Kpss Tarih Önemli Kısa Bilgiler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kpssci
Mesajlar: 238
Kayıt: 18 Mar 2017 17:52
İletişim:

18 Mar 2017 20:09

Kavimler göçünün başlamasına sebep olan………….Avrupa Hun Devleti
v Türk toplumunda millet ve devlet fikri………Asya Hundevleti ile başlar
v Orduda onlu sistem……….Mete Han
v Avrupada kurulan ilk Türk devleti …….Avrupa (batı) Hun Devleti
v Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti…….Göktürkler
v Orhun Kitabelerinin konusu……Türklerin siyasi yaşantıları, Türk-Çin ilişkileri, Hükümdarların faaliyetleri
v Göktürk devleti bağımsız olmadan önce……….Avar hakimiyetindeydi
v Türkler arasında en ileri medeniyete sahip olan ………….Uygurlar
v İlk din değiştiren …………….Uygurlar
v Yerleşik hayata ilk geçen………Uygurlarv Matbaayı ve kağıdı kullanan ilk türk devleti………..Uygurlar
v Moğolların türkleşmesinde etkili olan devlet………….Uygurlar
v Türk hukukunun ilk kez yazılı hale getirilmesi…………Uygurlar
v Parayı ilk kullanan Türk devleti……Türgişler
v İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu………Karluklar
v Karahanlıların kurulmasında etikili olan………..Karluklar
v Museviliği benimseyen ilk ve tek türk devleti…………Hazarlar
v İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti……..Avarlar
v Bizans ordusunda paralı askerlik yapanlar…………..Peçenekler ve Oğuzlar
v Kavimler göçünün son halkası……..Kıpçaklar
v Tarihte bilinen ilk türk topluluğu ………İskitler (sakalar)
v Ölülerini mumyalayan topluluk…….İskitler (ikinci yaşam anlayışı)
v Moğol hakimiyetini kabul eden ilk türk kavimi …..Kırgızlar
v En uzun türk destanı…………..Manas destanı (Kırgızlara ait)
v Pantolon ve kemer tokasını ilk kullanan ……………..İskitler
v Savaşçılığı bırakıp ticaretle uğraşan………….Hazarlar
v Adı bilinen en eski Türk şairi………Aprın Çur Tigin
v Anadoluya ilk akın yapan…………….İskitler
v Kadın savaşçılarıyla ün yapan……………..İskitler
v İslamiyeti kabul edip Selçuklu devletini ve Osmanlı devletini kuran………Oğuzlar
v Dinsel hoşgörünün hakim olduğu, dinsel ve kültürel farklılıklara müdahale etmeyen…..Hazarlar
v Siyasi olarak birleşip bir devlet kuramayan……….Peçenekler
v Türklerin ihraç ettiği ürünler…………..et, deri canlı hayvan,kösele,silah,hayvansal gıdalar
v Türklerin ithal ettiği ürünler……………tarım ürünleri (hububat), ipek kumaş, giyim eşyasıv Oğuz Kağan Destanı………Asya Hunları
v Ergenekon Destanı………..Göktürkler
v Türeyiş ve Göç Destanı……….Uygurlar
v Manas Destanı…………Kırgızlar
v Dede Korkut Hikayeleri…………Kıpçak- Oğuz mücadelesi
v Tigin…………..hakan çocuklarına verilen ad
v Tudun……….. Vali
v Şad……………Vezir
v Tamgacı……..Mühürcü
v Bitikçi………. Katip
v Subaşı……….Ordu komutanı
v Ağılıg………..Hazine sorumlusu
v Yargucu…….Yargıç
v Sav…………..Atasözleri
v Sagu…………Ölenlerin arkasından söylenen ağıt
v Koşuk……….Törenlerde kopuz eşliğinde çalınan eser
v Yuğ………….Cenaze törenleri
v Kurgan……..Mezar
v Uçmağ………Cennet
v Tamu………..Cehennem
v Umay……….Tanrıça adı
v Ebi…………..Hükümet konağı
v Örgin……….Saray
v Yada taşı…….Yağmur yağdırmak ve rüzgar estirmek için sihrine başvurulan kutsal taş
v Tengri………Tanrı
v Ir……………..Söyledikleri beste
v Küg…………Sazlarla çalınan melodi
v Tarıglag……..Tarla
v Tarıgçı……..Çiftçi
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
v İslamiyetin Türkler arasında yayılmasını geciktiren……………..Hazarlar ve Türgişler
v İslamiyetin Türkler arasında yayılmaya başlaması……………….Talas savaşı
v Kağıt yapımının çin dışına çıkması………………Talas savaşı
v Karahanlılar arasında islamiyetin yayılması ve kabul edilmesinde etkili olan………..Samanoğulları
v İslam dinini kabul eden ilk Türk devleti……………Karahanlılar
v Türkçeyi resmi dil olarak ilk kullanan…………..Karahanlılar
v İlk kervansaray…………..Karahanlılar
v Satuk Buğra Han destanı…………Karahanlılar
v Türk edebiyatının ilk örneği……………..Kutadgubilig (karahanlılar)
v Posta teşkilatını oluşturan………………..Karahanlılar
v Dünya tarihinde ilk defa burslu öğrencilik uygulamasını başlatan………….Karahanlılar
v İslamiyetin kutsal toğrağı olan Hicaz bölgesinin ilk kez Türklerin egemenliği altına girmesi………Akşitler
v Karahanlılar döneminden günümüze kalan eserler……….Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatit Türk, Divanı Hikmet, Atabetül Hakayık
v İlk sultan ünvanını kullanan…………..Gazneli Mahmut
v İmparatorluk karakteri taşıyan ilk Türk- İslam devleti…………Gazneliler
v Mısırda kurulan ilk Türk devleti………..Tolunoğulları
v Yöneticeleri Türk halkı arap olan………..Tolunoğulları
v Mısırda kurulan ikinci Türk devleti…………….Akşitler
v Büyük Selçukluların kuruluş sürecini tamamlayıp tam bağımsız bir devlet haline gelmesi………Dandanakan savaşı
v Moğolları durduran ilk devlet…………..Memlükler
v Türk tarihinin başlangıcı kabul edilen zafer………….. Malazgirt savaşı
v Karahanlılarda ordu ……………..tamamen Türklerden oluşuyor
v Gaznelilerde ordu…….Gulam (köle) sistemine göre toplanan hassa ordusundan oluşuyor
v Büyük selçuklularda ordu……… İkta sisteminden oluşuyor
v İkta sistemi ile ………………..toprağın iyi işlenmesi sağlanmış, devlet masraf yapmadan büyük orduya sahi p olmuş, toprakların güvenlik ve asayişi sağlanmış
v Hassa ordusu……………….Devşirmelerden olşur, devletten 3 ayda bir ‘’Biştegani’’ denilen maaş alırlar
v İkta arazi………Maaş karşılığında devlet görevlilerine verilen toprak
v Has arazi…………….Geliri sulatana ayrılan arazi
v Vakıf arazi……………Geliri hayır işlerinde kullanılan arazi
v Mülk arazi…… Şahsa ait arazi
v Büyük selçuklularda…… Saray ve halk türkçe konuşmaktaydı
v Noyin………Karahanlılarda hükümdara yardımcı vezire verilen ad
v Ulu Hacip…….Bütün devlet teşkilatı içinde hükümdar ve vezirden sonra gelen en büyük görevli, hükümdar ile halk arasında irtibatı sağlar
v Kapucubaşı……Sarayın hertürlü hizmetinden sorumlu
v Silahtar……….Silahaneyi yönetir
v Alemdar…………..Bayrak ve sancakları taşıyıp muhafaza eder
v Emir-i Ahur……..Atların bakımından sorumlu
v Emir-i Şimşir…………Divanın güvenliğinden sorumlu
v Sahib-i Divan-ı Saltanat…………….Büyük divanın başkanı
v Divan-ı İşraf……………. Devlete bağlı tüm kurumları denetler, başkanı ‘’müşrif’’
v Divam-ı Tuğra………… Devletin iç ve dış yazışmalarını sağlar
v Divan-ı Arz……….Ordu ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılar
v Divan-ı İstifa……………….Mali işleri düzenler, başkanı ‘’müstevfi’’
v Şıhne……………Askeri vali, eyaletlerde bulunur
v Amid………Şehir ve kasabaların idaresinden sorumlu sivil vali
v Amil………..Şehir ve kasabaların mali işlerinden sorumlu, vergileri toplar
v Muhtesip……….Belediye işlerini kontrol eder
v Ulag…………Posta şebekesine verilen ad
v Şer-i davalara………………Kadılar bakar
v Örf-i davalara………….Emir-i Dad (adalet bakanı) bakar
v Kazasker………..Askeri davalara bakar
v Divanı mezalim………..Devlete karşı işlenen ağır suçların bakıldığı mahkeme, başkanı sultani verdiği karar kesindir
v Kabz-ı Divan………Bir önceki divan kararlarını bir sonraki toplanan divana iletir
v Kutadgu Bilig…………….Yusuf Has Hacip………….Mutluluk veren bilgi
v Divan-ı Lügat-it Türk……….Kaşgarlı Mahmut……….Türk dilinin toplu sözlüğü
v Atabetül Hakayık………………..Edip Ahmet…………..Dini öğütler verir
v Divan-ı Hikmet…………Ahmet Yesevi…………Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği
v Siyasetname……….Nizam’ül mÜlk……….Devlet yönetimiyle ilgili bilgiler verir
v Şehname………Firdevsi……….Türk-İran savaşlarını anlatır
v Nizamiye medreseleri………..Nizam’ül Mülk…………….ilk medrese……….. dünyadaki ilk üniversite
v Harezmi……….Matematikte ilk kez ‘’sıfır’’ rakamını kullanmış, coğrafya, astronomi bilgini
v Farabi……..Pozitif bilimlerin kurucusu,Muallimi sani (ikinci öğretmen)
v İbni Sina……….Tıp bilgini, batı dünyasında ‘’Avicenna’ olarak bilinir
v El Biruni……….Enlem boylam heseplamalarını yapmış, Asari Bakiye en önemli eseri
v El Razi…………Kimyager, sülfirik asidi bulmuş
v Uluğ Bey……..Astronomi
v Utbi…………Gazneliler döneminde yaşamış, eseri ‘’tarihi yemin’’
v Zemahşeri……..Tevsir ve gramer alanında çalışmalar yapmış,eseri ‘’Keşşaf ve Mukaddemetül Edeb’’
v İbni Rüşt………..ispanyada yetişen ünlü bilim adamı, Avrupada ‘’Averroes’’ diye bilinir
v İmam Gazali………İslam bilgini filozofu, Nizamiye medresesinde ders vermiş
v Karahanlılardan kalma ilk cami………..Mezar-şir Kebir
v Gaznelilerden klam en önemli eser……….Leşker-i Bazar Ulu cami
v En önemli Selçuklu kervansarayları……..Ribatı Zafarani ve Ribatı Şerif
v Karahanlılardan kalma en eski mimarı eser………Arap Ata Türbesi
v Karahanlılara ait Kervansaraylar……….Şir kebir Cami, Arap Ata türbesi, Ayşe Bibi, Balacı hatun türbesi
v Gaznelilere ait kervansaraylar……Zafer Kuleleri, Leşkeri Bazar ulu cami, Arasü’l felek cami
v Büyük selçuklular dönemine ait eserler…………Mescidi Cuma, Sultan sencer türbesi
v Dini Mimariler……………..cami, mecit, medrese,türbe,kümbet,külliye
BEYLİKLER ve ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ
v Birinci beylikler dönemi…………..Danişmentliler (sivas ve çevresi), Mengücekler ( Erzincan ve Kemah), Artuklular ( Mardin, Diyarbakır, Elazığ), Çaka Beyliği ( İzmir)
v İlk başkent………İznik
v İlk bakır para…………….I. Mesut
v İlk kurumlaşma ve bayındırlık hareketlerini başlatan………..I. Mesut
v İlk gümüş para……..II. Kılıçarslan
v Sinopta ilk tersanenin kurulması ve denizcilik faaliyetlerinin başlaması………İzzettin Keykavus dönemi
v Anadoluda Türk siyasi birliğinin tamamen sağlanması ve en geniş sınarlara ulaşılması………..Yassı Çemen savaşı
v Selçuklularda dini nitelikli çıkan ilk isyan………………Baba İshak isyanı
v Kösedağ savaşı sonucunda……………….Anadoluda çok sayıda bağımsız beylikler kuruldu
v Anadolu Selçuklularının mirasçıları olarak kendilerini gördükleri için Osmanlılara karşı en çok direnen beylik……….Karamanoğulları
v Türkçeyi resmi dil olarak kullanan …………………..Karamanoğulları
v Anadoluda ilk kez tüccarla sözleşme yapan ve sigorta uygulamasını başlatan devlet………..Anadolu Selçukluları
v Meşveret meclisi…………………Devletin iç ve dış politikalarına dair herşeyin konuşulduğu meclis
v Divan- Arz……..Savunma ile ilgili kararlara bakar
v Divan-ı Tuğra………Yazışmaları düzenler
v Divan-ı İstifa………………Mali işleri yürütür
v Divan-ı İşraf…………Yönetimle ilgili işlere bakar
v Naib…………Hükümdar başkentte olmadığında devlet işlerine bakar
v Pervaneci……………..Arazi defterlerini tutar, ikta dağıtımlarını yapar
v Müstevfi………………..Mali işlerden sorumlu
v Müşrif………….Mali ve idarei işleri teftiş eder
v Arız…….Savunma işleri ve ordunun maaşlarının dağıtılması
v Emir-i Dad………..Adalet işlerinden sorumlu
v Hassa ordusu …………………Merkezde bulunan, devşirmelerden oluşan maaşlı askerler
v Kıyı bölgelerin yönetim ve donanmadan sorumlu ………………..Emir-ül Sevahil
v Reis-ül Bahr……….Doğrudan donanmayı idare eden komutan
v Dirlik……………..Ordu mensupları ve devlet memurlarına hizmet karşılığı bırakılan arazi
v Mülk arazi………..Önemli görevler yapmış devlet adamlarına verilir
v Vakıf arazi………………….Geliri hayır işlerine ayrılan arazi
v Has arazi…………Geliri tamamen hükümdara ayrılan toprak
v Alay Han …………..Anadoluda inşa edilen ilk kervansaray
v Yağıbasan Medresesi…………Anadoluda ilk kervensaray (danişmentliler)
v Caca Bey Medresesi………..Dünyanın ilk rasathanesi olarak kabul edilir
v Emir Saltuk………..Anadolunun en eski anıtsal mezar yapısıdır
v Divriğ Külliyesi……….Anadoluda kurulan ilk külliye (mengücekler)
v Tezhip………Bir yazı ya da kitabı yaldız veya boya ile süsleme sanatı
v Hat…………Güzel yazı yazma sanatı
v Figür………Resim ya da heykel türü eserlerde asıl betimlenen nesne
v Fresko……….Yaş alçı üzerine yapılan resimlerin bina süslemelerinde kullanılması
v Hekim Bereke………….Anadolu selçuklularında ilk türkçe tıp kitabının yazarı
v El Cezeri………….Sibernetik bilimin kurucusu
v Hoca Dehhani……….Türkiyede ilk kez dün dışı konularda eser yazan, kaside ve gazellerini türkçe yazarak türkçeyi ön planda tutan ve selçuklu şehnamesini yazan divan şairi
v Mevlana’nın………. eserleri: Divan- kebir, Mesnevi, Fihi Mafih
v Yunus Emre………..eserleri: Divan, Risalet’ün Nushiye
v Hacı Bektaş Veli…………eseri: Makalat
v Dönemin ünlü şairleri…………….Gülşehri, Aşık Paşa, Kul Mesud Ahmedi, Hoca Mesut
KONYA
· Alladin cami
· Karatay Medresesi
· Sultan Hanı
· Sahip Ata Türbesi
· Sırçalı medresesi
· Selçuklu köşkü
KAYSERİ
· Hunat Hatun Cami
· Gevser Neshibe Şifahanesi
· Mehperi Hatun Türbesi
· Çifte kümbet
· Döner kümbet
· Sırçalı kümbet
SİVAS
· Keykavus Medresesi
· Şifaiye medresesi
· Üç mederese…….Gök medrese, Buruciye medresesi, Çifte minareli medrese
ERZURUM
· Yakutiye medresesi
· Emir Saltuk Türbesi
· Çifte minareli medrese
OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ
v I.Murat……………….Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır
v F. Sultan Mehmet………….Kardeş katli kanunu
v I. Ahmet………Ekber ve erşet
v Mehmet……….Şehzadelerin sancağa çıkma usulünü kaldırdı
v Halifelik ünvanı………………Yavuz sultan selimden itibaren kullanıldı
v Saray……………….Padişahın özel hayatının geçtiği bölüm
v Birun………Sarayın dış bölümü
v Babüs saade……………. Orta kapı
v Divanı Hümayun…………….Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yer
v Sefer divanı………….Veziriazam sefere çıkarken toplanan divan
v Ulufe Divanı………….Yeniçeri maaşları için toplanan divan
v Galebe Divanı……….Yabancı elçilerin kabulü sırsında toplanır
v Ayak divanı………….Olağanüstü durumda toplanan divan
v At divanı………Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı
v Divanın kurulması………………….Orhan Bey
v Divanın kaldırılması………………….II. mahmut
v 16. yy dan itibaren divana üyesi olanlar …………Şeyhülislam / Reissül küttab / kaptanı derya / Yeniçeriağası
v Seyfiye sınıfı (yönetim ve askerlik)…………………Vezirazam / Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi
v İlmiye Sınıfı (adalet, eğitim ,yargı) …………………Şeyhülislam / Kazasker / Kadı / Müderrisler
v Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)……………………………..Deft erdar / Nişancı / Reisül küttap
v Şeyhülislam…………….divana katılır fakat oy kullanamazdı, idam cezasına çarptırılamaz, tutuklanamaz, hapsedilemezdi. 17.yy a kadar görevden bile alınması söz konusu değildi, tanzimattan sonra yönetimdeki görvi azalmaya başladı
v Sadaret küthüdası………..Dahiliye nazırı
v Eyaletlerin önetimi……………..Beylerbeyi
v Sancakların yönetimi……………Sancak beyi
v Kazaların yönetimi……………….Kadı
v Köylerin yönetimi…………………Tımar sahibi
v Dirlik araziler………………Has / Zeamet / Tımar
v Yurtluk arazi………….Geliri sınır boylarında görev yapan askerlere verilir
v Ocakık arazi…………..Geliri kale muhafızları ile tersane giderlerine ayrılan arazi
v Mukataa……………….Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazi
v Paşmaklık……………..Hanedan kadınlarına verilen arazi
v Mevat toprak……………..Ölü toprak , gelir getirmeyen, taşlık, kıraç arazi.
v Metruk arazi………………Terkedilmiş araziler
v Tımar ve zamet………………..II. Mahmut zamanında kaldırılarak memurlar maaşa bağlandı
v İltizam sistemi………………..Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla şahıslara verilmesi
v Mültezim………………..Bu ihaleyi kazanan kişi
v Muhtesip…………………Çarşı Pazar denetlemesi yapar, satılan mal fiyatlarını kontrol eder
v Kapan…………Şehirlere gelen sebze ve meyvelerin toplandığı yerlere denir, buraya gelen malın vergilendirilmesinide ‘’kapan emini’’ sağlar
v Beytülmal emini……………….Herhangibir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli kişi
v Bac ve gümrük eminleri………….Kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplar
v Hazine-i Amire………………Vergilerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı hazine
v Hazine-i Hassa……………..Dış hazinenin yetişmediği zamanda iç hazineden para aktarılır, yedekte bekletilen hazinedir
v Aşar……………….Müslümanlardan alınan toprak vergisi
v Haraç……………..Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi
v Cizye……………..Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığı alınan vergi
v Örfi vergiler:
· Çift bozanvergisi……….üstüste üç yıl toprağını işlemeyenlerden alınan vergi
· Ağnam…………………….Küçükbaş hayvan vergisi
· Avarız……………………..Olağanüstü durumlarda alınan vergi
· Bac…………………………Pazar yerinde toplanan vergi
· İspençe…………………..Gayrimslim tüccarlardan alınan vergi
· Niyabet………………….Yöneticelerin halktan topladığı çeşitli vergi
· Bennak…………………..Yarım çift toprağı eken evli çiftlerden alınan vergi
· Poşkes……………………Devlet memurlarının halktan topladığı vergi
· Mücerred……………….Bekar çiftçilerden alınan vergi
v Kapıkulu ocakları………………I. Murat zamanında oluşturuldu
v Tımarlı sipahiler (Tamamı türklerden oluşurdu)
· Akıncılar………………….ordunun keşif hizmetlerini görür
· Azaplar……………………kelime anlamı bekar demek, gönüllü kuvvetler
· Deliler…………………….Düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu adı almışlar
· Gönüllüler……………….sınırdaki kasaba ve şehirleri korur
· Beşliler……………………kaleleri korurlar
· Yaya ve müsellem ……………….ordunun önünde gidip yolları açar
v İlk osmanlı tersanesi…………………geliboluda I. Beyazıt dönemi
v İlk osmanlı parası……………………Osman bey
v Altın para………….. Fatih Sultan Mehmet
v İlk kağıt para (kaime)…………………Abdülmecid
v Mevkuf………………..Vakfedilen toprak
v Mütevelli……………….Vakıf yöneticisi
v İlk bütçe açığı……………………kanuni dönemi
v İlk Osmanlı bankası………………1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat dönemi)
v Duyunu Umumiyenin kurulması…………1881
v Lonca teşkilatını oluşturanlar:
· Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir, cezaların uygulanmasını sağlar
· Kethüda………….Loncayı dışarda temsil eder
· Nakib……………..Şeyhi temsil eder, esnafla şeyh arasında aracılık yapar
· Yğitbaşı………………Disiplin işleri ve esnefa hammaddedağıtımını yapar
· Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir, mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini bildiren, fiyat belirleyen uzaman
v Osmanlılarda ilk madenin işlenmesi………….Osman Bey
v İlk osmanlı medresesi…………..İznikte, Orhan Bey tarafından kurulmuş
v Enderun……….II. murat döneminde açıldı
v Müzekkilik………………..kitap süsleme sanatı
v Mücellidilik…………………Ciltçilik
v Hat…………………….Güzel yazı sanatı
v Osmanlıda ilk resim sergisi açan kişi…………Şeker Ahmet
v Darülbedayi…………………..Osmanlının şehir tiyatrosu
v Darülelhan………………..1914’te açılan Osmanlı konservatuarı
v Gravür…………………Taş, metal ve ağaç üzerine kat kat yapılan resimlerin kazanmasıyla yapılan süsleme sanatı
v Veziriazamlar ……………….ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmişler
v Vakanüvis………………..Osmanlı devletinde devletin resmi tarihçisi
v Memleket sandıkları……………….1963te çiftçiye vergi vermek için açıldı
v Ziraat Bankası………..1888
v Avrupa mimarı tarzında yapılan ilk eser……………Nur-u Osmaniye cami
v Arasta……………osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşı
v Narh………………..Malın satış fiyatı
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 6 misafir