Örnek Revizyon Soru ve çözümü

REVİZYON SORULARI 

Kütlü Pamuk:

  D.B.S D.İ.A. D.İ.S. Üretime Giden D.S.S.
Kütlü Pamuk 100.000 4.200.000 860.000 2.700.000 150.000

Üretime giden 2.700.000 kg kütlü pamuğun doğru olduğu soruda verilmiştir. Dönem başı ve dönem sonu stoklarının da VUK’nun 186. maddesine göre ölçmek, saymak, tartmak suretiyle tespit edildiği kabul edilerek envanter dengesi kurulacaktır.

Envanter dengesi kurulurken üretime giden 2.700.000 kg kütlü pamuğun fire öncesi tutarının dikkate alınması gerekmektedir.

100 90
X 2.700.000
X = 3.000.000 kg

Kütlü Pamuk Envanter Dengesi:

= 100.000 + 4.200.000 – 860.000 – 3.000.000 – 150.000

= 290.000 kg (belgesiz kütlü pamuk satış miktarı)

290.000 kg x 1.500.000 TL = 435.000.000.000.-TL belgesiz kütlü pamuk satış hasılatı

               kütlü pamuk ort. satış fiyatı

Soru 6’da verilen bankada kayıt dışı bırakılan 4 trilyonun %70’i pamuk tüccarlarından gelen paralardan oluşmaktadır. Yani 4 trilyon x 0,7 = 2,8 trilyon TL toplam belgesiz kütlü pamuk satış hasılatı olarak değerlendirilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus bankada bulunan 4 trilyon TL’nin KDV Hariç tutar olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Çünkü kayıtdışı bırakmanın asıl amacı KDV yükümlülüklerinden kurtulmaktır.

2,8 trilyon TL’nin 435 milyar TL’sinin envanter dengesinden bulunan belgesiz pamuk satışından kaynaklandığı düşünülmelidir. Geri kalan (2,8 trilyon – 435 milyar =) 2,365 trilyon TL’lik kısım ise belgesiz alınıp belgesiz satılan kütlü pamuk tutarından kaynaklanmaktadır.

Sözkonusu tutarın kütlü pamuğun ortalama satış fiyatına bölünmesiyle belgesiz alınıp belgesiz satılan kütlü pamuğun miktarı bulunacaktır.

2,365 trilyon / 1.500.000 = 1.576.666 kg (belgesiz alınıp belgesiz satılan

                                                                   kütlü pamuk miktarı)

Belgesiz alınıp belgesiz satılan 1.576.666 kg pamuk için maliyetlere intikal ettirilmesi gereken tutar ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1.576.666 kg x 1.425.000 = 2.246.749.050.000.-TL (belgesiz alınıp belgesiz satılan

                                 kütlü pamuk ort. alış fiyatı                            kütlü pamuk maliyeti)

 Belgesiz alınan kütlü pamuğun müstahsilden alındığı kabul edilerek bu tutarın brütüne gidilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere, müstahsilden alınan kütlü pamuk %4 stopaj + %10 fon payına tabidir.

100 95,6
X 2.246.749.050.000

X = 2.350.155.910.000.-TL brüt tutar

Bu tutar üzerinden %4 tevkifat + %10 fon payının hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Toplam belgesiz kütlü pamuk satışı ………    2.800.000.000.000.-TL

Belgesiz alınan kütlü pamuk maliyeti …….    2.350.155.910.000.-TL

Pamuk İpliği:

  D.B.S D.İ.A. D.İ.S. D.S.S.
Pamuk İpliği 65.000 2.400.000 90.000

Pamuk ipliğinin %90’ı kütlü pamuktan oluşmaktadır. Üretime 2.700.000 kg kütlü pamuk gitmiştir. Dolayısıyla 2.700.000 kg kütlü pamuk kullanılarak 3.000.000 kg iplik üretilecektir.

100 90
X 2.700.000

        X = 3.000.000 kg

Pamuk İpliği Envanter Dengesi:

= 65.000 + 3.000.000 – 2.400.000 – 90.000

= 575.000 kg (belgesiz pamuk ipliği satış miktarı)

575.000 kg x 3.000.000 TL = 1.725.000.000.000.-TL (belgesiz pamuk ipliği

     satış hasılatı)

Bankadaki 4 trilyon TL’nin %30’u iplik tüccarlarından gelen paradan oluşmaktaydı. 4 trilyon x 0,3 = 1,2 triyon TL. Envanter dengesinden tespit edilen 1,725 trilyon TL tutarındaki belgesiz iplik satışının 1,2 trilyon TL’si banka aracılığıyla, geri kalan 525 milyar TL’si banka dışında diğer yollarla tahsil edilmiştir.

 TOPLAM BELGESİZ SATIŞ …………………………………….   4.525.000.000.000.-TL

      – Belgesiz Kütlü Pamuk Satışı …….             2.800.000.000.000

      – Belgesiz Pamuk İpliği Satışı …. …            1.725.000.000.000

BELGESİZ ALINAN KÜTLÜ PAMUK MALİYETİ ………….  2.350.155.910.000.-TL

KURUM KAZANCINA İLAVE EDİLECEK TUTAR ……….. 2.174.844.090.000.-TL

BEYAN EDİLEN KURUM KAZANCI           ……………………………  1.000.000.000.000.-TL

KURUM KAZANCINA İLAVE EDİLECEK TUTAR (+)……..           2.174.844.090.000.-TL

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (–) …………………………………….    450.000.000.000.-TL

İNDİRİME ESAS TUTAR …………………………………………..  2.724.844.090.000.-TL

                                                                                                Bu tutar üzerinden

                                                                                         yatırım indirimi düşülecek.

Yatırım İndirimi:

GVK geç. mad. 61’den yararlanmak için başvuru süresi 15 Ağustos 2003’dür. Mükellef kurum 1 Nisan 2004’de başvurduğu için GVK geç. Mad. 61’den yararlanamaz. Dolayısıyla 416 teşvik numaralı yatırım eski hükümlere tabi olacaktır. Bu yüzden 600 milyar TL’lik yatırım harcaması tutarı %100 yatırım indirimi oranına tabi olacaktır.

Teşvik Bel. Tarih ve No Açıklama Yararlanılabilecek Yatırım İndirimi Tutarı
1996/468 3 yıllık endekslemeye tabi endeksleme hakkı kalmamış. 2.000.000.000.000
2002/416 – Süresiz endekslemeye tabi.

– 2002 yılı yen. Değ. Oranı %28,5

– Endekslenmiş tutar: (200 milyar x 1,285)

257.000.000.000
2002/416 – Yatırım indirimi oranı %100

– 240 milyar (2003 yılı harcaması)

240.000.000.000
2002/416 – GVK Geç md. 61’den yararlanamayacağı için

yatırım indirimi oranı %100

– 600 milyar (2003 yılı harcaması)

600.000.000.000
Teşvik Belgesiz 800 miilyar x %40 = 320 milyar 320.000.000.000
  TOPLAM 3.417.000.000.000

İndirime esas tutar 2.724.844.090.000.-TL’dir. Yatırım indiriminin uygulanma sırası 1 no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 8. bölümünde açıklanmıştır. Buna göre “Bir mükellefin hem 24/04/2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere hem de bu tarihten sonra geçerli olan hükümlere göre tespit edilen yatırım indirimi istisnası bulunması halinde, bu iki grup arasından hangisine öncelik vereceğini mükellef kendisi belirleyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Hem eski hükümlere hem de yeni hükümlere tabi yatırım indirimi istisnası varsa mükellef seçimlik hakka sahiptir. Bu durumda tevkifata tabi olmayan yatırım indirimi istisnasına öncelik verilmesi mükellef lehinedir.

Yatırım İndirimi Uygulama Sırası:

Sıra Teş. Bel. No Yat. İnd. Tutarı Tevkifat
1 Teşvik Belgesiz 320.000.000.000 Yok
2 1996/468 2.000.000.000.000 %19,8
3 2002/416 257.000.000.000 %19,8
4 2002/416 147.844.090.000 %19,8
  TOPLAM 2.724.844.090.000  

2.404.844.090.000.-TL üzerinden %19,8 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

İNDİRİME ESAS TUTAR …………………………………………..  2.724.844.090.000.-TL

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI ………………………………….. 2.724.844.090.000.-TL

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI………………………………..                              –

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ…………………………………    692.155.910.000.-TL

KDV AÇISINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

– Belgesiz Kütlü Pamuk Satışı …….   2.800.000.000.000

– Belgesiz Pamuk İpliği Satışı …. …   1.725.000.000.000

Kütlü Pamuk Satışları % 1 oranında KDV’ye tabidir. 2,8 trilyon TL tutarındaki belgesiz kütlü pamuk hasılatının 435 milyar TL’si envanter dengesinden, geri kalan 2,365 trilyon TL’si kayıtdışı banka hesabından bulunmuştur.

Envanter dengesinden bulunan 435 milyar TL tutarındaki belgesiz kütlü pamuk satış hasılatı üzerinden % 1 oranında KDV hesaplanır, VUK’nun 344. maddesinin 2. fıkrasına istinaden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Sözkonusu vergi ve cezalar uzlaşma kapsamındadır.

Kayıtdışı banka hesabından bulunan 2,365 trilyon TL tutarındaki belgesiz kütlü pamuk satış hasılatı üzerinden % 1 oranında KDV hesaplanır. Bu fiil VUK’nun 359/a-1. maddesinde yer alan “Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler” kapsamına girdiğinden vergi ziyası cezası aynı Kanunun 344/3. maddesi gereğince 3 kat olarak uygulanır. Sözkonusu vergi ve cezalar uzlaşma kapsamı dışındadır. Ayrıca VUK’nun 359. maddesinde yer alan kaçakçılık suçu tespit edildiğinden ilgili vergi dairesinin bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütaalasıyla keyfiyetin yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gerekmektedir.

Pamuk ipliği satışları %18 oranında KDV’ye tabidir. 1,725 trilyon TL tutarındaki belgesiz pamuk hasılatı envanter dengesinden bulunmuştur. Bu tutar üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanır, VUK’nun 344/2. maddesine istinaden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Sözkonusu vergi ve cezalar uzlaşma kapsamındadır.

Cevap 2)

Sözkonusu danışmanlık hizmetinin, dar mükellef kurumun elde ettiği serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar soruda dar mükellef CO LTD tarafından gönderilen işçilerden bahsedilmiş olsa dahi danışmanlık hizmetinin teknik (mesleki) bilgi gerektirmesi nedeniyle kazanç türünün serbest meslek kazancı olarak  değerlendirilmesi gerekmektedir.

15.04.2003’de yapılan ödeme tutarı:

500.000 $ x 1.400.000 = 700.000.000.000.-TL (Net tutar)

Dar mükellef kurumların elde ettiği serbest meslek kazançları KVK’nun 24. maddesine göre % 20 tevkifat + % 10 fon payına tabidir. 700 milyar TL tutarındaki net ödeme tutarının brütüne gidilmesi gerekmektedir. Brüt tutar:

 100 78
X 700 milyar

        X = 897 milyar TL

Brüt tutar üzerinden % 20 tevkifat + %10 fon payının hesaplanıp Öz Otomotiv tarafından 20 Mayıs 2003 tarihine kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Serbest meslek ödemeleri KDV’ye tabidir. 897 milyar TL üzerinden %18 KDV hesaplanıp, Öz Otomotiv tarafından sorumlu sıfatıyla 25.05.2003 tarihine kadar 2 no.lu KDV beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar