AÖF Tarih Kısa soru cevap pratik bilgiler-AÖF Tarih ÖZET

Cevapla
çırpınış
Mesajlar: 18
Kayıt: 20 Mar 2017 14:05
İletişim:

20 Mar 2017 16:20

2015-2016 Sonbahar Açıköğretim Fakültesi


Soru-1)Gök-Türk sosyal yapısında "urug" kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? -Aileler birliği

Soru-2)Asya Hun İmparatorluğu ile ilgili bilgi veriniz? -Türklerin kurduğu ilk devlettir. -Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur. -Adı bilinen ilk Hun hükümdarı(Şanyü) Tumandır.(Teoman)

Soru-3)Ak Hun Devleti’nin 557 yılında yıkılması sonucunda topraklarının büyük bir kısmı ile İpek Yolu’nun kontrolü aşağıdaki devletlerden hangisine geçmiştir? -Göktürk

Soru-4) II.Gök-Türk Devleti’nde Kapgan Kağan’ın tahtta kaldığı yirmi dört yıl içinde izlediği temel politikanın esasları nelerdir? -Orta Asya’da yaşayan ne kadar Türk varsa hepsini Gök-Türk devletine bağlamak -Çini baskı altında tutmak -Çinde dağınık halde olan Türkleri kurtarmak

Soru-5)821 yılında Ordu Balık’ı ziyaret eden Arap seyyahı Tamim İbn Bahr’e göre Uygur şehirli halkının bağlı olduğu iki din nelerdir? -Maniheizm -Gök Tanrı

Soru-6)Maniheizmi kendi halkına kabul ettirmek için çaba gösteren ilk ve tek Uygur hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? -Böğü Kağan

Soru-7)Şine-Usu Yazıtı ile ilgili bilgi veriniz? -Basmıllarla olan mücadele anlatılmaktadır. -Tarduş, Tölis ve Kırgız kavimlerinden söz edilmektedir. -Gök-Türk harfleriyle yazılmıştır. -Uygur Kağanlığı’na aittir -Moyen Çur adına yazılmıştır.

Soru-8)X. yüzyıl başlarında Oğuzların Yeni-kent merkezli kurdukları devletlerinde hükümdarın taşıdığı unvan nedir? -Yabgu

Soru-9)VI. yüzyılın ortalarında Gök-Türklerin büyük bir hızla yükseldiği sırada Orta Asya’da onlara bağlı yaşayan dağınık Türk boylarının genel adı nedir? -Töles

Soru-10)Asparuh tarafından kurulan 681 den itibaren Besarebya ve Dobrucadan başka bütün Kuzey Bulgaristan’a, doğuda Karadeniz’e, güneyde Balkanların geçitlerine, batıda İsker nehrine kadar yayılan Bizans tarafından tanındıktan sonra Orta Avrupa’da faal bir rol oynamaya başlayan devlet kimdir? -Tuna Bulgar Devleti

Soru-11)Almanların meşhur Nibelungen Destanı’nda babacan, iyiliksever ve yüksek vasıflı bir hükümdar olarak tanımlanan Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? -Attila

Soru-12)Doğu Avrupa’da ilk defa muntazam devlet kuran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? -Hazarlar

Soru-13)626 yılında Sasaniler ile anlaşmalı olarak İstanbul’u kuşatan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? -Avarlar

Soru-14)Bir devletin mutlak yetkilerle donatılmış hükümdar eliyle yönetilmesine ne ad verilir? -Monarşi

Soru-15)‘’Hükümet Üzerine İki Deneme’’ isimli eseri ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ne ilham kaynağı olan yazar aşağıdakilerden hangisidir? -John Locke

Soru-16)1688 yılında İngiltere’de yayımlanan "Bill of Rights" adlı belge aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir? -Monarşinin sınırlarını

Soru-17)II. Abdülhamid ‘muhyi-i devlet’ sıfatını aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi için kullanmıştır? -Abdulmecid
2015-2016 Sonbahar Açıköğretim Fakültesi

Soru-18)II. Abdülhamid’in 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı’na sokmakla suçladığı devlet adamları
aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
-Hüseyin Avni Paşa ve Midhat Paşa

Soru-19)Eski nazır veya sadrazamların ‘mecalis-i
aliyye memuriyeti’ adı altında “sandalyesiz nazır”
olarak hükümette görev alma uygulamasına son
veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
-II. Abdulhamid
Soru-20)İslâm dünyasında ilk kez kadınların maaşlı
kamu personeli olmasına zemin hazırlayan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
-Darulmuallimat

Soru-21)Redif sistemi hangi savaş sonrasında
verimli çalışmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştır?
-Balkan Savaşı

Soru-22)Günümüz ordularında kara, deniz ve hava
kuvvetlerinin müşterek komuta ve koordinasyon
merkezi konumundaki genelkurmay başkanlıkları,
modern askerî tarihte karşımıza ilk kez hangi
ülkenin ordusuyla çıkmıştır?
-Prusya

Soru-23)Dünya hava harp tarihinin ilk
bombardımanı hangi savaşta gerçekleşmiştir?
-Trablusgarp Savaşı

Soru-24)1860’lı yıllarda açtığı ıslahhaneler ile ülke
sanayisine teknik eleman yetiştirme yolundaki ilk
önemli adımı atan Osmanlı devlet adamı kimdir?
-Mıthat Paşa

Soru-25)1794'te bugünkü anlamda dünyanın ilk
öğretmen okulu olan "Ecole Normale de
Superior"un kurulduğu ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
-Fransa

Soru-26)Türkiye’nin sekülerleşmesinde en önemli
rollerden birini oynayan Hukuk Mekteb-i Âlîsi
Osmanlı padişahlarından hangisinin devrinde
açılmıştır?
-II. Abdulhamid

Soru-27)Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan
köylünün ödediği vergi (tazminat) aşağıdakilerden
hangisidir?
-Çift Resmi

Soru-28)Siyâsetnâme" adlı eserinde elçilerin
özellikleri ve görevleri hakkında önemli tespitlerde
bulunan Selçuklu veziri aşağıdakilerden hangisidir?
-Nizamülmülk

Soru-29)Kalemiye sınıfından yetişen nişancılar
protokolde aşağıdaki makamlardan hangisine
eşittir?
-Beylerbeyi

Soru-30)Batılıların Feneryot, Osmanlıların ‘Fener
Beyleri’ olarak adlandırdıkları görevli
aşağıdakilerden hangisidir?
-Divanı Hümayun Tercümanı

Soru-31)1793 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk daimî
ikâmet elçisinin gönderildiği Avrupa başkenti
aşağıdakilerden hangisidir?
-Londra

Soru-32)Reisülküttabın yabancı elçiliklerle yaptığı
görüşmeden sonra mükâleme mazbata taslağı hangi
kalem tarafından temize
çekilirdi?
-Amedi Kalemi

Soru-33)Hükümdarın emriyle bazı devlet, zümre ve
kişilere özel haklar tanımak üzere düzenlenen
hukukî belge aşağıdakilerden hangisidir?
-Ahitname

Soru-34)Osmanlı Devleti’nin Eğri seferi sırasında
silah ve mühimmat satın aldığı devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
-İngiltere
Soru-35)Osmanlı padişahları hangi antlaşmayla
Avusturya İmparatoru’nun ‘Kayzer/Çasar’ unvanını
kullanmasını ilk defa kabul etmişlerdir?
-Zitvatorak Antlaşması

Soru-36)Buçaş Antlaşması’nda (1672) Leh
heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi
yapmıştır?
-Francos Lobamirski

Soru-37)I. Murad’ın oğlu Bayezid ile kızını
evlendirmesi karşılığında Osmanlıların Kütahya,
Simav, Emet ve Tavşanlı’yı çeyiz olarak aldığı
beylik aşağıdakilerden hangisidir?

-Germiyanoğulları

Soru-38)XVII. yüzyılda diplomasi alanındaki başlıca görevleri dışarıya gönderilecek namelerin hazırlanması, gelen namelerin tercüme ettirilmesi ve kendisine bağlı kalemde saklanan ahidnâmelere ihtiyaç duyuldukça bunlarla ilgili sorulara cevap vermek olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? -Reisülküttap

Soru-39)Slovenler, Hırvatlar, Bulgarlar, Sırp ve Karadağlılar Rusların Balkanlar’da takip ettiği panislavist politikaların etkisiyle ayrı ayrı taleplerde bulunmalarından öncelikle etkilenen iki devlet aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? -Osmanlı ile Avusturya Macaristan

Soru-40)Bulgar Dehşeti ve Doğu Sorunu başlıklı Osmanlı aleyhtarı propaganda broşürü aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir? -İngiliz Gladstone

Soru-41)Kanun-i Esasının hazırlıkları sırasında pek çok taslak hazırlanmıştır. Kanun-i Cedid isimli taslak aşağıdakilerden hangisine aittir? -Midhat Paşa

Soru-42)31 Mart hadiseleri ardından kurulan Meclis-i Millî tarafından tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? -II. Abdulhamid

Soru-43)15 Mayıs 1877’de aşağıdaki yerlerden hangisinin Rus işgalinden kurtarılması üzerine, Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi’nin fetvasıyla, II.Abdülhamid’e “gazilik” unvanı verilmiştir? -Batum

Soru-44)Pelevnede, verilen kahramanca mücadele neticesinde II. Abdülhamid tarafından “Gazilik” unvanı verilen kişi kimdir? -Gazi Osman Paşa

Soru-45)1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Tuna-Balkan cephesinde gösterdiği başarılardan dolayı “Şıpka Kahramanı” olarak anılan komutan kimdir? -Osman Paşa

Soru-46)II. Abdülhamid'in, imparatorluğun kötü durumdan kurtulabilmesi için rapor hazırlamasını istediği İngiliz elçisi kimdir? -Ralamp

Soru-47)Ayestefanos müzakerelerinde Osmanlı Devleti’ni temsil eden kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? -Ziya Paşa ve Ali Suavi

Soru-48)Kuzey Arnavutluk bölgesinde yaşayan Katolik Arnavutlara Osmanlı döneminde ne ad verilmiştir? -Kuros

Soru-49)11 Haziran 1882 tarihinde İngiltere’nin Mısır’ı işgaline zemin hazırlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? -Maltız Olayı

Soru-50)Sudan’daki Mehdi hareketinin kurduğu savaş birliklerine ne ad verilmiştir? -Emin

Soru-51)Doğu Roma İmparatoru ile Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldikleri ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir? -Palekenon

Soru-52)Batı Anadolu’da İlhanlı hâkimiyetini zayıflatarak Osman Bey’in 1299-1301 yıllarında Bizans’a karşı daha rahat gazaya çıkmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? -Sülemiş İsyanı

Soru-53)1325 yılında seyahate çıkarak dünyanın pek çok yerini dolaşan ve kaleme aldığı seyahatnamesi özellikle Anadolu beylikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Arap seyyah kimdir? -İbn Batuta

Soru-54)Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nda hayatını kaybeden hükümdarlardan biridir? -Lazar

Soru-55)Orhan Bey’in deniz gücünden istifade etmek amacıyla 1352 yılında antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? -Ceneviz
2015-2016 Sonbahar Açıköğretim Fakültesi

Soru-56)Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adetlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? -Zimmet Hukuku

Soru-57)Buçuktepe olayını (1446) tertip ederek II. Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? -Çandarlı Halil Paşa

Soru-58)I.Bayezid’ın, 1397 yılında Konya merkezli Karaman topraklarını Osmanlı egemenliğine aşağıdaki savaşlardan hangisiyle katmıştır? -Akçay Savaşı Savaşı

Soru-59)II. Mehmed’in, 1456 yılında dünya haritası çizdirdiği Trabzonlu meşhur âlim kim? -Amirutrez

Soru-60)II. Mehmed’in 1458’te Hicaz suyollarının bakımsızlığını ileri sürerek hacıların yol boyunca rahatlığını sağlamak amacıyla bölgeye ustalar yollamasını siyasi bir müdahale ve kışkırtma olarak algılayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? -Memlukler

Soru-61)Yeniçeri ağaları ve kumandanlarının sekbanlar arasından seçilmeye başlaması Osmanlı padişahlarından hangisinin zamanında gerçekleşmiştir? -II. Mehmet

Soru-62) Mehmed’e yazdığı mektubuyla İstanbul Kuşatması’nın sürdürülmesinde önemli payı olan kişi kimdir? -Akşemsettin

Soru-63)Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem teşkilatı hangi hükümdar zamanında kurulmuştur? -Orhan Bey

Soru-63)İdam edilenlerin veya belirli kusurları yüzünden başka şekillerde cezalandırılanların mallarına devlet tarafından el konmasına ne ad verilir? -Müsadere

Soru-64)Türk İslam devletlerindeki müstevfî’ye Osmanlı Devleti'nde ne ad verilmiştir? -Defterdar

Soru-65)III. Mehmetin hocası olan Haçova Savaşının kazaılmasını sağlayan Tacüt Tevarih adlı eserin yazarı kim? -Hoca Saadettin

Soru-66)Sahn-ı Semân Medresesi’ni yaptıran padişah aşağıdakilerden hangisidir? -II. Mehmet

Soru-67)Osmanlı Devleti’nde kadıaskerlikten sonra gelinebilecek tek makam aşağıdakilerden hangisidir? -Şeyhülislamlık

Soru-68)Serhad kulu da denen kuvvetler aşağıdakilerden hangisidir? -Deliler

Soru-69)Yeniçeri ocağı hangi padişah devrinde kurulmuştur? -I. Murat

Soru-70)Osmanlı Devleti’nde ilk tersane aşağıdaki yerlerden hangisinde kurulmuştur? -Karamürsel

Soru-71)Padişah tarafından verilen mülk belgesine ne ad verilir? -Temlikhane

Soru-72)Sipahi adayına verilen timarı tasarruf etmeye hak kazandığını belirten belgeye ne ad verilir? -Beratı Alişan

Soru-73)Kılıç, zırh, at ve ateşli silahların getirdiği teknik üstünlükle 1521’de Aztek Devleti’ni İspanya adına işgal eden denizci kimdir? -Hernando Kortez

Soru-74)Kristof Kolomb, aşağıdaki ülkelerden hangisinin desteğiyle çıktığı (1485) yolculuk sonunda Amerika’ya ulaşmıştır? -İspanya
2015-2016 Sonbahar Açıköğretim Fakültesi

Soru-75)Portekiz Sömürge İmparatorluğu’nun dağılma sürecini hızlandırıp, Gine, Angola, Mozambik gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarına yol açan 1973 yılındaki önemli dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir? -Karanfil Devrimi

Soru-76)Hollanda'nın Yeni Hollanda kolonisini İngilizlere bıraktığı 1667 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? -Breda Antlaşması

Soru-77)Aşağıdakilerden hangisi 1918 yılında, Volksraad adını taşıyan Halk Meclislerinin kurulduğu Hollanda sömürgesidir? -Endonezya

Soru-78)İngiltere tarafından sahip olduğu stratejik öneme binaen Osmanlı Devleti'nden ''kira'' adı altında 1878 yılında ele geçirilen yer aşağıdakilerden hangisidir? -Kıbrıs Adası

Soru-79)Hindistan toprakları üzerinde 1526 yılından itibaren güçlü bir şekilde hüküm süren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? -Babürlüler Devlet

Soru-80)İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyaseti çerçevesinde bizzat hangi savaşa dâhil olmuştur? -Kırım Savaşı

Soru-81)Kapital adlı eserin yazarları kimler? -F. Engels-Karl Marx
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 123 misafir