Psikolojiye giriş tüm üniteler çıkmış sorular ATA AÖF

Cevapla
ATAAÖF
Mesajlar: 173
Kayıt: 03 Eki 2018 13:45
İletişim:

03 Eki 2018 14:15

Psikolojiye Giriş 1
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Psikolojinin felsefeden ayrılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrim Kuramı’nın gelişmesi
b) Wundt’un ilk defa psikoloji laboratuvarını kurması
c) Atomun parçalanması
d) Freud’un Psikoanalitik Kuram’ı geliştirmesidir
e) Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması
2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından biri değildir?
a) Davranış değiştirmek
b) Açıklama yapmak
c) Anlamak
d) Tahmin etmek
e) Bilinmeyenle ilgilenmek
3. İnsanların davranışlarında içgüdülerin önemli olduğunu savunan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gestalt
b) Bilişsel Psikoloji
c) Psikoanalitik Psikoloji
d) Hümanistik Psikoloji
e) Evrim Psikolojisi
4. İnsanların doğuştan iyi olduklarını ve kendilerini gerçekleştirmek için çabaladıklarını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gestalt
b) Bilişsel Psikoloji
c) Psikoanalitik Psikoloji
d) Hümanistik Psikoloji
e) Evrim Psikolojisi
5. İnsanların grup içerisindeki davranışlarıyla ilgilenen psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal psikoloji
b) Eğitim psikolojisi
c) Klinik psikoloji
d) Sağlık psikolojisi
e) Bilişsel psikoloji
Cevap Anahtarı 1. B 2. E 3. C 4. D 5. A
Psikolojide Temel Yaklaşımlar 2
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi işlevselcilik ekolünün savunucularındandır?
a) Dewey
d) Wundt
b) Thorndike
c) Watson
d) Wundt
e) Titchener
2. Aşağıdakilerden hangisinde Maslow’un hiyerarşisindeki ihtiyaçlar doğru olarak sıralanmıştır?
a) Güvenlik – sevgi – yeme,içme – kendini gerçekleştirme – saygı
b) Güvenlik – yeme,içme – kendini gerçekleştirme – saygı – sevgi
c) Yeme,içme – kendini gerçekleştirme – saygı – güvenlik – sevgi
d) Yeme,içme – güvenlik – sevgi – saygı – kendini gerçekleştirme
e) Kendini gerçekleştirme – saygı – güvenlik – sevgi – yeme,içme
3. Aşağıdakilerden hangisi gestalt ekolünün görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Psikoloji zihnin fonksiyonlarını araştırmalıdır.
b) Bütün, parçaların toplamından daha fazla ve daha anlamlıdır.
c) Gözlenemeyen davranışlar, psikolojinin ilgi alanına girmez.
d) Psikoloji, bilinç dışı süreçleri incelemelidir.
e) Davranışlar kendi yarattığı sonuçlara göre şekillenir.
4. Aşağıdakilerden hangisi psikanalizde kullanılan yöntemlerdendir?
a) Empati
b) Deney
c) İçe bakış
d) Serbest çağrışım
e) Boylamsal araştırma
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Wundt’un görüşlerine uygundur?
a) Bilincin elemanlarını incelemek, psikolojinin asıl amacı olmalıdır.
b) Bilinç dışı süreçler analiz edilmeden davranışlar açıklanamaz.
c) Zihnin yapısı değil işlevi önemlidir.
d) Her insan, insan olmaktan dolayı saygıyı hak eder.
e) Gözlenemeyen süreçlerin psikolojide yeri yoktur.
Cevaplar:1.A, 2. D, 3.B, 4.D,5.A
Psikolojide Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi hipotez kavramını tanımlar?
a) Deneysel kanıttır.
b) Bir bilimsel sorgulamadır.
c) Yanlışlanabilir bir tahmindir.
d) Kuramsal bir düşüncedir.
e) Araştırmacının kullandığı yöntemdir.
2. Ölçmede birden fazla ölçüm yapıp aynı sonuçları elde etmeye ne denir?
a) Güvenirlik
b) Geçerlik
c) Somutluk
d) Tahmin etmek
e) Kanıt
3. Aşağıdakilerden hangisi dağılımın tam ortasına gelen değeri açıklar?
a) Mod
b) Aritmetik ortalama
c) Ranj
d) Medyan
e) Uç değer
4. Aşağıdaki istatistiki analizlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Ankova
b) Manova
c) t-testi
d) Regresyon
e) Yüzdeler
5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?
a) Tekrar edilebilirlik
b) Öznellik
c) Düzenli olma
d) Veriye dayalı olması
e) Analitik olma
Cevap Anahtarı 1.C, 2.A, 3.D, 4.E, 5.B

Psikolojinin Nörobiyolojik Temeli 4
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Psikobiyoloji, davranışın düzenlemesinde hangi konularla ilgilenmez?
a) Cinsel hastalıklara yakalanmada davranışların rolünün incelenmesi
b) Kalbin anatomik yapısının incelenmesi
c) Diyabetin (Şeker hastalığın) davranışsal sonuçları
d) Hormon salanımı, stres ve başa çıkma davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
e) Beslenme alışkanlıkları ile hastalık arasındaki ilişkinin incelenmesi
2. Davranış üzerinde, beynin işlevlerinin davranışa etkilerini inceleyen psikologlara ne ad verilir?
a) Nöro psikolog
b) Klinik psikolog
c) Sağlık psikolog
d) Gen psikolog
e) Gelişim psikolog
3. Kromatin, hücre bölünmesi sırasında kısa, kalın büküntülü iplikler haline gelirler. Bu büküntülü ipliklere ne ad verilir?
a) Gen
b) Hücre
c) DNA
d) Sitoplâzma
e) Kromozom
4. İnsanların davranışları gen temelinde açıklanırken, karşımıza genotip ve fenotip olmak üzere iki önemli kavram çıkar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fenotip özelliklerde çevre ve kalıtım etkilidir
b) Genotip özelliklerde kalıtım etkilidir
c) Genotip özellikler insan vücudunu nasıl şekilleneceğine ilişkin seçenekler sunar
d) Fenotip özellikler fiziksel özelliklerin şekillenmesinde etkilidir
e) Genotip özellikler sonradan edinilen özelliklerdir
5. Yetişkin bir insanın beyninin ağırlığı yaklaşık kaç gramdır?
a) 1350
b) 1375
c) 1400
d) 1450
e) 1475
Cevaplar: 1.B, 2.A, 3.E, 4.E, 5.C
Kişilik Psikolojisi 5
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Freud’a göre kişiliğin ilkel yanına ne denir?
a) İd
b) Ego
c) Süper ego
d) Bilinçaltı
e) Bilinç dışı
2. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi, kişiliğin model alma yoluyla geliştiğini savunur?
a) Paiget
b) Freud
c) Bandura
d) Erikson
e) Baltes
3. Kişilik gelişiminde bireyin “kendini gerçekleştirmesine” vurgu yapan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoanalitik Kuram
b) Toplumsal Öğrenme Kuramı
c) Özellik Kuramı
d) İnsancıl Kuram
e) Faktör Kuramı
4. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi yetişkinlikte daha çok kendisini gösterir?
a) Dışa dönüklük
b) Sorumluluk
c) Duygusal dengesizlik
d) Deneyime açıklık
e) Yumuşak başlılık
5. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini gösterenler daha mutludurlar?
a) Duygusal dengesizlik
b) Deneyime açıklık
c) Sorumluluk
d) Yumuşak başlılık
e) Dışa dönüklük
Cevap Anahtarı 1. A 2. C 3. D 4. B 5. E

Sosyal Psikoloji 6
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin alanını ifade eder?
a) Davranışların fizyolojik temelleri
b) Bireyin grup içindeki davranışları
c) Organizmanın gelişim süreci
d) Öğrenmenin temel ilkeleri
e) Davranış bozuklukları
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma konuları arasında yer almaz?
a) Liderlik
b) Tutumlar
c) Etkili iletişim
d) Grup dinamikleri
e) Bilinç dışı süreçler
3. Aşağıdakilerden hangisi bireyin üyesi olduğu grubun düşünce ve davranışlarının doğru olduğuna gerçekten inanarak uyma davranışı göstermesini ifade eder?
a) İtaat
b) Kabul etme
c) Mutlak itaat
d) Benimseme
e) Benimsemiş görünme
4. Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen bireysel faktörlerden biridir?
a) Söz birliği
b) Bağlanma ihtiyacı
c) Güvenirlik
d) Belirsizlik
e) Grubun büyüklüğü
5. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin uyma davranışı göstermelerinin nedenlerinden biri değildir?
a) Hor görülmemek
b) Ödüllendirilmek
c) Duygusal açıdan tatmin olmak
d) Doğru davranış biçimlerini öğrenmek
e) Kendini gerçekleştirmek
Cevap Anahtarı 1.B, 2.E, 3.D, 4.B, 5.E
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 7
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin ilk ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Amerika
c) İngiltere
d) Fransa
e) Çin
2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sonal amacıdır?
a) Davranış değiştirmek
b) Tedavi etmek
c) Tanılamak
d) Tahmin etmek
e) Kendini gerçekleştirmek
3. Bireylerin öğrenmelerine ve başarılı olmalarına yardım etmeyi amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişisel rehberlik
b) Sosyal rehberlik
c) Eğitsel rehberlik
d) Mesleki rehberlik
e) Öğretimsel rehberlik
4. Okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerini destekleyen hizmetlere ne denir?
a) Rehberlik
b) Sosyal hizmet
c) Halkla ilişkiler
d) Öğrenci kişilik hizmetleri
e) Yol gösterme
5. İnsanların grup içerisinde psikolojik sorunlarını çözmeye çalışan hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grupla psikolojik danışma
b) Sosyogram
c) Grup rehberliği
d) Sosyometri
e) Grup iletişimi
Cevap Anahtarı 1.B, 2.E, 3.C, 4.D, 5.A
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi endüstri psikolojsinin en uygun tanımıdır?
a) Endüstri psikolojisi gerek mal gerekse hizmet üreten organizasyonlarda yaşanan kişiler arası ilişki sorunlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
b) Endüstri psikolojisi derin psikolojik sorunlar yaşayan çalışanların ruhsal sorunlarının çözümü için çalışan bir bilim dalıdır.
c) Endüstri psikolojisi psikoloji ile ilgili olguları sayısal verilere dönüştürmek için çalışan bir bilim dalıdır.
d) Endüstri psikolojisi, verimliliği artırmak amacıyla, endüstri problemlerinin – psikolojinin ilke, yöntem ve kavramlarını kullanarak – incelenmesini sağlayan uygulamalı bir bilim dalıdır.
e) Endüstri psikolojisi, grup içinde insanların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi bir endüstri psikoloğunun çalışma alanlarından biri değildir?
a) Personel seçimi
b) İş verimliliği
c) İş güvenliği
d) İşin sosyal ve organizasyonel özellikleri
e) Kaygı ölçeği geliştirme
3. Aşağıdakilerden hangisi endüstri psikolojisinin çalışma alanlarından biridir?
a) Derin psikolojik sorunlar
b) Grup davranışları
c) Gelişimsel sorunlar
d) Öğrenme sorunları
e) Çalışma ortamının düzenlenmesi
4. Aşağıda isimleri verilen araştırmacılardan hangisi çalışma psikolojisi alanından başka bir alana yaptığı katkılarla tanınır?
a) Piaget
b) Taylor
c) Fayol
d) Mayo
e) Likert
5. Endüstri psikolojisinin ilk kuramlarından biri olan bilimsel yönetim kuramı hangi kuramcı tarafından geliştirilmiştir?
a) Mcgregor b) Fayol c) Mayo d) Likert e) Taylor
Cevaplar: 1.D, 2.E, 3.E, 4.A, 5.E


Gelişim Psikolojisi I 9
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Gelişim psikologları insan gelişiminin bir süreç olduğunu söylemektedirler. Bu bilgi göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu süreç doğru olarak sınırlandırılmıştır?
a) Doğumdan başlayarak ergenlikle sona eren bedensel gelişim anlaşılmaktadır.
b) Döllenmeden başlayarak yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır.
c) Bebeğin anne rahminde şekillenmeye başladığı ovum dönemi ile yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır.
d) Bebeğin anne rahminde şekillenmeye başladığı tarih olan üçüncü ayın başı ile yaşamın sonuna kadar olan süreç anlaşılmaktadır.
e) Doğumdan başlayarak hayatın sonuna kadar devam eden süreç anlaşılmaktadır. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “olgunlaşma” kavramına yöneliktir?
a) Bireyin toplumsal açıdan sorumluluk alabileceği bir düzeye erişmesi
b) Organların kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilecek düzeye ulaşması
c) Bedensel büyüme ve değişmenin gerekli davranış değişikleriyle tamamlanması
d) Organizmanın bir davranışı yapabilecek düzeye gelmesi ve o davranışla ilgili ön bilgilere sahip olması
e) Gelişimin değişik alanlarda, ancak bir bütünlük içinde seyretmesi
3. Gelişim birçok faktörden etkilenir, bu etkenlerden en önemli olanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Kalıtım-çevre-eğitim. b) Kalıtım-çevre-zaman. c) Kalıtım-çevre d) Büyüme-çevre-deneyim. e) Kalıtım-olgunlaşma.

4. Aşağıdakilerden hangisi gelişim ilkelerinden biri değildir?
a) Gelişim baştan ayağa-içten dışa doğrudur.
b) Gelişimde kritik dönemler vardır.
c) Gelişim dönemleri birbirinden bağımsızdır.
d) Gelişim hızı her yaşta aynı değildir.
e) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
5. Fiziksel gelişimi yaşıtlarına göre geri olan Mesut, ergenliğe geç girmiş ve arkadaşlarının ince sesi ve çocuksu davranışlarıyla alay etmeleri nedeniyle olumsuz bir benlik algısı geliştirmiştir. Buna göre Mesut’un olumsuz bir benlik algısına sahip olması, aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
a) Gelişim genelden özele doğrudur.
b) Gelişimde kritik dönemler vardır.
c) Gelişim bir bütündür.
d) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.
e) Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi söz konusudur.
Cevaplar: 1.B, 2.B, 3.B, 4.C, 5.C

Gelişim Psikolojisi II 10
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Annesiyle birlikte gezmeye giden bir çocuk, caddede karşıya geçerken kırmızı ışık yandığı için duran arabaları görünce “Anne bak ben geçiyorum diye tüm arabalar durdu.” demiştir. Bu durumda Piaget’ye göre söz konusu çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi ve annesine söylediklerinin örnek oluşturduğu kavram aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
a) İşlem öncesi - Animist düşünce
b) Somut işlemler - Esnek düşünme
c) İşlem öncesi - Egosantrik düşünme
d) Duyu-hareket - Nesne sürekliliği
e) Soyut işlemler - Ergen benmerkezciliği
2. Bir yaşından küçük çocuklarla saklambaç oynamanın mümkün olmaması Piaget’ye göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Sıralama ve sınıflandırmayı bilmemeleri
b) Korunumu kazanamamış olmaları
c) Fiziksel gelişimlerinin yetersiz olması
d) Nesne devamlılığını kazanamamış olmaları
e) Benmerkezci düşünceye sahip olmaları
3. Piaget’ye göre ilköğretimin ilk iki yılında çocuklara sayısal işlemler öğretilirken abaküs, fasulye, çubuk gibi materyallerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir?
a) Benmerkezci oldukları için başkalarının bakış açılarını görememeleri
b) Somut işlemler döneminde oldukları için tersine çevirememeleri
c) Korunum ilkesini kazanamadıklarından bu nesneleri kullanmaları gerektiği
d) Soyut düşünemedikleri için nesnelerle işlem yapmalarının daha uygun olması
e) Duyu - motor döneminde olduklarından sembolik düşünememeleri
4. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan somut işlemler dönemine ilişkin bir özelliktir?
a) Nesne sürekliliği b) Korunum ilkesi c) Ergen benmerkezciliği d) Özelden özele akıl yürütme e) Odaklanma
5. Elindeki çıngırağı mama masasının altına düşüren ve çıngırağının yok olduğunu düşünerek ağlamaya başlayan bir çocuğun bu durumu Piaget’nin zihinsel gelişim kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanır?
a) Nesne sürekliliğini kazanmamıştır.
b) Korunum ilkesini kazanmamıştır.
c) Sınıflandırma ilkesini kazanmamıştır.
d) Korunum ilkesini kazanmamıştır.
e) İşlem öncesi dönemde bulunmaktadır.
Cevaplar: 1.C, 2.B, 3.D, 4.B, 5.A

Öğrenme Psikolojisi I 11
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Bir arı türü yumurtlama vakti gelince uygun bir ağacın çürük kısmına delik açar ve bir tırtıl, böcek vs bularak onu iğnesi ile zehirler. Fakat öldürmez, arının zehri böceği sadece felç eder. Arı felç ettiği böceği deliğe soktuktan sonra yumurtalarını onun üzerine bırakır ve deliği kapatır. Yumurtadan çıkan arı larvalarının ilk besini bu felçli böcek olur. Arının bu davranışı aşağıdaki öğrenme kavramlardan hangisine uygundur?
a) Öğrenme b) Refleks c) Klasik koşullanma d) Şartlanma e) İçgüdü
2. Muratza’nın bozuk bir yiyeceği yediğinde midesinin bulanması ile Kardeşini sınavı olduğu günler midesinin bulanması arasında fark aşağıda verilen örneklerin hangileri ile en iyi ifade edilir?
a) Öğrenilmiş davranış Fizyolojik tepki
b) Öğrenilmiş davranış Duygusal tepki
c) Refleks Fizyolojik tepki
d) Fizyolojik tepki Öğrenilmiş refleks
e) Fizyolojik tepki Refleks
3. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme süreci ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Birbiri ile ilişkili konuları öğrenmek daha kolaydır
b) Öğrenilmiş davranışların çok büyük bir kısmı doğuştan getirilmektedir
c) Öğrenenin aktif katılımı öğrenme etkililiğini artırır
d) Öğrenme süreci sadece bilişsel süreçlerle açıklanabilir
e) Önceki öğrenmeler yeni öğrenmelere bozucu etki yapabilir
4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluyla kazanılmış davranış olamaz?
a) Bir köpeğin eve ilk kez gelen bir misafiri görünce huysuzlanması
b) İşine her zaman vaktinde giden bir kişinin çalar saati bozulduğu için işe geç kalması
c) Bir oto tamircisinin motorun sesinden arızanın nerede olduğunu anlaması
d) Bir annenin bebeğinin altını değiştirmesi
e) Bir bebeğin babasını görünce gülümsemesi
5. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış değildir?
a) Limon kelimesini duyan bir kişinin ağzının sulanması
b) Yoldan geçmekte olan bir yayanın klakson sesiyle irkilmesi
c) Bir çocuğun salıncak kurup küçük kardeşini sal-laması
d) Bir kişinin zehirli olduğunu düşünerek böceklerden korkması
e) Acıkan birinin mutfağa yönelmesi
Cevaplar: 1.E, 2.D, 3.B, 4.B, 5.B
Öğrenme Psikolojisi
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Ölçme değerlendirme dersinde öğretmeninden olumlu sözler duyan bu nedenle Ölçme değerlendirme dersini sevmeye başlayıp dersle ilgili davranışlaını arttıran Pınar'ın ders başarısı da artmıştır. Pınarın ölçme değerlendirme dersine daha fazla çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Klasik koşulama b) Kavrayarak öğrenme c) Gizil öğrenme d) Sosyal öğrenme e) Edimsel koşullanma
2. Bir öğretmen ödevlerini istediği gibi yapan öğrencilerine artı (+) vermektedir. Bu durumda artı (+) öğrenciler için nedir?
a) Olumlu pekiştireçtir b) Nötr uyarıcıdır c) Şartsız uyarıcıdır d) Şartlı uyarıcıdır e) Tepkidir
3. Organizmanın yaptığı davranışı izleyen ve organizma için hoşa giden, olumlu bir durum yaratan, o davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcıdır. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Ceza b) Pekiştireç c) Öğrenme d) Edim e) Tepki
4. Organizmada doğal bir tepki yaratan ve koşullanma sürecinde nötr uyarıcı ile eşleştirilen uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şartlı uyarıcı
b) Şartsız uyarıcı
c) Tepki oluşturmayan uyarıcı
d) Genellenmiş uyarıcı
e) Ayırt edici uyarıcı
5. Kenarına bak bezini “Anasına bak kızını al” şeklindeki özdeyişte aşağı daki öğrenme türlerinden hangisinin önemine dikkat çekilmektedir?
a) Model alma yoluyla öğrenme
b) Tepkisel koşullama
c) Kavrama yoluyla öğrenme
d) Bilişsel öğrenme
e) Deneme-yanılmayla öğrenme
Cevaplar: 1.A,2.A, 3.B, 4.B, 5.A


Sağlık Psikolojisi 13
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Bağımlılık yapan maddeleri bırakmada, kendi sağlıklarından kendilerinin sorumlu olduklarına inanan bireylerin inanmayanlara oranla daha etkili davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafta anlatılanları açıklar?
a) Kişi olayların nedenlerini çevrede aramaktadır.
b) Bu kişi hatalarından ders almaktadır.
c) Bu kişi içsel denetim odağına sahiptir.
d) Bu kişi dışsal denetim odağına sahiptir.
e) Bu kişi hatalından ders almaktadır.
2. Stresi yenebilmek için onu iyi tanımak ve nelerin yapılabilmesini bilmek gerekir. Bu noktada stresle başa çıkmada işlevsel ve işlevsel olmayan yöntemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel olan yöntemlerdendir?
a) Maddeye yönelme
b) Problemlerden uzaklaştırıcı düşüncelere yönelme
c) Sorunları çözme
d) Kendini kontrol etme
e) Problemleri uzaklaştırıcı davranışlara yönelme
3. Sağlık psikolojisi ile klinik psikolojisi arasında farklar nedir?
a) Klinik psikologu ruhsal hastalıklarla ilgilenir.
b) Fark yoktur.
c) Sağlık psikologu ruhsal hastalıklarla ilgilenir.
d) Klinik psikologu fiziksel hastalıklarla ilgilenir.
e) Sağlık psikologu solum sistemi hastalıklarının fizyolojisi ile ilgilenir.
4. Sigaraya başlama daha çok hangi dönemde gerçekleşir?
a) Çocukluk
b) Ergenlik
c) Yetişkinlik
d) Genç yetişkinlik
e) Yaşlılık
5. Alkol içenlerin her seferinde bir öncekine göre daha fazla alkol içme isteklerine ne denir?
a) Kaygı b) Yoksunluk c) Açlık d) Tolerans e) Bağımlılık
Cevaplar: 1.C, 2.C, 3.A, 4.B, 5.D

Davranış Bozuklukları 14
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Ruhsal bozuklukların öğrenildiğini savunan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikodinamik yaklaşım
b) Bilişsel-davranışçı yaklaşım
c) Medikal yaklaşım
d) Humanistik yaklaşım
e) Tıbbi yaklaşım
2. Ruhsal bozuklukların eksen temelinde sınıflandırılmasında mentalretartasyon ve kişilik bozuklukları hangi eksende yer alır?
a) Eksen beş b) Eksen bir c) Eksen üç d) Eksen iki e) Eksen dört
3. Bireylerin örseleyici yaşantılara maruz kalması sonucu gerçekleşen bozukluk hangisidir?
a) Panik bozukluğu
b) Fobik bozukluğu
c) Travma sonrası stres bozukluğu
d) Genelleştirilmiş kaygı bozukluğu
e) Obsesif-kompulsif bozukluk
4. Diğerlerine karşı aşırı şüphe halinde olma, diğerleri tarafından saldırıya uğrama algılarına sahip olma özelliklerini içeren kişilik bozukluğu hangisidir?
a) Histerionik kişilik bozukluğu
b) Sınır kişilik bozukluğu
c) Şizoid
d) Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu
e) Paranoid kişilik bozukluğu
5. Motor hareketsizlik ile birlikte amaçsızca sergilenen motor hareketlerin ve konuşmada anlaşmazlıkların olduğu şizofreni bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paranoid tip
b) Katatonik tip
c) Organize olmamış tip
d) Rezidüel tip
e) Farklılaşmamış tip
Cevaplar: 1.B, 2.D, 3.C, 4.E, 5.B
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir