İş ve sosyal güvenlik hukuku ünite-5

Cevapla
selim1927
Mesajlar: 1
Kayıt: 24 Haz 2019 11:58
İletişim:

24 Haz 2019 12:00

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÜNİTE 5 ÖZET
 Bir işçi sendikasının kurulabilmesi için sendikasının kurulabilmesi için “ en az 7 “ işçinin bir araya gelmesi
gerekmektedir. ***
 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi ve işveren sendikalarının kurulmasında
esas alınan ölçüt “İŞKOLU” dur .***
 Bir iş yerinin hangi iş koluna girdiğini saptayan “ çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı “ dır. Resmi gazete
de yayımlanır.. 15 günlük süre hak düşürücü süredir. Mahkeme 2 ay içinde kararını verir.
 Ülkemizde kamu görevlilerine sendikalaşma hakkı ilk kez “ 1965 “ de verilmiştir.
 Konfederasyon kavramının unsurları şunlardır :
 Farklı iş kollarında faaliyet gösteren en az 5 sendikanın bir araya gelmesi.
 Tüzel kişi olması
 Kuruluş olması
 Sendikalar ve tolu iş sözleşmesi kanununa göre tek sendikal üst kuruluş “ konfederasyon” dur .
 İşveren sendikası kurucularında aranan koşullar ;
 18 yaşını doldurmak
 İşveren ya da işveren vekili olmak
 Fiil ehliyetine sahip olmak
 TCK da belirtilen zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkumiyeti olmamak.
Not :sendikanın kurulacağı iş kolunda fiilen çalışıyor olmak , işverenlerde aranan bir özellik
değildir.
 İşçi sendikalarının kurulabilmeleri için “ sendikanın kuruluşu isteğe bağlıdır. “ Kurulma için hazırlanan
tüzüğün ilin valiliğine verilmesi gerekir.
 Konfederasyonun tüzel kişilik kazanabilmesi için “ tüzük valiliğe verilmelidir .“
 Sendika ve konfederasyonların en üst zorunlu organı “ genel kuruldur . “
 Sendikaların ve konfederasyonların olağan genel kurul toplantıları en geç “ 5 “ yılda bir yapılır.
 Genel kurul : tüzel kişiliğin kazanılmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır
 Olağan genel kurul : 4 yılda bir toplanır.
 Olağanüstü genel kurul :60 gün içinde yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli
gördüğü hallerde ya da genel kurul üye veya delegelerin 1/5 nin yazılı isteği üzerine toplanır.
 Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
 Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğu olur.
 İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa 2. Toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır.
 2. Toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tamsayısının 1/3 ünden az olamaz.
 Genel kurulun başlıca görev ve yetkilerinden bazıları ;
 Organların seçimi
 Tüzük değişikliği
 Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası
 Birleşme veya katılma
 Bütçenin kabulü
 Şube açma, birleştirme veya kapatma
 Kuruluşun feshi
 Yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi….
Not : konfederasyon , sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi bunlar arasında yer
almaz.
 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendikalarda yöneticilik sıfatını taşıyanlar “ yönetim
kurulu “ üyeleridir.
 İşyeri sendika temsilcinin görevini sona erdiren sebeplerden bazıları ;
 Tüzükte belirtilen sürenin geçmesi
 Sendikanın yetkisini kaybetmesi
 Temsilcinin sendika üyeliğinin sona ermesi
 Sendikanın temsilciyi görevden alması
 Temsilcinin kendi isteğiyle görevden ayrılması
 Temsilcinin başka bir iş yerine geçmesi
Not : işverenin işyeri sendika temsilcisini görevden alması bunlar arasında yer almaz .
 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre işçi sendikasına üye olabilmek için “ 15 yaşını”
doldurmuş olmak gerekir. Kurucu olmak için “ 18 yaşını” doldurmuş olmak gerekir.
 Yalnıza “ genel müdür “ işveren vekili kabul edilir ve işveren sendikasına üye olabilir.
 Sendika üyelik başvurularının kabulü ya da reddi için belirlenen süre “30gündür. “
 Sendika üyelerinin sahip olduğu haklar ;
 Delege seçme
 Genel kurula katılma
 Toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma
 Genel kurulca tespit edilen tazminatları alma
 Sendikanın faaliyet ve yönetimine katılmak
Not : üyelik aidatı ödeme bunlar arasında yer almaz. Miktarını genel kurul belirler.
 Sendika üyeliğinin devam ettiği durumlar ; “ yönetim- denetleme –disiplin kuralları “
 Sendika üyesi işçinin gaipliğine karar verilmesi , “ sendika üyeliğinin kendiliğinde sona ermesi “
sonucunu doğurur.
 Sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdiren hallerden bazıları;***
 İşçi niteliğinin kaybedilmesi
 İşveren veya işveren vekili niteliğinin kaybedilmesi
 İşçilerin işkolunu değiştirmesi
 Kişinin ölümüne ya da gaipliğine karar verilmesi
 Tüzel kişiliğin feshi ya da infisahı
 Toptan ödeme alarak işten ayrılması
 İşçinin sendika üyeliğinden çıkarılması kararını vermeye yetkili sendika organı “ genel kuruldur .”
 İşçilerin mesleki ilerlemesinde sendikalı-sendikasız işçi ayrımı yapan işverene “ sendikacılık tazminatı “
cezası öngörülmüştür.
 Sendika ve konfederasyonlara getirilen amaca yönelik yasaklar şunlardır ;
 Tüzüklerinde belirlenen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar.
 Siyasi partilerin adı, amblem, rumuz ve işaretlerini kullanamazlar.
 Sendikaların sosyal faaliyetlerinden bazıları şunlardır;
 Üyelerine yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurmak
 Üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak
 Grev ve lokavt sırasında üyelerine yardım etmek
 İlgili kurullara temsilci göndermek.
 Üyeler için kooperatifler kurulmasına yardım etmek
 Kurs ve konferanslar tertiplemek
Not : “çalışma hayatından doğan uyuşmazlıklarda işçiyi temsilen dava açmak” bunlar arasında
yer almaz.
 Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre sendika ve konfederasyonlar ticari faaliyette
bulunamazlar. Bu hükmün istisnası “ sanayi ve ticaret kurumlarına yatırım yapabiliriler” dir
 Sendika ve konfederasyonların gelirleri şunlardır ;
 Üyelik aidatı
 Dayanışma aidatı
 Malvarlığı gelirleri
 Bağışlar
 Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler.
Not : “destek aidatı” diye bir gelirleri yoktur
 Sendika ve konfederasyonların yurtdışı kişi ve kuruluşlardan yardım ve bağış alabilmeleri için “ çalışma
ve sosyal güvenlik bakanlığına “ bildirimde bulunması gerekir.
 Sendikaların iç denetim yetkisi “ genel kurula “ aittir.
 Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç “ 2 yılda bir “ yeminli
mali müşavirlerce yapılır.
 Sendika ve konfederasyonlar “ genel kurulun “ kararı ile feshedilebilirler.
 Sendika ve konfederasyonun mahkeme kararı ile kapatılması durumunda tasfiye sonucunda mal varlığı “
türkiye iş kurumuna “ devredilir.
 Sendikaların uygulama da en sık karşılaşan isteğe bağlı olarak oluşturdukları organlar ;***
 Başkanlar kurulu
 Onur kurulu
 Temsilciler kurulu
 Araştırma kurulu
 Eğitim kurulu
 Sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme halleri şunlardır ;***
 Amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmenin olanaksız hale gelmesi
 İlk genel kurul toplantısının zamanında yapılamaması
 Zorunlu organların oluşturulamaması
 Borç ödemede acze düşmüş olması
 Yönetim kurulunun kurulamaz hale gelmesi
 Olağan genel kurulun iki defa üst üste yapılamaması
Not : “ sendikaların borçlarını ödemeyecek derece de yoksullaşması “ bunlar arasında yer
almaz.
Not :” anayasa da belirtilen cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esaslara aykırı faaliyette
bulunması “ bunlar arasında yer almaz.
*** İŞARETİ olan yerler çıkmış sorulardır…
NOT : İZİNSİZ OLARAK başka grup ve sayfalarda paylaşılması YASAKTIR. EMEĞE SAYGI …
İYİ ÇALIŞMALAR  KOLAY GELSİN 
İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler
içinde kalıyorum.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir