AÖF işletme 5-8 ünite özeti

Cevapla
meryemdimetoka
Mesajlar: 1
Kayıt: 18 Ara 2019 11:45
İletişim:

18 Ara 2019 11:50

ÜNİTE 5
YÖNETİM KAVRAMI
En yalın tanımı ile yönetim başkaları vasıtasıyla iş görmektir. Rastgele değil, etkili ve verimli olması gerekmektedir. Bu cümlede yer alan etkililik, mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşmayı, verimlilik ise en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade etmektedir. Kısaca, yönetim faaliyeti ile amaçlanan, en az kaynak kullanımı ile en yüksek düzeydeki amaçlara ulaşmak; işlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. bu faaliyetin dört önemli unsur içerdiğini görürüz:
1) İşi yapacak insanlara ihtiyaç vardır.
2) Etkili ve verimli olması gerekir.
3) Planlama örgütleme yöneltme denetim , bu dört unsur etki ve verim için gereklidir.
4) En temel nokta belirlenen amaçlara ulaşmaktır.
Yönetimin 3 farklı türü vardır: Ailesel yönetim,Siyasal yönetim ve profesyonel yönetim.
Ailesel yönetimde yönetim kısmının önemli mevkilerinde aile üyeleri vardır. Sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu bir diğer yönetim türü ise siyasal yönetimdir. yönetim konusunda eğitim almış olmak önemsenmekle birlikte, sahip olunan siyasal düşünce ve amaçlar yönetim kademelerine girişi önemli ölçüde etkilemektedir. Yönetim işinin bir meslek hâline getirilmesi ile ilgili olan profesyonel yönetim, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır.
Yönetim Piramidi: En alt kademede olanlar sayıca fazladır ve yönetsel görevleri yoktur.
Üst kademe yönetim: tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. genel müdür ya da genel direktör gibi unvanlara sahiptirler.
Orta kademe yönetim: başlıca işletme birimlerinin yönetiminden sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerini koordine ederler. (bölge müdürü, proje lideri, bölüm müdürü) orta kademe yöneticiler, üst yönetimce belirlenen plan, politika ve stratejilerin sorumlu oldukları birimlere uyarlanmasını ve kendilerine bağlı birimlere iletilmesini sağlar.
Alt kademe yönetim: işletmede operasyonel faaliyetleri yönetirler. Kendilerinden bir üst kademedeki yöneticilerden aldıkları talimatları yönetsel görevi olmayan en alt kademeye iletirler ve organize ederler.üretim ve hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumludurlar. Ünvanları şeftir. Bazen bölge müdürleri de bu kademede yer alabilir.
YÖNETİCİ KAVRAMI Yönetici yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Bu sebeple de yöneticinin başarısı başkalarına bağlıdır. Kişisel başarı, başkalarını koordine etme görevlendirme iş bölümü yapma yardım etme denetleme ve benzeri görevleri vardır.
Yönetim pozisyonunu bu 3 öge ile açıklayabiliriz: Yönetsel yetenekler, yönetsel roller,yönetim fonksiyonları.
YÖNETSEL YETENEK içinde 3 ayrı özellik vardır.
Teknik Yetenek: işletme yönetiminin herhangi bir alanı (pazarlama, satın alma, muhasebe, insan kaynakları, üretim gibi) ile ilgili uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisi teknik yetenek ile ifade edilir. Teknik yetenek özellikle yönetimin alt kademelerinde önem taşıdığı için, alt yönetim kademelerine yapılacak olan terfilerde teknik yeteneği yüksek olan çalışanlar tercih edilir.
Beşeri Yetenek: : Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsar. insan ilişkilerinde başarılı olan yöneticiler iletişim, güdüleme, liderlik, ilham verme ve güven oluşturmayı nasıl yapacaklar›nı bilen kişilerdir.
Kavramsal Yetenek: Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesini ifade eder. İşletme içerisindeki çeflitli operasyonel ve yönetsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi, bunlardan birisindeki değişimin diğerini nasıl etkilediğini, işletme ile onun faaliyetlerini etkileyen çeşitli çevre koşulları arasındaki belirsiz ilişkileri görebilmeyi ve genel gidiş yolları hakkında düşünmeyi içerir.
YÖNETSEL ROLLER
Henry Mintzberg yönetim işini tam tarif edebilmek için incelemiş ve roller olduğuna karar vermiş. Üç grupta incelenir.
1) Kişiler Arası Roller
Temsil Rolü : sosyal veya resmi görüşmelerde işletmeyi temsil etmek, resmi evrak
imzalanması gibi durumlardır.
Lider Rolü: yöneticinin emrinde çalışanları motive etmek ve onlara liderlik etmek.
Birleştirici rolü: işletme sahipleri ile çalışanları ya da işletmenin çevresi ile işletme arasındaki
İrtibatın sağlanması.
2) Bilgi Sağlama Rolü
Monitör Rolü : raporları okuyarak yada bireyler ile irtibat kurarak işletme dışı ve içinden bilgi toplamak.
Bilgi Yayma Rolü: toplanan bilgilerin örgüt ile paylaşımı. Toplantı yolu ile.
Sözcü Rolü: : işletmenin durumu, planları, politikaları, faaliyetleri gibi konularda işletme dışındakilere bilgi verilmesidir.
3) Karar Verici Rolü
Girişimci Rolü : değişim gelişim ve yeniliklerin izlenmesi işletmenin pek çok yönden daha iyi hale gelmesi için.
Sorun Çözücü Rolü: çalışanlar arası yada müşteriler ile yaşanan sorunlarda çözüm odaklı olması.
Kaynak Dağıtıcı Rolü: işletme kaynaklarını birimler arası eşit dağıtma ve israf etmemem.
Arabulucu Rolü: sorunlara çözümler üretirken astlarına üstlerine mevkidaşlarına danışması.

Yönetim Fonksiyonları
Planlama : Amaçların belirlenmesi - Stratejinin oluşturulması - Faaliyetlerin koordinasyonu için planların geliştirilmesi –
Örgütleme: Neyin nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi –
Yöneltme : Motivasyon - Liderlik - insanları bir araya getirecek diğer faaliyetler –
Kontrol : Faaliyetlerin planlandığı şekilde yerine getirilmesini sağlamak için izlenmesi, sapmalar için düzeltici önlem alınması
Planlama : Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir. Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir. Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir. Planlama sürecinde en önemli kavram amaçtır.


Planlama süreci
1. Örgütsel amaçlar›n belirlenmesi
2. Gelecekteki olası olay ve varsayımların belirlenmesi
3. Seçeneklerin belirlenmesi
4. En iyi alternatiflerin seçimi
5. Uygun alt planların hazırlanması
6. Planların uygulanması

Plan türleri: Planlar amaç ve hedeflere varmak için belirlenmiş yollar ve kararlar topluluğudur.

ÖRGÜTLEME iş ile iş, iş ile insan, insan ile insan arası ilişkiler...
İşletme içinde görevi olan olmayan tüm çalışanların etkili ve verimli olabilmesi için hangi işte çalışacaklarını kimlerle çalışacaklarını kimlerden sorumlu olduklarını kimlerin onlardan sorumlu olduğunu iletişim kanallarını bilmeleri ..tüm bunlar örgütlemenin işidir. Örgütleme için planlamanın sonunda seçilmiş olan plan ve stratejiler temel kabul edilir. Plan ve strateji ‘ne’ yapılacağını, örgütleme ise bunun ‘nasıl’ yapılacağını belirtir. Diğer bir anlatımla örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı (organizasyon) oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla ilgilidir.ayrıca örgütleme çalışanların ihtiyaç duyacağı ekipmanları ve yönetsel/yönetsel olmayan görevleri belirler.
Örgütleme Süreci

Örgütlemede Temel Unsurlar
İş Bölümü ve Uzmanlaşma: işin her biri farklı kişilerce yapılacak şekilde bölümlendirilmesi.yani işin tamamını yapmayacak tek bir bölümünde uzmanlaşacaktır.her iş tipi için uygun değildir.
Bölümlendirme:Fonksiyonlara göre bölümlendirme : Fonksiyonel bölümlendirmenin tipik örnekleri; finans, pazarlama, üretim, personel, araştırma ve geliştirme, muhasebe vb.

Ürün temeline göre bölümlendirme : her ürün için ayrı departman oluşturulur. Verim üzerine avantajlıdır koordine etmek daha kolaydır fakat her ürün için departman her departman için ayrı çalışan gerekir bu da dezavantajdır.

Coğrafi temele göre bölümlendirme: coğrafi bölgeler temel alınarak departman oluşturulur. Bu tip bölümlendirmede karar verme yetkisi alt kademelere kaydırılabilir.

Müflteri temeline göre bölümlendirme: işletmelerin belirli müşterilerin siparişlerine göre faaliyet gösterdiği ve her müşterinin özel istekleri olduğu durumlarda tercih edilen bölümlendirme türüdür. Böyle bir bölümlendirme işletmenin bütün fonksiyonlarını değil, müşteri ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı fonksiyonları içine alır.
Süreç temeline göre bölümlendirme: Belirli bir makine ve donanım kullanan veya belirli bir işlemi yapan kişilerin tamamının veya önemli bir kısmının aynı bölümde toplanması ile oluşturulan bölümlendirme türüdür. Örneğin tekstil sanayiinde yapılan işlem veya kullanılan araçlara göre; harman-hallaç, fitil, masura, dokuma, boya vb. bölümler yer alabilmektedir.
Komuta zinciri : İşletme içerisinde üst ve alt kademe yöneticiler ve çalışanlara ilişkin tüm pozisyonları birbirine bağlayan ve görev ile ilgili emirleri kimin nasıl vereceğini, kimin kime karşı sorumlu olacağını belirleyen komuta düzenini ifade eder.
Yetki ve Sorumluluk: yetki, yöneticilerin görev alanlarında karar alma yetki verme ve kaynak dağıtmaya ilişkin hakkıdır.
Yetki Devri: yetkiyi astlarına devredebilir ama hala sorumludur.
Komuta Birliği: bir asta yalnızca bir üst komuta verir.
Kontrol Alanı: yöneticinin etkili ve verimli şekilde yönetebileceği ast sayısıdır.
Merkezileşme Derecesi
Üst kademe herseye karar verirse ve astlar da uygularsa merkezileşmesi yüksektir. Fakat eğer karar verme durumu astlara da dağılıyor ise merkezileşme düşüktür.günümüze daha sağlıklı olan merkezileşmemedir.
Biçimselleşme
işlletme içerisinde neyin, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağ› önceden ayrıntılı olarak belirlenmiş, yazılı kurallara bağlanmış ve bu kurallara uyulması zorunlu hâle gelmişse biçimselleşme derecesi yüksektir.
YÖNELTME (YÜRÜTME)
Yöneltme, yöneticilerin astlarına emir verme veya başka yollarla ne yapılması gerektiğini bildirmesidir.
Emirlerin bazı özellikleri taşıması gerekir.
Etkin bir yöneltme sistemi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.


Güdüleme (Motivasyon)
Güdülenmeyi kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları şeklinde tanımlayabiliriz. Güdüleme ise insanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır.
Liderlik (Önderlik)
işletme çalışanlarını etkileyerek, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi yolunda onları yönlendirmek ve yöneltmektir.
yönetici ile lider aras›ndaki farklar vardır.

İletişim : kaynak , mesaj,alıcı,iletişim kanalı ve araçları gibi süreçleri içeren bir olgudur.
İşletmelerde 2 tür iletişim vardır. Biçimsel ve biçimsel olmayan.biçimsel olanda aşağı doğru,yukarı doğru çapraz ve yatay şeklinde ast üst ilişkisine bağlı iletişim türleri vardır.işi çabuklaştırmak için biçimselden sıyrılma hali de biçimsel olmayan iletişimdir.
Kontrol
Kontrol, faaliyetlerin sonuçlarını, önceden belirlenmiş olan standartlara karşılaşt›rmak, eğer farklılık varsa gerekli düzeltmeleri yapmak. Planlama sürecinde belirlenmiş amaçlar ve hedefler kontrol sürecinde fiili sonuçların karşılaştırılacağı standartlara dönüşür.
Kontrol Süreci: 4 temel aşamadan oluşur.

Standartların belirlenmesi, fiili performansın ölçülmesi, fiili performansın standartlar ile karşılaştırılması, gerekliyse düzelmelerin yapılması.
Kontrol türleri: ileri dönük kontrol, eş zamanlı kontrol ve geriye dönük kontrol.
ÜNİTE 6
İŞLETMELERDE ÜRETİM VE PAZARLAMA
Üretim fonksiyonunun anlamı ve temel kavramlarına baktığımız bu bölümde üretim sisteminin Girdi,İşlemÇıktı ve Geri bildirim diye isimlendirilen 4 temel unsuru olduğunu görürüz. Üretim sürecinde sisteme giren ögeler fayda sağlayacak çıktılara dönüştürülürken 4 öge önem taşır. Verimlilik(girdi başına çıktı),Etkinlik(amaçları gerçekleştirme derecesi),Kapasite(birim zamanda üretim miktarı),Esneklik(talep değişikliğine cevap verebilme ve yeni ürün üretebilme ).
ÜRETİM SİSTEMLERİ : EL , EV, İMALATHANE VE FABRİKASYON şeklinde 4 türdür.
ÜRETİM BİÇİMLERİ :
1) Üretim yöntemine göre:
A) Primer: hammadde çıkarılması petrol kömür vb.
B) Analitik sentetik: hammadde ayrıştırması petrolden asfalt yapımı vb
C) Fabrikasyon : hammadde biçim değiştirir değeri artar
D) Montaj : çeşitli hammaddeler biraraya gelip yeni ürün ortaya çıkarırlar.
2) Ürünün cinsine göre: ürünün özelliklerine göre üretim biçimi düzenlenir.
3) Ürün akışı ve miktarına göre:
A) Tek üretim: bir kereliğine bir yere özgü sipariş usulü (köprü vb)
B) Seri üretim: bir ürünün belli bir süre üretilmesi. Seri miktar küçük periyod kısa ise sipariş üretim biçimine benzer ama tam tersi ise kitle üretime benzerlik gösterir.
C) Akıcı üretim: standartlaşmış ürünler özel makineler ile kesintisiz olarak gerçekleşir. İş işçi ve zaman önceden belirlenmiştir.
D) Sipariş üretim: istenen ürünün siparişi üzerine az sayıda ürünün bir defada üretilmesi, az sayıda ürünün talep geldikçe belirsiz aralıklar ile üretilmesi, az sayıda ürünün belirli aralıklar ile periyodik olarak üretilmesi işidir.
E) Sürekli üretim: malzeme akışı süreklidir. Pazar bulunabiliyor ise avantajlıdır. Kitlesel ve akış tipi olarak ikiye ayrılır. Kitlesel coca cola örnektir. Akış tipinde ise makine ve tesis o ürüne göre ayarlanmıştır. Sermaye yoğundur. Çimento,plastik,şeker,kağıt vb.
F) Yalın üretim: en az kaynakla en çok değer yaratma amaçlanır en bilinen tekniği tam zamanında üretimdir.
PAZARLAMA FONKSİYONUNUN ANLAMI VE TEMEL KAVRAMLAR
Pazarlamanın 5 adet kavramı vardır. İhtiyaçlar ve istekler, tüketici müşteri ve endüstriyel müşteri,Pazar,değer tatmin,değişim.
PAZARLAMA KARMASI
Pazarlama karması neyin nasıl ne zaman yapılacağı ile ilgilenir.
Pazarlama açısından ürünleri sınıflandırılması
1) ÜRÜN: ürün satın alanlar ürünün dışına,satış sonrası hizmete marka imajına , ününe hem fiziksel hem psikolojik şekilde değerlendirirler.
A) Tüketim ürünler: şahsi veya ailevi ihtiyacı gidermek için alınır. Kolayda, beğenmeli,özellikli, aranmayan ürünler olarak 4 e ayrılır.
B) Endüstriyel ürünler : başka bir ürünün üretiminde kullanılan ürünler 6 ya ayrılır:
Hammadde, işlenmiş madde ve parça,yatırım ürünleri , yardımcı donatım,işletme gereçleri,endüstriyel hizmetler.
2) FİYAT :Ürün fiyatı belirlerken aşağıdaki amaçları dikkate almalyız.
Kar sağlama amacı , rekabete dönük amaçlar, yaşamını sürdürme, satış hacmi arttırma(satış maksimizasyonu)
3) DAĞITIM : dağıtımın rolü ürünü hedef kitleye ulaştırmadır.
Dolaysız katılım: doğrudan aracısız şekilde satmak.
Dağıtım kanalında basamak ortadan kaldırmaya aracısızlaştırma denir.
4) PAZARLAMA İLETİŞİMİ : işletme ürün hizmet ile hedef kitle arasındakı tüm iletişimdir.
• Reklam , satış özendirme, halkla ilişkiler, kişisel satış, doğrudan pazarlama
ÜNİTE 7
İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İşletmelerin faktörlerini girişimci sermaye doğal kaynaklar teknoloji ve emek oluşturur. İnsan kaynağı işletmedeki herkesi kapsar. İnsan kaynakları yönetimi insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve ilkeleri bir bütün olarak inceler.
Personel yönetimi çalışanlarla işletme ve devlet arasındaki mali ve hukuki ilişkileri içerir. İnsan kaynakları yönetimi , personel yönetimi öncelikli alt çalışma alanı olmak üzere, eleman ihtiyacının belirlenmesi çatışma çözümü,birey veya grup arası iletişimin sağlanması biz duygusunun gelişmesi çalışanların eğitimi ...insan kaynakları yönetimi personel yönetimi ve endüstri ilişkilerini kapsar.
• İşletmeye rekabetçi üstünlük sağlama amacıyla insan kaynağı sağlanması
• Bütün çalışanları etkileyen süreçlerin sistemli planlanması geliştirilmesi ve kontrolü.
• Etkin ve ekonomik şelikde hedefler doğrultusunda insan kaynaklarının geliştirilmesi.
İnsan kaynkları yönetiminin amacı ve önemi: çalışandan maksimum verim almak.iş yaşamının kalitesini yükselterek çalışanların zevk almalarını sağlamak.
İnsan kaynağı yönetimi üç nedenden dolayı önemlidir.
• Rekabet avantajı sağlayan bir kaynaktır.
• İşletme stratejisinin önemli bir parçasıdır.
• Çalışanlara davranış biçimi işletme performansını önemli ölçüde etkiler.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARI
Çalışanın işe girişi ve çıkışı arasındaki süreci insan kaynakları sorumluluğundadır.
• İnsan kaynakları planlaması
• İşe alım
• Eğitim ve geliştirme
• Performans yönetimi
• Ücret yönetimi
• Kariyer yönetimi
• Çalışma ilkeleri ve iş güvenliği
• Özlük işleri
İnsan kaynakları planlaması : doğru sayıda ve nitelikteki çalışanın doğru yer ve zamanda yöneticiler tarafından bir araya getirilme sürecidir.
2 temel aşamadan oluşur.
İnsan kaynağı arzının belirlenmesi: yöneticiler çalışanların envanterini çıkartarak özelliklerine bakıp hangi işe kim uygun değerlendirmei yaparlar. Ve işler için kaç kişi var belirlenen işte çalışacak insanları nitelikleri sayısının belirlenmesidir.
İnsan kaynağı talebi belirlenmesi: ne kadar çalışana ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. Eğer bir iş için sunulan yani arz edilen insanlar talepten az ise yani elimizde çalışabilecek insan sayısı çalıştırılması gereken insan sayısından az ise ya işe alım olacak yada mevcut personel eğitim alacak vardiya falan yapacaktır.
İşe alma ve işten çıkarma : insan kaynakları planında pozisyon boşluğu olursa işe alım olur, ğer plan doğrultusunda fazla çalışan görünüyorsa işten çıkarma olur.
Personel bulma: işletme içinde öncelikle ellerindeki elemanları değerlendirirler .
Seçim : en önemli kriter işin gerekleri ile adayın niteliklerinin eşit olmasıdır.
Oryantasyon: işe girince iş ve işletmeye dair yeni işe alınan personele tanıtımdır.
Personel eğitimi: iş başı ve iş dışı olarak geleneksel eğitimin yanında ayrıca erişilebilirlik fiyat ve bilgiye ulaşma becerisinden dolayı teknoloji destekli eğitim yöntemleri de kullanılır.
Ücret yönetimi: ücret çalışanın emeğinin karşılığıdır. Adil ücret sistemi için yapılan işlerin birbirlerine göre değerini belirlemek gerekir.
Performans Yönetimi: yöneticiler çalışanlarının işlerini etkin ve verimli yapıp yapmadıklarını neye ihtiyaçları olduğunu bilmelidir. Perfprmansın planlanması, ölçülüp değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekir.
Performan değerlendirme yöntemleri performans değerlendirme sonuçları çalışanın eğitim ihtiyacının belirlenmesi performansa dayalı ücretlendirme yada ek ödemelerde veya çalışanın terfiinde kullanılır.
Kariyer yönetimi: kariyer hedefine ulaşmak için yöneticilere imkan sağlayan hedef planlaması stratejik düzenleme ve uygulama sürecidir.
İnsan kaynakları aynı zamanda iş sözleşmeleri iş çıkış işlemleri tazminat hesabı ödemeleri bürokratik işlemler yemek servis özel yemek ve toplantı işleri ile de ilgilenir.
İnsan kaynakları işletmeler içinde işletmenin büyüklüğüne göre değişir. Küçük işletmelerde her bölüm kendi personeli ile ilgilenirken işletme büyüdükçe insan kaynaklarının departman olarak yöneticilere yakın pozisyonda ayrılması gerekir.
İNSAN KAYNAKLARININ İÇ ORGANİZASYONU
Yetki emir ve itaat bekleme hakkı vardır.
Komuta: hiyerarşik düzende kullanana yaptırım ceza ve ödül hakkı bulunur.
Kurmay yetki : uzmanlık yetkisidir. Diğer yöneticilere önerilerde bulunurlar.
Fonksiyonel yetki : belli bir konuda uzman olan yöneticiye sınırlı olmak kaydıyla komuta yetkisi gibi yaptırım hakkı verir.
İşletme büyüdkçe yeni bir alt insan kaynakları birimi açılabilir. İşlevler organ yaratır.
ÜNİTE 8
Muhasebe ve finansal yönetim
Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, Kaydeden,özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra, ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir. Finans da muhasebe gibi karar vericilere yardımcı olmak için vardır. İşletmede fonların nasıl sağlandığı ve nerelere yatırlıdığı ile ilgilidir.
Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan taraflar :
• İşletme yöneticileri
• İşletmeye borç verenler
• Müşteri ve tedarikçiler
• İşletmede çalışanlar
• Rakipler
• Devlet ve kamu kuramları
Bilgi kullanıcılar bilgiyi işletmeden doğrudan elde etme imkanlarına göre iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İşletme iç taraflar ve işletme dış taraflar.
**işletme faaliyetlerinin planlanması yürütülmesi ve kontrolü gibi temel işletme faaliyetlerinden sorumlu olan yönetiçiler maliyet analizleri karlılık raporları bütçeler gibi ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarlar . bu ihtiyacı karşılayan ise yönetim muhasebesidir. Genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek işletme içi ve dışı bilgi kullanıcıları için bilgi ihtiyacını karşılayan ise finansal veya genel muhasebedir. Muhasebe bilgilerinin faydalı olabilmesi için ilgililik,güvenilirlik, karşılaştırılabilirlik,anlaşılabilirlik ve önemlilik özelliklerini taşıması gerekir.
Muhasebeye İlişkin Temel Konular
Dönem başından dönem sonuna kadar yapılan muhasebe işlemlerine muhasebe süreci veya döngüsü denir. Kaydedilen verilerin analiz edilip yorumlanarak karar vericilere verilmesi ise muhasebenin ikincil işlevidir. : VARLIKLAR=KAYNAKLAR işletme sahipleri tarafından işletmeye sağlanan kaynaklar sermaye kreditörlerce sağlanan kaynaklar da borçlar dır. VARLIKLAR=BORÇLAR + SERMAYE Sermaye işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki hakkını borçlar ise üçüncü şahısların varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder.
Genel Amaçlı Finansal Tablolar: dört temel finansal tablo vardır. Bilanço : dönen ve duran varlıklar. Dönen varlıklar kasa banka hesapları gibi aktif ve dönem içinde paraya dönüşecek olan varlıkalrdır. Duran varlıklar ise arsa makine bina gibi uzun süre satılmayacak olan veya dönem içinde paraya dönüşmeyecek olan varlıklardır. Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar da vardır. Özkaynaklar da ortaklarca ödenen sermayenin dışında dağıtılmamış karları ve dönem karını kapsar. VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR+ ÖZKAYNAKLAR
Diğer bir tablo gelir tablosudur. İşletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği kar ve zararı gösteren gelir gideri gösteren tablodur.
Özkaynak değişim tablosu: bir hesap döneminde özkaynaklarda değişim olmuş ise onu gösterir. Bu tablo bir önceki döneme ait bilanço ve gelir tablolarından yararlanılarak hazırlanır.
Nakit akım tablosu: bir hesap döneminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerlerini gösterir. Bu tablo nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.
Finansal yönetimin işletme faaliyetleri ile bağlantısı: işletmeler amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için finansman yatırım ve işletme faaliyetlerini . (üretim satış) yerine getirmek zorundadırlar. Hammadde alımı malzeme alımı çalışanlara ücret ödenmesi makine techizat alımı ARGE faaliyetleri için gerekli kaynak sağlama faaliyetlerine FİNANSMAN FAALİYETLERİ denir. Sağlanan kaynakların yatırıma dönüştürülmesi gerekir. Faaliyet için gerekli bina makine techizat stok insan teknoloji gibi unsurlara yatırım yapılır buna YATIRIM FAALİYETLERİ denir. Üretimin tamamlanması müşteriye satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi işine de İŞLETME FAALİYETLERİ veya ÜRETİM-SATIŞ FAALİYETLERİ denir. İşletme faaliyeti ana gelir getiriçi faaliyettir.
Finansal yönetim ve işlevleri:
Finansal yönetim işletmelerin ihtiyaç duyduğu fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve bu fonların en uygun alanlara yatırılıp yönetilmesidir. Finansal yönetimde temel amaç karın en yükseğe çıkarılması hisse başı karın en yğkseğe çıkarılması, işletme piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasıdır.
FİNANSAL ANALİZ:
Mevcur durum ve performansı analiz etmek ve gelecekteki durum tahminleri için finansal tablolardaki bazı kalemler arası çeşitli ilişkiler kurulması ölçülmesi ve yorumlanmasını kapsayan süreçtir.mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönler, geleceğe ait finansal planlar, finansal kontrol sağlar.
Finansal analizinde kredi kurumları yatırımcı ve satıcılar gibi üçüncü şahısların işletmelerce yayımlanan finansal tablolarını analiz etmeleri dış analizdir. İşletme içinden olan tarafların hazırladıklarına da iç finansal analiz denir. Analize konu olan finansal tabloların kapsadıkları dönem sayısına göre tek bir dönemi inceler ise statik analiz birbirini izleyen birden fazla döenme ait finansal tabloların analizi ise dinamik analizdir. Analiz kavramını yapılma amacına göre ayırırsak yatırım , yönetim ve kredi analizi olarak görürürz. Sağlam finansman politikasına sahip olmak için yapılan yönetim analizidir. İşletmenin borç ödeme gücnü gösteren ise kredi analizidir. İşletmenin kazanma gücünü ortaya çıkarmak ve yabancı kaynak ve öz kaynak ilişkisini görmek için ise yatırım analizi yapılır.
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
A) Oran analizi: bir işletmenin finansal tablolarında yer alan iki unsurun ilişkisinin analizidir. Kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak yapılır bu oran analizi.oranlar 4 grupta toplanır.
Likidite oranları: işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek diğer ifade ile likidite riskini değerlendirmek net çalışma sermayesinin yeterliliğini saptamak için kullanılır. Likidite oranlar kendi içinde 3 e ayrılır.cari oran , asit test veya likidite oranı, nakit oranı veya disponibilite oranı
Cari oran, işletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Cari oran = Dönen varlıklar/ kısa vadeli yabancı kaynaklar
Likidite oranı (asit test oranı) = (hazır değerler +geçici yatırımlar+ alacaklar)/kısa vadeli yabancı kaynaklar
Nakit oran: nakit ve nakit benzeri varlıklar ile geçici yatırım amacıyla alınan menkul kıymetlerin nakitle ödenecek kısa vadeli borçları ne ölçüde karşılayabileceğini gösteren orandır.
Nakit oranı = (hazır değerler+menkul kıymetler )/ kısa vadeli yabancı kaynaklar+alınan avanslar
Finansal yapı oranları: işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılır. Finansmanda yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini ölçer.
Faaliyet oranları: firmanın faaliyet derecesi yani satışları ile faaliyetleri sürdürme için gerekli varlıklar arası ilişkiyi tanımlar.
Karlılık oranı: finansal tablolarda yer alan kar ın yterli büyüklükte olup olmadığının analizidir. Satışların karlılık oranları ise firmanın satış ve maliyet arası ilişkidir.
Kar ike kaynaklar arası ilişkiyi gösteren oranlar: bu oran analizi kar ve kaynak arası ilişki kurup özkaynak ve uzun vadeli yabancı kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçer.
B) Karşılaştırılmalı tablolar analizi: bir işletmenin birden fazla döneme ait finansal tabloların birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırılmalı olarak düzenlenip zaman içindeki değişimlerinin incelenmesidir.
C) Yüzde yöntemi ile analiz: finansal tablolarda yer alan her kalem aynı tabloda yer alan belirli bir kaleme veya toplama oranlanmaktave bulunan yüzdelere göre ifade edilmektedir.
D) Trend analizi: işletmenin 8-10 yıllık uzun dönemler itibari ile finansal durumuna faaliyet sonuçlarına ilişkin gelişme eğilimini görebilmek için yapılır.
FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
Amacı gelecekte ihtiyaç duyulacak fonları belirlemek ve fonları etkili kullanmanın yanı sıra gelecekte olacak nakit açık veya fazlalıklarına çözüm bulmaktır.finansal ihtiyacın tahmini :orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar için hazırlanan tablolara proforma denir. Bu tablolar için satış yüzdesi,bilanço kalemlerinin günlük satışa oranı, regresyon analizi,ve oranlar olarak 4 yöntem kullanılır. Bütçeleme: planlama ve bütçeleme birbirini tamamlar. Planlamanın sayısal ifadesidir. Plan genel ve uzun dönemli bütçe ise ayrıntılı özel ve kısa dönemlidir ve sayısaldır. Önce satış tahminleri ile başlanacağı için satış bütçesi hazırlanır sonra üretim planlaması ve üretim bütçesi yapılır. Ardından hammadde ve malzeme sağlama için harcama miktarı çıkartılır. Bu üretim için ne kadar iş gücü gerekir (işgücü bütçesi) iş görenlere ödenecek ücretler ve ödenecek vergi, sigorta primi hesaplanıp işgücü bütçesi çıkartılmış olur. Reklam bütçesi de çıkarılır. Üretim bütçesi tamamlandığında da malın üretim maliyetine doğrudan dahil edilemeyen harcamalar için genel imalat giderleri bütçesi hazırlanır.
Finansal kontrol: finansal planların uygulanması tahminlerin geri bilfdirimler ışığında gözden geçirilmesi ve hedeflere ulaşmak için nelerin değişmesi ve gelişmesi gerektiğini görmek.
Finans yöneticisinin en önemli görevi işletmeye gereken fonu uygun kaynaktan sağlamadır. Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar finansmanın iki önemli kaynağıdır.
FONLARIN dönen varlıkların edinilmesi için kullanılması kısa süreli kullanımı ifade eder. Çalışma sermayesi yönetimi olarak ele alınır. Fonların uzun süreli kullanımı ise yatırımdır. Kısa süreli olan çalışma sermayesini işletmenin faaliyet konusu , büyüklüğü ve satış düzenliliği olarak 3 gruba toplarız. Yatırım kararları ise uzun süreli ve duran varlıklara yapılan sermaye harcamalarıdır.kar dağıtım kararları:elde edilen karın nasıl dağıtılacağı ne kadarının ortaklara ne kadarının oto finansman olacağına karar verir.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir