AUZEF /Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları/1-7 Ünite ÖZET

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

22 Mar 2019 10:41

AUZEF /Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları/1-7 Ünite ÖZET

1 ÜNİTE

-Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (Internatonal Federaton of Socal Workers-IFSW) yaptığı tanıma göre sosyal hizmet?
insanların daha iyi yaşam koşullarına ve refaha kavuşmaları için güçlendirilmelerini ve özgürleştirilmelerini sağlamaya çalışan bir meslek

-"İnsanların daha iyi yaşam koşullarına ve refaha kavuşmaları için güçlendirilmelerini ve özgürleştirilmelerini sağlamaya çalışan bir meslektir." açıklaması kurumlardan hangisine aittir?
IFSW- Internatonal Federaton of Socal Workers

IFSW'nin yaptığı sosyal hizmet tanımı?
-Sosyal adaleti arttırmaya çalışır
-Güçlendirme odağında çalışır
-İnsanların özgürleşmesini sağlar
-Daha iyi yaşam koşulları hazırlar

-Sosyal hizmetin bir meslek olduğunu belirten ifade?
toplumsal onay

-Sosyal hizmetin amaçları?
-Sosyal adaleti sağlamak
-Refahı teşvik etmek
-Yaşam kalitesini yükseltmek

-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangi tarihte imzalanmıştır?
1948

-"Bireylerin, grupların ve toplumların eşit muamele, erişim ve içerme nosyonları temelinde haklara ve yetkilere sahip olmasını ifade eder" hangi kavrama aittir?
sosyal adalet

-............. Geleneksel sosyal kurumların, sosyal hayattaki eksikliklerinin sonucunca geliştirilen bir sosyal kurumdur.
Cümlede bulunan boşluğa hangisi gelmelidir?
sosyal refah

-Sosyal refah kurumu değildir?
Siyaset X

-Sosyal dışlanmanın tanımıdır?
kişinin sivil siyasi, ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrumiyet

-Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımları ve yaşadıkları toplumda normal olarak kabul edilen hayat ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan fırsatları kazanmalarını sağlayan bir süreç?
sosyal içerme

-"Sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma" olarak tanımlanan kavram?
sosyal dışlanma

-Toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun olma dinamik sürecin ifade eden kavram?
sosyal dışlanma

-Sosyal dışlanmayı meydana getiren unsurlar?
-Ekonomik dışlanma
-Kurumsal dışlanma
-Sosyal destek yoksunluğu

-Çağımız hangi çağ olarak nitelendirilir?
dışlanma çağı

-Dışlanmış birey ya da gruplar, dezavantajlı gruplar olarak tanımlananlar?
-Yoksullar, kadınlar, yaşlılar, işsizler
-Sosyal güvencesi olmayan kimseler
-Göçmen ya da mülteciler
-Korunmaya muhtaç çocuklar ve gençler
-Engelliler, bağımlılar ve eşcinseller

-"Kadınların aynı işi yapan erkeklere oranla daha az gelir sağlaması" hangi ifade bu açıklamaya en uygun örnektir?
toplumsal cinsiyet

-Ekonomik beklentilere çevresel ve sosyal bir duyarlılıkla denge içinde bakılmasına verilen isim?
sürdürülebilirlik

-Sosyal politika tanımı?
-İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası
-Sosyal refahın gerçekleşmesinde en önemli araç
-Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütünü

-Ulusal Sağlık Hizmet ve Sosyal Koruma Kanunu hangi ülkede yürürlüğe girmiştir?
İngiltere

-Ulusal Sağlık Hizmet ve Sosyal Koruma Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
1990

-Sosyal hizmet ve sosyal politikanın çalıştığı uygulama alanları?
-Kişisel-sosyal koruma
-Sağlık bakımı
-Barınma
-Finans
-Eğitim
-İstihdam
-Serbest zaman değerlendirme
-Ulaşım
-Toplumsal hizmet-kaynaklara ulaşabilme

2 ÜNİTE

-Sosyal hizmetin Avrupa'da 16.yy'da yoğun ilişkisine dayanan olgu hangisidir?
Kapitalizm

-1601 yılında İngiltere'de çıkmış olan yasa hangisidir?
Yoksullar Yasası

-İngiltere'de hangi yasa ile yardım alacak kişiler farklı gruplara ayrılmıştır?
Yoksullar Yasası

-1601'de Yoksullara Yardım Yasası hangi devlette ortaya çıkmıştır?
İngiltere

-Yoksullar Yasasından, yardım alacak kişiler hangi gruplara ayrılmaktadır?
1. Çalışamayacak durumda olan kişiler
2. Sağlıklı ve güçlü kişiler ise ıslah evlerinde çalışacaktır
3. Aileler tarafından bakımları sağlanamayan çocuklar için; erkekler 24 yaşına kadar çıraklık eğitimi, kızlar ise 21 yaşına veya evleninceye
kadar ev işlerine yardım etmekle yükümlü

-Çalışabilir durumda olan yoksulun düşkünler evine göndermeyip, iş bulana kadar çalışma evrelerinde çalışmasını sağlayan yasa hangisidir?
Gilbert Yasası

-Bugün çağdaş anlamdaki sosyal güvenliğin bir hak olarak toplumdaki herkes kapsama mantığının ilk örneği yasalardan hangisine aittir?
Speenhamland Yasası

-Liberal felsefenin önde gelen düşünürleri, Speenhamland Yasası için yoksullara yapılan yardımlar ile ilgili hangi düşünceleri ileri sürmüşlerdir?
-Yoksulları tembelliğe ittiğini, onların ahlakını bozduğunu
-Aşırı nüfus artışına yol açtığını
-Ücretlerin düşmesine neden olarak yoksulluğu şiddetlendirdiğini

-Speenhamland Yasası için yoksullara yapılan yardımlar ile ilgili ileri sürülen eleştirilere çözüm olarak, 1834 yılında yapılan değişiklikle eklenen ilkeler nelerdir?
-Yardım alma koşulları güçleştirilmiş,
-Yardımlar en düşük işçi ücretlerinin altına indirilmiş,
-Çalışabilecek durumda olan yoksullara doğrudan yardım verilmesi yerine onları barınabilecekleri, ama koşulları çok kötü olan ıslah evlerine gönderme

-Speenhamland Yasasına eklenen 1834 yılında LİBERAL anlayışı yansıtan yasa ile çalışanlar arasında yapılan ayrım?
HAK EDEN YOKSUL/HAK ETMEYEN YOKSUL ayrımı
Çalışabilecek durumda olduğu halde çalışamayanlar damgalanmıştır.

-1601 Yoksullara Yardım Yasası ve 1834 Yasası arasındaki fark?
-1601 Yasası, onurlarını kırmadan sağlıklı yoksullara iş verme amacındayken
-1834 Yasası, yardımları büyük ölçüde onur kırıcı bir niteliğe sahip olarak yardım taleplerin engellemeyi amaçlamıştır.

-Çalışma hayatında da ilk sosyal mevzuatın çıkarıldığı ülke?
İngiltere

-Yoksul bireylerin kendi kendilerine yardımcı olabileceği planlar önermek amacıyla kurulan, yoksullara ev ziyaretler gerçekleştiren ''YOKSULLUĞU ÖNLEME DERNEĞİ'' kim tarafından kurulmuştur?
Grscom

-Sosyal hizmet yaklaşımının temellerini oluşturan ve sivil toplum tarafından başlatılan İngiliz hareketi hangisidir?
Yardım İşler Düzenleme Derneği

-''Yerleşim evleri" ilk, 1884'te Londra'da kim tarafından kurulmuştur?
Toynbee Hall

-1884'te Londra'da kurulan Toynbee Hall'un ve benzer yardım evleri görevleri?
-Çevre reformunu vurgulamış
-Misyonerlik yaklaşımını benimseyen
-Yoksul mahallelerde yaşayan çalışanlar aracılığı ile mahalle sakinlerine çevrelerin nasıl iyileştireceklerini öğretmeye ve orta sınıf değerlerini benimsetmeye çalışmışlardır.

-''Yerleşim evleri" ilk, 1884'te Toynbee Hall tarafından hangi ülkede kurulmuştur?
Londra

-Yerleşim ev hareketinin en dikkat çekici lideri, sosyal hizmetin ünlü kurucusu?
Adams 8)

-Yerleşim Evi hareketlerinin, Yardım İşleri Düzenleme Derneği ile ortak özellikleri?
HER İKİSİ DE;
-Benzer ahlak ilkelere dayanmaktadır
-Eğitmin önemi üzerinde durmuştur
-Bireylerin sorunları ile savaşmada finansal desteğin yetersiz olduğunu düşünmektedir
-Ayrıcalıklı olanların daha az şanslı olanlara karşı yükümlülüklerinin olduğuna inanır.

-Tarihte ilk çocuk mahkemesi nerede kurulmuştur?
Chicago (Şikago)

-Tarihte ilk çocuk mahkemesi Chicago (Şikago)'da kaç yılında kurulmuştur?
1899

-Çocuklarla ilgili ilk Beyaz Saray Konferansı'nı gerçekleştiren, bu konferansın, 1912 yılında Çocuk Bürosu'nun açılmasıyla sonuçlandıran isim kimdir?
Roosevelt

-Massachusette Hastanesinde Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamasını başlatan isim kimdir?
Cabot

-Hastanede Tıbbi Sosyal Hizmet uygulaması ilk defa hangi tarihte başlatmıştır?
1905

-Richamond'un, sosyal hizmet kuram ve yöntemlerine ilişkin ilk eseri hangisidir?
Sosyal Teşhis

-Sosyal hizmet kuram ve yöntemlerine ilişkin ilk ktap olan SOSYAL TEŞHİS adlı eser in yazarı kimdir?
Richamond

-Richamond'un, sosyal hizmet kuram ve yöntemlerine ilişkin yazdığı ''SOSYAL TEŞHİS'' kitabı hangi konuyu ele almaktadır?
çalışanın bireye nasıl müdahale etmesi gerektiği

-1920'lerde ..................... kişilik gelişim ve sağaltım (tedavi) kuramı popüler hale gelmesiyle psikyatrik bir yaklaşım olan "İNTRA PSİŞİK (iç ruhsal)" süreçler, müracaatçıların kendi sosyal konumlarına uyum sağlamaları olanaklı kılınmıştır. Böylelikle, çoğu sosyal hizmet uzmanının, bundan sonraki 30 yıl içinde eğilimler "reform"dan "terapi"ye doğru kaymıştır.
Paragrafta ki boşluğa hangi isim getirilmelidir?
Freud

-"Günümüzde sosyal hizmet hem reform yaklaşımını hem de ............ yaklaşımını kapsamaktadır" ifadesinde boş yere uygun gelen sözcük ne olmalıdır?
Terapi

-Meslek toplantıları olarak adlandırılan toplantılar 1917 yılında hangi ismi almıştır?
Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı

-Sosyal hizmet meslek örgütlerinin hızlı büyümesi hangi dönemlerde olmuştur?
1920-1940 dönem

- Sosyal Hizmet Okulları Birliği'nin ortak müfredatının ilk defa hangi tarihte sosyal hizmet okullarında verilmeye başlamıştır?
1932

-Üniversiteliler bünyesinde sosyal hizmet programlarının oluştuğu dönem hangisidir?
1940-1970 dönem

3 ÜNİTE

-Küreselleşme sürecinin etkileri/boyutları?
-Ekonomik boyutu
-Siyasi/güvenlik boyutu
-Teknolojik/İletişimsel boyut
-Çevresel/Demografik boyut
-Kültürel boyut

-Seçeneklerden hangisi küreselleşmenin etkisine örnek oluşturmaz? X
a)Ailede meydana gelen kayıp
b)Petrol fiyatlarının artması
c)Uyuşturucu trafiği
D)İnternet ortamında bilgi paylaşımı
E)Japon borsasındaki iniş çıkışlar
ailede meydana gelen kayıp

-Küresel toplumlarda SOSYAL sorun alanları?
-Yoksulluk
-Eğitim
-Sağlık
-Aşırı nüfus
-Göç
-Çevrenin kötü kullanımı

-Küresel toplumlarda GÜVENLİK sorun alanları?
-Silahlanma , terörizm, Nükleer savaş

-1-Adaletsiz gelir dağılımı, 2-Yüksek enflasyon 3-Salgın hastalıklar
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yoksulluk nedenlerinden biri değildir? X
salgın hastalıklar

-İnsanlık tarihinin en eski ve çağdaş toplumların en önemli toplumsal sorunu?
Yoksulluk

-Dar anlamda yoksulluk tanımı?
açlıktan ölme sınırı ile barınacak yer olmayanlar

-Geniş anlamda yoksulluk tanımı?
gıda, giyim, barınma gibi imkanları hayatlarını değiştirmeye yetebildiği halde toplumun temel standartlarının gerisine kalmak

-Dar anlamda yoksulluk ile Geniş anlamda yoksulluk tanımındaki bu ayrım, literatürde nasıl yoksulluk olarak ifade edilmektedir?
mutlak ve göreli yoksulluk

-Ortalama reha düzeyinin altında kalma durumu hangi yoksulluk türüdür?
mutlak yoksulluk

-Mutlak yoksullukta belirtilen gerekli asgari kalori miktarının yalnızca % 80'nin karşılanmasını ifade eden yoksulluk?
Ultra Yoksulluk

-Toplumun genel standartlarına oranla belirli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olma durumu hangi yoksulluk türüdür?
Göreli yoksulluk

-Çevre sorunları?
-Toprağın yamalanması
-Küresel ısınma
-Atık boşaltımı
-Hava kirliliği
-Nükleer santrallerden radyoaktif sızıntılar
-Su kirliliği
-Asit yağmurları

-Hangisi aşırı nüfusun yarattığı çevresel sorunlardan biri değildir? X
A) Toprağın yamalanması
B) Atık boşaltımı
C) Volkanik patlamalar
D) Hava kirliliği
volkanik patlamalar

-Toprağın yamalanması?
Açık maden işletmeciliği
Petrol sondajı
Ağaçların ve ormanların kesilmesi
Aşırı otlatma
Çöp boşaltılması
Otoyol bilboardları inşa edilmesi

-Birleşmiş Milletler(BM)'e bağlı Dünya Sağlık Örgütünün "Güvenli Bir Gelecek" adlı 2007 yılı raporunda son 40 yılda kaç yeni salgın hastalık türünün ortaya çıktığını bildirmiştir?
39

-Göçe etki eden unsurlar?
-Ekolojik
-Toplumsal
-Siyasal
-Ekonomik

-Irksal ve dini bağnazlık
-Bölgedeki çatışmalar-baskıcı yönetimler
-Mevcut siyasal rejimden hoşnutsuzluk
-Kıtlıklar ve doğal afetler
-Kişinin aile ile birleşme arzusu

-Ekolojik, toplumsal, siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı göç olgusunu yaşayan kişiye ya da topluluğa verilen isim?
göçmen

-Irksal ve dini bağnazlık
-Bölgedeki çatışmalar-baskıcı yönetimler
-Mevcut siyasal rejimden hoşnutsuzluk
-Kıtlıklar ve doğal afetler
-Kişinin aile ile birleşme arzusu
Eğer bu sorunlar sebebiyle insanlar ülke sınırları dışına çıkar ve başka bir ülkeden sığınma talep ederlerse o kişiler ne olarak kabul edilirler?
sığınmacı-mülteci

-Göç, hangi sorunlara neden olmaktadır?
nüfus, istihdam, yaşam kalitesi ve kentleşme

-Göçün dört temel sosyo-ekonomik sorunları?
nüfus, istihdam, yaşam kalitesi ve kentleşme

-Küresel güvenliği tehdit eden en yaygın iki sorun?
-silahlanma
-terörizm

-Silahsızlanma, geniş anlamda ne anlama gelmektedir?
savaş araçlarının sınırlandırılması, denetime açılması, azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması
silahsızlanma" çalışmaları, silahlanmaya göre daha yavaş ilerlemektedir.

-Atom enerjisinin barışçıl amaçlar dışında kullanılmaması ve atom silahlarının kontrolü için Atom Enerjisi Komisyonu hangi yıl kurulmuştur?
1946

-Formel olarak şiddetin yada şiddet tehdidinin siyasal amaçlar doğrultusunda gelişi güzel seçilmiş ya da sembolik hedeflere karşı kullanımı?
Terörizm

-Sivil kalabalıklara yönelik şiddet eylemleriyle halk arasında dehşet yaratmak yoluyla siyasi amaçlara ulaşma yöntemi?
Terör

-Farklı ülkelerden ve daha fazla eylemcinin katılması ile değişik terör örgütlerinin iş birliği yapabildiği daha geniş bir organzasyonu kapsayan terör faaliyetlerine ne denir?
Küresel terör

-Küresel terörizmin başlangıç tarihi olarak kabul edilen olay hangisidir?
11 Eylül 2001 /ABD'de ikiz kulelere yapılan saldırı

-"............. 2. Maddesinin 2. Bendinde eğitmde fırsat eşitlğin ırk, renk, cinsyet, dil, din, siyasi ya da başka görüş, ulusal ya da sosyal köken, servet, doğum ya da diğer herhangi bir duruma dayalı, ayrımcılık yapılmasını yasaklar" .
Boş bırakılan yer hangi anlaşmaya aittir?
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesi

-Tarihte önemli can kayıplarına yol açan salgın hastalıklar?
Cüzzam/ veba/ çiçek hastalığı/ AIDS/ Kuş gribi

4 ÜNİTE

-Sosyal hizmetin uygulama alanları?
-Tıbbi sosyal hizmet
-Yaşlılık
-Engellilik
-Afet ve acil durum
-Cinsel yönelim
-LGBT'li bireyler

-Tıbbi sosyal hizmetin ortamı?
hastane

-İlk olarak Dr. Rchard C. Cabot 1905'te Boston'da hangi hastanede sosyal hizmetler birimini kurdu?
Massachusetts Genel Hastanesi

- İlk sosyal hizmet birimi Massachusetts Genel Hastanesinde hangi tarihte kurulmuştur?
1905

-İlk sosyal hizmet birimi 1905'de Massachusetts Genel Hastanesinde kim tarafından kurulmuştur?
Cabot

-Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görevleri?
-Hasta ve ailesine psiko-sosyal destek
-Hastanın sosyo-ekonomik, psiko sosyal inceleme raporu hazırlamak
-Desteğe ihtiyacı duyan hastaların kurumlardan destek sağlanmasına yardımcı olmak
-Kalacak yeri olmayan, kimsesiz hastalar ve intihar eyleminde bulunmuş, yabancı uyruklu olup hastane masraflarını karşılamayan vb. durumlardaki hastalar için gerekli değerlendirme ve işlemler yürütmek, sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirmek
-Kadın, çocuk istismarı ve ihmal vakalarına ilişkin işlemler yürütmek
-Uzun süre yatacak olan hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek, moral gücünün artırılmasını sağlamak
-Hastane hizmetlerine yönelik gönüllü sosyal çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek
-Yatan hastalar ve kurum personel çocukları için çocuk bakım ev hizmetlerini yürütmek
-Hasta güvenliği ve hasta hakları kültürünün oluşturulması
-Yapılan çalışmalarda ki kayıt-raporların korunmasını sağlamak
-Hastaneye kaldırılmış AIDS'li br kişiye ve akrabalarına destek olmak
-Alkolklere ve uyuşturucu bağımlılarına danışmanlık yapmak veya başka kurumlara uygun sevkler yapmak

-Hangisi tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görevlerinden biri değildir?
A) Hasta ve ailesine psiko-sosyal destek sunmak
B) Kadın, çocuk istismarı ve ihmal vakalarına ilişkin işlemler yürütmek
C) Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak
D) Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak
Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak X

-Yaşlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının MİKRO düzeydeki görevleri?
-Yaşlıların bağımlılığını azaltmak
-Aile ve yakın çevre desteğini sürdürme
-Yaşlı üzerindeki gerginlikleri azaltmak
-Yaşlılığa özgü ihtiyaçlar ve hizmetlere ilişkin bilgi vermek
-Ailenin ve bireyin sınırlarını bilmek
-Aile ve yakın çevre tarafından verilebilecek bakımın düzeyini belirlemek

-Yaşlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının MAKRO düzeydeki görevleri?
-Ön yargılardan bağımsız olarak yaşlanmanın anlamını ve güçlü yanlarını bilmek
-Kültürel ve bireysel farklılıkları gözetmek
-Yaşlılara yönelik sosyal ve meslek politikayı etkilemek
-Yaşlıların kendi kaderini tayin etme hakkını içeren bir etki anlayışı benimsemek
-Disiplinler arası ve disiplinler üstü işbirliği ile çalışmak
-Yaşlılara yönelik varolan toplumsal ve kurumsal hizmetlerin geçerliğini ve uygulanmasını eleştirel biçimde incelemek

-Hangisi yaşlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının mikro düzeyde uygulamalarından biri değildir?
A) Yaşlıların bağımlılığını azaltmak
B) Yaşlı üzerindeki gerginlikleri azaltmak
C) Aile ve yakın çevre desteğini sürdürmek
D) Yaşlılara yönelik sosyal ve meslek politikayı etkilemek
Yaşlılara yönelik sosyal ve meslek politikayı etkilemek

-Seçeneklerden hangisi toplumda yaşlı nüfus oranının artma nedenlerinden biri değil? X
A) Tıpdaki ilerlemeler
B) Doğum hızındaki artış
C)Yaşam tarzı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki
D) Ortalama yaşam beklentisinin artması
E)Kanser hastalığının tedavisindeki gelişmeler
Doğum hızındaki artış

-Sosyal hizmet sunulan yaşlı grupları?
-Sosyal hizmet müdahalesine İhtiyaç duyan yaşlılar?
-Temel yaşam-günlük yaşamını sürdüremeyen, ------Fiziksel, psiko‐sosyal ve mental olarak yetersiz olan
-Yardım alma gücü olmayan
-Yalnız yaşayan
-Sosyal güvencesi bulunmayan
-Evsiz olan, İstismar ve ihmal edilen

-İnsanın bedensel, zihinsel ve ruhsal işlevlerin özünden kaynaklanan nedenlerle tam olarak yerine getirememe durumu ?
Engellilik

-Sosyal hizmet uzmanının engellilere hizmet verdiği ortamlar?
-Rehabilitasyon merkezi
-Rehabilitasyon hastane
-Bakım evler
-Hastane
-Engelliler için gündelik bakım merkezler
-Özel eğitim okulları

-Hangisi sosyal hizmet uzmanının engellilere hizmet verdiği ortamlardan biri değildir?
A) Rehabiltasyon merkezi
B) Hastane
C) Çocuk İzlem Merkezi
D) Özel Eğitim Okulları
Çocuk İzlem Merkezi

-Yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları için kullanılan kavram?
Gerontolojik sosyal hizmet

-Afetlerin toplum üzerindeki etkileri?
Ruhsal, sosyal, kültürel ve ekonomik
Sosyal sorunları karmaşık hale getirir
İnsanların yaşam standardı düşer
Toplum düzeninde bozulmalar

-Hangisi afet ve acil durumlardaki sosyal hizmet uygulamalarından biri değildir? X
A) Psiko-sosyal destek sağlamak
B) Afet sonrası yaşanan travmanın ve yıpranan ilişkilerin iyileştirilmesine destek sağlamak
C) Afet sonrası ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşılmasına yardım etmek
D) Afette meydana gelen yaralanmalara tıbbi müdahalede bulunmak
Afette meydana gelen yaralanmalara tıbbi müdahalede bulunmak

LGBT?
lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel

-Kendi cinsiyetinin mensupları ile cinsellk yaşamaya yönelik eğilim ya da cinsellik yaşama tercihi?
eşcinsel (Kadınlara lezbiyen- Erkeklere gay)

-Karşı cinsiyetle (dişi cinsin erkek cinse veya erkek cinsin dişi cinse ilgi duyması) tercihi?
heteroseksüel

-Her iki cinsiyetle cinsellik yaşamaya yönelik eğilim?
biseksüel

-İçerisine doğduğu biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsel kimlik taşıyan bireylere verilen isim?
transseksüel

-ABD'de önde gelen iki sosyal hizmet örgütü,
(Sosyal Hizmet Eğtim Konsey ve Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel) bireyleri, nasıl tanımlamaktadır?
risk altındaki nüfus

-Sosyal hizmet uzmanlarının LGBT'lİ bireylere yönelİk sunduğu hizmetler?
-LGBT'li bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışların değişmesi için çalışır
-LGBT'li bireylerin ihtiyaç duyduğu kurumlara yönlendirir
-LGBT'li bireylere psiko-sosyal destek sağlar

-Hangisi sosyal hizmet uzmanlarının LGBT'li bireylere yönelik sunduğu hizmetlerden biri değildir?
A) LGBT'li bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışların değişmesi için çalışır
B) LGBT'li bireylerin ihtiyaç duyduğu kurumlara yönlendirir
C) LGBT'li bireylere psiko-sosyal destek sağlar
D) LGBT'li bireylerin tıbbi müdahale sürecini takip eder
LGBT'li bireylerin tıbbi müdahale sürecini takip eder

5 ÜNİTE

-Okul ortamındaki psiko-sosyal ekip hangileridir?
pskolog
psikolojk danışman
rehber
sosyal hizmet uzmanı

-Okul sosyal hizmetinin görevleri?
-risk altında bulunan öğrenci ve ailelerini destekleme
-ev ve okul arasında iletişim ağlarının açık tutulmasını sağlama
-çocukların eğitim ihtiyaçlarını tespit etme
-öğrencilerin yaşam koşulları ve yaşadıkları
mahallelerin koşullarını analiz etme
-kurumlara yönlendirmeler yapma, kurumlara
yönlendirilmiş öğrencileri takip etme

-Çocukların refahının arttırılması ve gelişimlerine katkı sağlaması için bir psiko- sosyal ekiple çalışacak okul sosyal hizmeti alanında ülkemizde atılan yeni adımlardan biridir?
Ulusal çocuk hakları stratejisi ve eylem planı

-Zorunlu göç tanımı?
insanların bulundukları yeri kendi iradeler dışında terk etmeleri

-Tarihsel süreçte göçler, hangi nedenlerden kaynaklanmıştır?
açlık, savaş, şiddet, kıtlık, iklim koşulları,
siyasi ve dini sebepler, eğitim,
makineleşme, sanayileşme, ekonomik

-Mültecilik alanında sosyal hizmet uzmanlarının rolleri?
1.Danışmanlık
2.Savunuculuk
3.Bilgi verme
4.Kaynaklarla buluşturma
5.Güçlendirme
6.Toplumla bütünleştirme

-Sosyal hizmet uzmanı mültecilerin haklarını korurken, rollerden hangisini kullanır?
savunuculuk

-Sosyal hizmet uzmanı mültecileri ve toplumu bütünleştirme çalışmalarını yaparken hangi rolünü kullanır?
Toplumla bütünleştirme

-Kopenhag Deklarasyonu, mutlak yoksulluğu nasıl tanımlamaktadır?
gıda, temiz içme suyu, sağlık tesisler, sağlık, barınma, eğitim ve bilgi de dahil olmak üzere temel insan ihtiyaçlarının ciddi yoksunluk durumu

-Aşırı yoksulluğun ortaya çıkardığı kavramlar?
-gelir yoksulluğu
-insan gelişim yoksulluğu
-sosyal dışlanma


6 ÜNİTE

-Bir meslek olarak sosyal hizmet nerede başlamıştır?
Avrupa'da

-Avrupa'da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren tarihsel faktörler?
-Nazi rejmi
-İkinci Dünya Savaşı
-Doğu ve batı bloğu ayrılması
-Savaş sonrası oluşan ideolojik düşünceler (ultra mllyetçilik, faşizm ve ulusal sosyalizm)

-Sosyal hizmet okulu olarak açıkça tanımlanan ilk okul - dünyanın en eskisi 1899'da HOLLANDA Amsterdam'da kim tarafından kurulmuştur?
Mare Muller-Lulofs

-İlk sosyal hizmet okulu, İLSE ARLT tarafından 1912 yılında ülkelerin hangisinde kurulmuştur?
Avusturya

-Avusturya'da, İlse Arlt ilk sosyal hizmet okulu kaç yılında kurulmuştur?
1912

-İlk sosyal hizmet okulu aşağıdaki ülkelerin hangisinde kurulmuştur?
A) İsveç
B) Almanya
C) Avusturya
D) Polonya
Avusturya

(not: Seçeneklerde
1899 Hollanda Amsterdam olursa onu işaretleyin
1912 Avusturya'da ilk okullardan. Doğru cevap bu yüzden burada öyle.
İLK olarak denildiğinde ülkelerinde ya da yıllarda ilkler. ???

-İlk 'Sosyal Hizmetler Yüksekokulu kaç yılında hangi ülkede kurulmuştur?
1920 Belçika

-Hangisi Fransa'daki sosyal hizmet gelişim ile ilgili doğru bir bilgi değildir? X
A) Fransız devriminden sonra ihtiyaç sahibi insanlara yardım 19 Mart 1793 yasası le kiliseden
devlete geçmiştir.
B) Fransa'daki ilk sosyal yardım merkez Paris'de kurulmuştur.
C) Fransa'da sosyal hizmet eğitimine öncülük etmiş kişi Alice Salomon'dur.
D) 8 Nisan 1946 yasası, Fransız sosyal hizmet eğitiminde önemlidir.
Fransa'da sosyal hizmet eğitimine öncülük etmiş kişi Alice Salomon'dur X yanlış.

Alice Salomon, Berlin, Almanya'da sosyal hizmetlere öncülük etmiştir.

-Modern refah devletinin kurumsal olarak yerleşmesini sağlayan sosyal güvenliğin ilk örneği 18.yüzyılın son çeyreğinde hangi ülkede, hangi dönemde uygulanmıştır?
Bismarck dönemi / Almanya'

-Almanya'da hangi yasa ile maden işçileri, askerlikten ve vergiden muaf tutulmuş, çalışma saatler sekiz saat olarak düzenlenmiş, işçilerin çalışma hakları sigortalanmış ve sabit bir gelir garanti etmişlerdir?
Revidiente Klevish Markische

-Almanya'da sosyal hizmetin gelişmesine öncülük etmiş, Berlin'de Sosyal Hizmet Okulu'nu kuran ve Uluslar arası sosyal Hizmet Okulları Birliği'nin başkanlığını isim?
Alice Salomon

-Sosyal demokrat devlet modelinin önde gelen ülkesi?
İsveç- "İskandinav Modeli

-İskandinav Modelinin diğer anılan ismi hangisidir?
Sosyal Demokrat Model

-İngiltere'de yoksullukla ilgili çıkartılan yasalar?
Yoksulluk Yasası
Gilbert Yasası
Speenhamland Yasası

-İngiltere'de risk grubunda yer alan ya da dezavantajlı çocuklara yönelik sağlanan hizmetlerin yayımlandığı rapor hangisidir?
her çocuk önemlidir raporu

-Avrupa Refah modelleri?
Beveridge Model
Bismarck Model
İskandinav Model
Yardımlaşma Model

-Bismark Modeli ile ilk sosyal sigorta yasası hangi tarihte uygulanmıştır?
1883

-Sosyal sorumlulukların aile içinde ya da mümkün olduğunca aileye yakın sistemler tarafından çözüldüğü refah modelinin adı hangisidir?
Yardımlaşma Model

-İskandinav Modeli- İsveç modelini uygulayan ülkeler?
İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya

-Beveridge modelini uygulayan ülkeler?
ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İsviçre

-Bismarck modelini uygulayan ülkeler?
Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya ve Belçika

-Bismarck Modelinin özellikleri?
Hedef, gelir sağlamadır.
Yardımlar kazançla ilişkilidir.
Yerellik ilkesini benimser

7 ÜNİTE

-ABD'de 1822'de Kentucky'de hangi engelli grup için kurum bakımı gündeme gelmiştir?
işitme-konuşma engelliler

-ABD'de 1837'de Oho'da hangi engelli grup için kurum bakımı gündeme gelmiştir?
görme engelliler

-ABD'de 1848'de Massachuset hangi engelli grup için kurum bakımı gündeme gelmiştir?
suçlu ve zeka geriliği olan çocuklar

-ABD'de EMEKLİ YAŞLI Kanunu'nu kabul eden ilk
eyalet?
Montana

-ABD'de 20. yy'ın başlarında görme engelliler, yaşlılar, bakım çağında çocuğu olan boşanmış ya da eşini kaybetmiş anneler için ortaya çıkan hizmet?
Ödenek kanunu

-ABD'de ilk Annelik Yardımı Kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?
1911

-ABD'de 1709'da Güney Carolina' İLK KAMU yetimhanesi?
Charleston Yetim Evi

-ABD'de 1853'te ihmal edilmiş çocuklar için koruyucu bakım hizmet yoksul veya evsiz çocukların kırsal alanlarda yaşayan çiftçilere ve motor tamircilerine "toplu olarak sürgün edilmesi" organizasyonu uygulayan topluluk/kurum?
New York Çocuklara Yardım Topluluğu

-ABD'de Geniş bakım yurtları yerine, aile gibi hareket eden bir baba ve annenin bulunduğu, ayrı binalarda yaşayan aile benzer gruplar inşa edilen kurumlar?
kulübe tipi ev

-ABD'de 19. yy'ın sonuna doğru çocuk yetimhanelerinin çocukların ihtiyacını karşılayamaması, çocukların kişisel ilgi ve anlayıştan yoksun olmaları sebebi ile hangi tür bakım modeline geçilmiştir?
kulübe tipi ev

-Günümüzde ABD'de çocuklara verilen hizmetler hangi programlardan oluşmaktadır?
-grup ev bakım modeli (küçük gruplarda bakım )
-koruyucu aile model (kurumlar)
-çocuğun aile yanında desteklenmesi

-ABD'de, 1964 yılında ülkenin yoksul nüfusunu tanımlamak ve boyutlarını ölçmekle görevlendirilen yapı hangisidir?
Sosyal Güvenlik İdaresi

-ABD'de sağlık sisteminin özelliği?
genel sağlık sigortası bulunmamaktadır.

-"ABD'de de 1935 çıkartılan Sosyal Güvenlik Kanunu'nun çıktılarından biri olan ............. işsizlik, emeklilik ve ölüme karşı işçinin prim ödemesi esasına dayanmaktadır" cümlesinde boş yere uygun gelen seçenek hangisidir?
Sosyal sigorta

-ABD'de sağlık sigortası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? X
A) Genel bir sağlık sigortası bulunmamaktadır.
B) Çalışanlar aylık sigorta primler ödemektedir.
C) Halkın bir kısmı sağlık sigortasından faydalanamamaktadır.
D) Ekonomik kalkınma le birlikte sağlıkta da atılımlar yapılmıştır.
Ekonomik kalkınma le birlikte sağlıkta da atılımlar yapılmıştır X

-ABD'de 1900'lerin başında en etkili işleyen büro hangisidir?
Çocuk Bürosu

-ABD'de Sosyal refah hizmetlerinin özel kurumlardan resmi kurumları geçişinin en önemli sebebi?
1929 krizinin ortaya çıkardığı kitlesel yoksulluk ve beraberinde getirdiği sorunlar

-1917-1929 yılları arasında ABD'de eyaletlerin yardıma muhtaç insanlara sunduğu hizmetler?
Görme engellilere yardım
Annelik yardımı
Eşini kaybetmiş kadınlara ve muhtaç çocuklara yardım
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir