10. Sınıflar Fıkıh Dersi yazılı sınavı

Cevapla
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 19:36

Ad- Soyad: Notu:
No-Sınıf: B B B B
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10. SINIFLAR FIKIH DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK YAZILI

A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.(5.10p=50p)
S1)Fıkıh ilminin tefsirle olan ilişkisini açıklayınız.

S2)Fıkhi mezhepleri yazıp Şafiilik mezhebini anlatınız.

S3)Hz Peygamber döneminin fıkhi özelliklerini yazınız.(4 madde)

S4)Sahabe müçtehitler bir mesele ile karşılaşınca nasıl davranıyorlardı?

S5) Aşağıdaki ifadelerin karşısına hangi temel fıkıh ilkesine karşılık geldiğini yazınız.

a)’’Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.’’(Bakara/173) 
b)Ramazan ayında yolculuk yapan kimse, yolculuk süresince daha sonra kaza etmek suretiyle oruç tutmayabilir. 
c)İnsanların faydalanacağı bir yol yapılırken buna engel olan özel mülkiyetlerin bedeli ödenerek kamulaştırılması
d)’’….Bir topluluğa duyduğunuz kin,sizi adil davranmamaya itmesin.Adaletli olun;bu, takvaya daha çok yakışan bir davranıştır.’’(Maide/8) 
e)İçkinin üç aşamada haram kılınması

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(5.5p=25p)

1)Aşağıda verilen öncüllerden hangileri fıkıh ilminin konusuna girer?

1.Muamelat 2.İnanç 3.Ahlak 4.Münakehat 5.Ukubat 6.İbadetler

a)1,2,4,6 b)1,2,4,5,6 c)1,3,4,5 d)1,4,5,6 e)1,2,4,5,6

2)Aşağıdakilerden hangisi tabiin döneminde fıkıh ilminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
a)Fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarının yazılması
b)Fıkhi faaliyetlerde taklid dönemine girilmesi
c)Kufe(rey), Hicaz(hadis) gibi ekollerin oluşmaya başlaması
d)Mezheplerin ortaya çıkması
e)Hadislerin konularına göre düzenlenerek ‘musannef’türü eserlerin yazılmaya başlaması

3)Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılan ilk eserdir?
a)El Fıkh-ı Ekber
b)El Muvatta
c)Er Risale
d)El Müsned
e)El Mebsut

4)Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından değildir?
a)Allah’a karşı kulluk görevinin bilinçli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak
b)İslam’ın inanç esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap vermek
c)İbadetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak
d)Dünya ve ahiret mutluluğuna aracı olmak
e)İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını öğretmek

5)Aşağıdakilerden hangisi fakih sahabelerden değildir?
a)İmam Azam Ebu Hanife
b)Abdullah b. Mesud
c)Abdullah b.Ömer
d)Abdullah b.Abbas
e)Zeyd b. Sabit

C- Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.(5.5p=25p)

a)Fıkha ulaştıracak yol ve yöntem bilgisine ………………………..denir.
b)Osmanlı devletinde 1876 ‘da yürürlüğe konulan İslam hukuk kitabı……………………………dır.
c)İmam Malik’in fıkıhla ilgili eserinin adı……………………………..’dır.
d) Abdestte çıplak ayak üzerine mesh, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek (cem) kılınması ………………………… mezhebine ait bir uygulamadır.
e)Hanbelilik mezhebi ……................ da yaygındır.

NOT: “İnsanın kazandıklarının en hayırlısı kenisinin kazanarak elde ettikleridir.”(Hadis-i Şerif)
-Süre 40 dk.’dır.Başarılar!
Ad- Soyad: Notu:
No-Sınıf:
A A A A
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10.SINIFLAR FIKIH DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK YAZILI


A-Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız(5.10p=50p)
S1) Aşağıdaki ifadelerin karşısına hangi temel fıkıh ilkesine karşılık geldiğini yazınız.

a )Şehir merkezinde yapılacak bir hastane sebebiyle bir şahsın özel mülkiyetinin kamusallaştırılması 
b)İçkinin haram kılınma süreci 
c)’Ey insanlar,yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden yiyin’(Bakara/168) 
d)’’Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz.’’(Bakara/286) 
e)’’Ey iman edenler!Adaleti titizlikle ayakta tutun;kendiniz,ana babanız,akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimselerden olun.’’(Nisa/135) 

S2)Fıkıh ilminin konuları nelerdir?Birer cümle ile açıklayınız.

S3)Fıkhi mezhepleri yazıp Hanefilik mezhebini açıklayınız.

S4)Sahabe dönemindeki fıkıh faaliyetlerinin özelliklerini yazınız.

S5)Fıkıh ilminin hadisle olan ilişkisi hakkında bilgi veriniz.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(5.5p=25p)

S1)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi fıkhi özelliklerinden biri değildir?
a)Fıkhi hükümlerin tedrici olarak konulması
b)Önceden Mescid-i Aksa olan kıblenin Mescid-i Haram olarak değişmesi gibi nesihin gerçekleşmesi
c)Sorunların çözümünde kolaylık ilkesinin ön planda tutulması
d)Fıkıhta rey ve hadis ekollerinin oluşması
e)Teşri (yeni hüküm koyma)

S2) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından değildir?
a) Dünya ve ahiret mutluluğuna aracı olmak
b) İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını öğretmek
c) İslam inanç esaslarını ispatlamak, savunmak d)İbadetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak
e)Allah’a karşı kulluk görevinin bilinçli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak

S3)Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü kapsamının dışında kalır?
a)Fıkhın kaynakları
b)Fıkıh ile ilgili verilmiş fetvalar
c)Fıkhın temelleri, ilke ve esasları
d)Fıkhi hükümlere ulaştıracak yol ve yöntem bilgisi
e)Hüküm verirken uyulacak kurallar

S4)Aşağıda verilen mezhep imamları ve eserlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
a) İmam Malik- El Muvatta
b) Ahmed. B.Hanbel -Fıkh-ı Ekber
c) İmam Şafi –Er Risale
d) İmam Cafer- El helal ve’l haram
e) İmam Şafi –El Umm

S5)Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fıkıh ilminin kaynakları doğru sıralanmıştır?
a)Sünnet-örf ve adetler-icma- kıyas
b)Kur’an –kıyas- sünnet- istihsan
c)Kur’an- sünnet- icma- kıyas
d)İcma- istihsan- sünnet- kıyas
e)Kur’an- sünnet- örf ve adetler- kıyas

C- Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.(5.5p=25p)
a) Kufe’de ilim, faaliyetlerini sürdüren Abdullah b.Mesud ………………..ekolünün kurucusudur.
b)Hükümlerin Allah tarafından bir anda topluca indirilmeyip hayata paralel ve zaman içinde peyderpey konulmasına………………….denir.
c)Şafiilik mezhebi/…………/…………../gibi ülkelerde yaygındır.
d)……………………………………..Osmanlı Devleti’nde Hanefi mezhebi esas alınarak oluşturulan İslam hukuk kitabıdır.
e)………………..mezhebi Medine halkının uygulaması ve mesalih-i mürsele(toplum yararının gözetilmesi) ilkesine sık sık başvurmuştur.

NOT:“İnsanın kazandıklarının en hayırlısı kendisinin kazanarak elde ettikleridir.”
(Hadis-i Şerif)

-Süre 40 dk.’dır.Başarılar!
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir