Soru cevaplarla KPSS Tarih tekrarı

tarih-ders-notlari

TARİH SORU VE CEVAP …..
EN KALICI ÖĞRENME YÖNTENİ ::
Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?
CEVAP: Göçebe toplum olmaları
Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?
CEVAP: Uygurlar
Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?
CEVAP: Manas Destanı
Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?
CEVAP: Göktürk Alfabesi
Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?
CEVAP: Ruddlof
Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?
CEVAP: Atilla
Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Hazarlar
Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?
CEVAP: Kut İnancı
Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?
CEVAP: Baga Tarkan
İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?
CEVAP: Yuğ
Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?
CEVAP: Mete Han
İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?
CEVAP: Toy
Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)
CEVAP: Avarlar
Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?
CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar
Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar
Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
EVAP: Uygurlar
Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar
Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleri
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
CEVAP: Karluklar
Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?
CEVAP: Oğuzlar
Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?
CEVAP: Aygucu
Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Çinliler
Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?
CEVAP: Asya Hun Devleti
İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?
CEVAP: Ordu-millet anlayışı
İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?
CEVAP: Mali işlerden sorumludur
Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?
CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihi
Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?
CEVAP: Hunlular
Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?
CEVAP: Kırgızlar
Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)
CEVAP: Siyasetname
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?
CEVAP: Divan-ı Lügati-t Türk
Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?
CEVAP: Divan-ı Mezalim
Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?
CEVAP: Tuğrul Bey
El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?
CEVAP: Tezhip
Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?
CEVAP: Karesi Beyliği
1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Venedik
Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?
EVAP: Timurlar
Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?
CEVAP: Gazneliler
Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?
CEVAP: Gazneli Mahmut
Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar
İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar
Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?
CEVAP: Atabey
Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?
CEVAP: Gulam
Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?
CEVAP: Müstevfi
1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Eyyübiler
Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243′de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?
CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu
Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?
CEVAP: Babürler
Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?
CEVAP: Mengücekler
İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig
Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?
CEVAP: Şehname
Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?
CEVAP: Ahilik
Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
CEVAP: Malazgirt Meydan Muharebesi
Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
CEVAP: 1176- Miryakefelon Savaşı
Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?
CEVAP: Kutluk Devleti
Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Danişmentliler
Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?
EVAP: I. Mesut
İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
CEVAP: II. Mahmut
Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
CEVAP: III. Selim
Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?
CEVAP: Fatih Sultan Mehmet
İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Abdülmecit
Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
CEVAP: Abdulmecit
Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?
CEVAP: Russ Kalemi
Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?
CEVAP: Sadrazam
Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?
CEVAP: Molla Fenari
Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?
CEVAP: Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?
CEVAP: Kazasker
Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?
CEVAP: Ulufe
Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?
CEVAP: 19. Yüzyıl
Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: Sanayi İnkilabı
Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?
CEVAP: Seydi Ali Reis
Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?
CEVAP: Reisü’l Küttab
Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?
CEVAP: Ziraat Bankası
Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?
CEVAP: Tarım
Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?
CEVAP: Askeri
Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Osman Hamdi Bey
Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?
CEVAP: Coğrafi Keşifler
Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?
CEVAP: 20. Yüzyıl
Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?
CEVAP: Lonca
Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?
CEVAP: Kurultay
Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?
CEVAP: Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?
CEVAP: Bac
Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Ahmet Cevdet Paşa
Seyahatnamenin yazarı kimdir?
CEVAP: Evliya Çelebi
Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?
CEVAP: I.Ahmet
Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?
CEVAP: I. Murat
Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?
CEVAP: Yavuz Sultan Selim
Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT
İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM
Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT
Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?
CEVAP: Vezir-i azam
Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılması
Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?
CEVAP: Orhan Bey
Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?
CEVAP: Katip Çelebi
Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?
CEVAP: Tursun Bey
Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?
CEVAP: Has Arazi
Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?
CEVAP: Paşmaklık arazi
Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?
CEVAP: Resmi Bennak
1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?
CEVAP: Mecidiye
16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?
CEVAP: Ahmet Akşemseddin Karahisari
Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?
CEVAP: Amanname
Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?
CEVAP: II. Beyazıt
Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?
CEVAP: Seyfiye-İlmiye-Kalemiye
Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?
CEVAP: 19. Yüzyıl
Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?
CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresi
Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?
CEVAP: I.Murat—-II.Mahmut
Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?
CEVAP: 18.Yüzyıl
Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?
CEVAP: Kültürel Değişimler
Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?
CEVAP: Tanzimat Fermanı
Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
CEVAP: Kanun-i Esasi
Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?
CEVAP: Sened-i İttifak
I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?
CEVAP: Hürriyet Gazetesi
Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?
CEVAP: Askeri
Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?
CEVAP: III. Selim
Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?
CEVAP: Kabakçı Mustafa Olayı
Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?
CEVAP: II. Mahmut
Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: 31 Mart Vakası
Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?
CEVAP: Tanzimat Dönemi

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler