Suç Türleri

HAREKETİN SAYISINA GÖRE SUÇLAR

 1. Tek hareketli suçlar: Suçun oluşması için tek hareketin yeterli olduğu suç tipleridir. Örneğin; öldürme, hırsızlık gibi… Tek hareketli suçlarda hareketin tekliği, doğal anlamda değil, hukuki anlamda anlaşılmalıdır. Mesela bir kimseyi öldürmek için defalarca bıçaklanması halinde doğal anlamda hareket birden fazladır. Ancak bu ihtimalde, hukuki anlamda tek fiilin işlendiği kabul edilir.
 2. Birden fazla hareketli suçlar: Kanuni tipte birden çok hareketin yer aldığı ve suçun oluşması için suç tipindeki hareketlerin hepsinin yapılmasının gerekli olduğu suç tipleridir. Örnek: Yağma
 3. Seçimlik hareketli suçlar: Suçun, suç tanımındaki hareketlerden bir veya bir kaçının gerçekleştirilmesiyle işlenebildiği suçlardır. Örneğin; hakaret, resmi belgede sahtecilik gibi.

HAREKETİN ŞEKLİNE GÖRE SUÇLAR

 1. İcrai suçlar: Sadece icrai bir davranışla yani bir hareketle gerçekleştirilebilen suçlardır. Silahla birisini öldürmek icrai bir suçtur.
 2. İhmali suçlar: Emredici hukuk kuralına aykırılık teşkil eden olumsuz davranış ihmali suçu oluşturur. Kanunun kişiden beklediğinin yapılmamış olması, kanunun emrine itaatsizlik edilmesi ihmali suça vücut verir. Şu haller ihmali suça örnek verilebilir;
 • İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında gerekli olan tedbirleri almamak
 • Kaçak olan tutuklu ya da hükümlüyü bildirmemek
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek
 • Bir suça ait delillerin saklandığı yeri bildirmemek
 • Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme göstermesi
 • Kişinin bir hareketi yapma yükümlülüğü (garantörlük) üç kaynaktan doğabilir.

Kanundan kaynaklı: Polis veya doktorun kanunun emrettiği hareketi yapmaması

Sözleşmeden kaynaklı: Cankurtaranın suda boğulma vakalarına müdahale etmemesi

Önceden meydana gelen tehlikeli eylemden kaynaklı: Sürücünün çarpmış olduğu yaralıyı kaderine terk etmesi

HAREKETİN ÖNEMİNE GÖRE SUÇLAR

 1. Bağlı hareketli suçlar: Kanunun tipik hareketin belirli bir şekilde veya belirli vasıtalarla işlenmesini öngördüğü suçlara bağlı hareketli suçlar denir. Örneğin dolandırıcılık ancak hileli davranışlarla işlenebilir.
 2. Serbest hareketli suçlar ise, hareketin tipik sonuç yönünden nedensel bir değer taşımasını yeterli olduğu suçlardır. Örneğin adam öldürme suçu, ölüm sonucunu doğurmaya elverişli herhangi bir hareket veya vasıta ile işlenebilir.

NETİCEYE GÖRE SUÇLARIN TASNİFİ

Ani-Kesintisiz Suç Ayrımı

Ceza kanununda tanımlanan hareketten doğan netice derhal sona ermiş ise ani suçtan (neticesi harekete bitişik suç) söz edilir. Netice tamamlandığı anda suç da sona ermiştir. Örn: Hakaret suçu ani suçtur. Hareket ve netice bitişiktir. Hakaret içeren söz ağızdan çıktığı andan netice meydana gelir.

Neticenin belirli bir süre devam ettiği suça kesintisiz suç adı verilir. Bu suç tipinde hukuksal ihlal hemen sona ermeyip belirli bir süre devam etmektedir. Kesintisiz suçta, suçun devam etmesi söz konusudur.

Ani suç- kesintisiz suç ayrımı mutlak bir ayrım değildir. Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir. Örn: Hırsızlık ani bir suçtur. Ancak “elektrik hırsızlığı” kesintisiz bir suçtur. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu; mektup okumak suretiyle “ani suç” şeklinde işlenir iken; telefon dinleme şeklinde işlenir ise “kesintisiz suç” halini alır.

Ani Suç ile Kesintisiz Suç Ayrımının Önemi

 • Ani suçlarda, fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu; kesintisiz suçlarda ise kesintinin gerçekleştiği anda yürürlükte bulunan kanun uygulanır.
 • Kesintisiz suçlarda zaman aşımı süresi kesinti gerçekleştiği andan itibaren başlar, ani suçlarda ise, zaman aşımı süresinin başlangıcı hareketin yapıldığı andır.
 • Ani suçlarda icra hareketleri tamamlandıktan sonra suç iştirak olmazken; kesintisiz suçlarda suç sona erinceye kadar iştirak mümkündür.
 • Ani suçlarda hareket devam ettiği müddetçe meşru müdafaa mümkün iken; kesintisiz suçlarda netice devam ettiği müddetçe meşru müdafaada bulunulabilir.
 • Ani suçlarda hareketin yapıldığı yer mahkemesi yetkili iken; kesintisiz suçlarda “kesintinin gerçekleştiği yer” mahkemesi yetkilidir.

Zarar- Tehlike Suçları Ayrımı:

Tehlike suçlarında hareketin yönelik olduğu konunun gerçekten zarara uğramış olması gerekmez. Örneğin TCK 170.maddede düzenlenmiş olan ‘sele neden olma’ suçunda bir kimsenin su basmasına kasten sebebiyet vererek başkasının malını tehlikeye maruz bırakmasını cezalandırmaktadır.

Zarar suçlarında ise, madden yahut manen bir zarar olmalıdır. Ör. Adam yaralama suçu bir zarar suçudur, çünkü failin silah ya da bıçak kullanması yeterli olmayıp; bunun dışında yaralama neticesinin de meydana gelmesi gerekir.

Sırf Hareket Suçları – Neticeli Suçlar (Mesafeli)

Sırf hareket suçlarında, hareketin yapılması ile netice de gerçekleşmiş olur. Zaman ve yer bakımından hareket ile netice birbirinden ayrılmaz. Sırf hareket suçlarına örnek olarak konut dok. ihlali, ihbar etmeme, görevi ihmal, suç işlemek için örgüt kurma, hırsızlık, yalan tanıklık, hakaret gösterilebilir. Hareket ve neticenin birbirinden yer ve zaman gibi ayrılabildiği suçlara ise neticeli suçlar denilmektedir. Örneğin adam öldürme suçunda kanuni tipte hareketten ayrı bir neticenin gerçekleşmesi aranmış ve bu suçta hareket bir yerde netice başka bir yere gerçekleşebilir.

TCK’da Yer Alan Suç Türleri

 1. Vatana ihanet suçları
 2. Hürriyete karşı suçlar
 3. Devlet yönetimine karşı suçlar
 4. Adliyeye karşı işlenen suçlar
 5. Kamu düzenine karşı işlenen suçlar
 6. Kamu görevine karşı suçlar
 7. Kamu esenliğine karşı suçlar
 8. Genel ahlak ve aile düzenine karşı işlenen suçlar
 9. Kişiye karşı suçlar
 10. Mala karşı suçlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer Yazılar