AUZEF/ Sosyal Güvenlik VİZE / 1-7 Ünite Özet

Cevapla
F^tm^
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Mar 2019 10:35
İletişim:

22 Mar 2019 10:37

AUZEF/ Sosyal Güvenlik VİZE / 1-7 Ünite Özet


-Sosyal güvenlik hakkı, Türkiye anayasalarında nasıl tarif edilmiştir?
temel bir insan hakkı

-TERİM olarak sosyal güvenlik ilk defa hangi ülkenin kanunu içinde kullanıldı?
ABD

-Sosyal güvenlik TERİMinin doğrudan kullanıldığı ülke?
ABD

-Sosyal güvenlik kanunu 1935'de TERİM olarak ilk hangi ülkede kullanılmıştır?
ABD

-Dünyada ilk sosyal sigorta hangi ülkede kuruldu?
Almanya

-Dünyada sosyal sigortalar kaç tarihinde kurulmuştur?
1883

-Sosyal sigortalar ilk kim tarafından oluşturulmuştur?
Bismark

-Sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik gelişmeleri, sosyal sigorta dışına taşıyan belge?
Beveridge

Alman Bismark modeline karşı geliştirilen İngiliz sosyal güvenlik sistemi modeli?
Beveridge

ilk bakım sigortasını oluşturan ülke?
Almanya

-Hangi ülke sosyal güvenlik haklarını doğuran, İŞVEREN SORUMLULUĞUNA YÖNELİK ilk düzenlemeleri yapmaya başlamıştır?
Almanya

-Sosyal sigortalar ilk olarak aşağıda belirtilen ülkelerden hangisinde oluşturulmuştur?
Almanya

-Hangi ülke sosyal güvenlik hakkını doğuran, işveren sorumluluğuna yönelik ilk düzenlemeleri yapmaya başlamıştır?
Almanya

-Avrupa da hangi sanayileşmiş ülkede sosyal sigortalar, diğer sanayileşmiş ülkelere göre daha geç kurulmuştur?
İngiltere

Hangi dönem sosyal güvenliğin ALTIN ÇAĞ veya SOSYAL SİGORTA ÇAĞI olarak adlandırılır?
ikinci dünya savaşı sonrası dönem

-Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi?
-Fizyolojik
-Güvenlik
-Ait olma
-Saygınlık
-Kendini gerçekleştirme

-Malow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacı kaçıncı sırada yer alır?
2 sırada

-Sosyal güvenliğin soyut anlamı nedir?
İnsanların tehlike geldiği zaman zararlarının karşılanacağı duygusu

-Sosyal güvenliğin somut anlamı nedir?
Kişinin tehlikeye maruz kaldığı zaman sistemin garanti ettiği hakları sağlaması (hizmet, para)

-Geleneksel dönemin sosyal güvenlik tedbirleri, müesseseleri?
-Aile
-Komşuluk-akrabalık
-Yardımlaşma
-Sosyal yardımlar

-Sanayi devrimi öncesi, geleneksel sosyal güvenlik tedbirleri olarak değerlendirilmeyen?
Özel sigorta

-Sanayi toplumunun sorunları (çalışan ve çalıştıran; işçi ve işveren) arasındaki bölüşüm/paylaşım problemlerini çözmeye yönelik tedbirlerden oluşan politika?
Dar anlamda sosyal politika

-Toplumu oluşturan bütün sosyal gruplarla ilgili gelir dağılımı problemlerini konu alan politika türü?
Geniş anlamda sosyal politika

-Bağımsız çalışan bütün meslek grupları, kamu görevlileri, tarımda bağımlı çalışanlar ve çiftçiler , düşük gelirli bütün grup ve kesimler hangi tür politikanın kapsamı içindedir?
Geniş anlamda sosyal politika

-Çalışma hayatının insanileştirilmesi, insana yakışır iş ve sosyal hayatın oluşturulması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi konular hangi tür politika içinde değerlendirilir?
Geniş anlamda sosyal politika

-Şehirleşme ve konut politikaları, sosyal güvenlik, sağlık, göç ve sosyal içerme gibi konular hangi tür politika alanındadır?
Geniş anlamda sosyal politika

-Geniş anlamda sosyal politika'nın iki önemli özelliği?
1-sosyal güvenlik herkesi ilgilendirir
2-herkesi, bütün hayatı boyunca ilgilendirir. doğumdan ölüme kadar

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE aktif- pasif sigortalı oranını etkileyen önemli faktör?
erken emeklilik
kayıt dışı çalışma

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE aktif-pasif sigortalı dengesini bozulmasının en geçerli sebebi?
nüfusun yaşlanması

-İLO sosyal güvenlikte tehlikelerini belirlediği, SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ SÖZLEŞMESİ hangi yıl kabul edildi?
1952

-ilk sosyal sigorta?
hastalık sigortası 1883

-Kısa vadeli - geçici süreli zararlara yol açan tehlikeler?
işsizlik, hastalık, iş kazaları, analık

-Uzun vadeli- sürekli zararlara yol açan tehlikeler?
malullük, yaşlılık, sürekli iş göremezlik

-insanın kendisine ya da başkasına yaşattığı, gasp, hırsızlık, yaralama, sakat bırakma, öldürme, savaşlar gibi tehlikeler?
insanın sebep olduğu tehlikeler

-Hangi tür zararlar, SOSYAL GÜVENLİĞİN ilgi alanına girmez?
mal varlığına yönelik zararlar

-Tehlike meydana geldikten sonra yol açacağı zarar ihtimali?
risk

-Sosyal güvenlik hakkının da temel bir insan hakkı olarak kabul edildiği İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ hangi yıl kabul edildi?
1948

-TÜRKİYE'DE sosyal güvenlik hakkı ilk defa hangi anayasa da doğrudan ve açık hükümlerle yer almıştır?
1961 Anayasası

-Avrupa konseyinin sosyal güvenlik hakkına en genişkapsamda yer veren Avrupa sosyal haklar sözleşmesi (SOSYAL ŞART) hangi yılda kabul edilmiştir?
1961


-Sosyal güvenlik hakkı ilk defa hangi uluslararası belgede yer almıştır?
1961 Anayasası

-İlo'nun Asgari sözleşmesine göre bir ülkenin sosyal güvenlik sisteminin varlığının kabulü için toplam nüfusun ve çalışanların % kaçı kapsama alınması gerekmektedir?
% 20- 50

-Uluslararası çalışma teşkilatı İLO 1952/ 102 sayılı şartları belirlerken, ülkede sosyal güvenlik sisteminin varlığının kabulü için toplam nüfusun ve çalışanların % kaç olmasını yeterli görmüştür?
% 20- 50

-ILO’nun belirttiği 9 tehlikeye ek olarak, 1990’lı yıllardan itibaren 10. sosyal güvenlik tehlikesi gibi kabul edilmeye başlanmıştır?
Bakım İhtiyacı

-Sanayi devrimi öncesi esnaf ve meslek örgütleri, loncalar ile işyeri sahipleri, usta, kalfa, çırakların sosyal güvenlik ihtiyacı için kurumsallaştırdıkları yardımlaşma?
orta-teavün sandıkları

-Sanayi devrimi öncesi toplumlar bireysel ve toplumsal irdade ile oluşturdukları kurumlar?
vakıf

mali ibadetler?
kurban/ fitre / zekat
Yeri, zamanı, miktarı belli olmayan mali ibadetler= sadaka, adak kurbanı

-Sosyal güvenlik bakımından, nesiller arasında transferi sağlayan ilk organizasyon? temel koruma birimi?
Aile

-Emek ve insan göçüne neden olan sebepler?
-iktisadi şartlar
-savaşlar
-iç karışıklıklar

-Geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri?
Ferdî tasarruflar /Sosyal yardımlar /Aile içi yardımlaşma

-İkinci Kuşak Haklar?
Sosyal güvenlik
Çalışma-sendika kurma-grev ve toplu sözleşme hakkı
Dinlenme-Eğitim-Kültürel yaşama katılma
Sağlık-beslenme ve konut hakkı

-Sosyal güvenlik hangi kuşak haklar arasında yer alır?
İkinci kuşak haklar

-Sosyal güvenlik hakkının en somut ve kapsayıcı şekilde yer aldığı uluslararası belge?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948

Ekonomik ve sosyal haklara da yer veren ilk düzenleme?
Fransız anayasası 1848

- Yasal düzenlemelerle sağlanan kapsam
Oluşturulan sosyal güvenlik sisteminin, hiçbir kimseyi dışarıda bırakmaksızın toplumu oluşturan herkesi (nüfusun tamamını) kapsamına alması? YATAY
kişi olarak kapsam

-Fiilen kimlerin sosyal güvenlik hakkından faydalanabileceği ile ilgili kapsam?
efektif kapsam

-Sosyal güvenlik sistemlerinin koruma garantisine aldıkları kişileri,toplum içinde hayat standardına kavuşturmaları kapsamın hangi boyutuyla ilgilidir?
seviye olarak kapsam

-Kişi olarak sosyal sigortaların öncelikle hangi çalışan grubunu kapsamına alacağını belirleyen objektif faktörler?
İhtiyaç / Mali imkânlar / İdari imkânlar

İLO Birinci Dünya savaşını bitiren hangi anlaşmaya, hangi düşünceyi esas almıştır?
-VERSAY ant
-Evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet üzerine inşa edileceği''

-Avrupa sosyal güvenlik kod'una göre KOD' imzalayan ülkeler sigorta kolları itibariyle en az kaç sigorta kolunu uygulamakla yükümlüdür?
6

-İLO sosyal güvenliğin ASGARİ NORMLARI SÖZLEŞMESİNDE sosyal sigortaların organizasyonları bakımından kaç tane sosyal güvenlik riski saymıştır?
9

Sağlıklı bir sosyal sigorta sistemi için denge oranının kaç olması gerekmektedir?
4 prim ödeneyene karşılık 1 aylık alan

-Sosyal sigortaların kapsama aldığı, prim ödeyen sigortalının bakmakla yükümlü olan ilk kişi?
eşi

-İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği zaman, çalışan kişinin maruz kaldığı zararlar?
Çalışma gücünün kaybı/ Gelir kesilmesi/ Tedavi ihtiyacı/ Gider artışı

-Sosyal sigorta sistemlerinin kişi olarak en fazla sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta kolu?
Hastalık

-Sigorta kollarından hangisinin kişi olarak kapsamını belirlemede idari imkânlar faktörü ön plana çıkmaktadır?
Yaşlılık

-''Fakirlik bütün insanların refahı için tehlikedir'' açıklaması uluslararası çalışma örgütünün genel nitelikli sosyal güvenlik sözleşmelerinden hangisine aittir?
Filadelfiya

-İLO'nun sosyal güvenlikle ilgili en doğrudan ve en kapsamlı sosyal güvenlik sözleşmesi?
sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesi

-Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili en kapsamlı Avrupa konseyi belgesi?
Avrupa sosyal haklar sözleşmesi ( sosyal şart)

-Sosyal güvenlik hakkı ilk defa hangi uluslararası BELGEDE yer almıştır?
1919 İLO anayasası

-Sosyal güvenlik hakkının EN SOMUT ve KAPSAYICI şekilde yer aldığı uluslararası belge?
insan hakları evrensel bildirgesi

-Devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta kolu?
İKMH

-Dünyada en fazla sosyal sigorta kolunun oluşturulduğu sosyal sigorta kolu?
İKMH

-Türkiye'de ilk sosyal sigorta kolu hangisidir?
İKMH - analık

-Sosyal sigorta kollarından hangisi, insanların devlet eliyle sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmak istedikleri sigorta kollarının başında gelir?
yaşlılık

-Sigorta kollarından hangisinde bağlanan aylıklar ile kişinin ödediği primler arasında güçlü bir ilişki vardır?
yaşlılık

-Sosyal sigortaların en fazla sayıda kişiye aylık bağladığı sigorta kolu?
yaşlılık

-En fazla oluşturulan sosyal güvenlik kolları?
İKMH- yaşlılık

-Hangi sigorta kolu, diğer sosyal risklere göre daha geç bir tarihte sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır?
işsizlik

-Dünyada ilk sigorta kolu?
hastalık

-İLO hangi sosyal güvenlik riskini birden fazla sosyal sigorta kolu altında organize etmiştir?
hastalık

-Sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından kısa vadeli zararlara yol açan bir tehlike olarak sınıflandırılan?
hastalık

-Kişi olarak en fazla sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta kolu?
hastalık

-Malüllük, yaşlılık, ölüm, hastalık nasıl finanse edilir?
primle

-Dünyada en geç ve en az sayıda ülkede kurulan sigorta kolu?
İşsizlik

-İş kazası ve meslek hastalığında kişinin maruz kaldığı zararlar?
-Çalışma gücünü kaybetmesi
-Gelir kesilmesi
-Tedavi ihtiyacı
-Gider artışı

-Sigorta kollarından hangisinin finansman kaynakları, sigorta kolunun nasıl organize olduğu ile yakından ilgilidir?
analık

-Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağıtıcı etkisi en fazla hangi sigorta kolunda görülmektedir?
Malullük

-Sigorta kollarından hangisi koruma kapsamına aldığı kesimler bakımından sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne çıkaran sigorta kollarından biridir?
ölüm

Yaşlılık sigortasından sonra en fazla sayıda kişinin gelir ve aylık aldığı sigorta kolu?
ölüm

Ölüm sigortasından en fazla faydalanan kişi grubu?
çocuklar

-Sosyal sigortaların en kolay kapsama aldığı grup?
bağımlı çalışanlar

Aktif ve pasif sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak sosyal güvenceye kavuşan kişiler hangi sigorta kapsamına girer?
bağımlı nüfus

-Tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinden biri olarak değerlendirilen sigorta kolu?
Özel sağlık sigortaları

Tehlikenin kendisine karşı mücadele yöntemlerinden kabul edilemez?
Yaşlılık dönemini düşünerek tasarruf etmek

-Bir sosyal risk olarak analık dönemleri??
-1 dönem (gebelik halinin tespiti hamilelik dönemi
-2 dönem doğum süreci
-3 dönem emzirme dönemi

-Analık sigortasında, ne tür sağlık yardımları vardır?
aşı, testler, beslenme uygulamaları, kontrol gibi

Tedavi edici sağlık yardımları yok X

-SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ SÖZLEŞMESİNDE yer almayan , ancak sonradan sosyal sigorta kapsamına alınan risklerden biridir?
bakım ihtiyacı

-Bakım ihtiyacı kaç yılında kabul edildi?
1990

-İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği zaman, çalışan kişinin maruz kaldığı zararlardan biri değildir?
Gider azalması

-Sosyal güvenlik sistemlerinin sınıflandırmasına göre, hangi yaşlar genç yaşlılar, orta yaşlılar, ileri derecede yaşlılar olarak nitelendirilmektedir?
-Genç yaşlılar 65-74
-Orta yaşlılar 75-84
-İleri derecede yaşlılar 85 yaş ve üzeri

-Sosyal sigorta sistemlerinin kronolojik emeklilik yaşı kaçtır?
55, 60 veya 65 yaş

Toplum olarak bir arada yaşama zorunluluğunun sonucunda ortaya çıkan tehlike?
Sosyo-Ekonomik tehlikeler
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir