AUZEF /Yaşlılık ve Sosyal Hizmet /1-7 Ünite ÖZET

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

30 Mar 2019 23:58

AUZEF /Yaşlılık ve Sosyal Hizmet /1-7 Ünite ÖZET

1 ÜNİTE

-Bosna'da yaşlılık kronolojik yaşa ya da dış görünüşe göre değil ne ile değerlendirilmektedir?
güç kaybı

-Yaşlılık hangi yönleri ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir?
fiziksel, psikolojik, sosyal

-Yaşlılıkta fiziksel kayıplar ve gerilemeler üç grup altında ele alınabilir.?
-Bedensel
-Seksüel
-Entellektüel

-Yürüme, görme, işitme, tat alma, koku, dokunma, ısı, ağrı eşiğinde azalma, tükürük salgılarında azalma, derinin yapısındaki değişimler ve kırışıklıklar, boşaltım, malnütriyon (yetersiz beslenme), yönelim bozuklukları, osteoartroz (kireçlenme), osteoporoz (kemk ermesi), uyku bozuklukları, yaşlılıkta fiziksel kayıplar ve gerilemelerde hani grupta yer alır?
Bedensel fonksiyon kayıpları

-Aşağıdakilerden hangisi bedensel fonksiyon kayıplarından biridir?
A) Bilinçte bulanıklık
B) Algıda yavaşlama
C) Bunama (demans)
D) Menopoz
E) Yürüme
yürüme

-Menepoz, andropoz, cinsel işlevsizlik, hormon ve üreme fonksiyonlarında durma, yaşlılıkta fiziksel kayıplar ve gerilemelerde hani grupta yer alır?
Seksüel fonksiyon kayıpları

-Bilinçte bulanıklık, algıda yavaşlama ve yönelimde azalma, bunama (demans), unutkanlık, mekan algısında gerileme, bellek kaybı, yaşlılıkta fiziksel kayıplar ve gerilemelerde hani grupta yer alır?
Entellektüel fonksiyon kayıpları

-Hangi hipoteze göre düzenli zihin egzersizleri yapmak (bulmaca çözmek ya da satranç oynamak) Alzheimer riskini azaltmaktadır?
Kullan veya Kaybet Hipotezi

-Erikson'un insanın psiko-sosyal açıdan gelişim süreçleri?
bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik

-Erikson'a göre yaşlılık dönemini nasıl ele almaktadır?
gerileme dönemi

-Erikson'a göre; umutsuzluk ve ölüm korkusunun en yoğun yaşandığı dönem?
gerileme dönemi

-Yaşlılık sürecine uyum sağlamayı kolaylaştıran beş psikolojik görev?
1 Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama
2 Toplumsal ve fiziksel yaşamı yeniden tanımlama
3 Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabullenme
4 Kişisel değişimin değerlendirme
5 Yaşamın amacını ve değerler yeniden bütünleştirme

-Yaşlılıktaki ölüm korkusunun üç konuda açığa çıktığı kabul edilmektedir ?
1 Dinsel inançlara aşırı bağımlılık
2 Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşılamayacağı endişesi ile yaşamın kısalığından şikayetlerin artması
3 Hastalıkların ciddiyetini önemsememeye bağlı olarak sağlıkla ilgili yasaklara uymama ve önerler dinlememe davranışlarının görülmesi

-......................yaşlanma: "Kişinin doğduğu yıl esas alınarak yapılan yaşlılık tanımını kapsamaktadır."
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
kronolojik

-Kişilerin sosyal yaşam içerisinde çalışma ve sosyal ilişkilerinde güç ve yeteneğinin giderek azalması" hangi tür yaşlanmayı içerir?
Sosyal yaşlanma

-.........................Yaşlanma: "Bir canlıda moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeyinde ortaya çıkan biyo-kimyasal bir süreçtir."
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
biyolojik

- .....................Yaşlanma: "Kişinin normal yaşam sürecini olumsuz yönde etkileyen ve dış faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıkan patolojik olayların tümünü içermektedir."
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
patolojik

-...........................Yaşlanma: "Kişilerin duygu, algı ve davranışlarında yaşa bağlı olarak uyum yeteneğinin azalmasıdır."
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
psikolojik

-Yaşlılıkta statü kaybı?
-Saygınlığını kaybetme
-Emekli olma
-Gelir kaybına uğrama

-Yaşlının yaşam kalitesini etkileyen özellikler?
-sosyal ilişkilerde aktiflik
-sosyal güvence
-bilgi-deneyim sahipliği
-dengeli beslenme
-konut ve çevre şartlarının yaşlıya uygunluğu
-kamu güvenliği
-sağlık durumunun niteliği
-fizik hareketlilik kapasitesi-gezi ve seyahat yeteneği

2 ÜNİTE

-Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütününe ........................... denir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
kuram

-Yaşlılık alanında geliştirilen kuramlar?
Yaşamdan Geri Çekilme
Aktivite
Rol Bırakma
Modernleşme
Sosyal Değiş Tokuş
Süreklilik
Eksiklik

-Yaşamdan geri çekilme kuramının kurucusu?
Cumming ve Henry

-Hangi kuram; Yaşlılığı fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bütün yönleriyle yaşamdan yavaş yavaş uzaklaşma ve kopma süreci olarak değerlendirmektedir?
Yaşamdan geri çekilme

-"Yaşlı öncelikle fiziksel düzeyde etkinliğini yavaşlatır ve enerjisini saklı tutmaya çalışır. Psikolojik düzeyde, önceliğini dünyanın geneliyle ilgili konulara değil, kendisiyle ilgili yaşam alanlarına odaklamaya verir."
Bu önerme kuramlardan hangisine aittir?
Yaşamdan geri çekilme

-Yaşamdan geri çekilme kurama getirilen eleştiriler?
1- Kişinin yaşamdan kopmasının kaçınılmaz olmadığı görüşü
2-Yaşlının yaşamdan kopmasının kendisine mutluluk-huzur getirmediğinin yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olduğu görüşü
3-Toplumsal eğilim, toplumsal yapı ve bulgular kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşü

-Aktivite Kuramı hangi kurama tepki olarak ortaya çıkmıştır?
Yaşamdan geri çekilme

-Aktivite Kuramının kurucuları?
Havghurst / Neugarten / Tobn

-"Yaşamında bir şeyleri başarmaya devam eden ve başkaları tarafından ihtiyaç duyulan kişiler mutlu olurken, bunun tam tersi olarak bir işe yaramayan ve başkaları tarafından istenmeyen yaşlıların ise mutsuz ve huzursuz olacakları öne sürülmektedir"
Bu önerme kuramlardan hangisine aittir?
Aktivite Kuramı

-Aktivite Kuramına getirilen eleştiriler?
-Yaşlı insanların ifade edilen türden etkinlk alanlarına her zaman sahip olamayacağı ve dolayısıyla içe kapanmalarının söz konusu olacağı yönündedir.

b]-Rol Bırakma Kuramının kurucusu?[/b]
Blau

-"Emeklilik sonrası rol kaybı ve eş kaybı gibi durumlar kişinin sosyal konumunun değişmesine neden olur, dolayısıyla da yeni hayata uyan yeni rolleri içselleştirmesini gerekli kılar."
Bu önerme kuramlardan hangisine aittir?
Rol Bırakma Kuramı

-Rol Bırakma Kuramına getirilen eleştiriler?
-Yaşlı kişilerin toplumsal kayıp hissinin aşırı derecede abartıldığı yönündedir

-Modernleşme Kuramının kurucuları?
Cowgl ve Holmes

-Modernleşmiş toplumlarda yaşlıların statülerini azaltan dört temel boyut?
-sağlık teknolojisi
-ekonomik - endüstriyel teknoloji
-kentleşme
-eğitim

-Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Kuramı'na göre; modernleşmiş toplumlarda
yaşlıların statülerini azaltan dört temel unsurdan birisi değildir?
A) Sağlık teknolojsi
B) Ekonomik ve endüstriyel teknoloji
C) Tecrübeler
D) Kentleşme
E) Eğitim
CEVAP: tecrübeler

-Modernleşme Kuramına getirilen eleştiriler?
-modernleşe sürecinin ileri aşamalarında yaşlıların sosyal refah düzeylerinin arttığı sonucunun kabul edilmesidir.

-Dowd ve sosyologlar tarafından kullanılan kuram?
Sosyal Alış Veriş Kuramı

.-..................................Kuramı; kişilerin ceza getiren durumlardan ve davranışlardan kaçınma yoluna gittikleri, ödül getirici davranışlara ve ilişkilere yönelimde bulundukları görüşüne dayanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Sosyal Alış Veriş Kuramı

-Süreklilik Kuramının kurucusu?
Atchley

-Süreklilik Kuramının İÇSEL yapıları?
-sabır, duygu, tecrübe
-seçimler, eğilimler, beceriler

-Süreklilik Kuramının DIŞSAL yapıları?
-kişinin geçmişte kazandığı becerileri
-etkinlikler
-farklı rollere ilişkin performansıyla bağlantılı olarak

-"Yaşlı bireyin eski rollerinin yerine yeni roller edinmesi ve çevreye adapte olabilmesine değinir. Bu uyumun nasıl olması gerektiğine dair çeşitli yollar arar. Bu kuram yaşlılıkla ilgili kopma ve aktivite kuramlarının sınırlılıklarını dikkate alarak, yaşlılığın karmaşık süreçlerine daha geniş bir açıdan bakmayı savunur."
Bu önerme kuramlardan hangisine aittir?
Süreklilik Kuramı

-Yaşlılığın karmaşıklığını vurgulayan kuram?
Süreklilik Kuramı

-Kuramlardan hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda Amerkan ordusuna yeni subaylar almak amaçlı bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır?
Eksiklik Kuramı

-Eksiklik kuramına göre, yaşlanan insanda hangi açılardan kayıplar ortaya çıkar. ?
zihinsel, ruhsal, sosyal, ekonomik

3 ÜNİTE

-Yazının icadından sonra ailenin korunması, çocuklar ve yaşlılara ilişkin ilk yazılı kayıtların kim tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir?
Mezopotamya'da Sümerler / Hammurabi

-Yaşlılar ilk ve orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda ne kaynağı olarak görülmüştür?
akıl ve otorite

-Sanayileşmeyle birlikte , yaşlının da rol ve statüsü
değişmeye başlayıp, nasıl algılanmaya başlamıştır?
Tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken
Tecrübelerine ve bilgisine başvurulmayan bir yük
Teknolojik gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel

-Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşlılar orta çağlardan itibaren sanayi devrimine kadar toplumlarda "akıl ve otorite" kaynağı olarak görülmüştür.
B) Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan değişimler; aile yapısı ve toplumsal gelişmeler yaşlılığın sosyal bir sorun olarak algılanmasına neden olmuştur.
C) Sanayileşme öncesi bilgi ve tecrübenin kaynağı olarak görülen yaşlı, teknolojik gelişmeler sonucu bilgi aktarımının önünde engel olarak algılanmaya başlamıştır.
D) Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak yaşlının da rol ve statüsü değişmeye başlamıştır
E) Yaşlı günümüzde tahammül edilmesi ve merhamet gösterilmesi gereken değil, aksine çok fazla tecrübelerine ve bilgisine başvurulan bir hâline dönüşmeye başlamıştır.
Cevap: E

-Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular, İLKEL ÇAĞLARDA, toplumun yaşam süresi, yaş ve cinsiyet dağılımları, yaş ve cinsiyete bağlı ölüm oranları, sağlık durumu, beslenme şartları gibi nüfus yapısını inceleyen bilim dalı?
paleodemografi

-Sonraki dönem ve günümüz toplumlarının nüfus yapısını inceleyen bilim dalı?
demografi

-Yapılan bilimsel kazılar insanın kökenin .....................................olduğu tezini kuvvetlendirmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Afrika

-Neolitik dönemden itibaren YERLEŞİK TOPLUMLARIN ilk nerede görülmeye başladığı görülmektedir?
Mezopotamya

-Yaşlısına Karşı İyi Davranan Toplumlar?
-Yaghanlar
-Aleutlar
-Arandalar

-Yaşlısına Durma Göre Davranan Toplumlar?
-Lele'ler
-Bantu-Tiv

-Yaşlısına Karşı Kötü Davranan Toplumlar?
-Dinkalar
-Koryaklar
-Calinomerolar
-Ainu
-Arawakslar
-Hopi -Lapp
-Eskimolar

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan biri değildir?
A) Dinkalar
B) Koryaklar
C) Calinomerolar
D) Arawakslar
E) Yaghanlar
CEVAP: Yaghanlar

-Yaşlılara davranışla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? X
A) Japonya’da İlkel bir topluluk olan Anu’lara göre yaşlı kadınlar değersiz yaratıklar olarak kabul edilmekteydi.
B) Aynı şekilde Güney Amerika yerlilerinden olan Arawaks’lar tarafından çok yaşlı kişilerin terk edildiği bilinmektedir.
C) Yine Hop gibi göçebe kabileler ve kuzey Avrupa’daki Lapp’s lerde hasta ve yaşlı kişiler benzer şekilde terk etmekteydi.
D) Eskimolar, gruba uyum sağlamakta zorluk çeken ve katkısı sınırlı olan yaşlıları yanına bir miktar yiyecek bırakarak bulunduğu yere terk ediyorlardı.
E) Aranda’lar Avustralya ormanlarında yaşarlar, yaşlıların yönetim söz konusu değildir. Çünkü avcılık ve toplayıcılık için gerekli olan bilgilere yaşlılar sahip değildir.
Cevap: E

-Geleneksel toplum yapısının özellikleri?
Durağan toplumsal yapı
Tarıma dayalı ekonomik işleyiş
Düşük okuma yazma oranı
Cinsiyet ve yaşa dayalı iş bölümü
Üretim artı değer amaçlı değil (yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılama amacı söz konusu)
Aile, klan ve köy düzeyinde üretim
Temel ihtiyaçlar için tüketim
Uzmanlaşma söz konusu değil teknolojik gerilik
Düşük yaşam standardı
Fonksiyonel belirlilik söz konusu değil
Toplumsal yapıda yatay ve dikey hareketsizlik
Sosyal ilişkilerde yüz yüze iletişim söz konusu
Yönetimde kanun ve kurallardan daha çok gelenekler hakim

-Aşağıdakilerden hangisi “geleneksel toplum” yapısının özelliklerinden biri değildir? X
A) Aile, klan ve köy düzeyinde üretim
B) Temel ihtiyaçlar için tüketim
C) Uzmanlaşma söz konusu değil teknolojik gerilik
D) Yüksek yaşam standardı
E) Fonksiyonel belirlilik söz konusu değil
Cevap: D

-Geleneksel toplumlarda yaşlıların aile içinde yaptıkları işler?
Çocuklarla ilgilenmek,
Ev işi yapmak ya da yardımcı olmak,
Aile bütçesi konusunda yardımcı olmak ve akıl vermek,
Evde bulunmak,
Üretim faaliyetine katılmak,
Aile içi ilişkilerde düzenleyici rol oynamak,
Dinsel ve törensel konularda rehberlik etmek

-Geleneksel toplumlarda yaşlıların aile içinde yaptıkları işlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? X
A) Üretim faaliyetine katılmamak
B) Çocuklarla ilgilenmek
C) Ev işi yapmak ya da yardımcı olmak
D) Aile bütçesi konusunda yardımcı olmak ve akıl vermek
E) Evde bulunmak
Cevap: A

-TÜRK AİLE YAPISI araştırması ilk kez nerede yapılmıştır?
Devlet Planlama Teşkilatı 1987

-AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI, hangi yıllarda yapılmıştır?
1992 ve 2006

-TÜRKİYE'DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI, kaç yılında yapılmıştır?
2010

-Kentsel alanda yaşlıların karşılaştığı sorunlar?
beslenme, sağlık, yoksulluk, konut, yalnızlık, serbest zaman kullanımı

-Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanda yaşlıların karşılaştığı sorunlardan biri değildir?
A) Beslenme
B) Sağlık
C) Yoksulluk
D) Kalabalıktan dolayı yalnızlık duymamak
E) Konut
Cevap: D

-Modern toplum yapısının özellikleri?
Dinamik
Kentli yaşamın egemenliği
Endüstrileşme
İş bölümü ve uzmanlaşma
Metalaşmanın yükselmesi
Farklı uzmanlık alanlarına olan ihtyacın aşırı artması
Eğitim oranının yükselmesi ve yaygınlığı
Büyüme ve kar amaçlı üretim
Siyasi ve sosyal yapıda kurumsallaşmalar
Yönetimde görevlerin fonksiyonel olarak farklılığı
Siyasete katılma oranın yükselmesi
Siyasi gücün daha geniş gruplara dağılımı
Demokratikleşme

-Aşağıdakilerden hangisi “modern toplum” yapısının özelliklerinden biri değildir? X
A) Endüstrileşme
B) İş bölümü ve uzmanlaşma
C) Metalaşmanın yükselmemesi
D) Farklı uzmanlık alanlarına olan ihtiyacın aşırı artması
E) Eğitim oranının yükselmesi ve yaygınlığı
Cevap: C

-Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Selçuklu ve Osmanlı dönemine at kaynaklarda yaşlıların sosyal, ekonomik ve biyolojik durumlarına ilişkin kayıtlara rastlanmamakla birlikte nasihat tarzı yazıların varlığı yaşlılara
bakış açısına ilişkin bilgi verici niteliktedir.
B) Ülkemizde 1950'l yıllara kadar toplumsal yapıdan kaynaklı olarak geleneksel aile yapısının mevcut varlığını büyük ölçüde sürdürdüğü bilinmektedir.
C) 1950'lerde nüfusun 1/5' kentlerde yaşarken bugün nüfusun %75'nden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu durum geleneksel aile ilişkilerinin değişmesine ve yen toplumsal kurumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
D) Geleneksel toplumlarda yaşlı, saygı duyulan ve otorite figürü olan kişidir. Ancak yaşlı ekonomik, politik ve sosyal konularda asıl karar verici kişi konumunda değildir.
E) Aynı zamanda kentle köy arasında sıkışan bu "geçiş insanları" ne kentli ne de köylü olamamanın doğurduğu kimlik sorunları le de baş etmek durumunda kalmaktadır.
Cevap: D

4 ÜNİTE

-Yaşlılıkta Karşılaşılan Sorunlar?
Ekonomik, Sosyal, Psikolojik, Kültürel
Kuşak, Yalnızlık, İletişimsizlik, Sevgisizlik,
Sağlık, Umutsuzluk, Cinsel
Ev işlerini kendi başına yapamama
Boş zamanı kullanım sorunu ve can sıkıntısı
Yaşlının rutin toplumsal hizmetlerden yararlanmakta güçlük yaşanması

-Yaşlılıkta karşılaşılan belli başlı sorunlar, genel başlıkları?
1-Sosyo-kültürel sorunlar
2-Sağlık sorunları
3-Ekonomik sorunlar
4-Yaşlılıkta kötü beslenme
5-Yaş ayrımcılığı sorunları

-Yaşlıların karşılaştığı SOSYO-KÜLTÜREL sorunlar?
ulaşım,
aile yapısındaki değişimler
rol ve statü kaybı
yalnızlık, mekan ve barınma sorunları
kentsel yaşama uyum sağlayamama
kuşaklar arası çatışma

-SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLAR arasında yer alan, hızlı toplumsal değişme ve kentleşme sürecinin sonuçlarından biri olarak, "yaşlı-genç görüşler ve değer yargıları" arasında ortaya çıkan farklılaşma sorunu?
Kuşaklararası çatışma

-BİYOLOJİK sistem değişikliğinin yaşlı bireyler üzerinde yarattığı sorunlar?
sinir sistemi
kalp damar sistemi
böbrek ve idrar sistemi
sindirim sistemi
üreme sistemi
endokrin sistemi
hormonal sistem
duyu sistemi değişiklikleri

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta karşılaşılan biyolojik sorunlarla doğrudan ilişkili değildir?
A) Kalp damar sistemi
B) Böbrek ve idrar sistemi
C) Uyku bozuklukları
D) Sindirim sistemi
E) Üreme sistemi
Cevap: C

-Yaşlılarda hangi hastalıklar görülebilmektedir?
bilişsel yetersizlik
hareketsizlik
dengesizlik
idrar kaçırma
görme bozuklukları
işitme bozuklukları
yürüme bozuklukları
sık düşme

-Yaşlılıktaki PSİKOLOJİK sorunlar?
eskiye bağlılık
yeniliklere uyum sağlayamama
intihar
depresyon
uyku bozuklukları
ölüm korkusu
öğrenme ve "hatırlama güçlüğü
bunaltı
performans kaybı
kişilik değişikliği
alınganlık
bunama

-Yaşlıda psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olan sebepler?
Aile içindeki rollerin ve ilişkilerin değişmesi
Yakın çevrede kayıpların (arkadaş, eş kaybı gibi) yaşanması
Değişen fiziksel görünüş
Ortaya çıkan sağlık sorunları
Kendi kendine yetemez duruma gelmek

-Yaşlının yaşam kalitesini dolayısıyla psikolojisini olumsuz yönde etkileyen unsurlar?
emeklilik
sosyal rollerin kaybı
dul kalmak
çocukların evden ayrılması
yalnızlık duygusu
maddi zorluklar
özerkliğin ve kendi başına yaşamını idame ettirebilme yetisinin kaybı

-Yaşlının depresyon, anksiyete, iç daralması, kaygı düzeyinin artması vb. olarak beliren
sorunlar, aşağıdaki sorun alanlarından hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) Sosyal sorunlar
B) Psikolojik sorunlar
C) Kültürel sorunlar
D) Yaşlının rutin toplumsal hizmetlerden yararlanmakta güçlük yaşanması
E) Kuşak sorunları
Cevap: B

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta karşılaşılan psikolojik sorunlarla doğrudan ilişkili değildir?
A) Duyu Sistemi
B) İntihar
C) Depresyon
D) Ölüm Korkusu
E) Uyum Bozuklukları
Cevap: A

-Yaşlının yeterli derecede maddi gelire sahip olmaması, hangi riskleri de beraberinde getirmektedir?
konut
beslenme
sağlık sorunları
engellilik

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yeterli derecede maddi gelire sahip olmaması ile doğrudan ilişkili bir risk unsuru değildir? X
A) Konut
B) Beslenme
C) Sağlık sorunları
D) Engellilik
E) Demans
Cevap: E

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yaşam kalitesini dolayısıyla psikolojisini olumsuz yönde etkileyen unsurların arasında yer almaz?
A) Emeklilik
B) Sosyal rollerin kaybı
C) Dul kalmak
D) Çocukların evden ayrılmaması
E) Maddi zorluluklar
Cevap: D

-Yaşlı insanların kötü beslenmesine neden olan gerekçeler?
alış veriş merkezlerine ulaşımda yaşanan toplu taşım sıkıntıları
ulaşılabilirlik sorunları
beslenme konusunda bilgi eksikliği
satın alma gücüne sahip olamama
dişlerin olmaması ya da iyi takma dişlere sahip olamama
yemek yapma istek yoksunluğu, yeterli yemek
yapamama

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlı insanların kötü beslenmesine neden olan gerekçeler arasında yer almaz? X
A) Alış veriş yapmakta ve ulaşımda sorunlar yaşamak
B) Ulaşılabilir olmak
C) Ağız ve diş sağlığı sorunları
D) Satın alma gücüne sahip olamamak
E) Yemek yapamamak
Cevap: B

-Yaş ayrımcılığı?
bireysel, kurumsal, toplumsal

-Kişiler karşılarındaki yaşlılara karşı aşağılayıcı bir yaklaşım ve dil kullanabilirler. Bu tür davranışta bulunan kişiler arasında profesyonel insanlar da söz konusu olabilmektedir.
Örneğin yaşlı insanların kişilik özelliklerin çözümleme
noktasında "inatçılık" veya "azgın bağımsızlık" saptamalarıyla damgalama yapabilmektedirler.
Paragrafta bahsedilen Yaş ayrımcılığı hangi ayrımcılıktır?
Cevap: Bireysel

-Uygulayıcıların politika ve prosedürler katı uygulanması ve hizmet alıcı konumunda olan yaşlılara hizmetler konusunda yeterince bilgilendirici
davranmamaları ve kuşkuyla yaklaşımları söz konusu olabilmektedir.
Paragrafta bahsedilen Yaş ayrımcılığı hangi ayrımcılıktır?
Cevap: .Kurumsal

-Yaş Ayrımcılığının Sosyal Yapısı?
Ekonomik yapı
Politik Değerler
Kültürel Miras
Tarihsel Miras
Sosyal Tutum ve Davranış

-Aşağıdakilerden hangisi yaş ayrımcılığının sosyal yapısı içerisinde yer almaz?
A) Ekonomik yapı
B) Politik Değerler
C) Kültürel Miras
D) Olumlu Kişisel İmaj
E) Sosyal Tutum ve Davranış
Cevap: D

-...............................................; sistematik, kilişe bir şekilde sadece insanların cilt rengine ve
cinsiyetine dayalı olarak yapılan ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığının bir benzerinin yaşlarından
dolayı yaşlılara karşı yapılması olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Yaş ayrımcılığı

-Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
A) Yaş ayrımcılığı bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde maruz kalınan bir sorun alanına işaret etmektedir.
B) Ülkemizde yaşlı nüfus artışı, sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesine ve emeklilik yaşının 65 yaş sınırına yükseltilmesine neden olmuştur.
C) Yaşlıların sıkça yaşadığı psikolojik sorunlardan olan "uyku bozuklukları" ve "gündüz uyuklamaları" gibi sorunlar kişinin günlük yaşam enerjisini etkileyerek hem çevreyle hem de kendisiyle ilişkilerini bozmaktadır.
D) Yaşlılarda "bilişsel yetersizlik", "hareketsizlik", "dengesizlik", "idrar kaçırma", "görme bozuklukları", "işime bozuklukları", "yürüme bozuklukları" ve "sık düşme" gibi hastalıklar görülebilmektedir.
E)Yaşlılarda "eskiye bağlılık" ve "yeniliklere uyum sağlayamama" ekonomik sorunlarla doğrudan ilgilidir.
Cevap: E

-Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlıştır?
A) Gelir yetersizliğinden dolayı birçok yaşlının şehirlerde yoksulluk sınırının altında yaşadığı
bilinmektedir.
B) İnsanların yaklaşık olarak yarısının emekli olmalarının başlıca neden sağlıklarının giderek kötüleşmesidir. Sonuç olarak, yaşlıların yaşam kalitelerini etkileyen en önemli biyolojik etken hastalıktır.
C) Yaş ayrımcılığının temelinde; yaşlılığın biyolojik değişimden kaynaklanan ve yaşlanmanın bir süreçten baret olduğu le ilgili inanç kümesi yer almaktadır
D) Yaşlılık döneminde uygun beslenme, yaşam süresi ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
E) Kentsel ortamda, ailelerin yaşlılarına evlerde bakabilme olanaklarının sınırlı olmaması ve kurumsal bakım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle yaşlılık sosyal bir sorun olarak nitelendirilemez.
Cevap: E

5 ÜNİTE

-Merkez yönetime ait görev ve sorumlulukların yerel yönetimlere devredilmesini içeren bir kavram, Dünya Bankası tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan finansal sorunun çözülebilmesi için önerilen bir yönetim yaklaşımı?
yerinden yönetim

-............................aile, akrabalık, komşuluk ve gönüllülük esaslarına dayalı olarak ortaya çıkmış bir yardımlaşma modelidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Refah Karması

-Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik refah karmasını (birleştirici modelin) oluşturan unsurlardan biri değildir? X
A) Aile
B) Kamu (Belediyeler)
C) Sivil toplum
D) Özel sektör
E) Sosyal politika
CEVAP: Sosyal politika

-Sosyal refahın oluşmasına katkıda bulunan aile, özel sektör, sivil toplum ve kamu sektörünün bütününün oluşturduğu toplam refah, hangi refah olarak adlandırılmaktadır?
refah çoğulculuğu

-Aşağıdakilerden hangisi "Hong Kong'da Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmetler" arasında yer almaz? X
A) Yaşlılar için pansiyon
B) Yaşlılar Toplum Merkezi
C) Yaşlı Evler
D) Huzurevi
E) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkez
Cevap: B

-............................... Programı (genellikle aynı ülkeden gelen yeni göçmenlerden) benzer kültürel arka planı olan yaşlı insanların küçük gruplar hâlinde haftalık veya iki haftalık sosyal toplantılar şeklinde bir ailenin evinde bir araya getirilmesidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Sıcak ev

-''Sıcak ev'' programı hangi ülkede yer almaktadır?
İsrail

-........................................ Yaşlı insanların fazla bulunduğu kentsel alanlarda gönüllüler tarafından oluşturulmaktadır. Amaç yaşlı insanların nasıl olduklarının takibin yapabilmektir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Mahalle Çağrı Merkezleri

-Tedavi evleri yoğun bakım ya da ağır medikal tedavilerin gerektiği kişiler için oluşturulmuştur. İki çeşit tedavi evi mevcuttur.
-"Psikiyatrik tedavi evleri" ve "Kombine tedavi evleri
1)Psikiyatrik tedavi evleri= psikiyatrik bakıma demans (bunama)
2)Kombine tedavi evleri = fiziksel ve psikyatrik sorunları olan insanlara da odaklanmaktadır.

Tedavi evler/ "Psikiyatrik ve "Kombine tedavi evlerinden hizmet alabilmek hangi kanun kapsamında değerlendirilmektedir?
Uygulama; paket bakım, tedavi ve yönlendirmeyi kapsamaktadır. Herkes eşit oranda bakıma ihtiyaç duymadığından farklı bakım ağırlığı paketler bulunmaktadır
cevap:Uzun Süreli Bakım Kanunu

- Hollanda'da kendini Yönetmek (Verzoamelstee) projesinde ki önemli uygulama?
tablet kullanımını (bilgisayar)

-Aşağıdakilerden hangisi ülke örnekler dikkate alındığında (İngiltere, Hong Kong (Çin), İsrail ve Hollanda) yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında ortak bir özellik değildir?
A) Belediyelerin hizmet sunumundan, hizmet satın alan ve denetleyen konuma geçişi
B) Özel sektörün önem
C) Sivil toplumun önem
D) Evde ve toplumda bakımın giderek artan önem
E) Kurum bakımının en önemli bakım modelli olarak görülmesi
Cevap: E

6 ÜNİTE


-Türkiye'de sosyal hizmetler kanunu, kabul tarihi?
1983 / 2828 sayılı (SHÇEK)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

-Tarihteki ilk huzurevi SELÇUKLULAR döneminde kurulan Darülreha, nerede kurulmuştur?
Sivas

-Tarihteki ilk huzurevi de 11. yüzyılda Selçuklular döneminde Sivas’ta Reha Oğulları
tarafından ..............................adıyla kurulmuştur.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Darülreha

-Aşağıdakilerden hangisi Türk Toplumunun yaşlılara yönelik geleneksel davranışları kapsamında değerlendirilemez?
A) Yaşlılara saygı göstermek, sözlerine-düşüncelerine değer vermek Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır.
B) Günlük yaşamın devamlı olarak yaşlılarla birlikte geçirilmesi önemlidir.
C) İslam dininin yaşlılara verdiği önem nedeniyle özellikle Türklerin İslam dinini benimsemesi ile yaşlılara duyulan saygı artmıştır.
D) Selçuklular döneminde yaşlılara yönelik herhangi bir kurumsal hizmet örneği bulunmamaktadır.
E) Yaşlı bireylerin aile içerisindeki yer kuşaklar boyunca kalıcı hale gelmiştir.
Cevap: D

-............................; din ve ırk ayrımı gözetmeden yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak için Sultan II. ABDÜLHAMİT döneminde hizmete girmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Darülaceze

-Cumhuriyetin ilanından sonra ilk defa bir kamu kuruluşuna “bakıma muhtaç yaşlıların korunması, yaşlı evler açma ve yönetme” görevleri verilmiştir. Bu yasal düzenleme hangisidir?
1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu

-Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, ailelere ve topluma yönelik dağınık ve plansız şekilde sunulan sosyal hizmetler, hangi çatı altına toplanıp, yönetim ve denetleme görevi verilmiştir?
1983 / 2828 sayılı (SHÇEK)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

-Hangi kalkınma planı döneminde; özel sektörün desteklenmesi, aktif olarak bu alana sokulmaya özendirilmesi, sosyal hizmetlerin ticari bir sektör olarak görülmesi ve kamu üzerindeki yükünün azaltılması amaçlanmıştır?
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

-Huzurevine kabul şartları?
-Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olma
-Günlük ihtiyaçlarını (yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilmek
-Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak
-60 yaş ve daha yukarı yaşta olmak

-Aşağıdakilerden hangisi Huzurevine kabul şartları arasında yer almaz?
A) Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olmak
B) Günlük ihtiyaçlarını (yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilmek,
C) Sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren ağır bir hastalık veya sakatlığı bulunmak,
D) Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak,
E) 60 yaş ve daha yukarı yaşta olmak
Cevap: C

-Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kabul şartları arasında yer almaz? X
A) Maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olmak
B) Bedensel ve zihinsel gerilemeler nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteğe,
korunmaya ve rehabilitasyona gereksinim olmak
C) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
D) Ruh sağlığı yerinde olmamak
E) 60 yaş ve daha yukarı yaşta olmak
Cevap: D

-Hangisi Türkiye’deki Evde Bakım hizmetleriyle ilgili söylenemez? X
Belediyeler bünyesinde gerçekleştirilen evde bakımın içeriği ve kapsamı düşünüldüğünde,
bu uygulamaların oldukça yeterli olduğu görülmektedir X

-Hangisi “2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun” için söylenemez? X
2012 yılından itibaren “633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” le Belediyeler tarafından ödenmeye başlanmıştır. X

-Aşağıdaki hangi yaşlı hizmet modeli, 2013 yılında çıkarılan “Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği” ile kaldırılmıştır?
A) Huzurevi
B) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
C) Yaşlı Hizmet Merkezi
D) Evde Bakım Hizmeti
E) Yaşlı Aylığı
Cevap: C

-1977 yılından beri devam eden ve modern anlamda uygulamaya koyulan ilk sosyal yardım ödeneği?
Yaşlılık Aylığı

-İlk yardım ödeneği olan yaş aylığını almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir?
65

7 ÜNİTE

-........................felsefenin bir dalı olarak ahlakın temellerini inceleyen sistematik bir çalışma alanıdır.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Etik

-........................Etik; "nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı" gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Normatif

-.........................Etik; "insanın düşüncesi, eylemi ve dilinde
ortaya çıkan ahlak ögelerin doğası ve anlamını çözümleyen, ahlak kavramların anlamlarıyla ahlak yargıları haklılandırma, temellendirme veya desteklemede kullanılan mantıksal analizden meydana
gelir"
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Meta

-.........................Etik; "toplumun güncel tartışma konusu olan pratik ahlak sorunlarıyla ilgilenir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Uygulamalı

-Sosyal hizmet mesleğinin temelini oluşturan insana değer ilkesi hangi filozofun ahlak felsefesinden yararlanılarak ortaya çıkarılmıştır?
Kant

-Kant'a göre; İnsanların bir başkasının amaçlarının nesnesi olarak değil, kendi amaç ve isteklerine sahip bireyler olarak ele alınmaları gerektiğini ............................... olarak ele almaktadır. ?
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
koşulsuz kesin buyruk

-Sosyal hizmet mesleğinin temel değerleri?
1-Hizmet
2-Sosyal Adalet
3-Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıklar
4-İnsan İlişkilerinin Önemi
5-Dürüstlük
6-Yeterlik

-Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin temel değerlerinden birisi değildir?
A) Hizmet
B) Sosyal Adalet
C) Dürüstlük
D) Yeterllik
E) Bireylerin Değer Yargılarının Yeterszliği
Cevap: E

-Sosyal hizmet uzmanın davranışlarına ve uygulama pratiğine rehberlik etmesi açısından Bestek'in ortaya koyduğu yedi prensip?
-Bireyselleştirme
-Yargılayıcı olamayan tutum
-Kabul etme
-Duyguların anlamalı dışa vurumu
-Kontrollü duygusal katılım
-Müracaatçının kendi hakkında karar verme hakkı
-Gizlilik

-Sosyal hizmet uzmanın davranışlarına ve uygulama pratiğine rehberlik etmesi açısından Biestek, yedi prensip ortaya koymuştur"
Aşağıdakilerden hangisi bu yedi prensipten
birisi değildir?
A) Kabul etme
B) Yargılayıcı olma
C) Bireyselleştirme
D) Duyguların anlamlı dışa vurumu
E) Kontrollü duygusal katılım
Cevap: B

-.....................................Her bir müracaatçının kendine özgü olduğu ve kendine özgü değerlendirilmesi gerektiğini içermektedir. Bireylerin gruplandırılması ve standardize
edilerek müdahale edilmesini ön görmeyen ve birey özgün bir varlık olarak kabul eden bir ilkedr.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
Bireyselleştirme

-Sosyal hizmet uzmanın sorumluluk alanları?
-Hizmet Alanlara
-Mesleğe Karşı
-Çalışılan Kuruma Karşı
-Topluma Karşı

-Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının farklı birimlere karşı etik sorumluluk alanlarından biri değildir?
A) Hizmet alanlara karşı sorumluluk
B) Mesleğe karşı sorumluluklar
C) Çalışılan kuruma karşı sorumluluklar
D) Topluma karşı sorumluluklar
E) Ailesine karşı sorumluluklar
Cevap: E

-Sosyal hizmet uzmanının yaşlıya yönelik etik sorumlulukları?
-Hizmet Alan Yaşlıya Bağlılık
-Her bir yaşlının kendine özgü kültürel bir mirasının olduğunu ve bu mirasın yaşlının davranışları üzerindeki işlevini anlamalıdır
-Her yaşlının kendi kaderini belirleme hakkı vardır
-Yaşlının özel hayatının korunması ve gizlilik
-Yaşlı ile mesleki ilişki içerisinde olunduğu sürece, hizmetlerin amacı, süresi, sınırlılıklar ve olası riskler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır
-Yaşlıların gereksinim duymaları durumunda kendileri ile ilgili kayıtlara makul ölçülerde ulaşmaları sağlanmalıdır
-Sosyal hizmet uzmanı yaşlıya yönelik hizmetlerin uzmanın yer değiştirmesi, sakatlık, hastalık ya da ölüm gibi her hangi bir olumsuzluk nedeniyle kesintiye uğramaması için gerekli önlemleri almalıdır
-Yaşlıya yönelik hizmetlerin sonlandırılmasına gereksinim duyulması durumunda meslek ilişki sonlandırılabilir.
.-Sosyal hizmet uzmanı yaşlı ile olan mesleki ilişkisine dikkate etmeli ve herhangi bir çıkar çatışması ve ilişkisi içerisine girmemelidir
-Sosyal hizmet uzmanı ister özel sektörde isterse kamu sektöründe ücretli çalışan olarak, yaşlılardan herhangi bir ödeme ve hediye kabul etmesi söz konusu olamaz.
-Ayrıca sosyal hizmet uzmanı hiçbir yaşlıya duygusal/cinsel, fiziksel temas, cinsel tacizde bulunamaz ve küçük düşürücü bir dil kullanamaz.

-Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yaşlıya yönelik etik sorumlulukları kapsamında değerlendirilemez?
A) Yaşlının özel hayatının korunması ve gizlilik
B) Her yaşlının kendi kaderini belirleme hakkı vardır
C) Hizmet alan yaşlıya bağlılık
D) Yaşlıların gereksinim duymaları durumunda kendileri le ilgili kayıtlara ulaşmaları önlenmelidir.
E) Yaşlıya yönelik hizmetlerin sonlandırılmasına gereksinim duyulması durumunda meslek ilişki sonlandırılabilir.
Cevap: D

-Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının yaşlıya yönelik etik sorumlulukları kapsamında değerlendirilemez?
A) Sosyal hizmet uzmanı yaşlıya yönelik hizmetlerin kesintiye uğramaması için gerekli önlemler almalıdır.
B) Sosyal hizmet uzmanı ister özel sektörde isterse kamu sektöründe ücretli çalışan olsun, yaşlılardan herhangi bir ödeme ve hediye kabul edebilir.
C) Sosyal hizmet uzmanı hiçbir yaşlıya duygusal/cinsel, fiziksel temas, cinsel tacizde bulunamaz ve küçük düşürücü bir dil kullanamaz.
D) Yaşlı le meslek ilişki içerisinde olunduğu sürece, hizmetlerin amacı, süresi, sınırlılıklar ve olası riskler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
E) Hizmet alan yaşlıya bağlılık

Cevap: B
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir