İdare hukuku giriş ders notu

Cevapla
brkkrgl93
Mesajlar: 1
Kayıt: 23 Nis 2019 10:41
İletişim:

23 Nis 2019 10:43

· İdare fonksiyonel ve organik anlamda olmak üzere ikiye ayrılır.
· Fonksiyonel anlamda idare, yürütmenin, yasama ve yargı fonksiyonları ile devletin ve toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetlerdir.
· Organik anlamda idare, merkezi idare ve mahalli idarelerin hizmetlerini yürütmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kamu tüzel kişilerini kapsar.
· İdare hukuku idare ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuktur.
· İdare hukuku, yeni gelişen hukuktur, kanunlaştırılmamış hukuktur, içtihat hukukudur, statü ve kural hukukudur, kamu hukuku dalıdır, bağımsız müstakil bir hukuktur, işlemleri tek taraflıdır.
· İdare hukukunun uygulama ve düzenleme alanı; kamu hizmeti ölçütü, kamu gücü ölçütü, karma ölçüt, kamu yararı ölçütü.
· İdare hukukunun kaynakları; anayasa(en önemli kaynak), kanun, tüzük, KHK, yönetmelik, yargı içtihatları, idari teamül ve tatbikatlar, öğretiler(doktrin, bilimsel görüş), milletlerarası antlaşmalar.
· İdare fonksiyonunun temel amacı toplumsal ihtiyaçları karşılamaktır yani topluma hizmet sunarak toplum yararını gerçekleştirmektir.
· İdari fonksiyonun özellikleri; konusu kamu hizmetidir, idari işlemlerle yerine getirilir, üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle yerine getirilir, sürekli bir devlet fonksiyonudur ve kendiliğinden harekete geçer.
· İdarenin görevleri genel anlamda toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerdir.
· TC idaresinin görevleri; milli güvenliğin korunması, kolluk faaliyetleri, iç düzen faaliyetleri, planlama faaliyetleri, özendirme ve destekleme faaliyetleri, kamu hizmeti.
İdare hukuku genel ve özel idare hukuku(trafik hukuku, mali hukuk, ekonomik hukuk… vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.
· İdare hukukuna hakim olan ilkeler; hukuk devleti ilkesi, idarenin kanuniliği ilkesi, merkezi ve yerinden yönetim ilkeleri.
· Hukuk devletinin en temel şartları yasama, yürütme ile idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır.
· Hukuk devletinin gerçekleşmesi, mülk devlet ve polis devletten sonra gelen aşamadır.
· Mülk devleti; Ortaçağ Avrupası’nın derebeyi(feodal) sistemidir. Devlet hükümdara aittir.
· Polis devleti; idarenin hiçbir hukuk kuralı ile bağlı olmaması güç ve yetkilerinin takdiri olması ve hiçbir konuda yargı denetimi dahil hiçbir denetime tabi olmamasıdır. Örnek Fransız İhtilali’nden önceki Almanya.
· Hukuk devletinin gerekleri; temel hak ve özgürlüklerin güvenliği, demokratik siyasi rejim, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, kanuni idare ilkesi, idarenin yargısal denetimi, idarenin mali sorumluluğu.
· İdarenin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.
· Merkezi yönetimin özellikleri; bir tek devlet tüzel kişiliği vardır, tüm idari hizmetler merkezde toplanmıştır, bir taşra teşkilatı vardır, tüm kaynaklar merkezdedir.
· Merkezi yönetimin faydaları; güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Hizmetler daha az harcama ile ve akılcı bir biçimde yürütülür. Hizmetler yeknesak(tek elden)biçimde yürütülür. Sosyal devlet anlayışı gerçekleşir. Sosyal ve kültürel kalkınmanın ülke geneline dengeli biçimde dağılmasını sağlar. İdarenin yerel etki ve baskılara karşı tarafsızlığını sağlar. Çeşitli kamu hizmetlerinin daha ucuz ve rasyonel bir şekilde görülmesini sağlar.
· Merkezi yönetimin sakıncaları; demokratik anlayışa uygun değildir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik zahmetleri fazladır. Hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesi güçtür. Kamu işleri yavaş yürür.
· Merkezi yönetimin sakıncalarını azaltmak için yetki devri, yetki aktarımı veya yetki genişliği(tevsii mezunuiyet), yetki göçerimi(desantralizasyon) sistemleri uygulanır.
· Yetki genişliği; devlet idaresinin taşra teşkilatının başındaki amirlerinin(vali), merkeze danışmadan, merkezden emir ve talimat beklemeksizin merkez adına karar alabilmeleri demektir. Kullanılan yetki merkeze aittir. Vali bu yetkiyi kendi adına değil merkez adına yürütür. Bu yetki bir merkezi bir hizmet olan kamu hizmetinde kullanılır. Vali tarafından kullanılır. Vali merkeze danışmadan hareket edebilse de hiyerarşik olarak merkeze bağlıdır. Yetkinin kullanımı ile tüm gelir ve giderler merkeze aittir.
· Yerinden yönetim, hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idari teşkilatına ve hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişilerince yürütülmesidir. Yerel yerinden yönetim(il özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy) ve hizmet yerinden yönetim(TRT, YÖK… vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.
· Yerinden yönetimin yararları; demokratik anlayışa uygundur, kırtasiye ve bürokrasinin azalmasını sağlar, hizmetler ihtiyaçlara ve gereksinimlere göre yapılır.
· Yerinden yönetimin sakıncaları; mali denetim zorlaşır, ülke bütünlüğü sarsılır, partizanca tutumlara yol açar, hizmetler yeknesak biçimde uygulanamaz.
· İdarenin bütünlüğü ilkesi hiyerarşi ve idari vesayet araçları ile sağlanır.
· İdari vesayet, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetimini ifade eder. Merkezi idare mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi kullanan makamlara vesayet makamı denir.
· Hiyerarşi, merkezi idarenin kendi içinde yaptığı hiyerarşik denetimdir. İdari teşkilat bir teşkilatın kademe göstermesini, bu teşkilatın görevlilerinin aşağıdan yukarıya doğru basamak basamak, derece derece birbirine bağlanarak baştaki yetkililere tabi olmalarını ifade etmektedir. Hiyerarşi gücünden kaynaklanan yetkilerin kapsamı, astın memuriyet durumunda işlemler yapma yetkisi, asta emir verme yetkisi, astın işlemlerini denetleme yetkisi. Örneğin valinin kaymakamı denetlemesi.
· Hiyerarşik amirlikler
Merkezi İdare

Bakan
Yerel Yönetim

Vali
Belediye İdaresi

Belediye Başkanı
Köy İdaresi

Muhtar
· İdarenin düzenleyici işlemleri; kararnameler, tüzükler, yönetmelikler.
· Yetki devri, kamu yönetimindeki bazı makam ve mercilere kanunla verilen ve sınırları belli olan bazı hak ve yetkilerin başka kişi ve kuruluşlara yazılı olarak devredilmesidir. Yetki genişliğinden farkları; yetki genişliği sadece valilere verilirken yetki devri kamu yönetiminin belli ve sınırlı alanlarında geçerlidir. Yetki genişliği yasal ve anayasal dayanak ile gerçekleşirken yetki devri idari işlem ile gerçekleşir. Yetki genişliği sürekli fakat yetki devri süreli ve geçicidir.
· İmza devri, idari bir işlemin yetkili kişinin iradesi ile farklı bir görevli tarafından imzalanabilmesidir. Bir kişinin yetkisini başkasına devretmesi de denir.
· İdari kararların sona ermesi durumları: İdari kararı alan makamın iradesi dışındaki(hukuki nedenler, fiili nedenler) ve iradesi ile(idari kararın kendiliğinden ortadan kalkması, kararın idarece ortadan kaldırılması) alınan kararlar.
Geri alma: Hukuka aykırı işlemlerin başka bir işlemle geçmişe etkili olarak, yapıldığı andan itibaren hükümsüz kılınması.

Kaldırma: İdare tarafından alınan kararla idari işlemin kaldırıldığı tarihten itibaren ileriye yönelik geçersiz olmasıdır.

Değişme: İdarenin tesis etmiş olduğu bir işlemi geleceğe yönelik kaldırarak yerine yeni bir işlem tesis etmesi.

Düzeltme: İdari kararların doğuracağı sonuç ve etkileri koruyarak hukuka aykırı yanlarının geçmişe ve geleceğe dönük kaldırılmasıdır. Geri almada etki ve sonuçlar tamamen ortadan kaldırılır.

· İdari sözleşmeler:
Mali İltizam Sözleşmesi: Mültezim adı verilen karşı tarafa ücret karşılığı idari bir hizmetin yaptırılması.

Kamu İstikraz Sözleşmesi(Borçlanma Sözleşmesi): Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, hazine bonosu gibi isimlerle çıkarılan senetler ile devletin vatandaşa borçlanmasıdır.

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi: Bir kamu hizmetinin özel bir kişi tarafından kurulmasını belli bir süre işletilmesini öngören sözleşme. Bu sözleşmeler için Sayıştay görüşü alınır.

Yer Altı ve Yer Üstü Servetlere İlişkin İşletme Sözleşmesi: Petrol dışındaki yeraltı ve yerüstü servetlerin işletilmesine ilişkin idari sözleşme usulü uygulanan ruhsattır.

Orman İşletme Sözleşmesi: Ormanların özel işletmeye kapalı olması sebebiyle uygulanmamaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmesi: Devletin memur olmayan ve işçi niteliği taşımayan personelini istihdam etmek için yaptığı sözleşme türü.

· İdari sözleşme yapma usulleri; aleniyet(açıklık) ilkesi, serbest rekabet ilkesi, en uygun bedelin bulunması ilkesi, sözleşmeyi yapmak isteyen kişide belli bir yeteneğin aranması ilkesi.
· Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ve idari hizmet sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar adli yargı makamlarında çözülür.
· İdarenin yetkileri; düzenleme yapma yetkisi, yaptırım uygulama yetkisi, mal edinme yetkisi(kamulaştırma, istimval, devletleştirme, geçici işgal, kamulaştırmasız el atma, satın alma(2001 değişikliği)).
· İstimval, idarenin olağanüstü dönemlerde, taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını ele geçirmesidir(müsadere).
· Geçici işgal, bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında devletin gerek duyduğu taşınmaza el koymasıdır.
· Kamulaştırmasız el atma; devlet mülkiyetine geçirmeksizin gayrimenkulden faydalanma.
· Satın alma, devletin taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetini, herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaksızın satın alarak elde etmesidir. İdarenin kamu gücü kullanmadan mal edindiği tek yol satın almadır.
· İdarenin malları

Kamu Malları
Serbest Mallar: Dağ, yeraltı suları… vs.
Ortak Mallar: Mera, mezarlıklar… vs.
Hizmet Malları: Adliye binası, hastane… vs.
Özel Mallar: Kamu hizmetine tahsis edilmiş mallardır. Kiralanabilir veya satılabilirler.
· Kamu hizmetleri devamlılık ve düzenlilik arz eder.
· Kamu hizmetlerinin özellikleri; değişkenlik, esneklik, uyarlama, genellik, eşitlik ve tarafsızlık, bedelsizlik(meccanilik) ve yargı denetimine tabi olması.


· Kamu hizmeti türleri:
Konularına göre:

İdari kamu hizmetleri: Güvenlik, eğitim, sağlık, bayındırlık, nüfus, tapu ve kadastro hizmetleri.
İktisadi kamu hizmetleri: Demiryolu, posta hizmetleri, tekel, elektrik için kurulan fabrikalar gibi ticari nitelikli hizmetler. Bu hizmetlerde adli yargı yetkilidir.
Sosyal kamu hizmetleri: Çalışma hayatı, iş güvenliği, sosyal güvenlik, emeklilik ve dinlenme.
Bilimsel teknik ve kültürel kamu hizmetleri: Teknoloji enstitüleri, Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TSE, TRT ve Devlet Tiyatroları.
İLHAN21
Mesajlar: 1
Kayıt: 25 Ara 2019 08:01
İletişim:

25 Ara 2019 08:10

[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
23 Nis 2019 10:43
· İdare fonksiyonel ve organik anlamda olmak üzere ikiye ayrılır.
· Fonksiyonel anlamda idare, yürütmenin, yasama ve yargı fonksiyonları ile devletin ve toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetlerdir.
· Organik anlamda idare, merkezi idare ve mahalli idarelerin hizmetlerini yürütmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kamu tüzel kişilerini kapsar.
· İdare hukuku idare ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuktur.
· İdare hukuku, yeni gelişen hukuktur, kanunlaştırılmamış hukuktur, içtihat hukukudur, statü ve kural hukukudur, kamu hukuku dalıdır, bağımsız müstakil bir hukuktur, işlemleri tek taraflıdır.
· İdare hukukunun uygulama ve düzenleme alanı; kamu hizmeti ölçütü, kamu gücü ölçütü, karma ölçüt, kamu yararı ölçütü.
· İdare hukukunun kaynakları; anayasa(en önemli kaynak), kanun, tüzük, KHK, yönetmelik, yargı içtihatları, idari teamül ve tatbikatlar, öğretiler(doktrin, bilimsel görüş), milletlerarası antlaşmalar.
· İdare fonksiyonunun temel amacı toplumsal ihtiyaçları karşılamaktır yani topluma hizmet sunarak toplum yararını gerçekleştirmektir.
· İdari fonksiyonun özellikleri; konusu kamu hizmetidir, idari işlemlerle yerine getirilir, üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle yerine getirilir, sürekli bir devlet fonksiyonudur ve kendiliğinden harekete geçer.
· İdarenin görevleri genel anlamda toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliyetlerdir.
· TC idaresinin görevleri; milli güvenliğin korunması, kolluk faaliyetleri, iç düzen faaliyetleri, planlama faaliyetleri, özendirme ve destekleme faaliyetleri, kamu hizmeti.
İdare hukuku genel ve özel idare hukuku(trafik hukuku, mali hukuk, ekonomik hukuk… vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.
· İdare hukukuna hakim olan ilkeler; hukuk devleti ilkesi, idarenin kanuniliği ilkesi, merkezi ve yerinden yönetim ilkeleri.
· Hukuk devletinin en temel şartları yasama, yürütme ile idarenin bütün eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır.
· Hukuk devletinin gerçekleşmesi, mülk devlet ve polis devletten sonra gelen aşamadır.
· Mülk devleti; Ortaçağ Avrupası’nın derebeyi(feodal) sistemidir. Devlet hükümdara aittir.
· Polis devleti; idarenin hiçbir hukuk kuralı ile bağlı olmaması güç ve yetkilerinin takdiri olması ve hiçbir konuda yargı denetimi dahil hiçbir denetime tabi olmamasıdır. Örnek Fransız İhtilali’nden önceki Almanya.
· Hukuk devletinin gerekleri; temel hak ve özgürlüklerin güvenliği, demokratik siyasi rejim, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, kanuni idare ilkesi, idarenin yargısal denetimi, idarenin mali sorumluluğu.
· İdarenin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.
· Merkezi yönetimin özellikleri; bir tek devlet tüzel kişiliği vardır, tüm idari hizmetler merkezde toplanmıştır, bir taşra teşkilatı vardır, tüm kaynaklar merkezdedir.
· Merkezi yönetimin faydaları; güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Hizmetler daha az harcama ile ve akılcı bir biçimde yürütülür. Hizmetler yeknesak(tek elden)biçimde yürütülür. Sosyal devlet anlayışı gerçekleşir. Sosyal ve kültürel kalkınmanın ülke geneline dengeli biçimde dağılmasını sağlar. İdarenin yerel etki ve baskılara karşı tarafsızlığını sağlar. Çeşitli kamu hizmetlerinin daha ucuz ve rasyonel bir şekilde görülmesini sağlar.
· Merkezi yönetimin sakıncaları; demokratik anlayışa uygun değildir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik zahmetleri fazladır. Hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesi güçtür. Kamu işleri yavaş yürür.
· Merkezi yönetimin sakıncalarını azaltmak için yetki devri, yetki aktarımı veya yetki genişliği(tevsii mezunuiyet), yetki göçerimi(desantralizasyon) sistemleri uygulanır.
· Yetki genişliği; devlet idaresinin taşra teşkilatının başındaki amirlerinin(vali), merkeze danışmadan, merkezden emir ve talimat beklemeksizin merkez adına karar alabilmeleri demektir. Kullanılan yetki merkeze aittir. Vali bu yetkiyi kendi adına değil merkez adına yürütür. Bu yetki bir merkezi bir hizmet olan kamu hizmetinde kullanılır. Vali tarafından kullanılır. Vali merkeze danışmadan hareket edebilse de hiyerarşik olarak merkeze bağlıdır. Yetkinin kullanımı ile tüm gelir ve giderler merkeze aittir.
· Yerinden yönetim, hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idari teşkilatına ve hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişilerince yürütülmesidir. Yerel yerinden yönetim(il özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi, köy) ve hizmet yerinden yönetim(TRT, YÖK… vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.
· Yerinden yönetimin yararları; demokratik anlayışa uygundur, kırtasiye ve bürokrasinin azalmasını sağlar, hizmetler ihtiyaçlara ve gereksinimlere göre yapılır.
· Yerinden yönetimin sakıncaları; mali denetim zorlaşır, ülke bütünlüğü sarsılır, partizanca tutumlara yol açar, hizmetler yeknesak biçimde uygulanamaz.
· İdarenin bütünlüğü ilkesi hiyerarşi ve idari vesayet araçları ile sağlanır.
· İdari vesayet, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetimini ifade eder. Merkezi idare mahalli idareler üzerinde kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi kullanan makamlara vesayet makamı denir.
· Hiyerarşi, merkezi idarenin kendi içinde yaptığı hiyerarşik denetimdir. İdari teşkilat bir teşkilatın kademe göstermesini, bu teşkilatın görevlilerinin aşağıdan yukarıya doğru basamak basamak, derece derece birbirine bağlanarak baştaki yetkililere tabi olmalarını ifade etmektedir. Hiyerarşi gücünden kaynaklanan yetkilerin kapsamı, astın memuriyet durumunda işlemler yapma yetkisi, asta emir verme yetkisi, astın işlemlerini denetleme yetkisi. Örneğin valinin kaymakamı denetlemesi.
· Hiyerarşik amirlikler
Merkezi İdare

Bakan
Yerel Yönetim

Vali
Belediye İdaresi

Belediye Başkanı
Köy İdaresi

Muhtar
· İdarenin düzenleyici işlemleri; kararnameler, tüzükler, yönetmelikler.
· Yetki devri, kamu yönetimindeki bazı makam ve mercilere kanunla verilen ve sınırları belli olan bazı hak ve yetkilerin başka kişi ve kuruluşlara yazılı olarak devredilmesidir. Yetki genişliğinden farkları; yetki genişliği sadece valilere verilirken yetki devri kamu yönetiminin belli ve sınırlı alanlarında geçerlidir. Yetki genişliği yasal ve anayasal dayanak ile gerçekleşirken yetki devri idari işlem ile gerçekleşir. Yetki genişliği sürekli fakat yetki devri süreli ve geçicidir.
· İmza devri, idari bir işlemin yetkili kişinin iradesi ile farklı bir görevli tarafından imzalanabilmesidir. Bir kişinin yetkisini başkasına devretmesi de denir.
· İdari kararların sona ermesi durumları: İdari kararı alan makamın iradesi dışındaki(hukuki nedenler, fiili nedenler) ve iradesi ile(idari kararın kendiliğinden ortadan kalkması, kararın idarece ortadan kaldırılması) alınan kararlar.
Geri alma: Hukuka aykırı işlemlerin başka bir işlemle geçmişe etkili olarak, yapıldığı andan itibaren hükümsüz kılınması.

Kaldırma: İdare tarafından alınan kararla idari işlemin kaldırıldığı tarihten itibaren ileriye yönelik geçersiz olmasıdır.

Değişme: İdarenin tesis etmiş olduğu bir işlemi geleceğe yönelik kaldırarak yerine yeni bir işlem tesis etmesi.

Düzeltme: İdari kararların doğuracağı sonuç ve etkileri koruyarak hukuka aykırı yanlarının geçmişe ve geleceğe dönük kaldırılmasıdır. Geri almada etki ve sonuçlar tamamen ortadan kaldırılır.

· İdari sözleşmeler:
Mali İltizam Sözleşmesi: Mültezim adı verilen karşı tarafa ücret karşılığı idari bir hizmetin yaptırılması.

Kamu İstikraz Sözleşmesi(Borçlanma Sözleşmesi): Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, hazine bonosu gibi isimlerle çıkarılan senetler ile devletin vatandaşa borçlanmasıdır.

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi: Bir kamu hizmetinin özel bir kişi tarafından kurulmasını belli bir süre işletilmesini öngören sözleşme. Bu sözleşmeler için Sayıştay görüşü alınır.

Yer Altı ve Yer Üstü Servetlere İlişkin İşletme Sözleşmesi: Petrol dışındaki yeraltı ve yerüstü servetlerin işletilmesine ilişkin idari sözleşme usulü uygulanan ruhsattır.

Orman İşletme Sözleşmesi: Ormanların özel işletmeye kapalı olması sebebiyle uygulanmamaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmesi: Devletin memur olmayan ve işçi niteliği taşımayan personelini istihdam etmek için yaptığı sözleşme türü.

· İdari sözleşme yapma usulleri; aleniyet(açıklık) ilkesi, serbest rekabet ilkesi, en uygun bedelin bulunması ilkesi, sözleşmeyi yapmak isteyen kişide belli bir yeteneğin aranması ilkesi.
· Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri ve idari hizmet sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar adli yargı makamlarında çözülür.
· İdarenin yetkileri; düzenleme yapma yetkisi, yaptırım uygulama yetkisi, mal edinme yetkisi(kamulaştırma, istimval, devletleştirme, geçici işgal, kamulaştırmasız el atma, satın alma(2001 değişikliği)).
· İstimval, idarenin olağanüstü dönemlerde, taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını ele geçirmesidir(müsadere).
· Geçici işgal, bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında devletin gerek duyduğu taşınmaza el koymasıdır.
· Kamulaştırmasız el atma; devlet mülkiyetine geçirmeksizin gayrimenkulden faydalanma.
· Satın alma, devletin taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetini, herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaksızın satın alarak elde etmesidir. İdarenin kamu gücü kullanmadan mal edindiği tek yol satın almadır.
· İdarenin malları

Kamu Malları
Serbest Mallar: Dağ, yeraltı suları… vs.
Ortak Mallar: Mera, mezarlıklar… vs.
Hizmet Malları: Adliye binası, hastane… vs.
Özel Mallar: Kamu hizmetine tahsis edilmiş mallardır. Kiralanabilir veya satılabilirler.
· Kamu hizmetleri devamlılık ve düzenlilik arz eder.
· Kamu hizmetlerinin özellikleri; değişkenlik, esneklik, uyarlama, genellik, eşitlik ve tarafsızlık, bedelsizlik(meccanilik) ve yargı denetimine tabi olması.


· Kamu hizmeti türleri:
Konularına göre:

İdari kamu hizmetleri: Güvenlik, eğitim, sağlık, bayındırlık, nüfus, tapu ve kadastro hizmetleri.
İktisadi kamu hizmetleri: Demiryolu, posta hizmetleri, tekel, elektrik için kurulan fabrikalar gibi ticari nitelikli hizmetler. Bu hizmetlerde adli yargı yetkilidir.
Sosyal kamu hizmetleri: Çalışma hayatı, iş güvenliği, sosyal güvenlik, emeklilik ve dinlenme.
Bilimsel teknik ve kültürel kamu hizmetleri: Teknoloji enstitüleri, Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, TSE, TRT ve Devlet Tiyatroları.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir