AÖF Uluslararası Örgütler Kısa Özet

Cevapla
sınavci
Mesajlar: 98
Kayıt: 30 Kas 2017 12:02
İletişim:

12 Ara 2017 16:27

1648 yılında Avrupa'da 30 Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia Antlaşması

Ülkesel devlet ya da bir başka şekilde söylenişiyle TERiTORYAL DEVLET evrensel imparatorluklara karşı sınırlı bir toprak (ülke ya da vatan) üzerinde kurulmuş ve kendi siyasi varlığını bu ülkeden alan bir devlettir.

MİLLETLER CEMİYETİ (CEMİYETİ AKVAM):Birinci Dünya Savaşının ardından İsviçrede 10 Ocak 1920tarihinde kurulmuştur.

Ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçıl yollarla çözmeyi amaçlayan bu örgüt günümüzdeki Birleş-Milletler in de temelini oluşturmaktadır. Yaklaşık 20 yıl faaliyet gösteren örgüt ikinci Dünya Savaı’nın çıkmasını engelleyememesi üzerine18 Nisan 1946 tarihinde dağılmıştır.

Liberalizm bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerinisavunurken,öte yandan devlet dışı, ulusötesi aktörlerin güç kazandığı ve bireyin hak ve çıkarlarını esas alanbir siyasal yapının uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir düzeni tasarlar.

Realizm ise devlet merkezli ve çıkar, savaş ve güç esaslı bir anlayışı benimsemiştir.

Kolektif güvenlik örgütleri, bir tehdide karşı ve devletlerin varlığını ya da çıkarlarını korumak üzere oluşturdukları örgütlerdir

NATO Soğuk Savaş döneminde kurulmuş ve realist anlayışa uygun bir KOLEKTİF GÜVENLİK ÖRGÜTÜ işlevi kazanmıştır.

İşlevselciliğin en önemli yazarı David Mitrany’dir Mitrany, ulus ötesi bağların uluslararası bütünleşme üzerindeki etkisini incelemiştir Mitrany e göre uluslararası örgütler, uluslararası düzeyde işbirliği yapılmaksızın gerçekleştirilmesi imkânsız olan işlevler üzerine kurulmuştur

ULUSÖTESİCİLİK (TRANSRASYORALİZM),uluslararası ilişkilerde tabiiyet, vatandaşlık, millî kimlik esasından bağımsız olarak hareket eden çıkar gruplarının, ulusal sınırları aşarak kurduğu toplumsal ve ekonomik bağların uluslararası sistemi ve devletin yapısını değiştirmekte olduğuna ilişkin bir görüşü ifade eder.

Uluslararası rejimler,devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlu alanları düzenlemek için egemenlik devri yoluyla oluşturdukları hukuki kurallar ve mekanizmalardır.

Kari Deutsch savaşın imkânsız hâle geldiği bir uluslararası toplum modeli olarak güvenlik toplumu modelini ileri sürmüştür.

Uluslarüstülük anlayışı Ernest B. Haas tarafından neofonksiyonalizm (YeniiĢlevselcilik)olarak adlandırılan bir teori içinde ve özelde Avrupa Birliği‟nin gelişimini açıklayacak şekilde ortaya konmuştur.

Devletlerin egemen yetkilerinin bir kısmını devrederek kurdukları bu örgüte Haas “uluslarüstü örgüt”demektedir

Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma 25 Mart 1957de Fransa, İtalya, Federal Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafından Roma‟da imzalanmıştır. Söz konusu Antlaşmalar 1 Ocak 1958de yürürlüğe girmiştir.

Neofonksiyonalizm, uluslarüstü siyasi bir topluluğa aşama aşama ulaşmayı hedefleyen bir bütünleşme teorisidir.

Avrupa Birliği Antlaşması Maastricht te 7 Şubat 1992de 12 üye devlet tarafından imzalanmıştır.

Türkiye ve Fransa BM’nin kurucu üyelerindendir.

Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması, 26 Haziran 1945‟
te San Francisco Konferansının genel oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve 24 Ekim 1945’te yürürlüğe girmiştir.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı BM üyesi ülkelerden 69'u tanımış, sürekli üyelerden Rusya ise BM üyeliğine izin vermeyeceğini açıklamıştır.

Self-Determinasyon( kendi kaderini belirleme hakkı) halkların özgürce kendi siyasal statülerini belirlemeleri ve ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeleriiçin çalışmaları hakkını içerir.

Örgütün (BM) altı ana organı vardır Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterlik

Genel Kurulda BM'nin resmî dilleri olan İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince kullanılabilir.
Güvenlik konseyi: Konsey 15 üyeden oluşmaktadır.Bu 15 üyeden beşi (sürekli-daimi üyeler), ABD, Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere ve Fransa’dır.

Eğer 5 sürekli üyeden biri olumsuz oy kullanırsa, geri kalan 14 devletin tamamı olumlu oy vermiş olsa dahi karar alınamaz. Buna veto sistemi adı verilir

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Çalışma alanında incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak, antlaşmalar hazırlamak, Genel Kurula tavsiyelerde bulunmak ana görevleri arasındadır.

Sekreterlik: Sekreterlik örgütün Yönetsel organıdır. Başında Genel Sekreter bulunur

1965 Irk Ayrımının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi,
1979 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi,
1984 İşkence ve diğer İnsanlık dışı Muamelenin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi,
1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi,
1990 Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunması Sözleşmesi,
2006 Engellilerin Hakları Sözleşmesi.
ABD, Marshall Planı ile 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet yayılmacılığı tehdidine karşı Avrupa ülkelerine yönelik mali ve askeri yardım programı uygulamıştır.

Savaş sonrası Marshall Planı çerçevesinde Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü (OECC)kurulmuş, örgüt sonradan Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD)dönüşmüştür.

Brüksel Paktıçerçevesinde aynı yılınEylül ayında Batı Avrupa Birliği (BAB)adında bir askerî örgüt de kurulmuştur.

NATO, 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin Avrupa’yla kurduğu ilk askeri ittifaktır.

NATO nun en yetkili karar organı Kuzey Atlantik Konseyidir.

Kuzey Atlantik Konseyi toplantılarına üye ülke Genelkurmay BaĢkanları katılmazlar.

Biri operasyonel diğeri işlevsel olmak üzere iki stratejik komutanlık biçiminde örgütlenmeye geçilmiştir. Buna göre operasyonel komutanlık, SACEUR un komutasındaki Müttefik Harekât Komutanlığıdır. Müttefik Harekât Komutanlığı, ittifakın gerek Avrupa gerekse Atlantik bölgesindeki tüm harekâtlarından sorumlu olan komutanlıktır.
İşlevsel komutanlık ise merkezi Norfolk, Virginiada (ABD) bulunan Müttefik Dönüşüm Komutanlığıdır.

18 Şubat 1952’de Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi oldular.

Nisan 1949da Washingtonda imzalanan Kuzey AtlantikAntlaşması ile kurulan NATO‟nun 12 kurucu üyesi bulunmaktaydı.Bu ülkeler; ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda, Belçika, Lüksemburg,Fransa, Norveç, Danimarka, Portekiz, İzlanda ve İtalya.

15Mayıs1992‟de BDT Devlet Başkanları tarafından Taşkentte Kolektif Güvenlik Antlaşması imzalanmıştır. Askerî bir ittifaktır.

27 Aralık 1945 tarihinde Uluslararası Para Fonu faaliyetlerine başlamıştır.

Yönetim Kurulu (Guvernörler Konseyi)IMF nin en üst karar alma organıdır.

Bakanlar Komitesi IMF Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunan iki bakanlar komitesibulunmaktadır:

İcra Kurulu IMF nin günlük işlerini yürütür. MERKEZİ Washington’dadır.

İcra Direktörleri Kurulu 5 yıllık bir dönem için IMF Başkanı’nı seçer.Başkanın oy hakkı yoktur.

IMFnin temel amacı, uluslararası parasal ve finansal sistemin istikrarını sağlamaktır

DÜNYA BANKASI Bretton WoodsKonferansı nda belirlenen amaçlardan birisi de savaş sonrası tahrip olmuş ekonomileri yeniden inşa etmektir.Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD)bu amaçla kurulmuştur.Merkezi Washington’dadır İlk defa Economist dergisinde IBRD ye atfen Dünya Bankası ifadesinin kullanılmasıyla bu kavram yerleşmiştir.

Uluslararası Kalkınma Birliği Dünyanın en yoksulülkelerine faizsiz kredive hibe programları sağlayan kuruluşudur.
Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez: Uluslararası yatırımların karşılaşabileceği anlaşmazlıklarda hakemlik görevini yapan Dünya Bankası örgütüdür.

Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi,16 Nisan 1948 tarihinde imzalanmıştır. Böylece, Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü(OEEC) kurulmuştur.
OEEC ninkurucu üyeleri şunlardır: İngiltere,İrlanda,Fransa,Avusturya,İzlanda, İsveç, Danimarka,İtalya, Norveç, Hollanda, Belçika, Türkiye, İsviçre, Portekiz, Lüksemburg ve Yunanistan

5 Mayıs 1949 da kurulan AVRUPA KONSEYİ 47üye ülkesiyle Avrupa nın en geniş katılımlı örgütlerinden biridir. Merkezi Strazburgda
Londra Antlaşmasıyla kuruldu.

Avrupa Konseyi Kurumları
•Genel Sekreterlik
•Bakanlar Komitesi
•Parlamenter Asamble
•Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

1959’da Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kurulmuştur.

Türkiye, AlHSyi 1950de imzalamış, 1954te onaylamıştırAlHM’ye
bireysel başvuru hakkı ise 1987’de tanınmıştır.

1975 Helsinki Nihai Senedi: uluslararası hukuk antlaşması değildir
Yasal bir belge değildir

Katılımcı 35 devlet vardır

1995’te AGİK yerini Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bıraktı
AGİT, 2010 itibariyle 56 üye ülkeden oluşmaktadır

AGİT Genel Sekreteri ve AGİT Sekretaryası AGİT Genel Sekreteri, Dönem Başkanı nın temsilcisidir ve AGÎT in en yüksek idari sorumlusudur. 3 senede bir atanır.

Güney Ortak Pazarı, Latin Amerika Entegrasyon Birliği bünyesinde doğmuş bir ekonomik bütünleşme girişimidir.

NAFTA taraf üç ülke ABD,Kanada ve Meksika arasında belirli malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla tarife ve tarife dışı düzenlemelerin 15 yıl içerisinde ortadan kaldırılmasına dayanan bir anlaşmadır.
.
4 Ocak 1960 da ise EFTA Konvansiyonu Stockholm de imzalandı ve 3Mayıs 1960dayürürlüğe girdi.
Örgütün kurucu üyeleri:İngiltere, Avusturya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz'di Örgüte daha sonra 1970'de İzlanda, 1986'da Finlandiya ve 1991'de Lihtenştayn üye olmuştur.


Örgütün, temel organları

Konsey

Parlamenterler Komitesi

Danışma Komitesi

Gözetim Otoritesi

Sekreterya

Mahkeme

AsyaPasifik Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü(APEC)
Kasım 1989 da 12 Asya Pasifik ülkesi APEC‟in kurulmasını kararlaştırdılar.Örgütün kurucu üyeleri;Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland ve ABD

10 Ekim 2000‟de Avrasya Ekonomik Topluluğu
Körfez İşbirliği Konseyi: 25 Mayıs 1981de Abu Dabi‟de kuruldu.
Üyeleri BirleşikArap Emirlikleri, Bahreyn Suudi Arabistan Krallığı,Umman Sultanlığı, Katar ve Kuveytdir

Afrika Birliği Örgütü ilk olarak 25 Mayıs 1963de, otuz iki bağımsız Afrika devletinin devlet ve hükümet başkanları tara-fından Addis Ababa da kurulmuştur

Şangay Beşlisi: Rusya ,Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan

Şangay İşbirliği Örgütü: Örgütün en üst karar alma organı Devlet Başkanları Konseyi

Dünya petrol üretim ve kullanım pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran ve Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan'ın gözlemci
olarak bulunduğu örgüt, ABD'ye karşı etkili bir kutup oluşturmaktadır.

Dönemin Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay işbirliği Örgütü'nün Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi'nde tek kutuplu dünya kabul edilemezdiyerek bir anlamda birliğin misyonunu da belirtmiştir.ABD'nin Şangay işbirliği Örgütü'ne gözlemci üye olma başvurusu 2005'te reddedilmiştir.

İslam İşbirliği Örgütü:

1 şubat 1974 te Birleşmiş Milletlere tescil ettirilerek uluslararası hukukun bir parçası hâline gelmiştir.Türkiye, kurulduğu ilk dönemde İslam Konferansı Örgütünün faaliyetlerinde; kuruluş sözleĢmesindeki bazı ifadelerin anayasadaki laiklik ilkesiyle çelişmesi nedeniyle yer almamıştır.

İslam İşbirliği Örgütünün üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; İslam ZirvesiDışişleri Bakanları Konferansıve Genel Sekreterliktir

BM kurucu antlaşmasının 71.Maddesinde hükümet dışı örgütler sadece “sivil toplum kuruluşlarışeklinde ismen geçmektedir.
Kâr amacı gütmeme/gönüllülük ve uluslar arası yarar gütme

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu İsviçreli iş adamı Henry Dunantnın savaş alanında yaralıların ve sivillerin durumu karşısındakiinsanirahatsızlığıyla başlamıştır

Türkiye Kızılayı: 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmustur. O zamanki adı Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyetidir. Türk kızılayı adını 1947 de almıştır. KIZILAY adını ATATÜRK vermiştir.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntü
    Son mesaj
  • Bilgi