Vergi Hukuku Testi Çöz

logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinin konut istisnasından yararlanma hakkı vardır?
Doğru Cevap: "B" Beyan yoluyla vergilendirilen menkul sermaye iradı sahipleri
Soru Açıklaması
Konut istisnası, diğer bir adıyla mesken istisnasından yararlanmanın koşulları :
 • Kiraya verilen binanın mesken olarak kullanılması
 • Mesken kira geliri olan mükellefin başka bir ticari, zirai ve mesleki geliri dolayısıyla yıllık beyanname vermemesi
 • Mesken kira gelirini beyan etmesi gerekir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

 
Doğru Cevap: "C" Banka şubesi
Soru Açıklaması
Kurumlar Vergisi Mükellefleri : (Kurumlar Vergisi Kanunu 1. madde)

 1. Sermaye şirketleri • Anonim şirket

 • Limited şirket

 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

 • Menkul kıymet yatırım fonları 1. Kooperatifler

 2. İktisadi kamu müesseseleri

 3. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

 4. İş ortaklıkları


Bankaların her bir şubesi ayrı ayrı kurumlar vergisine tabi olmaz. Banka kendi tüzel kişiliği adına tek bir vergi mükellefi olur.
3.
Sakatlık indiriminden (veya özürlü şahıs indirimi) yararlanma hakkı olmayan mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zirai kazanç sahipleri
Soru Açıklaması
 

Sakatlık indirimi (Gelir Vergisi Kanunu 31. madde) :

Sakatlık indirimi oranları : Çalışma gücünün en az % 80’ini kaybetmiş olanlar 1. derece sakat ; çalışama gücünün en az % 60’ını kaybetmiş olanlar 2. derece sakat ; çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olanlar 3. derece sakat kabul edilir.

Sakatlık indiriminden, ücretliler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında sakat bulunan kişiler, serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenler yararlanır.
4.
Gelir vergisinde özellikle menkul sermaye iratlarında “indirim oranı”nın hesabı nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "B" Yeniden değerleme oranının devlet tahvili ve hazine bonosu faiz oranına bölünmesiyle
Soru Açıklaması
 

İndirim oranı: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, o yıl tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının aynı dönemde devlet tahvili ve hazine bonosu ihalele-rinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesiyle Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir.

Bu şekilde indirim oranı uygulanarak bulan tutar menkul sermaye iratlarının beyanı sırasında indirim olarak kabul edilir.
5.
“Telif kazançları istisnası” aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisiyle ilgilidir?

 
Doğru Cevap: "B" Serbest meslek kazancı
Soru Açıklaması
 

Telif hakkı yeni yaratılmış olan bir eser üzerinde doğan haktır ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde serbest meslek kazançları kısmında anlatılmıştır.

Telif kazançları istisnasından yararlanacak olanlar : Eserin müellifi, mütercimi, heykeltıraşı, hattatı, ressamı, bestekarı, mucitleri ile bunların kanuni mirasçılarıdır.

Kanuni mirasçılar: Eser sahibinin eşi, füruu, ana babası, bunların füruu, büyük baba büyük ana ile bunların fürudur. Kanuni mirasçılar dışında kalan mansup mirasçılar bu istisnadan yararlanamaz.

İstisna konusu eserler : Kitap, resim, heykel, nota, şiir, hikaye, roman, makale, röportaj, karikatür, film, video bant radyo ve televizyon senaryosu ve oyunu, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, vb. (Yapılan tercüme eser sayılmaz.)
6.
Aşağıdakilerden hangisi beyanname üzerinden yapılabilen (gelir olması durumunda yapılabilen) indirimlerden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "C" Amortismanlar
Soru Açıklaması
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 87,88, ve 89, maddelerinde belirtildiği üzere beyan-name üzerinden yapılan indirimler şunlardır :

 1. Zararlar • Aynı yılın zarar mahsubu

 • Geçmiş 5 yılın zarar mahsubu 1. Şahıs sigorta primi


Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait hayat, sakatlık, hastalık, analık, doğum gibi sigorta primleri gelirden indirilebilir.

Sigorta primlerinin gelirden indirilebilmesinin şartları :

 • Primi ödeyen tam mükellef olmalı,

 • Beyan edilen gelirin % 5’ini aşmamalı,

 • Merkezi Türkiye’de bulunan veya Türkiye’de kurulu bir sigorta şirketiyle sözleşme yapılmalı

 • Primler gelirin elde edildiği yıl ödenmeli,

 • Gelirden ayrıca indirilmiş olmamalı.


Ayrıca Bağ-Kur’a ödenen giriş keseneği ve sigorta primleri de beyan edilen gelirden indirilebilir.

 1. Bağış ve yardımlar • Beyan edilen gelirin % 5’ini aşmamalı, (Kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’unu aşmamalı) Kamu okulları, üniversiteler ve depremden zarar gören-lere yapılan bağış ve yardımlarda tamamı indirilebilir.

 • Kamu kuruluşlarına veya kamuya yararlı organizasyonlara yapılmalı,

 • Makbuz karşılığı yapılmalıdır. 1. Sakatlık indirimi.


Sakatlık indiriminden sadece ücretliler değil, basit usulde vergilendirilen tüccar, küçük sanat, imalat, tamirat işi ile uğraşanlar, ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan serbest meslek erbabı ile ücretlilere de uygulanır.

 1. Araştırma geliştirme giderleri


Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma geliştirme harcamalarının % 40’ı indirim olarak kabul edilir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ithalat üzerinden alınan vergilerden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "B" Motorlu taşıtlar vergisi
Soru Açıklaması
 

Motorlu taşıtlar vergisi servet üzerinden alınan bir vergidir. İlgili yerlere kendi adına kayıt ve tescil yaptırmış olan gerçek ve tüzel kişiler bu verginin mükellefi olur.
8.
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV istisnasından vazgeçme hakkı kullanılarak KDV’ye tabi olma talebinde bulunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Yapı kooperatifinin üyelerine konut teslimi
Soru Açıklaması
KDV’deki İstisnalar :

 1. İhracat istisnası Bu istisnadan yararlanılabilmesi için malın 3 ay içerisinde ihraç edilmesi gerekir.

 2. Araçlar ve Petrol Aramaları İstisnası

 3. Taşımacılık İstisnası Uluslararası taşımacılık yapan yabancılara getirilen istisnadır.

 4. Diplomatik İstisnalar Aslında bu bir muafiyettir. Karşılıklı olma şartı aran-maktadır.

 5. İthalat İstisnası Burada bütün ithal edilen mallar istisna kapsamında değil-dir. Örneğin gümrük vergisinden istisna olan bir mal için KDV alınmaz.

 6. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar, Kültür ve Eğitim Amaçlı İstisnalar Bu istisnadan yararlanan kuruluşlar kamu idare ve müesseseleri ile kamuya yararlı faaliyette bulunan kuruluşlardır ve ayrıca askeri kuruluşlardır.


İstisnadan Vazgeçme

İstisna sınırları içerisine giren mükellefler isterlerse, ilgili vergi dairesine baş-vurarak vergiye tabi olmayı talep edebilirler. İstisna KDV’deki vergi indirimi olanağını ortadan kaldırdığı için mükellefler istisnadan vazgeçmek isteyebilirler. İstisnadan vazgeçen mükellefler 3 yıl geçmedikçe tekrar istisnadan yararlanma talebinde bulunamazlar.
9.
Aşağıdaki KDV istisnalarından hangisi tam istisna – kısmi istisna sınıflamasında kısmi istisna özelliğini taşır?
Doğru Cevap: "A" Eğitim amaçlı istisna
Soru Açıklaması
10.
Kurumlar vergisinde geçici vergi kaçar aylık dönemler itibariyle ödenir?

 
Doğru Cevap: "B" Üçer aylık
Soru Açıklaması
 

Geçici ( Peşin ) Vergi : Üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanan geçici vergi Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarının 10. günü akşamına kadar beyan edilip, 17. günü akşamına kadar ödenir. Takip eden dönemde hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Geçici verginin alınmasının sebepleri :

 • Vergiyi doğuran olay ile verginin ödenmesi arasındaki süreyi kısaltmak,

 • Enflasyon nedeni ile vergi idaresini mağdur etmemek,

 • Yıllık beyannameli mükelleflerle diğerleri arasındaki adaleti sağlamak.

logo

11.
Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur?

 
Doğru Cevap: "B" Genel usulsüzlük
Soru Açıklaması
 

Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesine göre işe başlamanın zamanında bildirilmemesi genel usulsüzlük suçu olarak olarak değerlendirilir.
12.
Küçüklerin vergi yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

 
Doğru Cevap: "A" Kanuni temsilci
Soru Açıklaması
 

Tüzel kişiler, küçük ve kısıtlıların  vergi mükellefi olmaları halinde, bunlara düşen ödevleri kanuni temsilcileri  yerine getirir.
13.
Vergi Usul Kanununa göre, gider pusulası düzenleme yükümlülüğü aşağıdaki işlemlerden hangisi için öngörülmüştür?

 
Doğru Cevap: "C" Ticari kazanç erbabının vergiden muaf esnaftan mal alması durumunda
Soru Açıklaması
 

Gider Pusulası: Vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan alınan mallar için düzenlenir ve malı satana imzalatılır.
14.
Vergi hukuku açısından vergilendirmeyi ilgilendiren belgelerin saklanması gereken süre kaç yıldır?

 
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
 

Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belgelerin düzenlendikleri yılı izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.
15.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılamasında geçerli ilkelerden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "B" Yemin yoluna başvurulması
Soru Açıklaması
 

Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi B fıkrası:  “Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti –yemin hariç- her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi olmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz”
16.
Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucu mükellef A’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır. İdare cezalı tarhiyat işlemi yaparak A’ya tebliğ etmiştir.

Buna göre, A bu işleme karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?

 
Doğru Cevap: "A" Uzlaşma talebinde bulunma
Soru Açıklaması
İkmalen, resen ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşmaya başvurulabilir. Kaçakçılık suçu için kesilen vergi ve vergi ziyaı cezaları için uzlaşma yapılamaz. Yani hapis cezasını gerektiren fiiller için uzlaşma yolu kapalıdır.
17.
15.01.2013 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A’nın mirasını kabul eden mirasçıları, A’nın gelir vergisi beyannamesini hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?

 
Doğru Cevap: "B" 15.05.2013
Soru Açıklaması
 

Vergi mükellefinin ölümü halinde, vergi ödevlerini mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Mirasçılar 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Yani bildirme ve beyanname verme süresine 3 ay eklenir.

Ancak “gelir vergisinde” ölüm nedeniyle beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilmelidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun tecil edilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nakit sıkıntısı içinde bulunulması
Soru Açıklaması
 

Tecil: Kamu alacağının ertelenmesi olarak ta bilinen tecilden yararlanabilmeleri için mükelleflerin teminat göstermesi gerekir. Doğal afet nedeniyle mal varlığının 1/3’ünü yitiren mükellefler kamu borcunu ödeyemeyebilirler. Alacaklı kamu idaresi kamu alacağını haciz yoluyla tahsiline başvurduğunda borçlunun çok zor durumda kalacağını düşünerek kamu alacağını faiz talep ederek tecil eder.
19.
Mükellef A 2008 yılı gelirleri ile ilgili gelir vergisi beyannamesini vermeyerek vergi ziayına yol açmıştır.

Buna göre, ziyaa uğratılan verginin tahakkuk zamanaşımına uğrama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" 31.12.2014   
Soru Açıklaması
 

Tahakkuk zamanaşımı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılının başından itibaren  5 yıl içerisinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

Tahakkuk zamanaşımı süresi dolduktan sonra, vergi yönetimi inceleme yapma yetkisini yitirir.

Tahsil zamanaşımı, kamu alacağı vadesini izleyen takvim yılının başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Örneğin, vade tarihi 30 Nisan 2010 olan vergi borcuna ilişkin zamanaşımı süresi 1.1.2011 tarihinden itibaren işlemeye başlar ve 31.12.2015 tarihinde zamanaşımı süresi dolar.

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra, kamu borçlusuna ödeme emri gönderilemez, kamu alacaklısı borçluya karşı cebri icra yetkilerini kullanamaz. Zamanaşımına uğramış vergi borçları mükellef tarafından kendi rızasıyla ödenmek istenirse, bu ödeme kabul olunur.
20.
Kahvede içtiği çay için fiş almayan tüketiciye öngörülen ceza aşağı-dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kahveciye verilen cezanın beşte biri
Soru Açıklaması
 

Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde özel usulsüzlük suçlarından bahse-dilmiştir. Bu maddenin 3. bendinde fatura, gider pusulası, müstahsil makbuz, ser-best meslek makbuzu, perakende satış fişi, giriş ve yolcu taşıma fişi, ödeme kay-dedici cihaz fişi almadıkları tespit edilen tüketicilere bu belgeyi düzenleyip vermeyen mükellefe verilecek cezanın 1/5’i uygulanır demektedir.
logo

21.
Aşağıdaki eylemlerden hangisi için hapis cezası uygulanmaz?

 
Doğru Cevap: "A" Görevli memurun ikazına rağmen aracın durmaması
Soru Açıklaması
22.
Yıl boyunca her ay vermesi gerekli katma değer vergisi beyannamelerinin hiçbirini vermeyen mükellefe uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" 1. fiile tam, 11 tanesine dörtte bir oranında genel usulsüzlük cezası
Soru Açıklaması
 

Vergi Usul Kanunu’nun 337. maddesi : Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya usulsüzlük suçlarından dolayı her biri için  ayrı ayrı ceza kesilir. Mükelleflerin kanuni süresi içerisinde beyanname vermemeleri genel usulsüzlük suçlarından I. derecede usulsüzlüğü gerektirir. Genel usulsüzlük suçu aynı takvim yılı içerisinde aynı türden birden fazla yapıldığı takdirde, birinciye tam, birinciden sonrakilere ¼ oranında ceza kesilir.
23.
Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilebilir.

Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Kanuni mükellef
Soru Açıklaması
 

Kanuni mükellef, KDV Kanununda belirtildiği üzere mal teslim eden veya hizmet ifa edenler yani bu tür işlere aracılık eden ticari, sınai, zirai ve mesleki işlet-melerdir. Bunun yanında son olarak vergiyi ödeyen yani verginin gerçek yükünü taşıyan tüketici ise vergi yüklenicisi olarak tanımlanır.
24.
Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilebilir.

Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "B" Kanuni mükellef
Soru Açıklaması
 

Kanuni mükellef, KDV Kanununda belirtildiği üzere mal teslim eden veya hizmet ifa edenler yani bu tür işlere aracılık eden ticari, sınai, zirai ve mesleki işlet-melerdir. Bunun yanında son olarak vergiyi ödeyen yani verginin gerçek yükünü taşıyan tüketici ise vergi yüklenicisi olarak tanımlanır.
25.
Aşağıdakilerden hangisi devletin zora dayanarak ve karşılıksız olarak vatandaşlardan topladığı gelirlerden biridir?

 
Doğru Cevap: "B" Gelir vergisi
Soru Açıklaması
 

Gelir vergisi mükellefleri gerçek kişilerdir. Gerçek kişiler yedi gelir unsurundan elde ettikleri gelirlerin vergisini, zora dayalı olarak ve her hangi bir mal ve hizmet karşılığı olmadan ödemek zorundalar. Ancak diğer seçeneklerde verilenler bir mal veya hizmet karşılığı bu hizmetten yararlananların ödediği bedellerdir.
26.
Bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin bütününe ne ad verilir?

 
Doğru Cevap: "B" Vergi sistemi
Soru Açıklaması
 

Vergi sistemi : Bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin bütününü ifade eder. Türkiye’de vergi sistemi temel olarak üç noktada toplanır :

 • Gelir üzerinden alınan vergiler

 • Servet veya servet transferi üzerinden alınan vergiler

 • Harcamalar üzerinden alınan vergiler

27.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden topladıkları aidatlar aşağıdaki gelirlerden hangisine bir örnektir?

 
Doğru Cevap: "E" Parafiskal gelir
Soru Açıklaması
 

Vergiler: Kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan vergilerdir. Vergilerin özellikleri :

 • Karşılıksızdır.


 • Cebren ( zora dayalı olarak ) alınır.

 • Nakdi ( parasal ) ödemelerdir.

 • Devlet ve yetkili kıldığı kuruluşlar tarafından alınır.

 • Kanunla konulur, kaldırılır ve değiştirilir.

 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenir.

 • Kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla alınır.


Vergileri, harç, resim, şerefiye gibi diğer kamu gelirlerinden ayıran en önemli özellik karşılıksız olarak alınmasıdır.

Harçlar: Bazı kamu hizmetlerinden yararlananların faydalanma karşılığı ödediği bedellere  harç denilir. Örneğin  pasaport harcı, trafik harcı, yargı harcı, tapu ve tes-cil harçları, üniversite öğrencilerinin ödediği kayıt ve suret harcı. Harçların miktarı ve kim tarafından ödeneceği yasama organı tarafından belirlenir. Ödenen harçlar genellikle hizmetin maliyetini karşılamaz. Harçlar makbuzla ödenebileceği gibi pul yapıştırma, damga vurulması gibi yöntemlerle de ödenebilir.

Resimler: Harçlar sunulan hizmetin karşılığı olmasına rağmen; resimler bir hakkın elde edilmesi  veya izin karşılığı yapılan ödemelerdir. Örneğin, eğlence resmi, rıhtım resmi, ithalattan alınan damga resmi. Daha ziyade yerel yönetim kuruluşları tarafından alınır ve  pul yapıştırılması, basılı damga konulması, makbuz verilmesi, kaynakta kesinti yapılması şeklinde ödenebilir.

Şerefiyeler: Yol, köprü, baraj gibi sunulan bayındırlık hizmeti sonucu değeri artan gayri menkul sahiplerinin bu değer artışı nedeniyle, daha ziyade, belediyelere ödedikleri bedellere şerefiye denilir. Şerefiyelerin her bayındırlık hizmeti sonucu alınma zorunluluğu yoktur. İlgili organların bu yönde karar almış olması gerekir.

Parafiskal Gelirler : Kamu veya yarı kamu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların üyelerine sundukları hizmetler karşılığı topladıkları aidat, prim vb. ödemelere parafiskal gelirler denilir. Sosyal güvenlik kurumlarının topladığı primler; sanayi, ticaret, ziraat odalarının  üyelerinden aldığı aidatlar; Toplu Konut Fonuna ödenen paralar gibi. Parafiskal gelirlerin belli özellikleri :

 • İlgili kurumların bütçelerinde muhasebeleştirilir

 • Kamu hizmeti gören kurumların finansmanı için alınır

 • Devletin egemenlik gücüne dayanılarak alınır

 • Vergi benzeri gelirdir

28.
Gelir vergisinin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Gerçek kişilerin safi geliri
Soru Açıklaması
 

Vergi matrahı: Gayri safi gelirden indirim ve mahsuplar yapıldıktan sonra bulunan safi tutarlardır. Bir verginin hesaplanabilmesi için öncelikle vergi matrahının tespit edilmesi gerekir. Gelir vergisinin özelliklerinden birisi de gelirin safi olmasıdır. Bilindiği gibi gelir vergisi mükellefleri gerçek kişilerdir.
29.

Vergi idaresinden talep ettiği muktezaya uygun olarak hareket eden mükellef hakkında, daha sonra bu konuyla ilgili sorun yaşanması durumunda verilebilecek cezayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 
Doğru Cevap: "B" Hiçbir şekilde ceza verilemez.
Soru Açıklaması
30.
Gerçek bir muamele veya durum olmadığı hâlde bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye Vergi Usul Kanunu’nda ne ad verilmiştir?

 
Doğru Cevap: "B" Sahte belge
Soru Açıklaması
logo

31.
Tahakkuk zaman aşımına uğramış bir verginin tarh edilmesi, bu işlemi hangi unsur yönünden sakatlar?

 
Doğru Cevap: "C" Yetki
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi, bir kamu alacağı tahakkuk ettikten sonra gündeme gelir?

 
Doğru Cevap: "A" Gecikme zammı
Soru Açıklaması
33.
Vergi Usul Kanunu’na göre, değerleme kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
Doğru Cevap: "B" Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti
Soru Açıklaması
34.
Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
Doğru Cevap: "E" Birden fazla işverenden elde edilen ve beyan sınırını aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu vardır.
Soru Açıklaması
35.
Türk vatandaşı bir kişinin hem Türkiye’de hem yurt dışında elde ettiği kazançlar üzerinden vergiye tabi tutulması durumunda aşağıdaki ilkelerden hangisi benimsenmiş olur?

 
Doğru Cevap: "B" Şahsilik ilkesi
Soru Açıklaması
36.
Hollanda vatandaşı olan A, 01.09.2011 - 01.05.2012 tarihleri arasında kesintisiz şekilde Türkiye’de bulunmuş ve ticari kazanç elde etmiştir.

Buna göre A’nın, Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki mükellefiyet durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
Doğru Cevap: "B" Dar mükelleftir.
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi, serbest meslek kazancının belirlenmesinde gider olarak düşülebilecek kalemlerden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "E" İşletme sahibinin eşine yapılan ödemeler
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi, harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

 
Doğru Cevap: "B" Banka ve sigorta muameleleri vergisi
Soru Açıklaması
39.
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “Vergi kanunlarıyla kabul edilen hâller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.” ifadesiyle aşağıdaki ilkelerden hangisi korunmak istenmektedir?

 
Doğru Cevap: "E" Vergilerin yasallığı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk vergi hukukunda geçerli yorum yöntemlerinden biri değildir?

 
Doğru Cevap: "D" Yasama yorumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.