Vergi hukukunda beyanname türleri

Beyanname türleri:

Gelir vergisinde 3 çeşit beyanname vardır. Yıllık, muhtasar ve münferittir.

Yıllık beyanname: Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Gerçek usule tabi olanlar 25.03.2013 beyan 31.03.2013 ilk taksit 30.07.2013 son taksit. Basit usule tabi olanlar 25.02.2013 beyan 28/29.02.2013 ilk taksit 31.06.2013 son taksit.

Muhtasar beyanname: işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesine mahsustur. Ayı takip eden ayın 23. Beyan 26’sında ödeme.

Münferit beyanname: Mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur. Kazancı takip eden 15. Gün beyan ve ödeme.

Katma Değer Vergisi: Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler ( Mal ve hizmet ihracatı KDV istisnasıdır.) Beyanname Verme Zamanı Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 26’sında ödeme. KDV Ödemeyenler: Basit usule tabi olanlar, esnaf muaflığından yararlananlar, gerçek usulde vergilendirilmeyen serbest meslek erbapları ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler.

Özel tüketim vergisi:
1 sayılı cetvel: Petrol ürünler (Spesifik) 01-15 içerisinde aynı ayın 25 beyan ödeme
16-31 içerisinde bir sonraki ayın 10 beyan ödeme
2 sayılı cetvel: Taşıtlar (Advalorem)
3 sayılı cetvel: Tütün Alkol (Advalorem)
4 sayılı cetvel: Lüks mallar (Advalorem) Not: 2,3 ve 4 sayılı cetveller bir sonraki ayın 15. Günün akşamına kadar beyan ve ödeme. 2. El araçlarla traktörlere ÖTV uygulanmaz. Ayrıca Advalorem vergiler değer esasına dayalı vergidir. Spesifik vergi ise miktar esasına dayalıdır.

Banka ve muameleleri vergisi: Konusu bankalar, bankerler, sigorta şirketleri ve sigorta şirketlerinin acentalarının lehlerine gerçekleştirdikleri nakden ve hesaben alınan paralardır. Yasal oran %15 uygulama oranı %5 kambiyo işlemlerinde ‰ 1 dir. Kendi şubeleri arasında %0’dır. İşlemleri takip eden 15. Günü akşamına kadar beyan ve ödeme gerçekleştirilir.

Veraset ve intikal vergisi: Konusu veraset yoluyla ya da karşılıksız olarak bir kişinin mal varlığından bir başka kişinin mal varlığına intikallerdir. Mükellefi bu edimleri elde eden kişilerdir. Stopaj yoluyla konusu talih oyunlarını konu edinmekte olan ve istisna tutar düşüldükten sonra kalan kısım için %10 vergi kesintisi yapılır. Birde ölümlerde konu edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar