ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Ders Notları PDF indir

Kullanıcı avatarı
sıla.Şahin
Mesajlar: 5
Kayıt: 30 Haz 2019 15:12
İletişim:

30 Haz 2019 15:40

çok teşekkürler, emeğinize sağlık :)
Diyar
Mesajlar: 1
Kayıt: 18 Tem 2019 00:31
İletişim:

18 Tem 2019 12:46

Çocuk Gelişimciyiz
Atatürk Üniversitesi Ders Notları Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri , Masal,Şiir,Tekerleme Paylaşımı ,

24 Mayıs 2015 Pazar
ÇOCUK EDEBİYATI ve MEDYA DERS NOTLARI (1)
v Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre "On sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır." Çocukluğu (0-6) ve (6-17) yaşlar olmak üzere birincisi ve ikinci devreye ayırarak zihinsel ve dilsel özellikler bakımından ele almak da mümkündür


v Malte Dahrendorf, çocuk edebiyatının amaçlarını “edebiyata, okumaya ve kitaplara yönelme, edebiyat ve sanat eğitimi” olarak belirler. Dahrendorf’a göre, çocuk edebiyatı çocuğun edebiyata ilk defa adım atmasını sağlar; onları edebiyat konusunda cesaretlendirir, deneyimlerini artırır, ön yargılardan uzaklaşmalarına ve toplumsallaşmalarına katkı sağlayarak kimlik kazanmalarına yardımcı olur.


v Edebiyat ise duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı hâlinde güzel, etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır. Edebiyatın malzemesi dildir. Çocuğun zihinsel gelişiminin temel dinamiği de dildir. Çocukların dil gelişimleri hakkında çeşitli kuramlar ortaya atılmıştır. Bunlar:

v Davranışçı Kuram (Bebeklerin çıkardığı seslerin yetişkinler tarafından pekiştirilmesiyle çocuk sesleri tekrar edecek ve dili öğrenecektir.), Sosyal Öğrenme Kuram (Seslerin sürekli tekrar edilmesi ve yetişkinler tarafından pekiştirilmesiyle dil öğrenilecektir.) ve Psiko-linguistik Kuram (Çocuk doğuştan itibaren dili kendiliğinden öğrencek bir yetenektedir.) olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.


Edebiyatın temel malzemesi dildir. Dil, insanların kendi aralarında iletişim kurmalarını; duygu, düşünce ve isteklerini, birtakım olayları çeşitli mesajlarla birbirlerine nakletmelerini temin eden işaretler topluluğunun genel adıdır.

v Çocuğun öğrenme yeteneğini ortaya çıkaran üç önemli kavram vardır: Oyun, hayal ve merak. Çocuk, dünyaya oyun için gönderildiğini düşünür. O hayal eder ve bütün yaratıcılığı hayallerinde gizlidir. Çocuk etrafındaki her şeyi öğrenmek ister ve sorular sorar.

v Çocuk kitapları; edebî olmayan, edebiyata hazırlayan ve edebî kitaplar olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir

v . Edebî olmayan; kitaplar çocuklara kavramları öğretmek üzere hazırlanan kitaplardır.

v Edebiyata hazırlayan kitaplar, daha ziyade okul öncesi çocukları için hazırlanan resimli kitaplardır ve

v Edebî kitaplar ise yaş grubu olmayan, çocuklarca da okunabilen kitaplardır.

v İkinci grupta yer alan kitapları resimli kitaplar kategorisinde ele almak mümkündür. Resimli kitapları, çift anlatımlı kitaplar olarak değerlendirebiliriz. Bu kitaplarda resim, metnin; metin de resmin anlattığı hikâyeyi destekliyorsa ve her ikisinin ayrı ayrı etkilerinden daha büyük bir etki meydana geliyorsa burada bir sinerjiden ve müziksel ifadeyle "düet"ten söz edebiliriz. Bu ikisi farklı hikâyeler anlatıyorsa veya kimi yerlerde ortak hikâyeden sapmalar meydana geliyorsa yine müziksel bir ifadeyle "polifoni", yani çok seslilikten söz etmek mümkündür.

v Çocuk Edebiyatının Hedefleri Nelerdir?
v • Çocuğun dil ve zihin gelişimini desteklemek
v • Değişik yaşlarda ilgi duyduğu konuları dikkate almak
v • Çocuğa ilk kitap eğitimini vermek
v • Çocuğa ilk edebî ve estetik değerleri kazandırmak
v • Olumlu kişilik özellikleri kazanması için çocuğa ortam hazırlamak
v • Çocukları günlük hayatın gerçekleri konusunda bilgilendirmek
v • Çocukların yaratıcı hayal güçlerini uyandırmak
v • Okuma, dinleme; anlama, anlatma ve görsel okuma becerilerini
v geliştirmek
v • İyi kitap kavramını uygun örneklerle kazandırmak
v • Düşünen, eleştirebilen ve sorgulayan bir okuyucu yapmak
v • Bireysel, genel ve millî kültür bakımından seviyesini yükseltmek
v • Seçme iradesine kalite anlayışı getirmek
v • Çocuğun hayal dünyasını zenginleştirmek, merak ve şaşırma duygusunu
v kamçılamak
v • Çocuğun öğrenmesi istenen kavramları oyun mantığıyla pekiştirmek
v Bu maddeler daha da arttırılabilir. Burada çocuk edebiyatının evrensel
v edebiyat kurallarına tabi olan yetişkin edebiyatına geçişte bir köprü olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtelim.


v Çocuk edebiyatı öznesi; çocuk olan, çocuklarca da okunabilen
bir edebiyattır. Çocuğun hayal gücüne seslenen, anlayabileceği dili ve anlatımı
bulunan; ilgi duyabileceği konuları işleyen, duygu ve düşüncelerini destekleyen
geliştiren, olay örgüsü karmaşık olmayıp onun kavrayabileceği bir düzeyde olan
metinleri çocuk edebiyatı kapsamı içinde değerlendirmek mümkündür.


v Masal, hikâye, roman birinci gruba giren edebî metinlerdir.
Şiir, ikinci grubu oluşturur.
Tiyatro ise üçüncü grupta yer alır.
Okuyucuya zevk vermek ve onda güzellik duygusu uyandırmak edebiyatın başlıca
işlevidir.”


v Vygotsky’e göre, gelişmenin temel dinamiği dildir. Çocuk dil vasıtasıyla entelektüel birikim sağlar ve sosyal yaşamda yerini alır.v Chomsky’e göre çocuklar, önce kelimelerin soyut anlamlarını sonra gramatik özelliklerini öğrenirler. 4-9 aylarında bebek, dünyadaki bütün dillerin seslerini çıkarma yeteneğine sahiptir

v Çocuk edebiyatı kitabında oyun, hayal ve merak kavramlarına ağırlıklı olarak yer verilmesinin nedeni, söz konusu edebiyatın alanına giren bütün konuların bu üç kavram etrafında kolaylıkla ele alınıp işlenebilmesidir. Buna göre tekerleme, bilmece, parmak oyunları, dramatizasyon… oyun; biyografi, anı, makale, fen ve tabiat olaylarını anlatan türler… merak; destan, efsane, fabl, hikâye, roman, şiir… hayal mantığıyla ele alınabilecek türlerdir. Gerçekte bu türleri birbirinden oyun, merak ve hayal diye ayrıştırmak zor olsa da, bu türlerde hangi unsurun daha baskın olduğu dikkate alındığında, bu üç kavramdan birinin diğerine göre daha fazla öne çıktığı hemen fark edilebilir. Mesela şiir, çocukta eğlendirici özelliğiyle oyunun; bilgilendirici yönüyle merak duygusunun; tabiatıyla bir hayal ürünü olması bakımından hayal kavramı içinde değerlendirilebilir.

vGardner’in Çoklu Zekâ Kuramı’nda ileri sürdüğü zekâ çeşitlerinin kesin hatlarıyla birbirinden ayrıştırılamaması gibi çocukta da oyun, merak ve hayal kavramlarından biri diğerine üstün kılınamaz.

v Çocuk eğitiminde olduğu gibi çocuk edebiyatında da oyun, merak ve hayal kavramları hedefe ulaşmada dikkate alınması gereken üç kavramdır. Çocuk edebiyatında sacayağı niteliğindeki bu üç kavram, çoklu zekâ kuramıyla ilişkilendirildiğinde oyun, sosyal zekâ / mantıksal-matematiksel zekâ / bedenselkinestetik zekâ; hayal, sözel-dilsel zekâ/müziksel-ritmik zekâ/içsel zekâ; merak, doğacı zekâ/içsel zekâ/görsel-uzamsal zekâya dönük ele alınabilir. Bu üç kavramdan oyun ve hayal çocukta yaratıcı düşüncenin ve uygulama yeteneğinin ortaya çıkarılmasında; merak da öğrenme ihtiyacının giderilmesinde ve dolayısıyla yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde önemlidir.

v hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı”dır.
Şimşek’e göre “Olay ve kişi eksenli metinlerde anlatma; duygu ve hayale dayalı metinlerde sezdirme; olay ve kişileri canlandırmaya yönelik metinlerde ise gösterme söz konusudur.


Piage ise çocuğun zihinsel gelişimi bağlamında çocukluğu,
1. Psiko-Motor Dönemi (0-2);
2. İşlem Öncesi Dönem (3-7 yaş);
3. Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş) yaş
4. Soyut İşlemler Dönemi (11-16 yaş) olarak dört bölümde ele almaktadır.

Biyolojik bir varlık olarak tanımlama eğilimlerinin yanı sıra sosyal bir varlık olarak da çocuğu anlamaya çalışmak gerekir. Sosyal bir varlık olarak çocuk; oyun, merak ve hayal kavramlarıyla doğrudan ilişkili bir varlıktır.


Oyun :Oyun her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir.Yetişkin için eğlenmek, dinlenmek, boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun çocuk için, içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları anlama ve tanıma aracıdır. Oyun çocuğun gelişimi için yaşamsal bir önem taşımakta ve çocuğun gelişimini yansıtmaktadır. Çocuğun bedensel, ruhsal gelişimi ve eğitimi için oyun; beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli aracıdır.Hayal: Çocuğun bütün yaratıcılığı hayallerinde gizlidir. Çocuk, hayal ülkesinde yaşayan bir kahramandır. O, kendince bu ülkede mantığın hâkimiyetine girmeden bütün yaratıcılığını ortaya koyar.
. Örneğin, yetişkinler için bir tencere sadece yemek pişirilen bir araçken; çocuk için şapka, araba direksiyonu; oyuncak kutusu, müzik aleti (davul), içinde kâğıttan gemilerin yürütüldüğü bir küçük havuz olabilir.
izmael_1071
Mesajlar: 1
Kayıt: 29 Ağu 2019 12:04
İletişim:

29 Ağu 2019 14:37

GÜZEL BİR SİTE ÇOK FAYDALI PAYLAŞIMALR...
Cevapla
 • Benzer Konular
  Cevaplar
  Görüntü
  Son mesaj
 • Bilgi
 • Kimler çevrimiçi

  Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir