çalışma ilkeleri ve tik tüm ünite soruları

Cevapla
Eren01
Mesajlar: 1
Kayıt: 18 Tem 2019 19:09
İletişim:

18 Tem 2019 19:13

ALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?
a) Devlet
b) Sendika
c) İşveren
d) İşçi
e) Sivil toplum örgütleri

2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin genel konularındandır?
a) Ücretler ve sosyal haklar
b) Tarafların hakları
c) Örgütlenme sorunu
d) İstihdam
e) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsal bir yapıya dönüşmesine imkân hazırlamıştır?
a) Sendikalaşma
b) İşçi sayısının artışı
c) Ekonomideki yapısal dönüşüm
d) Siyasal anlayış
e) İnsan kaynakları yönetimi

4. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin ilk dönemlerinde devletin çalışma ilişkileri sistemindeki rolünü belirleyen yaklaşım hangisidir?
a) Güçlü ve etkin devlet
b) Laissez faire
c) Denetim ve kısıtlayıcı rolü
d) İşçi-işveren arasında ara bulucu
e) Ekonomiyi yönlendiren devlet

5. “İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlayan sistem büyük ölçüde güç dengesi kurma sürecidir” ifadesi çalışma ilişkilerinin hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Kurumsallaşma
b) Bağımlılık
c) Güç sorunu
d) Çatışma
e) İşbirliği

6. Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin nedenlerinden biri değildir?
a) İş verenle etkin iletişim
b) Ekonomik ihtiyaç
c) Dağıtım
d) İşbirliği-bütünleşme
e) Artan bireysellik ihtiyacı

7. Aşağıdakilerden hangisi ara bulucu, kural koyucu ve işletme olarak devletin sistem içerisinde sahip olduğu işlevlerden biri değildir?
a) İşçi-işveren arasında ara bulucu
b) Tarafların ilişkilerini sistemleştirmek.
c) Sistemin işleyişinin zeminini kurmak.
d) Sistemin tek yöneticisi olmak
e) Denge ve uzlaşma sağlamak.

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerini çevreleyen alanlardan biri değildir?
a) Aile yapısı
b) Siyasal yapı
c) Toplumsal yapı
d) Kültürel yapı
e) Ekonomi

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerindeki dönüşümün nedenlerindendir?
a) Bireyselleşme eğillimi
b) Sendikaların zayıflaması
c) İş gücünün yapısındaki değişim
d) Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler
e) Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda çalışma ilişkilerini ifade eder?
a) İşçi –işveren ilişkileri
b) İşçi kesiminin devletle ilişkisi
c) İşveren kesimin devletle ilişkisi
d) Makro ekonomik politikalar
e) Çalışma hayatının yönetilmesi

Cevap Anahtarı
1.E, 2.E, 3.A, 4.B, 5.C, 6.E, 7.D, 8.A, 9.E, 10.A
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 2

1. “Statik ve dinamik tüm hayatın işleyişine yönelik, fiziksel, mekanik, biyolojik, sosyal ve beşeri gibi geniş bir alanda oluşturulmuş kurallar bütünüdür” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Endüstri İlişkileri Yaklaşımı
b) Sistem Yaklaşımı
c) Endüstri Toplumu
d) Anayasa
e) Sendika

2. Sanayi devrimi ardından üretimin genele yayılması ile birlikte, çalışan ve yönetici arasında belirgin bir çizginin ve çalışma ilişkilerinde belirli kuralların oluşturulduğu politik yapıdaki toplumsal dönüşüme ne ad verilmektedir?
a. Demokratik Toplum
b. Teknolojik Dönüşüm
c. Endüstri Toplumu
d. Sosyoloji
e. Modern Toplum

3. Aşağıdakilerden hangisi John Dunlop tarafından ortaya konulan Endüstri İlişkileri Sisteminin özelliklerinden biri değildir?
a. Endüstri ilişkileri sistemi endüstri toplumunun analitik alt sistemi olarak ekonomik sistemle aynı değerlere sahip değildir.
b. Endüstri ilişkileri sistemi ekonomik sisteme bağlı değildir.
c. Endüstri ilişkileri sistemi toplumun ayırt edici bir alt sistemidir.
d. Endüstri ilişkileri sistemi ile toplum arasında bütüncül bir ilişki vardır.
e. Endüstri ilişkileri sistemi çatışmacı bir karaktere sahiptir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri ilişkileri Sisteminin aktörlerinden biri değildir?
a. İşçi Sendikaları
b. İşverenler/Yöneticiler
c. Türkiye İstatistik Kurumu
d. Çalışma Bakanlığı
e. Türkiye İstihdam Kurumu

5. Endüstri ilişkileri sisteminin aktörleri tarafından, sistemin en uyumlu şekilde işlemesi için oluşturulmuş ve endüstri ilişkilerinin temel amacı olarak benimsenip sistemin merkezine yerleştirilmiş husus aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sistemin Kuralları
b. Sistemin İdeolojisi
c. Sistemin Çevresi
d. Sistemin Gücü
e. Sistemin Aktörleri

6. Aşağıda verilen başlıklar endüstri ilişkileri sistemini etkileyen hangi özelliği ifade etmektedir?
• İşyerinin ve iş toplumunun teknolojik özellikleri
• Aktörler üzerinde olumsuz etkisi olan ürün piyasası,
• Bütçe kısıtları,
• Gücün toplumdaki mevkisi ve dağılımı,
a. Sistemin Aktörlerini
b. Sistemin İdeolojisini
c. Sistemin Kurallarını
d. Sistemin Çevresini
e. Sistemin Gücünü

7. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri İlişkileri İdeolojisi ile anlatılmak isteneni ifade etmektedir?
a. Sistemi meydana getiren aktörler tarafından sistemin optimal devamını sağlamak üzere meydana getirilen kuralları ifade eder.
b. Endüstri ilişkileri ideolojisi, bu yapının çevresi ile girdiği etkileşimi ifade eder.
c. Endüstri İlişkileri sistemi aktörlerinin ortaklaşa benimsediği fikir ve inançları ifade eder.
d. Daha güçlü olabilmek ve birtakım yasal haklardan faydalanabilmek için konseyler, sendikalar ve partiler gibi resmi örgütler kurma ihtiyacını ifade eder.
e. Bilimsel bir karakter iddası olmaksızın geleneksel dogmatizme destek olan fikir ve inançları ifade eder.

8. Aşağıdakilerden hangisi Dunlop’un Endüstri İlişkileri Sistemi özelleklerinden biri olarak sıralanamaz?
a. Sistem, çatışma değil denge üzerine kurulmuştur
b. İşçiler mutlaka bir örgütsel yapı içinde değerlendirilir
c. İnsanlardan çok roller üzerinde durulmaktadır
d. Yöneticilerin endüstri ilişkileri sistemi içindeki aktif rolü ihmal edilmiştir
e. Devletin rolü de gereğinden fazla önemsenmiştir.

9. Dunlop Endüstri İlişkileri Sistemi aşağıda verilen hususlar içinde hangi yönden olumsuz yönde eleştirilmemiştir?
a. Sistemin denge üzerine inşa edilmesi
b. Endüstri İlişkilerinin sistematik olarak akademik alana taşınması
c. Sistemin sanayileşmiş toplum yapısına yönelik kurgulanması
d. İşçileri sadece bir üretim aracı olarak görülmesi
e. Yöneticilerin endüstri ilişkileri sistemi içindeki aktif rolünün ihmal edilmesi

10. Aşağıda sıralanan hususlardan hangisi Dunlop’un Endüstri İlişkileri Sistem Teorisinde ihmal edilmemiş hususlardan biridir?
a. Verimlilik
b. Finansal Performans
c. Rekabet
d. Sosyal Sorumluluk
e. Örgütlü toplum

Cevap Anahtarı
1.B, 2.C, 3.E, 4.C, 5.A, 6.D, 7.C, 8.E, 9.B, 10.EDEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 3

1. Çalışma ilişkilerini bir yöneticinin otoritesinden hareketle ele alan ve işletmeyi bir aile, yöneticiyi de ailenin babası gibi gören anlayış hangisidir?
a) Mobilizasyon teorisi
b) Sosyal eylem teorisi
c) Çoğulcu anlayış
d) Üniter anlayış
e) Marksist anlayış

2. Marksist anlayışın “çatışmanın kaçınılmazlığı” savının altında yatan görüş hangisidir?
a) Sınıf çatışması
b) Ortak eylem
c) Paydaş fikri
d) Aktörlerin katılımı
e) Sermaye militarizmi

3. Hangisi özellikle siyasi gerginliğin ve iktisadi krizlerin ardından tarafların çalışma ilişkileri alanına devlet müdahalesini gerekli gördükleri bir ortamda gelişmiştir?
a) Sistem yaklaşımı
b) Korporatist anlayış
c) Sosyal eylem teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

4. Hangisi Dunlop’a göre çalışma ilişkileri sisteminin bir çıktısıdır ?
a) Pazarlık/Müzakere
b) Uzlaşma
c) Hakemlik
d) Çatışma
e) Kurallar

5. Hangisi mobilizasyon teorisinin temelini teşkil eden beş kavramdan biri değildir ?
a) Toplu pazarlık
b) Çıkarlar
c) Mobilizasyon
d) Örgüt
e) Fırsat

6. Liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılacak bir endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç hangisidir?
a) Toplu pazarlık
b) Ortak eylem
c) Mobilizasyon
d) Sendikalaşma
e) İnsan kaynakları yönetimi


7. Hangi anlayışın kökeninde John R. Commons’un, kendi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla rekabet eden farklı çıkar gruplarının oluşturduğu bir bütün olarak toplum fikri yer almaktadır?
a) Sistem yaklaşımı
b) Korporatist anlayış
c) Sosyal eylem teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

8. Aşağıdaki hangi kavram çalışma ilişikleri sistemini açıklamada, sosyal eylem teorisi kapsamında ele alınırken sistem yaklaşımı kapsamında da yararlanılabilecek kavramlardan biri değildir?
a) Rol
b) İlişki
c) Yapı
d) Ücret
e) Süreç

9. Hangisi çalışma ilişkileri alanında ortaya çıkan ve bütüncül değerlendirmeler karşısında bireysel süreçlere odaklanmak suretiyle çalışma ilişkilerini analiz etmeye olanak sağlayan güncel gelişmedir?
a) Sistem anlayışı
b) Sendikaların güç kaybetmesi
c) İnsan kaynakları yönetimi
d) Çoğulcu anlayış
e) Mobilizasyon teorisi

10. Neo-klasik iktisat teorisinin ekonomik gelişme adına pazar mekanizmasını ve tüketimi öne çıkaran sonuçlarına bir tepki olarak geliştiği düşünülen anlayış hangisidir?
a) Radikal anlayış
b) Korporatist anlayış
c) Mobilizaston teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

CEVAP ANAHTARI
1.D, 2.A, 3.B, 4.E, 5.A, 6.A, 7.E, 8.D, 9.C, 10.ADEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 4

1. İşçi haklarının en çok öne çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kitle Üretim Dönemi
b) Sendikasız Endüstriyel İlişkiler dönemi
c) Liberal Dönem
d) Müdahaleci Dönem
e) Hiçbiri

2. Devletin alt fonksiyonları içerisinde aşıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
a)Kışlama
b)Koruma
c) Bağımlılık
d) Kapsayıcılık
e) Hiçbiri

3. Kürselleşme sürecinde neler beklenmektedir?
a) Sosyal refah kaybının olması
b) İşçi haklarında gerileme
c) İşverene bağımlılık
d) Rekabetçi devlet
e) Hepsi

4. Devletlerin, eğitim, refah ve yeni yasalar için politikalar üreterek toplumdaki zıtlıkları minimize etmesi hangi fonksiyona girer?
a) sistemini meşruluğu fonksiyonu
c) devletin dışlayıcı fonksiyonu
c) devletin toparlayıcı fonksiyonu
d) Devletin baskıcı fonksiyonu
e) Hiçbiri

5. Devletin endüstriyel ilişkiler çerçevesinde yapması gerekenler nelerdir?
a) Yasa Koyuculu
b) Hoşgörülük
c) Arabuluculuk
d) Emek Piyasası Düzenleyiciliği
e) Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin iş hayatında, endüstriyel ilişkilerde yapması gereken görevlerdir?
a) Büyümeyi sosyal adaletle ahenkli olarak götürmek
b) Emek standardının gözetilmesi gerekir
c) Değişlimin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi
d) Başkasını yadırgamayan (dışlamayan) bir kültürel ortamını temin edilmesi
e) Hepsi Çalışma Yaşamında Devlet

7. I. bireysel ilişkiler alanı

II. toplu ilişkiler alanı
III. bireysel ve toplu iliskilerin düzenlenmesinde kamunun müdahalesinden oluşan alan
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışma ilişkilerinin eylem alanları arasındadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

8. …………………………, sanayilesmenin ilk dönemlerine tekabül eder.

a) Kitle üretimi dönemi
b) Müdahaleci kontrol dönemi
c) Liberal çoğulcu dönem
d) Neo-liberal dönem
e) Sendikasızlık dönemi

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Çoğulcu liberal dönem sendikalar açısından da bir altın çağ dönemini ifade eder.
b) Devlet çalışma ilişkilerini düzenleme konusunda görev ifa eder.
c) Sendikal gelişmelerle teknolojik gelişmeler arasında doğru bir orantı vardır.
d) Devlet taraflar arasında uzlaşma sağlayarak sürecin yönetilmesinde işlev görür.
e) Yeni yönetim teknikleri ile birlikte tüm çalışanlar bilgi üreten ve kullanan konumuna gelmektedirler.

10. ……………………. tarihsel süreç itibariyle işçi sınfının ve sınıf bilincinin yükseldiği bir dönemi ifade eder.

a) Kitle üretimi dönemi
b) Müdahaleci kontrol dönemi
c) Liberal çoğulcu dönem
d) Neo-liberal dönem
e) Sendikasızlık dönemi

Cevap Anahtarı
1.C, 2.D, 3.E, 4.E, 5.B, 6.E, 7.E, 8.A, 9.C, 10.B

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 5

1. Aşağıda kişilik ve karakterle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Karakter, bireyin zihinsel gücünü oluşturan ve şekillendiren genel özelliklerin tamamıdır.
b) Karakter, kişiliğin sosyal ve ahlâki özelliklerini ifade eder.
c) Kişilik, bireyin bağımsız özelliklerin veya davranış biçimlerinin bir toplamıdır.
d) Karakter, bireyin gelişimi sürecindeki her safhada sahip olduğu bilişsel organizasyonudur.
e) Kişilik, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden dinamik bir süreçtir.

2. Aşağıdakilerden hangisi karakterin oluşmasında etkili olan basamaklardan biri değildir?
a) Beğenilme
b) Takdir
c) Hırs
d) Ödüllendirme
e) Gerçek idealler

3. Aşağıdakilerden hangisi Hipokrat’a göre mizaç türlerinden biri değildir?
a) Üzgün mizaç
b) Melankolik mizaç
c) Soğukkanlı mizaç
d) Neşeli mizaç
e) Kızgın mizaç

4. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yeteneğe ait özelliklerden biridir?
a) Renk ayırma
b) Teknik kavrama ve teknik ilgi
c) Ayakta durma
d) Organları belli bir koordinasyon içerisinde kullanma
e) Tat ve koku hissetme

5. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Coğrafî ve fizikî faktörler
b) Sosyo-kültürel faktörler
c) Aile faktörü
d) Sosyal yapı ve sosyal sınıf faktörleri
e) Dil faktörü

6. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş büyük boyutundan biri değildir?
a) Dışa dönüklük
b) Uyumluluk
c) Açıklık
d) Duygusal istikrar
e) Fiziksel güç

7.Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin özelliklerinden biri değildir?
a)Kişilik, bireysel dengenin ürünüdür.
b)Kişilik, davranışlara yön verir ve idare eder.
c)Yemek kültürünün kişiliğe etkisi yoktur.
d)Her bireyin kişisel özelliğini diğerlerinden ayıran birtakım farklılıklar mevcuttur.
e)Kişilik, bireylerin eğilimlerini çevreye uydurur.

8.Diğer insanlarla arasına mesafe koyan ve sonuçlarına göre hareket eden, başkalarını kullanmasını seven, içinde bulundukları duruma göre hareket eden ve pazarlık durumunda son derece başarılı olan birey hangi kişilik özelliğine sahiptir?
a)Kendilik kontrolü
b)Makyavellenizm
c)Otoriter kişilik
d)Kendine güven
e)Kendini yansıtma

9.Aşağıdakilerden hangisi kişilikle yapılan iş arasındaki uyumun faydalarından birideğildir?
a)Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi
b)İş yerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim
c)Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurmak
d)Kişinin özel amaçlarının örgütte en yüksek düzeyde temsil edilmesi
e)Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması

10.………… Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlar.
Yukarıda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Kendilik kontrolü
b)Makyavellenizm
c)Otoriter kişilik
d)Kendine güven
e)Kendini yansıtma

Cevap Anahtarı
1.D, 2.C, 3.A, 4.B, 5.E, 6.E, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 6

1. Aşağıda duyguyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Duygu, bireyin ruh halinde biyokimyasal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psiko fizyolojik bir değişimdir.
b) Duygu vücuttan dışa doğru yansıyan bir hareketi ifade eder.
c) Duygusal uyaran ile duygusal vücut hali arasındaki bağ kurulmalıdır.
d) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri aynıdır.
e) Duygu, şiddeti az ancak kalıcılığı görece fazla olan duygusal durumlar anlamına gelir.

2. Aşağıdakilerden hangisi duygunun üç temel boyutundan biridir?
a) Yoğunluk
b) Mutluluk
c) Heves
d) Arzu
e) Bekleyiş

3. Aşağıdakilerden hangisi “değer”in özelliklerinden biri değildir?
a) Kişiye has yargılar içerir.
b) Çağlara ve toplumlara göre farklılık göstermez.
c) Kişinin kimliğini oluşturur.
d) Normatiftir.
e) Mekâna ve zamana bağlıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi tutumu oluşturan öğelerden biridir?
a) Bedensel
b) Zihinsel
c) Çevresel
d) Sosyal
e) Devinimsel

5. Aşağıdakilerden hangisi tutumun bilişsel yönü ile davranış arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının koşullarından biri değildir?
a) Tutum, kuvvetli olmalı
b) Tutum, bireyin kişisel yaşantısına dayalı olmalı
c) Tutum, birey için önemli olan diğer kişilerce desteklenmeli
d) Tutumun sık sık kendini ortaya koyma şansı olmalı
e) Tutum, esnek olmalı

6. Aşağıdakilerden hangisi duyguları ifade etmenin en iyi yoludur?
a) Yazıyla ifade etme
b) Görsellerle ifade etme
c) Müzikle ifade etme
d) Konuşarak ve beden diliyle ifade etme Çalışma Yaşamında Duygular, Değerler, Tutumlar Ve İş Tatmini
e) Hediyeyle ifade etme

7. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel tutarsızlık örneklerinden biri değildir?
a) Yalan söylemenin yanlış bir davranış olduğunun bilincinde olan bireyin yalan söylemesi
b) Bekletmenin kötü bir davranış olduğunu göstermek için birini bekletmesi
c) Çevreci bir bireyin acelesi olduğu için çimlere basarak koşması
d) Hipertansiyona sahip bireyin sevdiği için tuzlu yiyeceklerden vazgeçememesi
e) İlâçlı olduğunu bildiği halde meyveleri yıkamadan yemesi

8. Aşağıdakilerden hangisi iş doyumunu etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?
a) Bireye nasıl davranıldığı
b) Kendisine verilen görevin özellikleri
c) Ücret
d) İş ortamındaki diğer bireylerle ilişkileri
e) Ödüller

9. Aşağıda iş doyumun çevresel faktörleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgütsel iletişim, kişiler arasında, kişi ile örgütün yalnızca iç çevresinde cereyan eder.
b) Kişi çalıştığı kurumun imajı ve itibarını olumlu algıladığı ölçüde iş doyumu bulur.
c) İnsanlar örgüte maddî, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla girer.
d) Yükselme olanağı kişinin manevî/psikolojik ihtiyacını karşılayan faktörlerden biridir.
e) Kontrol, kişinin işleri ile ilgili karar alabilme özgürlüğüdür.

10. Aşağıdakilerden hangisi “değer”lerin gördüğü işlevlerden biri değildir?
a) Kendini başkalarına tanıtma
b) Kendini ve başkalarını yargılama
c) Sosyal davranışları anlamlandırma
d) Ahlâkî yargılarda bulunma
e) Çevreye uyum sağlama

Cevap Anahtarı
1.D, 2.A, 3.B, 4.B, 5.E, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A, 10.EDEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 7

1. Aşağıda grup kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) Bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunabilmesi için ortak amaçlarının bulunması gerekir.
b) Bireyler gibi yaşamlarını devam ettirmek ve varlıklarını korumak için mücadele ederler.
c) Çözemedikleri sorunlar, iç huzursuzluklar ve dengesizlikler doğurur.
d) Sosyal ilişki kurarak belirli gayeler etrafında birleştirmeleriyle ortaya çıkan bir bütündür.
e) Hiçbir zaman gayriiradî esaslarda ortaya çıkmayan bir bütündür.

2. Aşağıdakilerden hangisi birincil grubun özelliklerinden d eğild ir ?
a) Kişinin benliği grup içinde erimiş ve grubun amacı, kişinin amacı olmuştur.
b) Birincil gruptaki birlik, sadece ahenk ve sevgiden doğar, rekabet yoktur.
c) Rekabet ve ihtiras sosyal bir nitelik kazanmış, grubun menfaatine yönelmiştir.
d) Grubun üyeleri hem sayıca az, hem de fiziki yakınlık içindedirler.
e) Bireyler arasında iş birliği ve güven verici ilişkiler vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden biri d eğild ir ?
a) Referans Grupları
b) Üyelik Grupları
c) İkincil Gruplar
d) Üçüncül Gruplar
e) Gayriresmi (Biçimsel Olmayan) Gruplar

4. Aşağıdakilerden hangisi gruba katılma nedenlerinden biri d e ğild ir ?
a) Ego tatmini
b) Karşılıklı çıkar ve amaçların tatmini
c) Emniyet (güven) ihtiyacının tatmini
d) Bireylerin birbirleriyle yakınlık sağlamak istemeleri
e) Ekonomik nedenler (toplu pazarlık gibi)

5. Grup bağlılığıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) Birbirine yakın grup üyeleri arasında, uzak olanlara göre daha yakın ilişkiler oluşur.
b) Dışsal bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında grup bağlılığı pekişmektedir.
c) Grup güvenliğinin sağlanmasının grup bağlılığı üzerinde bir etkisi yoktur.
d) Bir grubun içine girmek ne denli zorsa, bireyin grupta kalma isteği o kadar fazla olur.
e) Grup bağlılığı, grup üyelerinin birlikte geçirecekleri zamana göre artar.

6. Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasının faydalarından d eğild ir ?
a) Takım çalışması işletmelerin verimliliğini ve esnekliğini arttırmaktadır.
b) İşletmelerin çevresel baskılara daha iyi uyum göstermesine imkân tanımaktadır.
c) İşletmenin içsel problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olma
d) Takım üyelerinin problemleri ele almasına izin vererek takım çalışmasını oluşturur.
e) Takım çalışması üyelerin değil takımın yararını gözetir.

7. Aşağıdakilerden hangisi ,belli bir göreve yönelik olarak, bazı yenilikler yapmak için ya da örgütsel sorunlarla ilgilenmek üzere atanan ve üyelerinin çeşitli örgütsel departmanlardan bi araya gelerek oluşturdukları geçici takımlardır?
a) Doğal- aile çalışma takımları
b) Proje Takımları
c) Sorun Çözme Ekipleri
d) Komiteler
e) Otonom çalışma takımları
8. Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturma süreci evrelerinden biri değildir ?
a) Yükselme evresi
b) Kural koyma evresi
c) Performans evresi
d) Dağılma evresi
e) Oluşum evresi

9. Örgütlerde etkili ve verimli bir takım anlayışının oluşturulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
a) Ortak amaç ve vizyona sahip olmak
b) Sağlıklı iletişimin oluşturulması
c) Sağlıklı bir çalışma alanı
d) Grup liderinin yaşı
e) Yetkilendirme

10. Aşağıdakilerden hangisi grup özelliklerinden biri d eğ ildir ?
a) Üyelerinin kendi isteğiyle kurulamazlar.
b) Üyeleri arasında sıkı ilişki ve “biz” duygusu olan yapılardır.
c) Dışarıdan bir iradeyle formel kurulabilirler.
d) İş ve sosyal yaşamda kolaylaştırıcı işlev görür.
e) Grup normlarına bağlı olarak hareket ederler.

Cevap Anahtarı
1.E, 2.B, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.B, 8.A, 9.D, 10.ADEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 8

1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi çatışmalara verilecek örneklerden biri değildir?
a) Hiyerarşik çatışmalar
b) Güç odaklarıyla olan çatışmalar
c) Kişinin kendi içindeki çatışma
d) Çalışan arasındaki bireysel (ikili) çatışmalar
e) Merkez ve taşra örgütü arasındaki çatışmalar

2. Aşağıda çatışma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aşırı uçlarda yer alan çatışma duygusal ve fiziksel strese sebep olabilmektedir.
b) İyi yönetildiği takdirde, çatışma örgütsel sinerjiyi artırıcı bir etki doğurabilir.
c) Çatışmaların hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır.
d) Birey ve grupları kutuplaştırır.
e) Çatışma örgüt için her durumda zararlıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın olumsuz yanlarından biri değildir?
a) Uzun zamandan beri süregelen sorunlar su yüzüne çıkartılır.
b) Bireyler ve gruplar kendi çıkarları üzerine odaklanırlar.
c) Farklılıkları derinleştirir, işbirliğini engeller.
d) İş için harcanacak enerjiyi başka yönlere çeker.
e) İş gören devir hızı artar.

4. Aşağıdakilerden hangisi “modern örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biridir?
a) Örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanılır.
b) Çatışma, tüm örgüt ve gruplar için doğal bir olgudur.
c) Çatışma, örgütsel sinerjinin ortaya çıkarılması için gerekli bir olgudur.
d) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.
e) Çatışma grup içinde olumlu bir güçtür.

5. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir?
a) Örgütsel iklim
b) Amaç farklılıkları
c) Algılama ve yorumlama farklılıkları
d) Yöneticinin yaşı
e) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi çatışma türlerinden biri değildir?
a) Gizli çatışma
b) Algılanan çatışma
c) Büyük çatışma
d) Hissedilen çatışma
e) Açık çatışma

7. Aşağıdakilerden hangisi sonuçları itibariyle örgütsel çatışmalardan biri değildir?
a) Yapıcı çatışma
b) Dikey çatışma
c) Yatay çatışma
d) Merkez-taşra çatışmaları
e) Amaçsız çatışma

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde çatışmaları önleyici ve çözümleyici yaklaşımlardan biri değildir?
a) Güç ve otorite kullanma yaklaşımı
b) Amaç belirleme yaklaşımı
c) Ödün verme yaklaşımı
d) Kişileri değiştirme yaklaşımı
e) Göz ardı etme yaklaşımı

9. Aşağıdakilerden hangisi “etkileşimci örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biri değildir?
a) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.
b) Çatışmanın grup içinde olumlu bir güçtür.
c) Bir grubun etkin çalışması için çatışma tamamen gereklidir.
d) Tüm çatışmalar işletmeyi olumlu ölçüde etkilemez.
e) Çatışma düzeyi yüksek olup azaltılması gerekebileceği gibi, düşük olup artırılması da gerekebilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın örgüte kazandıracağı olumlu yanlardan biri değildir?
a) Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar.
b) İş gören devir hızı artar.
c) Yapıcı/işlevsel bir şekilde yönetildiğinde ilişkileri güçlendirir.
d) Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
e) İletişimin kendiliğinden başlamasını sağlar.

Cevap Anahtarı
1.B, 2.E, 3.A, 4.B, 5.D, 6.C, 7.E, 8.E, 9.A, 10.B


DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 9

1. Aşağıda stresle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Stres kavramı, başarı, mutluluk kavramları gibi, farklı insanlar için farklı anlamlara gelir.
b) Stres, fizyolojik veya psikolojik nedenlerden kaynaklanır.
c) Stres, birey ile özel yaşamı ve işi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan gerilimli durumdur
d) Uyarıcıyı bilmeden, sadece bireyi gözleyerek onun stresini açıklamak mümkündür
e) Baskı daha çok bir koşulla ilgili olduğu halde stres bireyin kendi psikosomatik bütünlüğüyle ilgilidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi nevrotik kişilik özelliklerinden biridir?
a) İyimser
b) Aşırı kontrollü
c) Kaygısız
d) Konuşkan
e) Rahat

3. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
a) Uysal
b) Eleştirici
c) Aceleci
d) İdealist
e) Dinamik

4. Aşağıdakilerden hangisi görevin yapısına ilişkin stres kaynaklarından biri değildir?
a) Yöneticilerin astları desteklememesi
b) İş yükünün fazla olması
c) İşin monoton ve sıkıcı olması
d) Ücretin yetersiz olması
e) Çalışma saatlerinin uzun olması

5. Aşağıdakilerden hangisi moral ve tatmin düşüklüğünün neden olacağı sonuçlardan biri değildir?
a) Devamsızlık
b) Yalancı hastalık
c) Maaşın azalması
d) İşi bırakma
e) Savurganlık

6. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki stres kaynaklarından biri değildir?
a) Örgütsel politikalar
b) Örgütün yapısal özellikleri
c) Fiziksel koşullar
d) Örgütsel süreçler
e) Örgütün yeri

7. Aşağıdakilerden hangisi stres sürecinin dönemlerinden biridir?
a) Yükselme dönemi
b) Direnç dönemi
c) Yıkılma dönemi
d) Belirme dönemi
e) Etkileme dönemi

8. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından biri değildir?
a) Bedenle başa çıkma
b) Zihinsel başa çıkma
c) Davranışla başa çıkma
d) Duygusal yolla başa çıkma
e) İnançla başa çıkma

9. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada yönetim tarafından belirlenen organizasyonel yöntemlerden biri değildir?
a) Destekleyici bir örgüt iklimi oluşturmak
b) Stresi göz ardı ederek stres durumunun düzelmesini beklemek
c) Çalışanlar için danışmanlık hizmetleri oluşturmak
d) Organizasyonel rolleri belirlemek ve çatışmaları azaltmak
e) Çalışanların yaptıkları işleri zenginleştirmek

10. Kalıtımlı yönetim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Amaç, bir yandan işletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyini yükseltmek, öte yandan çalışanları sosyo-psikolojik doyuma yöneltmektir.
b) Katılımlı yönetimle çalışanlar bazı stratejik kararlarda kendilerine danışılmanın verdiği özgürlüğü yaşayacaklardır.
c) Katılımlı yönetim, işyerleriyle ilgili tüm kararları çalışanların kendilerinin vermesi demektir.
d) Çalışanlara yeteneklerini kullanabilecekleri maksimum bir özgürlük verir.
e) Katılımın derecesi bireylerin ihtiyaç yeteneklerine göre düzenlenmelidir.

Cevap Anahtarı
1.D,2.B, 3.A, 4.A, 5.C, 6.E, 7.B, 8.D, 9.B, 10.C

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 10
1. Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendikacılığı, verimliliği ve üretim kalitesini öne alan modeldir?
a) Uzlaşmacı model
b) Japon modeli
c) Amerikan modeli
d) Avrupa modeli
e) Sosyalist model

2. Aşağıdakilerden hangisi ücret ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik ve hizmeti esas alan bir model, mesleki yapılanmaya dayalı bir örgüttür?
a) Amerikan modeli
b) Japon modeli
c) Avrupa modeli
d) Sosyalist model
e) Uzlaşmacı model

3. Bölgesel ya da ulusal düzeyde faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan örgütlere ne isim verilir?
a) Birlik
b) Federasyon
c) Meslek sendikası
d) İşyeri sendikası
e) Konfederasyon

4. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
a) Sosyalist toplumlarda işçi ve burjuva sınıfı vardır.
b) Sendikalar devlet güdümünde hareket ederler.
c) Sendikalar işverenlerin taleplerine göre davranırlar.
d) Sendikalar partilerin aracı ya da kolu olamazlar
e) Sendikalar azınlık örgütleridir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Sendika kelimesinin ilk kökenidir?
a) Syndic
b) Trade
c) Union
d) Spor
e) Konfederasyon

6. Lonca geleneği ile yakından ilişkisi olan sendika türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşyeri Sendikacılığı
b) Meslek Sendikacılığı
c) İşkolu Sendikacılığı
d) Konfederasyon
e) Uzlaşmacı Sendikacılık

7. Türkiye işveren sendikaları (TİSK) kaç yılında kurulmuştur?
a) 1956
b) 1958
c) 1960
d) 1962
e) 1964
8. Aşağıdakilerden hangisi, Üçlü Diyaloğu esas alan merkezi örgütlenmeye dayalı sendikacılık modelidir?
a) Amerikan modeli
b) Japon modeli
c) Avrupa modeli
d) Sosyalist model
e) Uzlaşmacı model

9. Türkiyede 1963 de çıkarılan 274 sayılı sendikalar kanunu sendikaların hangi esasa göre kurulmasını öngörmüştür?
a) Mesleki
b) İşyeri
c) İşkolu
d) Birlik
e) Sosyalist

10. Çalışanların işçi sınıfı bilincine ulaşması hangi kavramla açıklanır?
a) Demokrasi
b) Militarizm
c) Burjuvazi
d) Sendikalizm
e) Konfederalizm

Cevap Anahtarı
1.B, 2.A, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.E, 9.C, 10.D


DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 11

1. ”Tarafların toplu iş sözleşmesi yapmaya, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmaya, bu uyuşmazlığı barışçı veya mücadeleci (kavgacı) yollarla çözmeye yönelik ortak faaliyetlerin bütününe” ne denir?
a) Toplu görüşme
b) Toplu sözleşme
c) Toplu pazarlık
d) Toplu müzakere
e) Toplu faaliyet.

. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın unsurlarından biri d eğild ir ?
a) Sosyal tarafların varlığı
b) Toplu sözleşme yapma amacı
c) Pazarlık konusunun çalışma ilişkileri olması
d) Örgütlenmiş sivil kuruluşların varlığı
e) Pazarlık konusunun çalışma koşulları olması

3. İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikaları ile işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kollektif sözleşme
b) Toplu iş sözleşmesi
c) İş sözleşmesi,
d) Umumi mukavele
e) İş gördürme sözleşmesi.

4. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın niteliklerinden biri d eğild ir ?
a) Toplu nitelik taşıması
b) Kurumsal nitelik taşıması
c) Pazarlık niteliği taşıması
d) Ticari bir nitelik taşıması
e) Demokratik bir nitelik taşıması.

5. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında amaca ulaşabilmek için tutulması gereken ana yollar ve uygulanması planlanan ana ilkelere ne denir?
a) Taktik
b) Strateji
c) Prosedür
d) Yöntem
e) Görüşme ilkeleri

6. Toplu pazarlık alanında, işçileri en fazla temsil yeteneğine sahip sendika aşağıdaki yollardan hangisi ile belirlenir?
a) Oy kullanma yoluyla
b) Kanunla
c) Referandum yoluyla
d) Tüzükle
e) Kanun hükmünde kararnameyle

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir?
a) Tek işyeri düzeyinde toplu pazarlık
b) İşkolu düzeyinde toplu pazarlık.
c) İşletme düzeyinde toplu pazarlık
d) Ulusal düzeyde toplu pazarlık.
e) Bölgesel düzeyde toplu pazarlık.

8. İşçinin usulsüz veya kanuna aykırı olarak işten çıkarılması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlık, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplu iş uyuşmazlığı
b) Bireysel iş uyuşmazlığı
c) Toplu hak uyuşmazlığı
d) Toplu çıkar uyuşmazlığı
e) Sendikal uyuşmazlık.

9. Bir iş uyuşmazlığının çözümü için tarafların anlaşarak başvurduğu veya yasanın zorunlu tutması üzerine, tarafların başvurmak zorunda kaldığı hakeme başvurma yoluna ne denir?
a) Arabuluculuk
b) Zorunlu tahkim
c) İhtiyari tahkim
d) Tahkim
e) Uzlaştırma.

10. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde greve gidilirse, bu grev aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Dayanışma grevi
b) Siyasal grev
c) Çıkar grevi
d) Yasa dışı grev
e) Vahşi grev.

Cevap Anahtarı
1 C, 2 D, 3 B, 4 D, 5 B, 6 B, 7 E, 8 B, 9 D, 10 C

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 12

1) “İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için, yeni insan kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içeren faaliyetler bütünüdür” olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liberalleşme
b) İnsan Kaynakları Yönetimi
c) Post-Modernizm
d) İşletme yönetimi
e) Yönetimde etkinleşme

2) Üretimi, dünya üzerinde katma değer yaratacak alanlara, özellikle ekonomik yoğunlaşmanın olmadığı alanlara yayma eğilimi hangisinin temelini oluşturmaktadır?
a) Modernizm
b) Liberalleşme
c) Ekonomik küreselleşme
d) Sosyal küreselleşme
e) Neo-liberalizm

3) Bir ülkeye vergi muafiyetleri, arazi, işveren lehine uygulamaların önünü açan yasal koşullar nedeniyle giden ve orada yaptıkları lobicilik ile kamu üzerinde etkide bulunarak çalışanlar aleyhine yasal düzenlemeleri teşvik edebilen işletmeler hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Kamu örgütleri
b) Hizmet işletmeleri
c) Sivil toplum kuruluşları
d) Çokuluslu işletmeler
e) Uluslararası birlikler

4) Bütün varsayımların ve öngörülerin objektif bir biçimde kanıtlanmasının veya reddedilmesinin mümkün olmadığını savunan, mevcut bilgi karşısında şüpheci duran, yaşama dair bütün anlamlandırmalarda bir göreliliğin hâkim olduğu ve çalışma ilişkileri gibi alanlar hakkında teoriler üretmeyi yersiz gören yaklaşımın adı nedir?
a) Liberalleşme
b) Merkezîleşme
c) Küreselleşme
d) Radikalleşme
e) Post-modernizm

5) Her bir birey belli bir işverenle pazarlık yapıp bir anlaşma imzalayabileceği ve çatışma halinde de sorunları çözecek adımları atabileceği üzerinde duran, çalışanın işletme yönetiminin sorumluluğunu ve yetkisini tanıması gerektiğine vurgu yapan ve sendikanın çalışan-işletme ikili ilişkisine müdahil olmasının gereksiz olduğunu savunan görüş hangisidir?
a) Liberal-bireycilik
b) Liberal-kolektivizm
c) Radikalizm
d) Post-moderniz
e) Esnek üretim
6) Makinelerin işyerinde insana ihtiyacı ortadan kaldırması ve iş sürecinin bir makine tarafından tamamlanmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makineleşme
b) Otomasyon
c) Teknoloji
d) Mekanikleşme
e) Teknolojik sistem


7) Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamında dezavantajlı bir grup olarak ele alınmaz ?
a) Kadınlar
b) Çocuklar
c) 65 yaş üzeri olanlar
d) Fiziksel engelliler
e) İşitsel engelliler

8) Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatına evde çalışarak ve iletişim teknolojisi yardımıyla şirket merkezi ile sürekli iletişim halinde bulunarak katılma olgusunun adıdır?
a) Teleworking
b) Esnek çalışma
c) Yarı zamanlı çalışma
d) Tam zamanlı çalışma
e) Esnek istihdam

9) Türkiye’de ve dünyanın çoğu ülkesinde en fazla oranda çalışılan sektör hangisidir?
a) İnşaat
b) Kamu
c) Tarım
d) Hizmet
e) Sanayi

10) Eskiden bir çalışan büyük bir işletmede işe başlayıp yine o işletmeden emekli olmayı arzu ederdi. Şimdi ise çalışan birçok işletmede çalışmayı göze almakta, işletmeler arasında geçişler yaparak daha fazla kazanma, daha hızlı yükselme yolları aramaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilmektedir?
a) Kariyer geliştirme mantığının değişimi
b) İşgücü piyasasında liberalleşme
c) Esnek çalışma anlayışı
d) Yönetimde etkinleşme
e) Çalışma ilişkilerinde dönüşüm

Cevap Anahtarı:
1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A, 6-B, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 13

1. Aşağıda psikolojik sözleşmeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgüt ile iş görenin amaçlarının bütünlük ve uyum içinde olmasıdır.
b) İş görenin örgütüyle ve onun amaçlarıyla özdeşleşmesi ve örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusudur.
c) Örgütsel sözleşme, örgüt lehine özveride bulunup kendini örgüte adamayı gerektirmez.
d) Kişinin çalıştığı örgütü pozitif değerlendirmesi ve onun amaçları doğrultusunda hareket etmesidir.
e) Örgütsel amaç ve çıkarları karşılayacak şekilde davranmak için içselleştirilmiş normatif baskıların toplamıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi “görev performansınım özelliklerinden biridir?
a) Psikolojik sözleşmenin sonucunda ortaya çıkar.
b) Temel teknik ayrıntılar üzerinde odaklanır.
c) Gönüllülük, katılım, motivasyon gibi psikolojik performans koşullarını içermektedir
d) İyi niyet ve özveri göstererek tanımlanmış rol davranışlarının dışına çıkar.
e) Unsurlarından bazıları örgütsel kurallara uyma, benimseme ve işe adanmadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi işlemsel sözleşmelerde iş görenin sorumluluklarından biri değildir?
a) İşten ayrılmadan belli bir süre önce haber verme
b) Transferleri kabul etme
c) Örgüte özel bilgiyi saklı tutma
d) Rakiplerden herhangi birisini desteklememe
e) Fazla mesai yapma

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından sağlam bir psikolojik sözleşmenin kurulması ve yürütülmesi için gerekli faktörlerden biri değildir?
a) Çeşitlendirilmiş görevlerin bulunmaması
b) Kariyer gelişim olanaklarının bulunması
c) İşin içeriği
d) Finansal ödüllerin bulunması
e) Özel hayata saygı gösterilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetiminin genel amaçlarından biridir?
a) Örgütsel amaçlar ile bireysel istekleri bütünleştirmek
b) Kariyerlerinde durgunluk geçiren personeli yeniden canlandırmak
c) Personele kariyerlerini ve kendilerini geliştirecek fırsatı sağlamak
d) Yönetim başarısını tatmin etmek için organizasyon ihtiyaçlarını temin etmek
e) Gerek örgüt gerekse bireyler için karşılıklı yararlar sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim konularından biri değildir?
a) İşe alma
b) Seçme ve değerlendirme
c) Eğitim ve geliştirme
d) İşten uzaklaştırma
e) Sorumluluk yükleme

7. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir?
a) Keşif dönemi
b) İlerleme dönemi
c) Sürdürme dönemi
d) Uzmanlaşma dönemi
e) Düşüş dönemi

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütün personeli odak alarak uyguladığı kariyer yönetimi sürecinin kararlarından biri değildir?
a) Terfi
b) Transfer
c) Sorumluluk
d) İsten çıkarma
e) Emeklilik

9. Aşağıdakilerden hangisi bireysel kariyer geliştirme aşamalarından biri değildir?
a) Kariyer imkânlarını keşfetmek
b) Kariyer hedeflerini çok büyütmek
c) Kariyer stratejileri geliştirmek
d) Kariyer stratejileri uygulamak
e) Kariyer hedeflerini belirlemek

10. Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme programlarının kişilere verdiği desteğin amaçlarından biridir?
a) Yetenek sağlamak
b) Ekonomik destek sağlamak
c) Zaman değerlendirmek
d) Çevre kazandırmak
e) Bireysel tatmin sağlamak

Cevaplar Anahtarı:
1.C - 2.B - 3.E - 4.A- 5.D - 6.E - 7.D - 8.C - 9.B - 10.
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 14

1. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramını tanımlar?
a) Ahlâkın övdüğü yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı
b) Ahlâkî yargıları ele alan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklayan felsefe dalı
c) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları
d) İnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar
e) İstek ve tutkularda ölçülü davranma

2. Aşağıda işletmecilik ahlâkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) İşletme örgütünün kurumsal ya da örgütsel ahlâkına denir.
b) İşletmenin eğilimlerini, değerlerini ve standartlarını ifade eder.
c) Bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlâkî ilkelerdir.
d) İşletmenin topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlar.
e) İşletenin prosedürleri, politikaları, hedefleri ve etik kodlarından oluşur.

3. Aşağıdakilerden hangisi bireysel davranışların temelini oluşturan temel ahlâkî değerlerden biri değildir ?
a) Doğruluk
b) Vatandaşlık sorumluluğu
c) Başkalarına saygı göstermek
d) Sadakat
e) Saygı görmek

4. Norm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Verinin önceden düzenlenmiş görünümü
b) Örgüt içi aşırı titizlik
c) Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu
d) Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum
e) Önceden tayin edilmiş ve uyulması beklenilen kural ve kaidelerdir

5. Aşağıdakilerden hangisi yazısız normlar arasında değildir ?
a) Görgü kuralları
b) Din kuralları
c) Töre
d) Mevzuat
e) Gelenek

6. Aşağıdakilerden hangisi ahlâksal normun tanımıdır?
a) Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallardır.
b) Kimi yerde yasa ve ahlâkın yerine geçebilen, yaptırım gücü olan kurallara denir.
c) İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen kurallardır.
d) İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini belirten kurallardır.
e) Daima, emir, yasak, izin veya yetki içeren kurallardır.

7. Aşağıdakilerden hangisi örgüt etiğini belirleyen faktörlerden biri değildir ?
a) Aile faktörü
b) Ekonomik etkiler
c) Örgütsel etkiler
d) Bireysel faktörler
e) Kültürel etkiler


8. I. Orta Asya Türk kültürü
II. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin kültürel etkileri
III. Roma devlet gelenekleri
IV. Fransız İhtilâlı
V. İslâm dini ve Tasavvuf
Örgüt kültürünü etkilemesi açısından Türk halkının kültür kökenleri yukarıdaki hangi
tarihi unsurlardan oluşmaktadır?
a) I ve IV
b) I, II ve V
c) II ve III
d) III ve IV
e) Hepsi

9. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir ?
a) Örgütsel standartlar
b) Etik kodlar
c) Ahlâksal kurallar
d) Performans ölçümü
e) Düzeltici faaliyetler

10. …………………… kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun duruma verilen addır?
a) Norm
b) Erdem
c) Töre
d) Ahlâk
e) Etik

Cevap Anahtarı
1.B - 2.C - 3.E - 4.E - 5.D - 6.D - 7.A - 8.B - 9.C - 10.A
Bortecine25
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Mar 2019 23:14
İletişim:

24 Ara 2019 17:53

[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
18 Tem 2019 19:13
ALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?
a) Devlet
b) Sendika
c) İşveren
d) İşçi
e) Sivil toplum örgütleri

2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin genel konularındandır?
a) Ücretler ve sosyal haklar
b) Tarafların hakları
c) Örgütlenme sorunu
d) İstihdam
e) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin kurumsal bir yapıya dönüşmesine imkân hazırlamıştır?
a) Sendikalaşma
b) İşçi sayısının artışı
c) Ekonomideki yapısal dönüşüm
d) Siyasal anlayış
e) İnsan kaynakları yönetimi

4. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin ilk dönemlerinde devletin çalışma ilişkileri sistemindeki rolünü belirleyen yaklaşım hangisidir?
a) Güçlü ve etkin devlet
b) Laissez faire
c) Denetim ve kısıtlayıcı rolü
d) İşçi-işveren arasında ara bulucu
e) Ekonomiyi yönlendiren devlet

5. “İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlayan sistem büyük ölçüde güç dengesi kurma sürecidir” ifadesi çalışma ilişkilerinin hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Kurumsallaşma
b) Bağımlılık
c) Güç sorunu
d) Çatışma
e) İşbirliği

6. Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin nedenlerinden biri değildir?
a) İş verenle etkin iletişim
b) Ekonomik ihtiyaç
c) Dağıtım
d) İşbirliği-bütünleşme
e) Artan bireysellik ihtiyacı

7. Aşağıdakilerden hangisi ara bulucu, kural koyucu ve işletme olarak devletin sistem içerisinde sahip olduğu işlevlerden biri değildir?
a) İşçi-işveren arasında ara bulucu
b) Tarafların ilişkilerini sistemleştirmek.
c) Sistemin işleyişinin zeminini kurmak.
d) Sistemin tek yöneticisi olmak
e) Denge ve uzlaşma sağlamak.

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerini çevreleyen alanlardan biri değildir?
a) Aile yapısı
b) Siyasal yapı
c) Toplumsal yapı
d) Kültürel yapı
e) Ekonomi

9. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerindeki dönüşümün nedenlerindendir?
a) Bireyselleşme eğillimi
b) Sendikaların zayıflaması
c) İş gücünün yapısındaki değişim
d) Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler
e) Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda çalışma ilişkilerini ifade eder?
a) İşçi –işveren ilişkileri
b) İşçi kesiminin devletle ilişkisi
c) İşveren kesimin devletle ilişkisi
d) Makro ekonomik politikalar
e) Çalışma hayatının yönetilmesi

Cevap Anahtarı
1.E, 2.E, 3.A, 4.B, 5.C, 6.E, 7.D, 8.A, 9.E, 10.A
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 2

1. “Statik ve dinamik tüm hayatın işleyişine yönelik, fiziksel, mekanik, biyolojik, sosyal ve beşeri gibi geniş bir alanda oluşturulmuş kurallar bütünüdür” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Endüstri İlişkileri Yaklaşımı
b) Sistem Yaklaşımı
c) Endüstri Toplumu
d) Anayasa
e) Sendika

2. Sanayi devrimi ardından üretimin genele yayılması ile birlikte, çalışan ve yönetici arasında belirgin bir çizginin ve çalışma ilişkilerinde belirli kuralların oluşturulduğu politik yapıdaki toplumsal dönüşüme ne ad verilmektedir?
a. Demokratik Toplum
b. Teknolojik Dönüşüm
c. Endüstri Toplumu
d. Sosyoloji
e. Modern Toplum

3. Aşağıdakilerden hangisi John Dunlop tarafından ortaya konulan Endüstri İlişkileri Sisteminin özelliklerinden biri değildir?
a. Endüstri ilişkileri sistemi endüstri toplumunun analitik alt sistemi olarak ekonomik sistemle aynı değerlere sahip değildir.
b. Endüstri ilişkileri sistemi ekonomik sisteme bağlı değildir.
c. Endüstri ilişkileri sistemi toplumun ayırt edici bir alt sistemidir.
d. Endüstri ilişkileri sistemi ile toplum arasında bütüncül bir ilişki vardır.
e. Endüstri ilişkileri sistemi çatışmacı bir karaktere sahiptir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri ilişkileri Sisteminin aktörlerinden biri değildir?
a. İşçi Sendikaları
b. İşverenler/Yöneticiler
c. Türkiye İstatistik Kurumu
d. Çalışma Bakanlığı
e. Türkiye İstihdam Kurumu

5. Endüstri ilişkileri sisteminin aktörleri tarafından, sistemin en uyumlu şekilde işlemesi için oluşturulmuş ve endüstri ilişkilerinin temel amacı olarak benimsenip sistemin merkezine yerleştirilmiş husus aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sistemin Kuralları
b. Sistemin İdeolojisi
c. Sistemin Çevresi
d. Sistemin Gücü
e. Sistemin Aktörleri

6. Aşağıda verilen başlıklar endüstri ilişkileri sistemini etkileyen hangi özelliği ifade etmektedir?
• İşyerinin ve iş toplumunun teknolojik özellikleri
• Aktörler üzerinde olumsuz etkisi olan ürün piyasası,
• Bütçe kısıtları,
• Gücün toplumdaki mevkisi ve dağılımı,
a. Sistemin Aktörlerini
b. Sistemin İdeolojisini
c. Sistemin Kurallarını
d. Sistemin Çevresini
e. Sistemin Gücünü

7. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri İlişkileri İdeolojisi ile anlatılmak isteneni ifade etmektedir?
a. Sistemi meydana getiren aktörler tarafından sistemin optimal devamını sağlamak üzere meydana getirilen kuralları ifade eder.
b. Endüstri ilişkileri ideolojisi, bu yapının çevresi ile girdiği etkileşimi ifade eder.
c. Endüstri İlişkileri sistemi aktörlerinin ortaklaşa benimsediği fikir ve inançları ifade eder.
d. Daha güçlü olabilmek ve birtakım yasal haklardan faydalanabilmek için konseyler, sendikalar ve partiler gibi resmi örgütler kurma ihtiyacını ifade eder.
e. Bilimsel bir karakter iddası olmaksızın geleneksel dogmatizme destek olan fikir ve inançları ifade eder.

8. Aşağıdakilerden hangisi Dunlop’un Endüstri İlişkileri Sistemi özelleklerinden biri olarak sıralanamaz?
a. Sistem, çatışma değil denge üzerine kurulmuştur
b. İşçiler mutlaka bir örgütsel yapı içinde değerlendirilir
c. İnsanlardan çok roller üzerinde durulmaktadır
d. Yöneticilerin endüstri ilişkileri sistemi içindeki aktif rolü ihmal edilmiştir
e. Devletin rolü de gereğinden fazla önemsenmiştir.

9. Dunlop Endüstri İlişkileri Sistemi aşağıda verilen hususlar içinde hangi yönden olumsuz yönde eleştirilmemiştir?
a. Sistemin denge üzerine inşa edilmesi
b. Endüstri İlişkilerinin sistematik olarak akademik alana taşınması
c. Sistemin sanayileşmiş toplum yapısına yönelik kurgulanması
d. İşçileri sadece bir üretim aracı olarak görülmesi
e. Yöneticilerin endüstri ilişkileri sistemi içindeki aktif rolünün ihmal edilmesi

10. Aşağıda sıralanan hususlardan hangisi Dunlop’un Endüstri İlişkileri Sistem Teorisinde ihmal edilmemiş hususlardan biridir?
a. Verimlilik
b. Finansal Performans
c. Rekabet
d. Sosyal Sorumluluk
e. Örgütlü toplum

Cevap Anahtarı
1.B, 2.C, 3.E, 4.C, 5.A, 6.D, 7.C, 8.E, 9.B, 10.EDEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 3

1. Çalışma ilişkilerini bir yöneticinin otoritesinden hareketle ele alan ve işletmeyi bir aile, yöneticiyi de ailenin babası gibi gören anlayış hangisidir?
a) Mobilizasyon teorisi
b) Sosyal eylem teorisi
c) Çoğulcu anlayış
d) Üniter anlayış
e) Marksist anlayış

2. Marksist anlayışın “çatışmanın kaçınılmazlığı” savının altında yatan görüş hangisidir?
a) Sınıf çatışması
b) Ortak eylem
c) Paydaş fikri
d) Aktörlerin katılımı
e) Sermaye militarizmi

3. Hangisi özellikle siyasi gerginliğin ve iktisadi krizlerin ardından tarafların çalışma ilişkileri alanına devlet müdahalesini gerekli gördükleri bir ortamda gelişmiştir?
a) Sistem yaklaşımı
b) Korporatist anlayış
c) Sosyal eylem teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

4. Hangisi Dunlop’a göre çalışma ilişkileri sisteminin bir çıktısıdır ?
a) Pazarlık/Müzakere
b) Uzlaşma
c) Hakemlik
d) Çatışma
e) Kurallar

5. Hangisi mobilizasyon teorisinin temelini teşkil eden beş kavramdan biri değildir ?
a) Toplu pazarlık
b) Çıkarlar
c) Mobilizasyon
d) Örgüt
e) Fırsat

6. Liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılacak bir endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç hangisidir?
a) Toplu pazarlık
b) Ortak eylem
c) Mobilizasyon
d) Sendikalaşma
e) İnsan kaynakları yönetimi


7. Hangi anlayışın kökeninde John R. Commons’un, kendi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla rekabet eden farklı çıkar gruplarının oluşturduğu bir bütün olarak toplum fikri yer almaktadır?
a) Sistem yaklaşımı
b) Korporatist anlayış
c) Sosyal eylem teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

8. Aşağıdaki hangi kavram çalışma ilişikleri sistemini açıklamada, sosyal eylem teorisi kapsamında ele alınırken sistem yaklaşımı kapsamında da yararlanılabilecek kavramlardan biri değildir?
a) Rol
b) İlişki
c) Yapı
d) Ücret
e) Süreç

9. Hangisi çalışma ilişkileri alanında ortaya çıkan ve bütüncül değerlendirmeler karşısında bireysel süreçlere odaklanmak suretiyle çalışma ilişkilerini analiz etmeye olanak sağlayan güncel gelişmedir?
a) Sistem anlayışı
b) Sendikaların güç kaybetmesi
c) İnsan kaynakları yönetimi
d) Çoğulcu anlayış
e) Mobilizasyon teorisi

10. Neo-klasik iktisat teorisinin ekonomik gelişme adına pazar mekanizmasını ve tüketimi öne çıkaran sonuçlarına bir tepki olarak geliştiği düşünülen anlayış hangisidir?
a) Radikal anlayış
b) Korporatist anlayış
c) Mobilizaston teorisi
d) Üniter anlayış
e) Çoğulcu anlayış

CEVAP ANAHTARI
1.D, 2.A, 3.B, 4.E, 5.A, 6.A, 7.E, 8.D, 9.C, 10.ADEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 4

1. İşçi haklarının en çok öne çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kitle Üretim Dönemi
b) Sendikasız Endüstriyel İlişkiler dönemi
c) Liberal Dönem
d) Müdahaleci Dönem
e) Hiçbiri

2. Devletin alt fonksiyonları içerisinde aşıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
a)Kışlama
b)Koruma
c) Bağımlılık
d) Kapsayıcılık
e) Hiçbiri

3. Kürselleşme sürecinde neler beklenmektedir?
a) Sosyal refah kaybının olması
b) İşçi haklarında gerileme
c) İşverene bağımlılık
d) Rekabetçi devlet
e) Hepsi

4. Devletlerin, eğitim, refah ve yeni yasalar için politikalar üreterek toplumdaki zıtlıkları minimize etmesi hangi fonksiyona girer?
a) sistemini meşruluğu fonksiyonu
c) devletin dışlayıcı fonksiyonu
c) devletin toparlayıcı fonksiyonu
d) Devletin baskıcı fonksiyonu
e) Hiçbiri

5. Devletin endüstriyel ilişkiler çerçevesinde yapması gerekenler nelerdir?
a) Yasa Koyuculu
b) Hoşgörülük
c) Arabuluculuk
d) Emek Piyasası Düzenleyiciliği
e) Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin iş hayatında, endüstriyel ilişkilerde yapması gereken görevlerdir?
a) Büyümeyi sosyal adaletle ahenkli olarak götürmek
b) Emek standardının gözetilmesi gerekir
c) Değişlimin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesi
d) Başkasını yadırgamayan (dışlamayan) bir kültürel ortamını temin edilmesi
e) Hepsi Çalışma Yaşamında Devlet

7. I. bireysel ilişkiler alanı

II. toplu ilişkiler alanı
III. bireysel ve toplu iliskilerin düzenlenmesinde kamunun müdahalesinden oluşan alan
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışma ilişkilerinin eylem alanları arasındadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

8. …………………………, sanayilesmenin ilk dönemlerine tekabül eder.

a) Kitle üretimi dönemi
b) Müdahaleci kontrol dönemi
c) Liberal çoğulcu dönem
d) Neo-liberal dönem
e) Sendikasızlık dönemi

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Çoğulcu liberal dönem sendikalar açısından da bir altın çağ dönemini ifade eder.
b) Devlet çalışma ilişkilerini düzenleme konusunda görev ifa eder.
c) Sendikal gelişmelerle teknolojik gelişmeler arasında doğru bir orantı vardır.
d) Devlet taraflar arasında uzlaşma sağlayarak sürecin yönetilmesinde işlev görür.
e) Yeni yönetim teknikleri ile birlikte tüm çalışanlar bilgi üreten ve kullanan konumuna gelmektedirler.

10. ……………………. tarihsel süreç itibariyle işçi sınfının ve sınıf bilincinin yükseldiği bir dönemi ifade eder.

a) Kitle üretimi dönemi
b) Müdahaleci kontrol dönemi
c) Liberal çoğulcu dönem
d) Neo-liberal dönem
e) Sendikasızlık dönemi

Cevap Anahtarı
1.C, 2.D, 3.E, 4.E, 5.B, 6.E, 7.E, 8.A, 9.C, 10.B

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 5

1. Aşağıda kişilik ve karakterle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Karakter, bireyin zihinsel gücünü oluşturan ve şekillendiren genel özelliklerin tamamıdır.
b) Karakter, kişiliğin sosyal ve ahlâki özelliklerini ifade eder.
c) Kişilik, bireyin bağımsız özelliklerin veya davranış biçimlerinin bir toplamıdır.
d) Karakter, bireyin gelişimi sürecindeki her safhada sahip olduğu bilişsel organizasyonudur.
e) Kişilik, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden dinamik bir süreçtir.

2. Aşağıdakilerden hangisi karakterin oluşmasında etkili olan basamaklardan biri değildir?
a) Beğenilme
b) Takdir
c) Hırs
d) Ödüllendirme
e) Gerçek idealler

3. Aşağıdakilerden hangisi Hipokrat’a göre mizaç türlerinden biri değildir?
a) Üzgün mizaç
b) Melankolik mizaç
c) Soğukkanlı mizaç
d) Neşeli mizaç
e) Kızgın mizaç

4. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yeteneğe ait özelliklerden biridir?
a) Renk ayırma
b) Teknik kavrama ve teknik ilgi
c) Ayakta durma
d) Organları belli bir koordinasyon içerisinde kullanma
e) Tat ve koku hissetme

5. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Coğrafî ve fizikî faktörler
b) Sosyo-kültürel faktörler
c) Aile faktörü
d) Sosyal yapı ve sosyal sınıf faktörleri
e) Dil faktörü

6. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin beş büyük boyutundan biri değildir?
a) Dışa dönüklük
b) Uyumluluk
c) Açıklık
d) Duygusal istikrar
e) Fiziksel güç

7.Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin özelliklerinden biri değildir?
a)Kişilik, bireysel dengenin ürünüdür.
b)Kişilik, davranışlara yön verir ve idare eder.
c)Yemek kültürünün kişiliğe etkisi yoktur.
d)Her bireyin kişisel özelliğini diğerlerinden ayıran birtakım farklılıklar mevcuttur.
e)Kişilik, bireylerin eğilimlerini çevreye uydurur.

8.Diğer insanlarla arasına mesafe koyan ve sonuçlarına göre hareket eden, başkalarını kullanmasını seven, içinde bulundukları duruma göre hareket eden ve pazarlık durumunda son derece başarılı olan birey hangi kişilik özelliğine sahiptir?
a)Kendilik kontrolü
b)Makyavellenizm
c)Otoriter kişilik
d)Kendine güven
e)Kendini yansıtma

9.Aşağıdakilerden hangisi kişilikle yapılan iş arasındaki uyumun faydalarından birideğildir?
a)Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi
b)İş yerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim
c)Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurmak
d)Kişinin özel amaçlarının örgütte en yüksek düzeyde temsil edilmesi
e)Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması

10.………… Bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlar.
Yukarıda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Kendilik kontrolü
b)Makyavellenizm
c)Otoriter kişilik
d)Kendine güven
e)Kendini yansıtma

Cevap Anahtarı
1.D, 2.C, 3.A, 4.B, 5.E, 6.E, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 6

1. Aşağıda duyguyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Duygu, bireyin ruh halinde biyokimyasal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psiko fizyolojik bir değişimdir.
b) Duygu vücuttan dışa doğru yansıyan bir hareketi ifade eder.
c) Duygusal uyaran ile duygusal vücut hali arasındaki bağ kurulmalıdır.
d) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri aynıdır.
e) Duygu, şiddeti az ancak kalıcılığı görece fazla olan duygusal durumlar anlamına gelir.

2. Aşağıdakilerden hangisi duygunun üç temel boyutundan biridir?
a) Yoğunluk
b) Mutluluk
c) Heves
d) Arzu
e) Bekleyiş

3. Aşağıdakilerden hangisi “değer”in özelliklerinden biri değildir?
a) Kişiye has yargılar içerir.
b) Çağlara ve toplumlara göre farklılık göstermez.
c) Kişinin kimliğini oluşturur.
d) Normatiftir.
e) Mekâna ve zamana bağlıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi tutumu oluşturan öğelerden biridir?
a) Bedensel
b) Zihinsel
c) Çevresel
d) Sosyal
e) Devinimsel

5. Aşağıdakilerden hangisi tutumun bilişsel yönü ile davranış arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının koşullarından biri değildir?
a) Tutum, kuvvetli olmalı
b) Tutum, bireyin kişisel yaşantısına dayalı olmalı
c) Tutum, birey için önemli olan diğer kişilerce desteklenmeli
d) Tutumun sık sık kendini ortaya koyma şansı olmalı
e) Tutum, esnek olmalı

6. Aşağıdakilerden hangisi duyguları ifade etmenin en iyi yoludur?
a) Yazıyla ifade etme
b) Görsellerle ifade etme
c) Müzikle ifade etme
d) Konuşarak ve beden diliyle ifade etme Çalışma Yaşamında Duygular, Değerler, Tutumlar Ve İş Tatmini
e) Hediyeyle ifade etme

7. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel tutarsızlık örneklerinden biri değildir?
a) Yalan söylemenin yanlış bir davranış olduğunun bilincinde olan bireyin yalan söylemesi
b) Bekletmenin kötü bir davranış olduğunu göstermek için birini bekletmesi
c) Çevreci bir bireyin acelesi olduğu için çimlere basarak koşması
d) Hipertansiyona sahip bireyin sevdiği için tuzlu yiyeceklerden vazgeçememesi
e) İlâçlı olduğunu bildiği halde meyveleri yıkamadan yemesi

8. Aşağıdakilerden hangisi iş doyumunu etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?
a) Bireye nasıl davranıldığı
b) Kendisine verilen görevin özellikleri
c) Ücret
d) İş ortamındaki diğer bireylerle ilişkileri
e) Ödüller

9. Aşağıda iş doyumun çevresel faktörleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgütsel iletişim, kişiler arasında, kişi ile örgütün yalnızca iç çevresinde cereyan eder.
b) Kişi çalıştığı kurumun imajı ve itibarını olumlu algıladığı ölçüde iş doyumu bulur.
c) İnsanlar örgüte maddî, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla girer.
d) Yükselme olanağı kişinin manevî/psikolojik ihtiyacını karşılayan faktörlerden biridir.
e) Kontrol, kişinin işleri ile ilgili karar alabilme özgürlüğüdür.

10. Aşağıdakilerden hangisi “değer”lerin gördüğü işlevlerden biri değildir?
a) Kendini başkalarına tanıtma
b) Kendini ve başkalarını yargılama
c) Sosyal davranışları anlamlandırma
d) Ahlâkî yargılarda bulunma
e) Çevreye uyum sağlama

Cevap Anahtarı
1.D, 2.A, 3.B, 4.B, 5.E, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A, 10.EDEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 7

1. Aşağıda grup kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) Bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunabilmesi için ortak amaçlarının bulunması gerekir.
b) Bireyler gibi yaşamlarını devam ettirmek ve varlıklarını korumak için mücadele ederler.
c) Çözemedikleri sorunlar, iç huzursuzluklar ve dengesizlikler doğurur.
d) Sosyal ilişki kurarak belirli gayeler etrafında birleştirmeleriyle ortaya çıkan bir bütündür.
e) Hiçbir zaman gayriiradî esaslarda ortaya çıkmayan bir bütündür.

2. Aşağıdakilerden hangisi birincil grubun özelliklerinden d eğild ir ?
a) Kişinin benliği grup içinde erimiş ve grubun amacı, kişinin amacı olmuştur.
b) Birincil gruptaki birlik, sadece ahenk ve sevgiden doğar, rekabet yoktur.
c) Rekabet ve ihtiras sosyal bir nitelik kazanmış, grubun menfaatine yönelmiştir.
d) Grubun üyeleri hem sayıca az, hem de fiziki yakınlık içindedirler.
e) Bireyler arasında iş birliği ve güven verici ilişkiler vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden biri d eğild ir ?
a) Referans Grupları
b) Üyelik Grupları
c) İkincil Gruplar
d) Üçüncül Gruplar
e) Gayriresmi (Biçimsel Olmayan) Gruplar

4. Aşağıdakilerden hangisi gruba katılma nedenlerinden biri d e ğild ir ?
a) Ego tatmini
b) Karşılıklı çıkar ve amaçların tatmini
c) Emniyet (güven) ihtiyacının tatmini
d) Bireylerin birbirleriyle yakınlık sağlamak istemeleri
e) Ekonomik nedenler (toplu pazarlık gibi)

5. Grup bağlılığıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) Birbirine yakın grup üyeleri arasında, uzak olanlara göre daha yakın ilişkiler oluşur.
b) Dışsal bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında grup bağlılığı pekişmektedir.
c) Grup güvenliğinin sağlanmasının grup bağlılığı üzerinde bir etkisi yoktur.
d) Bir grubun içine girmek ne denli zorsa, bireyin grupta kalma isteği o kadar fazla olur.
e) Grup bağlılığı, grup üyelerinin birlikte geçirecekleri zamana göre artar.

6. Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasının faydalarından d eğild ir ?
a) Takım çalışması işletmelerin verimliliğini ve esnekliğini arttırmaktadır.
b) İşletmelerin çevresel baskılara daha iyi uyum göstermesine imkân tanımaktadır.
c) İşletmenin içsel problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olma
d) Takım üyelerinin problemleri ele almasına izin vererek takım çalışmasını oluşturur.
e) Takım çalışması üyelerin değil takımın yararını gözetir.

7. Aşağıdakilerden hangisi ,belli bir göreve yönelik olarak, bazı yenilikler yapmak için ya da örgütsel sorunlarla ilgilenmek üzere atanan ve üyelerinin çeşitli örgütsel departmanlardan bi araya gelerek oluşturdukları geçici takımlardır?
a) Doğal- aile çalışma takımları
b) Proje Takımları
c) Sorun Çözme Ekipleri
d) Komiteler
e) Otonom çalışma takımları
8. Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturma süreci evrelerinden biri değildir ?
a) Yükselme evresi
b) Kural koyma evresi
c) Performans evresi
d) Dağılma evresi
e) Oluşum evresi

9. Örgütlerde etkili ve verimli bir takım anlayışının oluşturulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
a) Ortak amaç ve vizyona sahip olmak
b) Sağlıklı iletişimin oluşturulması
c) Sağlıklı bir çalışma alanı
d) Grup liderinin yaşı
e) Yetkilendirme

10. Aşağıdakilerden hangisi grup özelliklerinden biri d eğ ildir ?
a) Üyelerinin kendi isteğiyle kurulamazlar.
b) Üyeleri arasında sıkı ilişki ve “biz” duygusu olan yapılardır.
c) Dışarıdan bir iradeyle formel kurulabilirler.
d) İş ve sosyal yaşamda kolaylaştırıcı işlev görür.
e) Grup normlarına bağlı olarak hareket ederler.

Cevap Anahtarı
1.E, 2.B, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.B, 8.A, 9.D, 10.ADEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 8

1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi çatışmalara verilecek örneklerden biri değildir?
a) Hiyerarşik çatışmalar
b) Güç odaklarıyla olan çatışmalar
c) Kişinin kendi içindeki çatışma
d) Çalışan arasındaki bireysel (ikili) çatışmalar
e) Merkez ve taşra örgütü arasındaki çatışmalar

2. Aşağıda çatışma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aşırı uçlarda yer alan çatışma duygusal ve fiziksel strese sebep olabilmektedir.
b) İyi yönetildiği takdirde, çatışma örgütsel sinerjiyi artırıcı bir etki doğurabilir.
c) Çatışmaların hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır.
d) Birey ve grupları kutuplaştırır.
e) Çatışma örgüt için her durumda zararlıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın olumsuz yanlarından biri değildir?
a) Uzun zamandan beri süregelen sorunlar su yüzüne çıkartılır.
b) Bireyler ve gruplar kendi çıkarları üzerine odaklanırlar.
c) Farklılıkları derinleştirir, işbirliğini engeller.
d) İş için harcanacak enerjiyi başka yönlere çeker.
e) İş gören devir hızı artar.

4. Aşağıdakilerden hangisi “modern örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biridir?
a) Örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanılır.
b) Çatışma, tüm örgüt ve gruplar için doğal bir olgudur.
c) Çatışma, örgütsel sinerjinin ortaya çıkarılması için gerekli bir olgudur.
d) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.
e) Çatışma grup içinde olumlu bir güçtür.

5. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir?
a) Örgütsel iklim
b) Amaç farklılıkları
c) Algılama ve yorumlama farklılıkları
d) Yöneticinin yaşı
e) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

6. Aşağıdakilerden hangisi çatışma türlerinden biri değildir?
a) Gizli çatışma
b) Algılanan çatışma
c) Büyük çatışma
d) Hissedilen çatışma
e) Açık çatışma

7. Aşağıdakilerden hangisi sonuçları itibariyle örgütsel çatışmalardan biri değildir?
a) Yapıcı çatışma
b) Dikey çatışma
c) Yatay çatışma
d) Merkez-taşra çatışmaları
e) Amaçsız çatışma

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde çatışmaları önleyici ve çözümleyici yaklaşımlardan biri değildir?
a) Güç ve otorite kullanma yaklaşımı
b) Amaç belirleme yaklaşımı
c) Ödün verme yaklaşımı
d) Kişileri değiştirme yaklaşımı
e) Göz ardı etme yaklaşımı

9. Aşağıdakilerden hangisi “etkileşimci örgüt ve yönetim anlayışına göre çatışma” yaklaşımlarından biri değildir?
a) Her tür çatışma örgütsel sağlığın aleyhine bir gelişmedir.
b) Çatışmanın grup içinde olumlu bir güçtür.
c) Bir grubun etkin çalışması için çatışma tamamen gereklidir.
d) Tüm çatışmalar işletmeyi olumlu ölçüde etkilemez.
e) Çatışma düzeyi yüksek olup azaltılması gerekebileceği gibi, düşük olup artırılması da gerekebilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın örgüte kazandıracağı olumlu yanlardan biri değildir?
a) Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar.
b) İş gören devir hızı artar.
c) Yapıcı/işlevsel bir şekilde yönetildiğinde ilişkileri güçlendirir.
d) Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
e) İletişimin kendiliğinden başlamasını sağlar.

Cevap Anahtarı
1.B, 2.E, 3.A, 4.B, 5.D, 6.C, 7.E, 8.E, 9.A, 10.B


DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 9

1. Aşağıda stresle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Stres kavramı, başarı, mutluluk kavramları gibi, farklı insanlar için farklı anlamlara gelir.
b) Stres, fizyolojik veya psikolojik nedenlerden kaynaklanır.
c) Stres, birey ile özel yaşamı ve işi arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan gerilimli durumdur
d) Uyarıcıyı bilmeden, sadece bireyi gözleyerek onun stresini açıklamak mümkündür
e) Baskı daha çok bir koşulla ilgili olduğu halde stres bireyin kendi psikosomatik bütünlüğüyle ilgilidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi nevrotik kişilik özelliklerinden biridir?
a) İyimser
b) Aşırı kontrollü
c) Kaygısız
d) Konuşkan
e) Rahat

3. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?
a) Uysal
b) Eleştirici
c) Aceleci
d) İdealist
e) Dinamik

4. Aşağıdakilerden hangisi görevin yapısına ilişkin stres kaynaklarından biri değildir?
a) Yöneticilerin astları desteklememesi
b) İş yükünün fazla olması
c) İşin monoton ve sıkıcı olması
d) Ücretin yetersiz olması
e) Çalışma saatlerinin uzun olması

5. Aşağıdakilerden hangisi moral ve tatmin düşüklüğünün neden olacağı sonuçlardan biri değildir?
a) Devamsızlık
b) Yalancı hastalık
c) Maaşın azalması
d) İşi bırakma
e) Savurganlık

6. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki stres kaynaklarından biri değildir?
a) Örgütsel politikalar
b) Örgütün yapısal özellikleri
c) Fiziksel koşullar
d) Örgütsel süreçler
e) Örgütün yeri

7. Aşağıdakilerden hangisi stres sürecinin dönemlerinden biridir?
a) Yükselme dönemi
b) Direnç dönemi
c) Yıkılma dönemi
d) Belirme dönemi
e) Etkileme dönemi

8. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yollarından biri değildir?
a) Bedenle başa çıkma
b) Zihinsel başa çıkma
c) Davranışla başa çıkma
d) Duygusal yolla başa çıkma
e) İnançla başa çıkma

9. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada yönetim tarafından belirlenen organizasyonel yöntemlerden biri değildir?
a) Destekleyici bir örgüt iklimi oluşturmak
b) Stresi göz ardı ederek stres durumunun düzelmesini beklemek
c) Çalışanlar için danışmanlık hizmetleri oluşturmak
d) Organizasyonel rolleri belirlemek ve çatışmaları azaltmak
e) Çalışanların yaptıkları işleri zenginleştirmek

10. Kalıtımlı yönetim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Amaç, bir yandan işletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyini yükseltmek, öte yandan çalışanları sosyo-psikolojik doyuma yöneltmektir.
b) Katılımlı yönetimle çalışanlar bazı stratejik kararlarda kendilerine danışılmanın verdiği özgürlüğü yaşayacaklardır.
c) Katılımlı yönetim, işyerleriyle ilgili tüm kararları çalışanların kendilerinin vermesi demektir.
d) Çalışanlara yeteneklerini kullanabilecekleri maksimum bir özgürlük verir.
e) Katılımın derecesi bireylerin ihtiyaç yeteneklerine göre düzenlenmelidir.

Cevap Anahtarı
1.D,2.B, 3.A, 4.A, 5.C, 6.E, 7.B, 8.D, 9.B, 10.C

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 10
1. Aşağıdakilerden hangisi işyeri sendikacılığı, verimliliği ve üretim kalitesini öne alan modeldir?
a) Uzlaşmacı model
b) Japon modeli
c) Amerikan modeli
d) Avrupa modeli
e) Sosyalist model

2. Aşağıdakilerden hangisi ücret ve çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik ve hizmeti esas alan bir model, mesleki yapılanmaya dayalı bir örgüttür?
a) Amerikan modeli
b) Japon modeli
c) Avrupa modeli
d) Sosyalist model
e) Uzlaşmacı model

3. Bölgesel ya da ulusal düzeyde faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan örgütlere ne isim verilir?
a) Birlik
b) Federasyon
c) Meslek sendikası
d) İşyeri sendikası
e) Konfederasyon

4. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
a) Sosyalist toplumlarda işçi ve burjuva sınıfı vardır.
b) Sendikalar devlet güdümünde hareket ederler.
c) Sendikalar işverenlerin taleplerine göre davranırlar.
d) Sendikalar partilerin aracı ya da kolu olamazlar
e) Sendikalar azınlık örgütleridir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Sendika kelimesinin ilk kökenidir?
a) Syndic
b) Trade
c) Union
d) Spor
e) Konfederasyon

6. Lonca geleneği ile yakından ilişkisi olan sendika türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşyeri Sendikacılığı
b) Meslek Sendikacılığı
c) İşkolu Sendikacılığı
d) Konfederasyon
e) Uzlaşmacı Sendikacılık

7. Türkiye işveren sendikaları (TİSK) kaç yılında kurulmuştur?
a) 1956
b) 1958
c) 1960
d) 1962
e) 1964
8. Aşağıdakilerden hangisi, Üçlü Diyaloğu esas alan merkezi örgütlenmeye dayalı sendikacılık modelidir?
a) Amerikan modeli
b) Japon modeli
c) Avrupa modeli
d) Sosyalist model
e) Uzlaşmacı model

9. Türkiyede 1963 de çıkarılan 274 sayılı sendikalar kanunu sendikaların hangi esasa göre kurulmasını öngörmüştür?
a) Mesleki
b) İşyeri
c) İşkolu
d) Birlik
e) Sosyalist

10. Çalışanların işçi sınıfı bilincine ulaşması hangi kavramla açıklanır?
a) Demokrasi
b) Militarizm
c) Burjuvazi
d) Sendikalizm
e) Konfederalizm

Cevap Anahtarı
1.B, 2.A, 3.E, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.E, 9.C, 10.D


DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 11

1. ”Tarafların toplu iş sözleşmesi yapmaya, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmaya, bu uyuşmazlığı barışçı veya mücadeleci (kavgacı) yollarla çözmeye yönelik ortak faaliyetlerin bütününe” ne denir?
a) Toplu görüşme
b) Toplu sözleşme
c) Toplu pazarlık
d) Toplu müzakere
e) Toplu faaliyet.

. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın unsurlarından biri d eğild ir ?
a) Sosyal tarafların varlığı
b) Toplu sözleşme yapma amacı
c) Pazarlık konusunun çalışma ilişkileri olması
d) Örgütlenmiş sivil kuruluşların varlığı
e) Pazarlık konusunun çalışma koşulları olması

3. İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikaları ile işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kollektif sözleşme
b) Toplu iş sözleşmesi
c) İş sözleşmesi,
d) Umumi mukavele
e) İş gördürme sözleşmesi.

4. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın niteliklerinden biri d eğild ir ?
a) Toplu nitelik taşıması
b) Kurumsal nitelik taşıması
c) Pazarlık niteliği taşıması
d) Ticari bir nitelik taşıması
e) Demokratik bir nitelik taşıması.

5. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında amaca ulaşabilmek için tutulması gereken ana yollar ve uygulanması planlanan ana ilkelere ne denir?
a) Taktik
b) Strateji
c) Prosedür
d) Yöntem
e) Görüşme ilkeleri

6. Toplu pazarlık alanında, işçileri en fazla temsil yeteneğine sahip sendika aşağıdaki yollardan hangisi ile belirlenir?
a) Oy kullanma yoluyla
b) Kanunla
c) Referandum yoluyla
d) Tüzükle
e) Kanun hükmünde kararnameyle

7. Aşağıdakilerden hangisi, toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir?
a) Tek işyeri düzeyinde toplu pazarlık
b) İşkolu düzeyinde toplu pazarlık.
c) İşletme düzeyinde toplu pazarlık
d) Ulusal düzeyde toplu pazarlık.
e) Bölgesel düzeyde toplu pazarlık.

8. İşçinin usulsüz veya kanuna aykırı olarak işten çıkarılması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlık, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplu iş uyuşmazlığı
b) Bireysel iş uyuşmazlığı
c) Toplu hak uyuşmazlığı
d) Toplu çıkar uyuşmazlığı
e) Sendikal uyuşmazlık.

9. Bir iş uyuşmazlığının çözümü için tarafların anlaşarak başvurduğu veya yasanın zorunlu tutması üzerine, tarafların başvurmak zorunda kaldığı hakeme başvurma yoluna ne denir?
a) Arabuluculuk
b) Zorunlu tahkim
c) İhtiyari tahkim
d) Tahkim
e) Uzlaştırma.

10. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde greve gidilirse, bu grev aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Dayanışma grevi
b) Siyasal grev
c) Çıkar grevi
d) Yasa dışı grev
e) Vahşi grev.

Cevap Anahtarı
1 C, 2 D, 3 B, 4 D, 5 B, 6 B, 7 E, 8 B, 9 D, 10 C

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 12

1) “İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için, yeni insan kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içeren faaliyetler bütünüdür” olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liberalleşme
b) İnsan Kaynakları Yönetimi
c) Post-Modernizm
d) İşletme yönetimi
e) Yönetimde etkinleşme

2) Üretimi, dünya üzerinde katma değer yaratacak alanlara, özellikle ekonomik yoğunlaşmanın olmadığı alanlara yayma eğilimi hangisinin temelini oluşturmaktadır?
a) Modernizm
b) Liberalleşme
c) Ekonomik küreselleşme
d) Sosyal küreselleşme
e) Neo-liberalizm

3) Bir ülkeye vergi muafiyetleri, arazi, işveren lehine uygulamaların önünü açan yasal koşullar nedeniyle giden ve orada yaptıkları lobicilik ile kamu üzerinde etkide bulunarak çalışanlar aleyhine yasal düzenlemeleri teşvik edebilen işletmeler hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Kamu örgütleri
b) Hizmet işletmeleri
c) Sivil toplum kuruluşları
d) Çokuluslu işletmeler
e) Uluslararası birlikler

4) Bütün varsayımların ve öngörülerin objektif bir biçimde kanıtlanmasının veya reddedilmesinin mümkün olmadığını savunan, mevcut bilgi karşısında şüpheci duran, yaşama dair bütün anlamlandırmalarda bir göreliliğin hâkim olduğu ve çalışma ilişkileri gibi alanlar hakkında teoriler üretmeyi yersiz gören yaklaşımın adı nedir?
a) Liberalleşme
b) Merkezîleşme
c) Küreselleşme
d) Radikalleşme
e) Post-modernizm

5) Her bir birey belli bir işverenle pazarlık yapıp bir anlaşma imzalayabileceği ve çatışma halinde de sorunları çözecek adımları atabileceği üzerinde duran, çalışanın işletme yönetiminin sorumluluğunu ve yetkisini tanıması gerektiğine vurgu yapan ve sendikanın çalışan-işletme ikili ilişkisine müdahil olmasının gereksiz olduğunu savunan görüş hangisidir?
a) Liberal-bireycilik
b) Liberal-kolektivizm
c) Radikalizm
d) Post-moderniz
e) Esnek üretim
6) Makinelerin işyerinde insana ihtiyacı ortadan kaldırması ve iş sürecinin bir makine tarafından tamamlanmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makineleşme
b) Otomasyon
c) Teknoloji
d) Mekanikleşme
e) Teknolojik sistem


7) Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamında dezavantajlı bir grup olarak ele alınmaz ?
a) Kadınlar
b) Çocuklar
c) 65 yaş üzeri olanlar
d) Fiziksel engelliler
e) İşitsel engelliler

8) Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatına evde çalışarak ve iletişim teknolojisi yardımıyla şirket merkezi ile sürekli iletişim halinde bulunarak katılma olgusunun adıdır?
a) Teleworking
b) Esnek çalışma
c) Yarı zamanlı çalışma
d) Tam zamanlı çalışma
e) Esnek istihdam

9) Türkiye’de ve dünyanın çoğu ülkesinde en fazla oranda çalışılan sektör hangisidir?
a) İnşaat
b) Kamu
c) Tarım
d) Hizmet
e) Sanayi

10) Eskiden bir çalışan büyük bir işletmede işe başlayıp yine o işletmeden emekli olmayı arzu ederdi. Şimdi ise çalışan birçok işletmede çalışmayı göze almakta, işletmeler arasında geçişler yaparak daha fazla kazanma, daha hızlı yükselme yolları aramaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangi kavram ile ifade edilmektedir?
a) Kariyer geliştirme mantığının değişimi
b) İşgücü piyasasında liberalleşme
c) Esnek çalışma anlayışı
d) Yönetimde etkinleşme
e) Çalışma ilişkilerinde dönüşüm

Cevap Anahtarı:
1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-A, 6-B, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 13

1. Aşağıda psikolojik sözleşmeyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Örgüt ile iş görenin amaçlarının bütünlük ve uyum içinde olmasıdır.
b) İş görenin örgütüyle ve onun amaçlarıyla özdeşleşmesi ve örgütteki üyeliğini devam ettirme arzusudur.
c) Örgütsel sözleşme, örgüt lehine özveride bulunup kendini örgüte adamayı gerektirmez.
d) Kişinin çalıştığı örgütü pozitif değerlendirmesi ve onun amaçları doğrultusunda hareket etmesidir.
e) Örgütsel amaç ve çıkarları karşılayacak şekilde davranmak için içselleştirilmiş normatif baskıların toplamıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi “görev performansınım özelliklerinden biridir?
a) Psikolojik sözleşmenin sonucunda ortaya çıkar.
b) Temel teknik ayrıntılar üzerinde odaklanır.
c) Gönüllülük, katılım, motivasyon gibi psikolojik performans koşullarını içermektedir
d) İyi niyet ve özveri göstererek tanımlanmış rol davranışlarının dışına çıkar.
e) Unsurlarından bazıları örgütsel kurallara uyma, benimseme ve işe adanmadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi işlemsel sözleşmelerde iş görenin sorumluluklarından biri değildir?
a) İşten ayrılmadan belli bir süre önce haber verme
b) Transferleri kabul etme
c) Örgüte özel bilgiyi saklı tutma
d) Rakiplerden herhangi birisini desteklememe
e) Fazla mesai yapma

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından sağlam bir psikolojik sözleşmenin kurulması ve yürütülmesi için gerekli faktörlerden biri değildir?
a) Çeşitlendirilmiş görevlerin bulunmaması
b) Kariyer gelişim olanaklarının bulunması
c) İşin içeriği
d) Finansal ödüllerin bulunması
e) Özel hayata saygı gösterilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetiminin genel amaçlarından biridir?
a) Örgütsel amaçlar ile bireysel istekleri bütünleştirmek
b) Kariyerlerinde durgunluk geçiren personeli yeniden canlandırmak
c) Personele kariyerlerini ve kendilerini geliştirecek fırsatı sağlamak
d) Yönetim başarısını tatmin etmek için organizasyon ihtiyaçlarını temin etmek
e) Gerek örgüt gerekse bireyler için karşılıklı yararlar sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi kariyer yönetim konularından biri değildir?
a) İşe alma
b) Seçme ve değerlendirme
c) Eğitim ve geliştirme
d) İşten uzaklaştırma
e) Sorumluluk yükleme

7. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir?
a) Keşif dönemi
b) İlerleme dönemi
c) Sürdürme dönemi
d) Uzmanlaşma dönemi
e) Düşüş dönemi

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütün personeli odak alarak uyguladığı kariyer yönetimi sürecinin kararlarından biri değildir?
a) Terfi
b) Transfer
c) Sorumluluk
d) İsten çıkarma
e) Emeklilik

9. Aşağıdakilerden hangisi bireysel kariyer geliştirme aşamalarından biri değildir?
a) Kariyer imkânlarını keşfetmek
b) Kariyer hedeflerini çok büyütmek
c) Kariyer stratejileri geliştirmek
d) Kariyer stratejileri uygulamak
e) Kariyer hedeflerini belirlemek

10. Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme programlarının kişilere verdiği desteğin amaçlarından biridir?
a) Yetenek sağlamak
b) Ekonomik destek sağlamak
c) Zaman değerlendirmek
d) Çevre kazandırmak
e) Bireysel tatmin sağlamak

Cevaplar Anahtarı:
1.C - 2.B - 3.E - 4.A- 5.D - 6.E - 7.D - 8.C - 9.B - 10.
DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE 14

1. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramını tanımlar?
a) Ahlâkın övdüğü yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı
b) Ahlâkî yargıları ele alan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklayan felsefe dalı
c) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları
d) İnsan yaradılışındaki bütün iyi huylar
e) İstek ve tutkularda ölçülü davranma

2. Aşağıda işletmecilik ahlâkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi y an lıştır ?
a) İşletme örgütünün kurumsal ya da örgütsel ahlâkına denir.
b) İşletmenin eğilimlerini, değerlerini ve standartlarını ifade eder.
c) Bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlâkî ilkelerdir.
d) İşletmenin topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlar.
e) İşletenin prosedürleri, politikaları, hedefleri ve etik kodlarından oluşur.

3. Aşağıdakilerden hangisi bireysel davranışların temelini oluşturan temel ahlâkî değerlerden biri değildir ?
a) Doğruluk
b) Vatandaşlık sorumluluğu
c) Başkalarına saygı göstermek
d) Sadakat
e) Saygı görmek

4. Norm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Verinin önceden düzenlenmiş görünümü
b) Örgüt içi aşırı titizlik
c) Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu
d) Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum
e) Önceden tayin edilmiş ve uyulması beklenilen kural ve kaidelerdir

5. Aşağıdakilerden hangisi yazısız normlar arasında değildir ?
a) Görgü kuralları
b) Din kuralları
c) Töre
d) Mevzuat
e) Gelenek

6. Aşağıdakilerden hangisi ahlâksal normun tanımıdır?
a) Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallardır.
b) Kimi yerde yasa ve ahlâkın yerine geçebilen, yaptırım gücü olan kurallara denir.
c) İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen kurallardır.
d) İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini belirten kurallardır.
e) Daima, emir, yasak, izin veya yetki içeren kurallardır.

7. Aşağıdakilerden hangisi örgüt etiğini belirleyen faktörlerden biri değildir ?
a) Aile faktörü
b) Ekonomik etkiler
c) Örgütsel etkiler
d) Bireysel faktörler
e) Kültürel etkiler


8. I. Orta Asya Türk kültürü
II. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin kültürel etkileri
III. Roma devlet gelenekleri
IV. Fransız İhtilâlı
V. İslâm dini ve Tasavvuf
Örgüt kültürünü etkilemesi açısından Türk halkının kültür kökenleri yukarıdaki hangi
tarihi unsurlardan oluşmaktadır?
a) I ve IV
b) I, II ve V
c) II ve III
d) III ve IV
e) Hepsi

9. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir ?
a) Örgütsel standartlar
b) Etik kodlar
c) Ahlâksal kurallar
d) Performans ölçümü
e) Düzeltici faaliyetler

10. …………………… kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun duruma verilen addır?
a) Norm
b) Erdem
c) Töre
d) Ahlâk
e) Etik

Cevap Anahtarı
1.B - 2.C - 3.E - 4.E - 5.D - 6.D - 7.A - 8.B - 9.C - 10.A
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir