Kpss Tarih Kısa Kodlamalar Ve Bilgiler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kpssci
Mesajlar: 238
Kayıt: 18 Mar 2017 17:52
İletişim:

18 Mar 2017 20:02

• 1.İnönü bizim için MİLAT oldu…Moskova ant, İstiklal marşı kabulü,Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye
• Balkan Antantı Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya
• Vilayet-i Sitte : SEV DEB…Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis
• FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya
• Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR...Sırbistan,Karadağ,Romanya
• Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAB
yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum
• Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO.…Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.
• Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyeti
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Teali İslam Cemiyeti
Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
• 1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal
• Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.
• Balkan Harbi : BüYüSeK…Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı
• 2.Balkan Harbi :ROKSY…Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan
• Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum
• Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van
• Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…Mardin, Elazığ,Diyarbakır
• Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD.…Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri
• Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ
• dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR.…Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)
Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)
• Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)...Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit
• dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS
Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)
• Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)
• İlk Türk beylikleri: SAÇDıM...Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler
• İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl
• G8 ülkeleri: AFRİKAJİ…Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya
• G-5 ülkeleri: FAJİA Fransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD
• Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK….Suriye,Çanakkale,Kafkas
• Atatürkün savaştığı cepheler;CAKAS Conk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
• Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan
• Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..
• haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova
• AB kurucu ülkeleri Bİ LAF…….Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa
• D-8 ÜLKELERİ GELİŞMEKTE OLANLAR:
BENİM PoTaM……BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,
• Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:
GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…
• Nabucco projesine ortak olan ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..T ÜRKİYE,A VUSTURYA,M ACARİSTAN,B ULGARİSTAN,A LMANYA,
R OMANYA
• Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA
• kadınların sıyası hak sırası: B.M.V B..eledıye,M..uhtar,V..ekil
• Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA.….
Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD
• Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu
• Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsi S harfiyle başlıyor:…..
S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER
• 2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-M
S ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun
• II. Mahmut İdare alanındaki yenilikler.PİSNEDİMM
P asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı
• Euro kullanmayan ülkeler: İDİ .….İsveç,Danimarka, ingitere

• DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan
• sosyal ve ekonomik haklar :SAKlan ve GEÇ ya da GEÇ ve SAKlan…AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak
konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..
Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı
• tAnzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA.…Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,Askeriye
SALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü
• Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.
• osmanlı devletinin donanmalarının yakıldığı yerler sırası ile
İnebahtı
Çeşme
i
Navarin
i
S….inop

• güney çephesinde illerin kurtuluş sırası : MUA
Maraş
Urfa
Antep
• mısırda kurulan türk islam dev. TEMA
T olunoğulları
E yubiler
M emlükler
A kşitler
• denızcı beylıkler..: CAM KıS
C andarogulalrı
A ydınogulalrı
M enteseogulları
K aresıogulları
S aruhanogulları
• kutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)
A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)
divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)
• MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:
Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk
• BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:
Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık
• ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri
ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim
ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut
ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
• Sevr sntlaşmasındaki başlıklar == SIKBoğazDOY
S ınırlar
I stanbul
K apitülasyonlar
BOĞAZ lar (komisyonu)
D uyunu umumiye (borçlar)
O rdunun terhisi
Y abancı okullar
• Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler CiToS c-umhuriyet halk partisi,
i
t-erakki perver cumhuriyet fırkası,
o
s-erbest cumhuriyet fırkası
• LALE DEVRİ ISLAHATLARI
• ÇİMMEÇK
Ç Çiçek aşısı (ilk)
İ İtfaiye örgütü (ilk)
M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı)
M Matbaa (ilk ÖZEL)
E Elçilikler açıldı (geçici)
Ç Çini imalatı
K Kağıt fabrikası kuruldu
• l.MAHMUT
HKH
H endesehane
K apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)
H umbaracıocağı

• osmanlı kuruluş dönemi savaşları
şifre:KMS SINAVI II
1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.
2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.
3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.
4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.
5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.
6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.
7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.
8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.
9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
• İlk Türk beylikleri
Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A)
S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar
• ANADOLU BEYLİKLERİ——–(GEMiCi HAKKO)
• G.germiyanoğulları
• E..Eretma devleti
• M..menteşeoğulları
• C..candaroğulları
• H..HAMİTOĞULLARI
• A..Aydınoğulları
• K..karamanoğuları
• K..karesi oğulları
• O..Osmanoğulları
• DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR: CAFeR
• Celal bayar
• Adnan menderes
• Fuat köprülü
• e
• Refik koraltan
• Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN
• KAYSERİ
• İZNİK
• NİĞDE
• OSMANLIDA SALYANELİ (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)
• M= MISIR
• H= HABEŞ
• B= BASRA
• B= BAGDAT
• T= TUNUS
• T= TARABLUSGARP
• C= CEZAYİR
• Y= YEMEN
• BATI CEPHESİ SAVAŞLARI SIRASI: BİR İKİ KaSaB
• I. İNÖNÜ
• II. İNÖNÜ,
• KÜTAHYA -ESK,
• SAKARYA,
• BÜYÜK TAARRUZ
• *Atatürk’ün kuruluşunda rol oynadığı yayınlar AHİM
Anadolu Ajansı
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Minber
• 1.dünya savaşında kurulan yeni uluslar:PALYaÇoM
Polonya
Avusturya
• Letonya
Yogoslavya
Çekoslovakya
Macaristan
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir