YDS en çok çıkan kelimeler listesi

Abandon

 terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak
Abruptly  aniden; ani ve nezaketsiz biçimde
Absolute  mutlak; tamamen
Absurd  saçma. gülünç
Abundant  bol. çok
Accomplish  başarma, tamamlama
Accord  uzlaşma
Accountant  muhasebeci
Accurate  kesin. doğru. yanlışsız
Accused  sanık
Accustomed  alışkın. alışılmış, her zamanki
Achieve  başarma. elde etme
Acknowledgement  onay. kabul etme. tasdik
Acute  keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık
Adapt  uyum sağlamak
Adequate  yeterli. uygun. elverişli
Adjust  ayarlamak. uydurmak. uymak
Adjustable  ayarlanabilir. uyarlanabilir
Administrate  yönetmek. idare etmek
Admirable  takdire değer
Advanced  ilerlemiş. ileri
Affable  Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir
Affair  olay. mesele. sorun
Affectionate  müşfik. sevecen
Affluent  Wealthy. varlıklı
Agreeable  razı. hoş. iyi
Aid; yardım
Aisle  sıralar arası. yol. geçenek

Alliance

 ittifak

Ally  müttefik. dost
Alter  Change
Ambiguous  müphem. birden fazla anlama gelebilen
Amend  düzeltme. değiştirme
Ample  gerektiğinden çok. bol
Annual  yıllık. yıldönümü
Anticipate  tahmin etmek. ve ona göre davranmak
Apparel  Clothing. kılık kıyafet
Appetite  Desire for food. iştah. arzu
Appreciate  takdir etmek
Apprehension  Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış
Approach  yaklaşım. tarz
Approval  tasvip. onay; resmi izin
Argue  tartışma. münakaşa. iddia etme
Argument  tartışma; sav. iddia
Article  makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça
Artisan  zanaatçı. esnaf
Ashamed  utanmak
Assassinate  suikast yapmak
Asset  Advantage kıymetli şey. beceri. erdem
Asset  servet; değerli nitelik
Astonished  hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak
At once  derhal; aynı anda
Attack  saldırmak
Attainment  Achievement. başarı. elde etmek. marifet
Attempt  teşebbüs etmek. denemek
Attract  cezbetmek. çekmek
Available  elde edilebilir. müsait
Avidity  gayret. heves. hırs
Award  ödül. mükafat
Base  temel. esas; askeri üs
Beneficial  faydalı
Benefit  fayda. yarar
Blame  suçlamak
Blink  Open and close. gözlerini kırpıştırmak
Bloom  çiçek açmak
Blossom  çiçek açmak. canlanmak. gelişmek
Blunder  gaf. gaf yapmak
Border  sınır
Break off  kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak
Breakthrough  cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş
Briskly  Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik
Bruise  berelemek. ezmek; bere. ezik
Brush up  Review tazelemek
Brutality  Cruelty vahşilik
Budget  bütçe
Bump  vurma. toslama; şiş. tümsek
Burglar  (ev. dükkan) soyan hırsız
Bury  gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek
Call at  uğramak
Call off  iptal etmek
Call on  ziyaret etmek; talep etmek
Call up  telefon atmak
Candidate  aday. namzet
Capable  yetenekli. ehliyetli
Captivate  büyüleme. esir etme, cezbetmek
Cautious  ihtiyatlı. tedbirli
Chance  şans. tesadüfen olmak
Charge  ücret; itham; hamle; şarj
Charity  sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu
Cheer  neşe. tezahürat
Chemist  kimyager; eczacı
Choice  seçmek
Choir  koro
Clammy  yapış yapış; soğuk nemli
Clarify  açıklamak. açıklık getirmek
Clear  temizlemek. aklamak. izin vermek
Clerk  memur. tezgahtar. sekreter
Cliff  uçurum. sarp kayalık
Clog  tıkamak. tıkanmak; takunya
Coast  kıyı
Coincidence  tesadüf
Collar  yaka; tasma
Collide  çarpışma. çarpma
Combine  birleşmek. birleştirmek
Commerce  ticaret
Compare  mukayese etmek
Compensation  bedel. tazminat. telafi
Compete  yarışmak; rekabet etmek
Competent  Capable ehil. yetenekli. yetkili. –
Competition  yarışma. rekabet. sınama
Complaint  şikayet etmek
Complete  tamamlamak; tamamen
Composed  birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak
Compromise  uzlaşmak
Conceal  gizlemek. saklamak. örtmek
Concurrence  Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama
Condense  yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme
Confidence  güven. itimat
Confidence  kendine güven
Confidential  Secret gizli. sır
Confirm  teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin
Confiscated  Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek

Conflict

 çelişmek

Congratulate  tebrik etmek
Conscientious  Careful vicdanlı; dikkatli
Consequence  netice ; önem
Conserve  koruma muhafaza etme
Consider  hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak
Consist of  müteşekkil olmak. oluşmak
Consistently  mütemadiyen. devamlı
Constitute  teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek
Constitution  anayasa
Contaminate  kirletmek; zehirlemek. bozmak
Contented  halinden memnun. mutlu
Cooperation  işbirliği
Courteous  nazik. kibar. saygılı
Coward  korkak
Creative  yaratıcı
Crime  suç. cürüm
Criminal  suçla ilgili; suçlu; cezalı
Crooked  eğri. çarpık. virajlı. hilekar
Crop  mahsul
Crowd  kalabalık
Cruelty  zulüm. acımasızlık
Dabble  su serpme; amatörce uğraşma
Deadline  son teslim tarihi
Decade  on yıl
Deception  aldatma. hile
Deceptive  aldatıcı. yanıltıcı
Dedicate  adamak; ithaf etmek
Defeat  yenme. bozguna uğratmak
Deficient  eksiz yetersiz. noksan
Delicate  nazik. hassas. narin
Delight  sevinç. zevk. haz,
Denial  inkar. yok sayma
Deny  inkar etme
Depict  göstermek. dile getirmek
Deplore  teessüf etmek. üzülmek
Dept  borç
Desperate  ümitsiz; gözü dünmüş
Despondent  ümitsiz. meyus
Determine  belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı
Detest  nefret etmek. tiksinmek
Device  alet. aygıt
Devote  ..-e adamak
Diluted  sulandırılmış. su katılmış
Diminish  azaltmak. küçültmek. eksiltmek
Discipline  Punish disiplin; cezalandırma
Discourteous  nezaketsiz. kaba
Discreet  saygılı. dikkatli ve nazik
Discretion  basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
Discuss  talk about tartışma. münazara etmek
Disease  hastalık
Disgraced  Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
Disgust  iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma
Dishonest  sahtekar
Disintegrate  parçalamak. bölünmek
Disposition  eğilim. mizaç. düzen. tertip
Dispute  tartışma
Dissolve  çözmek. dağıtmak. yok olmak
Distinguish  Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş
Distrust  güvenmemek
Ditch  hendek. ark. kanal
Divert  başka yöne çevirmek; saptırmak
Divide  bölmek. ayırmak
Divulge  Reveal ifşa etmek. açığa vurmak
Doubt  şüphe. kuşku
Drift  sürüklenmek
Drowsy  Sleepy uykulu. uyku veren
Duplicate  Copy kopyasını yapmak
Dwindle  Diminishes. giderek azalmak
Eagerness  şevk. istek. arzu
Edge  kenar; avantaj
Efficient  verimli. randımanlı
Elevation  kaldırma. yükseltme; terfi
Embark (on)  gemiye binmek; başlamak
Embarrassment  utanma. mahcubiyet
Emerge  meydana çıkmak
Emit  yaymak. çıkarmak
Employer  iş veren
Encouraging  teşvik edici. cesaretlendirici
Endearing  sevdiren
Enhance  değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek
Enlarge  büyütmek. genişlemek
Enlighten  aydınlatmak

Enthusiastically

 şevkle. hararetle
Envy  kıskanma. gıpta etme
Equivocal  Ambiguous iki anlama gelebilen
Espionage  casusluk
Essential  gerekli
Examine  Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek
Excessive  aşırı. haddinden fazla
Exchange  karşılıklı değişmek
Excuse  mazeret
Exempt  bağışık; muaf; hariç tutmak
Exhausted  bitmiş. tükenmiş. yorgun
Exhibition  sergi
Existence  varlık
Exotic  Unusual
Expand  genişle(t)mek. büyümek
Expedition  yolculuk; sefer
Explicit  Definite açık. sarih
Explore  keşif. inceleme gezisi
Explorer  kaşif seyyah
Expose  ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak
Exposure  ifşa; korunmasızlık; poz
Extensive  büyük. derin. kapsamlı
Extremely; oldukça fazla
Fabric  kumaş. doku
Fact  gerçek. olgu
Faint  Indistinct donuk. baygın
Far  uzak; çok
Fatigue  yorgun. bitkin; yormak
Fearsome  dehşetli. korkunç
Feasible  yapılabilir. mümkün
Feeble  Weak zayıf. kuvvetsiz
Fever  ateş. hararet; humma
Firing. Ateşleme; pişirme; işten atma

Fiscal

 mali

Flawless  kusursuz. defosuz
Flee from  Run away kaçmak. firar etmek
Flip  fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah
Float aimlessly  Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak
Floor  zemin
Fluctuate  inip çıkmak
Flushed  Red kızarmak. utanmak
Foggy  Misty, sisli
Fool  aldatmak. şaka yapmak. kandırmak
Foolishness  aptallık. budalalık
Forecast  tahmin etmek
Forestall  erken davranıp önlemek
Fortunate  şanlı. talihli
Frank  açık sözlü. içten. samimi
Frightened  korkmuş
Fume  pis kokulu gaz. yaymak
Futile  boşuna. beyhude

Gain

 kazanmak. elde etmek

Gash  Deep cut derin yara
Germinate  Grow çimlenmek. çimlendirmek
Gift  hediye; yetenek
Giggle  kıkırdamak
Gist  Main idea ana fikir
Gleeful  neşe dolu
Globe  küre
Goods  mallar. eşya
Govern  yönetmek. idare etmek
Grievance  Complaint
Grumbles  Complains şikayet. yakınma
Halt  mola. durma
Harsh  sert. kaba. haşin
Hasten  acele etmek. ettirmek
Have faith in  inancı olmak
Hazardous  tehlikeli. zararlı
Heat  ısı. ısıtmak
Hectic  Very busy heyecanlı. telaşlı
Hence  bu nedenle. bundan dolayı
Herd  sürü; ayak takımı
Hesitate  tereddüt etmek. çekimsemek
Hide  sakla-n-mak
Highway  anayol
Hike  Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak
Hinted  Indirectly suggested. ima etmek
Hoax  Trick şaka. oyun; hile
Homeless  evsiz
Honest  samimi. dürüst
Hug  kucaklamak. sarılmak
Huge  kocaman. büyük
Humorous  komik. güldürücü
Hurl  Throw, fırlatmak. savurmak
Ignore  pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek
Impartial  yansız
Imprecise  kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz
Impression  izlenim. etki
Impromptu  Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama
Improve  ilerletme. geliştirme
In charged  sorumlu. görevli
Inadvertent  kasıtsız. elde olmayan
Incline  eğilme. aşağı eğilme
Inconsiderate  başkalarını düşünmez. düşüncesiz
Incredible  inanılmaz
Incurable  tedavi edilmez. çaresiz
Indecisive  kararsız. kesin olmayan
Indication  anlatma. belirti. gösterge
Indifferent  kayıtsız. umarsız
Indispensable  vazgeçilmez. zorunlu
Indistinct  belirsiz. bulanık
Induce  kandırmak. ikna etmek
Industrious çalışkan. gayretli
Inert  Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz
Inflammable  kolay tutuşan. parlayıcı
Influence  etki
Initial  First ilk. başlangıç
Insignificant Değersiz önemsiz. belirsiz.
Insist  ısrar etmek
Insolent  Rude küstah. terbiyesiz
Inspire  telkin etmek. ilham etmek
Instructive  öğretici. eğitici
Insult  hakaret etme. hor görme
Intensity  güçlülük. yoğunluk
Intention  niyet
Interfere  müdahale etme. çatışma. engelleme
Interfere with  yoluna çıkmak. engellemek. karışmak
Intermittent  kesik kesik. aralıklı
Intrepid Yılmaz, korkusuz. cesur
Intricate  Complicated karışık. girift
Investigator  dedektif. araştırıcı
Investment  yatırım. sağlanan gelir
Irrelevant  konu dışı. ilgisiz
Irresponsible  sorumsuz
Issue  konu; yayım-baskı
Item  adet. tane; madde; konu-fıkra
Jam  sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham
Landscape  manzara
Lane  dar yol; şerit
Law  hukuk. kanun
Leading  önde olan. kılavuzluk eden
Leak  sızıntı. çatlak
Lecture  ders. konferans
Liability  sorumluluk. yükümlülük
Limp  topallamak. aksamak
Lingered  kolay kolay ayrılmak;
Litter  çöp
Locate  bulunma. bir yerde yerleşmiş olma
Lofty  High yüce. yüksek. azametli
Lonely  yalnız. kimsesiz. tenha
Look up to  Respect hayran olmak. örnek almak
Luck  şans. talih. uğur
Majority  çoğunluk
Management  idare. yönetim
Manufacture  imal etmek
Means  yol. yöntem. araç
Meddle  Interfere karışmak. burnunu sokmak
Medicine  tıp. ilaç
Meditative  Thoughtful derin derin düşünen
Melt  eri-t-mek. yumuşa-t-mak
Memorize  ezberlemek
Mend  Repair tamir etmek
Merge  Become one birleşmek. içine katmak
Messy  dağınık. düzensiz
Mild  ılımlı. hafif. ılıman
Misty  sisli. bulanık
Misuse  suiistimal; yanlış kullanım
Moderate  ılımlı
Moist  nemli. ıslak
Mold  şekil vermek. kalıp
Monster  canavar
Mud  çamur; iftira
Neglect  ihmal etmek
Negligible  ihmal edilebilir
Nod  onaylamak. başını sallamak
Notify  bildirmek. haber vermek
Notorious  adı çıkmış. kötü şöhretli
Novelist  romancı
Object  itiraz etmek
Objection  itiraz; sakınca
Obligation  mecburiyet
Obscured  Hidden, saklı. anlaşılması güç,
Obsess  aklına takılmak. fikri sabit yapmak
Obstinate  Stubborn. inatçı
Occasion  fırsat. vesile. önemli gün. özel olay
Odorless  kokusuz
Of his own accord  Voluntarily. kendi isteğiyle
On strike  grevde
Open-minded  Açık fikirli
Opinion  fikir
Orchid  orkide
Outline  ana hat. taslak
Output  ürün. verim. çıktı
Outrageous  nefret uyandırıcı. öfkelendirici
Overdue  vadesi geçmiş. gecikmiş
Overemphatic  fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı
Overseas  deniz aşırı
Oversimplify  aşırı basitleştirme
Overturn  Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek
Owing to  sayesinde; yüzünden dolayı
Pace  Speed adım. hız
Pain  acı. sızı. ağrı
Pale  solgun
Participate  iştirak etmek
Partner  ortak
Passageway  pasaj. geçit
Pay attention to  dikkatini vermek
Peculiarity  özellik; …-e özgü olma; tuhaflık
Percent  yüzde
Personality  şahsiyet
Pessimistic  kötümser
Phony  sahte. düzmece
Pick up  toplama. devşirme
Plentiful  bol; bereketli
Plunge  dalma. fırlama
Poetic  şiirsel
Point of view  bakış açısı
Policy  politika; davranış biçimi; poliçe
Polish  cilalamak. boyamak
Poll  oylama. anket
Pollute  kirletmek
Postpone ertelemek
Praised  övmek
Precaution  tedbir. önlem
Precisely  tam olarak; kesinlikle
Prediction  tahmin
Premium  sigorta primi; ödül. prim
Presume  varsaymak
Pretense  rolüne girme. bahane
Pretext  bahane
Prevent  engellemek. korumak
Preview  ilk gösterim
Previous  önceki. sabık
Pride  gurur. iftihar
Prior to  öncelikli. daha önemli
Private  özel; şahsa ait
Prodigious  Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman
Profilic  çok eser veren
Profound  derin; bilgili; etkileyici
Promote  terfi ettirmek
Promotion  terfi
Propose  önerme. niyet etme. evlilik teklifi
Prospects  başarı şansı
Prove  kanıtlamak; çıkmak
Punctual  dakik
Punctuality  Being on time
Purify  temizlemek. arındırmak. saflaştırmak
Pursue  peşine düşmek. izini sürmek
Put off  elbisesini çıkartmak
Quarter  çeyrek; bölge. semt; askeri kışla
Quartet  dörtlü
Raise  yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek
Rate  oran
Readily  Easily kolayca. seve seve
Readily  isteyerek. gönülden
Recast  yeniden çıkarmak. değiştirmek
Recent  yakında olmuş
Recession  gerileme. durgunluk. azalma
Reckless  aldırışsız. kayıtsız
Reckon  hesaplamak. tahmin etmek
Recover  iyileşmek. yeniden elde etmek
Recruit  üye yapmak; işe almak
Refrain from  kendini tutma. sakınma
Refugee  mülteci
Refute  yalanlamak. çürütmek
Regarded as  gibi görülmek. kabul edilmek
Region  bölge
Rejection  ret
Relent  yumuşama. gevşeme. merhamete gelme
Relentless  amansız; acımasız. merhametsiz
Reliance  geven. itimat
Relief  Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri
Relieve  hafiflemek. rahatlamak
Reluctant  isteksiz. tereddütlü
Reluctantly  gönülsüzce
Remark  söz söyleme; fark etme
Remarkable  dikkate. sözü edilmeye değer
Remove  çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek
Renovation  yenileme. tecdit. onarım
Represent  temsil etme
Reprimand  azar. paylama
Reprove  azarlama. paylama
Reputation  ün. itibar
Require  gerektirmek; istemek
Reservation  yer ayırtma; şart; ihtiyat

Resign

 istifa etmek. ayrılmak

Resignation  istifa; kabullenme
Resonance  tınlama
Respect  saygı. hürmet
Restored  onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş
Restraint  zaptetme. sınırlama. hakim olma

Restriction

 sınırlama

Resultant  sonucunda ortaya çıkan
Reveal  açığa çıkarma; ilhamla bildirme
Revere  Loved saymak. saygı göstermek
Revise  gözden geçirmek
Revive  yeniden canlan-dır-mak
Reward  ödül
Ridiculous  Absurd. Gildings derecede saçma
Rim  Edge kenar
Rival  rakip
Rot       çürüme. çürük ; zırva
Rub  ovma. ovalama
Rugged  zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü
Rule out  Reject
Runaway  kaçak
Rush  aceleyle koşmak. hücum etmek
Saucer  çay. fincan tabağı
Scattered  dağınık
Scheme  plan. tasarı
Scholarly  çok derin. bilgili. bilimsel
Scholarship  burs; irfan. ilim
School board  okul yönetimi
Scold  azarlama. paylama
Scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek
Scratch  tırmalamak. kazımak. kaşınmak
Sealed  mühürlü
Seam  dikiş yeri. bağlantı yeri
Seed  tohum
Seek  araştırmak. bulmaya çalışmak
Seize  tutmak. yakalamak. zaptetmek
Select; seçmek. ayırım
Selfish  bencil
Sensitive  duyarlı
Separate  ayırmak
Serene  sakin; yüce
Severe  acı. sert. şiddetli
Shade  gölge
Shape  şekil
Shareholder  hissedar
Shattered  mahvolmuş. bitmiş; yorgun
Shield  Protect, kalkan; korumak
Shift  vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi
Shipping  gemiler; sipariş alıp gönderme
Shout  bağırmak
Shrewd  Clever, kurnaz. açık göz
Sinful  günahkar
Sink  dibe batmak
Skillful  becerikli
Skip  atlamak
Slope  eğim
Sly  sinsi
Smooth  yumuşak
Sneer  dudağını bükmek. küçümsemek
Soothe  Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak
Sophisticated  karmaşık. girift,
Spectacle  görülecek şey.
Sphere.  Globe küre
Spokesperson  sözcü
Sporadic  Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)
Squeeze  sıkmak. ezmek
Staff  personel. çalışanlar kadrosu; kurmay
Statue  heykel
Stature  boy-pos; önem; kişilik
Stayed late  Lingered. oyalanmak
Steady  düzenli. sabit
Stem from  -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak
Step  adım. basamak
Stern  sert. müsamahasız
Stiff  katı. sert. kıran kırana
Stingy  cimri. eli sıkı
Stockholder  hissedar
Straighten  doğrultmak
Strain  kendini zorlamak. gayret göstermek
Stray  başıboş. Homeless
Stretch  germek. esnetmek
Struggle  çabalamak. mücadele etmek
Stubborn  inatçı dik başlı
Subsidize  Para vermek. desteklemek
Subtle  ince. narin; zeka işi
Sufficient  yeterli
Summary  Özet
Superficial  yüzeysel. üstünkörü
Superior  daha üstün
Supplementary  takviye. ek
Surgeon  cerrah. operatör
Surmount  üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek
Surpass  aşmak. üstün olmak
Survive  hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek
Susceptible to  kolay etkilenen. dayanıksız. hassas
Suspicion  şüphe. zan
Sustain  devam ettirmek. korumak
Swell  Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek
Symptom  Sign semptom. belirti
Synopsis  Summary özet
Tackle  çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;
Talent  yetenek
Tax  vergi
Tax-exempt  vergiden muaf
Tear  (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı
Tempt  ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak
Testimony  tanıklık. ifade
Thorough  tam. dikkatli eksiz
Thoughtful  düşünceli
Thrifty  tutumlu. idareli
Throng  Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek
Tilted  Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil
Tiny  küçük. ufacık
Top  üst. zirve
Torn  yırtık
Tower  kule
Trace  Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek
Trail  sürüklemek. gezdirmek; izlemek
Tramped  Walked heavily kuvvetli adımla yürümek
Tranquil  serene sakin. huzurlu
Transaction  iş görme
Treachery  ihanet
Treatment  muamele. davranış; tedavi
Treatment  muamele, davranış; tedavi
Trial  deneme; duruşma
Triumph  zafer. başarı
Trivial  abes; bayağı; cüzi
Trust  güvenmek
Trust  güvenmek. inanmak
Tunnel  Underground passageway
Underestimate  az/düşük olarak tahmin etmek
Underground  metro; yer altı
Undermine  baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek
Underrate  hafife almak. küçümsemek
Unhesitatingly tereddüt etmeden
Union  birlik; sendika
Unique  biricik; tek; eşsiz
Unpardonable  affedilemez
Unpleasant  nahoş ; tatsız
Unrehearsed  provasız
Unrestrained  denetimsiz. frenlenmemiş. serbest
Unwillingly  istemeyerek
Unwillingness  isteksizlik
Vacant  boş. açık; dalgın
Vague  müphem. belirsiz. şüpheli
Vanity  Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik
Varied  değişik. çeşitli; değişken
Vast  çok geniş. engin. pek çok
Versatile  çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen
Vexed  Annoyed, bir şeye canı sıkılmak
Victim  kurban
Victory  Triumph. zafer
Violent  sert. şiddetli. zorlu
Vital  hayati önemde
Voluntarily  gönüllü olarak
Vote  oy vermek
Vulnerable  Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan
Wasteful  savurgan. müsrif
Weakness  zayıflık; zaaf
Wealthy  zengin; varlıklı
Wealthy  zengin. varlıklı
Wheel  tekerlek
Whip  kamçı; kamçılamak
Wise  akıllı. akıllıca. mantıklı
Withdraw  çekmek. çekilmek. ayrılmak
Wither  Dry up solmak. soldurmak. sindirmek
Witness  Şahit
Wrinkle  buruşmak. kırışmak
Yield to  kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak
Zinnia  zenya çiçeği

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar