Etiket «AÖF DERS NOTLARI aöf dersler aöf ders özetleri aöf konu özetleri»

AÖF Ders notları-Sivil toplum kavramı ve sivil toplum örgütlerinin temel özellikleri

Sivil Toplum Kavramının Tanımı Türkçede kullanılan sivil sözcüğü Latince “civis” kökünden türetilmiştir, “yurttaş veya kenttaş” anlamını taşımaktadır. Sivil toplum ise yine Fransızcadaki “societe civilie” sözcüğünden gelmektedir. Sivil toplum kavramının şu anki anlayışıyla olmasa da ilk olarak Platon ve Aristo’da devlet kavramıyla birlikte kullanılmıştır. Sivil toplum örgütlerini tanımlarken öncelikle içinde geliştiği ortamı yani sivil toplumu tanımlamak gerekmektedir. Aksi …

AÖF Ders notları-Sivil toplum örgütlerinin amaçları ve işlevleri

Sivil Toplum Örgütlerinin Amaçları ve İşlevleri Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları birbirinden farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel, “birlikten güç doğar.” ilkesidir. Sivil toplum örgütleri: Bireyler arasında hoşgörü ve dayanışmayı artırır, Bilinçlenmeyi sağlar, Ortak hareket etme duygusu kazandırır, Aynı düşünceleri paylaşanları bir araya getirir, Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağlar. Sağlık, eğitim, spor vb. konulara odaklanıp sadece bu …

AÖF Ders notları-Sivil toplum konusunda tartışmalar

Sivil Toplum Konusunda Tartışmalar 1980’lerden sonra sıkça tartışılan bir konu haline gelmiş ve çok çeşitli içerikler yüklenmiş bir kavram olan ‘sivil toplum’un kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Klasik siyaset ve hukuk felsefesinde daha çok devlet referanslı olan sivil toplum kavramını ilk kez Aristoteles’in kullandığı ve bu kavramın Laticeye societas civilis olarak çevrilen ‘politike koinoia’ olduğu …

AÖF Ders notları-Sivil toplum örgütlerinin gelişim süreci

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN GELİŞİM SÜRECİ Uluslararası sivil toplum örgütlerinin gelişim süreci 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Bugünkü anlamda “sivil toplum kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, Kuruluş Beyannamesinin 10.Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan örgütlerin danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati …

AÖF Ders notları-İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimi-Manga carta

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİNİN TARİHSEL  GELİŞİMİ: Magna Carta’nın Ortaya Çıkışı ve Kapsamı: İngiltere Krallığı’nın kökeni, Normanların Britanya’yı istila ederek Anglo-Saksonları yenilgiye ğratmasıyla 1066 yılında kurduğu devlete uzanmaktadır. Normanların başında yer alan kral I. William ülkeyi kendisiyle birlikte savaşan baron ve şövalyeler arasında bölüştürmüş ve böylece ortaya altı yüz baronluk ve altı bin şövalyelik çıkmıştır. …

AÖF Ders notları-Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi

Virginia Haklar Bildirisi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi; Kongre, Mayıs 1776 tarihli çağrısıyla her koloninin kendi anayasasını yapma önerisinde bulunmuş ve Virginia bu öneriye en önce uyarak anayasasını hazırlamış, bu anayasanın başına da bir haklar bildirisi  bill of rights) eklemiştir. Haziran 1776 tarihli bu anayasanın başındaki haklar bildirisinin belli başlı hükümleri şöyle özetlenebilir *Bütün insanlar doğuştan (tabiaten) …

AÖF Ders notları-Fransız insan ve vatandaşlık hakları bildirisi

Fransız İnsan ve Vatandaş (Yurttaş) Hakları Bildirisi; Bir giriş ile 17 maddeden oluşan Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi şöyledir“Fransız halkının Ulusal Meclis halinde toplanan temsilcileri, insan haklarının bilinmezlikten gelinmesi, ihmal edilmesi ya da hor görülmesini, kamunun başına gelen felaketlerin ve yönetimlerdeki bozulmaların yegâne nedenleri olarak değerlendirerek, insanın doğal, devredilmez ve kutsal haklarını resmi bir …

AÖF Ders notları- Uluslararası düzeyde insan haklarının korunması

Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması : Birleşmiş Milletler Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması 1930’lu yıllar, Almanya başta olmak üzere Avrupa’da otoriter ve totaliter diktatörlüklerin yükselişine sahne olmuştur. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği II. Dünya Savaşı ile sonuçlanan bu süreç, ağır insan hakları ihlallerine sahne olmuştur. İnsanlığa karşı işlenen suçların zirve noktasını, Yahudi soykırımı teşkil etmektedir. Bu acı tecrübelerden alınan derslerin ilk somut sonucu, barışı ve …

AÖF Ders notları-1982 Anayasasının insan haklarına olan yaklaşımı

1982 ANAYASASININ İNSAN HAKLARINA OLAN YAKLAŞIMI İnsan Hakları Karşısında Toplumun Yararı     1982 Anayasası birey hakları ile toplum çıkarlarının çatışması halinde toplumun çıkarlarının öncelik sahibi olduğunu çeşitli şekillerde dile getirmiştir. Örneğin, hiçbir eylem Türk milli menfaatlerine aykırı olamaz.2. maddede; Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı olduğunun, ancak bunun toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı çerçevesinde …

AÖF Ders notları-İlkçağ’da insan hakları ile ilgili düşünceler

İLKÇAĞ’DA İNSAN HAKLARI İLE İLİŞKİLİ DÜŞÜNCELER Çin ve Hindistan’da Konuyla İlgili Düşünsel Birikim Çin’de siyasal düşüncenin iz bırakmış ilk şahsiyetlerinden bazılarında , özgürlük ve eşitlik sorunlarıyla gili görüşlere rastlanmaktadır. Taocu düşüncenin kurucusu olan Lao-Çe , insanların doğuştan iyi ve doğuştan eşit olduğunu belirtmiştir.Ayrıca, devleti, insanların hiçbir etkisinin olamayacağı bir ruhun eseri olarak görmüş olmakla birlikte, …