AUZEF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ders Notu ve Soruları

Cevapla
Arzu
Mesajlar: 76
Kayıt: 28 Nis 2018 22:58
İletişim:

29 Nis 2018 02:25

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

NOT:Arkadaşlar konulara göre kendim soru çıkarttım bazı sorularda konu dışına çıkmadan alıntı yaptım ama tarihte güzel puan almak istiyorsanız öncelikle güzelce çalışın çünkü yoruma dayalı çok soru çıkıyor, ondan sonra bu hazırladığım soru ve cevaplar üzerinde çalışma yaparsanız başarılı olacağınızdan emin olabilirsiniz.Başarılar dilerim...METİN AKTAŞ


1)TC Devleti Kurtuluş Savaşını kazanınca 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak tam bağımsız bir devlet olmuş ve bir çok sorun bu antlaşma ile çözüme kavuşmuştur. Bu antlaşmaya göre Türkiye’nin çözüme kavuşturamadığı sorun hangisidir?
A) Boğazlar
B) Savaş tazminatı
C) Kapitülasyonlar
D) Musul***
E)Mubadele
2)Musul sorunu sonucunda Türkiye ile İngiltere arsında 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara antlaşmasının en önemli sonucu hangisidir?
A) Türkiye – Suriye sınırı çizildi
B) Türkiye – İran sınırı çizildi
C) Türkiye - Irak sınırı çizildi***
D) Türkiye - Gürcistan sınırı çizildi
E)Türkiye-bulgaristan sınırı çizildi
3)Türkiye ile İngiltere arasındaki Musul ile ilgili görüşmeler 1924’te İstanbul’da başladı. Bu görüşmelerden sonuç alamayan İngiltere konuyu çözümlemek amacıyla hangi yola başvurmuştur?
A) Lahey adalet divanına
B) İnsan Hakları Komisyonuna
C) Milletler Cemiyeti’ne***
D) Avrupa Konseyine
E)savaş açmak zorunda kaldı
4)Serbest cumhuriyet fırkasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fethi okyar bey***
B)Ağaoğlu Ahmet

C)Reşit Galip
D)Nuri bey
E)Tahsin Bey
5)serbest cumhuriyet fırkasının asıl programını aşağıdakilerden hangisi hazırlamıştır?
A)Ağaoğlu ahmet bey***
B)Makbule hanım
C)Kazım karabekir
D)Mithat paşa
E)Nuri bey
6)serbest cumhuriyet fırkasının İlk maddelerinde program ilkelerine de yer veren ve Fırka Yasası denen bu metin kaç yılında yayımlandı?

A)27 Ağustos 1930****

B)11 Ağustos 1923

C)13 Ağustos 1925

D)15 Ağustos 1927

E)19 Ağustos 1933


7)İtilaf Devletleri öteki yenik devletlere imzalattıkları türden bir barış antlaşmasını 10 Ağustos 1920’de Sevr’de türkiye ile biraraya gelecegini kabul ettirmiştir.bu antlaşma türkiyedeki hangi hükümet zamanında kabul ettirilmiştir?

A)Rauf bey

B)Damat Ferit Paşa***

C)Kazım karabekir
D)Fethi Okyar
E)Abdullah cevdet
8)28 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen ve Milli Mücadele’nin ana amacını oluşturan hedef neye dayanırdı?

A)Misak-ı Milli***

B)Ankara antlaşması

C)Avrupa Konseyi

D)Lahey adalet divanı

E)Lozan antlaşması

9)Hangi savaşla birlikte düşman kuvvetleri Batı Anadolu’dan atılmıştır.

A)Trablusgarp savaşı

B)I.Dünya savaşı

C)I.Balkan savaşı

D)Büyük taarruz***

E)II.Dünya savaşı

10)Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulundurmaya başladığı dönem hangisidir?

A)18.yüzyıl

B)16.yüzyıl

C)17.yüzyıl

D)19.yüzyıl***

E)20.yüzyıl

11)Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık anlaşmasının imzalanması kaç yılında gerçekleşmiştir?

A)1923

B)1925**

C)1920

D)1919

E)1914

12)Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık anlaşması kaç yılına kadar devam etmiştir?

A)1945***

B)1944

C)1940

D)1934

E)1935

14)Türkiye Osmanlı döneminden beri yerli üretim lehine yaptığı tek faaliyeti olan Karabük demir çelik fabrikası için aldığı krediyi hangi ülkeden almıştır?

A)Fransa

B)ingiltere***

C)Yunanistan

D)Bulgaristan

E)Almanya

15)Fransa ile Lozan’dan arta kalan esas mesele nelerdir?

A)Osmanlı borçları***

B)Hatay sorunu

C)Mubadele

D)Musul sorunu

E)Boğazlar

16)Türkiye ile Fransa arasındaki “Dostluk ve İyi Komşuluk” sözleşmesi kaç yılında imzalandı.
A)1926***

B)1920

C)1919

D)1913

E)1930

17)Borçlar konusunda Osmanlı Devleti’nden en çok alacaklı olan devlet hangisidir?

A)Fransa***

B)İngiltere

C)Almaya

D)Fransa

E)Rusya

18)Lozan antlaşmasında ingiltere'nin üzerinde hak iddaası bulunduğu tek çözülmeyen mesele hangisidir?

A)Musul sorunu***

B)Borçlar

C)Boğazlar

D)Azınlık hakları

E)Sınırlar

20)Yunanistan ile türkiye arasındaki en önemli anlaşmazlık nedir?

A)Sınırlar

B)Borçlar

C)Boğazlar

D)Mubadele

E)Mubadele sorunu ve patriklik***

21)Yunanistan ile Türkiye arasındaki mubadele sorunu kaç yılında çözüme kavuştu?
A)1915
B)1916
C)1930***
D)1932
E)1945
22)Aşağıdakilerden hangisi serbest cumhuriyet fırkasının özellikleri arasında yer almaz
A)İkinci muhalefet partisidir.
B)Mustafa Kemal isteği üzerine fethi okyar tarafından kurulmuştur.
C)Mustafa kemal'in amacı demokrasiye geçerek bir muhalefet partisi ile hükümeti kontrol ettirmekti.
D)diğer bir amaç ise 1929 dünya ekonomik bunalımını yeni kadrolarla atlatmaktı.
E)Serbest cumhuriyet fırkası uzun sene ayakta kalan bir partidir.***
23)Cumhuriyet döneminde türk devleti aşağıdakilerden hangisi dış sorunlardan daha çok iç sorun olarak görmüştür?
A)Yabancı okullar***
B)Hatay
C)Boğazlar
D)Musul
E)Borçlar
24)Türkiye nin Yunanistan ile olan azınlıklar konusundaki anlaşmazlığı nasıl çözümlenmiştir?
A)Milletler Cemiyetinin vereceği kararı uyulmasıyla
B)azınlıkların yaşadığı bölgelerde referandum yapılmasıyla
C)Doğu trakyadaki türklerin mübadele dışı bırakılmasıyla
D)Batı Trakyadaki Türklerle ,İstanbul'daki Rumların mübadele dışında bırakılmasıyla***
E)Türkiyedeki Rumların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesiyle
25)Türkiye'nin Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçerek Milletler cemiyetinin kararlarını kabul etmek zorunda kalmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
A)Şeyh sait ayaklanması*****
B)tunceli-Ağrı olayları
C)Nüfus mubadelesi sorunu
D)Menemen olayı
E)Hayat sorunu
26)Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1937’de Tahran’da Sadabat Sarayı'nda imzalanan sadabat paktında yer almamıştır?
A)İran
B)Irak
C)Türkiye
D)Afganistan
E)Pakistan**
27)Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i sanayi kanunu'nun uygulamalarından biri değildir?
A)Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis edilmesi
B)bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim sağlanması
C)milli tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye iş bankası'nın kurulması********
D)Vergilerde muafiyetler getirilmesi
E)Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunluluğun getirilmesi
28) Aşağıdakilerden hangisi, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kapsamında yer almaktadır?
A) Türk parasının değerini korumak
B) Özel sektörü desteklemek******
C) Ekonomi enstitüleri oluşturmak
D) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulamak
E) Farklı ekonomi politikalarını inceleme
29)İttihatçıların Çıkardığı Teşvik-i Sanayi kanun-i Muvakkatı kaç yılında çıkarılmıştır?
A)1913***
B)1914
C)1927
D)1923
E)1919
30)1929 Dünya Ekonomik Bunalımının etkileri ve Teşvik-i Sanayi Kanunu ile hedeflenenlerin gerçekleştirilememesi Türkiye Cumhuriyeti’ni devletçi iktisadî modele uygun planlar yapmaya yöneltmiştir. Bu planlar çerçevesinde sanayi tesislerini desteklemek amacıyla kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nın yeterli görülmemesi nedeniyle 1932 yılında bu bankanın yerine Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuş, 1933 yılında çıkarılan bir yasayla, bu iki kuruluş hangi banka'nın adı altında birleştirilmiştir?
A)Ziraat bankası
B)Sümerbank***
C)Halk bankası
D)İş bankası
E)Vakıf bank
31)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmasında zorluklar çıkması, kapitalizmin 1929 Ekonomik Bunalımı, Millî Burjuvazi’nin yaratılamayışı üzerine hayata geçirilen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?
A)Liberalizm
B)Kapitalizm
C)Milliyetçilik
D)Halkçılık
E)Devletçilik***
32)Birinci Beş yıllık sanayi planı'nın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1930’larda GSMH içindeki payı %15 olan sanayi sektörünü canlandırmayı hedefliyordu.***

B)Eğitim durumunu yükseltmeyi hedefliyordu

C)İşsizlik sorununu ortadan kaldırmayı planlıyordu

D)Bütün sanayi kuruluşlarını bir çatı altında toplamayı amaçlıyordu.

E)Bağımsızlığı amaçlıyordu.

33)Birinci Beş yıllık sanayi planında kurulması öngörülen sanayi kollarında ''selüloz'' hangi sektöre aittir?

A)Dokuma Sektörü
B)Maden Sektörü
C)Kağıt Sektörü***
D)Kimya Sektörü
E)Taş-Toprak Sektörü

34)İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı ilk planın aksine ara malları ve yatırım malları üretimine öncelik vermekteydi. Ayrıca elektirifikasyon, madencilik ve limanlar gibi altyapısal gelişmeleri dikkate almaktaydı. Ancak gerek II. Dünya Savaşı öncesi koşullar nedeniye İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanamadı. Buna göre ikinci beş Yıllık Sanayi Planı kaç yılında gerçekleşmiştir?
A)1935
B)1937
C)1938***
D)1931
E)1929
35)Aşağıdaki bankalardan hangisi tekstil sektörünü canlandırmak amacıyla kurulmuştur?
A)Etibank
B)İşbank
C)Sümerbank***
D)Demirbank
E)Halkbank
36)Köylünün ekonomik yükünün azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A)Tarım ve kredi kooperatiflerinin kurulması
B)Ziraat bankasının kredi olanağının attırılması
C)1925 te milli gelirin %25ini karşılayan Aşar vergisinin kaldırılması*****
D)Toprak reformu yapılması
E)gübre ve mazot desteği sağlanması

37)1924 yılında ticari hayatı desteklemek maksadıyla kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?
A)İş Bankası****
B)Halkbank
C)Etibank
D)Sümerbank
E)Ziraat Bankası

38)Ulaşım ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Cumhuriyet döneminin başlarında yavaşlayan demiryolu inşası 1929 yılında yabancı firmaların ihaleleri üstlenmeleri ile hızlandı.***(1927 de gerçekleşmiştir)
B)1923 yılında 13,900 km olan Karayolu ağına ise 1929 yılına gelindiğinde sadece 500 km ilave edilebilmişti.
C)Bilindiği üzere Lozan Antlaşması ile Türkiye, karasularında gemi işletme hakkına sahip olmuştu. 1926 yılında Kabotaj Kanunu çıkarılarak Türk limanlarında yük ve yolcu taşınması devlet ve özel teşebbüs birlikteliğiyle gerçekleştirildi.
D)1909’da kurulan Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi, 1923 yılında Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştürülerek hizmet vermeye başladı.

E)1937 yılında denizcilikle ilgili işler İktisat Vekaleti’ne bağlı olarak kurulan Denizbank’a bağlandı. 1938 yılında çalışmalarına başlayan Denizbank 1939 yılında kaldırılarak yerine Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ile Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü kuruldu.

39)“Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ne ad verilir
A)Atatürkçülük ***
B)Batılılaşma
C)Modernleşme
D)Çağdaşlaşma
E)Bağımsızlık
40)Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin temel elemanları arasında yer almaz?
A)) Tam bağımsızlık yanlısıdır.
B)) Halkçıdır, demokratiktir, sosyaldir ve barışçıdır.
C) Müspet ilme ve hür duyguya dayanır.
D) Dinamiktir.

E)Hür duygulara karşıdır******

41)Atatürk tarafından yapılan inkılâpların tümünün ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A)çağdaşlaşma***

B)Milliyetçilik

C)Halkçılık

D)Cumhuriyetçilik

E)Devletçilik

42)Atatürk ilkeleri, tamamı birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili bir yönetim mekanizmasının parçaları olarak düşünülebilir. Bu ilkelerin ortak özelliklerini - genel hatlarıyla - vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Bu ilkelerin kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde dış baskı vardır. Dünyadaki benzer uygulamalar aynen kopyalanmak yerine Türkiye’nin ve Türk toplumunun özelliklerine göre topluma adapte edilmiştir.**********(dış baskı yoktur)
C) Her ilkenin anlam, kavram ve yapısını; Türk milletinin ruhuna, karakterine ve geleneklerine uygun düşen yönüyle değerlendirmek gerekir.
D) İlkeler bir bütünün parçalarıdır ve tüm ilkeler birbiriyle ilişkilidir.
E) Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanma şekilleri Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni meydana getirir.

43)Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının özelliklerini genel çizgiler halinde belirlenmiştir aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.
B) Irkçılığı reddeder.
C) Medeniyetçidir ve çağdaşlaşmayı amaçlar.
D) Lâiklik ilkesiyle bağlantılıdır ve her türlü mezhep ayrımcılığını reddeder.
E)Çağdaşlaşmayı esas alır***
44)Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının özelliklerini genel çizgiler halinde belirlenmiştir aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Toplum içinde sınıf kavgasını reddeder; millî dayanışma ve sosyal adaletten yanadır.
B) Gerçekçi bir vatan kavramıyla doğrudan bağlantılıdır.
C) Demokrasiye yöneliktir; millet egemenliği ilkesini esas alır.
D) Saldırgan değil, barışçıl ve insancıldır.

E)İnanç özgürlüğünü sağlamalıdır***

45)Atatürk’ün halkçılık anlayışının vasıflarını belirlemiştir aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Millî veOrjinaldir

B)Halkın, Halk İçin ve Halk Tarafından Yönetilmesi Esastır:

C)Herşeyin Kaynağı Halktır (Mücadele Halk Tarafından Yapılmıştır):

D)Meşruiyetini Halktan Alır ve Halkın Önceliklerine Saygılıdır:

E)Toplumcu değildir****
46)Devletçilik ilkesine göre Devletin yapması gereken bazı temel görevler vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Memleket içinde güvenliği ve adaleti korumak ve sürdürmek,
B) Dış siyaseti ve öteki devletlerle ilişkileri iyi yöneterek, içeride her çeşit koruma güçlerini hazır tutarak, milletin bağımsızlığını korumak.
C) Yollar, demiryolları vb. bayındırlık işlerini yapmak.
D) Eğitim-kültür işleri.
E)Vergi gelirlerini yükseltmek***
47)Devletçilik ilkesine göre Devletin yapması gereken bazı temel görevler vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Sağlık işleri.
B) Toplumsal yardımlaşma işleri.
C) Ziraat, ticaret ve zanaata ait iktisadî işler.

D)Vatandaşların her türlü özgürlüğünü korumak.
E)Bütün kuruluşları devletleştirmek.***
48)Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün ekonomik kalkınma modelinin bazı amaçları vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Tam çalışma
B) Hızlı ve dengeli sermaye birikimi
C) Devletleştirme***
D) Dengeli gelir dağılımı
E)Dış ödemeler ve dış ticaret dengesinin sağlanması
49)Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün ekonomik kalkınma modelinin bazı amaçları vardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Enflasyonsuz hızlı kalkınma
B) Sadece bir bölgede kalkınma***
C) Özel girişimin geliştirilmesi
D) Yabancı sermaye ile iç işlerine müdahaleci olmamak üzere işbirliği.

E) Bölgeler arası dengeli kalkınma

50)Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?
A)İnkılâpçılık ***

B)Devletçilik

C)Halkçılık

D)Cumhuriyetçilik
E)Milliyetçilik
51)“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?
A)Halkçılık
B)İnkılâpçılık ***
C)Devletçilik
D)Cumhuriyetçilik
E)Milliyetçilik
52)Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?
A)Halkçılık
B)Cumhuriyetçilik
C)Çağdaşlık
D)Devletçilik
E)Bağımsızlık****
53)Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)İnkılâpçılık
B)Halkçılık***
C)Cumhuriyetçilik
D)Devletçilik
E)Lâiklik
54)Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
A)Millî egemenlik
B)Lâiklik
C)Devletçilik ***
D)Cumhuriyetçilik
E)Çağdaşlaşmak
55)I.Kanun önünde eşitlik
II.Sosyal dayanışma
III.Millî egemenlik
Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)Lâiklik
B)Devletçilik
C)Milliyetçilik
D)Halkçılık***
E)İnkılâpçılık
56)Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?
A)Sanayileşmeye
B)Bağımsızlığa***
C)Çağdaşlaşmaya
D)Millî egemenliğe
E)Eğitime
57)Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
A)Çağdaşlaşma***
B)Devletçilik
C)Milliyetçilik
D)Halkçılık
E)Lâiklik
58)Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?
A)Akılcılık ve bilimsellik
B)Çağdaşlık ve Batılılaşma
C)Yurtta barış-dünyada barış
D)Millî egemenlik***
E)İnsan ve insanlık sevgisi
59)“Siyasî ve askerî zaferler ne (bilgi yelpazesi.net) kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
A)İnkılâpçılık
B)Milliyetçilik
C)Halkçılık
D)Lâiklik
E)Devletçilik***
60)Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?
A)Devletçilik
B)Milliyetçilik***
C)Akılcılık
D)Çağdaşlık
E)İnkılâpçılık
61)Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milliyetçilik
B)Halkçılık
C)Cumhuriyetçilik
D)İnkılâpçılık***
E)Lâiklik
62)Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?
A)Milliyetçilik***
B)Halkçılık
C)Akılcılık
D)Cumhuriyetçilik
E)Devletçilik
63)Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A)Milliyetçilik
B)İnsan ve insanlık sevgisi
C)Cumhuriyetçilik****
D)Lâiklik
E)Bağımsızlık
64)I.Çağdaşlaşmak
II.Bilimsellik
III Millî egemenlik
Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A)Lâiklik-İnkılâpçılık-Milliyetçilik
B)Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Devletçilik
C)İnkılâpçılıK -Lâiklik-Cumhuriyetçilik***
D)Devletçilik-Halkçılık-Lâiklik
E)Milliyetçilik -Devletçilik-İnkılâpçılık
65.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devletçilik
B)Cumhuriyetçilik
C)İnkılâpçılık
D)Lâiklik
E)Halkçılık***
66)Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?
A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı
B)Gelenekçi toplum yapısı ***
C)Lâik devlet düzeni
D)Bilimselliği
E)Akılcılığı
67)Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yurtta barış dünyada barış
B)Millî egemenlik ***
C)Millî birlik ve beraberlik
D)Çağdaşlık ve Batılılaşma
E)Bilimsellik ve akılcılık
68)Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?
A)Soyadı Kanunu
B)Harf İnkılâbı
C)Kıyafet İnkılâbı
D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi***
E)Devletçiliğin benimsenmesi
69)Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?
A)İnkılâpçılık
B)Lâiklik
C)Devletçilik
D)Milliyetçilik***
E)Cumhuriyetçilik

70)Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır:
I. Halkçılık ile yakından ilgilidir.
II. Belli bir grubun devleti anlamındadır.
III. Ulusal egemenliğe dayalıdır.
IV. Milliyetçilik ile bütünleşir.
V. Laiklik ilkesini de beraberinde getirir. Bu yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) III ve V
C) II ve V
D) I, III ve IV ***
E) I, II ve V
71)Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün cumhuriyet ve cumhuriyetçilik anlayışı ile bağdaşan kavramlardan biri değildir?
A) Demokrasi
B) Ulusal egemenlik
C) Bağımsızlık
D) Halkçılık
E) Ümmetçilik***
72)Cumhuriyet döneminde;
I. Latin harfleri kabul edilmiştir.
II. Yeni rakamlar kullanılmaya başlanmıştır.
III. Türk Dil Kurumu açılmıştır.
IV. Türk tarihi bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır.
Bunlardan hangileri, milliyetçilik anlayışını geliştirme çabaları içinde gösterilemez?
A) III ve IV
B) Yalnız I
C) I ve II***
D) Yalnız II
E) II ve III
73)1934 yılında kabul edilen bir kanunla, kişi adlarının yanında kullanılan ve toplum içindeki bazı derece ve ayrıcalık durumlarını belirten unvanlar kaldırıldı.
Bu yenilik yeni Türk devletinin öncelikle hangi özelliğini gösterir?
A) Halkçı olma***
B) Cumhuriyetçi olma
C) Laik olma
D) Ulusal olma
E) Devletçi olma
74)Halkçılık; Türk toplumunun eşit haklara sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesine uygun olmadığı söylenebilir?
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
C) İlköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olması
D) Azınlıkların medeni hukukla ilgili işlemlerinin patrikhaneler aracılığıyla yürütülmesi****
E) Aşar vergisinin kaldırılması
75)Laiklik ilkesinin esası din ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamak, din ve inanç özgürlüğü getirmektir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinden beklenen sonuçlardan biri olamaz?
A) Din ve mezhep çatışmalarını önlemek
B) İbadetlerin güven içinde yapılmasını sağlamak
C) Dinin çıkar aracı olarak kullanılmasını önlemek
D) Topluma çağdaş nitelik kazandırmak
E) Harf devriminin benimsenmesini sağlamak****
76)Yeni Türk devleti sanayinin gelişmesi için Teşvik-i Sanayii Kanunu'nu uygulamış ancak bundan bir sonuç alınamayınca devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik atılımlar gerçekleştirmiştir.
Bu açıklamaya göre, devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayinin gelişmesini sağlamak***
B) Özel sektörü ortadan kaldırmak
C) Yabancı sermayeden yararlanmak
D) Dış ticareti denetlemek
E) Özel sektörle birlikte tarımsal kalkınmayı sağlamak
77)Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.
Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?
A) Çağdaş eğitim sistemiyle ilgili yasalar çıkarmak
B) Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak
C) Halka eşit bir şekilde seçme ve seçilme hakkı tanımak
D) Hukukun üstünlüğü ilkesini uygulamak
E) Kendi ulusunu diğer uluslardan üstün görmek***
78)Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının oluşturulması
III. Bilime ve çağa uygun sürekli gelişen yenilikler yapılması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik Laiklik İnkılapçılık
B) Laiklik Milliyetçilik Halkçılık
C) Halkçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik
D) Laiklik Milliyetçilik inkılapçılık***
E) Cumhuriyetçilik inkılapçılık Milliyetçilik
79)Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaştırılamaz?
A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi
B) Ekonominin yabancı sermaye denetiminde olması
C) Herkesin yasalar karşısında eşit tutulması
D) Yönetimin temel yasalara dayandırılması***
E) Kişi haklarının güvence altına alınması
80)Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen temsilciler, Sivas'ta toplanan kongrede, işgallere karşı mücadele edilmesi kararı almışlardır.
Bu durum, Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca benimsenmiş olduğunun göstergesidir?
A) Yurtta barış, dünyada barış
B) Ulusal egemenlik
C) Bağımsızlık***
D) Akılcılık ve bilimsellik
E) Laiklik
81)"Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ancak, millet hayatı tehlikede değilse savaş cinayettir."
Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Çağdaşlık ve batılılaşma
C) Ulusal egemenlik
D) Yurtta ve dünyada barış***
E) Milli birlik ve beraberlik

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER


_Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik esaslarına bağlıdır.

_Serbest Fırka'nın programı iki aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada on bir maddelik program bizzat Fethi Bey tarafından hazırlandı. Sonra Ağaoğlu Ahmet, Reşit Galip, Nuri ve Tahsin Beyler tarafından gözden geçirilerek M. Kemal'e sunuldu


_Atatürk 1905 yılında, tayin olduğu Şam’da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kurmuş ve cemiyetin bir şubesini de Selanik’te açmıştı. Hatta Şam’a gitmeden önce Beyrut’ta yakın arkadaşlarıyla bir görüşme yapan Atatürk, daha o tarihte arkadaşlarına; “… dava, yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan, önce bir Türk Devleti çıkarmaktır.” demişti.

_Atatürk ilk vatan savunmasını trablusgarp ta iken başlamıştır.


_Türkiye’nin savaşı kanun dışı ilan eden Briand-Kellog Paktı’na katılması (1929 Ocak), 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olması gibi önemli gelişmeler Türkiye ile İngiltere arasındaki buzların erimesinde tesirli olmuştur.

_Yabancıların Teşvik tedbirlerden yararlanmaları birinci dünya şavaşından sırasında kapütülasyonların kaldırılmasıyla gerçekleşmiştir.


Lozan Antlaşması’nın kapitülasyonlar ve ayrıcalıklarla ilgili hükümleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında madenlerin işlenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılabildi. 1930’lardan itibaren bu konuda daha etkili çalışmalar yapılacaktı. Bu çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür:
_Zonguldak’ta Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi açıldı(1924).
_Maden imtiyazına sahip olup ta madenlerle ilgili nizamnameye uymayanların haklarının alınmasına karar verildi(1926).
_Çıkarılan bir yasa ile petrol arama ve işletme hakkı devlete verildi(1926).
_Memleketin jeolojik bünyesini dikkate almak kaydıyla Arama ve İşletme İdaresi kuruldu(1926).
_Sıcak ve Soğuk Sular ile Kaplıcaların Sıhhî ve ilmî Usullere Göre İşletilmesini sağlayan kanun kabul edildi(1926).
_Maden işletilmesi için gerekli sermayenin Türkiye İş Bankası tarafından verilmesine ilişkin kararname hazırlandı(1927).
_Madencilikle ilgilenecek Türk Anonim Şirketleri kuruldu.
_Türkiye dahilinde petrol ve bunlarla çıkacak diğer madenleri aramak ve sonuçları elverişli olanları işletmek üzere Petrol Arama ve İşletme İdaresi kuruldu(1933).
_Türkiye dahilinde altın ve bunlarla çıkacak diğer madenleri aramak ve sonuçları elverişli olanları işletmek üzere Altın Arama ve İşletme İdaresi kuruldu(1933).


_Ülkedeki maden sahalarının aranması, işletmeye elverişli sahaların bulunması, fenni ve jeolojik tetkiklerinin yapılması, maden sanayide çalışacak her derecedeki elemanların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kuruldu(1935).

_Sümerbank ve İş Bankası ortaklığı ile Keçiborlu Kükürt İşletmesi işletmeye açıldı(1935).
_Zonguldak’ta İş Bankası’nın iştirakiyle, Antrasit Fabrikası tesis edildi(1935).
_Karabük’te, Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın temeli atıldı(1937). Tesis iki yıl içinde tamamlanarak 1939 da işletmeye açıldı.
_MTA tarafından ilk defa (Divriği’de) demir madeni bulundu(1937) ve Divriği Demir Madenleri İşletmesi kuruldu(1939).
_Maden cevherleri, taş ocağı maddeleri, madenî ham maddeler ile maden malzemesi almak, satmak ve bunların alım satımına vasıta olmak, maden imtiyazları ile ruhsatname hisselerini elde etmek veya üzerine almak üzere Etibank faaliyete başladı(1935). Enerji ve madencilik alanındaki araştırmaları ve işletmeleri denetim altına almak ve bir merkezden yönetmek maksadıyla kurulan Etibank devlete ait olan ve devletleştirilen tesislerin işletilmesinde önemli bir rol oynadı. Şöyle ki; 1934 yılında İzmir-Kasaba, 1935 yılında İzmir-Aydın, 1937 yılında Şark demiryolları, 1937 yılında Ereğli Kömür Şirketi, Ergani Bakır madeni, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi muhtelif illerde bulunan su, rıhtım, telefon, elektrik, tünel ve tramvay şirketleri devletleştirilmiştir.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir