YDS Gramer tüyoları-ırregular verbs

YDS GRAMER TİYOLARI VOCABULARY

IRREGULAR VERBS
Present         Past          Past Participle
arise – 1) kalkmak 2) doğmak arose arisen
awake – uyandırmak awoke awoken
be – olmak was/were been
beat – dövmek, yenmek beat beaten
become – olmak became become
begin – başlamak began begun
bend – eğmek bent bent
bet – bahse girmek bet bet
bite – ısırmak bit bitten
bleed – kanamak bled bled
blow – esmek, üflemek blew blown
break – kırmak broke broken
bring – getirmek brought brought
build – yapmak (inşaat) built built
burn – yanmak, yakmak burned/burnt burned/burnt
burst – patlamak burst burst
buy – satın almak bought bought
catch – yakalamak caught caught
choose -seçmek chose chosen
cling – yapışmak, sıkıca sarmak clung clung
come – gelmek came come
cost – mal olmak cost cost
creep – sürünmek crept crept
cut – kesmek cut cut
deal – 1) dağıtmak 2) ele almak dealt dealt
dig – kazmak dug dug
dive – dalmak dived/dove dived
do – yapmak did done
draw – çizmek drew drawn
dream – rüya görmek dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink – içmek drank drunk
drive – sürmek drove driven
eat – yemek ate eaten
fall – düşmek fell fallen
feed – beslemek fed fed
feel – hissetmek felt felt
fight – savaşmak fought fought
find – bulmak found found
fit – uymak fit fit
flee – kaçmak fled fled
fling – fırlatmak, atmak flung flung
fly – uçmak flew flown
forbid – yasaklamak forbade/forbad forbidden
forget – unutmak forgot forgotten
forgive – affetmek forgave forgiven
freeze – donmak froze frozen
get – almak got got/gotten
give – vermek gave given
go – gitmek went gone
grind – öğütmek, çekmek ground ground
grow – büyütmek grew grown
hang – asmak, sarkmak hung hung
have – sahip olmak had had
hear – işitmek heard heard
hide – gizlenmek hid hidden
hit – vurmak hit hit
hold – tutmak held held
hurt – incitmek hurt hurt
keep – tutmak, korumak kept kept
kneel – diz çökmek knelt knelt
knit – örmek knit/knitted knit/knitted
know – bilmek knew known
lay – döşemek laid laid
lead – yöneltmek led led
leap – atlamak , sıçramak leapt leapt
leave – bırakmak, ayrılmak left left
lend – ödünç vermek lent lent
let – izin vermek let let
lie – yatmak lay lain
lie – yalan söylemek lay lain
light – aydınlatmak lit/lighted lit/lighted
lose – kaybetmek lost lost
make – yapmak made made
mean – kastetmek,
anlamı olmak meant meant
meet – karşılaşmak met met
pay – ödemek paid paid
prove – kanıtlamak ,
ispat etmek proved proved/proven
put – koymak put put
quit – vazgeçmek quit quit
read – okumak read read
ride – binmek rode ridden
ring – çalmak (zil) rang rung
rise – doğmak (güneş) rose risen
run – koşmak ran run
say – demek said said
see – görmek saw seen
seek – aramak sought sought
sell – satmak sold sold
send – göndermek sent sent
set- kurmak set set
sew – dikmek sewed sewed/sewn
shake – sallamak shook shaken
shave – tıraş olmak shaved shaved/shaven
shine – parlamak shone shone
shoot – atış yapmak shot shot
show – göstermek showed shown
shrink – çekmek,
küçülmek shrank/shrunk shrunk/shrunken
shut – kapatmak shut shut
sing – şarkı
söylemek sang sung
sink – batmak sank sunk
sit – oturmak sat sat
sleep – uyumak slept slept
slide – kaymak slid slid
speak – konuşmak spoke spoken
speed – acele etmek sped sped
spend – harcamak spent spent
spill – dökmek spilled/spilt spilled/spilt
spin – dönmek spun spun
spit – tükürmek spat spat
split – yarmak split split
spread – yaymak spread spread
spoil – bozmak spoilt spoilt
spring – sıçramak sprang sprung
stand – ayakta
durmak stood stood
steal – çalmak stole stolen
stick – yapışmak stuck stuck
sting – arı gibi
sokmak stung stung
stink – pis kokmak stank/stunk stunk
strike – çarpmak struck struck
swear – yemin etmek swore sworn
sweep – süpürmek swept swept
swim – yüzmek swam swum
swing – salıncakta
sallanmak swung swung
take – almak took taken
teach – öğretmek taught taught
tear – yırtmak tore torn
tell – söylemek,
anlatmak told told
think – düşünmek thought thought
throw – atmak threw thrown
understand-anlamak understood understood
upset – devirmek,
altüst etmek upset upset
wake – uyandırmak woke woken
wear – giymek wore worn
weave – dokumak, örmek wove woven
weep – ağlamak, gözyaşı
dökmek wepk wept
win – kazanmak won won
wind – sarmak wound wound
withdraw – geri
çekilmek withdrew withdrawn
wring – burmak, bükmek wrung wrung
write – yazmak wrote written

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar