AUZEF /Yoksulluk ve Sosyal Hizmet /1-7 Ünite ÖZET

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

30 Mar 2019 23:59

AUZEF /Yoksulluk ve Sosyal Hizmet /1-7 Ünite ÖZET

1 ÜNİTE

-"Sosyal politika" kavramı, ilk defa 19. yy ikinci yarısında, Almanya'da kim tarafından "sozialpolitik" şeklinde kullanılmıştır?
Rehl

-"Sosyal politika" kavramı, ilk defa 19. yy ikinci yarısında, Almanya'da Rehl tarafından ne şekilde kullanılmıştır?
sozialpolitik

-"Sosyal politika" kavramı ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır?
Almanya

-Sosyal Politika'nın bilim dalı haline gelişi, 1911 yılında ''Sosyal politika'' adlı eserle gerçekleştiren isim kimdir?
Otto v. Zwedneck-Südenhorst

-Sosyal Politika'nın bilim dalı haline gelişi, Otto v. Zwedneck-Südenhorst'un yazdığı ''Sosyal politika'' adlı eserle kaç yılında gerçekleşmiştir?
1911

-Sosyal Politika terimi Türkiye'de ilk defa kim tarafından nerede kullanılmıştır?
Ziya Gökalp / Yeni Mecmua'da "Siyaset-i İçtimaiye" şeklinde geçmiştir.

-ABD'de de "sosyal politika" (socal polcy) kavramı diğer ülkelerde hangi şeklinde de kullanılagelmiştir?
-Almanya'da = sozialpolitik
-Fransa'da = sosyal iktisat
-Anglo-Sakson ülkelerinde= çalışma ekonomisi

-Türkiye'de özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde etkili olan sosyal politikanın kullanış biçimi hangisidir?
endüstri ilişkileri

-1980 sonrası devreye giren ve sosyal politikaları da etkileyen akım?
yeni liberal

-Sosyal politika terimindeki politika kökeni hangi ülkedeki kavramdan oluşmaktadır?
Yunanca / polis

Politika ile eş anlamlı olan Arapça kökenli sözcük?
siyaset

-Sosyal politika" teriminde olan "sosyal" kelimesinin aslı nereden gelmektedir?
Latince / "socius
Sözlük anlamı "ortak arkadaş, dost" demek

-Sosyal politikanın dar anlamı hangi olay sonrası geliştirilen bir tanım olarak çıkmıştır?
Endüstri Devrimi

-Dar anlamlı sosyal politikanın kısa tarifi?
işçi sınıfı sosyal politikası

-Sosyal politikanın geniş anlamını kazanmasında etkisi yadsınamayan olay/durum hangisidir?
A) Yüzyıl Savaşları
B) Balkan Savaşları
C) Birinci Dünya Savaşı
D) İkinci Dünya Savaşı
E) Körfez Savaşı
cevap: İkinci Dünya Savaşı

2 ÜNİTE

-İçtimai, toplumsal, topluma ait, topluma bağlı, toplumla ilgili" yani "insanların toplum içinde ve birlikte yaşamaları le ilgili" anlamlarına gelen, ''SOSYAL'' kelimesi, hangi kelimeden türetilmiştir?
Latince /socius

-Emniyet içinde olma anlamına gelen, bir tehlike karşısında korunmayı, tehlikenin gerçekleşmesi durumunda bundan kurtulmayı ifade eden sözcük?
güvenlik

-Cansız enerji kaynaklarının fabrika örgütlenmesi aracılığıyla üretme transferi olarak tanımlanan kavram?
endüstrileşme

-Modern sosyal güvenlik kavramının temelleri hangi ülkede atılmıştır?
Almanya

-Sosyal güvenlik kavramının genel-geçer kabul görüp uygulamada etkinlik kazanması hangi olay/durum sonrası ile ilgilidir?
Büyük Buhran/Kriz

-Sosyal güvenlik terimi, ilk kez uluslararası çerçevede kullanılmaya ve dünya ölçeğinde yayılma ve yerleşmeye hangi bildiriyle başlamıştır?
Atlantik Şartı / ABD- İngiltere Başbakanı

-Bedevidge Planı'nın hazırlandığı ülke hangisidir?
İngiltere

-Sosyal güvenliğin günümüzdeki haline neredeyse yakın bir şekilde tüm kolları için hüküm beyan eden uluslararası belge hangisidir?
BM İnsan Hakları Evrensel beyannamesi 1948

-Sosyal güvenlik ihtiyacı, gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan, gerçekleştiği zaman insanı, sağlığın bozulması, vücut bütünlüğünün zarar görmesi vb. şekilde etkileyen her türlü olay ve durum?
tehlike (risk)

-ÜÇO/ILO'nun hangi sözleşmesinde sosyal güvenliğin riskleri sayılmış ve asgari normlar belirlenmiştir?
102 Sayılı Sözleşme

-102 nolu Sözleşme'de, sosyal güvenliğin risk kapsamı kaç sosyal risk belirlenmiştir?
9

3 ÜNİTE

-Bir işyerine bağlı olarak çalışanların işgücünü, belirli sosyal risklere karşı korumak amacıyla oluşturulan ve devlet tarafından organize edilen bir sosyal güvenlik yöntemi?
Sosyal sigorta

-Sosyal sigortanın ilk defa ortaya çıkışı ile ilgili Batı kaynaklı iddialar hangi döneme işaret etmektedir?
Ortaçağ

-Sosyal sigortanın modern öncesi dönemde var olduğuna dair Batılı iddiaların ülkesi hangisidir?
Fransa

-Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke hangisidir?
Almanya /Bismark dönemi

-Bismark Almanyası'nda ilk kurulan sigorta kolu?
hastalık

-İlk sosyal sigorta kolunun uygulamaya sokulması 1999 yılında olan ülke hangisidir?
Birleşik Arap Emirlikleri

-Türkiye'de ilk sosyal sigorta kuruluşu kabul edilen uygulama?
AMELE BİRLİĞİ= Kurtuluş Savaşı sırasında Ereğli Havzası'nda çalışanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik

-Türkiye'de "sosyal sigorta" teriminin yasalarda kullanılmasına kaç yılında rastlanmaktadır?
1965

-Sosyal sigortaların finansmanına hangisi bulunabilir?
Devlet - İşveren

-Sosyal sigorta için önemli prensip, sosyal sigortayı da sosyal sigorta yapan unsur?
Zorunluluk

-Sisteme göre, yüksek gelirli sigortalılardan, diğer sigortalılara oranla daha yüksek prim alınmaktadır
Sistem içinde daha düşük gelir olanlar, sistemin faydalarından daha çok istifade etmektedirler. Yüksek ve düşük gelir sahipleri sağlanan denge özelliği sistemde hangi tabirle ifade edilmektedir.?
sosyal denkleştirme

4 ÜNİTE

-''Devletçe bakılma” kavramı hangi ülkeden esinlenerek Türkiye’de kullanılabilmiştir?

Almanya

-Hangi kavramın muhtevası/içeriği sosyal hizmetten daha geniştir?
Kamu hizmeti

-Sosyal hizmetin “sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?
I. Kalkınma Planı

-Sosyal hizmetin “sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?
III. Kalkınma Planı

-Sosyal hizmetin “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?
V. Kalkınma Planı

-Sosyal hizmetin sosyal sigortadan temel farkı nedir?
Primsiz oluşu

-Sosyal hizmet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?
Primsiz oluşu

-Dünyada sosyal hizmetlerin tarihsel gelişim ele alınırken, hangi KANUN sosyal hizmetin yapıtaşı olarak ele alınmaktadır?
İngiltere - III. Elizabeth döneminde çıkarılan,
kimsesi bulunmayan fakirlerin bakımı
1601 tarihli Kanun (Yoksulluk kanunu)

-Türkiye'de Osmanlı döneminde sosyal hizmet başlama süreci hangi kurumun kurulmasıyla başlamıştır?
Daru’l Eytam

-Türkiye’de sosyal hizmetlerin tam manasıyla hukuken tanınması?
.1983 tarihli ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu SHÇEK

-2011 yılı itibarıyla Türkiye’de sosyal hizmetlerin uygulanmasında merkez kurum hangisidir?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

5 ÜNİTE

-Sosyal yardım isminin kesin bilinmese de dönemin ürünüdür?
sanayileşme dönemi

-Sosyal güvenlik ağı, neyi tanımlamak için kullanılmaktadır?
Sosyal yardım

-Sosyal yardım ile benzer anlamda kullanılan kavramlar?
-amme yardımı
-içtimai muavenet
-ivaz
-sosyal tazmin
-sosyal yardımlaşma
-sosyal dışlanma
-Kamu sosyal güvenlik harcamaları
-işsizlik yardımı
-sosyal transferler
-mali yardım veya para yardımı
-sosyal yardım zammı
-güvenceli asgari gelir

-İnsanların kendi aralarındaki yardımlaşmaları olarak ele alınan, isteğe bağlı yardımlaşma?
Sosyal yardımlaşma

-Resmi bir seyir içinde işleyen bir mekanizma varken oluşan, şartları önceden mevzuatla çizilmiş özelliği olan yardım?
Sosyal yardım

-Gönüllü bırakılan bir alan olan, yani isteğe bağlı yapılan ve genelde "karşılıklı" bir zeminde işleyen mekanizmanın adı nedir?
Sosyal yardımlaşma

-AB kaynaklarında, sosyal yardımla ilintili olarak kullanılan kavramlar?
refah
sosyal dışlanma

-İlk uygulaması, petrol fiyatlarının olağanüstü artışıyla düşen satın alma gücünü telafi etmek amacıyla yapılan mali yardım?
yakacak yardımı

-Mutad (süreklilik arzeden) ödeme şekli olarak devam eden maddi sosyal yardım?
sosyal yardım zammı

-''Asgari ücrette'' esas unsur İŞÇİ iken, ''Güvenceli asgari gelir''de ana unsur nedir?
yoksul

-Yaşamak için gerekli olan fiziki ihtiyaçlar değil, insan olmanın gereği olan manevi ve kültürel ihtiyaçları da içine alan, belirli bir neden aranmaksızın, muhtaç durumda olan herkese verilen yardım?
Güvenceli asgari gelir

-Hanehalkı ya da kişilerin biyolojik olarak kendilerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan asgari gelir ve harcama düzeyi olarak tanımlanan yoksulluk türü?
mutlak yoksulluk

-Dünya Bankası'na göre, ne kadar kalori miktarını içeren besin almaya güçler yetmeyenler "mutlak yoksul" olarak tanımlanmaktadır?
-ASGARİ: 2400
-Tıbben; normal bir erişkinin yeterli kalori alabilmesi için gereken kalori 2800-3000
-Ağır işlerde çalışanlar 3200-3800

-Toplumsal farklılıkları dikkate alan, asgari kalori ihtiyacına bakılmamakta, belli bir toplumda kabul edilebilir tüketim seviyesinin altında olanlar hangi yoksulluk olarak tanımlanmaktadır?
göreli yoksulluk

-Yoksulluğun sadece bir mal ve mülk yokluğu olmaması; yaşanabilir hayat imkanlarının mevcut olmaması, yalnızca gelirden yoksun olma anlamında değil, hayatta kalmaktan, bilgiden, yaşama koşullarından mahrumiyet, eğitim ve öğretme ulaşmada, sağlık hizmetlerine ulaşmada, cinsiyet eşitsizliğinde, insan hakları ve uygulamalarındaki yetersizlik hangi yoksulluk türüdür?
İnsani yoksulluk

-''Yapabilirlik yaklaşımı" hangi yoksulluk türü le ilgilidir?
İnsani yoksulluk

-ABD'nin "resmi" bir tanımı ile; "yılda en az 27 haftasını iş gücü piyasasında (gerek iş arama, gerekse çalışma faaliyetleri ile) geçiren, ancak yoksulluk sınırını aşamayan bireyler'' hangi yoksulluk türüdür?
çalışan yoksulluk

-Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik dönüşümlerin bir ürünü olarak tarım sektöründeki çözülme sonucu gizli işsizliğin açık işsizliğe dönüşümüne dayanan yoksulluk türü?
kır-kent yoksulluğu

-Kent yoksulluğunun özel bir türü olan ve Türkiye için belli bir dönemde olsa var olduğu iddia edilen yoksulluk türü nedir?
nöbetleşe yoksulluk

-Kent yoksullarının, kendilerinden sonra gelenlerin sırtında yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesi" olan yoksulluk türü?
nöbetleşe yoksulluk

-Bu yaklaşımın objektiflik ayağında, yoksulluğun neyin ürünü olduğu ve kişiler yoksulluktan kurtarmak için nelerin gerektiği konusu, önceden belirlenen (normatif) değerlendirmeler içermekteyken,
sübjektiflik ayağında ise, yoksulluk tarifinde KİŞİLERİN TERCİHLERİ önem taşımaktadır
Asgari temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığı konusunda, YOKSULLARIN KENDİ ALGILARININ ön plana çıkması gerektiğini ortaya koyma amacıyla geliştirilen bir yaklaşım olarak subjektif yoksulluk.
objektif-sübjektif yoksulluk

-"Yaşamı sürdürmek ya da asgari yaşam standardını karşılamak için kişi veya hane halkının ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerin karşılanabilmesi bakımından yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak" tanımlanan yoksulluk?
gelir yoksulluğu

-Sosyal hizmetle sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?
Primsiz oluşu

6 ÜNİTE

-Sosyal Yardıma Yönelik Yaklaşımlar?
-İnsani
-Toplum Odaklı
-Devlet Endeksli
-Birlik Yaklaşımı

-İnsan hakları kapsamında kullanılan "İnsani müdahale" tabirinin, kullanılmasının zemini olan ülke hangisidir?
Nijerya

-Sosyal yardımın toplumsal odaklı yaklaşımına ters bir yerde duran "ekonomik insan" tipi hangi kişinin söylemidir?
Adam Smith

-Sosyal Yardım Sisteminin Negatif (olumsuz) Yönleri?
-Damgalanma ve Küçük düşürülme
-Refah bağımlılığı (tembellik)
-Suistimal edilme endişesi (istismar)

-Türkiye'de Dost Eli ve Deniz Feneri Derneği'nin
Sosyal yardım uygulamalarında istismarın % 70 gibi yüksek oranda olduğu ile ilgili çalışmanın yapıldığı vilayet hangisidir?
Konya

-Muhtaçlığın giderilmesinin devletin görev olduğuna dair yaklaşımlardan biri kime aittir?
Owen

-Yapılan bir çalışmaya göre Bulgaristan'da "sosyal yardım tüketiciler" kimler için kullanılmaktadır?
Romanlar

7 ÜNİTE

-Sosyal yardım yapılabilmesi için kişinin muhtaç olması gerekir. Bu nedenle muhtaç kişinin kim olduğunun tespitine verilen isim?
muhtaçlık kriteri

-Kişinin çalışma imkânı bulamaması veya imkân olmasına rağmen çalışamayacak derecede
özürlü olması; bunun neticesinde gelir temininin sağlanamamasından kaynaklanan durum?
muhtaçlık

-Sosyal yardım alanların tespiti denilince, dünya ölçeğinde akla gelen kavram?
means-test/income test (gelir testi)

-Sosyal yardım talep edenin, herhangi bir servete veya gelir getirici alternatif kaynaklara sahip olup olmadığını ve bunların bu kişiye katkısının olup olmadığını
belirlenmesi?
Gelir testi

-Geleneksel ölçekte olan ve var olan problemlerin, çatışmaların ve ihtiyaçların yaşlılarca çözümlendiği bir "akraba topluluğu" olarak bilinen,
yardım talep edenin yazılı başvurusu, bilgilere başvurularak, kişinin sosyal yardımı almaya hakkının olup olmadığı rapor olarak "en saygın kişiler"den,
Çalışma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden
oluşan komiteye iletilerek, en son bu komitede karar verilen '' MAHALLAS'' sistemi hangi ülkede uygulanmaktadır?
Özbekistan

-Geleneksel ölçekte olan ve var olan problemlerin, çatışmaların ve ihtiyaçların yaşlılarca çözümlendiği bir "akraba topluluğu" olarak bilinen,
yardım talep edenin yazılı başvurusu, bilgilere başvurularak, kişinin sosyal yardımı almaya hakkının olup olmadığı rapor olarak "en saygın kişiler"den,
Çalışma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden
oluşan komiteye iletilerek, en son bu komitede karar verilen Özbekistan'da uygulanan sistem?
Mahallas

-Muhtaçlık tespitindeki sıkıntılardan biri hangisidir?
Damgalanma

-Mikro kredi uygulamasını kim başlatmıştır?
M.Yunus

-Aşırı yoksul insanlara öncelik vermek üzere, onlara kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla verilen küçük bir sermaye?
mikrokredi

-Mikro kredi uygulamasında öncelik kimlerdir?
yoksul kadınlar

teminat ve kefalet istenmez
Amaç, bir meslek eğitimi-yeni bir meslek oluşturmak değil yoksul kadınlara "kendi kendilerine istihdam" alanı yaratması

-Mikro kredide Grameen Model hangi ülkede uygulanmıştır?
Bangladeş

-Şartlı Nakit Transfer uygulaması, Türkiye'ye hangi kurumun Projesi olarak girmiştir?
Dünya Bankası

-Sosyal yardımlarda verilen desteklerin istenmeyen yerlere harcanmasını engellemek için kullanılan biçimi hangisidir?
Ayni yardım
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir