Tefsir Tarihi ve Usulü Test Soruları

Cevapla
notcu
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Nis 2018 11:33
İletişim:

17 Ara 2018 13:57

Tefsir Tarihi ve Usulü Soruları

1. Hangisi Tefsirde temayuz etmis sahabiler arasinda dgldirdir
A Hz Ebu Bekir
B Hz Omer
C Hz Osman
D Hz Ali
E Ebu Musa el Esari

2. Kuran okuma şekillerinden Tahkik ne içindir
A. Tefekkür ve istinbat
B. Tezekkür
C. Talim ve Temrin
D. Teemmül
E. Tedvir

3. Hz Osman döneminde yazılan Kurana ne denir
A. Mushaf
B. Mesani
C. Kitap
D. İmam
E. Mübin

4. Ayetlerin 86 sına Mekki 28 ine medeni diyen kimdir
A. Ubey b Kab
B. İbn Abbas
C.ibn Haldun
D. Mısır kıralı Fuad
E. İbn Mesud

5. El itkan fi fezailil Kuran eseri kime aittir
A. Nesai
B. İsmail b. Kesir
C. İbn Hacer Askalani
D. Ebu ubeyde
E. İmam Şafii

6. Sure başındaki besmeleler Kurandan değildir görüşü kime aittir
A. İmam Malik
B. İmam Şafii
C . Ebu Hanife
D. Ebu Muhammed
E. Ebu Yusuf

7. Eser yazar eşleştirmesi hangisi yanlıştır?
A. Beydavi - Envarut Tenzil
B. Nesefi - Medarikut Tenzil
C. Ebu Leys Semerkandi - Bahrul Ulum
D. Begavi - Mealimut Tenzil
E. Ibn Kesir - Tefsirul Kuranil Azim

8. Esasen özel isim olmayıp, başlangıçta değişik manada kullanılan, daha sonra ise önceki manası terk edilerek belli bir şeye verilen isim, hangisidir
A. Keryani
B. Alemi mürtecel
C. Karene
D. Alemi menkul
E. Karinetün

9. Şair ve edebiyatci olarak tanınır.
Ifadesi tatlıdır.
Tefsirinde astronomi tabiat ve felsefe konularından bahseder
Bahsi geçen alim kimdir?
A. Razi
B. Ebussuud
C. Beydavi
D. Nesefi
E. Alusi

10. Kuranın hemzesiz türemiş olduğunu savunan kimdir
A. Eşari
B.Ebu Ubeyde
C. Lihyani
D. Ferra
E. Ez zeccac

11. Haberleri cerh ve tadile tabi tutup aralarinda tercihte bulunan sağlam ve zayıf yönlerini beyan eden, ayetlerden hüküm çıkarmada kapaliliklari beyan etmede en yararli olan tefsir hangisidir?
A.Camiul Beyan
B.Tefsir
C.Tefsirul Kuranil Azim
D.Mealimut Tenzil
E.Meanil Kuran

12. Kime göre tefsirin en güzel yolu Kurani Kuranla tefsir etmektir?
A. Taberi B. Begavi
C. Semerkandi D. Ibn Kesir
E. Suyuti

13. Akide yönünden Eşari fıkıh yönünden Şafii olmasına rağmen Ibn Teymiyeye çok bağlanmiş bazi meselelerde onun kanaati doğrultusunda fetva vermiş olan alim kimdir?
A. Taberi
B. Semerkandi
C. Ibn Kesir
D. Begavi
E. Beydavi

14. Ebu Leysin tefsiri hangisiyle karıştırilmistir?
A. Bahrul Muhit
B. Bahrul Ulum
C. Tefsirul Menar
D. Tefsir vel Mufessir
E. Tefsiru Yahya

15. I. Tefsirinde itikadı konular bulunur
II. Eleştirileri serttir
III. Yed ve vech gibi ifadeleri Allahin şanına uygun tefsir eder
IV. Tefsir yerine tevil kelimesini kullanır
V. Anahtar kelimesi "zahir"dir
Taberi ile ilgili hangisi doğrudur?

A. I III V
B. II IV
C. I II IV
D. IV V
E. I II III IV V

16. Kuranı tefsir ederken rivayet malzemesini belirli bir sistematik içerisinde kullanan mucerred ve müstakil rey ile tefsir etmekten kaçınan mufessir kimdir?
A. Taberi
B. Begavi
C. Ebu Leys
D. Ibn Kesir
E. Suyuti

17. Resmi Osmaninin tevkifi olduğunu savunanlar arasında hangisi yoktur
A. Abdullaziz b. Debbağ
B . Ahmet b. Hanbel
C. İmam Malik
D. Bakıllani
E. Muaviye

18. İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine, ne denir
A. Mücmel
B. Mutlak
C. Nasih mensuh
D. Beyan
E. Tebliğ

19. Kuran dünya semasına Kadir gecesinde toptan indirildi. Oradanda yirmi küsür yıl boyunca parça parça nazil oldu. Sözünü söyleyen
A. İbn Mesud
B. Hz Aişe
C. İbn Abbas
D. Hz ömer
E. Enes b. Malik

20. Peygamberlerin vahiy almaları bir kere göz açıp kapayacak bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir. Sözünü kim söylemiştir.
A. Gazali B. Nasıruddin tusi C. İbn Haldun D.Begavi E Zemahşeri

21. Abdullah b. Süleyman el Eşas es sicistaninin eseri hangisidir
A. El mukni
B. Mefatihul gayb
C. El mesahif
D. Resmil mesahif
E. Keşşaf

22. Hamiletü erbabil makasıd fi resmil mesahif kimin eseridir
A. Tahanavi
B. Fahreddin razi
C. Cüveyni
D. El Caberi
E. Bakıllani

23. Ebu Amr Osman ed Dani nin eseri hangisidir
A. Mefatihul gayb
B. Keşşaf
C. El mesanif
D. El mukni
E. Resmil mesahif
24. Hangisi vahiy esnasında görülen hallerin sara hastalığı olduğunu iddia eder
A.Necranlılar
B. Sabiiler
C. Münafıklar
D. Müşrikler
E. Mecusiler

25. Kalpleri tasfiye edilmiş kişilere ani olarak verilen tefekkür ve istidlal dışı bilgilere ne denir
A. Keşif B. Vahiy C. Ilham D. Hadis E. Feyz

26. Kuranın parça parça inmesine hangisi sebep değildir
A. İnananlara kolaylık
B. Çoğu okuma yazma bilmeyen Arapların Kuranı anlamaları ve uygulamaları için
C. Sorulan sorulara anında cevap vermek için
D. Yapılan hataların düzeltilmesi
E. Kuranın bütün içeriği ağır geleceği için

27. Hangisi irfani tevilin aşamaları arasında yer almaz?
A)Tedebbür
B)Tahammül
C)Teemmül
D)Tefekkür
E)Tezekkür

28. Peygamberimizin ihtiyaç üzerine İbranice ve Süryanice öğrenmesini emrettiği sahabi kimdir?
A)Abdullah ibn Mesud
B)Mücahid b.Cebr
C)Abdullah ibn Abbas
D)Zeyd b.Sabit
E)Enes b.Malik

29. Kuran'ın anlamını açıklamaya yönelik olarak kullanılan tefsir lafzı, ( سفر ) den değil (فسر) kökünden türemiştir diyen kimdir?
A)Mansur b.Nuh
B)Zeyd b.Sabit
C)Selmanı Farisi
D)Emin el Hûlî
E)İmamı Malik

30. Tefsirinde nakil , tenkid ve tercihe yer vermesiyle Taberinin tefsirine nisbetle bir önceliğe sahip olan eser hangisidir ?
A ) Yahya b. Sellam - Tefsiru Yahya
B ) Ebu Ubeyde - Mecazul Kuran
C ) Mukatil b. Süleyman - et-Tefsirul Kebir
D ) Abdürrezzak b. Hemmam ve Tefsir
E ) Begavi - Mealimut-tenzil

31
-Tefsirde Arap şiirini çok kullanır.
-Kendisini imtihan etme maksadıyla soru soran Nafi b. el-Ezrak'a şiirler beyit okuyarak cevap verdiği bildirilir.

A ) Ubey b. Kab
B ) Abdullah b. Mesud
C ) Abdullah ibn Abbas
D ) Hz Ali
E ) Abdullah b. Ömer

32. Aşağıdakilerden hangisi sahabe tefsirinin genel özellikleri ile ilgili yanlış bilgidir ?

A ) Kur'an'ı baştan sonra tefsir etmemişlerdir.
B ) Ayetlerin inmesine sebep olan olaylara şahit olmuşlardır.
C ) Aralarındaki ihtilaf tenevvü ihtilafıdır.
D ) Tefsir bu dönemde tedvin edilmiştir.
E ) Tefsirler garip ,muğlak, müphem, müşkil ve mücmel lafızlarıyla sınırlıdır.

33. Sahabe tefsirinin bağlayıcılığı konusunda Ebu Hanifenin tercih sebebi olabileceği ama bağlayıcı olmayan haberleri hangisidir ?

A ) Mevkuf haber
B ) Maktu haber
C ) Hükmen merfu haber
D ) Sahabe icmaı
E ) Sahabe kavli

34. et-Tefsir vel-müfessirûn eserinde İbn Abbas'ın tefsirde üstün mertebeye yükselten sebeplerini sayan müellif kimdir ?
A ) Abdullah b. Abdillah
B ) Ata b. Ebî Rabah
C ) Muhammed ez-Zehebi
D ) Mücahid b. Cebr
E ) Zeyd b. Eslem

35.
-Künyesi Ebu'l-Münzir ve Ebu't-Tufeyl
- Kıraatte otorite
- Gelen vahiyleri hususi bir şekilde cem etmiştir.

A ) Abdullah b Mesud
B ) Hasan el-Basri
C ) Said b Cübeyr
D ) Ubey b. Ka'b
E ) Zeyd b. Sabit

36. Hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden değildir ?
A ) İbn Kesir
B ) Mukatil B. Süleyman
C )Yahya b. Ziyad el-Ferra
D ) Yahya b. Sellam
E ) Abdürrezzak b. Hemmam

37.
-Nahivcilerin en meşhurlarındandır.
-Tenkitçi usluba sahiptir.
-Tefsirinde bol bol arap şiiriyle istişhadda bulunmuştur.
-Sarf ve nahiy yönüyle önemli bir eserdir.
-Tedvin dönemi müfessirlerindendir.

Yukarıdaki özelliklere sahip müellif ve eseri hangisidir ?

A ) Abdürrezzak b. Hemmam - tefsir
B ) Ferra - Meanil-Kuran
C ) Ebu Ubeyde - Mecazul-Kur'an
D ) Yahya b. Sellam - Tefsiru Yahya
E ) Mukatil b. Süleyman - et-Tefsirul-Kebir

38. Tabiun tefsiri genel niteliklerinden hangisi yanlıştır ?

A ) Kur'an'ın tamamı tefsire konu olmuştur.
B )Şiirle istişhad yapmışlardır.
C ) Bazen kıyas yolunu kullanmışlardır.
D ) Müphem ayetler hakkında Ehli kitap alimlerine çokca müracaat etmişlerdir.
E ) Tefsir tedvin edilmiş , tefsire dair haberler yazılmış bulunmaktadır.

39. Tefsir rivayetlerinde ekolleşme hangi dönemde meydana gelmiştir ?

A ) Tabiun dönemi
B ) Etbeuttabiun dönemi
C ) Sahabe dönemi
D ) Hz. Peygamber dönemi
40.
1- Yaşadığı dönemin en büyük müfessirlerindendir.
2- Müthiş ezber kabiliyetine sahiptir.
3- Rey ile tefsirden uzak durmuştur.
4 - Tefsirinin en önemli özelliği Arap şiiriyle bol iştişhadde bulunmuştur.
5 - Tabiunun önemli şahsiyetlerindendir.
6 - Bütün muhaddisler tarafından sika ravi kabul edilir.

Süfyanu's-Sevri hakkındaki bilgilerden hangileri doğrudur ?
A ) Hepsi
B ) 4 ve 5
C ) 1,2,3,6
D ) 1 ,2,4,5,6
E ) 1,2 ,3

41. Aşağıdakilerden hangisi Kûfe rey ekolunun alimlerinden değildir ?
A ) Mücahid. B. Cebr
B ) Alkame b. Kays
C ) Hasan el-Basri
D ) Katade b. Diame
E ) Esved b. Yezid

42. "Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun."Müzzemmil - 20 ayeti
"Fatihasız namaz olmaz ." Hadisiyle belirgin hale getirilmiştir.
Bu hangi tür açıklamaya örnektir ?

A ) Mübhemin tafsili
B ) Mücmelin tebyini
C ) Müşkilin Te'lifi
D ) Mutlakın takyidi

43. Bazı garip kelimelerin anlamlarını kaydedip tefsire daha başlangıçta katkı sağlamıştır.
Hanefiler yemin keffareti olarak tutulacak üç günlük orucun peşpeşe olması gerektiğini onun özel mushafından çıkarmışlardır.

Bu mushafın sahibi hangisidir ?
A ) Ali b. Ebi Talib
B ) Ubey b. Kab
C ) İbn Abbas
D ) Abdullah b. Mesud
E ) Abdullah b. Amr

44. Lugat ve gramerde kendisine müracat edilen başlıca kaynak olma özelliği taşıyan tefsir hangisidir ?

A ) Mecazul Kuran
B ) et-Tefsirul - Kebir
C ) Tefsiru Sevri
D ) Tefsiru Yahya
E ) Meanil Kuran

45. Abdullah b. Abbas'ın nakledilen çeşitli tefsir eserlerini bir araya getiren kimdir ?

A ) Ata b. Ebi Rabah
B ) İkrime
C ) Said b. Cübeyr
D ) Abdilaziz b. Abdillah
E ) Tavus b. Keysan

46. Sünnetin değeri konusunda "Hadis ya Allah tarafından gönderilmiş bir vahiydir ya da Hz. Peygamberin yapmış olduğu bir içtihattır..."
Görüşü kime aittir ?

A ) İbn Hazm
B ) Şatıbî
C ) İbn Abbas
D ) Ebu Musa el-Eşarî
E ) Ebu Hureyre

47. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in Kur'an'ın bir kısmını tefsir ettiği iddilarından biri değildir ?

A ) Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı ? Yoksa kalplerimi kilitli ?( Muhammed -24 )vb gibi onu anlamaya teşvik eden ayetlerin anlamsız kalması.

B ) Hz Peygamber Cebrailin kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka Kur'an'dan bir şey nakletmezdi. Hz. Aişe'nin nakli

C ) Hz. Peygamberin İbn Abbas için dua etmesi.

D ) Hz. Peygamberin Kur'an'a dair merfu rivayetinin az olması.

E )İnsanlara , kendilerine indirileni beyan etmen için sana da Kur'an'ı indirdik. (Nahl 44)

48. Vahiy esnasında Peygamber Efendimizde hangi hal zuhur etmemiştir?

A. Soğuk günlerde bile terlemesi
B. Üzerine büyük bir ağırlığın çökmesi
C. Hasta olmamasına rağmen titremesi
D. Gözlerini belli bir noktaya dikmesi
E. Bazen horultu bazen arı uğultusuna benzer bir çıkarması

49. Hangisi kalp gözünün açılıp gaybi bilgilerin kalbe doğması anlamı içermez?
A. Basiret B. Marifet
C. Feraset D. Tecelli
E. Atalet

50. Vahiy-ilham hakkında hangisi doğrudur?
A)Her ikisi de bağlayıcıdir
B)Vahiy vasıtasız ilham vasıtalı gelir
C)Her ikisi de halen devam etmektedir
D)Vahiy umumi ilham hususidir
E)Her ikisi de kesin bilgi kaynagıdır

51. Hangi vahiy şekli tehdid ve vaid içerikli ayetlere mahsustur?
A.Dıhye el Kelbi sureti B.Çıngırak sesi C.Kalbe ilham D.Cebrailin asli sureti

52. Allah'ın bazı sevgili kullarına ilham yoluyla çeşitli konularda bilgiler vermesine denir?
A.Marifet B.Vahiy C.Keşif D.Uzlet E.Fuad

53. Kalp gözünün açılması ve gayb aleminin görülmesini sağlayan hale ne denir?
A.Vahiy B.Ilham C.Keşf D.Mükaşefe E.Ilmi ledün

54. Kuranın faziletlerine dair ilk eseri kim yazmıştır?
A. Ebu Hanife B. Imam Malik C. Imam Şafii
D. Ferra E. Isfahani

55. Alimlerin çoğuna göre en son inen ayet hangisidir. Peygamberimiz o ayetten sonra 9 gün yaşamıştır?
A. Bakara 281
B. Nisa 176
C. Nasr 1-3
D. Bakara 278
E. Maide 3

56. Hangisi Mekki surelerin özelliklerinden değildir?
A)İçinde kella lafzı olan
B)Secde ayeti ihtiva eden
C)Bakara hariç icinde Adem ve İblis kıssası bulunan
D)Ankebut hariç münafıklardan bahseden
E)Kasemlere fazla yer veren
57. Hangisi Mekki surelerin muhtevası değildir?

A. Fesahat ve belagat seviyesi çok yüksektir
B. Paylaşma duygusunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır
C. Ayetler kısa ve sert seslidir
D. Muhatabi akli yönden ikna etme amacı vardır
E. Muhatabi duygusal açıdan kuşatan bir üslup ve anlatım özelliğine sahiptir

58. Mekki ayet ve surelerde hangi konular işlenmemiştir?
A)Allahin birliği
B)Allahin kudreti
C)Ahiret günü D)Dirilme E)ibadetler

59. Hangisi medeni sureleri özelliklerinden değildir?
A)Ankebut suresi haric içinde münafıklardan bahseden
B)Cihada izin veren ve hükümlerinden bahseden
C)Hadler ve mirastan bahseden
D)Ibadat ve muamelat konulari tafsilatli olarak yer alan
E)Istisnalar haric içinde "ey insanlar" ibaresi bulunan

60. Tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklere sahip ; kendi içinde yöntem ve prensipleri bulunan ; ayrıca belli temsil ve literatürü olan akım ve okullar hangisidir ?

A ) Dirayet Tefsir Ekolleri
B ) Rivayet Tefsir Ekolleri
C ) Çağdaş Tefsir Ekolleri
D ) Tefsir Ekolleri
E ) Klasik Tefsir Ekolleri

61. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin temel ekollerini oluşturur ?

A ) Dirayet ve Rivayet yöntemi
B ) Nebevi Tefsir
C ) Çağdaş Tefsir Ekolu
D ) Klasik Tefsir Ekolu
E ) Bilimsel Tefsir Ekolu

62. Tefsir ekollerinin ortaya çıkmasında en önemli etken hangisidir ?

A ) İslam coğrafyasının genişlemesi
B ) Temsilcilerin interdisipliner olması
C ) Siyasi karışıklıklar
D ) Akaid ve iman konusunda çıkan ihtilaflar
E ) Arap olmayan unsurların müslüman olması

63. İlk dönemden günümüze kadar devam eden baştan sona tefsirin parçacı yöntemine bir alternatif olarak Kurandaki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını öngören tefsir çeşidi hangisidir ?

A) Mezhebi tefsirler
B ) Fıkhi tefsirler
C ) İşari tefsirler
D ) Konulu tefsirler
E ) İctimai tefsirler

64. Kuran tefsirinin gramatik ve Arap dili ağırlıklı tartışmaları sebebiyle mesajın arka plana atıldığı tefsir hangisidir ?

A ) Edebi - İctimai tefsir ekolu
B ) İşari tefsir ekolu
C ) Konulu tefsir ekolu
D ) Bilimsel tefsir ekolu
E ) Fıkhi tefsir ekolu

65. Temelde itikat alanıyla ilgili olup kelam ilmiyle ilgilenen mezhepleri kapsayan tefsir ekolu hangisidir ?

A ) Fıkhi tefsir
B ) Mezhebi tefsir
C ) İşari tefsir
D ) Edebi tefsir
E ) Bilimsel tefsir

66. Mezheplerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken hangisidir ?

A ) Muhkem ayetler
B ) Müphem ayetler , garib kelimeler
C ) Müteşabih ayetler
D ) Sosyo kültüler unsurlar
E ) Ameli hükümler

67. Tefsir bağlamında Şia'nın hangi mezhebi önem arzeder ?

A ) İsmaililer
B ) İmamiyye
C ) Zeydiler
D ) Gurabiyye
E ) Kafıziyye

68. Esasen itikadi ve siyasi mezhep olmakla birlikte temelde Şia'nın fikirlerini benimsemekle birlikte kendilerine özgü düşünceleri vardır. Onlara göre Kuran lafzıyla kesin bir kanun olup tefsir ve tevile ihtiyaç göstermeksizin hem itikadi hemde ameli hayat için yegane bir nizamdır.

A ) Şia
B ) Mutezile
C ) Hariciler
D ) Ehli sünnet
E ) Eşariler

69. Kuran ayetlerinin imanla ilgili olanlarını çoğunlukla Kelami eserleri içerisinde izah eden mezhep hangisidir ?

A ) Şia
B ) Mutezile
C ) Hariciler
D ) Eşariler
E ) Maturidiler

70. Haricilerden günümüze gelen tefsir hangisidir ?

A ) Kuşeyri - Letaifül İşarat
B ) Sülemi - Hakaikü't-tefsir
C ) Muhammed b. Yusuf Itfiyyiş - Himyanü'z Zad ila Daril Mead
D ) el- Kummi - Tefsiru'l Kummi
E ) Ebu Cafer et-Tusi - et- Tibyan fi Tefsiril Kuran

71. Gözler onu göremez ; O , gözleri görür. (Enam 103) ayetinden hareketle ve hadisleri dikkate almaksızın "Dünyada da ahirete de Allah'ın görülemeyeceğini ; bunun onun şanına yakışmadığını savunan mezhep hangisidir ?

A ) Mutezili
B ) Şia
C ) Eşari
D ) Harici
E ) Hanefi

72. Fıkhi tefsirler yapısı itibariyle iki kısma ayrılır. Bir kısmı Kuranın bütününü tefsir etmekle birlikte ahkam ayetlerine ağırlık vermişlerdir. Bunun en güzel örneği hangisidir ?

A ) İbnül Arabi - Ahkamül Kuran
B ) Kurtubi - el-Cami li Ahkamil Kuran
C ) İmam Şafii- Ahkamul Kuran
D ) Cessas - Ahkamul Kuran
E ) Tahavi Ahkamül Kuran
73. İbnül Arabi'nin Ahkamul Kuran eserinin özelliği hangisidir ?

A ) Kuranın bütünüyle birlikte ahkam ayetlerine ağırlık vererek tefsir etmiştir.

B ) Fıkhi konulara göre tasnif edilerek yazılmıştır.

C )Ahkam ayetleri Sure düzeni dikkate alınarak tertib edilmiştir.

D ) Ahkam ayetleri Ayet düzeni dikkate alınarak tertib edilmiştir.

E ) Ahkam ayetiyle birlikte kevni konularıda ele alarak tertib edilmiştir.

74. Kuran kıssaları , meselleri , teşbihleri , mecazi ifadelerin yanında ibadet ve ahlak üzerinde yoğunlaştığı gibi , amele yönelik tasavvufi doktrinin maneviyat konularıyla ilişkili tefsir ekolü hangisidir ?

A ) Fıkhi tefsir
B ) Edebi tefsir
C ) Mezhebi tefsir
D ) İşari tefsir
E ) Konulu tefsir

75.
- Pozitivizmin büyük oranda etkili olduğu 19. Asrın son çeyreğinde ortaya çıkan reaksiyonik bir tefsir akımıdır.
- Akımın ilk çıktığı yer Mısır'dır
-En belirgin yönü , tefsirde donukluğu ve durgunluğu aşmak; mesajın ötesinde faydasız gramatik polemikler ve ileri detaylardan uzaklaşarak doğrudan mesaja yoğunlaşmaktır.

A ) İctimai tefsir ekolü
B ) Konulu tefsir ekolü
C ) Bilimsel tefsir ekolü
D ) İşari tefsir ekolu
E ) Fıkhi tefsir ekolü

76. Aşağıdakilerden hangisi tarihte bilimsel tefsir konusunda en önemli şahsiyettir ?

A ) Fahruddin Razi
B ) Ebul Fadl Mursi
C ) Suyuti
D ) İmam Gazali
E ) Katip Çelebi

77. Bilimsel tefsir ekolü kimle zirveye ulaşmıştır ?

A ) Ahmed el-iskendarani
B ) Tantavi Cevheri
C ) Ahmed Muhtar Paşa
D ) Seyyid Abdurrahman Kevakibi
E ) Seyyid Kutub

78. Bilimsel tefsir hakkında Kuran lafızlarının ve hükümlerinin evrensel ve değişmez olduğunu ; Bilimsel verilerin ise asırlara göre değiştiğini ; Kuranın icaz ve geçerliliğini bu tür bir şeyle test etmenin anlamsız olduğu görüşü kime aittir ?

A ) Şatıbi
B ) İbn Hazm
C ) İbn Haldun
D ) Muhammed ez-Zehebi
E ) Emin el- Huli

79. Hangisi Seyyid Kutub'un eseridir ?
A ) Fi Zilali'Kuran
B ) et-Tefsiru'l - Mevzui ve Menhecü'l Hakk
C ) Hakaikü't-Tefsir
D ) Ruhu'l- Beyan
E ) Tefsirul Kuran

80. Hangi tefsir çeşidi müfessirler tarafından batıni olarak değerlendirilmiştir ?

A ) İctimai Tefsir
B ) Konulu tefsir
C ) Nazari sufi tefsir
D ) İşari sufi tefsir
E ) Fıkhi tefsir

81. " Karada ve denizde fesad/bozgunculuk Ortaya çıktı" Rum 41

Ayetindeki Kara kelimesini insan bedeni , deniz kelimesininde İnsan bedenine benzeterek "insanların yapıp ettiklerinden dolayı insanın bedeni , kalb ve ruhu bozulmuştur. " şeklinde tefdir ettikleri ve kabul gören yorum hangi tefsir ekolune aittir ?

A ) Nazari sufi tefsir
B ) Bilimsel tefsir
C ) İctimai tefsir
D ) İşari sufi tefsir
E ) mezhebi tefsir

82. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda bilimsel tefsir ekolünün temsilcilerinden değildir ?

A ) Ebul Fadl el-Mursi
B ) Ahmed Muhtar Paşa
C ) Tantavi
D ) Seyyid Abdurrahman Kevakibi
E ) Muhammed b. Ahmed el- İskendarani

83. Hangi bilgi yanlıştır ?

A )Fıkhi tefsir Kuranın ahkam ayetleriyle ilgilenirler.

B )İmamiyye Şiasına göre Kuranın bir batın bir zahir anlamı vardır.

C )Hariciler ehli sünnetin tefsir ve tevil anlayışını reddeder. Şianın batıni tevil anlayışını kabul ederler.

D ) İmanın temel unsurlarını teşkil eden Allah , melek , ahiret , peygamber ,kutsal kitaplar, kaza -kader konuları Mutezilenin ilgi alanıdır.

84. Onlara göre Allah hiçbir yaratığa benzemeyen ve sadece kendisi olan aşkın bir varlıktır , hiçbir yaratığın şeklini almaz ve hiçbir şeye benzemez. Buna Tenzih doktrini denir. Bu yüzden Allaha nisbet edilen unsurları mecazi ve sembolik anlamlarıyla açıklayan ekol hangisidir ?

A ) Şii tefsir ekolu
B ) İşari Tefsir ekolü
C ) Mutezili tefsir ekolü
D ) Bilimsel tefsir ekolü
E ) Konulu tefsir ekolü

85. Necmüddin Daye Bahrul Hakaik ve 'l- Meani ne tür bir tefsirdir ?

A ) İşari
B ) Nazari sufi
C ) Bilimsel
D ) Mezhebi
E ) Konulu

86. İlahiyat alanının tefsir yüksek lisans , doktora , doçentlik ve profesörlük düzeyindeki çalışmalarının önemli bir kısmını teşkil eden tefsir çeşidi hangisidir ?

A ) Bilimsel
B ) İctimai
C ) Mezhebi
D ) Fıkhi
E ) Konulu
87. Bilimsel tefsir ekolüne yönelik Kuran lafızlarına ilk muhatapların bilmediği anlamların verilemeyeceğini ;bunun Kuranın icaz ve belagatina ters düşeceğini ; bilimsel verilerin sabit olmadığından ve değişebilirliğinden hareketle Kurana karşı inancın zayıflayacağını ileri süren kimdir ?

A ) Emin el-Huli
B ) Şatıbi
C ) Muhammed ez-Zehebi
D ) İbn Haldun
E ) İbn Hazm

88. Onlara gore saglam akil ile sahih nakil birbiriyle celismez .Şayet akil ile nakil arasinda bir celiski ortaya cikarsa o zmn nakil mutlaka te'vil edilmeli gorusu hangi mezhebe aittir
A Esari
B Isari
C hariciyye
D Mutezile
E İbaziyye

89. Bir bilim ve sanat dalından ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem ve akıma ne denir?
A. Tefsir
B. Ekol
C. Mezheb
D. Tefsir Ekolleri
E. Bilimsel Tefsir

90. Kurandaki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınması amacıyla ortaya çıkan ekol hangisidir?
A. Edebi tefsir ekolü
B. Ictimai tefsir ekolü
C. Konulu tefsir ekolü
D. Bilimsel tefsir ekolü
E. Mezhebi tefsir ekolü

91. I. Bilimsel tefsir ekolü
II. İçtimai tefsir ekolü
III. Mezhebi tefsir ekolü
IV. Fıkhi tefsir ekolü
Hangisi Çağdaş tefsir ekolüdür?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. III ve IV
D. II ve III
E. Hepsi

92. Hangisi klasik tefsir ekolleri grubundandır?
A. İşari tefsir ekolü
B. İçtimai tefsir ekolü
C. Bilimsel tefsir ekolü
D. Edebi tefsir ekolü

93. Mutezile düşünce sistemine göre 'Allahın hayrı yapması şerrin meydana gelmesinde etkisinin olmaması' hangi kavramla ifade edilir?
A. Va'd vaid
B. Tevhid
C. Adalet
D. Menzile beynel menzileteyn
E. Emri bilmaruf nehyi anil munker

94. Mutezile Kuran tefsirini hangi prensip üzerine temellendirmistir?
A. Vaad vaid
B. Tevhid adalet
C. Menzile beynel menzileteyn
D. Kelami düşünce
E. Tenzih doktirini

95. En meşhur Mutezili tefsir hangisidir?
A. Camiut Tevil
B. Tenzihul Kuran
C. Durerul Kalaid
D. Keşşaf
E. Gurerul Fevaid

96. Hangisi Mutezili mufessir değildir?
A. Ebu Muslim
B. Kadi Abdulcebbar
C. Hasan Basri
D. Zemahşeri
E. Şerif Murteza

97. I. Imamet vahyin devamıdır
II. İmamın işleri ve sözleri huccettir
III. Kuranın zahiri imamlara batını ise peygambere aittir
IV. Tüm görüşleri mutezileyle paraleldir

Şii düşünce sistemine göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız IV
C. I ve II
D. III ve IV
E. Hepsi

98. Hangisi Şia tefsiri değildir?
A. Himyanuz Zad
B. Tibyan
C. Tefsiru Kummi
D. Mecmeul Beyan
E. El Mizan fi Tefsiril Kuran

99. Benim gibi düşünüyorsan muminsin benim gibi dusunmuyorsan kafirsin. Diyen biri hangi mezhebe girmiş olur?
A. Mutezile
B. Şia
C. Hariciye
D. Eşariye
E. Zahiriye

100. Itfiyyis tefsirinin en bariz özelliği hangisidir?
A. Her surenin başında ayet sayısını vermesi
B. Hemen her ayette kendi mezheb görüşlerini mutaassıp ve zorlama teville savunması
C. Tartışmalara ve ihtilaflara yer vermesi ve sonunda kendi görüşünü bildirmesi
D. Surenin faydalarını faziletlerini aktarması
E. Haccı terkin küfür olduğunu dareynde ruyetullahın mumteni olduğunu savunması

101. Hangisi Ibaziye tefsiridir?
A. Himyanuz Zad
B. Tibyan
C. Tefsiru Kummi
D. Mecmeul Beyan
E. Hiçbiri

102. İşari tefsir ekolunde yorumlamanın kaynağı nedir?
A. Keşf ve Ilham
B. Işaret ve Remz
C. Hakikat ve sır
D. Latife ve hakikat
E. Remz ve Keşf

103. Ayetlerin mutasavviflarin ilham ve keşf yoluyla elde ettikleri ve zahiri manaya ters düşmeyen batıni bilgiyle tefsir edilmesine ne denir?
A. Işari sufi tefsir
B. Işari tefsir
C. Nazari sufi tefsir
D. Işari nazari tefsir
E. Sufi tefsir

104. Hangisi Işari tefsir mufessiridir?
A. Tusteri
B. Sulemi
C. Ismail Hakki Bursevi
D. Necmeddin Daye
E. Hepsi

105. Fıkhi tefsir ekolunde ilmin metodolojisiyle meşgul olanlara ne denir?
A. Fakih
B. Mufessir
C. Usulcü
D. Imam
E. Usulu fıkıh

106. I. Mutezile akla önem verir mecazi sembolik yorumu önemser
II. Şia 12 imamı kutsal sayar sadece onların tefsirine itibar eder
III. Hariciye Kuranin lafzını kanun düzeyinde görür zahiri tek anlamın varlığına inanır

Mezhebi tefsir ekollerinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I II ve III
107. I. Her ikisinin de iki islami ilim düzeyinde tefsir yapması
II. Her ikisinin de batıni anlama itibar etmesi
III. Her ikisinin de zahiri anlama itibar etmesi

Hangisi İşari ve Fıkhi tefsir ekollerinin ortak noktasıdır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I ve III

108. Hangisi Fıkhi tefsir ekolünün subjektif yönüdür?
A. Tefsirde usul ve tekniklerin yanında ahkam ayetlerine daha bir yoğunluk verilmesi
B. Sadece ahkam ayetleriyle ilgilenilmesi
C. Tefsirde kendi mezheblerinin doğruluğunu öne çıkarmaları
D. Mezheb taassubundan uzak durmaları
E. Hem kendi hem de diğer mezheblerin görüşlerine itidalle yer vermeleri

109. Hangi tefsir Sabuni'ye aittir?
A. Ahkamul Kuran
B. Revaiul Beyan
C. El Cami
D. Cesaimul Hizan
E. Fikhul Kuran

110. Arap tefsir literatüründeki adı tefsirul mevzui olan tefsir yöntemi hangisidir?
A. Bilimsel tefsir
B. Ictimai tefsir
C. Konulu tefsir
D. Çağdaş tefsir
E. Klasik tefsir

111. Hangisi konulu tefsir ekolünün gelişmesindeki etkenlerden değildir?
A. Kuranin temel amaciyla uygunluk
B. Çağdaş problemlere çözüm arayışı
C. Mufessirin hataya düşmesine engel olması
D. Islama davet
E. Oryantalistlerin iddialarina cevap

112. Hangisi konulu tefsir alanında yapılan çalışmalardan değildir?
A. Konulu tefsire giriş
B. Konulu tefsir metodu
C. Menhecul Hak
D. Keşful Esrar
E. Mebahis

113. Hangisinin Ahkamul Kuranı yapısı itibariyle diğerlerinden farklıdır
A. Tahavi B.Cessas C.Kurtubi D.ibnül Arabi E.Sabuni

114. Tabatabainin tefsiri hangisidir?
A. İrşadu aklis selim
B. Et Tibyan
C. Mecmeul beyan
D. Envarut Tenzil
E. El Mizan

115. Kuran metnini anlamada yardımcı olan, hadis, sahabe kavli, ümmetin icmaı gibi unsurlara itibar etmeyen tefsir ekolü hangisidir?
A. Şia
B. İşari
C. Fıkhi
D. Harici
E. Mutezili

116. Tabaiul istibdad ve Masariul istibad adlı tefsir kime aittir?
A. Mustafa Müslim
B. Muhammed b. Ahmed el iskenderani
C.Tantavi Cevheri
D. Muhammed Hicazi
E. Seyyid Abdurrahman Kevakibi

117. Cevahirul Kuran kimin tefsiridir
A. Tabressi
B. Tabatabai
C. Gazali
D. Kuşeyri
E. Razi

118. Hangisi Bilimsel ve Fıkhi tefsirin ortak noktasıdır?
A. Her ikisinin de Islami ilim duzeyinde tefsir yapması
B. Her ikisinin de kendi alanıyla ilgili ayetlerle ilgilenmesi
C. Her ikisinin de Kuranin lafzina itibar etmesi
D. Her ikisinin de problemlere çözüm aramayı amaçlaması
E. Her ikisinin de dirayet bağlamında gerçekleşmesi

119. Hangisi içtimai tefsir ekolu temsilcilerinden değildir?
A. Gazali
B. Muhammed Abduh
C. Reşid Rıza
D. Seyyid Kutub
E. Mustafa Meragi

120. Fil suresindeki ebabil kuşlarını sivrisinek, attıkları taşları da mikrop olarak tefsir ettiği için eleşitirilen ictimai tefsir mufessiri kimdir ?
A. Seyyid Kutub
B. Reşid Riza
C. Muhammed Abduh
D. Mustafa Meragi
E. Gazali

121. Tefsir ekolleri ve temsilcileri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Işari tefsir ekolu - Ibn Arabi
B. Ictimai tefsir ekolu - Muhammed Abduh
C. İlmi tefsir ekolu - Gazali
D. Bilimsel tefsir ekolu - Cevheri
E. Hiçbiri

122. I. Tefsirul Menar
II. Tefsirul Meragi
III. Fi Zilalil Kuran
IV. Revaiul Beyan
Hangisi Ictimai tefsirdir?
A. I ve II
B. I II ve III
C. III ve IV
D. II III ve IV
E. Hepsi

123. Her biri kendi icinde mustakil bir cesit olan ve belli prensip ve kurallara sahip lafiz turlerini karsilayan bir kavramdir
A Aksamul Kuran
B Emsalul Kuran
C Elfazul Kuran
D Garibul Kuran
E Irabul Kuran

124. Kelimenin hakiki mecazi kinai istiari ve teşbihi anlamları olabilir. Bu anlamların tesbitiyle Belagat ilminin hangi kolu ilgilenir?
A. Beyan
B. Meani
C. Bedii
D. Fesahat
E. Hepsi

125. Kelimenin ozel bir bilim ve sanat dalinda kazanmis oldugu terim anlamindaki kullanima ne denir
A Lugavi hakikat
B Şeri/dini hakikat
C Umumi orfi hakikat
D Hususi örfi hakikat
E Umumi örfi mecaz

126. Salat kelimesinin namaz dışında dua anlamında kullanılması hangi kısma girer?
A. Lugavi mecaz
B. Dini hakikat
C. Dini mecaz
D. Umumi örfi hakikat
E. Umumi örfi mecaz
127. Istiarei tebeiyye lafzın turemiş isim fiil ve edat oldugu bir istiare cesididir. Buna gore hangisi istiarei tebeiyye'ye örnektir ?

A. Enbetallahu nebaten (انبت الله نباتا )
Allah bitkileri yetiştirdi

B. Taleal bedru aleyna (طلع البدر علينا )
Ay doğdu üzerimize

C. Ve enbeteha nebaten hasenen (وانبتها نباتا حسنا) Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdi

D. Fema beket aleyhimussemau vel arz (فما بكت عليهم السماء والأرض)
Gök ve yer onlar için ağlamadı

E. Ve'tesimu bi hablillahi cemian (واعتصموا بحبل الله جميعا)
Hep birlikte Allahin ipine sarılın

128. Istiarei asliyye lafzın turememiş bir isim oldugu bir istiare cesididir. Buna gore hangisi istiarei asliyye'ye örnektir ?

A. Enbetallahu nebaten (انبت الله نباتا )
Allah bitkileri yetiştirdi

B. Taleal bedru aleyna (طلع البدر علينا )
Ay doğdu üzerimize

C. Ve enbeteha nebaten hasenen (وانبتها نباتا حسنا) Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdi

D. Fema beket aleyhimussemau vel arz (فما بكت عليهم السماء والأرض)
Gök ve yer onlar için ağlamadı

E. Ve'tesimu bi hablillahi cemian (واعتصموا بحبل الله جميعا)
Hep birlikte Allahin ipine sarılın

129. Ayetlerden hangisinde teşbihi beliğ vardır?
A. O, taş gibidir
B. Müminler ancak kardeştir
C. Onlar kenetlenmiş bina gibidirler
D. Ikram ve celal sahibi rabbinin yüzü bakidir
E. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylerler

130. Ayetlerden hangisinde kinaye vardır?

A. Yahudiler Allahın eli bağlıdır dediler
B. O taş gibidir
C. Kadınlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbisesiniz
D. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar
E. Meleklerin tümü etkisiz bir şekilde secde ettiler

131. Hangisi umum ifade etmez ?
A. Başında lami tarif bulunan kelimeler
B. Ismi mevsuller
C. Olumsuz cümlede geçen nekra kelimeler
D. Şart isimleri
E. Âmm bir lafızdan sonra gelen sıfat

132. Hangisi umum ifade etmez ?
A. Başında lami tarif bulunan kelimeler
B. Ismi mevsuller
C. Olumsuz cümlede geçen nekra kelimeler
D. Şart isimleri
E. Âmm bir lafızdan sonra gelen sıfat

133. Kureyş Lehçesi Arap dilinin dışında hangi dili içinde barındırmaz?
A. Nebatca
B. Aramice
C. Suryanice
D. Habeşce
E. Farsca

134. Garib kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?
A. Nafi b. Ezrak
B. Ibn Sellam Cumahi
C. Ebu Ubeyde
D. Imam Ahfeş
E. Zeccac

135. Cürhüm lehçesinde yağmur anlamına gelen kelime hangisidir?
A. Sufeha
B. Beis
C. Bağy
D. Vedq
E. Rucz

136. Bostan ve bahçe anlamındaki firdevs kelimesi hangi dilden alınmıştır?
A. Farsca
B. Habeşçe
C. Urduca
D. Ibranice
E. Rumca

137. Asıl soyu kesik olan, buğzeden kişidir. Ayeti kerimesinde aşagilanmak suretiyle mubhem birakilan isim hangisidir?
A. As b. Vail
B. Ahnes b. Şureyk
C. Damre b. Iys
D. Amr b. Umeyr
E. Zebid b. Ali

138. Damre b. Iysin ilgili bulundugu ayette açıkça zikredilmemesinin sebebi nedir?

A. Guzel sıfatı zikredilip yuceltildigi için
B. Mesajın şahsa özel olmayıp umum ifade ettiği için
C. Çirkin hareketini zikredip aşağılamak için
D. Ismini belirtmede önemli bir faydası olmadığı için
E. Rencide etmemek için

139. Hangisi Mubhematul Kuran kapsaminda eser vermemistir?
A. Suyuti - Mufhimatul Akran
B. Ibn Cemaa - Tibyan
C. Ibn Hacer - Fethul Bari
D. Suheyli - Tarif vel Ilam

140. Mucmel lafzi kapalı kılan ve anlaşılmaz yapan neden nedir?
A. Anahatlarıyla anlatılmış olması
B. İsmi mevsul kullanilmasi
C. Detaya girmesi
D. Zaman ve mekan belirtmemesi
E. Genellikle cennet cehennem ahiret gibi gaybi konulardan bahsetmesi

141. Kurana aralarında çokanlamlilik eşanlamlilik zit anlamlilik yakin anlamlilik ilişkisi bulunan kelimelerin dışındaki tüm kelimeler hangi kapsamda değerlendirilir?
A. Mutebayin
B. Muteradif
C. Muhkem
D. Mutezad
E. Mutlak

142. Cimri kelimesinin mutekaribiyle ilgili hangisi yanlistir?
A. Bahil normal cimri demektir
B. Katûr aşırı cimri demektir
C. Hasûr elde edemediği şeyi başkasından meneden demektir
D. Şahih doğuştan cimri demektir
E. Leim kendisi yiyen başkasına yedirmeyen demektir
143. El Vücuh ven Nezair ilmi hangi konuyla alakalı gelişmiştir?
A. Mutebayin lafizlar
B. Mutekarib lafizlar
C. Muşterek lafizlar
D. Mutezad lafizlar
E. Muteradif lafizlar

144. Turkcedeki beyaz-siyah büyük-kücuk az-cok gibi kelimeler Arapcada ne olarak degerlendirilir?
A. Mutebayin
B. Muteradif
C. Mutekarib
D. Muşterek
E. Mutezad

145. Kurandaki temsili anlatim tarzı ile hangisi hedeflenmemistir?
A. Caydirmak
B. Özendirmek
C. Edeb ve hayayi korumak
D. Ikna etmek
E. Meraklandirmak

146. Kuranda hangisine yemin edilmemistir?
A. Melekler
B. Cinler
C. Sema
D. Gündüz gece
E. Yazi malzemeleri

147. Hangisi Kasemin gayesi değildir?
A. Sözü tekit etmek
B. Mesajin önemini vurgulamak
C. Yeminin konusunu önemsemek
D. Müjde ve uyarıları belirginleştirmek
E. Muhatabi tehdit etmek

148. "Heyt koçum benim" ifadesinde hangi belagat unsuru vardır?
A. Lugavi hakikat
B. Lugavi mecaz
C. Umumi örfi hakikat
D. Umumi örfi mecaz
E. Hususi örfi mecaz

149. Kastedilen anlama vasitayla intikal eden kinayeye ne denir?
A. Yakın kinaye
B. Uzak kinaye
C. Mevsuftan kinaye
D. Sifattan kinaye
E. Nisbeten kinaye

150. Detaya girilmeden anahatlarıyla sunulduğu için sözün sahibi tarafından bir açıklama yapilmadikca kendisinden kastedilen mananın anlasilmadigi lafizlara ne denir?
A. Mucmel
B. Mubhem
C. Mubeyyen
D. Mutezad
E. Mutekarib

151. Ya bizzat Kuran ya da Hz.Peygamber tarafindan açıklanan lafizlara ne denir?
A. Mucmel
B. Mubhem
C. Mubeyyen
D. Mutezad
E. Mutekarib

152. Arap dilinde lafızları farklı anlamları aynı olan kelimelere ne denir?
A. Mutebayin
B. Mutekarib
C. Muteradif
D. Mutezad
E. Mubeyyen

153. Hangisi mutezad bir kelimedir?
A. Furuk
B. Nevm
C. Ayn
D. Bahil
E. As'ase

154. Birçok farklı anlama delalet eden lafızlara ne denir?
A. Mubeyyen
B. Mutebayin
C. Mutezad
D. Müşterek
E. Mutekarib

155.
I.Muteradif
II. Mutekarib
III. Müşterek
IV. Mutezad
Hangi lafızlar için Arap dilinde bir literatür oluşmamıştır?
A. I ve II
B. III ve IV
C. I ve III
D. II ve IV
E. Hiçbiri

156. Teşbih unsuru olmaksızın çok veciz bir lafzın yoğun bir anlamla ortaya konan bir kısım ayetlerin vecize gibi değerlendirilmesine ne denir?
A. Istiare
B. Mecazi mursel
C. Mursel mesel
D. Emsalul Kuran
E. Kinaye

157. Kasemin en önemli gayesi nedir?
A. Sözü tekid etmek
B. Muhatabın dikkatini cekmek
C. Mesajın önemini vurgulamak
D. Yemin edileni yuceltmek
E. Yemin konusunu önemsemek

158. Birbirine benzemesi sebebiyle ihtimallerin herhangi biri üzerinde yakini olarak karar kılınamaması, karıştırılması anlamına gelen kelime hangisidir?
A. Teşabüh
B. Hayret
C. Şüphe
D. Taaccüp
E. Teşbih

159. Istiva kelimesine istikrar manasi vererek tevil eden kimdir.
A. Selef mezhebi
B. Kelamcilar
C. Halef mezhebi
D. Mutezile
E. Usulculer

160. Muhkem ayetlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A. Kuranin özünü oluştururlar
B. Ayetlerin bir kısmı muhkemdir
C. Muteşabih ayetlerin ışığı altında değerlendirilirler
D. Manalari başka bir konu ile hiç karışmaz
E. Manalarini anlamak icin izah ve delile ihtiyaç yoktur

161. Hangisi Hurufu mukatta hakkında ortaya konulan görüşlerden değildir?
A. Sözü tekid
B. Yemin
C. Ebced
D. Kuranin isimleri
E. Sure isimleri

162. Hurufu Mukatta hakkinda alimlerin çoğu tarafından tercih edilen görüş hangisidir?
A. Bu harflerin bilgisi sadece Allaha aittir
B. Bu harfler yemin için gelmişlerdir
C. Bu harflerin amaci müşriklerin dikkatini çekmektir
D. Bu harfler Allah ile rasulu arasında şifredir
E. Bu harfler Kurana dikkat çekmek içindir

163. Hurufu mukatta yi belli kelimelerin kisaltmasi olarak gören görüşe göre Meryem suresinin başındaki harfler neyi sembolize eder?
A. Rahman ismi şerifini
B. Ben Allahi görürüm cümlesini
C. Ben Allahi bilirim cümlesini
D. Ilahi isimleri
E. Allah - Muhammed - Cebrail'i

164. Hangisi hurufu mukattaya tasavvufi mana yükler?
A. Zeccac
B. Fahreddin Razi
C. Tirmizi
D. Imam Şafii
E. Mevlana

165. Kuran'daki peygamber kıssaları ile bir lafzın değişik siyaklarda farklı şekillerde gelmesi, kevni yasalara ilişkin tesbitler hangi kısma girer?
A. Muhkem
B. Müşkil
C. Şüphe
D. Lafzi müteşabih
E. Te'vil
166. Daha çok bilgi azlığı nedeniyle uyanan vehimleri giderip tatmin edici cevaplar hazırlayan ilim dalına ne denir?
A. Müşkilul Kuran
B. Icazul Kuran
C. Garibul Kuran
D. Emsalul Kuran
E. Irabul Kuran

167. Allahın zat ve sıfatlarının mahiyeti, ölüm sonrası hayata ait tasvirler, hurufu mukattaa ve melek, cin , şeytan gibi varlıklar hangi kısma girer?
A. Lafzi müteşabih
B. Müşkil
C. Te'vil
D. Muhkem
E. Manevi müteşabih

168. İsraili haberler nakletmekle öne çıkmış olan isimleri arasında yer almaz?
A Ka'bu'l-Ahbar
B Abdullah b. Selam rl- Ensari
C Vehb b. Münebbih
D Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc
E zemahşeri

169. Ilk resul kimdir?
A. Hz. Adem
B. Hz. Nuh
C. Hz. Ibrahim
D. Hz. Muhammed

170. Hangisi Esbabi nuzul çeşidi değildir?
A. Doğrudan Hz. Peygambere yöneltilen sorulara cevaben inen ayetler
B. Toplumda infiale sebep olan bir olay hakkında inen ayetler
C. Bir konuda konulan hükmü değiştirmek üzere inen ayetler
D. Herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek içn inen ayetler

171. Urve b. Zubeyr'in teyzesi kimdir?
A. Hz. Hafsa
B. Hz. Aişe
C. Hz. Ümmü Seleme
D. Hz. Mariye

172. Hangisi esbabi nuzulle ilgili değildir?
A. Son derece önemli olsa da esbabi nuzulu bilmeden Kurani anlamak imkansiz değildir
B. Her ne kadar özel olsa da hükümleri geneldir
C. Kuranın iniş sürecinde vuku bulmuş olaylarla ilgili bir kavramdır
D. Abartılı ve asılsız bilgilere de yer verilmiştir
E. Özelliklerinden biri de tekrar edilmeleridir

173. Tevratta onlara şöyle yazdık. Cana can göze göz buruna burun kulağa kulak dişe diş (karşılık ve cezadır. (Maide 45) ayeti kerimesi Taberiye göre niçin inmiştir?
A. Ehli kitabın inkarcilarini anlatmak için
B. Kısas hakkında bilgi vermek için
C. Hz. Peygamberden önceki kavimler hakkında kıssa etmek için
D. Bu ayet sadece tevrat ehline değil bütün insanlara şamil olduğu için

174. Islam alimlerine göre dört tür nesih vardır. Bunların hangisinde alimler görüş ayrılığına düşmüştür?
A. Kuranin kurani neshi
B. Kuranin sunneti neshi
C. Sunnetin kurani neshi
D. Sunnetin sunneti neshi

175. Son dönemde nesh alanında en önemli çalışmayı yapan kimdir?
A. Hibetullah b. Selame
B. Celaluddin Suyuti
C. Şah Veliyyullah Dehlevi
D. Mustafa Zeyd

176. Kuranda neshi kabul edenlere göre hangi konularda nesh olmaz?
A. Dini konularda
B. Itikadi konularda
C. Fıkhi konularda
D. Ameli konularda
E. Sosyal konularda

177. Hangisi kıssa türlerinden değildir?
A. Elcilerin getirdikleri mesajlari ve ummetlerinin gösterdikleri tepkileri içeren kıssalar
B. Bazı topluluklar hakkında anlatılan kıssalar
C. Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili kıssalar
D. Farklı ayetlerde tekrar tekrar anlatılan fakat her seferinde farklı yönlerine değinen kıssalar

178. Hangisi Israili haberlerin çeşitlerinden değildir?
A. Ehli sunnete karşı cephe alan bazi sapik firkalarin siyasi maksatla uydurduklari rivayetler
B. Senedi sahih olup Kurana ve sunnete muvafik olanlar
C. Yalan olduğu bilinenler
D. Sıhhati tam olarak bilinmeyip ne kabul ne de red edilebilen rivayetler

179. Gecmiste yasayan bazi topluluklar hakkinda anlatilan kissalar gurubuna girer
A Uhud ve Bedir harbini anlatan ayerler
B Hz Musa ile ilgili kissa
C Israiogullarini anlatan kissalar
D Ebrehe ordusuyla ilgili kissa

180. Hud suresi 40.ayetteki ifadelerden hareketle Nuh gemisinin bir buharlı gemi olduğunu söyleyen kimdir?
A. Elmalılı Hamdi Yazir
B. Fazlurrahman
C. Muhammed Esed
D. Mevdudi
E. Vico

181. Tekvir suresinin 6.ayetinden hareketle hidrojenin yanıcı oksijeninse yanmayi hizlandirici olduğunu dolayısıyla denizlerin tutuşturulmasından bahseden ayetin hiç de tuhaf bir durumu anlamadığını dile getiren kimdir?
A. Elmalılı Hamdi Yazir
B. Fazlurrahman
C. Muhammed Esed
D. Mevdudi
E. Vico

182. Kıssalar çerçevesinde Kuran ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma kime aittir?
A. Mevdudi
B. Wilhelm Dilthey
C. Vico
D. Ebu Ishak b. Yahya
E. Halefullah

183. Kutsal kitabin yorumlanmasi surecine ne denir?
A. Hermenötik
B. Romantik
C. Teolojik hermenotik
D. Yöntembilimsel hermenötik
184. Kime göre kaynağı itibariyle Kuran ilahi olsa da dünyaya indiği andan itibaren beşerileşmeye başlamıştır?
A. Fazlurrahman
B. Hasan Hanefi
C. Muhammed Esed
D. Nasr Hamid Ebu Zeyd
E. Muhammed Arkoun

185. Matbu Kuran tercümelerinin ilk basimlari ne zamandan sonra görülmeye başlanmıştır?
A. Cumhuriyet
B. Tanzimat fermani
C. Meşrutiyet
D. Tevhidi Tedrisat Kanunu

186. Hangisinin meal çalışması şiir şeklindedir?
A. Bedri Noyan
B. Hasan Basri Cantay
C. Ömer Rıza Doğrul
D. Mustafa Islamoglu

187. Mealcilik hareketi 1988 yılında hangi dergi ile neşrine başlamıştır?
A. Kelime
B. Kalem
C. Diriliş
D. Meal-Tefsir
E. Yedi İklim

188. Mealcilik denilince akla gelen önemli isimlerden biri olup Türkçe meallerle yetinilmesi durumunda kuranın ruhuna aykırı sonuçlara ulaşılabilecegi tehlikesine dikkat çeken kimdir?
A. Muhammed Esed
B. Mustafa Islamoglu
C. Zeyveli
D. Ihsan Eliacik

189. Ragib isfahaninin mutesabih ayetleri inceledigi kisimlardan dgldir
A Bilinmesi mumkun olmayan mutlak mutesabihlerdir
B Muhkemlerle karsilastirildiginda manasi bilinebilenler
C Insanin sebeplere sarilarak manasini bilebilecegi izafi mutesabihler
D Bilgisi sadece ilimde derinlik kazanmis bazi kimselere tahsis edilmis mutesabihler

190. Hangisi Kurandaki manevi mutesabih kismina girmemektedir
A Kevni yasalara iliskin tespitler
B Hurufi mukatta' a
C Gaybi varliklar
D Olum sonrasi hayata ait tefsirler
E Allahin zat ve sifaninin mahiyeti

191. Kutful Ezhar fi Kesfil Esrar adlii eser kime aittir
A Tacul Kurra Kirmani
B Kadi Abdulcebbar
C Suyuti
D Sufyani Sevri
E Muhsin Demirci

192. Hangisi siyak cesitlerinden dgldir
A Ayet ici siyak
B Ayetler arasi siyak
C Farkli konular arasi siyak
D Ayni konular arasi siyak
E Butun Kuran ici siyak

193. Kuranin suana kadar tespit edilen mucizevi yonlerdinden dgldir
A Dil ve nazim yonuyle icaz
B ilmi Icaz
C Gaybi Icaz
D Medeniyet insasiyla icaz
E muhkem icaz

194. Hangi teoriye gore Kuranin benzeri rahatlikla ortaya konabilirdi Ancak Allah buna engel oldu
A bing bang
B Sarfe
C Buyuk cokus
D Icaz
D muskill

195. I Tum Kuran ile meydan okuma
II On sure ile meydan okuma
III Bir sure ile meydan okuma
Hz Peygamber Kuran mucizesi ile araplara hangileriyle meydan okumustur
A yalniz I
B II III
C I II III
D I III
E hicbiri

196. elif lam mim sad harfleri hangi ilahi isim ve sifatin kisaltmasidir
A Ben Allahim bilirim
B Ben Allahim gorurum
C Ben Allahim bilirim ve hukmederim
D Ben Allahim Yuceyim

197. Arap dilinin emsal ve aksam gibi olgularına ne denir?
A. Leksikoloji ( sözlük bilim)
B. Morfoloji
C. Mübhematül Kuran
D. Paradigmatik (dilsel)
E. Hakaiki asliye

198. Hurufi mukattayi hece harfleri olarak kbl eden islam alimlerinin goruslerinden dgldir
A Basinda bulunduklari surelerin isimleridir
B Kuranin isimleridir
C Bu harfler iki sureyi birbirinden ayirma islevi gorur
D Ebced hesabiyla onemli olaylarin tarihine isaret eder
E Bu harfler Hz Peygamberin adlarinin bas harflerinden olusurlar

199. Fazlurrahmana göre Islam dunyasindaki en ciddi mesele nedir?
A. Eğitim
B. Yenilik
C. Gelenek
D. Yorumlama
E. Onyargi

200. Muhammed Esed'in Kurani tabi tuttugu okumalardan dgldir
A Semantik
B Semiyotik
C Hermeneutik
D Antropolojik
E Psikolojik

Cevaplar
1B 2C 3D 4D 5C 6A 7C 8D 9E 10D 11C 12D 13C 14B 15E 16A 17D 18C 19C 20C 21C 22D 23D 24D 25C 26E 27B 28D 29D 30A 31C 32D 33A 34C 35D 36A 37C 38E 39A 40C 41A 42D 43D 44E 45D 46B 47E 48C 49E 50D 51B 52C 53D 54C 55A 56D 57B 58E 59E 60D 61A 62B 63D 64A 65B 66C 67B 68C 69B 70C 71D 72B 73C 74D 75A 76D 77B 78E 79A 80C 81D 82A 83C 84C 85A 86E 87C 88D 89B 90C 91B 92A 93C 94B 95D 96C 97C 98A 99C 100B 101A 102A 103A 104E 105C 106E 107A 108C 109B 110C 111D 112D 113C 114E 115D 116E 117C 118B 119A 120C 121E 122B 123C 124A 125D 126C 127C 128B 129B 130A 131E 132D 133B 134A 135D 136E 137A 138B 139C 140A 141A 142D 143C 144A 145E 146B 147E 148B 149B 150A 151A 152C 153E 154D 155D 156C 157A 158C 159C 160C 161A 162C 163D 164C 165D 166A 167E 168E 169B 170C 171B 172E 173A 174C 175D 176B 177D 178A 179D 180A 181D 182E 183C 184D 185B 186A 187A 188C 189B 190A 191C 192D 193E 194B 195C 196C 197D 198E 199A 200C
Eletta
Mesajlar: 1
Kayıt: 27 Kas 2021 00:25
İletişim:

27 Kas 2021 00:31

[Local Link Removed for Guests] yazdı: [Local Link Removed for Guests]
17 Ara 2018 13:57
Tefsir Tarihi ve Usulü Soruları

1. Hangisi Tefsirde temayuz etmis sahabiler arasinda dgldirdir
A Hz Ebu Bekir
B Hz Omer
C Hz Osman
D Hz Ali
E Ebu Musa el Esari

2. Kuran okuma şekillerinden Tahkik ne içindir
A. Tefekkür ve istinbat
B. Tezekkür
C. Talim ve Temrin
D. Teemmül
E. Tedvir

3. Hz Osman döneminde yazılan Kurana ne denir
A. Mushaf
B. Mesani
C. Kitap
D. İmam
E. Mübin

4. Ayetlerin 86 sına Mekki 28 ine medeni diyen kimdir
A. Ubey b Kab
B. İbn Abbas
C.ibn Haldun
D. Mısır kıralı Fuad
E. İbn Mesud

5. El itkan fi fezailil Kuran eseri kime aittir
A. Nesai
B. İsmail b. Kesir
C. İbn Hacer Askalani
D. Ebu ubeyde
E. İmam Şafii

6. Sure başındaki besmeleler Kurandan değildir görüşü kime aittir
A. İmam Malik
B. İmam Şafii
C . Ebu Hanife
D. Ebu Muhammed
E. Ebu Yusuf

7. Eser yazar eşleştirmesi hangisi yanlıştır?
A. Beydavi - Envarut Tenzil
B. Nesefi - Medarikut Tenzil
C. Ebu Leys Semerkandi - Bahrul Ulum
D. Begavi - Mealimut Tenzil
E. Ibn Kesir - Tefsirul Kuranil Azim

8. Esasen özel isim olmayıp, başlangıçta değişik manada kullanılan, daha sonra ise önceki manası terk edilerek belli bir şeye verilen isim, hangisidir
A. Keryani
B. Alemi mürtecel
C. Karene
D. Alemi menkul
E. Karinetün

9. Şair ve edebiyatci olarak tanınır.
Ifadesi tatlıdır.
Tefsirinde astronomi tabiat ve felsefe konularından bahseder
Bahsi geçen alim kimdir?
A. Razi
B. Ebussuud
C. Beydavi
D. Nesefi
E. Alusi

10. Kuranın hemzesiz türemiş olduğunu savunan kimdir
A. Eşari
B.Ebu Ubeyde
C. Lihyani
D. Ferra
E. Ez zeccac

11. Haberleri cerh ve tadile tabi tutup aralarinda tercihte bulunan sağlam ve zayıf yönlerini beyan eden, ayetlerden hüküm çıkarmada kapaliliklari beyan etmede en yararli olan tefsir hangisidir?
A.Camiul Beyan
B.Tefsir
C.Tefsirul Kuranil Azim
D.Mealimut Tenzil
E.Meanil Kuran

12. Kime göre tefsirin en güzel yolu Kurani Kuranla tefsir etmektir?
A. Taberi B. Begavi
C. Semerkandi D. Ibn Kesir
E. Suyuti

13. Akide yönünden Eşari fıkıh yönünden Şafii olmasına rağmen Ibn Teymiyeye çok bağlanmiş bazi meselelerde onun kanaati doğrultusunda fetva vermiş olan alim kimdir?
A. Taberi
B. Semerkandi
C. Ibn Kesir
D. Begavi
E. Beydavi

14. Ebu Leysin tefsiri hangisiyle karıştırilmistir?
A. Bahrul Muhit
B. Bahrul Ulum
C. Tefsirul Menar
D. Tefsir vel Mufessir
E. Tefsiru Yahya

15. I. Tefsirinde itikadı konular bulunur
II. Eleştirileri serttir
III. Yed ve vech gibi ifadeleri Allahin şanına uygun tefsir eder
IV. Tefsir yerine tevil kelimesini kullanır
V. Anahtar kelimesi "zahir"dir
Taberi ile ilgili hangisi doğrudur?

A. I III V
B. II IV
C. I II IV
D. IV V
E. I II III IV V

16. Kuranı tefsir ederken rivayet malzemesini belirli bir sistematik içerisinde kullanan mucerred ve müstakil rey ile tefsir etmekten kaçınan mufessir kimdir?
A. Taberi
B. Begavi
C. Ebu Leys
D. Ibn Kesir
E. Suyuti

17. Resmi Osmaninin tevkifi olduğunu savunanlar arasında hangisi yoktur
A. Abdullaziz b. Debbağ
B . Ahmet b. Hanbel
C. İmam Malik
D. Bakıllani
E. Muaviye

18. İlahi irade tarafından değiştirilmesi gereken bazı hükümlerin zamanı gelince değiştirilmesine, ne denir
A. Mücmel
B. Mutlak
C. Nasih mensuh
D. Beyan
E. Tebliğ

19. Kuran dünya semasına Kadir gecesinde toptan indirildi. Oradanda yirmi küsür yıl boyunca parça parça nazil oldu. Sözünü söyleyen
A. İbn Mesud
B. Hz Aişe
C. İbn Abbas
D. Hz ömer
E. Enes b. Malik

20. Peygamberlerin vahiy almaları bir kere göz açıp kapayacak bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir. Sözünü kim söylemiştir.
A. Gazali B. Nasıruddin tusi C. İbn Haldun D.Begavi E Zemahşeri

21. Abdullah b. Süleyman el Eşas es sicistaninin eseri hangisidir
A. El mukni
B. Mefatihul gayb
C. El mesahif
D. Resmil mesahif
E. Keşşaf

22. Hamiletü erbabil makasıd fi resmil mesahif kimin eseridir
A. Tahanavi
B. Fahreddin razi
C. Cüveyni
D. El Caberi
E. Bakıllani

23. Ebu Amr Osman ed Dani nin eseri hangisidir
A. Mefatihul gayb
B. Keşşaf
C. El mesanif
D. El mukni
E. Resmil mesahif
24. Hangisi vahiy esnasında görülen hallerin sara hastalığı olduğunu iddia eder
A.Necranlılar
B. Sabiiler
C. Münafıklar
D. Müşrikler
E. Mecusiler

25. Kalpleri tasfiye edilmiş kişilere ani olarak verilen tefekkür ve istidlal dışı bilgilere ne denir
A. Keşif B. Vahiy C. Ilham D. Hadis E. Feyz

26. Kuranın parça parça inmesine hangisi sebep değildir
A. İnananlara kolaylık
B. Çoğu okuma yazma bilmeyen Arapların Kuranı anlamaları ve uygulamaları için
C. Sorulan sorulara anında cevap vermek için
D. Yapılan hataların düzeltilmesi
E. Kuranın bütün içeriği ağır geleceği için

27. Hangisi irfani tevilin aşamaları arasında yer almaz?
A)Tedebbür
B)Tahammül
C)Teemmül
D)Tefekkür
E)Tezekkür

28. Peygamberimizin ihtiyaç üzerine İbranice ve Süryanice öğrenmesini emrettiği sahabi kimdir?
A)Abdullah ibn Mesud
B)Mücahid b.Cebr
C)Abdullah ibn Abbas
D)Zeyd b.Sabit
E)Enes b.Malik

29. Kuran'ın anlamını açıklamaya yönelik olarak kullanılan tefsir lafzı, ( سفر ) den değil (فسر) kökünden türemiştir diyen kimdir?
A)Mansur b.Nuh
B)Zeyd b.Sabit
C)Selmanı Farisi
D)Emin el Hûlî
E)İmamı Malik

30. Tefsirinde nakil , tenkid ve tercihe yer vermesiyle Taberinin tefsirine nisbetle bir önceliğe sahip olan eser hangisidir ?
A ) Yahya b. Sellam - Tefsiru Yahya
B ) Ebu Ubeyde - Mecazul Kuran
C ) Mukatil b. Süleyman - et-Tefsirul Kebir
D ) Abdürrezzak b. Hemmam ve Tefsir
E ) Begavi - Mealimut-tenzil

31
-Tefsirde Arap şiirini çok kullanır.
-Kendisini imtihan etme maksadıyla soru soran Nafi b. el-Ezrak'a şiirler beyit okuyarak cevap verdiği bildirilir.

A ) Ubey b. Kab
B ) Abdullah b. Mesud
C ) Abdullah ibn Abbas
D ) Hz Ali
E ) Abdullah b. Ömer

32. Aşağıdakilerden hangisi sahabe tefsirinin genel özellikleri ile ilgili yanlış bilgidir ?

A ) Kur'an'ı baştan sonra tefsir etmemişlerdir.
B ) Ayetlerin inmesine sebep olan olaylara şahit olmuşlardır.
C ) Aralarındaki ihtilaf tenevvü ihtilafıdır.
D ) Tefsir bu dönemde tedvin edilmiştir.
E ) Tefsirler garip ,muğlak, müphem, müşkil ve mücmel lafızlarıyla sınırlıdır.

33. Sahabe tefsirinin bağlayıcılığı konusunda Ebu Hanifenin tercih sebebi olabileceği ama bağlayıcı olmayan haberleri hangisidir ?

A ) Mevkuf haber
B ) Maktu haber
C ) Hükmen merfu haber
D ) Sahabe icmaı
E ) Sahabe kavli

34. et-Tefsir vel-müfessirûn eserinde İbn Abbas'ın tefsirde üstün mertebeye yükselten sebeplerini sayan müellif kimdir ?
A ) Abdullah b. Abdillah
B ) Ata b. Ebî Rabah
C ) Muhammed ez-Zehebi
D ) Mücahid b. Cebr
E ) Zeyd b. Eslem

35.
-Künyesi Ebu'l-Münzir ve Ebu't-Tufeyl
- Kıraatte otorite
- Gelen vahiyleri hususi bir şekilde cem etmiştir.

A ) Abdullah b Mesud
B ) Hasan el-Basri
C ) Said b Cübeyr
D ) Ubey b. Ka'b
E ) Zeyd b. Sabit

36. Hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden değildir ?
A ) İbn Kesir
B ) Mukatil B. Süleyman
C )Yahya b. Ziyad el-Ferra
D ) Yahya b. Sellam
E ) Abdürrezzak b. Hemmam

37.
-Nahivcilerin en meşhurlarındandır.
-Tenkitçi usluba sahiptir.
-Tefsirinde bol bol arap şiiriyle istişhadda bulunmuştur.
-Sarf ve nahiy yönüyle önemli bir eserdir.
-Tedvin dönemi müfessirlerindendir.

Yukarıdaki özelliklere sahip müellif ve eseri hangisidir ?

A ) Abdürrezzak b. Hemmam - tefsir
B ) Ferra - Meanil-Kuran
C ) Ebu Ubeyde - Mecazul-Kur'an
D ) Yahya b. Sellam - Tefsiru Yahya
E ) Mukatil b. Süleyman - et-Tefsirul-Kebir

38. Tabiun tefsiri genel niteliklerinden hangisi yanlıştır ?

A ) Kur'an'ın tamamı tefsire konu olmuştur.
B )Şiirle istişhad yapmışlardır.
C ) Bazen kıyas yolunu kullanmışlardır.
D ) Müphem ayetler hakkında Ehli kitap alimlerine çokca müracaat etmişlerdir.
E ) Tefsir tedvin edilmiş , tefsire dair haberler yazılmış bulunmaktadır.

39. Tefsir rivayetlerinde ekolleşme hangi dönemde meydana gelmiştir ?

A ) Tabiun dönemi
B ) Etbeuttabiun dönemi
C ) Sahabe dönemi
D ) Hz. Peygamber dönemi
40.
1- Yaşadığı dönemin en büyük müfessirlerindendir.
2- Müthiş ezber kabiliyetine sahiptir.
3- Rey ile tefsirden uzak durmuştur.
4 - Tefsirinin en önemli özelliği Arap şiiriyle bol iştişhadde bulunmuştur.
5 - Tabiunun önemli şahsiyetlerindendir.
6 - Bütün muhaddisler tarafından sika ravi kabul edilir.

Süfyanu's-Sevri hakkındaki bilgilerden hangileri doğrudur ?
A ) Hepsi
B ) 4 ve 5
C ) 1,2,3,6
D ) 1 ,2,4,5,6
E ) 1,2 ,3

41. Aşağıdakilerden hangisi Kûfe rey ekolunun alimlerinden değildir ?
A ) Mücahid. B. Cebr
B ) Alkame b. Kays
C ) Hasan el-Basri
D ) Katade b. Diame
E ) Esved b. Yezid

42. "Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun."Müzzemmil - 20 ayeti
"Fatihasız namaz olmaz ." Hadisiyle belirgin hale getirilmiştir.
Bu hangi tür açıklamaya örnektir ?

A ) Mübhemin tafsili
B ) Mücmelin tebyini
C ) Müşkilin Te'lifi
D ) Mutlakın takyidi

43. Bazı garip kelimelerin anlamlarını kaydedip tefsire daha başlangıçta katkı sağlamıştır.
Hanefiler yemin keffareti olarak tutulacak üç günlük orucun peşpeşe olması gerektiğini onun özel mushafından çıkarmışlardır.

Bu mushafın sahibi hangisidir ?
A ) Ali b. Ebi Talib
B ) Ubey b. Kab
C ) İbn Abbas
D ) Abdullah b. Mesud
E ) Abdullah b. Amr

44. Lugat ve gramerde kendisine müracat edilen başlıca kaynak olma özelliği taşıyan tefsir hangisidir ?

A ) Mecazul Kuran
B ) et-Tefsirul - Kebir
C ) Tefsiru Sevri
D ) Tefsiru Yahya
E ) Meanil Kuran

45. Abdullah b. Abbas'ın nakledilen çeşitli tefsir eserlerini bir araya getiren kimdir ?

A ) Ata b. Ebi Rabah
B ) İkrime
C ) Said b. Cübeyr
D ) Abdilaziz b. Abdillah
E ) Tavus b. Keysan

46. Sünnetin değeri konusunda "Hadis ya Allah tarafından gönderilmiş bir vahiydir ya da Hz. Peygamberin yapmış olduğu bir içtihattır..."
Görüşü kime aittir ?

A ) İbn Hazm
B ) Şatıbî
C ) İbn Abbas
D ) Ebu Musa el-Eşarî
E ) Ebu Hureyre

47. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in Kur'an'ın bir kısmını tefsir ettiği iddilarından biri değildir ?

A ) Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı ? Yoksa kalplerimi kilitli ?( Muhammed -24 )vb gibi onu anlamaya teşvik eden ayetlerin anlamsız kalması.

B ) Hz Peygamber Cebrailin kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka Kur'an'dan bir şey nakletmezdi. Hz. Aişe'nin nakli

C ) Hz. Peygamberin İbn Abbas için dua etmesi.

D ) Hz. Peygamberin Kur'an'a dair merfu rivayetinin az olması.

E )İnsanlara , kendilerine indirileni beyan etmen için sana da Kur'an'ı indirdik. (Nahl 44)

48. Vahiy esnasında Peygamber Efendimizde hangi hal zuhur etmemiştir?

A. Soğuk günlerde bile terlemesi
B. Üzerine büyük bir ağırlığın çökmesi
C. Hasta olmamasına rağmen titremesi
D. Gözlerini belli bir noktaya dikmesi
E. Bazen horultu bazen arı uğultusuna benzer bir çıkarması

49. Hangisi kalp gözünün açılıp gaybi bilgilerin kalbe doğması anlamı içermez?
A. Basiret B. Marifet
C. Feraset D. Tecelli
E. Atalet

50. Vahiy-ilham hakkında hangisi doğrudur?
A)Her ikisi de bağlayıcıdir
B)Vahiy vasıtasız ilham vasıtalı gelir
C)Her ikisi de halen devam etmektedir
D)Vahiy umumi ilham hususidir
E)Her ikisi de kesin bilgi kaynagıdır

51. Hangi vahiy şekli tehdid ve vaid içerikli ayetlere mahsustur?
A.Dıhye el Kelbi sureti B.Çıngırak sesi C.Kalbe ilham D.Cebrailin asli sureti

52. Allah'ın bazı sevgili kullarına ilham yoluyla çeşitli konularda bilgiler vermesine denir?
A.Marifet B.Vahiy C.Keşif D.Uzlet E.Fuad

53. Kalp gözünün açılması ve gayb aleminin görülmesini sağlayan hale ne denir?
A.Vahiy B.Ilham C.Keşf D.Mükaşefe E.Ilmi ledün

54. Kuranın faziletlerine dair ilk eseri kim yazmıştır?
A. Ebu Hanife B. Imam Malik C. Imam Şafii
D. Ferra E. Isfahani

55. Alimlerin çoğuna göre en son inen ayet hangisidir. Peygamberimiz o ayetten sonra 9 gün yaşamıştır?
A. Bakara 281
B. Nisa 176
C. Nasr 1-3
D. Bakara 278
E. Maide 3

56. Hangisi Mekki surelerin özelliklerinden değildir?
A)İçinde kella lafzı olan
B)Secde ayeti ihtiva eden
C)Bakara hariç icinde Adem ve İblis kıssası bulunan
D)Ankebut hariç münafıklardan bahseden
E)Kasemlere fazla yer veren
57. Hangisi Mekki surelerin muhtevası değildir?

A. Fesahat ve belagat seviyesi çok yüksektir
B. Paylaşma duygusunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır
C. Ayetler kısa ve sert seslidir
D. Muhatabi akli yönden ikna etme amacı vardır
E. Muhatabi duygusal açıdan kuşatan bir üslup ve anlatım özelliğine sahiptir

58. Mekki ayet ve surelerde hangi konular işlenmemiştir?
A)Allahin birliği
B)Allahin kudreti
C)Ahiret günü D)Dirilme E)ibadetler

59. Hangisi medeni sureleri özelliklerinden değildir?
A)Ankebut suresi haric içinde münafıklardan bahseden
B)Cihada izin veren ve hükümlerinden bahseden
C)Hadler ve mirastan bahseden
D)Ibadat ve muamelat konulari tafsilatli olarak yer alan
E)Istisnalar haric içinde "ey insanlar" ibaresi bulunan

60. Tefsir ilmi içerisinde müstakil niteliklere ve özelliklere sahip ; kendi içinde yöntem ve prensipleri bulunan ; ayrıca belli temsil ve literatürü olan akım ve okullar hangisidir ?

A ) Dirayet Tefsir Ekolleri
B ) Rivayet Tefsir Ekolleri
C ) Çağdaş Tefsir Ekolleri
D ) Tefsir Ekolleri
E ) Klasik Tefsir Ekolleri

61. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin temel ekollerini oluşturur ?

A ) Dirayet ve Rivayet yöntemi
B ) Nebevi Tefsir
C ) Çağdaş Tefsir Ekolu
D ) Klasik Tefsir Ekolu
E ) Bilimsel Tefsir Ekolu

62. Tefsir ekollerinin ortaya çıkmasında en önemli etken hangisidir ?

A ) İslam coğrafyasının genişlemesi
B ) Temsilcilerin interdisipliner olması
C ) Siyasi karışıklıklar
D ) Akaid ve iman konusunda çıkan ihtilaflar
E ) Arap olmayan unsurların müslüman olması

63. İlk dönemden günümüze kadar devam eden baştan sona tefsirin parçacı yöntemine bir alternatif olarak Kurandaki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınmasını öngören tefsir çeşidi hangisidir ?

A) Mezhebi tefsirler
B ) Fıkhi tefsirler
C ) İşari tefsirler
D ) Konulu tefsirler
E ) İctimai tefsirler

64. Kuran tefsirinin gramatik ve Arap dili ağırlıklı tartışmaları sebebiyle mesajın arka plana atıldığı tefsir hangisidir ?

A ) Edebi - İctimai tefsir ekolu
B ) İşari tefsir ekolu
C ) Konulu tefsir ekolu
D ) Bilimsel tefsir ekolu
E ) Fıkhi tefsir ekolu

65. Temelde itikat alanıyla ilgili olup kelam ilmiyle ilgilenen mezhepleri kapsayan tefsir ekolu hangisidir ?

A ) Fıkhi tefsir
B ) Mezhebi tefsir
C ) İşari tefsir
D ) Edebi tefsir
E ) Bilimsel tefsir

66. Mezheplerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken hangisidir ?

A ) Muhkem ayetler
B ) Müphem ayetler , garib kelimeler
C ) Müteşabih ayetler
D ) Sosyo kültüler unsurlar
E ) Ameli hükümler

67. Tefsir bağlamında Şia'nın hangi mezhebi önem arzeder ?

A ) İsmaililer
B ) İmamiyye
C ) Zeydiler
D ) Gurabiyye
E ) Kafıziyye

68. Esasen itikadi ve siyasi mezhep olmakla birlikte temelde Şia'nın fikirlerini benimsemekle birlikte kendilerine özgü düşünceleri vardır. Onlara göre Kuran lafzıyla kesin bir kanun olup tefsir ve tevile ihtiyaç göstermeksizin hem itikadi hemde ameli hayat için yegane bir nizamdır.

A ) Şia
B ) Mutezile
C ) Hariciler
D ) Ehli sünnet
E ) Eşariler

69. Kuran ayetlerinin imanla ilgili olanlarını çoğunlukla Kelami eserleri içerisinde izah eden mezhep hangisidir ?

A ) Şia
B ) Mutezile
C ) Hariciler
D ) Eşariler
E ) Maturidiler

70. Haricilerden günümüze gelen tefsir hangisidir ?

A ) Kuşeyri - Letaifül İşarat
B ) Sülemi - Hakaikü't-tefsir
C ) Muhammed b. Yusuf Itfiyyiş - Himyanü'z Zad ila Daril Mead
D ) el- Kummi - Tefsiru'l Kummi
E ) Ebu Cafer et-Tusi - et- Tibyan fi Tefsiril Kuran

71. Gözler onu göremez ; O , gözleri görür. (Enam 103) ayetinden hareketle ve hadisleri dikkate almaksızın "Dünyada da ahirete de Allah'ın görülemeyeceğini ; bunun onun şanına yakışmadığını savunan mezhep hangisidir ?

A ) Mutezili
B ) Şia
C ) Eşari
D ) Harici
E ) Hanefi

72. Fıkhi tefsirler yapısı itibariyle iki kısma ayrılır. Bir kısmı Kuranın bütününü tefsir etmekle birlikte ahkam ayetlerine ağırlık vermişlerdir. Bunun en güzel örneği hangisidir ?

A ) İbnül Arabi - Ahkamül Kuran
B ) Kurtubi - el-Cami li Ahkamil Kuran
C ) İmam Şafii- Ahkamul Kuran
D ) Cessas - Ahkamul Kuran
E ) Tahavi Ahkamül Kuran
73. İbnül Arabi'nin Ahkamul Kuran eserinin özelliği hangisidir ?

A ) Kuranın bütünüyle birlikte ahkam ayetlerine ağırlık vererek tefsir etmiştir.

B ) Fıkhi konulara göre tasnif edilerek yazılmıştır.

C )Ahkam ayetleri Sure düzeni dikkate alınarak tertib edilmiştir.

D ) Ahkam ayetleri Ayet düzeni dikkate alınarak tertib edilmiştir.

E ) Ahkam ayetiyle birlikte kevni konularıda ele alarak tertib edilmiştir.

74. Kuran kıssaları , meselleri , teşbihleri , mecazi ifadelerin yanında ibadet ve ahlak üzerinde yoğunlaştığı gibi , amele yönelik tasavvufi doktrinin maneviyat konularıyla ilişkili tefsir ekolü hangisidir ?

A ) Fıkhi tefsir
B ) Edebi tefsir
C ) Mezhebi tefsir
D ) İşari tefsir
E ) Konulu tefsir

75.
- Pozitivizmin büyük oranda etkili olduğu 19. Asrın son çeyreğinde ortaya çıkan reaksiyonik bir tefsir akımıdır.
- Akımın ilk çıktığı yer Mısır'dır
-En belirgin yönü , tefsirde donukluğu ve durgunluğu aşmak; mesajın ötesinde faydasız gramatik polemikler ve ileri detaylardan uzaklaşarak doğrudan mesaja yoğunlaşmaktır.

A ) İctimai tefsir ekolü
B ) Konulu tefsir ekolü
C ) Bilimsel tefsir ekolü
D ) İşari tefsir ekolu
E ) Fıkhi tefsir ekolü

76. Aşağıdakilerden hangisi tarihte bilimsel tefsir konusunda en önemli şahsiyettir ?

A ) Fahruddin Razi
B ) Ebul Fadl Mursi
C ) Suyuti
D ) İmam Gazali
E ) Katip Çelebi

77. Bilimsel tefsir ekolü kimle zirveye ulaşmıştır ?

A ) Ahmed el-iskendarani
B ) Tantavi Cevheri
C ) Ahmed Muhtar Paşa
D ) Seyyid Abdurrahman Kevakibi
E ) Seyyid Kutub

78. Bilimsel tefsir hakkında Kuran lafızlarının ve hükümlerinin evrensel ve değişmez olduğunu ; Bilimsel verilerin ise asırlara göre değiştiğini ; Kuranın icaz ve geçerliliğini bu tür bir şeyle test etmenin anlamsız olduğu görüşü kime aittir ?

A ) Şatıbi
B ) İbn Hazm
C ) İbn Haldun
D ) Muhammed ez-Zehebi
E ) Emin el- Huli

79. Hangisi Seyyid Kutub'un eseridir ?
A ) Fi Zilali'Kuran
B ) et-Tefsiru'l - Mevzui ve Menhecü'l Hakk
C ) Hakaikü't-Tefsir
D ) Ruhu'l- Beyan
E ) Tefsirul Kuran

80. Hangi tefsir çeşidi müfessirler tarafından batıni olarak değerlendirilmiştir ?

A ) İctimai Tefsir
B ) Konulu tefsir
C ) Nazari sufi tefsir
D ) İşari sufi tefsir
E ) Fıkhi tefsir

81. " Karada ve denizde fesad/bozgunculuk Ortaya çıktı" Rum 41

Ayetindeki Kara kelimesini insan bedeni , deniz kelimesininde İnsan bedenine benzeterek "insanların yapıp ettiklerinden dolayı insanın bedeni , kalb ve ruhu bozulmuştur. " şeklinde tefdir ettikleri ve kabul gören yorum hangi tefsir ekolune aittir ?

A ) Nazari sufi tefsir
B ) Bilimsel tefsir
C ) İctimai tefsir
D ) İşari sufi tefsir
E ) mezhebi tefsir

82. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda bilimsel tefsir ekolünün temsilcilerinden değildir ?

A ) Ebul Fadl el-Mursi
B ) Ahmed Muhtar Paşa
C ) Tantavi
D ) Seyyid Abdurrahman Kevakibi
E ) Muhammed b. Ahmed el- İskendarani

83. Hangi bilgi yanlıştır ?

A )Fıkhi tefsir Kuranın ahkam ayetleriyle ilgilenirler.

B )İmamiyye Şiasına göre Kuranın bir batın bir zahir anlamı vardır.

C )Hariciler ehli sünnetin tefsir ve tevil anlayışını reddeder. Şianın batıni tevil anlayışını kabul ederler.

D ) İmanın temel unsurlarını teşkil eden Allah , melek , ahiret , peygamber ,kutsal kitaplar, kaza -kader konuları Mutezilenin ilgi alanıdır.

84. Onlara göre Allah hiçbir yaratığa benzemeyen ve sadece kendisi olan aşkın bir varlıktır , hiçbir yaratığın şeklini almaz ve hiçbir şeye benzemez. Buna Tenzih doktrini denir. Bu yüzden Allaha nisbet edilen unsurları mecazi ve sembolik anlamlarıyla açıklayan ekol hangisidir ?

A ) Şii tefsir ekolu
B ) İşari Tefsir ekolü
C ) Mutezili tefsir ekolü
D ) Bilimsel tefsir ekolü
E ) Konulu tefsir ekolü

85. Necmüddin Daye Bahrul Hakaik ve 'l- Meani ne tür bir tefsirdir ?

A ) İşari
B ) Nazari sufi
C ) Bilimsel
D ) Mezhebi
E ) Konulu

86. İlahiyat alanının tefsir yüksek lisans , doktora , doçentlik ve profesörlük düzeyindeki çalışmalarının önemli bir kısmını teşkil eden tefsir çeşidi hangisidir ?

A ) Bilimsel
B ) İctimai
C ) Mezhebi
D ) Fıkhi
E ) Konulu
87. Bilimsel tefsir ekolüne yönelik Kuran lafızlarına ilk muhatapların bilmediği anlamların verilemeyeceğini ;bunun Kuranın icaz ve belagatina ters düşeceğini ; bilimsel verilerin sabit olmadığından ve değişebilirliğinden hareketle Kurana karşı inancın zayıflayacağını ileri süren kimdir ?

A ) Emin el-Huli
B ) Şatıbi
C ) Muhammed ez-Zehebi
D ) İbn Haldun
E ) İbn Hazm

88. Onlara gore saglam akil ile sahih nakil birbiriyle celismez .Şayet akil ile nakil arasinda bir celiski ortaya cikarsa o zmn nakil mutlaka te'vil edilmeli gorusu hangi mezhebe aittir
A Esari
B Isari
C hariciyye
D Mutezile
E İbaziyye

89. Bir bilim ve sanat dalından ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem ve akıma ne denir?
A. Tefsir
B. Ekol
C. Mezheb
D. Tefsir Ekolleri
E. Bilimsel Tefsir

90. Kurandaki bir kavramın veya konunun bütüncül olarak ele alınması amacıyla ortaya çıkan ekol hangisidir?
A. Edebi tefsir ekolü
B. Ictimai tefsir ekolü
C. Konulu tefsir ekolü
D. Bilimsel tefsir ekolü
E. Mezhebi tefsir ekolü

91. I. Bilimsel tefsir ekolü
II. İçtimai tefsir ekolü
III. Mezhebi tefsir ekolü
IV. Fıkhi tefsir ekolü
Hangisi Çağdaş tefsir ekolüdür?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. III ve IV
D. II ve III
E. Hepsi

92. Hangisi klasik tefsir ekolleri grubundandır?
A. İşari tefsir ekolü
B. İçtimai tefsir ekolü
C. Bilimsel tefsir ekolü
D. Edebi tefsir ekolü

93. Mutezile düşünce sistemine göre 'Allahın hayrı yapması şerrin meydana gelmesinde etkisinin olmaması' hangi kavramla ifade edilir?
A. Va'd vaid
B. Tevhid
C. Adalet
D. Menzile beynel menzileteyn
E. Emri bilmaruf nehyi anil munker

94. Mutezile Kuran tefsirini hangi prensip üzerine temellendirmistir?
A. Vaad vaid
B. Tevhid adalet
C. Menzile beynel menzileteyn
D. Kelami düşünce
E. Tenzih doktirini

95. En meşhur Mutezili tefsir hangisidir?
A. Camiut Tevil
B. Tenzihul Kuran
C. Durerul Kalaid
D. Keşşaf
E. Gurerul Fevaid

96. Hangisi Mutezili mufessir değildir?
A. Ebu Muslim
B. Kadi Abdulcebbar
C. Hasan Basri
D. Zemahşeri
E. Şerif Murteza

97. I. Imamet vahyin devamıdır
II. İmamın işleri ve sözleri huccettir
III. Kuranın zahiri imamlara batını ise peygambere aittir
IV. Tüm görüşleri mutezileyle paraleldir

Şii düşünce sistemine göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız IV
C. I ve II
D. III ve IV
E. Hepsi

98. Hangisi Şia tefsiri değildir?
A. Himyanuz Zad
B. Tibyan
C. Tefsiru Kummi
D. Mecmeul Beyan
E. El Mizan fi Tefsiril Kuran

99. Benim gibi düşünüyorsan muminsin benim gibi dusunmuyorsan kafirsin. Diyen biri hangi mezhebe girmiş olur?
A. Mutezile
B. Şia
C. Hariciye
D. Eşariye
E. Zahiriye

100. Itfiyyis tefsirinin en bariz özelliği hangisidir?
A. Her surenin başında ayet sayısını vermesi
B. Hemen her ayette kendi mezheb görüşlerini mutaassıp ve zorlama teville savunması
C. Tartışmalara ve ihtilaflara yer vermesi ve sonunda kendi görüşünü bildirmesi
D. Surenin faydalarını faziletlerini aktarması
E. Haccı terkin küfür olduğunu dareynde ruyetullahın mumteni olduğunu savunması

101. Hangisi Ibaziye tefsiridir?
A. Himyanuz Zad
B. Tibyan
C. Tefsiru Kummi
D. Mecmeul Beyan
E. Hiçbiri

102. İşari tefsir ekolunde yorumlamanın kaynağı nedir?
A. Keşf ve Ilham
B. Işaret ve Remz
C. Hakikat ve sır
D. Latife ve hakikat
E. Remz ve Keşf

103. Ayetlerin mutasavviflarin ilham ve keşf yoluyla elde ettikleri ve zahiri manaya ters düşmeyen batıni bilgiyle tefsir edilmesine ne denir?
A. Işari sufi tefsir
B. Işari tefsir
C. Nazari sufi tefsir
D. Işari nazari tefsir
E. Sufi tefsir

104. Hangisi Işari tefsir mufessiridir?
A. Tusteri
B. Sulemi
C. Ismail Hakki Bursevi
D. Necmeddin Daye
E. Hepsi

105. Fıkhi tefsir ekolunde ilmin metodolojisiyle meşgul olanlara ne denir?
A. Fakih
B. Mufessir
C. Usulcü
D. Imam
E. Usulu fıkıh

106. I. Mutezile akla önem verir mecazi sembolik yorumu önemser
II. Şia 12 imamı kutsal sayar sadece onların tefsirine itibar eder
III. Hariciye Kuranin lafzını kanun düzeyinde görür zahiri tek anlamın varlığına inanır

Mezhebi tefsir ekollerinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I II ve III
107. I. Her ikisinin de iki islami ilim düzeyinde tefsir yapması
II. Her ikisinin de batıni anlama itibar etmesi
III. Her ikisinin de zahiri anlama itibar etmesi

Hangisi İşari ve Fıkhi tefsir ekollerinin ortak noktasıdır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I ve III

108. Hangisi Fıkhi tefsir ekolünün subjektif yönüdür?
A. Tefsirde usul ve tekniklerin yanında ahkam ayetlerine daha bir yoğunluk verilmesi
B. Sadece ahkam ayetleriyle ilgilenilmesi
C. Tefsirde kendi mezheblerinin doğruluğunu öne çıkarmaları
D. Mezheb taassubundan uzak durmaları
E. Hem kendi hem de diğer mezheblerin görüşlerine itidalle yer vermeleri

109. Hangi tefsir Sabuni'ye aittir?
A. Ahkamul Kuran
B. Revaiul Beyan
C. El Cami
D. Cesaimul Hizan
E. Fikhul Kuran

110. Arap tefsir literatüründeki adı tefsirul mevzui olan tefsir yöntemi hangisidir?
A. Bilimsel tefsir
B. Ictimai tefsir
C. Konulu tefsir
D. Çağdaş tefsir
E. Klasik tefsir

111. Hangisi konulu tefsir ekolünün gelişmesindeki etkenlerden değildir?
A. Kuranin temel amaciyla uygunluk
B. Çağdaş problemlere çözüm arayışı
C. Mufessirin hataya düşmesine engel olması
D. Islama davet
E. Oryantalistlerin iddialarina cevap

112. Hangisi konulu tefsir alanında yapılan çalışmalardan değildir?
A. Konulu tefsire giriş
B. Konulu tefsir metodu
C. Menhecul Hak
D. Keşful Esrar
E. Mebahis

113. Hangisinin Ahkamul Kuranı yapısı itibariyle diğerlerinden farklıdır
A. Tahavi B.Cessas C.Kurtubi D.ibnül Arabi E.Sabuni

114. Tabatabainin tefsiri hangisidir?
A. İrşadu aklis selim
B. Et Tibyan
C. Mecmeul beyan
D. Envarut Tenzil
E. El Mizan

115. Kuran metnini anlamada yardımcı olan, hadis, sahabe kavli, ümmetin icmaı gibi unsurlara itibar etmeyen tefsir ekolü hangisidir?
A. Şia
B. İşari
C. Fıkhi
D. Harici
E. Mutezili

116. Tabaiul istibdad ve Masariul istibad adlı tefsir kime aittir?
A. Mustafa Müslim
B. Muhammed b. Ahmed el iskenderani
C.Tantavi Cevheri
D. Muhammed Hicazi
E. Seyyid Abdurrahman Kevakibi

117. Cevahirul Kuran kimin tefsiridir
A. Tabressi
B. Tabatabai
C. Gazali
D. Kuşeyri
E. Razi

118. Hangisi Bilimsel ve Fıkhi tefsirin ortak noktasıdır?
A. Her ikisinin de Islami ilim duzeyinde tefsir yapması
B. Her ikisinin de kendi alanıyla ilgili ayetlerle ilgilenmesi
C. Her ikisinin de Kuranin lafzina itibar etmesi
D. Her ikisinin de problemlere çözüm aramayı amaçlaması
E. Her ikisinin de dirayet bağlamında gerçekleşmesi

119. Hangisi içtimai tefsir ekolu temsilcilerinden değildir?
A. Gazali
B. Muhammed Abduh
C. Reşid Rıza
D. Seyyid Kutub
E. Mustafa Meragi

120. Fil suresindeki ebabil kuşlarını sivrisinek, attıkları taşları da mikrop olarak tefsir ettiği için eleşitirilen ictimai tefsir mufessiri kimdir ?
A. Seyyid Kutub
B. Reşid Riza
C. Muhammed Abduh
D. Mustafa Meragi
E. Gazali

121. Tefsir ekolleri ve temsilcileri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Işari tefsir ekolu - Ibn Arabi
B. Ictimai tefsir ekolu - Muhammed Abduh
C. İlmi tefsir ekolu - Gazali
D. Bilimsel tefsir ekolu - Cevheri
E. Hiçbiri

122. I. Tefsirul Menar
II. Tefsirul Meragi
III. Fi Zilalil Kuran
IV. Revaiul Beyan
Hangisi Ictimai tefsirdir?
A. I ve II
B. I II ve III
C. III ve IV
D. II III ve IV
E. Hepsi

123. Her biri kendi icinde mustakil bir cesit olan ve belli prensip ve kurallara sahip lafiz turlerini karsilayan bir kavramdir
A Aksamul Kuran
B Emsalul Kuran
C Elfazul Kuran
D Garibul Kuran
E Irabul Kuran

124. Kelimenin hakiki mecazi kinai istiari ve teşbihi anlamları olabilir. Bu anlamların tesbitiyle Belagat ilminin hangi kolu ilgilenir?
A. Beyan
B. Meani
C. Bedii
D. Fesahat
E. Hepsi

125. Kelimenin ozel bir bilim ve sanat dalinda kazanmis oldugu terim anlamindaki kullanima ne denir
A Lugavi hakikat
B Şeri/dini hakikat
C Umumi orfi hakikat
D Hususi örfi hakikat
E Umumi örfi mecaz

126. Salat kelimesinin namaz dışında dua anlamında kullanılması hangi kısma girer?
A. Lugavi mecaz
B. Dini hakikat
C. Dini mecaz
D. Umumi örfi hakikat
E. Umumi örfi mecaz
127. Istiarei tebeiyye lafzın turemiş isim fiil ve edat oldugu bir istiare cesididir. Buna gore hangisi istiarei tebeiyye'ye örnektir ?

A. Enbetallahu nebaten (انبت الله نباتا )
Allah bitkileri yetiştirdi

B. Taleal bedru aleyna (طلع البدر علينا )
Ay doğdu üzerimize

C. Ve enbeteha nebaten hasenen (وانبتها نباتا حسنا) Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdi

D. Fema beket aleyhimussemau vel arz (فما بكت عليهم السماء والأرض)
Gök ve yer onlar için ağlamadı

E. Ve'tesimu bi hablillahi cemian (واعتصموا بحبل الله جميعا)
Hep birlikte Allahin ipine sarılın

128. Istiarei asliyye lafzın turememiş bir isim oldugu bir istiare cesididir. Buna gore hangisi istiarei asliyye'ye örnektir ?

A. Enbetallahu nebaten (انبت الله نباتا )
Allah bitkileri yetiştirdi

B. Taleal bedru aleyna (طلع البدر علينا )
Ay doğdu üzerimize

C. Ve enbeteha nebaten hasenen (وانبتها نباتا حسنا) Meryem'i güzel bir bitki gibi yetiştirdi

D. Fema beket aleyhimussemau vel arz (فما بكت عليهم السماء والأرض)
Gök ve yer onlar için ağlamadı

E. Ve'tesimu bi hablillahi cemian (واعتصموا بحبل الله جميعا)
Hep birlikte Allahin ipine sarılın

129. Ayetlerden hangisinde teşbihi beliğ vardır?
A. O, taş gibidir
B. Müminler ancak kardeştir
C. Onlar kenetlenmiş bina gibidirler
D. Ikram ve celal sahibi rabbinin yüzü bakidir
E. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylerler

130. Ayetlerden hangisinde kinaye vardır?

A. Yahudiler Allahın eli bağlıdır dediler
B. O taş gibidir
C. Kadınlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbisesiniz
D. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar
E. Meleklerin tümü etkisiz bir şekilde secde ettiler

131. Hangisi umum ifade etmez ?
A. Başında lami tarif bulunan kelimeler
B. Ismi mevsuller
C. Olumsuz cümlede geçen nekra kelimeler
D. Şart isimleri
E. Âmm bir lafızdan sonra gelen sıfat

132. Hangisi umum ifade etmez ?
A. Başında lami tarif bulunan kelimeler
B. Ismi mevsuller
C. Olumsuz cümlede geçen nekra kelimeler
D. Şart isimleri
E. Âmm bir lafızdan sonra gelen sıfat

133. Kureyş Lehçesi Arap dilinin dışında hangi dili içinde barındırmaz?
A. Nebatca
B. Aramice
C. Suryanice
D. Habeşce
E. Farsca

134. Garib kelimelerle ilgili ilk çalışmayı kim yapmıştır?
A. Nafi b. Ezrak
B. Ibn Sellam Cumahi
C. Ebu Ubeyde
D. Imam Ahfeş
E. Zeccac

135. Cürhüm lehçesinde yağmur anlamına gelen kelime hangisidir?
A. Sufeha
B. Beis
C. Bağy
D. Vedq
E. Rucz

136. Bostan ve bahçe anlamındaki firdevs kelimesi hangi dilden alınmıştır?
A. Farsca
B. Habeşçe
C. Urduca
D. Ibranice
E. Rumca

137. Asıl soyu kesik olan, buğzeden kişidir. Ayeti kerimesinde aşagilanmak suretiyle mubhem birakilan isim hangisidir?
A. As b. Vail
B. Ahnes b. Şureyk
C. Damre b. Iys
D. Amr b. Umeyr
E. Zebid b. Ali

138. Damre b. Iysin ilgili bulundugu ayette açıkça zikredilmemesinin sebebi nedir?

A. Guzel sıfatı zikredilip yuceltildigi için
B. Mesajın şahsa özel olmayıp umum ifade ettiği için
C. Çirkin hareketini zikredip aşağılamak için
D. Ismini belirtmede önemli bir faydası olmadığı için
E. Rencide etmemek için

139. Hangisi Mubhematul Kuran kapsaminda eser vermemistir?
A. Suyuti - Mufhimatul Akran
B. Ibn Cemaa - Tibyan
C. Ibn Hacer - Fethul Bari
D. Suheyli - Tarif vel Ilam

140. Mucmel lafzi kapalı kılan ve anlaşılmaz yapan neden nedir?
A. Anahatlarıyla anlatılmış olması
B. İsmi mevsul kullanilmasi
C. Detaya girmesi
D. Zaman ve mekan belirtmemesi
E. Genellikle cennet cehennem ahiret gibi gaybi konulardan bahsetmesi

141. Kurana aralarında çokanlamlilik eşanlamlilik zit anlamlilik yakin anlamlilik ilişkisi bulunan kelimelerin dışındaki tüm kelimeler hangi kapsamda değerlendirilir?
A. Mutebayin
B. Muteradif
C. Muhkem
D. Mutezad
E. Mutlak

142. Cimri kelimesinin mutekaribiyle ilgili hangisi yanlistir?
A. Bahil normal cimri demektir
B. Katûr aşırı cimri demektir
C. Hasûr elde edemediği şeyi başkasından meneden demektir
D. Şahih doğuştan cimri demektir
E. Leim kendisi yiyen başkasına yedirmeyen demektir
143. El Vücuh ven Nezair ilmi hangi konuyla alakalı gelişmiştir?
A. Mutebayin lafizlar
B. Mutekarib lafizlar
C. Muşterek lafizlar
D. Mutezad lafizlar
E. Muteradif lafizlar

144. Turkcedeki beyaz-siyah büyük-kücuk az-cok gibi kelimeler Arapcada ne olarak degerlendirilir?
A. Mutebayin
B. Muteradif
C. Mutekarib
D. Muşterek
E. Mutezad

145. Kurandaki temsili anlatim tarzı ile hangisi hedeflenmemistir?
A. Caydirmak
B. Özendirmek
C. Edeb ve hayayi korumak
D. Ikna etmek
E. Meraklandirmak

146. Kuranda hangisine yemin edilmemistir?
A. Melekler
B. Cinler
C. Sema
D. Gündüz gece
E. Yazi malzemeleri

147. Hangisi Kasemin gayesi değildir?
A. Sözü tekit etmek
B. Mesajin önemini vurgulamak
C. Yeminin konusunu önemsemek
D. Müjde ve uyarıları belirginleştirmek
E. Muhatabi tehdit etmek

148. "Heyt koçum benim" ifadesinde hangi belagat unsuru vardır?
A. Lugavi hakikat
B. Lugavi mecaz
C. Umumi örfi hakikat
D. Umumi örfi mecaz
E. Hususi örfi mecaz

149. Kastedilen anlama vasitayla intikal eden kinayeye ne denir?
A. Yakın kinaye
B. Uzak kinaye
C. Mevsuftan kinaye
D. Sifattan kinaye
E. Nisbeten kinaye

150. Detaya girilmeden anahatlarıyla sunulduğu için sözün sahibi tarafından bir açıklama yapilmadikca kendisinden kastedilen mananın anlasilmadigi lafizlara ne denir?
A. Mucmel
B. Mubhem
C. Mubeyyen
D. Mutezad
E. Mutekarib

151. Ya bizzat Kuran ya da Hz.Peygamber tarafindan açıklanan lafizlara ne denir?
A. Mucmel
B. Mubhem
C. Mubeyyen
D. Mutezad
E. Mutekarib

152. Arap dilinde lafızları farklı anlamları aynı olan kelimelere ne denir?
A. Mutebayin
B. Mutekarib
C. Muteradif
D. Mutezad
E. Mubeyyen

153. Hangisi mutezad bir kelimedir?
A. Furuk
B. Nevm
C. Ayn
D. Bahil
E. As'ase

154. Birçok farklı anlama delalet eden lafızlara ne denir?
A. Mubeyyen
B. Mutebayin
C. Mutezad
D. Müşterek
E. Mutekarib

155.
I.Muteradif
II. Mutekarib
III. Müşterek
IV. Mutezad
Hangi lafızlar için Arap dilinde bir literatür oluşmamıştır?
A. I ve II
B. III ve IV
C. I ve III
D. II ve IV
E. Hiçbiri

156. Teşbih unsuru olmaksızın çok veciz bir lafzın yoğun bir anlamla ortaya konan bir kısım ayetlerin vecize gibi değerlendirilmesine ne denir?
A. Istiare
B. Mecazi mursel
C. Mursel mesel
D. Emsalul Kuran
E. Kinaye

157. Kasemin en önemli gayesi nedir?
A. Sözü tekid etmek
B. Muhatabın dikkatini cekmek
C. Mesajın önemini vurgulamak
D. Yemin edileni yuceltmek
E. Yemin konusunu önemsemek

158. Birbirine benzemesi sebebiyle ihtimallerin herhangi biri üzerinde yakini olarak karar kılınamaması, karıştırılması anlamına gelen kelime hangisidir?
A. Teşabüh
B. Hayret
C. Şüphe
D. Taaccüp
E. Teşbih

159. Istiva kelimesine istikrar manasi vererek tevil eden kimdir.
A. Selef mezhebi
B. Kelamcilar
C. Halef mezhebi
D. Mutezile
E. Usulculer

160. Muhkem ayetlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A. Kuranin özünü oluştururlar
B. Ayetlerin bir kısmı muhkemdir
C. Muteşabih ayetlerin ışığı altında değerlendirilirler
D. Manalari başka bir konu ile hiç karışmaz
E. Manalarini anlamak icin izah ve delile ihtiyaç yoktur

161. Hangisi Hurufu mukatta hakkında ortaya konulan görüşlerden değildir?
A. Sözü tekid
B. Yemin
C. Ebced
D. Kuranin isimleri
E. Sure isimleri

162. Hurufu Mukatta hakkinda alimlerin çoğu tarafından tercih edilen görüş hangisidir?
A. Bu harflerin bilgisi sadece Allaha aittir
B. Bu harfler yemin için gelmişlerdir
C. Bu harflerin amaci müşriklerin dikkatini çekmektir
D. Bu harfler Allah ile rasulu arasında şifredir
E. Bu harfler Kurana dikkat çekmek içindir

163. Hurufu mukatta yi belli kelimelerin kisaltmasi olarak gören görüşe göre Meryem suresinin başındaki harfler neyi sembolize eder?
A. Rahman ismi şerifini
B. Ben Allahi görürüm cümlesini
C. Ben Allahi bilirim cümlesini
D. Ilahi isimleri
E. Allah - Muhammed - Cebrail'i

164. Hangisi hurufu mukattaya tasavvufi mana yükler?
A. Zeccac
B. Fahreddin Razi
C. Tirmizi
D. Imam Şafii
E. Mevlana

165. Kuran'daki peygamber kıssaları ile bir lafzın değişik siyaklarda farklı şekillerde gelmesi, kevni yasalara ilişkin tesbitler hangi kısma girer?
A. Muhkem
B. Müşkil
C. Şüphe
D. Lafzi müteşabih
E. Te'vil
166. Daha çok bilgi azlığı nedeniyle uyanan vehimleri giderip tatmin edici cevaplar hazırlayan ilim dalına ne denir?
A. Müşkilul Kuran
B. Icazul Kuran
C. Garibul Kuran
D. Emsalul Kuran
E. Irabul Kuran

167. Allahın zat ve sıfatlarının mahiyeti, ölüm sonrası hayata ait tasvirler, hurufu mukattaa ve melek, cin , şeytan gibi varlıklar hangi kısma girer?
A. Lafzi müteşabih
B. Müşkil
C. Te'vil
D. Muhkem
E. Manevi müteşabih

168. İsraili haberler nakletmekle öne çıkmış olan isimleri arasında yer almaz?
A Ka'bu'l-Ahbar
B Abdullah b. Selam rl- Ensari
C Vehb b. Münebbih
D Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc
E zemahşeri

169. Ilk resul kimdir?
A. Hz. Adem
B. Hz. Nuh
C. Hz. Ibrahim
D. Hz. Muhammed

170. Hangisi Esbabi nuzul çeşidi değildir?
A. Doğrudan Hz. Peygambere yöneltilen sorulara cevaben inen ayetler
B. Toplumda infiale sebep olan bir olay hakkında inen ayetler
C. Bir konuda konulan hükmü değiştirmek üzere inen ayetler
D. Herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek içn inen ayetler

171. Urve b. Zubeyr'in teyzesi kimdir?
A. Hz. Hafsa
B. Hz. Aişe
C. Hz. Ümmü Seleme
D. Hz. Mariye

172. Hangisi esbabi nuzulle ilgili değildir?
A. Son derece önemli olsa da esbabi nuzulu bilmeden Kurani anlamak imkansiz değildir
B. Her ne kadar özel olsa da hükümleri geneldir
C. Kuranın iniş sürecinde vuku bulmuş olaylarla ilgili bir kavramdır
D. Abartılı ve asılsız bilgilere de yer verilmiştir
E. Özelliklerinden biri de tekrar edilmeleridir

173. Tevratta onlara şöyle yazdık. Cana can göze göz buruna burun kulağa kulak dişe diş (karşılık ve cezadır. (Maide 45) ayeti kerimesi Taberiye göre niçin inmiştir?
A. Ehli kitabın inkarcilarini anlatmak için
B. Kısas hakkında bilgi vermek için
C. Hz. Peygamberden önceki kavimler hakkında kıssa etmek için
D. Bu ayet sadece tevrat ehline değil bütün insanlara şamil olduğu için

174. Islam alimlerine göre dört tür nesih vardır. Bunların hangisinde alimler görüş ayrılığına düşmüştür?
A. Kuranin kurani neshi
B. Kuranin sunneti neshi
C. Sunnetin kurani neshi
D. Sunnetin sunneti neshi

175. Son dönemde nesh alanında en önemli çalışmayı yapan kimdir?
A. Hibetullah b. Selame
B. Celaluddin Suyuti
C. Şah Veliyyullah Dehlevi
D. Mustafa Zeyd

176. Kuranda neshi kabul edenlere göre hangi konularda nesh olmaz?
A. Dini konularda
B. Itikadi konularda
C. Fıkhi konularda
D. Ameli konularda
E. Sosyal konularda

177. Hangisi kıssa türlerinden değildir?
A. Elcilerin getirdikleri mesajlari ve ummetlerinin gösterdikleri tepkileri içeren kıssalar
B. Bazı topluluklar hakkında anlatılan kıssalar
C. Hz. Peygamber dönemindeki olaylarla ilgili kıssalar
D. Farklı ayetlerde tekrar tekrar anlatılan fakat her seferinde farklı yönlerine değinen kıssalar

178. Hangisi Israili haberlerin çeşitlerinden değildir?
A. Ehli sunnete karşı cephe alan bazi sapik firkalarin siyasi maksatla uydurduklari rivayetler
B. Senedi sahih olup Kurana ve sunnete muvafik olanlar
C. Yalan olduğu bilinenler
D. Sıhhati tam olarak bilinmeyip ne kabul ne de red edilebilen rivayetler

179. Gecmiste yasayan bazi topluluklar hakkinda anlatilan kissalar gurubuna girer
A Uhud ve Bedir harbini anlatan ayerler
B Hz Musa ile ilgili kissa
C Israiogullarini anlatan kissalar
D Ebrehe ordusuyla ilgili kissa

180. Hud suresi 40.ayetteki ifadelerden hareketle Nuh gemisinin bir buharlı gemi olduğunu söyleyen kimdir?
A. Elmalılı Hamdi Yazir
B. Fazlurrahman
C. Muhammed Esed
D. Mevdudi
E. Vico

181. Tekvir suresinin 6.ayetinden hareketle hidrojenin yanıcı oksijeninse yanmayi hizlandirici olduğunu dolayısıyla denizlerin tutuşturulmasından bahseden ayetin hiç de tuhaf bir durumu anlamadığını dile getiren kimdir?
A. Elmalılı Hamdi Yazir
B. Fazlurrahman
C. Muhammed Esed
D. Mevdudi
E. Vico

182. Kıssalar çerçevesinde Kuran ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma kime aittir?
A. Mevdudi
B. Wilhelm Dilthey
C. Vico
D. Ebu Ishak b. Yahya
E. Halefullah

183. Kutsal kitabin yorumlanmasi surecine ne denir?
A. Hermenötik
B. Romantik
C. Teolojik hermenotik
D. Yöntembilimsel hermenötik
184. Kime göre kaynağı itibariyle Kuran ilahi olsa da dünyaya indiği andan itibaren beşerileşmeye başlamıştır?
A. Fazlurrahman
B. Hasan Hanefi
C. Muhammed Esed
D. Nasr Hamid Ebu Zeyd
E. Muhammed Arkoun

185. Matbu Kuran tercümelerinin ilk basimlari ne zamandan sonra görülmeye başlanmıştır?
A. Cumhuriyet
B. Tanzimat fermani
C. Meşrutiyet
D. Tevhidi Tedrisat Kanunu

186. Hangisinin meal çalışması şiir şeklindedir?
A. Bedri Noyan
B. Hasan Basri Cantay
C. Ömer Rıza Doğrul
D. Mustafa Islamoglu

187. Mealcilik hareketi 1988 yılında hangi dergi ile neşrine başlamıştır?
A. Kelime
B. Kalem
C. Diriliş
D. Meal-Tefsir
E. Yedi İklim

188. Mealcilik denilince akla gelen önemli isimlerden biri olup Türkçe meallerle yetinilmesi durumunda kuranın ruhuna aykırı sonuçlara ulaşılabilecegi tehlikesine dikkat çeken kimdir?
A. Muhammed Esed
B. Mustafa Islamoglu
C. Zeyveli
D. Ihsan Eliacik

189. Ragib isfahaninin mutesabih ayetleri inceledigi kisimlardan dgldir
A Bilinmesi mumkun olmayan mutlak mutesabihlerdir
B Muhkemlerle karsilastirildiginda manasi bilinebilenler
C Insanin sebeplere sarilarak manasini bilebilecegi izafi mutesabihler
D Bilgisi sadece ilimde derinlik kazanmis bazi kimselere tahsis edilmis mutesabihler

190. Hangisi Kurandaki manevi mutesabih kismina girmemektedir
A Kevni yasalara iliskin tespitler
B Hurufi mukatta' a
C Gaybi varliklar
D Olum sonrasi hayata ait tefsirler
E Allahin zat ve sifaninin mahiyeti

191. Kutful Ezhar fi Kesfil Esrar adlii eser kime aittir
A Tacul Kurra Kirmani
B Kadi Abdulcebbar
C Suyuti
D Sufyani Sevri
E Muhsin Demirci

192. Hangisi siyak cesitlerinden dgldir
A Ayet ici siyak
B Ayetler arasi siyak
C Farkli konular arasi siyak
D Ayni konular arasi siyak
E Butun Kuran ici siyak

193. Kuranin suana kadar tespit edilen mucizevi yonlerdinden dgldir
A Dil ve nazim yonuyle icaz
B ilmi Icaz
C Gaybi Icaz
D Medeniyet insasiyla icaz
E muhkem icaz

194. Hangi teoriye gore Kuranin benzeri rahatlikla ortaya konabilirdi Ancak Allah buna engel oldu
A bing bang
B Sarfe
C Buyuk cokus
D Icaz
D muskill

195. I Tum Kuran ile meydan okuma
II On sure ile meydan okuma
III Bir sure ile meydan okuma
Hz Peygamber Kuran mucizesi ile araplara hangileriyle meydan okumustur
A yalniz I
B II III
C I II III
D I III
E hicbiri

196. elif lam mim sad harfleri hangi ilahi isim ve sifatin kisaltmasidir
A Ben Allahim bilirim
B Ben Allahim gorurum
C Ben Allahim bilirim ve hukmederim
D Ben Allahim Yuceyim

197. Arap dilinin emsal ve aksam gibi olgularına ne denir?
A. Leksikoloji ( sözlük bilim)
B. Morfoloji
C. Mübhematül Kuran
D. Paradigmatik (dilsel)
E. Hakaiki asliye

198. Hurufi mukattayi hece harfleri olarak kbl eden islam alimlerinin goruslerinden dgldir
A Basinda bulunduklari surelerin isimleridir
B Kuranin isimleridir
C Bu harfler iki sureyi birbirinden ayirma islevi gorur
D Ebced hesabiyla onemli olaylarin tarihine isaret eder
E Bu harfler Hz Peygamberin adlarinin bas harflerinden olusurlar

199. Fazlurrahmana göre Islam dunyasindaki en ciddi mesele nedir?
A. Eğitim
B. Yenilik
C. Gelenek
D. Yorumlama
E. Onyargi

200. Muhammed Esed'in Kurani tabi tuttugu okumalardan dgldir
A Semantik
B Semiyotik
C Hermeneutik
D Antropolojik
E Psikolojik

Cevaplar
1B 2C 3D 4D 5C 6A 7C 8D 9E 10D 11C 12D 13C 14B 15E 16A 17D 18C 19C 20C 21C 22D 23D 24D 25C 26E 27B 28D 29D 30A 31C 32D 33A 34C 35D 36A 37C 38E 39A 40C 41A 42D 43D 44E 45D 46B 47E 48C 49E 50D 51B 52C 53D 54C 55A 56D 57B 58E 59E 60D 61A 62B 63D 64A 65B 66C 67B 68C 69B 70C 71D 72B 73C 74D 75A 76D 77B 78E 79A 80C 81D 82A 83C 84C 85A 86E 87C 88D 89B 90C 91B 92A 93C 94B 95D 96C 97C 98A 99C 100B 101A 102A 103A 104E 105C 106E 107A 108C 109B 110C 111D 112D 113C 114E 115D 116E 117C 118B 119A 120C 121E 122B 123C 124A 125D 126C 127C 128B 129B 130A 131E 132D 133B 134A 135D 136E 137A 138B 139C 140A 141A 142D 143C 144A 145E 146B 147E 148B 149B 150A 151A 152C 153E 154D 155D 156C 157A 158C 159C 160C 161A 162C 163D 164C 165D 166A 167E 168E 169B 170C 171B 172E 173A 174C 175D 176B 177D 178A 179D 180A 181D 182E 183C 184D 185B 186A 187A 188C 189B 190A 191C 192D 193E 194B 195C 196C 197D 198E 199A 200C
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 17 misafir