Etiket «AÖF DERS NOTLARI aöf dersler aöf ders özetleri aöf konu özetleri»

AÖF Ders notları-İnsan haklarının tanımı ve özellikleri

İNSAN HAKLARININ TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ İnsan hakları, bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Başka bir anlatımla, insan hakları; cinsiyet, etnik köken, dinsel inanç vb. hususlara bakılmaksızın herkesin sahip olduğu haklar kümesini ifade eder İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ Evrensel Olması , Üstün Olması , Öncelikli Olması , Herkesin Sahip Olması İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİLİ TEMEL KAVRAMLAR Özgürlük …

AÖF Ders notları-İdari politikalar ve otomatik istikrar sağlayıcılar

Ünite 4: *** İdari Politikalar ve Otomatik İstikrar Sağlayıcılar *** İradi Maliye Politikaları: Bir ekonomide talebi yönlendirmek veya istikrar sağlamak amacıyla siyasal otoritenin iradi kararlar almasıdır. *** Tanıma gecikmesi: Bir ekonomide herhangi bir sorunun ortaya çıkışı ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki gecikmedir. *** Uygulama gecikmesi: Bir maliye politikası paketi için harekete …

AÖF Ders notları-Maliye ve para politikalarının nispi etkinliği

Ünite 3: ****** Maliye ve Para Politikalarının Nispi Etkinliği *** Net ihracat: Toplam talebe ticaret yapılan ülkelerin katkısıdır. *** Net ithalat: Ticaret yapılan ülkelerin toplam talebine yapılan katkıdır. *** Sabit döviz kuru sistemi: Merkez Bankası’nın belirlenmiş bir kur üzerinden döviz alım satımı yapmasıdır. *** Esnek döviz kuru sistemi: Döviz kurunun döviz arz ve talebini eşitleyecek …

AÖF Ders notları-Maliye politikasının makro ekonomik temelleri

 Ünite 2 *** Maliye Politikasının Makroekonomik Temelleri *** Marjinal Tüketim Eğilimi: Kullanılabilir kişisel gelirdeki değişikliğin tüketim miktarında meydana getirdiği değişikliktir. *** Kamu Harcamaları Çarpanı: Kamu harcamalarında meydana gelen değişikliğin gelir düzeyinde meydana getirdiği değişikliği ölçmek için kullanılan katsayıdır. *** Transfer Harcamaları Çarpanı: Transfer harcamalarındaki bir değişikliğin gelir düzeyinde yarattığı değişmeyi gösteren katsayıdır. *** Vergi Çarpanı: …

AÖF Ders notları-Maliye politikası:Kavramlar, etkinliği ve sınırları

ÜNİTE 1 ***Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları *** Dar anlamda maliye politikası: Devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisidir. *** Geniş anlamda maliye politikası: Devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetlerdir. *** Nötr vergiler: Yükümlü üzerinde gelir etkisi oluşturan fakat ikame etkisinin …

AÖF İngilizce ders notları-Gramer bilgisi

Aöf İngilizce 7.Ünite We can use infinitive (to + verb) to give a reason.****(önemli) -Mastarları (to + fiil) kalıbıyla neden belirtmek için kullanabiliriz) Örn: I need to go izmir to see my relatives -Akrabalırımı görmek için İzmir’ e gitmeliyim. We can use infinitive (It’s + adjective + to) after expressions. -Mastarları (ıt’s + sıfat + …

AÖF Ders notları-Denetimde önemlilik kavramı

DENETİMDE ÖNEMLİLİK KAVRAMI Önemlilik; bir hesap veya bir olgunun finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesidir. Bir finansal tablo kaleminin önemliliği, onun niteliğine ve büyüklüğüne bağlıdır. Önemlilik aynı zamanda denetçinin belirli bir kalemin veya işlemin önemli olup olmadığını yargılaması için önemli bir faktördür. GENELDE HATA VE HİLELERDEN KAYNAKLANAN YANLIŞ BEYANLARIN OLUŞ NEDENLERİ ŞUNLARDIR: Bir finansal tablo …

AÖF Ders notları-Denetime giriş ve denetim standartları

Denetime Giriş ve Denetim Standartları Denetime Giriş ve Finansal Tabloların Denetimi Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla değerleyen sistematik bir süreçtir. DENETİM TÜRLERİ FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ Finansal tablolar, işletme dışına işletme ile ilgili finansal bilgi sunmanın temel araçlarıdır ve işletmenin finansal …

AÖF Pazarlama yönetimi ders notları-Pazarlama çevresi ve bilgi sistemi

Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistemi PAZARLAMA ÇEVRESİNİN İZLENMESİ Pazarlama faaliyetleri durağan bir çevrede değil sürekli değişim gösteren, teknolojik değişimler ve globalleşme ile birlikte daha da hızlı değişen bir çevrede yürütülmek durumundadır. İşletmenin kontrolü dışında kalan ve işletmenin pazarlama faaliyetleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan her türlü dışsal faktör pazarlama çevresi değişkenleri olarak adlandırılabilir. Pazarlama çevresinin izlenmesinde özellikle pazarlama …

AÖF Pazarlama yönetimi ders notu-Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı İşletmeler, mal, hizmet ve fikir üreterek, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayıp belli bir sosyal sorumluluk doğrultusunda, uzun dönemde olabildiğince çok kâr sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmeler bu faaliyetleri temel ve yardımcı fonksiyonlar sayesinde yapmaktadırlar. Pazarlama sadece işletme içinde değildir. Pazarlama, işletmenin dış çevresiyle faaliyetlerini düzenlemesiyle ve iletişime geçmesiyle, en dışa dönük faaliyetler grubunu oluşturur. …