8.Sınıf Türkçe Dersi yazılı soruları

Cevapla
maviyer
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Kas 2016 12:09
İletişim:

12 Kas 2016 14:48

2013–2014 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI …………. ORTAOKULU
8.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI YOKLAMA SORULARIDIR.
Adı-Soyadı:
Sınıf ve Numarası: Notu:……………………………….


ŞİİR YAZMAK
Şiir yazmak her şeyden önce bir ilham işidir. İnsan iç alemine doğru inmezse, içindeki cevherleri keşfedemezse bu işi yapamaz. Gelişen olayları ruhunda duyamayan kişilerin yazdıkları şiirler saçma sapan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Fakat her olaydan etkilenip onu ruhunda duyan kişiler gerçek olarak şiirlerini ortaya koyarlar. Bu kişilerin şiirleri o devirde geçen bütün olayları objektif bir şekilde bize öğretmek fırsatını verir. İstiklal Marşımız bunun en güzel örneğidir. M. Akif'in, olayların özüne inerek ortaya koyduğu bu marş bize o devrin özetini veriyor.

SORULAR
S.1)Parçada altı çizili cümle ile anlatılmak istenen nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S.2)Bir insanın güzel şiir yazması parçaya göre neye bağlıdır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S.3)Parçada yazar, İstiklal Marşımızı neye örnek gösteriyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

S.4)Aşağıdaki cümlelerin fiillerini çatısı bakımından
(öznesine ve nesnesine göre) inceleyiniz.
Öğretmen çok fazla yazı yazdırıyor………………….
Bu çocuğu niye ağlattınız?.............................................
Ahmet ders çalışıyor………………………………. ...
Aynanın başındasüslendik…………………………....
Uzun yıllar görüşmediler……………………………

S.5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Yaşlı ve kimsesiz insanlara kucak açmalıyız.
B) Benim söylediklerim onun da kulağına çalınmış.
C) Yine söz açtık eski günlerden.
D) Köy türküleri hepimizi çok etkiledi.

S.6) I- uygulanışıdır II- değil III- varlığı
IV- yasaların V- olan VI- önemli
Yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı bir cümle kurulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
A) I-II-III-IV-V-VI C) VI-V-III-II-IV-I
B) VI-V-IV-III-II-I D) IV-III-II-VI-V-I

S.7)- “Benim düşüncelerim beni bağlar. Kimseye kabul ettirme sıkıntım yok ve olmayacak. Bu yazımda da bunu göreceksiniz. Kendimi ifade ettim sadece. Özgür bir gezinti yaptım düşünce dünyamda.” diyen bir yazar ne türde yazı yazıyor olabilir?
A) Eleştiri B) Deneme
C) Anı D) Makale

S.8) Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazılara ……… denir. Ünlü kişilerin hayatını başkalarının yerine kendisinin anlattığı yazılara da ……… denir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir.
A) Anı – Hatıra
B) Biyografi - Tomografi
C) Biyografi – Otobiyografi
D) Roman – Anı

S.9)"İşine hor bakan boynuna torba takar."
cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirteç tümleci B) Dolaylı tümleç
C) Belirtisiz nesne D) Özne

S.10)"Yüklemek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Adam, dükkânın bütün işlerini ço¬cuğa yüklemişti." cümlesindeki anlamıyla kul-lanılmıştır?
A) Bizim kamyon karpuz yüklemişti.
B) Bütün dertleri yüklemiş omuzlarına.
C) Koltukları yüklendiği gibi götürdü.
D) Yüklemek istemezdi sırtına eşyaları.

S.11)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, zarf tümleci değildir?
A) Olanları unutup barıştılar.
B) Arkada oturmuş, gizli gizli konuşuyorlardı.
C) Kadına hızla çarpan arabayı polis yakaladı.
D) Soğuk kış gecelerinde sıcak sobanın başına toplanırdık.

S.12)Aşağıdakilerin hangisinde gerçek özne
vardır?
A) Yollarımız burada ayrılıyor.
B) Sudan nedenlerle birbirimizi kırdık.
C) Dolu ürünlere çok zarar verdi.
D) Söylenenler çok çabuk unutulmuş.

S.13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–de” ekinin işlevi farklıdır?
A)Yolda mola verecekleri yeri hâlâ tespit edemediler.
B)Gölün karşı kıyısında insanlar balık tutuyorlar.
C)Sözde soykırım iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
D)Kuzular yemyeşil çayırlarda özgürce dolaşıyordu.

S.14) Çırağın ağzı, burnu boya içindeydi. Çırağın on misli iş çıkaran ustanın parmaklarında bile boyadan eser yok¬tu. Ara sıra çırakla şakalaşıyor; çırak sadece gülüyor, gözünü fırçanın ucundan iki saniye kadar bile ayır¬mamaya çalışıyordu.
Bu paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beceriksiz Çıraklığın zorlukları
B)Dikkatli Çırak
C)Neşeli Usta
D)Usta ile Çırağı

S.15) Son zamanlarda çıkan romanlara bakıyorum. Ne¬dense hepsi "aşkı" işlemiş. Sanki dersiniz, anlatıla¬cak başka konu kalmamış. Bu durum, kitapseverleri edebiyata küstürmekten başka bir işe yaramıyor. Bu romancılarımız, tarihi roman, macera romanı, siyasi roman gibi türlerde eserler vermiş olsalar, edebiyata olan ilgi elbette ki artacak.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?
A)Romanların eskisinden daha fazla ilgi uyandırma¬sından
B)Roman türünde çok fazla eser verilmesinden
C)Yeni çıkan romanlarda aynı konuların işlenmesin¬den
D)Roman yazarlarının, tarihi roman yazmasından

S.16) Sanat, insanları birbirine yakınlaştıran, aradaki bağları kuvvetlendiren bir araçtır. Aynı kitabı okuyup sevenler arasında kendiliğinden bir yakınlık başlar. Bir tiyatro eserinin temsilinde birlikte gülenler ve gözleri yaşayanlar arasında bir kaynaşma olur. Zevklerdeki birlik, ruhlardaki birlik izler.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap, insanları bilgilendirir.
B) Birlikte gülenler, birlikte ağlarlar.
C) Sanat eserleri hayatı güzelleştirir.
D) Sanat eserleri, insanları birbirine yaklaştırır.

S.17) Ben pasifliğe itilmiş bir okur, seyirci, dinleyici toplulu¬ğu oluşturmaktan yana değilim. Kendi seçicilik hak¬kımızı savunuyoruz ama okurun, dinleyicinin, seyir¬cinin seçicilik hakkına saygı göstermiyoruz. Üstelik genç kuşaklar yasaklanan filimler de görmeli; çünkü kendilerinin yargıya varabilmeleri için biz bu malze¬meyi onlara sunmakla yükümlüyüz.
Yukarıdaki parçada karşı çıkılan düşünce aşağıda¬ki l erden hangisidir?
A) İnsanlar neyi izleyecekleri konusunda özgür olma¬lıdır.
B) Okuyucu, izleyicinin seçmek hakkına saygılı olma¬lıdır.
C) Okuyucu, izleyici dinleyici, konuyu iyi bilenlerce yönlendirilmelidir.
D) Genç kuşakların sağlıklı ve iyi olanı bulabilmeleri için tüm seçeneklerin önlerine serilmesi gerekir.

S.18) “Annesiyle babası, hep onun karamsarlığından, somurtkan-lığından, huysuzluğundan yakınırlardır.” Bu cümlede sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tembel C) İtici
B) Geçimsiz D) Mutsuz

S.19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsa¬yım" söz konusudur?
A) Tatilde Antalya'ya gideceğini düşünelim.
B) Hava bozuldu, yağmur yağabilir.
C) Böyle giderse yarınlara temiz bir çevre kal-maz.
D) Toplumun eğitimle gelişeceğini düşünüyo-rum.

S.20)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Gecikmemeniz gerektiğini size Buğra da mı hatırlatmadı?
B) Yarın havanın yağışlı olacağını televizyon da söylediler.
C) Çok emek harcıyarak başarılı olacağını unutma.
D) 1993’de mi üniversiteden mezun oldunuz?

S.21) “ Dört gözle beklediğin mektubun nihayet geldi.” cümlesinde kaç öge vardır?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

S.22) Hani o, bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Alnına koyarken veda busemi
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?
Yukarıdaki dörtlüğün şairi hakkında aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
A) Öfkeli B) Mutlu C)Kırılgan D) Üzgün

S.23“Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?” dizesinde hangi söz sanatı vardır?
A) Mübalağa (Abartı C) İntak (Konuşturma
B) Tasvir (Betimleme) D) Teşbih (Benzetme)

S.24)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ablası ÖSS’yi kazanmış.
B) Bu akşam TV’de güzel bir maç var.
C) Öğrenim için ABD’ye gidecek.
D) MEB’ da eğitim için yeni kararlar alındı.

S.25) Sanatçı( ) hiçbir zaman( ) "Bana ne okurdan( )" diyemez()
Yukarıdaki cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,)(:)(!)(.)
B) (;)(:)(.)(.)
C) (,) (;) (?) (.)
D) (:)(,) (?)(!)


SÜRE:40’’ Türkçe Öğretmeni

HER SORU 4 PUANDIR.
murat güre
Mesajlar: 38
Kayıt: 07 Kas 2016 11:29
İletişim:

12 Kas 2016 20:49

2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
8/A SINIFI
TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM I. SINAVI
ADI: SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:


Bankada bir hesap sahibi olduğunu düşün, hesabına her sabah 86.400 dolar para yatırılıyor, fakat bu paranın hepsini akşama kadar harcamak zorundasın, ertesi güne transfer edilemez. Paranı kullansan da kullanmasan da hesap her akşam sıfırlanıyor. Ne yaparsın? Tabii ki hepsini harcamaya çalışırsın; Hepimiz, Zaman adlı bu bankanın müşterileriyiz;
Her sabah 86.400 saniyeye sahip oluyoruz; yarına transfer edilemez, Her sabah hesabımız dolar, her akşam boşalır. Geri dönüş yok, saniyelerini şu anı yaşayarak harca, en iyisi bunlarla yatırım yap.
Mutluluk, sağlık ve başarı için. Zaman kaçıyor. Her gün için en iyisini yap.
Bir senenin değerini anlamak için sınıfta kalmış bir öğrenciye sor.
Bir ayın değerini anlamak için, 8 aylık bir bebek doğuran anneye sor.
Bir haftanın değerini anlamak için, haftalık dergi çıkaran bir çilekeşe,
Bir saatin değerini anlamak için, kavuşmayı bekleyen sevgililere sor.
Bir dakikanın değerini anlamak için, trenin kaçıran yolcuya sor.
Bir saniyenin değerini anlamak için, bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor.
Bir saniyenin yüzde birinin değerini anlamak için olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan koşucuya sor.
Her anını değerlendir, her dakikanı çok özel biriyle paylaş. Zamanına ortak edebileceğin kadar özel biriyle…
Unutma! Zaman hiç kimse için durmaz. Geçmiş zaman tarihtir. Gelecek zaman sırlar, meçhullerle dolu.
Sadece “şu an” sana verilen gerçek bir armağandır.

1.Soru ( 10 puan )
Parçanın ana düşüncesi denir? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Soru ( 10 puan )
Metne göre bizlere sunulan gerçek armağan nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Soru ( 10 puan )
Metne göre, geçen zamanın değerini en çok kimler anlar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Soru ( 5 puan )
Aşağıdaki cümleler Öznel ise Ö, Nesnel ise N yazınız.
(…..)Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethetti.
(…..)Başarılı olmak için disiplin şarttı.
(…..)Bu şairin en güzel şiiri ‘Yağmur’dur.
(…..)Ayran,yoğrttan yapılan bir içecektir.
(…..)Bu tiyatro oyunu çok eğlenceli.

5.Soru ( 5 puan )
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını karşılarına yazınız.(Gerçek:G/Mecaz:M/Terim:T)
(…..)Yeni gelen öğrenci sınıfı renklendirdi.
(…..)Parfümün kokusu odanın havasını değiştirdi.
(…..)Vapura yetişemeyince biletlerimiz yandı.
(…..)Ay.Dünya’nın uydusudur.
(…..)Üzümler susuzluktan kurudu.

6.Soru ( 10 puan )
Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsileri bulup, tabloya yazınız.
Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!
Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.
Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça
Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça
Dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık
Başka bir çerçevedir git gide dünya artık.
Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziyâ;
Mavidir her taraf üstün gece altın derya

İsim- fiil Sıfat-fiil Zarf-fiil


7.Soru ( 10 puan )

1.Seni korkutmak için saklandığı yerden koşarak çıktı.
2.Beni tanıdıkça hayranlıkları daha da arttı.
3.Sorunlardan kaçanlar asla başarılı olamaz.
4.Dolmuşta herkes ayakta bekliyordu.


Yukarıdaki cümleleri dikkatlice okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Hangi cümlede isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir
arada kullanılmıştır? ………………
2. Hangi cümlede zarf fiil cümleye zaman anlamı
katmıştır? …………………….
3. Durum bildiren zarf fiil hangi cümlede
kullanılmıştır? ……………….
4. Hangi cümlede adlaşmış sıfat ( adlaşmış ortaç )
fiil kullanılmıştır? ……………
5. Hangi cümlede fiilimsi örneği yoktur? …………

8.Soru ( 10 puan )
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” koyunuz. (5 puan)
( ) Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.
( ) Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
( ) Bazı fiilimsi ekleri zaman ekleriyle benzerlik gösterir. ( ) Fiilimsilerin olumsuzluk ekleri alamazlar.
( ) Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır.

9.Soru ( 30 puan )

29 Ekim’in milletimiz için önemini anlatan düzenli bir yazı(kompozisyon) yazınız.
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir