2018 KPSS Tarih Son Genel Tekrar Notları

Cevapla
cimcim
Mesajlar: 45
Kayıt: 18 May 2018 15:38
İletişim:

21 May 2018 00:10

** Türk adının anlamı ile ilgili Müller,Z.Gökalp,C.Wambery,W.Barthold,Kaşgarlı
Mahmut ‘un görüşleri olduğunu bilelim.
** Bozkırın kuyumcularının İskitler olduğunu bilelim.
** Mani dininin kabul edilmesi için ilk teklifin ilk kez Bilge kağan tarafından
yapıldığını kurultayın bunu reddettiğini bilelim.
**Avrupa hunları zamanında Bizans ile Margus ve Anatolyus antlaşmalarının
yapıldığını bilelim
**Atilla’nın papa I.Leo’nun teklifi ile Roma kuşatmasını kaldırdığını bilelim.
**Töles İsyanını bastıran Göktürk hükümdarı aynı zamanda ilk kağan ünvanını alan
kişinin Bumin kağan olduğunu bilelim.
** Hükümdarlık sembolleri ve kullandıkları ünvanları mutlaka bakalım.
**Hükümdarın ve kurultayın görevlerini mutlaka bilelim.
**İlk Türkoloji çalışmalarının Macaristan’da yapıldığını bilelim.
**Orhun Kitabelerinin özelliklerini bilelim.
**Boğarık Hatunun hükümdarlık yaptığı, Bizanslı tarihçi Priskos’un bahsettiği
devletin Sabar-Sibir olduğunu bilelim.
**Sulama kanalları,orak saban,tohumluk buğdayın tarımın kesin kanıtı olduğunu
,tarım,mimari,kalıcı eserler,freskonun yerleşik hayatın kesin kanıtı olduğunu
bilelim.
**İslamiyet öncesi Türklerde denizciliğin olmadığını,özel mülkiyetin ,toprağa
sınıf farkının olmadığını bilelim.
**İslamiyet öncesi Talas ve Taryat yazıtlarının da yazılı kaynaklar arasında
olduğunu bilelim.
**Karabalgasun anıtlarının Uygurlar zamanında olduğunu ve Orhun alfabesi ile
yazıldığını bilelim.
**Uygurlarda minyatür,fresk,tezhibin olduğunu ama hattın olmadığını bilelim.
** Hatun dağı ve Kutlu dağ denilen büyük kaya efsanesinin Uygurlara ait Göç
destanında geçtiğini bilelim.
**Kağıt ve matbaayı kullanan kütüphane yapan ilk Türk devleti Uygurlar olduğunu
bilelim.
**Avrupa Hun hükümdarı Atilla,Batı Roma,Doğu Roma (Bizans), Galya ve İtalya
seferlerini düzenlediğini bilelim.
** Bizans’ın Trakya valisine ‘’ Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her
yeri zaptedebilirim’’ diyen Avrupa Hun hükümdarının ULDIZ olduğunu bilelim.
**Tanrının kırbacı,Etzel ve Cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen hükümdarın
ATİLLA olduğunu bilelim.
** İbn-i Fadlan’ın Rıhle adlı seyahatnamesinde özellikle anlattığı Türk İslam
devleti İtil Bulgarları olduğunu bilelim.
**Kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı BAGA TARKAN(Türgişler) olduğunu
bilelim.
**Balbal denilen mezar taşları ve Kurgan denilen mezarlar,Uçmak (cennet),tamu
(cehennem) İslamiyet öncesi ahiret inancının olduğunun kanıtı olduğunu bilelim.
• İslamiyet Öncesi Kültür bölgelerine bakalım mutlaka.

*Demiri kullanan ilk kültür bölgesinin Karasuk olduğunu bilelim.
• Pazırık Kurganında '' Dünyanın en eski halısının'' olduğunu,Esik Kurganında
ise ''Altın elbiseli Adam Zırhının'' olduğunu ve Asya Hunlarına ait olduğunu
bilelim.
• Oğuz Kağan Destanında anlatılan kahramanın Asya Hun hükümdarı Mete Han
olduğunu bilelim.
• Avrupa Hun Hükümdarı Atİlla'nın seferlerinin Almanların Nibelungen Destanına
konu olduğunu bilelim.
• İslamiyet öncesindeki Türklerin Kürk ve İpekyolu için savaştığını bilelim.
• Bizans'a elçilik heyetinin Kök-Türk zamanın İstemi Yabgu tarafından
gönderildiğini bilelim.
* Çin’ karşı ilk bağımsızlık mücadelesinin Kürşad tarafından başlatıldığını
bilelim.
• Çin'e 46’sı başarılı olmak üzere 71 sefer düzenleyip Çin'i baskı altına alan
kişinin II.Kök-Türk hükümdarı İlteriş (Kutluk Kağan) olduğunu bilelim.
• Göçebe yaşamın Orta Asya Türkleri üzerindeki etkisine mutlaka bakalım.
• Barış Çağı olarak bilinen dönemin Hazarlar olduğunu.
• Hazarların(Belencer) ve Türgişlerin (Haristan) Hz. Osman orduları ve Emevi
ordularının ilerleyişini durdurduğunu bilelim.
• Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın tarihte kurulan 16 Türk imparatorluğu
olduğunu bilelim.
• Meşhur dombrada anlatılan kahraman Kök-türk hükümdarı Kürşat olduğunu bilelim.
**Türk İslam tarihini başlatan savaşın Talas savaşı olduğunu bilelim.
**Türklerin Müslüman olunca hukuk,eğitim,sanat anlayışında önemli değişimler
yaşadığını bilelim.
**yaklaşık 1000 yıl sürecek olan Türklerin Mısır ve Kuzey Afrika hakimiyeti
Tolunoğulları ile başladığını bilelim.
**Fatımilerin Mısır’da kurulduğunu Şiilik için DarulHikme medresesini kurduğunu
ama Türk olmadığını bilelim.
• Çin dışında ilk kağıt imalathanesinin Talas Savaşından sonra müslüman Türkler
tarafından Semerkant'ta yapıldığını bilelim.
**Karahanlılar zamanında ilk Türk islam eserlerinin yazıldığını ve bunların
isimlerini bilelim.
**Gazneli Mahmut’un ‘ sarayımın en değerli hazinesi’ diye kastettiği bilginin
BİRUNİ olduğunu en önemli eserinin Asarul Bakıye olduğunu bilelim.
**Muhammed bin Kays’ın Harzemşah zamanında Türkçe farsça sözlük yazdığını
bilelim.
**Otrar Faciasının Harzemşahlar zamanında olduğunu ve Harzamşahların büyük
Selçukluların varisi olduğunu bilelim.
**Doğunun ve batının sultanı ünvanının ilk kez Abbasi halife tarafından Tuğrul
Beye verildiğini bilelim.
** Alparslan’ın Ebul Feth fetihlerin babası olduğunu ve bu ünvanı Ani kalesini
aldıktan sonra aldığını bilelim.
**Dandanakan Savaşının Anadolu ile ilgisi olmadığını bilelim.
**İslamiyetin ilk kez Hindistan’a yayılasının Gazneliler,Hindistan’ın büyük bir
bölümünün fethinin Timur,ilk kez siyasi birliğin Babürşahlar zamanında olduğunu
bilelim.
** Gazne,Selçuklu ve Memlüklerin halifeliği koruduğunu Osmanlı’nın ise
Halifeliği üstlendiğini bilelim.
**Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai’nin(Muhakemetul Lügateyn) Timur zamanında
yaşadığını bilelim.
**Moğolları Türkleştirenlerin Uygurlar olduğunu ve Moğol istilasının olumlu

sonucunun da Anadolu Türkleştirme olduğunu bilelim.
**Selçukluların Haçlı savaşlarıyla Anadolu’da kaybettiği üstünlüğü Miryokefalon
ile yeniden ele geçirdiğini bilelim.
**Dandanakan ile Gazne,Katvan ile Büyük Selçuklu,Yassıçeen ile Harzemşah,Kösedağ
ile Anadolu Selçuklu devletinin yıkılışa geçtiğini bilelim.
• İhşidilerin Mısır'da altın para bastırdığını ve Kutsal topraklara hakim olan
ilk Türk İslam devleti olduğunu bilelim.
• Türk Dünyasının ilk haritasının Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati't Türk
yazdığı ilk Türkçe sözlüğün arkasında yer aldığını bilelim.
• I.Beyliklerin Kurulduğu yeri ve en önemli eserlerini mutlaka bilelim
*Muhiddin Arabi’nin ortaçağ’ın en önemli tasavvuf adamı olduğu bilelim.
.(Fususul Hikem,Tacur Resail,Minhacul Vesail)
• İsmail Ebuliz El Cezeri'nin sibernetiğin kurucusu olduğunu,ilk robotu,su
saatini icat ettiğini mutlaka bilelim.
**Fotograf makinesinin mucidinin İbnül Heysem olduğunu bilelim. (Kıtabul
menazir)
**Reşüdeddin’in büyük bir tarihçi olduğunu ve Camiut Tevarih’in yazarı olduğunu
bilelim.(ilhanlı dönemi)
**Cüveyni’nin ilhanlı dönemi tarihçisi olduğunu en önemli eserinin Tarihi
cihangüşa olduğunu bilelim
** Hacı Bektaş-ı Veli- Makalat ve Yunus Emre-Risaletin Nushiye’yi bilelim.
**Türk- islam Dünyasının ilk rasathanesinin Uluğ Bey tarafından yapıldığını
bilelim.
**Pasinler,Malazgirt,Katvan,Miryokefalon,Kösedağ Savaşı’nın sonuçlarını mutlaka
bilelim.
**Kuran- Kerim’in Uzun Hasan(Akkoyunlu) Döneminde ilk kez Türkçe’ye çevrildiğini
bilelim.
**Kut ve Veraseti uygulamayan,Moğolları ilk kez durduran ve Abbasi Halifesini
Mısır’da koruma altına alan Türk İslam devletinin Memlükler(Kölemenler) olduğunu
** İlk kadı (Dursun Fakih) atamasının Osman bey tarafından yapıldığını bilelim.
• Osmanlı Kuruluş dönemi iskan politikasını, Orhan Gazi ve I.Murad dönemi
teşkilatlanma çalışmalarını mutlaka bilelim.
**Osmanlı’da ilk dini sosyal ve siyasal içerikli isyanın Şeyh Bedrettin olduğunu
bilelim.
**Fetret devrinde İsa (Balıkesir), Musa (Edirne),Süleyman (Bursa), Mehmet
(Amasya) da olduğunu bilelim.
**Aşıkpaşazade,Oruç Bey,Hoca Saaddetin,İbni Batuta’nın Osmanlı’nın kuruluşu ile
ilgili bilgiler verdiklerini bilelim.
• Portresini yaptıran ilk padişahın Fatih(Avni mahlası) olduğunu ve bunu İtalyan
ressam Bellini'nin yaptığını unutmayalım.
** Fatih zamanı teşkilatlanma çalışmalarını mutlaka bilelim.
**Karadenizin Kırım’ın Fethi ile Fatih, Akdeniz’in Preveze ile (Kanuni) Türk
gölü olduğunu bilelim.
**Coğrafi Keşiflerle Avrupa’da merkantilist düşüncesinin yayılarak toprağın
önemini kaybettiğini bilelim.
**İspanya’daki Yahudilerin 2. Beyazıd zamanında getirildiğini bilelim.
**Coğrafi Keşiflere karşı alınan önleleri ve Hristiyan Birliğini önlemek için
yapılan çalışmaları bilelim.
• Sahnı Semanın Fatih zamanında kuruluğunu bilelim.
** Celali isyanlarının hiçbir şekilde cülus ve ulufe ile alakasının
olmadığını,toprak,vergi ve tarımında hiçbir şekilde

*Osmanlı’da ilk şii isyanının Şahkulu (II.Beyazıd Dönemi) ,toprak meselesinden
dolayı çıkan ilk isyanın Bozoklu Celal (Yavuz Sultan Selim dönemi) olduğunu
bilelim.
** Hem Girit’in hem Uyvar’ın Fazıl Ahmet paşa tarafından alındığını bilelim.
**Hint deniz seferlerini yapan denizcilerin Hadım Süleyman paşa,Piri Reis,Koca
Murat Reis ve Seydi Ali Reis tarafından yapıldığını bilelim.
**Vakayı vakvakiye ile yeniçerilerin güçlendiğini ve 4.Mehmet zamanında olduğunu
bilelim.
**17.yüzyılın sanatçı ve bilim adamlarını bilelim. (Evliya ÇelebiSeyahatname,
Katip ÇelebiCihannuma,Nabi Hayrabad,Naima İlk resmi taraih yazıcısı – Vakanüvis
(Naima Tarihi) ,Nef’iSiham-ı Kaza,Itri Musiki Nevekar ve Tuti-i Mucize-i Guyem ,
Karacaoğlan )
** Doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmanın Ferhat Paşa (3.Murad) Batıda
ise Bucaş(4.Mehmet) Olduğunu bilelim.
• Duraklama döneminde ilk ciddi raporun Koçi Bey tarafından IV.Murad'a
sunulduğunu bilelim.
• Katip Çelebi'nin de duraklama döneminde rapor yazdığını mutlaka bilelim.
** Büyük kaçgun denilen olayın Celali isyanları sırasında olduğunu bilelim.
• İlk denk bütçe çalışmasının Tarhuncu Ahmet tarafından yapıldığını bilelim.
** Köprülülerin ve Tarhuncu’nun 4.Mehmet’in sadrazamları olduğunu bilelim.
**Edirne olayı ile padişahın değiştiği bilelim.
**Pararofça’da İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuk yaptığını bilelim
**Ayasofya ve Aşir efendi Kütüphanelerinin 1. Mahmut döneminde olduğunu bilelim.
• Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı'yı parçalamak için Dakya ve Grek Projelerini
hazırladığını bilelim.
**Lale devrini sona erdiren isyanın Patrona Halil,3.Selim dönemini sona erdiren
isyanın Kabakçı Mustafa olduğunu bilelim.
** Fransa sefaretnamesinin 28 mehmet çelebi tarafından elçilik yıllarındaki
izlenimleri anlatan eser olduğunu bilelim.
**Karadeniz’in Belgrad Antlaşması ile son kez Türk gölü olduğunu ve Küçük
Kaynarca ile bu özelliğinin bittiğini bilelim.
• Küçük Kaynarca Antlaşması'nın maddelerini mutlaka çalışalım.
• Lale devri,3.SELİM Islahatlarını mutlaka çalışalım.
** Ebubekir Ratıp Efendi’nin 3.selim zamanında ıslahat raporu hazırlayan önemli
kişilerden biri olduğunu bilelim.
**Sanayi İnkılabı ve Fransız ihtilali’nin osmanlı’ya etkilerini bilelim.
**1815 Viyana kongresi ile Meternich ittifakının kurulduğunu,Restorasyon
döneminin başladığını ve bu dönemin 1827 Navarin olayı ile sona erdiğini
bilelim.
**İtalya’n siyasi birliğini sağlayan şehir devletinin piyomente (sardunya)
,tarkikatın ise carbonari, Almanya’nın ise Prusya öncülüğünde Sedan Savaşında
Fransa’yı yenip Alsas Loren’i aldığını bilelim.
**Avrupa’daki Fransız İhtilali (milliyetçilik) Sanayi inkılabı(sömürgecilik) ile
Osmanlı’nın çöküşünün hızlandırdığı bilelim.
**Osmanlı’nın 19.yüzyıldaki temel politikasının denge olduğunu ve bu politikayı
ilk kez Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında kullandığını bilelim.
** 93 HARBİNİN önemli kadın kahramanının Erzurumlu Nene Hatun olduğunu bilelim.
** İlk isyan eden ve ayrıcalık elde eden millet Sırplar olduğunu bilelim.
**Osmanlı’nın boğazlar üzerinde egemenlik haklarını son kez tek başına
kullandığı ve Boğazlar meselesinin Hünkar İskelesi antlaşması ile ilk kez
başladığını bilelim.
**Kırım savaşı’nın önemli bir nedeni de Macar mültecileri ve Kutsal Yerler meselesi olduğunu bilelim.
** Lambalı Kadın olarak da anılan Florans Naytıngel 38 hemşire arkadaşıyla
birlikte Kırım Savaşı’nda Selimiye Kışlası’nda görev yapmıştır.
** Çırağan Baskını ile bazı Genç Osmanlılar tekrar V. Murat’ı tahta çıkarmaya
çalışmışlar.
**Kuleli olayı ile Abdulmecid’i indirip Abdulaziz’i tahta çıkarmaya
çalıştıklarını bilelim.
**Osmanlı donanmasının 4 kez yakıldığını
bilelim.(1571-İnebahtı,1770-Çeşme,1827-Navarin,1853-Sinop)
• Paris Antlaşmasının maddelerini çalışalım ve Paris’te destek için Islahat
Fermanı’nın (Padişah:Abdulmecid-Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa) yayınlandığını
bilelim.
• Islahat Fermanı maddelerini çalışalım.
• II.Mahmut Zamanında Mürur tezkeresi ile istanbul'a geçiş belgesi ile
girilebildiğini unutmayalım.
• II.Mahmut zamanında devlet adamı yetiştirmek için Mektebi Maarifi Adliye'nin
açıldığını bilelim.
• Yeniçerinin kaldırıldığı olayın II.Mahmut zamanındaki Vakay-ı Hayriye olduğunu
bilelim.
• Şark meselesinin ilk kez Viyana Kongresinde gündeme geldiğini bilelim.
• Hasta Adam ifadesini kullanan ilk devletin Rusya olduğunu bilelim.
• İlk dış borcun Abdulmecid zamanında Kırım Savaşında İngiltere'den alındığını
bilelim.
• Sened-i ittifak'ın II.Mahmut zamanında Alemdar Mustafa Paşa aracılığı ile
yapıldığını ve padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge olduğunu bilelim.
**Sened-i ittifak'ta hiçbir şekilde Avrupa etkisi olmadığını bilelim
**Islahat Fermanı'nın Avrupa baskısı ile ilan edildiğini bilelim.
• Tanzimat Fermanı'nın Mustafa Reşit Paşa tarafından Abdulmecid zamanında
Gülhane parkında okunduğunu bilelim.
• Mecelle’nin Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandığını ve Osmanlı medeni
kanunu olduğunu bilelim.
• Avrupa’ya öğrenci gönderilmeye başlanmasının 2. Mahmut döneminde olduğunu
bilelim.
• Kızlara eğitim hakkının Tanzimat döneminde Abdulmecid zamanında
verildiğini,Darulmuallimat adıyla kızlar için öğretmen okullarının Abdulaziz
zamanında açıldığını,kızlara yükseköğretim hakkının 2.Meşrutiyet döneminde
tanındığını bilelim.
• *Şeyh Hamdullah *Hafız Osman *Hamit Aytaç önemli hat ustaları olduğunu
bilelim.
• Darulelhanın konservatuar,darülbedayinin tiyatro olduğunu bilelim.
• Osmanlı’da basın yayına son kez göz atalım.
• Divanı kaldıranın 2.Mahmut olduğunu ve divanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan
Nazırlıklar ile eski divan üyelerini karşılaştırmalı olarak bilelim.
• Şurayıdevlet’in danıştay,divanı ahkamı adliye’nin Yargıtay olduğunuve bunları
kuran kişinin Tanzimat dönemi padişahı Abdulaziz olduğunu bilelim.
• Kanun-i Esasi'nin Türk tarihinin ilk anayasası olduğu, aydın grup genç
Osmanlılarca (Ziya paşa,Şinasi,Ali Suavi,Namık Kemal) hazırlandığını ve ilk kez
halkın yönetime katılarak rejimin değiştiğini bilelim.
• Kıbrıs,Tunus,Mısır'ın İstibdat-II.Abdulhamit döneminde kaybedildiğini bilelim.
• Halepa Fermanı ile Girit halkının vergiden muaf tutulduğunu bilelim.
• Osmanlı'da I.Murat,II.Mehmet ve I.Ahmet'in veraseti değiştirdiğini,I.Ahmet
döneminde verasetin kesinleştiğini bilelim.

• Osmanlı’daki yöneten sınıfın ilmiye,kalemiye ve seyfiye olduğunu ve hangi
görevlinin hangi sınıfa girdiğini bilelim.
• Merkez –Kapıkulu ordusunun kaynağının pençik ve devşirme olduğunu,eyalet
ordusunun kaynağının toprak olduğunu bilelim.
Kunduracı,demirci,duvarcı,marangoz gibi meslek gruplarının Ehli hirfet
olduklarını bilelim.
• İlk mizah dergisinin Diyojen olduğunu bilelim
• İlk bankanın Bank- Dersaadet olduğunu bilelim.
• Divan üyelerini ve görevlerini mutlaka bilelim.
• Osmanlı Toprak sistemini mutlaka bilelim.
• Osmanlı'daki iktisadi görüşler olan iaşecilik,fiskalizm ve gelenekçiliği
mutlaka bilelim.
• Mekkari,menzik,derbenti bilelim.
• BUNLARDAN da BEKLİYORUM
• Davud-u Kayseriİlk müderris
Ali KuşçuOsmanlıda Matematiğin kurucusu
Sabuncuoğlu ŞerafeddinTıpMücerrebname , Cerrahiyyetü’l Haniyye
AkşemseddinFatih’in hocasıTıp
Altuncuzade Tıp
Piri ReisHaritacılık,CoğrafyaKitab-ı Bahriye
Kemal PaşazadeTarihTevarih-i Ali Osman
Kadızade-i RumiMatematik ve Astronomi
Molla FenariOsmanlı'nın ilk şeyhulislamı
Zembilli Ali Efendi ve İbn-i KemalYavuz Sultan Selim devrinin ünlü
şeyhulislamları
Ebussuud EfendiKanuni devrinin ünlü şeyhulislamı
NaimaVakanüvis ( İlk Resmi tarih yazıcısı) Tarih-i Naima
Ahmet Cevdet PaşaTarih-HukukTarih-i Cevdet
İbrahim PeçeviTarih Tarih-i Peçevi
Seydi Ali ReisDeniz CoğrafyacısıMiratu’ul Memalik
Katip ÇelebiTarih,coğrafyaKeşf’üz Zünnun
Evliya ÇelebiTarih-CoğrafyaSeyahatname
Lagari Hasan ÇelebiRoket ile dikey uçuş yapan ilk insan
Hazarfen Ahmet ÇelebiKanat takıp uçan ilk insan
• Takıyyüddin Mehmetİlk Osmanlı rasathanesini açmıştır. (Ekvator ile Ekliptik
arasındaki 23.27’lik açıyı 23.28 olarak hesapladı.)
• Osmanlı'da müzeciliğin kurucusunun Osman Hamdi Bey olduğunu ve Kamlumbağa
Terbiyecisi ile Silah Satıcılarının en önemli eserleri olduğunu bilelim.
• Resim müzesinin kurucusunun Şeker Ahmet olduğunu bilelim.
• Sultan Ahmet Camiinin Avrupalılarca Blue Mosque olarak anıldığını ve mimarının
Sedefkar Mehmet Olduğunu bilelim.
• İNKILAP
• Fikir akımlarındaki kişileri bilelim
OSMANLICILIK Namık Kemal, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi,Şinasi
İSLAMCILIK II.Abdulhamid ,Mehmet Akif,Said Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet
Hamdi Akseki
TURANCILIK-TÜRKÇÜLÜK Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, İsmail
Gaspıralı, Ömer Seyfettin
BATICILIK Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret ,Celal Nuri
ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK Prens Sebahattin
• İlk defa çok partili hayat , kızlara yükseköğretim hakkı , dernek ve sendika
kurma hakkı II. Meşrutiyet döneminde verildiğini bilelim

• II. Meşrutiyet döneminde kaybedilen topraklarBulgaristan-Bosna Hersek-Girit
(BBG)
• İrticai olay31 Mart olduğunu bilelim.
• 31 Mart’ı tetikleyenler İttihadıMuhammedi Hareketi, Volkan,Mizan,Serbesti
gazetesi olduğunu bilelim.
• 31 Mart öncesi öldürülen ve ilk basın şehidi sayılan gazeteci Hasan Fehmi
olduğunu bilelim
• Trablusgarp’a giden gönüllü subayları organize eden öncülük eden Kuşçubaşı
Eşref (Uçan Şeyh) olduğunu bilelim.
• Osmanlı’nın 1.Balkan’da yenilmesinin en önemli nedeniOrdu-siyaset çekişmesi
olduğunu bilelim.
• Büyükelçiler Konferansı olarak bilinen konferans Londra Konferansı olduğunu
bilelim.
• Arnavutluk’un bağımsız olması Osmanlıcılığın iflası ve İslamcılığın başarısız
olacağının sinyali olduğunu bilelim.
• Hükümet darbesi-askeri darbe Babıali olduğunu bilelim.

• Trablusgarp Savaşına katılan gönüllü subayların Enver ,Mustafa Kemal, Ali
Fethi ve Nuri Conker olduğunu bilelim.
• Mustafa Kemal'in Suriye'de Vatan ve Hürriyeti kurduğunu (Şam,Yafa,Kudüs ve
Beyrut’ta şubeleri vardı) daha sonra bunu İttihat terakki ile birleştirdiğini
ancak hiçbir şekilde hürriyet itilafa katılmadığını bilelim.
• II.Meşrutiyet dönemi partilerinin mutlaka bilelim.(İttihat
terakki,Ahrar,Hürriyet İtilaf,Fedekaran-ı Millet,İttihadı Muhammedi,Osmanlı
Demokrat,mutedil Hürriyet Perveran,Islahatı esasiye)
• XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ndeki olayların kronolojik sıralamanın
şu şekilde olduğu mutlaka bilelim.
I. II.MEŞRUTİYET'İN İLANI
II. 31 MART OLAYI
III. TRABLUSGARP SAVAŞI
IV. I.BALKAN SAVAŞI
V. LONDRA KONFERANSI
VI. BAB-I ALİ
VII. II.BALKAN SAVAŞI
• Bab-ı Ali'nin padişaha veya rejime karşı değil, hükümete karşı yapılıp Kamil
paşanın indirildiği ve yerine Enver paşanın darbe sonucu Mahmut Şevket paşayı
yönetime geçirdiğini bilelim.

• Balkan Savaşlarının genel sonuçlarını bilelim.
•1 .Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmaları, I.Dünya Savaşını bitiren
ateşkes ve barış antlaşmalarını bilelim.
• İlk silahsızlanma çağrısının Wilson ilkeleri ile yapıldığını bilelim.
• Osmanlı’nın saldırıp savaşa girdiği Rus limanları Sivastopol ve Odessa
• Savaşı Dünya Savaşı’na dönüştüren devletler Japonya,Osmanlı,ABD
• Savaşa en son katılan İtilaf devletiYunanistan
• Savaşa en son katılan İttifak devletiBulgaristan
• İlk çekilen devlet Japonya
• İlk çekilen İttifak devleti Bulgaristan
• Savaşı uzatan Osmanlı
• Savaşı kısaltan bitiren ABD –Wilson İlkeleri
• Osmanlı’nın savaştığı ilk cephe Kafkas
• Kapanan son cephe Suriye Filistin

• Almanya’nın isteği ile açılan cephe Kanal
• Kanalın devamı olan cephe Suriye Filistin
• İtilafların Boğazlar yoluyla Rusya’ya ulaşmaya çalıştığı cephe Çanakkale
• İtilafların karadan Kafkaslar yoluyla Rusya’ya ulaşmaya çalıştığı cephe Irak
Basra
• Osmanlı’nın kazandığı tek cephe Çanakkale
• Osmanlı’nın galipken mağlup olduğu cephe Irak Basra (Kutul Amere-Selmanı Pak)
• Kutul Amere Kahramanı Halil Paşa
• Medine müdafii-Çöl Kaplanı Ömer Fahrettin Paşa
• Turancılığın iflas ettiği cephe Kafkas
• İslamcılığın iflas ettiği cepheler Kanal,Hicaz,Irak Basra, Suriye Filistin
• Savaşın uzamasına yol açan cepheler Çanakkale
• Mustafa Kemal’in savaştığı cepheler
• 1.ÇanakkaleAnafartalar,Arıburnu,Conkbayırı,Kireçtepe,Seddülbahir
• 2.KafkasMuş,Bitlis’in alınması
• 3.SuriyeHalep Savunması
• Mondros’un Rauf Orbay tarafından Limni adasının Mondros Limanında Agememnon
zırhlısında imzalandığını bilelim.

• Yararlı ve zararlı cemiyetleri mutlaka bilelim.
• Mustafa Kemalin ilk olarak Havza ile resmi görevinin dışına çıktığını bilelim.
• Milli mücadelenin ilk programının Amasya Genelgesi olduğunu bilelim
• Amasya Genelgesi’nde Mustafa Kemal,Rauf Bey,Ali Fuat ve Refet Paşaların imzası
ve Kazım Karabekir ile Mersinli Cemal Paşa’nın onayları olduğunu bilelim.Dikkkat
İsmet Paşa ve Ali Fethi bey yok.
• Amasya Genelgesi’nden sonra Erzurum Kongresi’nden önce Mustafa Kemal’in istifa
edip askerlik görevinin bittiğini bilelim.
• Kurtuluş Savaşının ihtilal aşamasının Amasya Genelgesi ile başladığını
bilelim.
• Manda himayenin ilk kez Erzurum’da ,kesin olarak Sivas’ta reddedildiğini ve
Amasya görüşmelerinde İstanbul’a da reddetme çağrısı yapıldığını bilelim.
• Ali Galip,Muhittin Paşa ve Fransız Brunot’un Sivas’ı engellemeye çalıştığını
bilelim.
• Şeyh Recep’in Amasya Görüşmeleri’ni engellemeye çalıştığı,Amasya
Görüşmeleri’nin Ali Rıza hükümeti zamanında Salih paşa tarafından yapıldığını
bilelim.
• Milli mücadelede ilk yürütme yetkisinin Sivas sırasında Batı cephesine atanan
Ali Fuat ile olduğunu bilelim.
• Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması çağrısının Erzurum,Sivas ve Amasya
Görüşmelerinde yapılıp İstanbul Hükümeti’nin bu çağrıyı Amasya Görüşmelerinde
kabul ettiğini bilelim.
• Temsil heyetinin ilk işaretinin Amasya Genelgesi’nde verildiğini, Erzurum’da 9
kişi ve bölgesel, Sivas’ta 15 kişi ve ulusal olduğunu bilelim.
• Temsil Heyeti’nin Amasya Görüşmeleri,TBMM’nin Bilecik Görüşmeleri ile İstanbul
Hükümeti’nce tanındığını bilelim.
• Mustafa Kemal’in Balıkesir,Alaşehir gibi batıdaki kongrelerde olmadığını ve
Son Osmanlı mebusan meclisi için Erzurum mebusu seçildiğini ama katılamadığını,
Pozantı Kongresi’ne ise gözlemci sıfatı ile katıldığını bilelim.
• Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özelliklerini bilelim.
• Damat Ferit’in Sivas’ın sonunda istifa ettiğini ve bu olayın İstanbul’a karşı
ilk siyasi zafer olduğunu bileim.
• Misak-ı Milli'de ulusal egemenlik kararının alınmadığını bilelim.

• Milli mücadele yanlısı ve karşıtı gazeteleri bilelim.
• Albayrak, Hadisat (Türkçe) ve Le Paysin (Fransızca) doğuda çıkarılan yararlı
gazeteler olduğunu bilelim.
• I.TBMM döneminde alınan kararları mutlaka çalışalım.
• I.TBMM döneminde çıkarılan isyanları ve I.TBMM'nin isyanlara karşı aldığı
önlemleri mutlaka çalışalım.
• I.TBMM'deki grupları mutlaka bilelim.(Müdafa-i Hukuk,Halk Zümresi,Yeşil
Ordu,Tesanüt,İstiklal,ıslahat)
• İSTİKLAL YOLU’nun İnebolu’dan başlayıp Ankara’ya ulaştığını bilelim.
(İnebolu,Kastamonu,Ilgaz,Çankırı,Kalecik,Ankara)
• Sovyet Rusya ile yapılan Moskova,Fransa ile yapılan Ankara ve İngiltere ile
yapılan Ankara Antlaşmaları ile Misakı milliden taviz verildiğini bilelim.
• Mudanya’da İsmet Paşa,Fevzi Paşa ve Refet Paşa’nın olduğunu bilelim.
• Düzenli ordunun taarruz gücüne ulaşamadığının anlaşılmasının Aslıhanlar
Dumlupınar ile olduğunu bilelim.
• Fevzi Çakmak’ın “ ilerlediğini zanneden düşman adım adım mezarına
yaklaşıyordu’’ sözünü ettiği savaş Kütahya Eskişehir olduğunu bilelim.
• İtalyanların ülkeye terk etmeye başlayı,Fransızlarla görüşmelerin
başlayıp,Zonguldak’ın çekildiği savaşın 2.İnönü olduğunu bilelim.
• Yunan generali Trikopis’in esir alındığı Dumlupınar zaferi ve Rumsındığı
olarak bilinen savaşın Büyük Taarruz olduğunu bilelim.
• Mudanya ile Lozan arasındaki iç gelişmenin saltanatın kaldırılması olduğunu
,her iki lozan arasında ise izmir İktisat kongresinin toplandığını bilelim.
• Cumhuriyetin ilanını hızlandıran hükümet bunalımıdır, bunun sebebinin ise
meclis hükümeti sistemi olduğunu bilelim.
• Cumhuriyetten hemen önce istifa eden hükümetin Ali Fethi hükümeti olduğunu
bilelim.
• Dokuz umdenin Halk Fırkasının kuruluşunda olduğunu bilelim.
• Şeyh Said ,İzmir Suikasti ve Menemen’in rejime karşı olduğunu bilelim.
• Takririsükunun 2.TBMM zamanında 1925 yılında Şeyh Said isyanını bastırmak için
çıkarılıp 1929’a kadar yürürlükte kaldığını bilelim.
• Atatürk zamanında kurulan partileri bilelim
• CUMHURİYET HALK FIRKASI-1923 ,
• TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI-1924
• SERBEST CUMHURİYET PARTİSİ-1930
• AHALİ CUMHURİYET PARTİSİ-1930
• T.C. AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ-1930
• Atatürk’ün din değil dil meselesi dediği olayın Bursa olduğunu bilelim.
• Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet fırkasının ortak ve farklı özelliklerine
bakalım mutlaka.
• Balkan Savaşlarında Hamidiye Kahramanı olarak bilinen ve Mondrosu imzalayan
asker ve devlet adamının Hüseyin Rauf Orbay olduğunu bilelim.
• Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş savaşının anlatan eserlerinin Ateşten
gömlek(Kurtuluş savaşı üzerine yazılan ilk roman) ve Türkün Ateşle İmtihanı
olduğunu bilelim.
• Milli Mücadele hatıralarının Ali Fuat Cebesoy’a ait olduğunu bilelim.
• Yakup Kadri'nin Milli Mücadeleyi bir Anadolu köyü üzerinden anlattığı eserin
Yaban olduğunu bilelim.
• İzmir İktisat Kongresinin Kazım KARABEKİR başkanlığında toplandığını bilelim.
• Şerife Bacının Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı olduğunu bilelim.
• Gediz'deki yenilginin düzenli ordunun kuruluşunu hızlandırdığını bilelim.
• Yeniden Kuvay-ı Milliye’ye dönülmesinin ve meclisin Kayseri’ye taşınmasına

sebep olan olayın Kütahya Eskişehir Savaşı olduğunu bilelim.
• Subaylar savaşı olarak bilinen savaşın Sakarya olduğunu bilelim.
• Batı Cephesinde kurulan Düzenli ordu komutanlarının İsmet ve Refet Paşa
olduğunu,2.İnönü sonucunda ise BATI cephesinin birleştirildiğini bilelim.
• Başkomutanlığın Kütahya-Eskişehirden sonra, Gazilik ve Mareşalliğin ise
Sakarya'dan sonra verildiğini bilelim.(Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa’nın önerisi)
• Mustafa Kemal’in yanında diğer mareşalin Fevzi Çakmak olduğunu bu unvanı Büyük
Taarruzdan sonra aldığını ve Genelkurmay başkanlığı kurulduktan sonraki ilk
genelkurmay başkanı olduğunu da bilelim.
• ilk silahlı mücadelenin Dörtyol'da Kara Mehmet tarafından başlatıldığını
bilelim.
• 1921 Moskova ile Batum,1921 Ankara ile Hatay,1926 Ankara Ant.ile misakı
milliden tavizler verildiğini bilelim.(İlk iki taviz 1.İnönü ve Sakarya’dan
sonra olduğunu bilelim.)
• Yunan Generali Trikopis’in Büyük Taarruzun sonucunda esir alındığını bilelim
• Mudanya ile Lozan arasında Saltanatın kaldırıldığını bilelim.
• Mudanya ve Lozan’ın maddelerine mutlaka bakalım.
• yapılan inkılaplarla ilgili kronoloji sorusu gelebilir bakmamızda fayda var.
• Türk inkılabının özelliklerine bakıp Türk inkılabının diğer inkılaplardan
farklı özelliklerine mutlaka bakalım.
• Saltanatın, hilafetin, Şeriye evkafın- Şeyhulislamlığın kaldırılması ile
siyasi alanda, tevhidi tedrisat kanunu ve medreselerin kaldırılması ile
öğretimde, medeni kanunun kabulü ile hukuk alanında birliğin sağlandığını
bilelim.
• Şeyhülislamlığın diğer isminin Babımeşihat olduğunu ve Şeriye Evkaf
kaldırılınca Şeyhulislamlığın da son bulduğunu bilelim.
• Kazım Karabekir, Ali Fuat ,Refet Bele, Rauf Orbay, Nuri Conker, Adnan
Adıvar’ın Terakkiperver Fırkasının kurucuları olduğunu bilelim. Dikkat Ali Fethi
Okyar yok.
• Şeyh Said, İzmir Suikasti ve Menemen olaylarının rejime karşı olduklarını ve
Şeyh Said ile İzmir Suikasti sırasında İstiklal mahkemeleri, Menemen’de ise
Divan-ı Harbin kurulduğunu mutlaka bilelim.
• Bozkurt Lotus, Vagon Li, Razgard, Bursa, Dersim olaylarının Atatürk zamanında
olduğunu bilelim.
• Halkevleri, Millet Mektepleri,Eğitmen Kurslarının Atatürk zamanında, Köy
Enstitülerinin ise İnönü zamanında Hasan Ali Yücel öncülüğünde kurulduğunu
bilelim.
• Dış politika olaylarının sıralamasına dikkat kronoloji sorulabilir.
• Türkiye ile Fransa arasında Lozan’dan sonra yabancı okullar,borçlar,bozkurt
lotus,demiryolları meselelerinin yaşandığını bilelim.
• Türkiye’nin tamamen iç mesele sayarak yabancı müdahalesine izin vermediği
konunun yabancı okullar olduğunu bilelim.
• Akdeniz paktının İtalyan yayılmacılığına karşı olduğunu bilelim.

• Atatürk döneminde Türkiye sırasıyla Briand Kellog,Milletler Cemiyeti,Balkan
Antantı, Akdeniz Paktı ve Sadabat Paktına katıldığını bilelim.
• 2.Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı Boğazlar ve Hatay sorunlarının Türkiye'nin
leyhine sonuçlanmasında olumlu etki yarattığını bilelim.
• Atatürk'e nobel barış ödülü vermeyi teklif eden ülkenin Yunanistan olduğunu
mutlaka bilelim.
• Sandler Raporunun Hatay-Sancak meselesi ile ilgili olduğunu bilelim.
• İlkelerde özellikle anahtar kelimelere dikkat edelim, ulusal egemenlik, halkın

yönetime katılması gibi kelimeler varsa Cumhuriyetçilik, milli, öz kültür,
benlik, bağımsızlık gibi kelimeler varsa milliyetçilik , eşitlik, adalet, sosyal
devlet gibi kavramlar varsa halkçılık, ilim,bilim,fen gibi kelimeler varsa
laiklik, çağdaşlık, batılılaşma, modernleşme, yenilik varsa İnkılapçılık, planlı
ekonomi varsa devletçilik.
ÇAĞDAŞ
• ABD’nin yalnızlık polikasının Moonre olduğunu bilelim.
• Japonya’nın modernleşme sürecinin Meiji ile başladığını ve bu süreçte
alfabesini değiştirmediğini bilelim.
• Manda himayenin resmileşmesinin Paris Barış konferansında olduğunu ve
İngiltere,fransa manda bölgelerini bilelim.
• Almanya’nın 1871- Sedan Savaşı ile Alsas Loren’i Fransa’dan aldığını ve siyasi
birliğini sağladığını bilelim.
• Almanya’nın 1.Dünya Savaşında Marn, Somme ve Verdun’da Fransa’ya yenildiğini
bilelim.
• Bolşevik İhtilali-Ekim Devrimini gerçekleştiren Rus liderin İ. V. Lenin
olduğunu ve devrimle birlikte son hanedanlık Romanovların çekildiğini bilelim.
• SSCB’nin komünist ekonomi çerçevesinde hazırladığı planın NEP olduğunu ABD’NİN
ise 1929 ekonomik bunalımı için NEW DEAL’i uyguladığını bilelim.
• 1929 ekonomik krizinin diğer adının kara Perşembe olduğunu ve bu krizden
dolayı Türkiye’de ilk defa yerli malı haftasının kutlandığını ,merkez bankasının
kurulduğunu bilelim.
• 1929 ekonomik krizinin Türkiye siyasi yansıması olarak Serbest Cumhuriyet’in
kurulduğunu bilelim.

• Basmacı hareketini mutlaka çalışalım,ayrıca Basmacı hareketine destek veren
Korgaşı Ergaş,Enver Paşa,Yusuf Akçura,İsmail Gaspıralı ,özellikle Zeki Velidi
Togan'ı (Türkistan Milli Birliği’nin kurucusu, ordinaryüs profesör, Tarihte
Usül’ün yazarı ) mutlaka bilelim.
İki Savaş Arası Gelişmeleri mutlaka bilelim(aşağıda verilen 2.dünya savaşına
kadar olan kısım)
• Albert Einsteinİzafiyet Teorisi (Fizik dalında )
Unutma! Einstein,Nazilerin soykırımına karşı Atatürk'e mektup yazarak sığınma
talebinde bulunmuştur.
• Tüberküloza karşı BCG aşısı bulundu.
• Verem aşısı bulundu.
• C vitamininin keşfedilmesi.
• Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi.
• Radarın geliştirilmesi.
• Alexander Fleming penisilini keşfederek antibiyotiklerin gelişeceği alanı
açtı.
• John Steinbeck Gazap ÜzümleriDönemin en önemli edebiyat eseri.
• Klasik müziğe dönüş ve cazz müziği yaygınlaştı.
• Kitle iletişim araçları(Radyo) yayıldı.İlk radyo yayını 1920 yılında ABD'de
başladı.
• İlk sesli sinema filminin yapılması.(ABD)
• Felsefede fenomenoloji ve varoluşçuluk bu dönemde ortaya çıkmıştır.
• Çizgi film kahramanları olarak Tenten, Barbar,Temel Reis ve Süperman bu
dönemde doğdu.
• Salvador Dali'nin öncülük yaptığı Sürrealizm – Gerçeküstücülük döneme
damgasını vuran sanat akımıdır.
• 2.DÜNYA SAVAŞI

• Almanya- Hayat Sahası,İtalya-Bizim Deniz,Japonya-Ortak Refah
Alanı,İngiltere-Yatıştırma politikasını uyguladığını bilelim.
• II.Dünya Savaşı’nın polonya işgali ile başladığını bilelim.
• Finlandiya işgalinden sonra SSCB’NİN Milletler Cemiyetinden atılmadığını ve
Hitlerin SSCB’ye karşı Barbarossa harekatını planladığını bilelim.
• Almanya’nın SSCB’ ye karşı yaptığı harekatın Barbarossa ,Müttefiklerin
Almanya’ya karşı Fransa üzerinde Normandiya ve İtalya üzerinden Sicilya
çıkartmasını yaptığını bilelim.
• II.Dünya Savaşı'nda özellikle Adana, Kahire ve Adana Konferansları ile
Türkiye'nin müttefik bloka dahil edilmeye çalışıldığını unutmayalım.
2.Dünya Savaşı sürecinde cumhurbaşkanı İsmet İnönü,başbakan ise önce Refik
Saydam daha sonra Şükrü Saracoğlu olduğunu bilelim.
• II.Dünya Savaşının Türkiye'ye etkilerine mutlaka bakalım.
• Soğuk Savaş döneminde Comecon, Cominform, Molotof Planı ve Varşova Paktı’nın
Doğu Bloku oluşumları olduğunu, Truman, Marshall, BAB, NATO, Einshower, ANZUS,
SEATO, ASEAN gibi oluşumların SSCB’nin komünizmine karşı olduğunu bilelim.
• Yugoslavya’nın efsanevi lideri Mareşal J.B. Tito öncülüğünde Balkan
liderliğine soyunması üzerine COMİNFORM’dan çıkarıldığını bilelim.
• Yugoslavya-Tito, Mısır- Nasır, Hindistan- Nehru öncülüğünde Bağlantısızlar
blokunun oluştuğunu ve ilk toplantılarının Bandung’ta olduğu daha sonra Belgrad
Konferansı ile resmen kurulduğunu bilelim.
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE AŞAĞIDAKİ GELİŞMELERİ BİLELİM.
• İlk bilgisayar yapıldı Eniac (ABD)
Uzaya gönderilen ilk uydu Sputnik-SSCB (1955)
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi kuruldu.NASA
MüzikRack and Roll Elvis Presley önemli bir çıkış yakaladı.
DNA’nın yapısının çözülmesi
Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
İlk video kayıt aygıtının geliştirilmesi
Renkli televizyon yayınının başlaması
Kalp pilinin icat edilmesi
Lazerin icat edilmesi
Telefon,uçak,televizyon yaygınlaştı.
Akdeniz Oyunları ilk defa 1951’de Mısır’ın İskenderiye şehrinde düzenlendi.
1955-56 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Şampiyon Kulüpler kupasını İspanya’nın
Real Madrid takımı aldı.
Kadın hareketlerinin yoğun yaşandığı bir dönem olmuştur.
• • Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'deki gelişmelere mutlaka bakalım.(1945-1960
arası)
• ABD VE ÇİN arasındaki ilişkilerin düzelesini sağlayan PİNGPONG’u bilelim.
• Yumuşama’nın mimarları Kenedy ve Kruşçev olduğunu bilelim.
• Yumuşamanın ilk önemli antlaşmasının 1963-Moskova olduğunu bilelim.
• Yumuşamanın en önemli resmi belgesinin Helsinki Nihai Senedi olduğunu ve
Arnavutluk’un bunu imzalamadığını bilelim.
• EOKA’nın Rum,Ustaşa’nın Hırvat,Çetnik’in Sırp,Asala’nın Ermeni terör örgütü
olduğunu bilelim.
• İslam Konferansı’nın Rabat’ta kurulduğunu merkezinin Cidde olduğunu
13.Zirvesinin 2016’da İSTANBUL’DA yapılıp 2019’a kadar dönem başkanlığının
Türkiye’ye geçtiğini bilelim.
• Süveyş Krizinin ARAP-İSRAİL,Şattul Arap krizinin İran-Irak,Kuveyt’in işgali
ile başlayan Körfez Krizinin de Körfez Savaşına neden olduğunu bilelim.


• ASALA'nın Lübnan-Beyrut merkezli bir terör örgütü olup yurt dışındaki Türk
diplomatları öldürdüğünü unutmayalım.
• Moskova Olimpiyatlarının boykot edilme sebebinin SSCB'nin Afganistan işgali
olduğunu bilelim.
• Mekik Diplomasisi ile İsrail ve Mısır arasında Camp Davidin imzalandığını
bilelim.
• Kıbrıslı lider Fazıl Küçük' e bakalım.
• Yumuşama döneminde Jüpiter Füzelerinin sökülmesi, Johnson Mektubu, Kıbrıs
Barış Harekatı ve Arap –İsrail savaşından dolayı Türk-ABD ilişkilerinin
bozulduğunu bilelim.
• Azerbaycan Bağımsızlık Lideri Ebulfez Elçibeye bakalım.
• Bahtiyar Vahazade ve M.Emin Resulzade’nin Azerbaycan, Cengiz Aytmatov’un
Kırgızıstanlı edebiyatçı olduklarını bilelim.
• Komünizmi en katı biçimde uygulayan ülke Arnavutluk ve Enver Hoca olduğunu
bilelim.
• Bosna'nın efsanevi bağımsızlık lideri Bilge-Kral Aliya İzzetboviç olduğunu
mutlaka bilelim.(Bize ekmek değil silah lazım ölüler ekmek yiyemez)
YUMUŞAMA DÖNEMİNDEKİ AŞAĞIDAKİ GELİŞMELERİ DE BİLELİM.
• Aya ilk defa ayak basan ABD’li astronot Neil Amstrong
• Petrol, elektrik ve otomotiv sektörlerinde önemli üretim artışı oldu.
• İlk kez “1964 Tokyo Olimpiyatları” canlı televizyon yayını ile tüm dünyaya
ulaştırıldı.
• İlk kalp nakli yapıldı. (Chirstian Barnard tarafından) (1965).
• Yumuşama-Detant döneminde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ulaşılan düzey
ve gelecek konusundaki bilinmezlik; edebiyatta Postmodernizm akımı(Modern ötesi)
• 1960’lı yıllarda ortaya çıkan dönemin siyasi ve politik
çekişmelerini,savaş,göç ve toplumsal sorunları dile getirmek için ortaya çıkan
Heavy Metal müzik Rolling Stones Grubu
• Türkiye'nin Nato'ya katılmasının DP döneminde olduğunu, özellikle Kore'ye
asker göndermesinin bunu hızlandırdığını bilelim.
• Kadife devrimi ile Çekoslovakya’nın Çek Cumhuriyeti ve Slovakya diye 2
bölündüğünü bilelim.
• SSCB’nin son başkanının Mihail Gorbaçov olduğunu ve Gorbaçov’un Glastnost ve
Prestroyka politikaları ile SSCB’nin dağıldığını bilelim.
• SSCB’nin dağılmasıyla bağımsız olan ilk devletin Gürcistan,ilk Türki
cumhuriyetin Azerbaycan olduğunu bilelim.
• Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla önce Yıldırım Akbulut daha sonra da
Mesut Yılmaz başbakan oldu.
• Alma Ata zirvesiyle Bağımsız Devletlerin kurulduğunu bilelim.
• Şangay İş Birliği üyesi devletlerin Rusya, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Çin tarafından kurulduğunu daha sonra da Özbekistan’ın katıldığını
bilelim.
• Yugoslavya iç savaşının Dayton ile bittiğini bilelim.
• Sırp Kasabının Rodovan Karadziç olduğunu bilelim.
• Yugoslavya’nın dağılması ile Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ,
Makedonya, Slovenya ve 2008’de Kosova’nın kurulduğunu bilelim.
• Son 25 yıl içindeki salgın hastalıkları bilelim.
• Türksoy,TÜBA VE TİKA'YA mutlaka çalışalım.
• Ermenilerin Hocalı katliamına mutlaka çalışalım.
SORUNLU BÖLGELER
• DAĞLIK KARABAĞ- ERMENİSTAN-AZERBAYAN

• GÜNEY OSETYA-RUSYA-GÜRCİSTAN
• GOLAN TEPELERİ-İSRAİL-SURİYE
• KEŞMİR-HİNDİSTAN-PAKİSTAN
• KIRIM-RUSYA-UKRAYNA
• 2015 Mayıs ayında ölen dünyaca ünlü Matematikçinin John Forbes Nash olduğunu
bilelim.
•2015 Nisan ayında ölen dünyaca ünlü Kimyacı ve Türk Einsteini’n Oktay Sinanoğlu
olduğunu bilelim.
• AZİZ SANCAR’IN NOBEL KİMYA ödülünü aldığını bilelim.
• Ekonomik İşbirliği Teşkilatının merkezinin Tahran olduğunu bilelim.
• 1980-1990 arasında Batı Trakya sorununun en çok Bulgaristan ile olduğunu
bilelim.
• Batı Trakya Türklerinin Yunanistan’daki yılmaz savunucusunun SADIK AHMET
olduğunu bilelim.
• 1980 darbesinden sonra Necmettin Erbakann’ın,Süleyman Demirel’in,Bülent
Ecevit’in ve Alparaslan Türkeş’in siyası yasaklı hale geldiğini ve bu yasakların
1987 referandumu ile bittiğini bilelim.
• Türkiye ile Yunanistan’ı 1996’da savaşın eşiğine kadar meselenin Kardak
olduğunu bilelim.
• Kofi Annan’nın hem BM hem de Arap Birliği Genel Sekreterlik görevini yaptığını
ve Kıbrıs ile Suriye meselesinin çözümü için planlar hazırladığını bilelim.
• Madrid,Oslo,Anna Polis toplantılarının Filistin Sorununun çözümü için
toplandığını bilelim.
• Su sorunlarını bilelim.
• Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak,Üç Maymun ve Kış Uykusu ile ödül aldığını Altın
Palmiye’nin Kış Uykusu ile alındığını bilelim.
• Mustafa Kemal’in bazı gelişmeler üzerine söylemiş olduğu sözlere de mutlaka
bakalım.
Mustafa Kemal’in eğitim hayatı,askeri hayatı,etkilendiği düşünürler ve fikirlere
mutlaka bakın.
LÜTFEN KAYNAK GÖSTERMEDEN PAYLAŞMAYALIM.
Sayfa 14
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir