurumu tarafı ndan yapılmış olması
46. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biri değ ildir?
A) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim katılmayan bir milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararının iptal istemini karara bağ lamak
B) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını seçmek
C) TBM İçtüzüğünün Anayasaya şekil bakı- mından uygunluğ unu denetlemek
D) Bireysel başvuruları karara bağ lama
E) Cumhurbaşkanınca ilan edilen olağ anüstü halin onaylanmasına ilişkin TBMM kararının Anayasaya aykırılğı iddiasını karara bağ lamak

47. Aşağıdakilerden hangisi somut norm denetimine konu olabilir?
A) Tevhidi Tedrisat Kanunu
B) TBMM İçtüzüğü
C) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D) Anayasa değ işikliklerine ilişkin kanun
E) Parlamento kararları48. Somut norm denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Somut, norm denetimine yalnızca kanunlar konu olabilir.
B) Somut norm denetimi yalnızca esas bakımından denetimi içerir.
C) Görülmekte olan bir dava olmalıdır.
D) Anayasa Mahkemesi iptal talebini reddederse aynı norm için 10 yıl boyunca başvuruda bulunulamaz.
E) Dava mahkemesi talep üzerine dosyayı Anayasa Mahkemesine gönderecekse iddiayı ciddi bulmalıdır.

49. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisinde TBMM'deki siyasi parti gruplarının hakkında görüşme yapamayacağı veya karar alamayacağı meclis işlerindendir?
A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
B) Bütçe kanunu
C) TBMM seçimlerinin yenilenmesi
D) Olağanüstü hal ilanının onaylanması
E) Anayasa değişikliği


50. 1982 Anayasası'na göre, olağanüstü hal ve sıkıyönetim süresini uzatma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakan
D) Milli Savunma Başkanlığı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi

51. Aşağıdakilerden hangisi HSK ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) 13 üyeden oluşur.
B) İki daire olarak faaliyet gösterir.
C) Kurula bağlı genel sekreterlik vardır.
D) Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilemez.
E) Meslekten çıkarma kararlarına yargı yolu açıktır.


52. Anayasa yargısıyla ilgili olarak 1982 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Anayasa Mahkemesi bir kanunun tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamayla yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
B) Kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
C) Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih Resmi Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
D) Anayasa Mahkemesi telafisi güç ve imkânsız zararlar doğması ve açık ve bariz hukuka aykırılık halinde gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı verebilir.
E) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı ve teklifini önceden görüşüp karara bağlar.

53. I. TBMM bütün işlerinde üye her tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve her halükarda toplantıya katılanların salt-çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
II. TBMM, Anayasada başkaca hüküm öngörülmediği takdirde en az üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
III. TBMM her durumda en az üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Anayasada başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile karar verir.
1982 Anayasası'na göre TBMM'nin toplantı ve karar yeter sayısıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III1A 2B 3.E 4E 5C
6D 7B 8C 9B 10B
11C 12D 13A 14A 15A
16B 17C 18D 19E 20D
21B 22C 23A 24B 25B
26A 27E 28D 29D 30B
31C 32D 33C 34B 35A
36D 37E 38C 39E 40E
41A 42C 43C 44E 45C
46E 47C 48E 49A 50E
51D 52D 53E
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir