Tarihte İlkler ve Enler

Türk adı ilk olarak Pers metinlerinde geçer
En eski kültür Anav kültürüdür.
İlk Türk topululuğu sakalardır.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır.
Türkleri ilk kez bir boy altında toplayan Asya Hunlarıdır. (Mete Han dönemi)
Tarihte ilk antlaşma Asya Hunları ile Çinliler arasındadır.
Onluk sistemi ilk oluşturan Mete Han’dır.
Türk adını ilk kullanan devlet Göktürk’lerdir.
İlk elçi kabul eden ve gönderen Göktürklerdir.
Parayı ilk kullanan Göktürklerdir.
İlk bağımsızlık mücadelesi veren Türk devleti Kutluk devletidir.
İlk alfabe ve edebi belge Orhun Abideleridir.
Yerleşik hayata ilk geçen Uygurlardır.
İlk tarım faaliyetine geçen Uygurlardır.
Kasaba ve köy kuran ilk devlet Uygurlardır.
Hukuku ilk kez yazılı hale getiren Uygurlardır.
Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Uygurlardır.
Din değiştiren ilk devlet Uygurlar.
İstanbul’u ilk ve iki kez kuşatan Avarlardır.
Museviliğe geçen ilk Türkler Hazarlar.
Türk tarihinin en önemli boyu Oğuzlardır.
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.
Dünyadaki ilk halı örneği Orta Asya’dadır.
İlk tarım ürünleri yonca ve darıdır.
İlk heykel örnekleri mezarlara dikilen balballardır.
Atlı göçebe kültürüne sahip ilk Türkler Sakalardır.
İlk Türk hükümdarı Teoman’dır.
İlk kullanılan takvim 12 Hayvan takvimidir.
Cengiz Han’a bağlılığını ilan eden ilk Türk kavmi Kırgızlar
Anadolu’ya ilk akını Avrupa Hunları yapmıştır.
İlk Türk şehri Ordu-Balık’tır.
İlk yazılı eserler Kırgızlara aittir (Alfabe özelliği yok)
Türkler tarafından en uzun süre kullanılan alfabe Arap alfabesidir.
Orta Asya’daki en önemli çalgı aleti kopuzdur
Türk adının geçtiği ilk kaynak Orhun Abideleridir.
Türk tarihinde en az değişim askeri alanda olmuştur.
Ücretli askerlik ilk olarak Hazarlarda görülür.
İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar’dır.
Türkçeyi resmi dil kabul eden ilk devlet Karahanlılar
Türk-İslam eserlerini ilk Karahanlılar yapmışlardır.
İlk Türk-İslam vakfı Karahanlı Ebu İshak İbrahim’e aittir
Burslu öğrenci yetiştiren ilk devlet Karahanlılar’dır
Kervansaraylar ilk defa Karahanlılar zamanında yapıldı.
Sultan unvanı ilk Gazneli Mahmut kullanmıştır.
Hindistan’da İslamiyeti yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.
Türkler İslamiyet’e Talas savaşından sonra topluca girmeye başlamışlardır.
Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Tolunoğulları
Malazgirt’den sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikler; Danişmentliler, Saltukoğulları, Mengücekler, Artukoğulları’dır.
Anadolu’da ilk medrese Danişmentliler kurdu (Niksar)
İlk Türk denizci beyi Caka Bey’dir.
Anadolu’da Türkçeyi ilk kez resmi dil kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir.(1277)
Boğazlar sorunu ilk olarak Hünkar İskelesi Ant. ile ortaya çıktı (1833……………………………………)
İlk Gazete Takvim-i Vakayi adıyla 2. Mahmut çıkarttı.
İlk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında yapıldı(1831)
Tımar, Zeamet ve Müsadere’yi 2. Mahmut kaldırdı
İlk polis örgütü temeli 2. Mahmut zamanında atıldı.
Divan teşkilatının kaldırılıp Bakanlıklar (Nazırlık) kurulması 2. Mahmut zamanındadır.
Öğretim ilk kez 2. Mahmut zamanında zorunlu oldu
İlk posta örgütü 2. Mahmut zamanında kuruldu
İlk Tercüme Okulu, Yabancı Dil Okulu ve Devlet Memuru yetiştiren okullar 2. Mahmut zamanında kuruldu
İlk defa yurtdışına öğrenci 2. Mahmut gönderdi.
Kılık-kıyafetteki ilk değişiklik 2. Mahmut zamanında ( Memurlara fes giyme zorunluluğu).
Padişah gücünün üstünde bir güç ilk defa Tanzimat’la tanınmıştır.(……………………………………………)
Osmanlı’da ilk kağıt para kaime Abdulmecid zamanı
İlk demiryolu Tanzimat Döneminde döşendi.
Telgraf ilk kez Tanzimat Döneminde kullanıldı
Laik kanunlar ilk defa Tanzimat Döneminde çıkarıldı
Askerliğin ilk defa bir bedele bağlanması Islahat’la.
Osmanlı Kırım savaşından sonra Avrupa Devletlerinin himayesine girerek ilk defa bağımsız olma özelliğini kaybetti.
Osmanlı ilk dış borcu Kırım savaşında (1856) İngilizler-den 1. Abdülmecit zamanında almıştır.
31 Mart olayı rejime karşı ilk ayaklanmadır.
Osmanlı’da ilk yazılı kanun Fatih Sultan Mehmet ile başlamıştır.
Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı’dır.
Avrupa tarzında ilk cami Nuru Osmaniye Camii’dir.
Osmanlı’da ilk büyük yapı Bursa Ulu Camii’dir.
En uzun süre kullanılan saray Topkapı Sarayı
İlk Matbaa Lale devrinde kuruldu
İlk özel Türk gazetesi Tercüman-ı Ahval’dır.
İlk medrese Orhan Bey zamanında İznik’te ( Süleyman Paşa medresesi) kuruldu
Maden işletmeciliği Osman Bey zamanında görüldü
Dirlik sisteminde Hz. Ömer’in dirlik sistemi model alınmıştır.
İlk Osmanlı donanması Orhan Bey zamanında kuruldu.
Osmanlı’da ilk tersane Yıldırım Beyazıt Gelibolu’da
Osmanlı’da en büyük tersane Haliç’tir.
Meşrutiyet’le halk, ilk defa yönetime ortak oldu.
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı
Kuzey Afrika’da ilk kaybedilen toprak Cezayir.
Kuzey Afrika’da son kaybedilen toprak Trablusgarp
M.Kemal’in katıldığı ilk savaş Trablusgarp savaşı
Sömürgeciliğe karşı ilk mücadele Trablusgarp savaşıdır
Türk azınlık sorunu Balkan Savaşlarıyla çıkmıştır.
İlk kez kimyasal silah,denizaltı ve tank 1.Dünya Savaşında kullanıldı.
Savaşta taraf değiştiren ilk ve tek devlet İtalya’dır.
1.Dünya Savaşında rejim değiştiren devlet Rusya
1.Dünya Savaşında ilk ateşkes isteyen Bulgaristan
1.Dünya Savaşında ilk anlaşma Versay
1.Dünya Savaşında en karlı devlet ABD ve Japonya
1.Dünya Savaşında işgale uğrayan tek devlet Osmanlı
Açılan ilk cephe Kafkas cephesi
Kuvay-i Milliye ilk Çanakkale’de doğdu. Büyük Selçukluların Bizans’a karşı ilk önemli savaşı Pasinler savaşıdır.(1048) Ermenilerle ilk karşılaşma burada olmuştur.
Selçuklularda Hassa ordusunu ilk Tuğrul Bey kurdu.
B.Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur.
İkta sistemini ilk B.Selçuklu veziri Nizamımülk kurdu
B.Selçuklularda ilk medrese, Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da kuruldu.
Anadolu’nun kapısı Malazgirt’le açıldı.
Anadolu Selçuklunun ilk başkenti İznik’tir.
Anadolu Miryakefalon savaşıyla kesin yurt oldu
Anadolu Selçukluda ilk tersane 1. İzzettin Keykavuş döneminde Sinop’ta kuruldu.
Anadolu Selçukluda ilk donanma Alaaddin Keykubat tarafından kuruldu. Kırım’a ilk deniz aşırı sefer düzenlemiştir.
Anadolu Türk birliğini ilk defa 1. Mesut kurdu
Selçuklularda kendi adına para bastıran 1. Mesut’tur
Türk-İslam edebiyatının ilk yazılı örneği Kutadgu Bilig’dir.(Yusuf Has Hacip)
İlk Türk-İslam mimari eseri Tolunoğulları zamanında Kahire’de yapılan Tolunoğlu Camisidir.
Selçuklularda ilk kervansarayları 2. Kılıçaslan yaptı
Antalya’da ilk denizcilik faaliyeti yapan1.Gıyaseddin Keyhüsrev’dir.
Selçukluların en parlak dönemi1. Alaaddin Keykubat dönemidir.
Beyliklerin en güçlüsü Danişmentlilerdir.
Osmanlıya ilk katılan Karesioğulları’dır.
Osmanlı’yı en çok uğraştıran Karamanoğulları’dır.
Osmanlı’ya en geç katılan Ramazanoğulları’dır.
İk Türk sözlüğü Divan-ı Lügat’ı Türk’tür.
Mimaride en çok taş, tuğla, ahşap, alçı kullanılmıştır.
En önemli mimari eserler cami ve kervansaraylardır.
En fazla gelişme mimaride görünmüştür.
Anadolu’daki ilk cami Diyarbakır ulu camiidir.
İlk Selçuklu Camisi Sivas Ulu Camii’dir
Anadolu’da ilk medrese Yağıbasan Medresesidir.
En büyük medrese Erzurum Çifte minareli medresedir.(……………………………………)
İlk kervansaray Alay Han’dır(………………………)
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra ilk sözlü edebiyat ürünü Saltuk Buğra Han Destanı’dır.
Anadoluda’ki en eski külliye Divriği Külliyesi’dir. (……………………………………………………)
Avrupa örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedid ordusudur. (3. Selim)
Avrupa’ya ilk devamlı elçilikler 3. Selim zamanında açılmıştır.
İlk devamlı elçilik Londra’ya. Elçide Yusuf Agâh Efendi’dir.
Napolyon ilk yenilgisini Nizam-ı Cedid ordusundan aldı. Akka Kalesi önünde
Osmanlı’da ilk milliyetçilik hareketi Sırp İsyanıdır.
Padişah yetkileri ilk kez 2. Mahmut’un Senedi İttifakı imzalamasıyla kısıtlanmıştır.
Osmanlı’daki azınlıklara ilk kez ayrıcalık Bükreş Antlaşması ile Sırplara verilmiştir.
İlk bağımsızlık alan Yunanistan.(1829-Edirne Ant.)
Toprak kazanılan tek cephe Kafkas Cephesi’dir.
1.Dünya Savaşında savaş devam ederken yapılan tek antlaşma Brest-Litowsk antlaşmasıdır.
İlk işgal edilen Anadolu toprağı Hatay Dörtyol
İlk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul(…………….)
İtilaflar arasındaki ilk anlaşmazlık Paris Konf.
Türk haklılığını belirleyen ilk belge Bristol Raporu.
Rumların kurduğu en büyük cemiyet Mavri Mira
İlk direniş örgütü Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
Kurtuluş olmasa eğer devlet kurmayı düşünen tek cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir.
M.Kemal’in isteği ile kurulan tek cemiyet Anadolu Kadınları Müdafai Hukuk Cemiyeti
İttihatçılar yönetimi ilk olarak 1. Balkan Savaşı ve Bab-ı Ali isyanı ile ele geçirdiler.
Milli mücadeleye en çok zarar veren Hürriyet ve İtilaf Fırkası’dır.
Düzenli orduların ilk başarısı ve TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Ant.’dır.
Misakı Milliyi ilk tanıyan Ermenilerdir.
Servi kabul etmeyen ilk devlet Ermenilerdir.
TBMM’yi kabul eden ilk itilaf devleti Fransa
Misakı Millide ilk taviz Moskova Ant.ile Batum.
TBMM’nin hukuksal tanınması Londra Konf.
İstiklal Marşı ilk kez 2.İnönü Savaşında okundu
TBMM’yi tanıyan ilk batılı devlet Rusya’dır.
Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk Rusya onadı
Son savunma savaşımız Sakarya’dır.
TBMM’nin İngiltere’yle ilk ant. sı Mudanya
Laikliğin ilk aşaması Saltanatın kaldırılmasıdır.
1.TBMM nin ilk ve son inkılâbı Saltanatın kalkması
Lozan’da en çok uğraştıran devlet İngiltere’dir.
Lozan’da ki tek Asya ülkesi Japonya
Lozan’da çizilen tek sınır Yunanistan sınırı
Türkiye adı ilk olarak Gümrü’de geçti
İlk meclis başkanı Fethi Bey’dir.
Meclisce halife seçilen ve halifeliği alınan ilk padişah Abdulmecit’dir.
Yeni Türk Alfabesi batı kültürüne geçişin ilk adımı.
İlk özel Türk bankası İşbankası’dır.
Misak-ı Milliden son taviz Musul’dur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar