Kültür Sosyolojisi

Cevapla
Aksa74
Mesajlar: 1
Kayıt: 26 Nis 2018 01:10
İletişim:

09 Oca 2019 21:41

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ KISA NOTLAR
*Evrimciliğin ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan ve aynı zamanda
antropolojinin konusunun kültür olduğunu belirten ilk bilim insanı
Edward B.Tylor
*Ashley montagu 1942 de yayınlanan en önemli eseri ırk safsatası
*Derin oyun Bali horoz dövüşü üzerine notlar isimli eser Clifford Gertz e
aittir
*Temizlilik kirlilik kavramları ile ilgi düşünür Mary Dauglasdır
*Zenofobi :yabancı korkusu düşmanlığı Heterogobi: farklılık korkusu
düşmanlığı İslamafobi: islam korkusu düşmanlığı Homofobi: eşcinsel
korkusu düşmanlığı Şovenizm: ırkçılık
*Toplumsal eylemi oyun metoforu üzende ele alan yaklaşım Dramatujik
yaklaşımdır
Temsilcisi kimdir?
Goffman
*Louis Althuserin geliştirdiği kavramsallaştırma çerçevesinde devletin
baskı aygıtları: hükümet, ordu, polis ,hapishanelerdir
*Kollektif bilinç: Emila Durkemin bir toplumda kültüre işaret eden ortak
değer ve düşünceler anlamına gelir.
*Kapitalizm ortaya çıkışında dinsel inançların rol oynadığını belirterek
materyalist görüşe karşı çıkan Max webedir
*Antonio gramscinin egemen ideolojisini ifade eden kavram hegemonya
*Parsonsun kültürel sistemi soyut bir biçimde ele alarak sistemler
kuramının en karmaşık halini anlattığı AGIL modelidir
*Belli bir dünya görüşüne dikkat çeken yaşam tarzını ifade eden kavram
Habitustur
*Belli bir dunya görüşüne dikkat çeken yaşam tarzı habitus kavramıdır
*Antropoloji nin konusunun kültür olduğunu söyleyen bilim adamı Taylor
dur
*Yorumsamacı antropolojinin en önemli ismi Clifford Gerrtzdir
*Protestan etigi ve kapitalizmin ruhu weber'e aittir
*İdeoloji sözcüğünü ilk defa tracey kullanmıstir
*Kültür ve medeniyet arasında bir ayrım yaparak kültürü halkın
ananelerinden eğilimlerinden örflerinden sözlü ve yazılı edebiyatından
estetik ve iktisadi oluşur şeklinde ifade eden sosyolog Ziya Gökalpdır
*Tarihsel tikelci özgücü yaklaşımın kurucusu Frans Boasdır
*Yayılmacı okul Almanya’da grlişmiştir
*İnsanlar alet yapmayı teknolojiyi geliştirmeye Paleolitik çağda başlamıştır
*Herkese aynı şekilde ulaşan ham ve seyreltilmiş bilgiye Enfermasyon
denir
*İşlevsel yaklaşımın en önemli temsilcisi Bronislaw Malinowskidir
*Teknolojiyi tanımlayan unsurlar bilgi, yordam , araçlar , ideoloji
*Uzun zaman boyunca tekrar edilen kurumsallaşmış toplumsal
alışkanlıklara Adet denir
*Gurvich in tipolojiğinde yer alan türler: sağduyu bilgisi,gündelik bilgi,
teknik bilgi, politik bilgi
*Platonun bilgi anlayışında idealar dünyasını Aydınlık olan idealar
dünyası temsil eder
*Gurvitche göre toplumsal gerçeğin iç tabası:Toplumsal zihinsel haller ve
psişik edimlerdir
*Düşüncelerin sistematik analizi anlamına gelen ideoloji kavramını ilk kez
Destutt Tracey kullanmıştır
*Küreselleşmenin sonucu: ulus devlet anlayışının zayıflaması
*Uyku problemi çeken birinin mesela çayını kaynatıp içtikten sonra
uyuyabilmesi üzerine sahip olduğu Melisa çayının
*Milli maç sonrası yapılan sevinç gösterileri Gurvichin belirtmiş olduğu
toplumsal tabaka Toplumsal tutuma örnektir.
*Epistemoloji: bilgi felsefesi anlamına gelip bilginin ne olduğu kaynağı
mümkünmüşüz sorusuyla ilgilenirken bilgi sosyoloji diye bilginin sosyal
yorumuyla meşgul olur
*Tin: bilinç yaşantılarının yada durumlarının kişinin benliğini
oluşturduğunu varsayan düşünsel duyumsal etik yetilerinin bütününe
verilen ad
*Kültür öğeleri: demografik taban , dil, ekonomi, bilim teknik, tarih , din,
sanat, devlet ve siyaset , felsefe
*Bilgi şekilleri: mistik bilgi-rasyönel bilgi, Amprik bilgi- kavramsal bilgi,
Pozitif bilgi-spekülatif bilgi,Simgesel bilgi-gerçek bilgi,Bireysel bilgi￾kollektif bilgi
*Oryantalizm:Şarkiyatçılık yada Doğu bilimi.Doğu toplumlarının ve
kültürlerinin incelediği batı kökenli ve merkezli araştırma alanlarına
verilen isim
*İdeoloji sözcüğünü ilk kez kullanan düşünür Tracey dir
*Bireyin; doğal toplumsal kültürel çevresine olan uyumu çevresi
üzerindeki denetimin azalmasıyla ortaya çıkan çaresizlik ve yalnızlık
duruma Marksist yaklaşımda Yabancılaşma denir.
*Kültür sözcüğün ilk bilimsel tanımı Tylor tarafından yapılmıştır
*LÖSEV: Ankara lösemili çocuklar vakfı.Çekül: Çevre ve kültür
değerlerini koruma ve tanıtma vakfı.Taksav:Toplumsal araştırmalar ve
kültürel sanat için vakıf.Tütav: Türk tanıtma vakfı.Nato: Uluslararası
boyutta bir kuruluştur
*Asimilasyon: Tarihselliği dışlayarak birbirine benzetmek anlamına gelir
* İdeoloji kavramını ilk olarak Voltaire kullanmıştır
*Louis Althuserin devletin ideolojik aygıtları: eğitim, din, aile, siyaset,
sendika , haberleşme, basın yayın
*Hegemonya: Antonio Gramsicinin hegemonya kavramı devletin yönetici
sınıfın sivil toplum içinde fikirleri düzenleme yetisi
*Postmodernizm: özellikle batı uygarlığı ve modernizmin yarattığı
sanayileşme ilerleme ulus devlet kesinlik birlik evrensel ahlak görüşlerini
eleştirmektedir.
*Appsdurainin beş farklı grupta topladığı mekanlar:Etno mekan .Medya
mekan.Tekno mekan.Finans mekan ve fikri mekan
*ilk kez 1980 ler de Japon iş dünyasında küresel yerleşme anlamış gelen
dachahuka kelimesi kullanılmıştır
*Mc Donaldlaşma kavramını kullanan isim Ritzer dir
*Küreselleşme kavramı 1980 lerden itibaren ekonomik boyutu ön plana
çıkmış
*Kapitalizmin bir dünya sistemi halini almasında kendini hissettiren
alanlar: ekonomik,siyasal,düşünselle bilimsel alanlardır.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntü
    Son mesaj
  • Bilgi