Soru cevaplarla KPSS Tarih tekrarı

TARİH SORU VE CEVAP …..
EN KALICI ÖĞRENME YÖNTENİ ::
Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?
CEVAP: Göçebe toplum olmaları
Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?
CEVAP: Uygurlar
Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?
CEVAP: Manas Destanı
Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?
CEVAP: Göktürk Alfabesi
Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?
CEVAP: Ruddlof
Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?
CEVAP: Atilla
Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Hazarlar
Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?
CEVAP: Kut İnancı
Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?
CEVAP: Baga Tarkan
İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?
CEVAP: Yuğ
Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?
CEVAP: Mete Han
İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?
CEVAP: Toy
Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)
CEVAP: Avarlar
Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?
CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar
Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar
Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
EVAP: Uygurlar
Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar
Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleri
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
CEVAP: Karluklar
Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?
CEVAP: Oğuzlar
Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?
CEVAP: Aygucu
Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Çinliler
Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?
CEVAP: Asya Hun Devleti
İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?
CEVAP: Ordu-millet anlayışı
İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?
CEVAP: Mali işlerden sorumludur
Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?
CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihi
Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?
CEVAP: Hunlular
Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?
CEVAP: Kırgızlar
Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)
CEVAP: Siyasetname
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?
CEVAP: Divan-ı Lügati-t Türk
Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?
CEVAP: Divan-ı Mezalim
Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?
CEVAP: Tuğrul Bey
El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?
CEVAP: Tezhip
Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?
CEVAP: Karesi Beyliği
1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Venedik
Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?
EVAP: Timurlar
Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?
CEVAP: Gazneliler
Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?
CEVAP: Gazneli Mahmut
Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar
İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar
Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?
CEVAP: Atabey
Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?
CEVAP: Gulam
Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?
CEVAP: Müstevfi
1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Eyyübiler
Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243′de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?
CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu
Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?
CEVAP: Babürler
Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?
CEVAP: Mengücekler
İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig
Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?
CEVAP: Şehname
Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?
CEVAP: Ahilik
Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
CEVAP: Malazgirt Meydan Muharebesi
Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
CEVAP: 1176- Miryakefelon Savaşı
Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?
CEVAP: Kutluk Devleti
Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Danişmentliler
Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?
EVAP: I. Mesut
İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
CEVAP: II. Mahmut
Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
CEVAP: III. Selim
Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?
CEVAP: Fatih Sultan Mehmet
İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Abdülmecit
Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
CEVAP: Abdulmecit
Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?
CEVAP: Russ Kalemi
Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?
CEVAP: Sadrazam
Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?
CEVAP: Molla Fenari
Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?
CEVAP: Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?
CEVAP: Kazasker
Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?
CEVAP: Ulufe
Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?
CEVAP: 19. Yüzyıl
Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: Sanayi İnkilabı
Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?
CEVAP: Seydi Ali Reis
Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?
CEVAP: Reisü’l Küttab
Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?
CEVAP: Ziraat Bankası
Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?
CEVAP: Tarım
Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?
CEVAP: Askeri
Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Osman Hamdi Bey
Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?
CEVAP: Coğrafi Keşifler
Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?
CEVAP: 20. Yüzyıl
Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?
CEVAP: Lonca
Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?
CEVAP: Kurultay
Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?
CEVAP: Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?
CEVAP: Bac
Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Ahmet Cevdet Paşa
Seyahatnamenin yazarı kimdir?
CEVAP: Evliya Çelebi
Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?
CEVAP: I.Ahmet
Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?
CEVAP: I. Murat
Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?
CEVAP: Yavuz Sultan Selim
Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT
İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM
Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT
Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?
CEVAP: Vezir-i azam
Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılması
Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?
CEVAP: Orhan Bey
Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?
CEVAP: Katip Çelebi
Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?
CEVAP: Tursun Bey
Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?
CEVAP: Has Arazi
Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?
CEVAP: Paşmaklık arazi
Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?
CEVAP: Resmi Bennak
1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?
CEVAP: Mecidiye
16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?
CEVAP: Ahmet Akşemseddin Karahisari
Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?
CEVAP: Amanname
Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?
CEVAP: II. Beyazıt
Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?
CEVAP: Seyfiye-İlmiye-Kalemiye
Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?
CEVAP: 19. Yüzyıl
Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?
CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresi
Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?
CEVAP: I.Murat—-II.Mahmut
Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?
CEVAP: 18.Yüzyıl
Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?
CEVAP: Kültürel Değişimler
Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?
CEVAP: Tanzimat Fermanı
Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
CEVAP: Kanun-i Esasi
Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?
CEVAP: Sened-i İttifak
I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?
CEVAP: Hürriyet Gazetesi
Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?
CEVAP: Askeri
Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?
CEVAP: III. Selim
Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?
CEVAP: Kabakçı Mustafa Olayı
Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?
CEVAP: II. Mahmut
Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: 31 Mart Vakası
Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?
CEVAP: Tanzimat Dönemi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar