AUZEF Felsefe Felsefe-Bilim-Din İlişkileri

Cevapla
Kullanıcı avatarı
esmaçubukçu
Mesajlar: 1
Kayıt: 03 May 2019 09:09
İletişim:

03 May 2019 09:13

Felsefe-Bilim-Din ilişkisi

1) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlık türlerinden ayıran niteliklerden değildir?
a) Akıl sahibi olması
b) Düşünen ve bilgi üreten olması
c) Alet yapması
d) Canlı olması
e) Müessese Kurması

2) “İnsan tabiatı gereği bilmek ister” sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
a) Descartes
Felsefe-Bilim-Din ilişkiler.docx
b) Bacon
c) Aristo
d) Hegel
e) Kant

3) Felsefeyi zihinsel bir etkinlik olarak ele aldığımızda, aşağıdakilerden hangisi onu diğer etkinliklerden ayıran özelliklerden değildir?
a) Sorgulayıcı olması
b) Eleştirici olması
c) Yönteminin olması
d) Temellendirici olması
e) Tutarlı olması

4) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
a) Nesnel olması
b) İlerleyici olması
c) Birikimli oluşu
d) Olgulara dayanması
e) Hatasız olması

5) Aşağıdakilerden hangisi dinin temel unsurlarından değildir?
a) İnanç
b) Ahlak
c) İbadet
d) Bilimsellik
e) Kutsallık

6) Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?
a) Her ikisinin de doğrudan doğruya insanın kendi başarısı olması.
b) Her ikisinin de akla dayanması.
c) Felsefe ve bilimin bilinçli, yöntemli ve sistemli bir inceleme araştırma etkinliği
olmaları.
d) Hem felsefenin hem de bilimin soyutlamalar, genellemeler yapmak ve
kavramlar üzerinde çalışmak suretiyle yasa ve ilkelere ulaşmak istemeleri.
e) Her ikisinin de deneye dayanması

7) İslam düşüncesinde din-felsefe-bilim ilişkilerinde bir çatışma yaşanmamış olmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an’ın ilim/bilgiye önem vermesi
b) İslam düşüncesinin ortaya çıktığı coğrafya
c) İslam düşüncesinin ortaya çıktığı kültür dünyası
d) Bilime olan ihtiyaç
e) İslam düşüncesine etki eden felsefî sistemler
8) Aşağıdakilerden hangisi bilimin felsefeden ayrı ve farklı bir bilgi türü olmasını sağlayan özelliklerdendir?
a) Felsefenin değerleri konu edinmesine karşılık bilim, yalnızca olgu ve olayları ele alır.
b) Felsefe önermelerinin mantıkî tutarlılık açısından doğruluğundan söz edilebilmesine karşılık, bilimin önermelerini olgu ve olaylara yönelip deneme yoluyla doğrulama imkânı bulunmaktadır.
c) Bilimsel önermelere dayanılarak olgu ve olaylara ilişkin tahminler yapmak ve öngörülerde bulunmak mümkün iken, felsefede böyle bir durum söz konusu değildir.
d) Felsefede düşünme yoluyla ulaşılan sonuçların nihayet bir eylem/davranış olarak uygulama alanına geçebilmesine karşılık, bilimin ortaya koyduğu sonuçlara dayanılarak teknolojik buluş ve üretim gerçekleşmektedir.
e) Hepsi

9) Aşağıdakilerden hangisi felsefe-bilim-din ilişkilerinin gerekliliğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır?
a) Felsefî soruşturma olmadan bilimsel araştırmanın temellendirilememesi.
b) Bu disiplinlerin her birinin insanın hayatını anlamlandırmada rolünün bulunması
c) Teknoloji üretebilmek için bilimsel faaliyetin zorunluluğu
d) Hayatı sorgulamak için felsefî tavrın zorunluluğu
e) Dinin insanın manevi ihtiyaçlarını karşılıyor olması

10) Bilim-din ilişkileri ele alınırken öncelikli olarak neye dikkat edilmelidir?
a) Bilimsel çalışmaların hangi metotlarla yapıldığına
b) Bilim ve dinin sonuç olarak aynı şeyi hedeflediğini
c) Bilim ile ilişkisi kurulacak olan dinin hangi din olduğu ve ne tür özelliklerinin bulunduğu
d) Bu iki disiplinin çatışıyor olduğunun baştan kabul edilmesi
e) Var olmaları için birbirine muhtaç olmaları

11) Bilimsel materyalizmin ve dini hakiki anlamcılığın birleştikleri nokta nedir?
a) Bilim ve din, aynı sonuçlara varmaktadır.
b) Bilim, nedensellik açısından dinden üstündür.
c) Din, bilimi himayesi altında tutmalıdır.
d) Bilim ve din bir çatışma içerisindedir.
e) Bilim ve din bir uzlaşmaya varmalıdır.

12) Bilimsel materyalizmin metafizik varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziksel nesne, Mutlak Gerçekliktir.
b) Fiziksel nesnenin ötesinde, âlemin sebebi olan bir madde olmalıdır.
c) Bilgiye ulaşmanın tek yolu deneydir.
d) Âlemin yaratılışı, bilimsel materyalizm ile çözülemez.
e) Mutlak Gerçeklik, ulaşılamayacak bir bilgidir.

13) Mantıksal pozitivistlerin anlayışı doğrultusunda, aşağıdakilerden hangi disiplin önermeleri açısından anlamlı olmaktadır?
a) Din
b) Ahlak
c) Psikoloji
d) Astronomi
e) Astroloji

14) Bilim ve dinin alanları ayrıştırılmadığı zaman, aşağıdakilerden hangi durumla karşılaşılma ihtimali oldukça azdır?
a) Teologlar bilimin alanına karışmaya başlarlar.
b) Bilimin buluşları, dini gerekçelerle incelenirler ve eleştirilirler.
c) Bilim, dinin yerini almaya çalışır.
d) Dini gerekçeler, bilimsel açıdan sorgulanır.
e) Bilim ve din, aynı amaç için çalışmalarını sürdürürler.


15) Orta Çağ’daki bilim ve teoloji anlayışları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilim ve teolojinin alanları birbiriyle iç içe geçmiştir.
b) Bilim ve teoloji yöntemleri açısından farklı alanlardır.
c) Bilim tabiatla, teoloji ise tabiatüstü alanla ilgilenir.
d) İnsan ruhu gibi alanlar, bilimin değil, teolojinin alanlarıdır.
e) Fizik nesnelere ilişkin araştırmalar, bilimin alanını oluşturmaktadır.

16) Bilim ve din arasında bir etkileşim (diyalog) olduğunu savunan Ian Barbour, bu etkileşimin hangi iki yolla mümkün olduğunu savunur?
a) Varsayımsal İlerleme-Zorunluluk
b) Tümevarım- Tümdengelim
c) İlke Araştırma-Sorgulama
d) Sınır Soruları-Metodolojik Paralellikler
e) İçerik Kapsamı-Gaye

17) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmayı olanaklı kılan varsayımlardan değildir?
a) Fiziksel dünya esas itibariyle gerçektir.
b) Bilimin nesneleri deneysel olarak gerçektir.
c) Âlemdeki düzen şartlı değil zorunludur.
d) Doğa makul yani fiziksel olarak kavranabilirdir.
e) Âlemdeki düzen tümevarımsal ve deneysel yöntemlerle bilinebilir.

18) Şeylerin tabiatının, onların "madde"lerinde değil de "form"larında (suretlerinde) bulunduğunu düşünen; dolayısıyla bilimin konusunun şeylerin mahiyetine ait (deneysel olmayan) formları olduğunu savunan Yunan filozofları kimlerdir?
a) Pythagoras-Herakleitos
b) Thales-Anaximenes
c) Gorgias-Platon
d) Protagoras-Aristo
e) Plato-Aristo

19) Ian Barbour’a bazı bilimsel teoriler bizi bilimin açıklama gücünün dışına götürdüğünde yani bilimin kendi yöntemleriyle cevaplayamayacağı sorular doğurduğunda hangi tür sorular ortaya çıkar?
a. Deneysel Sorular
b. Metafizik Sorular
c. Vahiy Soruları
d. Keşif Soruları
e. Gündelik Yaşam Soruları

20) N. R. Hanson, S. Toulmin ve T. Khun’un bilim felsefelerinin ortak özellikleri arasında aşağıda belirtilenlerden hangileri yer almaz?
a) Bilimsel veriler teori yüklü değildir.
b) Bilim sanıldığı kadar saf ve nesnel değildir.
c) Bilimsel veriler teorilerin delillerinin çözülmesinden doğar.
d) Bilimsel veriler özgür ve yaratıcı bilimsel tahayyülden kaynaklanır.
e) Teorilerin kabulü delillere dayandığı bir hesaplaşma işi olduğu kadar bilim
adamlarının tarihsel cemaatlerinin bir işidir.

21) Aşağıdakilerden hangisi din-felsefe ilişkisine getirilen yaklaşım tarzlarından birisi değildir?
a) Felsefeden yana tavır koyarak din ile çatışıp onu inkâr etme,
b) Dinin yanında yer alıp felsefeyi reddetme
c) Birini diğerine feda etmek yerine din ile felsefeyi uzlaştırma
d) Dini de felsefeyi de spekülasyon olarak değerlendirme
e) Dini ve felsefî bilgiyi aynı kaynağın iki farklı tezahürü olarak görme.22) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin vefatıyla birlikte ortaya çıkan tartışmalardan biridir?
a) Hilafet meselesi
b) İrade hürriyeti
c) Büyük günah
d) Allah’ın sıfatları
e) Hepsi

23) Aşağıdakilerden hangisi tercüme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin nedenlerinden biridir?
a) Dinin kaynağına ilişkin sağlam bir bilgi edinme çabası
b) Yabancı kültürlere duyulan hayranlık
c) Fethedilen bölgelerde oluşturulmak istenen siyâsî ve kültürel hâkimiyetin
sağlam temellere dayandırılmak istenmesi
d) Felsefenin insanlığın ortak ürünü olduğunu kanıtlama çabası
e) Diplomatik ilişkileri kolaylaştırma amacı

24) Aşağıdakilerden hangisi kelamın bir ilim dalı olarak varlık kazanmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?
a) İslâmî inanç ilkelerinin doğruluğunun sistemli bir şekilde temellendirilmesi
b) İbadetlere ilişkin hükümlerin ortaya konması
c) Yabancı kültürlerin olumsuz etkisiyle ortaya çıkan bid’atların bertaraf edilmesi
d) İslâm’a yöneltilen eleştirilerin bir yöntem dâhilinde cevaplandırılması
e) Toplumun inanç ve fikir birliğinin korunması

25) Aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla tercüme faaliyetleri sistemli bir hal almıştır?
a) Daru’l-ilim
b) Daru’l-beyan
c) Beytü’l-hikme
d) Merkezü’t-terkib
e) Suffetu’s-saade

26) Gazali’ye göre bir konuda bilgi edinmek isteyen kişinin ilk ve temel amacı ne olmalıdır?
a) Pratik bilgi elde etmek
b) Gerçeği elde etmek.
c) Kazanç sağlamak
d) Bilimleri geliştirmek
e) Merakını gidermek.

27) “İbn Rüşd, ilimde bağnazlığa yer olmadığını; tersine ilmî zihniyetin tarafsızlığı, her düşünce ve fikre saygıyı, gerçek adına ortaya koyduğu bilgi ve görüşlerden yararlanılan herkese –hatta yanılmış bile olsa– şükran duymayı gerektirdiğini belirtirken bir ilim adamında bulunması gereken “kadirbilirlik” vasfının altını çizmektedir.” Parçada vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her türlü ilim çalışması değerlidir.
b) İlim adamına her zaman büyük saygı gösterilmelidir.
c) İlmi çalışmalar çıkarlardan bağımsız ele alınmalıdır.
d) Her türlü görüşe saygı esas olmalıdır.
e) Hepsi.

28) Gazali'nin Tehâfütü’l-felâsife (Felsefenin Tutarsızlığı) eserini yazmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Filozofları sevmemesi
b) Filozofların yanlış düşüncelerini ortaya çıkarma isteği
c) Felsefedeki yanlış bilgileri ortaya çıkarma isteği
d) Filozofların metafizikle ilgili konulardaki tutarsızlıklarını bulma.
e) Kendi görüşlerini yazma amacı.29) "Hiç kimse metafizik ilimler alanında kesin, güvenilir bir görüş ortaya koymamıştır. Yüce Allah’ın insan tabiatını aşan ilâhî yolla hatasız kıldığı kimseler yani peygamberler dışında hiç kimse de hatadan kurtulmuş değildir." sözleriyle İbn Rüşd'ün vurgulamak istediği görüşü aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde anlatır?
a) Tüm metafizik bilgiler yanlıştır.
b) Filozofların düşüncelerine güvenilmez.
c) Ancak dinî bilgiler doğrudur.
d) Metafizik ilimlerin değil ancak peygamberlerin hatasız bilgi sahibi oldukları
e) Her türden bilgi yanlıştır.

30) Aşağıdakilerden hangisi Gazali’yi filozoflarla hesaplaşmaya yönelten etkenlerden değildir?
a) Felsefeyi araç olarak kullanmaları
b) Bâtınî hareketlerin terör odağı hâlinde yaygınlık ve güç kazanması
c) Felsefenin gereksiz olduğunu düşünmesi
d) Metafizikte kesinliğe ulaştıklarını iddia etmeleri
e) Filozofların tutarsız olduklarını düşünmesi

31) Aşağıdaki filozoflardan hangisi ilk İslam filozudur?
a) İbn Rüşd
b) Farabi
c) İbn Sina
d) Kindi
e) Gazzali

32) Aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin nazarî akıl mertebelerinden biri değildir?
a) Müstefad akıl
b) Bilfiil akıl
c) Bilkuvve akıl
d) Edilgin akıl
e) Yüksek akıl

33) İbn Sînâ'ya göre nazari aklın ilk aşaması olan heyûlâni aklın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlangıçta hiçbir şeyi tasavvur edemeyen, sadece akdedilirleri kavrama yeteneğinde olan bir güç.
b) Fa‘âl aklın feyiz göndermesiyle fiil alanına çıkıp ilk akledilirleri kavradığı aşama.
c) Nazari aklın yargı oluşturucu güç olma aşaması.
d) Kavramların (ma‘kûlât) birikmesiyle oluşan üçüncü aşama.
e) Fa‘âl akılla ilişki kuran akıl.

34) İbn Sîna, Farabî’nin peygamberi öteki insanlardan ayıran nitelik olarak değerlendirdiği “müstefâd akıl”la bağlantılı “yetkin mütehayyile gücü”nün yerine önerdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yetkin akıl
b) Kutsal akıl
c) Müstefad akıl
d) Bilfiil akıl
e) Fa‘âl akıl

35) Özellikle filozofun gerçekçi ve akılcı yaklaşımı insanı epistemoloji bakımından aktif, etkin ve sorumlu bir konumda değerlendirmekte, onun varlığı tanıma, anlama, yorumlama ve üzerinde tasarrufta bulunma yetenek ve yetkisine sahip olduğunu vurgulamaktadır. Burada felsefesinde insanı merkeze alan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbn Sînâ
b) Farabi
c) Kindi
d) İbn Rüşd
e) Harezmi

36. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve din arasında çatışma olduğunu savunur?
a) Ateizm
b) Nihilizm
c) Agnostisizm
d) Realizm
e) İdealizm

37. Hangi durumda bilim ve din arasında çatışma olmaz?
a) Farklı sorular sorarak insan yaşamında farklı fonksiyonlara hizmet eden bağımsız ve özerk durumda
b) Dinin bilimi kontrol altına almaya çalışması
c) Kilisenin tüm eğitimi yetkisi altına alması
d) Bilim adamlarının dini kitaplar yayınlamaları
e) Rahiplerin bilim adamları arasından seçilmesi

38. Kitab-ı Mukaddes kitabının temel dayanağı hangi türden bilgilerdir?
a) Bilimsel
b) Felsefi
c) Dinsel
d) Sanatsal
e) Gündelik

49. Hangi durumda bilim ve din arasında çatışma olmaz?
a) Farklı sorular sorarak insan yaşamında farklı fonksiyonlara hizmet eden bağımsız ve özerk durumda
b) Dinin bilimi kontrol altına almaya çalışması
c) Kilisenin tüm eğitimi yetkisi altına alması
d) Bilim adamlarının dini kitaplar yayınlamaları
e) Rahiplerin bilim adamları arasından seçilmesi

40. Aşağıdakilerden hangisi “Yaratıcı Olarak Tanrı” modellerindendir?
a) Mümkünlük Modeli
b) Sonluluk Modeli
c) Âlem Modeli
d) Endişe Modeli
e) Baba Modeli

41) Aşağıdakilerden hangisi bilim ile din arasındaki ilişkiyi açıklayan kavramlardan değildir?
a) Çatışma
b) Bağımsızlık
c) Sentez
d) Diyalog
e) Entegrasyon

42) Aşağıdakilerden hangisi dini literalizmin tezlerindendir?
a) Bilim ve din ilişkisi kutsal metinlerin literal yorumlarıyla ortaya konulmalıdır.
b) Yaratılış teorisi kabul edilemez
c) Evrime ters düşen hiçbir şey kabul edilmemelidir
d) Bilim-din arasındaki çatışma dinden kaynaklanmaktadır
e) Bilim-din arasındaki çatışma bilimden kaynaklanmaktadır

43) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel materyalizmin tezlerindendir?
a) Dinî bilgi bilime yardımcı olabilir.
b) Bilginin tek geçerli yolu bilimdir
c) Bilim ve din uzlaşabilir
d) Bilim ve din bir ağacın dalları gibidir.
e) Evren Tanrı tarafından bir düzen içinde yaratılmıştır.

44) Aşağıdakilerden hangisi evrenin oluşumu tasarımında insanlığın önemini vurgulayan modellerden biri değildir?
a) Zaman ve Mekânın Enginliği
b) Diğer Gezegenlerde Yaşam
c) Karşılıklı Bağımlılık/Kozmoloji
d) Tesadüf ve Amaç
e) İzafiyet Teorisi

45) Aşağıdakilerden hangisi Deizmin kabul ettiği görüştür?
a) Tanrı’nın faaliyetini uzak geçmişe indirgeyerek doğanın yasaya tabi olması
b) Doğanın yasaya tabi olmaması
c) Doğada bir düzen olmaması
d) Doğanın kurallı olmaması
e) Yasanın doğaya içkin olmaması

46) Langdon Gilkey’e göre sırasıyla din ve bilim hangi soruları araştırır?
a) Kim, Neden
b) Nasıl, Nerede
c) Niçin, Nasıl
d) Nerede, Kim
e) Niçin, Neden

47) Gilkey’in yaptığı ayrımlara göre aşağıdakileden hangisi bilimin özelliklerinden değildir?
a) Nesnel, genel ve tekrarlenabilir verileri açıklamaya çalışır
b) Oteritenin temeli mantıksal tutarlılık ve deneysel yeterliliktir
c) Nicel tahminlerde bulunmaktır
d) Sembolik ve anolojik dil kullanmak zorundadır
e) Nasıl sorularını sorar

48) Aşağıdakilerden hangisi din dilinin özelliklerindendir?
a) Tahmin ve kontroller için kullanılır
b) Verileri bir araya getirir
c) Teknolojik uygulamaları ortaya çıkarmakta vasıtadır
d) Gözlenebilir fenomelerle karşılıklı ilişkiyi sağlamaktadır
e) Belirli ahlak ilkelerine bağlılığı teşvik eder

49) Paradigma seçiminde aşagıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kurallar ve zorunlu kriterler
b) Değerlendirmelerin bilimsel topluluğu yargılaması
c) Teori, veriler arasındaki zıtlığı reddedebilir
d) Özel hipotez ortaya koyabilir
e) Özel varsayımlar açık anonimleri uzlaştırmak için ortaya atabilir

50) Stephen Tormin hangi bilimden örnekler sunmaz?
a) Kuantum Fiziği
b) Felsefe
c) Kimya
d) Ekoloji
e) Sosyoloji


51) Entegresyon hangi versiyonunda hem bilim hem din süreç felsefesi gibi kapsayıcı bir metafiziğin geliştirilmesine katkı sağlar?
a) Doğal Teoloji
b) Yapay Teoloji
c) Doğa Teolojisi
d) Sistematik Sentez
e) Sistem Sentezi

52) Tanrı’nın tek başına akılla bilinebileceğini kim söyler?
a) Thomas Aquinas
b) Robert Boyle
c) Newton
d) David Hume
e) William Poley

53) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Newton: optik bilgisi olmadan göz oluşturulamaz
b) Robert Boyle: Düzen delilini bulmuş
c) David Hume Düzen ilkesinin organizmalar içinde olması gerektiğini söylemiş
d) Modern Kurucular: Doğayı Tanrı’nın el işi olarak görmüş
e) William Poley: Her şeyin rastgele olduğunu savunur

54) Antropik ilkeyi bir düzen argümanı olarak gören kimdir?
a) John Ceslie
b) John Barrow
c) Frank Tipler
d) Freeman Dysan
e) Stephen Hawking

55) Hangisi Aquinas’ın yer verdiği düalizmden değildir?
a) Varlık /Yokluk
b) Madde /Ruh
c) Beden /Nefes
d) Doğa /İnsanlık
e) Zamansızlık/Sonsuzluk

56) Aşağıdakilerden hangisi 18 ve 19. yy astronomlarından değildir?
a) Batlamyus
b) Copernic
c) Galileo
d) Einstein
e) Weinberg

57) Aşağıdakilerden hangisi dört temel fiziksel gücün var olduğunu göstermemektedir?
a) Işık ve yüklü parçacıkların davranışının nedeni olan elektromanyetik güç
b) Radyoaktif bozulmanın nedeni olan zayıf çekirdek güç
c) Proton ve nötronları çekirdeğe bağlayan güçlü çekirdek güç
d) Kütleler arası uzak-mesafeli çekimde bulunan çekim gücü
e) Ayın güneşten aldığı ışığı yansıtma gücü

58) Aşağıdakilerden hangisi “Çoklu-evren teorileri”nden değildir?
a) Ardıl bir salınımlı evren devirleri
b) Yalıtılmış çok-katmanlı alanlar
c) Çok-âlemli kuantum teorisi
d) Kuantum boşluk dalgalanmaları
e) İzafiyet teorisi

59) Analitik dilci ve antropologların işaret ettiği “Bilim diliyle din dili arasında farklı fonksiyonlar”ın olması nasıl açıklanabilir?
a) İkisinin de araştırma biçiminin seçici ve sınırlı olması
b) Bu dönemde kullanılan felsefi dilin bilim dilinden farklı olması
c) Papazların fizik bilimiyle ilgilenmeleri
d) Bilimsel faaliyetlerin kilisede yürütülmesi
e) Bilim dili ile din dilinin aynı kökene dayanması

60) Tanrı ve Astronomlar kitabının yazarı kimdir?
a) Batlamyus
b) Copernic
c) Galileo
d) Robert Jastrow
e) Weinberg

61) Diyalog savunucularının en önemli iddiası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Bilimin, filozofların ürettiği sorulara cevap veremediği
b) Bilimin, gündelik dilin sıkıntılarını aşamadığı
c) Bilimin, yanıtlayamadığı sınır-sorularının bulunmadığı
d) Bilimin, kendi başına yanıtlayamadığı sınır-sorularının ve varsayımlarının bulunduğu
e) Bilimin, gözlem ve deneye dayalı olduğu

62) Dinî geleneklerin bilimin bütünlüğünü bozmadan bazı sorulara mümkün yanıtlar verebileceğini savunan grubun adı nedir?
a) Işık Elektronlarını Reddedenler
b) Din-Bilimciler
c) Bilim İnsanları
d) Kütle Çekim Gücü Buluşçuları
e) Diyalog Savunucuları

63) Çağdaş fizikçi ve astronomlar, bütüncül bir teori peşindedirler. Bu bütüncül teori arayışı, hangi inanç tarafından motive edilmektedir?
a) Evrenin düzenli, basit ve rasyonel olarak anlaşılabilir olduğu inancı
b) Fizik bilimi aracılığıyla matematik problemlerinin çözülebileceği inancı
c) Asitten baza doğrudan bir geçiş olduğu inancı
d) Bilim ve din arasında bir bağ olduğu inancı
e) Görüntü ile gerçekliğin farklı olduğu inancı

64) Aşağıdakilerden hangisi “Çoklu-evren teorileri”nden değildir?
a) Ardıl bir salınımlı evren devirleri
b) Yalıtılmış çok-katmanlı alanlar
c) Çok-âlemli kuantum teorisi
d) Kuantum boşluk dalgalanmaları
e) İzafiyet teorisi

65) Modern kozmoloji, evreni tanımlayan mümkünlüğün kaç çeşidini belirlemiştir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


66) Nancey Murphy ve George Ellis’in birlikte yazdıkları kitapta vurguladıkları düşünce nedir?
a) Bilimin doğasının açığa vurumu
b) Dini bir felsefenin varlığı
c) Bilimin dini desteklediği
d) Hem İlâhî hem de beşerî anlamda kendini sınırlama
e) Felsefede bilim din ilişkisi

67) Tanrı’nın duygusuz, yani âlem tarafından etkilenmediğini ileri süren düşünür kimdir?
a) Platon
b) Leibniz
c) Descartes
d) Aristoteles
e) Aquinas

68) Aşağıdakilerden hangilerine Mutlak güce sahip yönetici şeklindeki monarşik Tanrı modeli yönünden itiraz edilebilir?
I) Evrimsel Bir Âlem
II) Yasa ve Tesadüf
III) İnsan Özgürlüğü
IV) Kötülük ve Istırap
V) Ataerkillik
VI) Dini Hoşgörüsüzlük
a) Hepsi
b) I,II,III
c) II,IV,V
d) III,IV,VI
e) I,III,V

69) Dinî inançların hüsnü kuruntunun bir ürünü olduğunu savunan kimdir?
a) Aristoteles
b) David Hume
c) Berkeley
d) Freud
e) Calvin

70) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Süreç teolojisinde ihtimallerin düzenlenmesini Tanrı’ya atfeder?
a) Husserl
b) Heidegger
c) Erasmus
d) Wittengenstein
e) Whitehead
Dosyaları indirebilmeniz için BURADAN kayıt olmanız gerekiyor.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir