Ticaret Hukuku Testi Çöz 2

logo

1.

Anonim şirketlerde taahhüt edilen sermayeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Esas sermaye
Soru Açıklaması
2.

Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Değişken sermayeli, sabit paylı şirketlerdir
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ticaret siciline tescil
Soru Açıklaması
4.

Türk Ticaret Kanununa göre, kıymetli evrakta borç nerede ödenir?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun ikametgahında
Soru Açıklaması
5.
Kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, ticaret ortaklıklarının yerleşim yeri
(ikametgahı) neresidir?
Doğru Cevap: "E" İşlerinin yürütüldüğü yer
Soru Açıklaması
6.
Yevmiye defteri, kullanılmadan önce aşağıdakilerden hangisine tasdik ettirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Noter
Soru Açıklaması
7.
Taraflar arasındaki borcun kaynağını haksız bir fiil oluşturuyorsa, bu borcun ticari iş sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Borcun, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması
Soru Açıklaması
8.
Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak sistemli bir şekilde hesaplara
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Defter-i kebir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutanların, tutmaları gereken
defterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletme defteri
Soru Açıklaması
10.
Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İllete bağlı kıymetli evrak
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi çekin şekil şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vade
Soru Açıklaması
12.
Hamiline yazılı çekin devri ne şekilde olur?
Doğru Cevap: "B" Zilyetliğin devri
Soru Açıklaması
13.
Çek keşide edildiği yerde ödenecek ise ibraz süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
14.
Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çek hamiline yazılı olarak düzenlenemez
Soru Açıklaması
15.
Ciranta, ciro yapacağı kimsenin adını soyadını ve ödeyiniz şeklinde belirttiği ciro şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam ciro
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi poliçenin şekil şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ödeme yeri
Soru Açıklaması
17.
Taşıma senedi aşağıdaki sınıflandırmada hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Emtia senetleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sebebe bağlı senetlerdir
Soru Açıklaması
19.
Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tüzel kişiler ortak olamaz
Soru Açıklaması
20.
Anonim şirketler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüm anonim şirketlerin kuruluş aşamasında bakanlıktan izin alması gerekir
Soru Açıklaması
logo

21.
Kollektif şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Rekabet yasağının ihlalinde zaman aşımı 10 yıldır
Soru Açıklaması
22.
Kollektif şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Denetim hakkı sadece yönetim hakkına sahip ortaklara verilir
Soru Açıklaması
23.
Kollektif şirketle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.