Yaşayan dünya dinleri test soruları ve cevapları

Cevapla
notcu
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Nis 2018 11:33
İletişim:

17 Ara 2018 13:49

Yaşayan Dünya Dinleri Soruları
1.Ünite

1. Eric ve Sharp tarafından dinler alanında ilk özgün eser yazan kişi olarak tanımlanan islam alimi kimdir?
A. Ibn Hazm
B. Şemsettin Sami
C. Abdulkahir Bağdadi
D. Şehristani
E. Ibn Nedim

2. Milel ve Nihal başlığı taşıyan ilk eser kime aittir?
A.Ibn Hazm B.Şehristani C.Ibn Nedim D.Abdulkahir Bağdadi E.Biruni

3. Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yoruma ne denir?
A. Senkretizm
B. Eklektizm
C. Henoteizm
D. Panteizm
E. Otantizm

4. Yaygın kabul edilen inançlardan ya da çoğunlukça temsil edilen öğretilerden kesin bir ayrılık ve farklılaşmayı temsil eden dini yorum hangisidir?
A. Heterodoksi
B. Ortodoksi
C. Kült
D. Heresi
E. Mezheb

5. Hangisi bir senkretik din veya akım değildir?
A.Jainizm B.Sihizm C.Moonculuk D.Sayentoloji E.Yahova Şahitleri

6. Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan sadece birisine tapmayı esas alan yaklaşım hangisidir?
A. Monoteizm
B. Politeizm
C. Düalizm
D. Teizm
E. Henoteizm

7. Ortaçağ başlarından itibaren kendisini yegane hak din olarak gören Hristiyanlık, kendisi dışındakileri ne olarak görmüştür?

A. Kuşta
B. Pagan
C. Kabda
D. Heterodoks
E. Heretik

8. Dinler tarihi bilim dalı Osmanlı döneminde 19.yy dan itibaren yer almaya başlamış. Önceleri hangi başlık altında dersler verilirdi?

A. Tarihi edyan
B. Ilmu esatiril evvelin
C. Tarihi milel ven nihal
D. Tarihi esatiril evvelin
E. Ilmu mezahibun nevazil

9. Ele aldığı konuyu kendi duygu düşünce ve yaklaşımlarını elden geldiğince paranteze alan ve hususu o geleneğin içinden biriymişçesine anlamaya çalışan bir dinler tarihçisi dinleri hangi yönüyle incelemiş olur?

A. Deskriptif
B. Analitik
C. Fenomenolojik
D. Teolojik
E. Antropolojik

10. Dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak kime aittir?
A.Şemseddin Sami B.Esad Bey C.Ahmed Mithat D.Ahmed Cevdet Paşa E.Tayyip Okiç

11. Hangisi Kristosentrik bir dindir?
A.Islam B.Yahudilik C.Hristiyanlık D.Sabiilik E.Hinduizm

12. Tanrıyla doğanın birbiriyle içkinligi hangi düşünceyi ifade eder?
A. Senkretizm
B. Eklektizm
C. Henoteizm
D. Panteizm
E. Otantizm

13. Kendisini kuşta yani yegane doğru din, diğerlerini ise kabda yani yanlış din olarak kabul eden din hangisidir?
A. Hristiyanlık
B. Yahudilik
C. Jainizm
D. Sabiilik
E. Satanizm

14. Islam tevhid merkezli olmasi sebebiyle nasıl bir dindir?
A. Teoteist
B. Teosentrik
C. Teist
D. Düalist
E. Senkretik

15. Çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade eden kavram hangisidir?
A. Heretik
B. Ortodoksi
C. Heterodoksi
D. Sayentoloji
E. Kült

16. Bazi alimler vahiy geleneğine dayanmayan akımlar ve yollar için hangi kavrami kullanır?
A. Milel B. Nihal C. Firka D. Mezhep E. Doktrin

17. Bazi alimler vahiy geleneğine dayanan dini akımlar için hangi kavrami kullanır?
A. Milel B. Nihal C. Firka D. Mezhep E. Doktrin

18. Eser yazar hangisi yanlıştır?
A. Ibn Hazm - El fasl fil milel
B. Ibn Nedim - Kitabul fihrist
C. Ibn Kelbi - Kitabul Asnam
D. Şemseddin Sami - Esatir
E. Bağdadi - Tahkik ma lil Hind

19. Ortodoksi düşünce ile ilgili hangisi yanlıştır?
A. Kendisini hegemonyal güçle özdeşleştirir
B. Kanonik inanç ve öğretilere sahiptir
C. Hakikati ifade etmede tekelci ve monopoli oluşturur
D. Diğer din yorumlarını dışlayıcıdır
E. Şiddet eğilimli değildir

20. Kültler, içe dönük cemaat anlayışıyla ve gizemcilikleriyle diğer din mensuplarından ayrılırlar.
Buna göre hangisi kült kapsamındadır?
A. Hristiyanlık
B. Yahudilik
C. Satanizm
D. Sabiilik
E. Sihizm

Cevaplar
1D 2D 3A 4D 5A 6E 7B 8B 9C 10A 11C 12D 13D 14B 15C 16B 17A 18E 19E 20C
2. Ünite

1. Hint toplum hayatını düzenleyen kuralları içeren metinler hangisidir?
A.Ramayana B.Mahabharata C.Puranalar D.Dharma-şastra E.Vedalar

2. Cayinizmin kutsal kitabı?
A.Agama B.Svetambara C.Madagha D.Mahavira E.Viyasta

3. Cayinlerin kutladiklari en meşhur bayram olan ve erkek kadın keşişlerin yağmur mevsimi için Ağustos ayında sığınakta, svetambara(beyaz giyinenler)in 8, digambara(çıplak gezinenler) in 10 gün olarak oruçlu ve meditasyon halinde icra ettikleri bayram hangisidir?
A. Shatrunjaya
B. Belgola
C. Shravana
D. Pajjsana
E. Holi

4. ▪Güç anlamına gelir
▪Bu gücün genellikle dişil olduğu kabul edilir
▪Tanrıların eşleri aracılığıyla temsil edildiği düşünülür
▪ Assam ve Bengal bölgelerinde yaygındır
▪En seçkin kültleri Durga ve Kali dir

Bu bilgiler hangi mezhebe aittir?
A. Şivacılık
B. Vişnuculuk
C. Şaktizm
D. Krishnacilik
E. Jainizm

5. Hangisi Yeni Hinduizmin tam bir temsilcisidir?
A.Chatterjee B.Tagore C.Mohan Roy D.Mahatma Gandhi E.Indra Gandhi

6. Hangisi bir hint kutsal metni değildir?
A.Vedalar B.Puranalar C.Ramayana
D.Dharma-şastralar E.Sudralar

7. Cayinizmin kurucusu kimdir?
A.Vardhamana B.Parşva C.Kşatriya D.Vaişali E.Gandhi

8. "Iş eylem amel" anlamına gelen ve insanların yaşarken belli bir amaç gözeterek iradi olarak yaptıkları eylemler kadar söz konusu eylemlerin sonucu olarak yeniden bu dünyaya gelislerinin hangi şekilde ve hangi toplum yapısı içinde olacağını belirleyen acımasız bir şekilde işleyen ahlaki yasa hangisidir?

A. Kast
B. Karma
C. Dharma
D. Mokşa
E. Reenkarnasyon

9. Hinduizmi 5 safhaya ayirirsak en erken şeklini hangisi oluşturur?
A.Indus vadisi dini B.Brahmanizm C.Veda dini D.Klasik Hinduizm E.Ortacag Hinduizm

10. Cayinizm inanç sisteminde mahabavrata denilen 5 büyük yemin vardır. Bunlardan "ahimsa" hangi yemini ifade eder?

A. Yalan uydurma söz söylememe
B. Dünyayı terk etme
C. Var olan herhangi bir canlıya zarar vermeme
D. Hırsızlık yapmama
E. Bekar bir hayat sürme

11. Hindistanda yedi kutsal mekan vardır. Bu yerlerden birine hac yapmayan Hindunun dini hayatı tam olmuş olmaz.
Buna göre bu yerlerden en kutsal olan ve şivacılığın merkezi geçmiş olup geçmiş zamanlardan günümüze kadar bir öğrenim yeri olan mekan hangisidir?

A. Benares
B. Ayodha
C. Mathura
D. Hardwar
E. Racastan

12. Hindular sanatana dharma ifadesini ne için kullanırlar?
A. Hakiki din olduklarını ifade için
B. Dünyanın başlangıcının olmadığını ifade için
C. Sıfatların ayrı ayrı yaratıcısı olduğunu ifade için
D. Her tanrının kendine ait yasası olduğunu ifade için
E. Senkretik bir din olmadığını ifade için

13. Hint kutsal metinleri iki gruba ayrılır.
Hangisi bu iki gruptur?
A. Şruti - Smriti
B. Vedalar - Dharma
C. Ramayana - Purana
D. Rşi - Şruti
E. Muni - Manu

14. Hinduizm de vahiy demek olan dinin kökeninin beşeri olmadığını gösteren kavram hangisidir?
A.Rşi B.Tapas C.Dharma D.Şruti E.Atma

15. Hinduizm inanç esasları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Belli bir inanç sistemi yoktur
B. Aryan halkının koruyucusu Indra dır
C. Üçlü tanrı anlayışı Brahma-Krishna-Şiva dır
D. Avatar inancının gelişmesiyle tanrı ve tanrıça sayısı oldukça artmıştır
E. Kast-Karma-Samsara-Tenasuh-Mokşa şeklinde inançları vardır

16. Ruhun yeni bir bedende dünyaya geliş gidiş döngüsüne ne denir?
A.Reenkarnasyon B.Mokşa C.Samsara D.Karma
E.Çatur varna

17. Hinduizmi devlet dini ilan eden tek ülke hangisidir?
A.Çin B.Bangladeş C.Nepal D.Pakistan E.Banglore

18. Dünyada bozulan ahlaki ve tabi düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende(avatar) olmak üzere dünyaya inen, comert ve dunyanin refahiyla ilgilenen hint tanrısı hangisidir?

A. Şiva
B. Vişnu
C. Durga
D. Krişna
E. Ganeş

19. Kutsal metinlerden hangisi Hintle ilgili bayramlar kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içerir?
A. Purana
B. Ramayana
C. Mahabharata
D. Bhagat gita
E. Sama veda

20. Hangisi Hinduizmin inanç esaslarından değildir?
A. Samsara
B. Mokşa
C. Ahimsa
D. Karma
E. Reenkarnasyon
21. Hinduizmde mokşayı gerçekleştirme yollarından biri olup Hint mistiklerinin yolunu oluşturan aşk ile bağlanma yolu hangisidir ?
A. Cnana marga
B. Karma marga
C. Bhakti marga
D. Samsa marga
E. Varna marga

22. Hint kutsal mekanlarından olup Krişnanın doğduğu yer neresidir ?
A. Benares
B. Ayodha
C. Mathura
D. Hardwar
E. Racastan

23. Cayinler ahimsa ilkesi gereği hangi meslekle uğraşmışlardır?
A.Tarım B.Ticaret C.Hayvancilik D.Siyaset

24. İnanç esasları doğru inanç - doğru bilgi - doğru davranış olmak üzere üç mücevher diye adlandırılan din hangisidir?
A. Hinduizm
B. Budizm
C. Sihizm
D. Jainizm
E. Taoizm

25. Cayinizmde manastır hayatına başlayacak herkesten yerine getirilmesi istenen ve beş büyük yemin (mahabavrata) olarak adlandırılan eylemler vardır
Hangisi bu eylemlerden değildir?
A. Ahimsa
B. Satya
C. Asteya
D. Vastiya
E. Brahma carya
F. Aprigraha

26. Karma inancına tepki olarak doğan din hangisidir?
A. Konfucyanizm B. Caynizm
C. Taoizm D. Sihizm

27. Cayinist mezhepler hangisinde doğru verilmiştir?
A. Digambara - Svetambara
B. Cigarpara - Kalbiyara
C. Sikhara - Saurashtra
D. Pajjsana - Karnataka
E. Tirthankara

Cevaplar
1D 2A 3D 4C 5D 6E 7A 8B 9A 10C 11A 12B 13A 14D 15C 16C 17C 18B 19A 20C 21C 22C 23B 24D 25D 26B 27A

3. Ünite

1. Buddha: " İnanan bir kalple ..... yolundayken ölen bir kimse semavi memleketlerde yeniden doğacaktır" sözündeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A. Hac
B. Nirvana
C. İlim
D. Aydınlanma
E. Acı

2. Bu Siddharta birgün Newton gibi bi ağacın(Bodhi ağacı) altında oturuyor ve düşünüyor. Düşünürken kafasına bodhi meyvesi düşmüyor ama bir ışık çakıyor ve dört seçkin hakikati(arya -satra) kesfediyor.
Buna göre hangisi bu dört hakikatten değildir?
A. Dukkha - acı çekme
B. Samudya - acının kökeni
C. Nirodha - acının kaldırılması
D. Maggha - sekiz seçkin yol
E. Nirvana - uyanış

3. Her bir çağda yeni bir bedenle yeryüzüne inen aydınlanmaya hazır, aydınlanacak olanlara Budizmde ne denir?
A. Bodisattva
B. Samutpada
C. Mahayana sutra
D. Buddha sasana
E. Arhat

4. Her yönüyle sih inancına sahip olmasına rağmen khalsa ya girmemiş dolayısıyla da 5 kutsal sembolü taşımayanlara ne denir?
A. Sahajdhariler
B. Kesadhariler
C. Pavitriler
D. Vishvasyalar
E. Arya samajlar

5. Sankritçe Şisya veya şikşa dan türeyen sihizm kelimesi hangi anlama gelmez?
A.Talebe B.Ögrenci C.Ögreti D.Senkretik

6. Budistlere göre Buddhadan önce her yeni çağda başka Buddhalar geldiği gibi Gautama Buddha(yani siddhart)dan sonra da buddhalar gelecekmiş. Işbu Gautamadan sonra gelecek ve dünyayı aydinlatacak olan Buddhanin adı nedir?
A. Aryan
B. Vaiterya
C. Maiterya
D. Muceddid
E. Mehdi

7. Sihizm hangi bölgede ortaya çıkmıştır?
A.Pencab B.Tamil C.Kashmir D.Himalayalar E.Lahor

8. Dinlerden hangisi acımasız kast sisteminin bulunduğu bir dönemde alternatif kurtuluş yolu bulmak maksadıyla ortaya çıkmıştır?
A. Jainizm - Budizm
B. Budizm - Sihizm
C. Brahmanizm - Jainizm
D. Budizm - Taoizm
E. Konfuçyanizm - Şintoizm

9. Sihizm 1708 yılına kadar on tane guru ile yönetilmiştir.
Bu on guru hangi kasttan gelmiştir?
A. Brahmanlar
B. Kşatriyalar
C. Vaisyalar
D. Sudralar
E. Paryalar

10. Guru nanak nerede doğdu?
A.Pencap B.Kashmir C.Tamil D.Lahor E.Delhi

11. I. Buddhanın doğduğu yer-Lumbini
II. Buddhanın aydınlanmaya ulaştığı yer-Bodhgaya
III. Buddhanın ilk vaaz yaptığı yer-Benares yakınındaki Isipatana
IV. Buddhanın öldüğü yer-Kuşinara

Budistlerin kutsal gördüğü hac mekanlarından hangisi doğru eşleştirilmistir?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve IV
D. III ve IV
E. Hepsi

12. Hangisi bütün Hint kökenli dinlerde kabul edilen ortak inançlardan biridir?
A. Karma
B. Yeniden Doğum
C. Bağımlı ortaya çıkış
D. Nirvana
E. Hepsi

13. Sihlerin kutsal mabedi olup Guru Arjun tarafindan Amritsarda inşa edilen mabed hangisidir?
A. Harimandir
B. Darbar Sahib
C. Taj mahal
D. Altın tapınak
E. Pila puca

14. Buddhanin keşfettiği bu dört hakikate göre herşey acı(dukkha)dır. Doğum acıdır yaşlanma acıdır hastalık acıdır olum acıdır hoşlanılan şeylerden ayrılmak acıdır. Hak ettiğin şeyi elde edememek acıdır. Bütün insanlar buna maruz kalırlar bütün varlıklar mutluluğu yaşasa da bu geçici bir mutluluktur ve yerini acıya bırakır

Buddha tesbit ettiği bu acıdan sonra acının kökenine(samudya) inmiş ve sebebini düşünmüştür. Buddhanın acının sebebi olarak tesbit ettiği şey hangisidir?
A. Derin düşünmek
B. Arzu
C. Cehalet
D. Bencillik
E. Kafaya takma

15. Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahinte hangi konu yer almaz?
A. Tek tanrıya ibadet
B. Putlara tapmanın dünyayı terk etmenin ve kehanet mucizelere inancın reddi
C. Beşeri varlıkların eşitliği
D. Karma ve ruh göçünün reddi
E. Aile hayatı

16. Budizmdeki ;
....... inanışına göre İnsan acıya sebebiyet veren arzunun kaynağı olan cehaletin üstesinden gelinceye kadar dünyaya gidip gelecektir.
Cehalet ortadan kalktığında doğum ölüm sona erecek ve doğum ölümün olmadığı ....... 'ya ulaşacaktır.
Boşluklara hangisi gelmeli?
A. Tenasuh - Samsara
B. Yeniden doğum - Nirvana
C. Nirvana - Mokşa
D. Bağımlı ortaya çıkış - Nirvana
E. Tenasuh - Nirvana


17. I. Sihlerin silahlı gücü olan Khalsa(saf temiz) tarikatını kurdu
II. Su ve şekerden oluşan iki uçlu kılıçla karıştırılan kılıç vaftizini uyguladı
III. Sihlere kendilerine özgü ve onları başkalarından görünüş bakımından da ayrı olmalarını kimlik olarak farklı olduklarını gösterecek 5 kutsal sembolden oluşan bir giyim tarzi geliştirdi
IV. Ölmeden önce oğulları arasında guruluk kavgasına engel olmak için Adi Granth ı guru tayin etti ve o zamandan sonra Sih kutsal kitabı Guru Granth Sahib olarak adlandırılmaya başlandı

Sihizm tarihi açısından önemli gelişmeler yapan bu guru kimdir?
A. Guru Nanak
B. Guru Angad
C. Guru Ram Das
D. Guru Har Krişna
E. Guru Gobind Singh

18. I. Buddhaya sığınırım
II. Dharmaya sığınırım
III. Sanghaya sığınırım
IV. Arhata sığınırım
Budist amentüsünde hangisi yer alır ?
A. Yalnız I
B. I ve IV
C. I II ve III
D. I ve III
E. Hepsi

19. Budistlerin kendisine sığındıkları üçüncü mücevher olan, erkek/kadın keşişler(bhikkus/bhikkunis) ve erkek/kadın laik takipçiler(upasakas/upasikas)den oluşan budist cemaat hangisidir?
A. Dharma
B. Dhamma
C. Sangha
D. Buddha
E. Anicca

20. Budizmin kurucusu Siddharta ne şekil doğmuştur?
A. Kutsal sudan fil şeklinde
B. Anasının böğründen
C. Gökten zembille inmiştir
D. Ana babası olduğu için normal bir çocuk gibi
E. Bodhi ağacının altında tanrının üfürmesiyle

21. Buddhanin sözlerinin yer aldığı kutsal metin hangisidir?
A. Vinaya Pitaka
B. Sutta Pitaka
C. Abhidhamma Pitaka
D. Buddha Pitaka
E. Khudda Pitaka

22. Kral Kanişkanın kuzey asyaya gönderdiği misyonerlerinden biri orada budizmi yayarken oranın dini olan Bon dini ile bir etkileşime girip sanskritce gurunun muadili olan Lamayı kullandıkları için Lamaizm olarak bilinen din hangisi olmuştur?
A. Pali Kanonizm
B. Protestan Budizmi
C. Zen Budizmi
D. Tibet Budizmi
E. Chan Budizmi

23. Budizmin yayılmasında hangi kralın büyük katkısı olmuştur?
A.Aşoka B.Kanişka C.Ambedkar D.Ajataştru E.Siddharta

24. Buddhanin şakirtlerinin yanlış davranışları karşısında düzenlenen ve budist manastır hayatını konu edinen kutsal metin hangisidir?
A. Sutta pitaka
B. Khudda nikaya
C. Abhidhamma pitaka
D. Digha nikaya
E. Vinaya pitaka

25. Budizm'de ibadet iki türlüdür. İçsel/dışsal.
Dışsal olanı ev ve mabed (padoga)lerde yapılandır.
Içsel olanı da meditasyondur. Meditasyon iki türlüdür. Ve ikincisini Buddha keşfetmiş olup, eşyanın ve nirvananın doğası hakkında anlayış sağlayan bu meditasyon tipi düşünceli olmayı gözlemi dikkati ve analitik idrakin artışını içerir.

Budizm'e has ve esas olan bu meditasyonun adı nedir?
A. Amida
B. Samhata
C. Pathimokkha
D. Vipassana
E. Dagoba

26. Budizmdeki bütün okullarda öğretilen vinaya ve dhamma hangi konsilde öğretinin temeli olarak kabul edildi?
A.Varansi
B.Rajagrah
C.Kalasoka
D.Vesali
E.Sabbakami

27. Sihizmin khalsa tarikatina mensup olanların her birinin sembolik anlamı olan 5 kutsal sembolü taşımaları gerekir.
Buna göre itidali ve guruya bağlılığı simgeleyen sembol hangisidir?
A. Kesh - kesilmemiş, uzatılmış saçlar
B. Kara - çelik bilezik
C. Kacca - dizlere kadar olan beyaz don
D. Kanga - küçük bir tarak
E. Kirpan - hançer

28. Sihlerin kutsal şehri olan Amritsarı hangi guru kurmuştur?
A. Guru Nanak
B. Guru Angad
C. Guru Ram Das
D. Guru Arjun
E. Guru Gobind Singh

29. Bodhi ağacının altında 4 soylu gerçeği keşfederek aydınlanan(budhha) kimse olarak Budizmin kurucusu kim olmuştur?
A. Hanuman
B. Mahavira
C. Siddhartha
D. Malhotra
E. Buddha Sangha

30. Hangisi Budizmin devlet dini olduğu ülkelerden değildir?
A.Srilanka B.Tayland C.Kamboçya D.Laos E.Burma

31. Theravada Budizmde kendi aydınlanmasını gerçekleştirmiş ve nirvanaya ulaşmış kisiyi ifade etmek için ne kullanılır?
A.Arhat
B.Aryan
C.Buddha
D.Mahayana
E.Samuddha

32. Aydınlanan bilen anlamına gelen kelime hangisidir?
A.Buddha B.Karma C.Nirvana D.Aryan E.Anand
CEVAPLAR
1A 2E 3A 4A 5D 6C 7A 8A 9B 10D 11E 12A 13AD 14B 15D 16B 17E 18C 19C 20B 21B 22D 23A 24E 25C 26D 27B 28D 29C 30E 31A 32A

4. Ünite

1. Çin de ortaya çıkan Ch'an Budizmi ile Japonyada ortaya çıkan Zen Budizmi arasındaki en önemli ortak nokta hangisidir?

A. Samurayların terbiye ve tesirinde kalmaları
B. Atalara ve ruhani varlıklara saygı duymaları
C. Ahiret inancına sahip olmaları
D. Meditasyona önem vermeleri
E. Zazen tekniği ile sukuna kavuşmayı hedeflemeleri

2. Konfucyusun en önemli yorumcusu ve takipçisi kimdir?
A.Zu Ksi B.Lun Yü C.Mensiyüs
D.Tseng Tzu E.Panteyüs

3. Günümüzde Japonyada halk arasında yaygın olarak yaşanan şintoist anlayış, şintoizm budizm ve konfucyanizmin karışımı olan dini anlayış hangisidir?
A. Minkan Şintoizm
B. Kyoha Şintoizm
C. Jinja Şintoizm
D. Koshito Şintoizm
E. Ch'an Şintoizm

4. Japonya'nın en eski dini olan Şintoizmle ilgili hangisi yanlıştır?

A. Şinto; tanrıların yolu veya kamillerin yolu demektir
B. Baş tanrısı Amaterasudur
C. Japonyaya dışarıdan gelen dini inançlara bir tepki olarak gelişme göstermiştir
D. Belli bir inanç doktrinine sahiptir
E. Baş tanrinin dışında tanrısal ruhlara varlıklara tabiata ibadet ederler

5. Çin'in en eski kutsal kitabı olan ve içerisinde metafizik olaylar sembolik anlatımlar ve şekiller yer alan kitap hangisidir?

A. Değişiklikler kitabı - Yi King
B. Tarih kitabı - Şu King
C. Şiirler kitabı - Şi King
D. Törenler kitabı - Li King
E. Büyük bilgi - Ta Hsiah

6. I. Gök tanrı inancı
II. Ahiret inancı
III. Yin yang inancı
IV. Ruhlara dua ve ibadet

Hangisi Konfuçyanizmde var olan inanç ibadet esaslarındandır?
A. Yalnız III
B. III ve IV
C. I ve II
D. I II ve IV
E. Hepsi

7. Konfucyusun ilk mesleği ne idi?
A.Çöpçülük B.Bekçilik C.Öğretmenlik D.Devlet memurluğu

8. Konfucyanizmin kurucusu kimdir?
A.Kung Fu Tzu B.Yang Tzu C.Chang Tzu D.Kaya Tzu

9. ✔ Meditasyonu ve sezgiyi esas alan bir mezheptir
✔ Mahayana Budizmin Çindeki koluna verilen isimdir
✔ Çin Budizmi de denmektedir
✔ Japonyada Zen Budizmi olarak varlığını sürdürür
✔Hindistandan Çine gelen Bodhidharma tarafından kurulmuştur

Özellikleri verilen mezheb hangisidir?
A. Simyacı mezheb
B. Mistik mezheb
C. Ferdiyetçi mezheb
D. Legalist mezheb
E. Ch'an mezheb

10. Taoizmde 4 tane önemli mezhep vardır.
Bunlardan birinin kurucusu Han Fei Tzu, Shang Tzu ve Li-Ssu olup inancı şu şekildedir
"Herşeyin bir kuralı vardır. Gökteki yıldızlar nasıl belli bir kurala göre hareket ediyorsa insanların saadeti de kurallara uyarak hayatlarını sürmeleri ile mümkündür. Bu nedenle devlet halkının huzuru ve saadeti için kanunlara uymalarını sağlamalıdır"

Bahsedilen ekol hangisidir?
A. Simyacı ekol
B. Mistik ekol
C. Ferdiyetçi ekol
D. Legalist ekol
E. Ch'an ekol

11. Hangisi Taoizmde zenginlik tanrısıdır?
A. Kvan Ti B. Shin
C. Miao D. Kung E. Kuan

12. Taoizmin kutsal kitabı olan Tao Te King'de hangi konuya yer verilmemiştir?
A. Kainatin düzeni
B. Ahlak
C. Erdemli insanın vasıfları
D. Ibadetler
E. Erdemli yöneticinin vasıfları

13. Taoizmde ahiret inancı hangi dinin etkisinde gelişmiştir?
A. Konfucyanizm
B. Şintoizm
C. Budizm
D. Sihizm
E. Şamanizm

14. Taoizmdeki Yin Yang inanci yani kainatta herseyin bir ziddi oldugunu temsil eden yin yang ilkesi başka hangi dinde mevcuttur?
A. Konfucyanizm
B. Şintoizm
C. Budizm
D. Sihizm
E. Şamanizm

15. Taoizmin kurucusu olan ve öğretilerinde sıkça erdeme ve bilgeliğe atıfta bulunduğu için kendisine ihtiyar bilge/yasli üstad anlamına gelen Lao Tse lakabı verilen adam kimdir?

A. Lao Tzu
B. Li Tan
C. Tao Te King
D. Honan
E. Dao le zin

16. Hangisi Taoizmin özelliklerindendir?

A. Öğretilerinde yoğun olarak sırlara yer vermesi
B. Alemi ying yang diye iki zıt kutubun ilişkisinden hareketle izah etmesi
C. Şamanistik ve büyüsel unsurların yanında budist düşünce ve rituellerle yogaya yer vermesi
D. Sayısız mezhebe sahip olması
E. Hepsi

17. Çince yol anlamına gelen ve Taoizmin tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram hangisidir?
A.Tao B.Lao C.Te D.King E.Tse

18. Hangisi Japonyada Şintoizmi milli din olarak ilan etmiştir?
A. Fudoki B. Meyci C. Kung fu tzu D. Amaterasu E. Chuang
19. Hangisinde doğrudan putlara tapınma yoktur?
A. Hinduizm B. Budizm C. Şintoizm
D. Jaynizm E. Sihizm

20. Şintoizmde tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne denir?
A. Ying yang
B. Zazen
C. Nihongi
D. Kami
E. Cinca

CEVAPLAR
1D 2C 3A 4D 5A 6E 7B 8A 9E 10D 11B 12D 13C 14A 15B 16E 17A 18B 19C 20D

5. Ünite

1. Sabiiligin en önemli kitabı olup Ademin Kitabı olarak da adlandırılan ve hazine anlamına gelen kitap hangisidir?
A. Ginza
B. Draşya d Yahya
C. Kolasta
D. Spenta
E. Mazda

2. Sabiilerde en önemli ibadet hangisidir?
A.Namaz B.Ayin C.Boy abdesti D.Guvercin kurban etmek E.Oruç

3. Mecusiligin kutsal metinlerinde hangi içeceğin kişiye ölümsüzlük kazandırdığı belirtilir?
A. Kusti
B. Haoma
C. Rasta
D. Navcot
E. Varaysa

4. Sabiiler kendi dinlerinin hangi peygamberle birlikte başladığını iddia ederler?
A.Adem B.Isa C.Musa D.Yahya E.Yakub

5. Mecusilerin en kutsal ateşi hangisidir?
A. Ataş Bahram
B. Ataş Adaran
C. Ataş Dadgah
D. Ataş Amanda
E. Ataş Gaura

6. I. Adet gören kadınlar toplumdan tecrid edilir
II. Temizlik çok önemlidir. Suları kirletmek günah sayılır
III. Sığır eti haramdır
IV. Tek evlilik yaparlar

Mecusilikle ilgili hangisi doğrudur?
A. Yalnız II
B. II ve IV
C. I ve III
D. I II ve IV
E. Hepsi

7. Mecusilikle ilgili hangisi yanlıştır?

A. Mecusiler ateşe tapmazlar ateşi safligin ve temizliğin sembolü olarak görürler
B. Beş vakit dua ederler
C. Haşre hesaba cennet ve cehennem yaşantısına inanmazlar
D. Zerdüştün soyundan bir bakireden doğacak olan Saoşyant isminde bir kurtarıcı(mesih) nin geleceğine inanırlar
E. 7 büyük bayramdan en önemlisi nevruz bayramıdır

8. Mecusilige göre tanrı olan Ahura Mazda ilk kimi yarattı?
A. Adem ile Havva
B. Maşye ile Maşyana
C. Spendermat
D. Gayomart
E. Zerdüşt

9. Hangisi günümüz mecusilerinin yoğun olduğu ülkelerden değildir?
A.ABD B.Afrika
C.Kanada D.Hindistan

10. Mecusilik hangi dönemde düalist bir yapı kazanmıştır?
A.Sasaniler B.Persler
C. Daryüs D. Islam

11. Mecusiligin kurucusu kimdir?
A.Zerdüşt B.Viştaspa
C.Ahura Mazda D. Vohu Manah

12. Hangisi Iran ve Irak yöresinde ortaya çıkan dinlerdendir?
A. Maniheizm
B. Mecusilik
C. Sabiilik
D. Mitracılık
E. Hepsi

13. Hangisi mecusiligin kutsal kitabı olan Avestanın bölümlerinden değildir?
A. Yasna B. Visperad C. Yaşt D. Hurda Avesta E. Burda Avesta

14. Hangisi Ahura Mazdanın yarattığı 6 varlıktan biri değildir?
A. Vohu Manah - iyi düşünce
B. Aşa Vahişta - iyi gerçek
C. Aşa Manda - iyi bilgi
D. Spenta Armaiti - iyi sadakat
E. Ameratat - ölümsüzlük

15. Sırat köprüsünün mecusilikteki adı nedir?
A. Çinvat B. Navcot C. Haoma D. Angra Mainyu E. Vahram

16. Batılı araştırmacılar Sabiiligi ne olarak isimlendirmişlerdir?
A. Ateşperestlik
B. Mandeizm
C. Mazdekizm
D. Maniheizm
E. Zoroastrianizm

17. Sabii cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayricalikli yere sahip olan kimselerle atalarını ne diye isimlendirmişlerdir?
A. Mandayye
B. Nasurayye
C. Harraniye
D. Mobed
E. Erbad

18. Sabiilerin gusul ayin yemekleri ve benzeri dua ve uygulamalarını konu alan günlük ibadet kitabı hangisidir ?
A. Ginza B. Avesta C. Draşya D. Kolasta

19. Sabiilerin Islamdaki normal abdeste benzeyen ibadeti hangisidir?
A. Tamaşa B. Masbuta C. Rişama D. Pijama

20. Mecusilik ve Sabiilikteki en yüksek derecedeko rahipler hangisinde doğru verilmiştir?
A. Dasturan dastur - Riş Ama
B. Mobad - Erbad
C. Magbad - Riş Ama
D. Riş Ama - Bagnapad
E. Magbad - Dasturan Dastur

Cevaplar
1A 2C 3B 4A 5A 6E 7C 8D 9B 10A 11A 12E 13E 14C 15A 16B 17B 18D 19C 20A

6. ÜNİTE

1. Mişna Tevratta genellikle dağınık halde yer alan hükümlerin yani sıra bu hükümlere ilave açıklamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şeriat kitabıdır. Dili İbranice olup 6 bölümdür

Hangisi Mişnanın bölümlerinden değildir?
A. Zeraim - zirai uygulamalar
B. Moed - bayramlar
C. Nevim - peygamberler
D. Naşim - kadınlar evlilik nikah
E. Tohorot - temizlik

2. Hangisi sözlü tevrat anlamında olup hz.musaya sina dağında verilen sözlü öğretilerdir?
A.Mişna B.Huruc C.Elohist D.Tora E.Talmud

3. Tanah'ın en eski tercümesi hangi dilde yapılmıştır?
A.Aramice B.Sogdca C.Süryanice D.Grekce E.Arabca

4. Yahudi Kutsal Kitabı olan Tanah'in en önemli bölümü hangisidir?
A.Tora B.Nevim C.Ketuvim D.Mişna E.Talmud

5. Bugün Israilde, müslüman-arap ülkelerinden gelen etnik toplum hangisidir?
A. Aşkenazim
B. Mizrahim
C. Sefardim
D. Etiyopya Yahudileri
E. Sabatay Sevi

6. ✔ Kendisi peygamber değildir ama peygamberden öte bir konuma sahiptir
✔ Hikmet sahibi bilgili bir kimse olup Tevratin yazı karakterini değiştirmiş yeniden yazmıştır
✔ Yahudilerin yabancılarla evlenmesini yasaklamıştır
✔ Yahudilerin Babilden çıkışını hatırlatan Tişri ayını senenin ilk ayı kabul etmiştir
✔ Yahudi din bilginlerine göre Musa önce gelmeseydi Tevrat O'na verilecekti

Yahudi tarihinde ve geleneğinde önemli bir isim olan bu kişi kimdir?
A. Nehemya
B. Ezra
C. Koreş
D. Zevulun
E. Levi

7. Hangisi tarafından, Yahudi krallığını yıkılmış kudus yakılıp yıkılmış mabed tahrib edilmiş yahudi tarihindeki ilk büyük sürgün olarak halk sürgüne gönderilmiş ve I.Mabed dönemi son bulmuştur?
A. Romalılar
B. Asurlular
C. Babilliler
D. Büyük Iskender
E. Hz. Süleyman

8. Yahudilere göre peygamberlerin en büyüğü hangisidir?
A.Hz.Ibrahim B.Hz.Musa C.Hz.Yakub D.Hz.Ishak E.Hz.Nuh

9. Yahudilere göre hangisi ilk Yahudi ve ilk monoteisttir?
A. Hz.Ibrahim B.Hz.Nuh C.Hz.Yakub D.Hz.Ishak E.Yakubun 4.oglu Yahudah

10. Yahudiliğin en belirgin özelliği hangisidir?
A. Ahdi cedidi kabul etmemesi
B. Politeist ortamda tek tanrı inancını yerleştirmesi
C. Kendilerini seçilmiş görmesi
D. Kutsal toprak ve kurtuluş inancına sahip olması
E. Islami ve peygamberini kabu etmemesi

11. Bir kimsenin Yahudi olması ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Geleneksel Yahudi hukukuna göre Yahudi bir anneden doğmak şart değildir
B. Temel prosedür erkeğin sünnet olmasıdır
C. Kadın ve erkek mikve adı verilen bir havuza dalmalıdır (tevilah)
D. Reformist ve Muhafazakar yahudilerce göre bu prosedürler kabul edilmez

12. Kuranda Yahudilerden hangi terimle bahsedilmemiştir?
A.Beni Israil B.Yehud C.Hud D.Yahve E.Hâdu

13. Israil terimi Kuranda kaç yerde Hz.Yakubun adı veya lakabı olarak geçer?
A.41 B.1 C.2 D.22 E.13

14. Yahudiler hangi peygamberin vefatına kadar Israil ve Israilogullari olarak anılmıstır. O peygamberden sonra ikiye bölünmüş on kabilenin kuzeyde oluşturduğu krallığa Israil, iki kabilenin güneydeki krallığına Yahuda adı verilmiştir?

A. Hz.Ibrahim
B. Hz.Ishak
C. Hz.Yakub
D. Hz.Suleyman
E. Hz.Musa

15. Yahudiler Filistinde İsrail devletini kaç yılında kurmuşlardır?
A.1948 B.1850 C.1700
D.1635 E.1525

16. Yahudilikle ilgili hangisi yanlıştır?

A. Üç ilahi kaynaklı dinden kronolojik olarak en eskisidir
B. Yahudilerin dinine Yahudilik adı Hz.Musa tarafından verilmiştir
C. Kavmine bağlı olarak Ibranilerin dini veya Israilogullarinin dini olarak da adlandırıyordu
D. Yahudi Kutsal Kitabı aynı zamanda Israilogullarinin tarihidir
E. Bu kitap Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir

17. ✔ Tanrının vaad ettiği gibi Kudusteki Moriah tepesine mabedi inşa etti
✔ Bu mabede Kutsal Ev anlamına gelen Be-tha Mikdaş dediler
✔ Yahudi tarihinde I.Mabed donemi başlamış oldu
✔ İsrail tarihinin altın çağı bu kral döneminde yaşandı

Bu dönemi yaşatan kral hangisidir?
A. Suleyman
B. Davud
C. Samiri
D. Darius
E. Samuel

18. Hangisi Eber'in çocukları anlamında çok geniş bir kavimler topluluğunu ifade etmektedir?
A.Yahudi B.Israil C.Ibrani D. Musevi E. Yhvh
19. Hangisi Dört Kaynak Teorisine göre Tevratı meydana getiren metinlerden biri değildir?
A. Ruhban
B. Elohist
C. Kodaşim
D. Yahvist
E. Deuteronomist

20. Geleneksel yahudiliğe göre yahudi olmayanlar hangisini uygulamakla yükümlüdür?
A. Ahit sözleşmesini
B. Şeriatın kurallarını
C. On emiri
D. Tevratta yer alan 613 emri
E. Nuhun yedi kanununu

Cevaplar
1C 2E 3D 4A 5C 6B 7C 8B 9A 10B 11A 12D 13C 14D 15A 16B 17A 18C 19C 20E

7. ÜNİTE

1. ✔ Yahudi bayramları arasında mazisi en eskiye dayanır
✔ Bahar bayramı Özgürlük bayramı Hamursuz bayram olarak da bilinir
✔ Üç büyük hac bayramlarından ilkidir
✔ Bayram süresince mayalı yiyecekler tüketmek haramdır

Bahsedilen Yahudi bayramı hangisidir?
A. Hanuka
B. Purim
C. Pesah
D. Şavout
E. Sukot

2. Hasat bayramı da denilen, Mısırdan çıkış sırasında çölde geçirilen günlerin anıldığı aynı zamanda Tevratta üç büyük hac bayramı olarak söz edilen bayram hangisidir?
A. Şabat
B. Sukot
C. Yom Kipur
D. Hanuka
E. Pesah

3. Yahudilerin mabed ibadetinin temelini hangisi oluşturur?
A. Kurban B.Oruc C.Dua D.Namaz E.Hac

4. Mesih beklentisi baskı ve zulüm dönemlerinde daha çok artmış ve birçok kisi mesih iddiasıyla ortaya çıkmıştır.

Yahudi tarihinin en etkili mesih hareketini gerçekleştiren kimdir?
A. Ebu Isa el Isfahani
B. Ibn Arye
C. Karai Kohen Solomon
D. Sabatay Sevi

5. Yahudilerin Mesih inancı ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Mesih Mekkede doğmuştur ve gökyüzünde gizlidir
B. Mesih Davud soyundan gelecektir
C. Reformist Yahudiler Mesih inancını reddeder
D. Mesihe öncülük etmek üzere Yusuf soyundan gelecek ikinci bir mesihden de bahsedilir
E. Mesih heybetli bir biçimde bulutların üzerinde gelecektir

6. Hangisi Yahudi inancında ölüm sonrasında bütün insanların gittiği yer anlamına gelir?
A.Şeol B.Gan Edan
C.Gehinnom D.Şabat

7. Yahudilerin ilk ve son peygamberi hangisinde doğru verilmiştir?
A. Ibrahim - Musa
B. Musa - Malaki
C. Ibrahim - Malaki
D. Musa - Yeremya
E. İbrahim - Noadya

8. Yahudilere göre peygamberin özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Tebliğin doğruluğu gerekir
B. Verilen haberlerin gerçekleşmesi gerekir
C. Alametler göstermesi gerekir
D. Tanri dışında başka ilahlara kulluga davet etmemesi gerekir. Ederse yalancı peygamberdir
E. Erkek olması gerekir. Kadınlardan peygamber olmaz

9. Tevratta nebi(nevi) kelimesi ilk olarak hangi peygamber için kullanılmıştır?
A.Ibrahim B.Musa C.Davud D.Suleyman E.Malaki

10. Tevratta Tanrı için kullanılan isimlerden hangisi "en yüce olan" anlamına gelir?
A.Elohim B.El Elyon C.El Olam D.El Şadday E.Yahova

11. Philo, Saadya Gaon ve Ibn Meymun gibi yahudi bilgilerin tespit ettiği iman esasları dışında Tanrı tarafından doğrudan iki levha halinde Musa peygambere verildiği kabul edilen On Emir daha vardır.

Tevratta iki ayrı yerde yer alan On Emir de hangisi yer almaz?
A. Zina yapmayacaksın
B. Çalmayacaksın
C. Öldürmeyeceksin
D. Yalancı şahitlik yapmayacaksın
E. Cuma gününe riayet edeceksin

12. Ibn Meymunun tespit ettiği ve yahudilerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenen 13 maddelik yahudi inanç esaslarında hangisi yer almaz?

A. Tanrı birdir ve ondan başka ilah yoktur
B. Tanri bir cisim değildir hiçbir şekilde tasvir edilemez
C. Mesih gelecektir geciktigi takdirde hergün onun gelmesini bekleyeceğim
D. Efendimiz Davud'un peygamberliği haktır.
E. Ölümden sonra dirilme gerçekleşecektir

13. Yahudi mezheplerinden hangisi ahiret inancını reddeder?
A. Reformist Yahudiler
B. Sadukiler
C. Ortodoks Yahudiler
D. Ferisiler
E. Esseniler

14. Yahudilerde bir yahudiyi kasten öldürmek veya ondan bir şey çalmak yasak iken yahudi olmayana dolaylı yoldan zarar vermek kayip malini alikoymak faiz alinması mubah görülmüştür. Üstelik bu şerrolar Israil dışındaki milletleri putperest kabul etmiştir

Yahudilerin bu biz ve ötekiler şeklindeki ayrımı hangi ilkesinden kaynaklanır?
A. Kutsal toprak inanci
B. Seçilmişlik inancı
C. Vaad edilmişler inancı
D. Tek millet inancı
E. Reformist düşünce yapısı

15. Yahudilerde hangisi kadın peygamber değildir?
A. Miryam B. Debora
C. Mihael D. Hulda E. Noadya

16. I. Musa
II. Harun
III. Samuel
IV. Yeremya
Yahudilere göre peygamberlerden hangisi çocuk yaşta rabbin sözüne muhatap olmuştur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. Yalnız III
D. III ve IV
E. Hepsi

17. Müslüman dünyası ile yakın temas sonucu ortaya çıkan Yahudi mezhebi hangisidir?
A. Ferisim B. Karaim C. Sadukim
D. Isiyim E. Kabala

18. Siyonizmin Yahudi dinine ters olduğunu söyleyerek siyonizme karşı çıkan Yahudi cemaat hangisidir?
A. Ortodoks Yahudilik
B. Karailik
C. Muhafazakar Yahudilik
D. Reformist Yahudilik
E. Neturei Karta

19. Yahudilerin tekrar bir millet olarak tarih sahnesine çıkmasını ve bağımsız bir Yahudi Devleti kurulmasını öngörerek Siyonizmi kuran siyonist kimdir?
A. Theodor Herzl
B. Theodor Hirsch
C. Alman Yahudi Moses Hess
D. Zacharias Frankel
E. Moses Mendelssohn

20. Sadece yazılı Yahudi kitabı olan Tanahı kabul edip, Yahudi din adamlarının oluşturduğu sözlü yorum geleneği olan Talmudu reddeden ve kutsal yazı anlamına gelen mikra kelimesine atfen bene ha mikra(tevratin cocuklari) bale mikra(tevratin takipçileri) şeklinde nitelendirilen mezhep hangisidir?
A. Hasidilik
B. Ferisilik
C. Karailik
D. Kabala
E. Sadukilik

21. Tevratin lafzi manasının ötesindeki anlamı ortaya koymak için yorum geleneğini başlatan ve Sinagog ve Tevrat öğretsini öne çıkaran ahiret ve meleklerin varlığına inanan Ferisilerin günümüzdeki temsilcisi olan mezhep hangisidir?
A. Reformist Yahudilik
B. Muhafazakar Yahudilik
C. Yeniden Yapılanmacı Yahudilik
D. Ortodoks Yahudilik
E. Neturei Karta

22. Tevratin Israilogullarina veriliş günü olarak kabul edilen ve kutlanan bayram hangisidir?
A. Şabat
B. Şavuot
C. Hanuka
D. Purim
E. Pesah

23. Hangisi Ibranice Havra anlamında kullanılan kelimelerden değildir?
A. Bet ha-kneset (toplanma evi)
B. Bet ha-tefila (dua evi)
C. Bet ha-midraş (öğrenme evi)
D. Bet ha-mikdaş (kutsal ev)

24. ✔Dindar anlamına gelir
✔En önemli özelliği mistik anlayışa paralel bilgi ve akıl yerine duygu ve duaya yani hissiyata ağır vermesidir
✔Yetişkinler siyah şapka ve cübbe kadınlar peruk takar
✔Dini hayat 5 yaşında başlar çocuğun başı tıraş edilir kipa giydirilir
Özellikleri verilen Yahudi mezhep hangisidir?
A. Ferisilik
B. Kabala
C. Hasidilik
D. Neturei Karta
E. Siyonizm

25. Tanrının dünyayı altıncı günde yaratıp yedinci günde dinlenmiş olması ve Israilogullarini kölelik evinden kurtarmış olması sebebiyle kutsal olan gün hangisidir?
A. Minha
B. Maariv
C. Şaharit
D. Şabat
E. Roş ha-şana

Cevaplar
1C 2B 3A 4D 5A 6A 7C 8E 9A 10B 11E 12D 13B 14B 15C 16D 17B 18E 19A 20C 21D 22B 23D 24C 25D


8. Ünite

1. Hristiyanlık kelimesinin kökü olan khristos hangi dilden gelmektedir?
A.Grekçe B.Yunanca C.Latince D.Ibranice

2. Hangisi hz.Isa döneminde inananlar için kullanılan terimlerden değildir?
A.Şakirtler B.Hristiyanlar C.Kardeşler D.Azizler

3. Hz. Isa'nin doğumuna hangi incillerde anlatılmıştır?
A. Matta - Markos
B. Markos - Luka
C. Luka - Yuhanna
D. Matta - Luka
E. Markos - Yuhanna

4. Luka da belirtildiğine göre hz.meryemin kocası kimdir?
A.Davud B.Cebrail C.Yusuf D.Kocası yoktur

5. Beyaz giyinenler insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar anlamına gelen kelime hangisidir?
A.Mesih B.Isa C.Vaftiz D.Kristos E.Havari

6. Hangisi havari değildir?
A.Yusuf B.Yuhanna C.Thomas D.Yakup E.Yahuda

7. Hangisi Hz.Isanın mucizelerinden değildir?
A. Şeytan ve cinlere hükmedip insanların içinden onları çıkarması
B. Denizi ortadan ikiye ayırması
C. Ölü kızı diriltmesi
D. Petrusu su üzerinde yürütmesi
E. Beş ekmek ve iki balığı beş bin kadın erkek çocuk arasında paylaştırıp açıklarını gidermesi

8. Hristiyanlar hz.Isanın hayatının son aylarına ne ad vermişler?
A.Bethanya B.Zebedi C.Passion D.Veda E.Karitas

9. Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim hangisidir?
A.Andreas B.Thomas C.Yahuda D.Petrus E.Filipus

10. Hristiyanlık tarihinde toplu olarak hristiyan olan ilk kavim hangisidir?
A.Bulgarlar B.Avarlar C.Fransızlar D.Sırplar E.Ermeniler

11.Hristiyanlık doğuda ilk olarak hangi ülkeden girmiştir?
A.Habeşistan B.Iran C.Hindistan D.Çin E.Suriye

12. Dirilmiş Isa'nın Taberiye gölü kıyısında şakirtlerine görünmesi sadece hangi incilde anlatılmıştır?
A.Matta B.Markos C.Luka D.Yuhanna

13. Hristiyanlara göre hangisi kanonik(sahih) bir incil olmayıp apokrif (uydurma)dir?
A. Matta B.Markos C.Barnabas D.Luka E.Yuhanna

14. Kutsal ruh ismini verdikleri varlığın baba ve oğul ile aynı cevherden geldiği kabul edilerek teslisin üçüncü unsuru bir tanrı olduğuna hangi konsilde karar verilmiştir?
A. I. İznik konsili (325)
B. I. İstanbul konsili (381)
C. II. Istanbul konsili (553)
D. II. Iznik konsili (787)
E. II. Vatikan konsili (1962)

15. Yeni ahidi oluşturan kitapların tespiti farklı günlerde kutlanan paskalya bayramının kutlama gününün belirlenmesi hususu hangi konsilde masaya yatirilmistir?
A. I. İznik konsili (325)
B. I. İstanbul konsili (381)
C. II. Istanbul konsili (553)
D. II. Iznik konsili (787)
E. II. Vatikan konsili (1962)

16. Kilise içlerinde ve bazı kutsal yerlerde resim heykel tasvir gibi şeylerin bulunup bulunmayacaği hangi konsilde tartışılmıştır?
A. Efes konsili (431)
B. Kadıköy konsili (451)
C. Trente konsili (1545)
D. I. Vatikan konsili (1869)
E. II. Iznik konsili (787)

17. Ilk hristiyan talebelerin en azılı düşmanıydı soylu bi yahudi ailesine mensuptu hz isa uğruna şehid edilen isftefehan in taşlanarak şehid edilmesinde rol oynamıştır .talebeleri tutuklamak icin yola ciktiginda hz isa nin görüntüsü ile karşılaşıp ona iman etmiştir.

Yukarida ki Bilgiler kime aittir?
A.petrus
B.barnaba
C.likinyus
D.pavlus
E.dekyus

18. Hangisi Hz.Isanın ilk mucizesidir?

A. Şeytan ve cinlere hükmedip insanların içinden onları çıkarması
B. Bir evlenme merasiminde ev sahibinin şarabı bitince suyu şaraba cevirmesi
C. Ölü kızı diriltmesi
D. Petrusu su üzerinde yürütmesi
E. Beş ekmek ve iki balığı beş bin kadın erkek çocuk arasında paylaştırıp açıklarını gidermesi

19. Hangisi Hristiyanların tarihi kitaplarındandır?
A. Resullerin işleri
B. Pavlusun mektupları
C. Petrusun mektuplari
D. Vahiy
E. Hapishane mektuplari

20. Hz.Isayı tanri oğlu insanoğlu ve yahudilerin uzun zamandır bekledikleri kurtarıcı mesih olarak tanıtan ölümden ve dirilişten sık sık bahseden incil hangisidir?
A. Matta
B. Markos
C. Luka
D. Yuhanna
E. Barnabas

Cevaplar
1A 2B 3D 4C 5E 6A 7B 8C 9D 10E 11A 12D 13C 14B 15A 16E 17D 18B 19A 20B
9. Ünite

1. Grekçe de ellinci demektir
Kutsal ruhun havariler üzerine inisinin hatırasına kutlanır
Bilgiler hangisine aittir?
A .ascension
B.Pentikost
C.annonciation
D.assomption
E.evharistiya

2. Kelime anlamı evrensel demektir
1 milyara yakın muntesibi vardir
Ülkemizde bu mezhebe bağlı mensuplar azdır
Yukarda bilgileri verilen Hristiyan mezhebi hangisidir?
A.ortodoks
B.protestan
C.katolik
D.havari
E.digembara

3. Yahudilerin pesah(fısıh) bayramına denk gelen ve hristiyanlıkta her yıl ilkbaharda değişik yapılan seramoni hangisidir?
A.Noel B.Paskalya C.Haç yortusu D.Meryem ana günü E.Pentikost

4. Hangisi hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden değildir?
A.Noel B.Paskalya C.Haç Yortusu D.Meryem ana günü E.Pazar ayini

5. Hz.Isanın doğduğu çarmıha gerildiği gömüldüğü ve büyük kiliselerin kurulduğu yerleri ziyaret eder hac geleneğini başlatan ve hristiyan tarihinde ilk hacı olarak bilinen kimdir?
A. Pavlus
B. Aziz Nikolas
C. Azize Miryam
D. Azize Helene
E. Kral Konstantin

6. Hangisi hristiyanların hac mekanı değildir?
A.Vatikan B.Efes C.Benares D.Lourdes E.Kudüs

7. Hz. Isanın göğe çıkmasının anısına paskalyadan 40 gün sonra yapılan kutlama hangisidir?
A. Ascension
B. Pentikost
C. Annonciation
D. Assomption
E. Noel

8. Katolik kilisesi tarafından hz.meryemin bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 ağustosda yapılan kutlama hangisidir?
A. Ascension
B. Pentikost
C. Annonciation
D. Assomption
E. Noel

9. Hac için tapınağı veya kutsal mekana gelen bir hristiyan hangi şekilde ibadet yapmaz?
A. Yüzüstü yere kapanma elleri çapraz bağlama gibi hareketlerle bedeni dua
B. Çıplak ayakla ağır ağır dizler üzerine çökerek sessiz tövbede bulunma
C. Kendini kamçılayarak işlediği günahlardan nedamet duyma
D. Su kullanma
E. Ayak egzersizlerini çoğalarak tanrı rızasını kazanmaya çalışma

10. Hristiyanların kendi kurtuluşları için isanin acı çekişi(passion) ölümü ve dirilişini ifade eden paskalya sırrına iştirak etmeleri amacıyla isa Mesih tarafından kurulan alamet olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A. Vaftiz
B. Sakrament
C. Katolizan
D. Yağlanma
E. Annonciation

11. Hz.Ademin işlediği asli günahtan insanın kurtulup Hristiyanliga girmesini sağlayan kutsanmış suya daldırma başından aşağı su serpme vb.sekillerde uygulanan en önemli Hristiyan sakramenti hangisidir?
A. Takdis
B. Konfirmasyon
C. Evharistiya
D. Yağlanma
E. Vaftiz

12. Hristiyanlıkta 7 büyük günah vardır.
Hangisi 7 büyük arasında sayılmaz?
A. Kibir ve cimrilik
B. Aşırı özgüven
C. Şehvet düşkünlüğü
D. Tembellik ve öfke
E. Fazla oburluk ve hased

13. 11.yyda mecburi olarak uygulanan para karşılığı günah bağışlama hangisidir?
A. Penitence
B. Confession
C. Endüljans
D. Reconcilition
E. Konfirmasyon

14. ✔ Lideri Papadir. Papa Petrusun halefi isa'nın vekilidir. Yanılmaz otoritedir
✔ Roma kilisesi diğer kiliselerin ruhani merkezidir ve hepsinden üstündür
✔ Vaftiz su dökülerek yapılır. Vaftiz olmadan ölen kimse cehennnemlik sayılır
✔ Ruhban sınıfı evlenemez. Kilisede yapılmayan nikah sahih değildir. Boşandıktan sonra tekrar evlenmek zina sayılır

Özellikleri verilen Hro mezhep hangisidir?
A. Katolik
B. Ortodoks
C. Protestan
D. Monofizit

15. ✔ Papa tek otorite değildir. Hristiyanlığı bilen herkes otoritedir
✔ Tanrının ruhaniyetinde herkes eşittir. Laikle ruhban arasında bir fark yoktur
✔ Sakramentlerden ilk ikisini(vaftiz-evharistiya) kabul ederler diğerlerini etmezler
✔ Anglikanlar hariç haç bulundurmazlar, Meryeme önem vermezler, azizleri kabul etmezler, araf ve ebedi cezaya inanmazlar tek kaynak kutsal kitaptır

Özellikleri verilen hro mezhep hangisidir?
A. Katolik
B. Ortodoks
C. Protestan
D. Monofizit

16. Ruku ve secdeli olmak üzere 7 vakit namazı bulunan kilise hangisidir?
A. Ermeni kilisesi
B. Suryani kilisesi
C. Habeş kilisesi
D. Kipti kilisesi

17. Mezhebinde dana inek koyun keçi ve tavuk olmak üzere kurban anlayışı bulunan kilise hangisidir?
A. Katolik kiliseleri
B. Protestan kiliseleri
C. Suryani kiliseleri
D. Ermeni kiliseleri

18. Antropomorfik anlayışı öne çıkararak Tanrıyı insan suretinde et ve kemikten bir varlık olarak tasavvur eden çok sayıda çocuğu olduğuna ve Isa mesihin bunların en büyüğü olduğuna inanan akım hangisidir?
A. Yahova şahitleri
B. Babtistler
C. Metodistler
D. Adventistler
E. Mormonlar

19. Allahın birliği hz.isanın tanrılaştırılamayacagi inancı üzerine Michael Servetus un kurduğu ancak ancak düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesince diri diri yakılarak uğruna öldürüldüğü akım hangisidir?
A. Metodist
B. Mormon
C. Üniteryan
D. Babtist
E. Adventist

20. Hangisi kilise için kullanılan isimlerden değildir?
A. Gahal
B. Church
C. Katakomp
D. Sinagog
E. Ekklesia

21. Hristiyan dünyasında adına noel kutlamaları yapılan noel baba diye tanınan kişinin adı nedir?
A. Aziz Nikolas
B. Aziz Petrus
C. Aziz Barnabas
D. Aziz Thomas
E. Aziz Pavlus

22. Hangisi Tanrinin Isa Mesih aracılığı ile insan soyu için yaptıklarına şahitliği sembolize eder ?
A. Messe
B. Evharistiya
C. Vaftiz
D. Ascension
E. Konfirmasyon

23. Yahova Şahitlerinin kurucusu kimdir?
A. Martin Luther
B. Charles Taze Russell
C. Jean Calvin
D. Zwingli
E. Servetus

24. Incillerin ifadesine göre hz. Isa yahudiler tarafından hangi gün çarmıha gerildi?
A. Cumartesi
B. Pazar
C. Cuma
D. Pazartesi
E. Perşembe

25. Hangisi hro inancına göre insanın nefsini inkar etmesi ve İsa Mesihin peşinden gitmesi anlamına gelir?
A. Suya haç atmak
B. Aziz heykellerin önünde eğilmek
C. Haç çıkarmak
D. Haç taşımak
E. Kiliside mum yakmak

Cevaplar
1B 2C 3B 4E 5D 6C 7A 8D 9C 10B 11E 12B 13C 14A 15C 16B 17D 18E 19C 20D 21A 22E 23B 24C 25D

10. Ünite

1. İslam Arap Yarımadası kaç yılında ortaya çıkmıştır?
A. Miladi 7. Yy
B. Miladi 10. Yy
C. MÖ 5.yy
D. MÖ 7.yy

2. Cahiliye devrinde Kabede her biri bir arap kabilesini temsil eden kaç put vardı?
A. 250
B. 360
C. 480
D. 1100

3. Hz.Muhammede ilk vahiyden sonra kaç yıl boyunca vahiy gelmez oldu?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. Alkollu içkiler ve şans oyunları ne zaman yasaklandı?
A. Hicretin 1. Yılında
B. Nubuvvetin 1. Yılında
C. Hicretin 2. Yılında
D. Nubuvvetin 2. Yılında
E. Nubuvvetin 5. Yılında

5. Peygamberligin ilk 10 yılını kapsayan ayetlere ne denir?
A. Nebevi ayetler
B. Mekki ayetler
C. Medeni ayetler
D. Hicri ayetler

6. Peygamberligin son 13 yılını kapsayan ayetlere ne denir?
A. Nebevi ayetler
B. Mekki ayetler
C. Medeni ayetler
D. Hicri ayetler

7. Kelimei tevhit ve şehadet ne tür bir imandır?
A. Tahkiki
B. Taklidi
C. Tafsili
D. Icmali

8. Amentude belirtilen iman esaslarının tamamı ne tür bir imandır?
A. Tahkiki
B. Taklidi
C. Tafsili
D. Icmali

9. Zekat hicretin kaçıncı yılında farz kılındı?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. Şafiiligin en belirgin özelliği nedir?
A. Hadislere daha fazla yer vermesi
B. Istihsan ve mesalihi mursele gibi metodlari uygulaması
C. Medinelilerin orf ve adetlerine başvurması
D. Rey denilen akli yorumu da kullanması
E. Ehli beyti ön plana geçirmesi

11. Genel karakteristigi imam inancı ve ehli beyt sevgisi olan mezhep hangisidir?
A. Ehli sunnet
B. Şiilik
C. Malikilik
D. Hariciye

12. Imamiye kaçıncı imamdan sonra ismailiye ve isnaaseriye diye iki kola ayrılmistir?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 12

13. Imamiye mezhebinde mehdiden sonra 69 yıl küçük gaybet olarak kabul edilir ve bu donemde halk ile imam arasında irtibat hangisi kurar?
A. Ayetullahlar
B. Kadılar
C. Naipler
D. Vekiller

14. Imamiye mezhebine göre büyük gaybet döneminden mehdi gelene kadar toplumu kim idare eder?
A. Ayetullahlar
B. Kadılar
C. Naipler
D. Vekiller

15. Ehli kitap olarak tanımlanan din mensupları Islam toplumunda korunmuş halk olarak hangi statude kabul edilmiştir?
A. Ehli bidat
B. Ehli küfür
C. Ehli fetret
D. Ehli zimmet

16. Ismailiye mezhebi hangisini natik huccetler olarak kabul eder?
A. Naipler
B. Peygamberler
C. İmamlar
D. Gizli imamlar

17. Islam dini diğer din mensuplarını tanımlarken hangi kavrami kullanmaz?
A. Mutraf
B. Ehli kitap
C. Ehli fetret
D. Ehli adl
E. Ehli zimmet

18. I. Muhammed Mektum
II. Muhammed Hatib
III. Hasan Askeri
IV. Musa Kazım
Hangisi Ismailiyenin gizli imamidir?
A. Yalniz I
B. I ve II
C. III ve IV
D. Hepsi

19. Ismailiyeye göre Samid huccet (sessiz delil) kimdir?
A. Naipler
B. Peygamberler
C. İmamlar
D. Gizli imamlar

20. Günümüzde Ismailiye Hindistanda hangi adla devam etmektedir?
A. Hocalar B. Mevlalar C. Naipler D. Ağalar


Cevaplar
1A 2B 3C 4C 5B 6C 7D 8C 9B 10A 11B 12C 13C 14A 15D 16B 17D 18B 19C 20A
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 8 misafir